Hans Mikkelsen, biskop til Fyn

Is your surname Mikkelsen?

Research the Mikkelsen family

Hans Mikkelsen, biskop til Fyn's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Hans Mikkelsen, biskop til Fyn

Also Known As: "Hans Mikkelsen"
Birthdate: (73)
Birthplace: Odense
Death: between March 24, 1651 and March 25, 1651 (73)
Odense, Odense Municipality, Region Syddanmark, Denmark
Place of Burial: Odense Municipality, Syddanmark, Denmark
Immediate Family:

Son of Mikkel Pedersen and Karen Hansdatter
Husband of Cathrine Hendriksdatter
Father of Mikkel Hansen, Provst til Broby; Ludvig Hansen, Conrector i Odense; NN Hansdatter and Henrik Hansen, Provst i Skamby
Brother of Karen Mikkelsdatter and Peder Mikkelsen

Occupation: Huuscap. hos Fru Ellen Marsviin p. Lundegaard, 1602 rektor i Nykøbing, 1603 udenlands, 160 mag., 1615 præst i Assens og Kjærum, 1615 Slotspræst Christiansborg Slotskirke og Prof. pædagogices i Kbh, 1616 kgl. confess. i Kbhvn, prof. i græsk, dr. theo
Managed by: Private User
Last Updated:

About Hans Mikkelsen, biskop til Fyn

8. o. 22/1 1615 [Huuscap. hos Fru Ellen Marsviin p. Lundegaard] Mag. Hans Michelsen; Pr. 21/4 s. A.; [•/10 1615 Slotspræst og Prof. pædagogices i Kbh.; see kgl. Confessionarier].

http://home.online.no/~rrostru/Wiberg/75-77-Assens-Kj.htm#HansMichelsen


6. 1/10 1615 [Assens-Kj., o. 22/1] Mag. Hans Michelsen; [1616 kgl. Confessionarius; see der].

http://home.online.no/~rrostru/Wiberg/606-07-Kbh.Chrborg.htm#HansMichelsen

12. 1616 [P. t. Christianborg Slotsk. 1/10 15] ; Dr. th. Hans Michelsen, f. Od. 1/1 78; (Bdr. t. Karen ~ H. Simonsen i Barløse); F. M. Pedersen, Handelsmd.; M. Karen Hansdtr.; St. Od. 01; (Rtr. Nybg. 02); udenlands 03; Mag. 8/11 08; Rtr. Od. s. A.1); Huuscapellan hos Fru Ellen Marsvin t. Lundegd. 13; Sp. Assens-Kj., o. 22/1 15; Pr. 21/4 s. A.; som Slotsp. tillige Prof. i Græsk; Dr. th. 27/4 16; ~ 19/1 17 Cathrine Henriksdtr., f. Hamburg 82; 3 S., 1 D.; see Mikkel Hansen i N. Broby; H. Hansen i Skamby; [1616 Biskop over Fyens Stift; † uformodentligt 24-25/3 51; hans Samtidige vare enige i, at tillægge ham herlige Aandsgaver, sjelden Dygtighed og Retsindighed. Revsede som Biskop med egen Haand Skolernes Lærere for begangne Forseelser. „Campanistam Faabg. ferula excepi, quod, ebrius scholam ingressus, importunum se gesserat“(1) (diarium 23/8 1633). „Jac. Joh. Falstrium verberibus excepi ob ebrietatem“(2) (ibid. 25/2 37). Var rig (30,000 Rdlr.); gav 100 Rd. til Fattige i Od.; legerede ogsaa 1000 Rdlr., hvoraf Renten skal nydes af tre fattige Studenter fra Od. Sk.; W. 2/51; N. 390].

   1) Efter en anden Beretning tiltraadte han Rectoratet i Nybg. 08, men blev s. A. Rtr. i Od.

http://home.online.no/~rrostru/Wiberg/603-Kgl.Confess.htm#HansMichelsen

Manliga efterkommande var i fyra generationer präster i Nörre Broby, ner till tipoldebarnet Johannes Mule. Johannes Mule ägde HMs dagbok 1626-1641.(Biblioteker til salg: om danske bogauktioner og kataloger 1661-1811 AvHarald Ilsøe, s 205)

http://www.lillerosendal.dk/ANER-FAR.htm#Mikkelsen

Hans Mikkelsen var i en urolig tid Biskop over Fyn. Han levede 1578-1651, altså fik han hele 30 års krigen med. Vi ved efterhånden en del om hans embedsførelse og lidt om hans familie. Hans navn bliver ofte nævnt i forbindelse med hans embedshandlinger i gamle bøger (bl.a. slægtsbogen “Slægters Gang” ). Hans skrev dagbog igennem mange år, og en del af denne findes stadig. Den er udgivet som “Biskoppens Dagbog”. Her læser vi om hans mange opgaver. Hans kone hedder Catharine Heinrichdatter, og de fik 3 sønner og en datter. Hans Mikkelsen gjorde karriere via jobbet som Tugtemester for Ellen Marsvins børn, og blev senere Chr. d. IV’s rejseprædikant. Disse jobs førte ham frem til Biskop for Fyn og Lolland Falster. Et job han bestred i mange år, og med stor myndighed.

Mange af de adelige slægter købte ham til at skrive “lig prædiker” over deres afdøde familiemedlemmer. Det var en indbringende bibeskæftigelse, da de hver betalte en sølvkande fyldt med sølvmønter, og han var da også en ret så rig mand. Han efterlod sig 30.000 rigsdaler. I Frue Kirke i Odense findes både en kæmpe gravsten med portrætter og et stort Epitafium over parret.Han var Biskop over Fyns Stift i årene 1616 - 1651.

I forbindelse med analyserne af hans dagbøger står bl.a. følgende i "forordet til en artikel i Fyens Historie og Topographie" bind 5 side 379:Hans Mikkelsen , som Bloch kalder "et lys i Guds Kirke", eller som han i Gravskriften kaldes: "Splendida lux patriæ", blev født i Odense Nytaarsdag 1578, Hans fader Mikkel Pedersen var Borger her; det er uvist om han var Handelsmand, Bagereller Skomager. Efter at have besøgt Odense Skole blev han 1601 af Rector Mag. Hans Pedersen Glamdorph demitteret til Universitetet, som han dog, paa Grund af Pesten, maatte forlade efter et halvt Aars Forløb, og han blev da Haandskriver hos Fyens Biskop, Jak. Madsen Weile. Fra 1603 til 13de April 1608 reiste han udenlands med den unge Iver Bryske, Eiler Bryskes Søn til Dallund, og efter Hjemkomsten blev han beskikket til Rector for Odense Skole og tog i November samme Aar Magistergraden.I denne stilling forblev han til 1614, da Ellen Marsvin overtalte sin Mand, Knud Rud, til at kalde ham til deres Huuskapellan paa Lundegaard; derfra blev han dog allerede næste Aar Sognepræst i Assens, og d. 21de April 1615 valgt af Præsterne til Provst i Baag Herred. Efter 9 Maaneders Forløb forlod han "under sin kjære Menigheds Graad" dette Embede, idet han da blev kaldet til Slotspræst i Kjøbenhavn og Professor Pædagogicus. Paa en Reise, Christian d. 4de gjorde til Bahuus, tog han Hans Mikkelsen med, for at han kunne prædike for ham, og efter Hjemkomsten udnævnte han ham til sin Hofprædikant. Samme Aar blev han Dr. Theol. og af 4 befuldmægtigede Provster valgt til Biskop over Fyens Stift, hvortil han blev indviet i St. Knuds Kirke d. 28de Juli 1616 af Biskoppen i Ribe, Iver Hemmeth. I denne stilling ordinerede han 408 Præster og indsatte alle Provsterne i Stiftet; desuden indviede han d. 15de Januar 1623 det nye Gymnasium, hvortil Holger Rosenkrands og Elle Marsvin hver gav 1000 Rdl.

Hans Død var meget pludselig, idet han, efter at være gaaet rask tilsengs, fandtes død i Sengen om Morgenen d. 25de Marts 1651; Mag. Jak. Sperling holdt Liigprædken over ham i St. Knuds Kirke d. 8de April.Allerede som Rector, medens han lærte Fransk og Tydsk med Christine Munch, havde han lært Catrine Henriksdatter, der var i Ellen Marsvins Tjeneste, at kjende, og, da han var bleven Biskop, ægtede han hende. Han efterlod sig 3 Sønner: Ludvig Hansen, der blev Conrector i Odense, Mikkel Hansen, Sognepræst i Nørrebroby og Provst i Salling Herred, og Henrik Hansen, Sognepræst i Skamby og Provst i SkamHerred.Hans Mikkelsen døde som en rig Mand, der efterlod sig 30.000 Rdl., og det kunne neppe være anderledes, naar man ser, at han har ladet 38Liigprædikener over Adelige trykke, og at hans Honoar for hver var en Sølvkande paa 100 Lod med 100 Spe ciedaler i; Bloch siger ogsaa at "Sølvet, som Sønnerneskiftede efter ham, blev baaret i store Bæreløver". Han legerede 1000 Rdl. til 3 Fattige Studenter fra Fyens Stift og lod bygge en Bolig for fattige Folk. Han er begravet sammen med sin kone og et par af deres børn i St. Knuds Kirke. Der findes endnu(1997) en gravsten med portraiter af parret. Der findes også et stort Epetafium i Kirken.

Bricka: Mikkelsen, Hans, 1578-1651, Biskop,

var født i Odense 1. Jan. 1578, Søn af Mikkel Pedersen, Borger sammesteds, og Hustru Karen Hansdatter. Det var sikkert snarere Fattigdom end Mangel paa Flid og gode Evner, der bevirkede, at han først 1601 blev Student fra sin Fødebys Skole. Rimeligvis har han som andre fattige Disciple i en Række Aar forrettet Degnetjeneste i omliggende Sogne. Han havde næppe været 1/2 Aar ved Universitetet, da det blev lukket paa Grund af en voldsom Pest. Hjemkommen til Odense antog Biskop Jacob Madsen Veile ham som sin Haandskriver, og da han havde lært hans Dygtighed at kjende, kaldede han ham 1602 til Rektor i Nyborg. Dette Embede har han dog maaske ikke tiltraadt, da der strax efter tilbød sig en Lejlighed for ham til en længere Udenlandsrejse. Eiler Bryske til Dallund (III, 196) ønskede ham nemlig til Hovmester for sin Søn Iver, der skulde se sig om i Verden og erhverve de Kundskaber og Erfaringer, som man den Gang mente, at unge Adelsmænd kun kunde naa i Udlandet. Paa Grund af det unge Menneskes Sygdom trak Afrejsen dog ud til Marts 1603. I 5 Aar færdedes de nu i Tyskland, Schweits og Frankrig, saa og oplevede meget og vandt Færdighed i de fremmede Sprog. En Tid tænkte H. M. paa at lægge sig efter Medicinen og raadførte sig i den Anledning med den berømte Dr. Caspar Bauhin i Basel. Men han opgav dog senere denne Plan.

I April 1608 kom de unge Mænd hjem; kort efter kaldede Fyns daværende Biskop, M. Hans Knudsen Veile, H. M. til Rektor for Odense Skole, og s. A. tog han Magistergraden i Kjøbenhavn. I 6 Aar forestod han sit Embede med stor Flid, da Fru Ellen Marsvin (ovfr. S. 155), gift med Knud Rud, opfordrede ham til at blive hendes Husprædikant paa Lundegaard (i Nørre Broby Sogn).

H. M. havde ikke ringe Betænkelighed ved at opgive sit Embede for at modtage en saadan privat Stilling; men da den lærde Holger Rosenkrantz, som han spurgte til Raads, indtrængende tilskyndede ham dertil, saa modtog han Pladsen (1614) og overtog tillige at undervise Fru Ellens Datter af et tidligere Ægteskab, den siden saa bekjendte Kirstine Munk, i det tyske og franske Sprog.

Forbindelsen med den kloge og kraftige Fru Ellen Marsvin, der traadte i et aldrig forstyrret Venskabsforhold til H. M., blev Anledning til, at han med rivende Fart steg fra en Værdighed til en anden, saa at han inden faa Aar sad paa Fyns Bispestol, noget, som hans betydelige Evner og harmonisk-sikre Personlighed for øvrigt ikke gjorde ham uværdig til, skjønt han vistnok ikke var naaet saa vidt, hvis han ikke havde haft indflydelsesrige Talsmænd.

I Jan. 1615 blev han Sognepræst i Assens og Kjærum og s. A. Provst i Baag Herred. Allerede i Okt. s. A. kaldedes han til Slotspræst i Kjøbenhavn og Professor ved Universitetet. Næppe havde han tiltraadt disse Stillinger, før han 17. Febr. 1616 beskikkedes til kongl. Hofprædikant, hvorpaa han 27. April s. A. kreeredes til. Dr. theol. Da Biskoppen i Fyns Stift, ovennævnte M. Hans Knudsen Veile, i Juni 1616 var bleven afsat paa Grund af sin Hælden til Kalvinismen, faldt Valget paa H. M. til at blive hans Eftermand, og 28. Juli s. A. indviedes han i St. Knuds Kirke af Biskop Iver Hemmet fra Ribe.

I over 34 Aar forestod H. M. det udstrakte Stift, den Gang ogsaa omfattende Als samt Laaland og Falster, med stor og altid urokket Anseelse. I alle betydeligere kirkelige Afgjørelser fra hin Tid havde han sin Part. Hans Personlighed var præget af Klogskab, Arbejdsomhed og Kraft, forbunden med en konservativ Besindighed, der lod ham sky enhver Yderlighed. Blandt Adelen stod han i megen Anseelse, hvorfor han ofte kaldtes til at udføre kirkelige Handlinger for Medlemmer af denne Stand. Der haves ikke mindre end 37 store trykte Ligprædikener fra hans Haand.

Da han plejede at oppebære store Honorarer for slige Forretninger, blev han efterhaanden en rig Mand, der kunde opbygge smukke Præstegaarde for sine Sønner og desuden efterlade en betydelig Formue. Han døde 25. Marts 1651 uden forudgaaende Sygdom. – Kort efter, at han var bleven Biskop, havde han ægtet Catharina Henriksdatter (d. 1655), en hamborgsk Jomfru fra Fru Ellen Marsvins Hus, med hvem han havde 4 Børn. Sønnerne fik alle gode Ansættelser i Faderens Stift. – Blandt H. M.s litterære Frembringelser ere hans haandskrevne Dagbøger nu af størst Interesse for os (trykte i «Saml. t. Fyns Hist. og Topogr.» V-VII).

Bloch, Den fyenske Geistligheds Hist. I.

Kirkehist. Saml. 2. R. VI; 3. R, V-VI.

H. F. Rørdam

Hans Mikkelsen var en højt skattet modepræst og hyppig benyttet forfatter af ligprædikener. Der er trykt ikke mindre end 37, og honoraret var sædvanligvis et sølvkrus på 100 lod med 100 rdl i.

http://fynhistorie.dk/node/94

Han var Biskop over Fyns Stift i årene 1616 - 1651. I forbindelse med analyserne af hans dagbøger står bl.a. følgende i "forordet til en artikel i Fyens Historie og Topographie" bind 5 side 379:Hans Mikkelsen , som Bloch kalder "et lys i Guds Kirke", eller som han i Gravskriften kaldes: "Splendida lux patriæ", blev født i Odense Nytaarsdag 1578, Hans fader Mikkel Pedersen var Borger her; det er uvist om han var Handelsmand, Bagereller Skomager. Efter at have besøgt Odense Skole blev han 1601 af Rector Mag. Hans Pedersen Glamdorph demitteret til Universitetet, som han dog, paa Grund af Pesten, maatte forlade efter et halvt Aars Forløb, og han blev da Haandskriver hos Fyens Biskop, Jak. Madsen Weile. Fra 1603 til 13de April 1608 reiste han udenlands med den unge Iver Bryske, Eiler Bryskes Søn til Dallund, og efter Hjemkomsten blev han beskikket til Rector for Odense Skole og tog i November samme Aar Magistergraden.I denne stilling forblev han til 1614, da Ellen Marsvin overtalte sin Mand, Knud Rud, til at kalde ham til deres Huuskapellan paa Lundegaard; derfra blev han dog allerede næste Aar Sognepræst i Assens, og d. 21de April 1615 valgt af Præsterne til Provst i Baag Herred. Efter 9 Maaneders Forløb forlod han "under sin kjære Menigheds Graad" dette Embede, idet han da blev kaldet til Slotspræst i Kjøbenhavn og Professor Pædagogicus. Paa en Reise, Christian d. 4de gjorde til Bahuus, tog han Hans Mikkelsen med, for at han kunne prædike for ham, og efter Hjemkomsten udnævnte han ham til sin Hofprædikant. Samme Aar blev han Dr. Theol. og af 4 befuldmægtigede Provster valgt til Biskop over Fyens Stift, hvortil han blev indviet i St. Knuds Kirke d. 28de Juli 1616 af Biskoppen i Ribe, Iver Hemmeth. I denne stilling ordinerede han 408 Præster og indsatte alle Provsterne i Stiftet; desuden indviede han d. 15de Januar 1623 det nye Gymnasium, hvortil Holger Rosen krands og Elle Marsvin hver gav 1000 Rdl. Hans Død var meget pludselig, i det han, efter at være gaaet rask tilsengs, fandtes død i Sengen om Morgenen d. 25de Marts 1651; Mag. Jak. Sperling holdt Liigprædken over ham i St. Knuds Kirke d. 8de April.Allerede som Rector, medens han lærte Fransk og Tydsk med Christine Munch, havde han lært Catrine Henriksdatter, der var i Ellen Marsvins Tjeneste, at kjende, og, da han var bleven Biskop, ægtede han hende. Han efterlod sig 3 Sønner: Ludvig Hansen, der blev Conrector i Odense, Mikkel Hansen, Sognepræst i Nørrebroby og Provst i Salling Herred, og Henrik Hansen, Sognepræst i Skamby og Provst i Skam Herred.Hans Mikkelsen døde som en rig Mand, der efterlod sig 30.000 Rdl., og det kunne neppe være anderledes, naar man ser, at han har ladet 38 Liigprædikener over Adelige trykke, og at hans Honoar for hver var en Sølvkande paa 100 Lod med 100 Spe ciedaler i; Bloch siger ogsaa at "Sølvet, som Sønnerne skiftede efter ham, blev baaret i store Bæreløver". Han legerede 1000 Rdl. til 3 Fattige Studenter fra Fyens Stift og lod bygge en Bolig for fattige Folk.

 

Han er begravet sammen med sin kone og et par af deres børn i St. Knuds Kirke. Der findes endnu (1997) en gravsten med portraiter af parret. Der findes også et stort Epetafium i Kirken.

 

Vedrørende hans liv og levned som biskop findes der en guldgruppe af informationer i de ovenfor nævnte dagbøger, i en lang række bøger om Fyns historie samt i mange slægtsbøger der omandler fynske slægter.

 

Som biskop indsatte han bl.a. Laurids Petersen Thura (Nykøbing F.) og Laurids Mortensen Widsted (Nakskov) i deres præsteembeder


Fødsel: 1608 Norge Nationalitet: Danmark Religion: Christian Ægteskab: Ægteskab med: 'Mikkel Pedersen Arctander 20nde Juli 1634 Gjelsted Kirke af hans Farbroder Dr. H. Michelsen

Død: Ukendt Familiemedlemmer Forældre: Peder Hansen 1561 - ? Marine Johansdatter Mand: Mikkel Pedersen Arctander 1608 - ? Datter: Maren Mikkelsdatter Arctander


Hans Mikkelsen, 1.1.1578-25.3.1651, biskop. Født i Odense, død sst., begravet sst. (Skt. Knuds k.). M. blev student fra Odense 1601, men måtte efter et halvt års studietid i Kbh. vende tilbage til sin fødeby da universitetet blev lukket på grund af pest. I Odense blev han antaget til sekretær hos biskop Jacob Madsen Vejle som 1602 kaldte ham til rektor i Nykøbing. Allerede n.å. drog han dog udenlands som hovmester for den unge Iver Bryske. Fem år kom M. til at rejse i det fremmede både i Tyskland (Strasbourg, Marburg 1604), i Schweiz (Basel, Genève 1606) og i Frankrig (Orleans 1607, Angers). En tid tænkte han på at opgive teologien til fordel for medicinen og rådførte sig i den anledning med den bekendte professor Caspar Bauhin i Basel. Efter at være vendt tilbage til Danmark blev M. 1608 rektor i Odense og tog s.å. magistergraden. Da hans pædagogiske dygtighed og solide kundskaber skaffede ham et anset navn var det vel forståeligt at Ellen Marsvin opfordrede ham til at blive husprædikant på sin gård Lundegård (i Nørre Broby sg.) og tillige lærer i fransk og tysk for hendes datter Kirsten Munk. Det var med stor betænkelighed at M. modtog dette tilbud, og først efter at Holger Rosenkrantz den lærde, med hvem han var blevet nærmere kendt i Odense, i en lang og ejendommelig skrivelse havde rådet ham dertil, fulgte han kaldelsen 1614. Denne forandring af stilling blev et vendepunkt af største betydning i M.s liv idet den nære tilknytning til Ellen Marsvin og hendes datter i de følgende år med utrolig hast førte ham fra det ene store embede til det andet. 1615 blev han allerede sognepræst i Assens og Kærum samt provst i Båg hrd., inden året var omme, professor pædagogicus i Kbh., s.å. slotspræst i Kbh., 1616 kgl. hofprædikant og dr.teol., og s.å. valgtes han til biskop over Fyns stift. Skyldtes M.s hurtige forfremmelse utvivlsomt i høj grad hans gode forbindelser så forstod han til gengæld gennem mere end en menneskealders samvittighedsfulde og dygtige embedsførelse i en omfattende virkekreds at godtgøre at hoffets gunst ikke var faldet på en uværdig. Teologisk repræsenterede han den begyndende ortodoksi: han ønskede at fastholde både Luther og Philipp Melanchton som normgivende autoriteter for den danske kirke. M. deltog i afgørelsen af de fleste almenkirkelige spørgsmål i sin tid, og af den nidkærhed, hvormed han antog sig administrationen af sit udstrakte stift får man et godt indtryk gennem hans latinske dagbog. Bemærkelsesværdig er særlig hans pædagogiske interesse der gjorde ham til en varm tilhænger af reformbestræbelserne på dette område. Hans dagbøger er rige på oplysninger vedrørende Fyns og Lolland-Falsters Specialhistorie, hans øvrige forfatterskab består hovedsagelig af ligprædikener, hvoraf han sendte ikke mindre end 37 i trykken. Alene dette tal vidner om den usædvanlige yndest han havde forstået at vinde som lejlighed-ståler hos adelen, men det kan ikke nægtes, at hans virksomhed som skattet modeprædikant har givet adskillige af hans udgivne prædikener et præg af rutinearbejde, tilskåret som de er efter et bestemt skema og fyldt med et traditionelt indhold. M.s prædikantvirksomhed skaffede ham også store indtægter. Især blev hans ligprædikener højt betalt (det sædvanlige honorar var et sølvkrus på 100 lod med 100 rdl. deri). Intet under derfor, at han både kunne samle sig en betydelig formue og fik råd til at bygge smukke præstegårde til sine to sønner der begge fik gode embeder i faderens stift.

Familie Forældre: borger Mikkel Pedersen og Karen Hansdatter. Gift 19.1.1617 i Odense med Catharine Henriksdatter, født 1582 i Hamburg, død april 1655.

Bibliografi Dänische Bibliothec III, 1739 193-209 (brev fra Holger Rosenkrantz). Kirkehist. saml. I, 1849-52 489f; 3.r.V, 1884-86 112-45. Hist. saml. og studier, udg. H. F. Rørdam IV, 1902 111 258f 264. Saml. til Fyens hist. og top. V, 1871 379-416; VI, 1873 105-67; VII, 1878 34-194(H. M.s dagbog, ved E. Høyer Møller). - Jacob Sperling: Ligprædiken over H. M., 1652. R. Vinding: Regia acad. Hauniensis, 1665 270-73. D. G. Zwergius: Die siellandske clerisie, 1754 532-40. J. C. Bloch: Den fyenske gejstligheds hist. I, 1787 89-108. S. M. Gjellerup: Biskop Jens Dinesen Jersin I-II, 1868-70 55f. H. F. Rørdam i Kirkehist. saml. 2.r.VI, 1872-73 83 109f. J. Oskar Andersen: Holger Rosenkrantz den lærde, 1896 144f 370. - Papirer i Landsark. for Fyn, Odense.

view all 17

Hans Mikkelsen, biskop til Fyn's Timeline

1578
January 1, 1578
Odense
1614
1614
Age 36
Ellen Marsvin
1616
February 1616
Age 38
The Danish Court
July 28, 1616
- 1651
Age 38
Fyn bishopry
1620
May 21, 1620
Age 42
Odense, Fyn, Danmark
May 21, 1620
Age 42
Odense
1620
Age 42
1622
April 10, 1622
Age 44
Odense, Odense Municipality, Syddanmark, Denmark