Hallvard, Biskop i Hamar

public profile

Hallvard, Biskop i Hamar's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Related Projects

Hallvard, Biskop i Hamar

Birthplace: Hamar, Hedmark, Norway
Death: Died
Occupation: Biskop, Ridder
Managed by: Private User
Last Updated:

About Hallvard, Biskop i Hamar

  • 1320-1349: Biskop på Hamar. (Ifølge den Katolske kirkens oversikter)
  • 1339/1340: Hallvard ga i 1339/40 øb i Einstad til Lunde Kirke i Østre Gausdal.

Kilde: http://www.verdsveven.no/helena/2412.htm

Kildeinformasjon

1326: DN VI, nr 124, 22. september, 1326: Pave Johannes XXII sender brev til Hallvard, biskop av Hamar, og Johannes de Serone og Bernardus de Ortolis, pavelige sendemenn: Paven har hørt at biskop Viljalm på Orknøyene lot fengsle sin kannik Engelbert Luning (se nr. 1308), pavestolens underkollektor av annatene på øyene, la beslag på Engelberts beneficier og gods, og likeså på pavestolens tilgodehavender, inklusive peterspengene. For dette ble Viljalm dømt av biskop [Hallvard] til å betale 50 mark sterling, og dessuten av samme og erkebiskopen på pavens vegne [auctoritate apostolica] til å betale 53 mark sterling, alt til kammeret.1 Adressatene skal bringe på det rene om dette er sant, og i så fall tvinge Viljalm til å gi Engelbert gods og beneficier tilbake med en passende satisfaksjon, og til å betale det han skylder pavens kammer. Hverken appeller, eventuelle privilegier eller tidligere bestemmelser av paven eller konsilet om forbud mot å stevne noen for retten utenfor sitt eget bispedømme skal hindre dem i dette. Vil Viljalm fremdeles ikke rette seg, skal de stevne ham til paven. I så fall skal de sette opp et notarialinstrument om dette, med redegjørelse for hva de har gjort i saken.

1324: DN XXI nr. 34, 1324. Hallvard, biskop i Hamar, Anders Kyrning og Guttorm Pålsson, korsbror i Hamar, utsteder brev om et søksmål av Hallstein Ottarsson mot presten Harald Andresson for ikke å ha utbetalt sin søster og Hallsteins kone Arnbjørg Andresdotter den heimanfylgja som var avtalt da Hallvard Jonsson festet henne. Der førtes vitner for denne avtalen, som er brevfestet inr. 20, her ovenfor. Jfr. nr.35

1324: DN XXI nr. 35, ca 1324. 4 menn utsteder vidisse av brev av 1324: "Et Transscriptum udgivet af ællender grimsson, grimer a linæstodum, annulfuer a liodæstodum ok botolfr æltærnsson, af foranførte Biskop haluardr og de fleeres brev om anbiorghs hæimfylgiu, og om dofflo. Men under Transscriptet ingen dat"

1327: DN IX, nr 99, 14. september 1327: Skipan fra kong Magnus [Eriksson] til alle menn i Gulatingslag: Den kristenrett som skulle gjelde ifølge skipan og samtykke fra kong Håkon [Håkonsson] gamle og erkebiskop Sigurd i Nidaros, med de beste menns råd, den skal nå holdes mellom alle menn, og lagmennene skal dømme etter den i alle slike saker som de dengang hadde jurisdiksjon i. Dette ble bestemt med råd og samtykke fra erkebiskop Eiliv i Nidaros, biskopene Audfinn i Bergen, Hallvard i Hamar og Eirik i Stavanger, og andre av kongens beste menn som da var hos ham. Beseglet med kongens segl av herr Pål Bårdsson, kansler. Herr Erling Vidkunnsson drottsete satte sitt segl til vitnesbyrd om rådets samtykke. Ivar Audunsson skrev.

1334: DN XVII, 893, 1334: Optegnelse om, at der paa Akershus i 1622 fandtes en Dom af Biskop Halvard i Hamar mellem Hovedø Kloster og âde Geistlige¿ i Nonnesæter, afsagt efter Pave Johannes XXIIs Befaling, om Fisket i Djupvik paa Eker.

1334: DN XVII, nr 891, 21. juni 1334: Regnskapsnotis i det pavelige kammer: Hallvard, biskop av Hamar, har forpliktet seg overfor Pierre Gervais, pavelig sendemann, til å betale kammeret, i Brugge i Flandern, 1296 fl gull og 7 turonske grot. Gjennom sira Brynjulv Haraldsson, kannik i Hamar, har han av denne summen innbetalt 696 fl 7 d turonske grot.

1334: RN IV, nr 1056, Før den 25. juni 1334: Supplikk fra Sigurd Havtoreson til pave Johannes XXII: Ber om at han og hans medskyldige må bli løst fra det bannet de har pådratt seg ved å ta biskop Hallvard av Hamar til fange.

1334: DN VI, nr 145, 25. juni: Absolusjonsfullmakt fra pave Johannes [XXII] til Hallvard, biskop av Hamar: Gir ham lov til å absolvere nobilis vir Sigurd Havtoreson og hans medskyldige som fanget biskopen på en reise og tvang ham til å avstå en borg som hørte biskopen og domkirken til, men som siden har levert den tilbake, inngått forlik og ydet erstatning.

1337: DN XVII, nr 895, 13. august 1337: Regnskapsnotis i det pavelige kammer: Biskop Hallvard av Hamar har betalt 250 fl av en samlet gjeld på 500 fl ved Lorenzo di Giovanni, representant for huset Acciaiuoli i Firenze.

1337: DN II, nr 222, 4. september 1337: Kunngjøring fra Hallvard, biskop av Hamar, Håkon, biskop av Bergen, Bård Einarsson, Torgils Erlendsson og Torstein Eiriksson, kanniker i Nidaros: De har rådet erkebiskop Pål [Bårdsson] til å gå med på en midlertidig avtale med kong Magnus [Eriksson] angående kristenrettsbøtene. Ordningen går ut på at offisialen og lagmannen begge skal sitte i kongsgården i Nidaros og skiftevis gi orskurd i kristenrettsaker, i nærvær av og med samtykke fra den andre. En endelig avtale skal inngås når kongen kommer til Nidaros. Denne skipan ble vedtatt 30 august1. Til stede var hele rikets råd.

1338: RN V, nr 111, mellom 15. april og 15. mai 1338: Brev fra Hallvard, biskop av Hamar, til herr Ivar Ogmundsson: Kongen Magnus Eriksson kom til Båhus 1. påskedag [12 april] og dronningen Blanche pr skip 4. dag; herr Ulv Sakseson red straks dit. Tilstanden i Sverige er dårlig, og enda verre er det i Skåne.

1339: DN V, nr 131, 20 November 1339: Salgsbrev fra Hallvard, biskop av Hamar: Han har solgt til Asvald [Hallvardsson] klerk -- og fått full betaling -- 3 øb i Østegården i Rælingen, som biskopen hadde fått av Odnulv skrufuær. Beseglet av utstederen.

1342: DN VI, nr 166, 29. september 1342: Supplikk fra [Pål Bårdsson], erkebiskop av Nidaros, og [Hallvard], biskop av Hamar, til pave Clemens VI: For å besegle freden og enigheten mellom de to familiene, ber de om at væpneren [nobilis domicelli] Sigurd Havtoreson og jomfru [nobilis domicelle] [http://www.geni.com/people/Ingebjørg-Bjarkøy/6000000012489503487?through=6000000012489268023 Ingebjørg Erlingsdatter] må få lov til å inngå ekteskap, til tross for at de er beslektet i 4. grad. -- Påskrift: Dispensasjon kan gis.

1342: DN VII, nr 192, 29 September 1342: Paa Ansögning af Biskop Hallvard af Hammer, tilstaar Pave Clemens VI hans Slægtning Brynjulf Haraldssön et Kanonikat med Præbende i Oslos Bispe- dömme, uanseet hvad han allerede indehaver i Nidaros og Hammers Diöceser.

1347: DN V, nr 948, 15. juli 1347: Testament for kong Magnus [Eriksson] og dronning Blanche: De velger seg gravsted i klostret i Vadstena, som skal ha 6000 mark i gjengs mynt. Som pant for denne summen får klostret øya Orust i Elvesyssel i Oslo bispedømme med alle kongelige rettigheter. Videre gis gaver til Olavskirken i Nidaros, bl a 36 mb jord som kongen har fått etter herr Sigurd lande, hvorav 26 skal gå til en prebende (jfr nr 945 ); til domkirkene i Bergen, Stavanger, Hamar, Orknøyene, Skålholt, Holar, Grønland og Oslo (jfr nr 946 ); til Apostelkirken i Bergen, bl a 10 mb til kommunet (jfr nr 947 ), og til Mariakirken i Oslo (bl a 10 mb, på samme vilkår som Apostelkirken); Mariakirken får også, som erstatning for de 26 mb som er gitt fra den til prebenden i Nidaros, tilsvarende jord i Hallingdal, i Valdres og på Hadeland, som stammer fra Eirik diupa. Derpå følger gaver til Det hellige kors i Fana, [kirkene på] Herdla, Ledhæ og Stiklestad, til St Thomas i Canterbury, St Louis i St Denis i Paris, klostrene Dragsmark, Rein, Kastelle, Varna hospital og alle andre klostre med jordegods i Norge, alle dominikaner- og fransiskanerklostre, de fattige i Elvesyssel og Ranrike og i Oslo, Tønsberg, Bergen og Nidaros fehirdsler. Eksekutorer skal være erkebiskopen av Nidaros, biskopene av Oslo og Hamar, herrene Ivar Ogmundsson og Ogmund Guttormsson, riddere, og Bjarne Erlingsson og Orm Øysteinsson. Pengene skal utbetales av den årlige skatten fra Oslo fehirdsle, ved den nåværende fehirden Torgils Smidsson eller hans etterfølger, høvedsmann på Akersborg, og han skal gjøre regnskap overfor den overlevende av ektefellene og eksekutorene.

1347: RN V, nr 996, 4. november 1347: Brev om forlik og makeskifte fra Hallvard, biskop av Hamar: Han var samme dag på Storøya [ønnebygdenn] på Ringerike, da Hallvard Eilivsson overlot til biskopen og kirken i Hamar 1 hefseldebol og 1 øre i Hallingby i Ådalen, mot at han selv fikk 4 ørtugbol i Bjørke. Til stede var sira Tore på Hole, Ogmund Asbjørnsson, Torbjørn Ulvbjørnsson, Ulv Gjestsson, Peter Jonsson, Aslak Toreson og Tord Øyvindsson. Beseglet av utstederne og vitnene erkebiskop Arne av Nidaros, biskopene Salomon av Oslo, Hallvard av Hamar, Torstein av Bergen og Guttorm av Stavanger, sira Arne, kannik i Oslo og Hamar, herrene Erling Vidkunnsson, Jon Havtoreson, Ivar Ogmundsson, Ogmund Guttormsson, Ogmund Finnsson, Hallstein Simonsson, riddere, og Bjarne Erlingsson, Sigurd Havtoreson, Orm Øysteinsson, Gunnar hvit, Olav Alvsson og Trond Krakeson, væpnere.

1350: DN VII, nr 225, 1 Desember 1350: Pave Clemens VI sender et brev til kommuniteten i Holm kloster om at han hadde providert Hallvard til abbed. (Usikker om dette er han, burde vel vært nevnt at han tidligere hadde vært biskop?)

view all

Hallvard, Biskop i Hamar's Timeline

1350
1350
????
Hamar, Hedmark, Norway