Hans Mogensen Berg, til Skovsbo

public profile

Is your surname Mogensen Berg?

Research the Mogensen Berg family

Hans Mogensen Berg, til Skovsbo's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Hans Mogensen Berg, til Skovsbo

Birthdate:
Birthplace: Vester Skerninge, Sallinge, Svendborg, Danmark
Death: January 19, 1796 (61)
Skovsbo, Rynkeby, Bjerge, Odense, Danmark
Immediate Family:

Son of Mogens Henriksen Bjerg and Margrethe Sophie Andersdatter Degn
Husband of Olave Marie Lange, til Rødkilde
Father of Jens Magnus Berg; Maren Berg; Christian Frederik Berg, til Skjoldemosegård på Fyn and Marie Berg
Brother of Anna Sopia Mogensdatter Berg; Christopher Mogensen Berg; Anders Mogensen Berg; Anna Susanne Berg, 1 B.; Christian Henrik Mogensen Berg and 3 others

Occupation: justitsråd
Managed by: Private User
Last Updated:

About Hans Mogensen Berg, til Skovsbo

Herre til Skovsbo, Justitsraad.
Ved Daabstilførslen i Vester Skerninge Sogns Kirkebog har en senere Præst tilføjet: ,,i St. Crux i Vestindien”. Ser vi paa Justitsraad Bergs Herkomst, Søn fra et fattigt Degnehjem i en Landsby i Sydfyn, og sammenligner man denne med hans Udgang som Herremand og Ejer af en gammel Adelsgaard paa sin Fødeø, aner man allerede i hin Præsts lakoniske Tilføjelse i Kirkebogen noget som Overskriften til et Eventyr. Efter hvad man i Nutiden kan dømme om Hans Bergs Færden paa hin fjerne sorte ø, har hans Tilværelse her ogsaa saa noget nær formet sig som Eventyret: Han rejste ud i en ung ubemidlet Mands Lignelse og vendte hjem som Nabob. — En Tradition, der stammer fra hans efterlevende Slægt fra Skovsbo, gaar da ogsaa ud paa, at Hans Berg skulde være Model for Hovedpersonen i Carl Baggers Fortælling: Min Broders Levned, hvilken Hovedperson kommer hjem fra Ostindien og køber sig et Gods efter først at have stødt sin Hustru over Bord.

Dansk-vestindiske Arkivalier er i højeste Grad misrøgtede. St. Croix Kirkebog er omtrent ædt op af Termiter, hvad Afsnittet 1753 til ca. 1790 angaar, særlig slemt er det gaaet ud over netop Vielsesregistret; det dér er bevaret, Brudstykker hist og her, giver ingen Oplysning om, hvorvidt Hans Berg har været gift i Vestindien eller ikke.
Hans Bergs Vestindiefærd vilde som Følge heraf i nogen Grad være unddraget Efterforskning, og noget klart Billede af hans Liv og hans Vilkaar vilde man næppe kunne have dannet sig, hvis ikke Hans Berg selv kom os til Hjælp og i sine efterladte Régnskabsbøger gav os visse Holdepunkter i Hænde, over hvilke hans Eventyr kan bygges. - Disse Regnskabsbøger, der findes i privat Eje i København, er førte fra Aar 1756. Regnskaberne i sig selv er ganske fragmentariske og uordnede; de omhandler saa højst forskellige Sager som: saa og saa mange Rigsdaler ,,til Malene, da hun yar paa Fortet”, saa og saa meget ,,til Ulrichsholms Forpagtning”, saa og saa meget for et Fedekalveskind hos Skomageren i Kerteminde. De strækker sig altsaa ud over St. Croix-Perioden, og de omhandler for den senere Tid tillige Mellemværender med de fleste al hans Søskende, saaledes:

,,Min Søster i Eggesehous Kroe” i Aarene 1771—96.

,,Min Broder i Møllen”, 1789.

,,Min Broder Christopher Berg i Eggeshous Mølle”, 1773—85.

,,Min Broder Regimentskvartermester Niels Berg”, 1785—9(3.

,,Min Broder Christian Berg”, 1790.

Svogeren Pastor Tingberg omtales ogsaa, Svigersønnen Kammerjunker Juel, Sønnen, Kancelliraad Jens Magnus Berg, kun Broderen i Jylland, Anders, er ikke nævnet.

Gaar man Renskabsbøgerne systematiskt igennem, giver de følgende Data vedrørende Hans Berg selv: Han nævnes 1. Gang i Vestindien den 29. August 1756 i en Lægeregning.
Den 3. Marts 1762 staar i Regnskab: For Brudevielse 50 Rd. (vestindiske Daler?)
Den 10. Marts samme Aar nævnes han som Stedfader til Madame Grundells mindreaarige Datter af andet Ægteskab: Marie Margaretha.

Den 11. Marts 1763 omtaler han ,,min sal. Kone” — Begravelsesomkostninger 500 Rd. April 1763: Til Doktoren i min sal. Kones sidste Sygdom 500 Rd.
Han synes i Vestindien at have haft en Kommissionshandel. Han sælger i 1760—65 Sukker, Rom etc.

I 1762—63 omtaler han ,,min Plantage”. At han ogsaa har haft at gøre med ,,Almindelige Handels-Compagnie” ses at, at han et Par Gange i 1761 og 62 omtaler: ,,Modtaget af Compagniet min 1/2 Aars Gage, 500 Rd.”
Sidste Dato i Vestindien er den 19. Juni 1765, og næste Gang han træffes i Regnskaberne er, da han den 14. Oktober 1766 gør Indkøb ved Auktionen paa sit fremtidige Hjem Skovsbo.

Paa Grundlag heraf og sammenholdt med, hvad St. Croix Kirkebog har ydet af supplerende Oplysninger, anføres: Gift 1. Gang paa St. Croix omkring Begyndelsen af Aar 1762 med Madame Grundell, d. e. Elisabeth Castor, der døde paa St Croix omkring Marts 1763.
Elisabeth Castor var, da hun paa St. Croix den 17. Januar 1743 ægtede Obermester Lorentz Grundel, Enke efter Joseph Prim. Forlovere ved denne Vielse var Interimsguvernør Gregers Høeg Nissen og Kæreste, Maria Hartmandsdatter.
Obermester Lorentz Grundel (eller Grundell) var Kirurg ved de kongelige Plantager paa St. Croix; han er født i Sverige, kom til Vestindien den 25. Marts 1739, døde paa St. Croix 1759, hans sidste Journaldato er af 23. Juni dette Aar.

Af Landlister for St. Croix fremgaar det, at: ,,Enken levede i 1761 paa Plantagen.”
Skifter eller Testamenter findes ikke. Hans Berg har da ved Handel paa og fra St. Croix lagt Grunden til sin Velstand. Denne er bleven forøget ved hans Giftermaal med den velhavende Enke, rimeligvis har han med hende faaet baade Penge og Plantage, hun er død, og kort efter har Berg realiseret sit Bo og er rejst hjem.

At han ikke desto mindre har haft Penge før sit Giftermaal ses af følgende Tilkendegivelse i Regnskabsbogen: ,,Debt., 1760, Dec. 6 . . Disse ovennævnte 1000 Rd. er insat paa Rente for min Reigning for 4 p. C. fra 11. Decbr. 1760 og til Betaling sker og om jeg ved Døden skulle afgaae er samme givet til mine forældre og efter dem mine Sydskende.”

,,Kredit, 1761, 7. Octb. haver jeg efter min sal. Faders Død givet den Capital til min Moder for at opdrage mine sexse Syskende og for hende selv at mentinere hvilken Suma er i Debet anført med 1000 Rd.’

Det viser tillige, at han var en god Søn og Broder. Har Carl Bagger benyttet Hans Berg og hans Vestindieeventyr i sin Fortælling, hvad der ikke er udelukket, er Fortælling og Virkelighed i alle Tilfælde forskellige, forsaavidt det ikke er Ostindien, der er Tale om, men Vestindien, og i Henseende til, at Hustruen ikke blev kastet over Bord, men døde i sin Hjemstavn. — Efter at Hans Berg i Aaret 1766 af Gehejmeraad Chr. Rosenkrantzs Enke af 2. Ægteskab, Frederikke Louise Krags Dødsbo, for 71000 Rigsdaler havde købt Skovsbo, ægter han, sandsynligvis i Ulbølle Kirke, den 9. Maj 1766, som sin 2. Hustru, Olave Marie Lange, født paa Herregaarden Rødkilde ved Svenborg den 4. Juni 1746, døbt i Ulbølle Kirke den 8. Juni, død paa sit Enkesæde i Odense den 10. Januar 1815, bisat i St. Knuds Kirke den 20. og straks overført til Rynkeby. (Datter af Herre til Rødkilde, Flintholm og Løjtved, Jens Lange og Hustru, Maren Tønder).

Hans Berg har sikkert ved sit Giftermaal med den driftige Landmand Jens Langes Datter yderligere faaet sine Midler forøgede. I Regnskabsbogen gør han omhyggeligt Rede for, hvad hun bringer med sig af ,,personligt Udstyr”, samt af Husgeraad og Indbo til fælles Brug. Dette er ikke lidet. Olave Marie Langes Personlighed har man intet nøjere Kendskab til ud over det Indtryk, man faar af hende gennem Maleriet. Hun oprettede i Aaret 1804 et Hospital i Rynkeby med Plads til 4 fattige af Skovsbo Gods, dette eksisterer endnu. Den 1. December 1769 udnævntes Hans Berg til Justitsraad, og han levede nu paa sit smukke Skovsbo, indtil Døden indhentede ham. I sit Ægteskab med Olave Marie Lange havde han 3 Børn, 2 Sønner. og 1 Datter (Fl—F 3), efter hans Død flyttede Enken til Odense, og Skovsbo overtoges ved Skøde al 15. Juni 1803 af et Konsortium, bestaaende af de to Sønner og Svigersønnen paa Hverringe, med en Forvalter, der ledede Godsets Drift. Paa Rynkeby Kirkegaard hviler Ægtefællerne Hans Berg og Olave Marie Lange ved hinandens Side. I Kirkens Vaabenhuses Mur over Gravstedet er der indsat en graa Marmorplade til Minde om de bortgangne. Marmorpladen bærer følgende Inskription:

HER HVILER

JUSTITSRAAD HANS BERG, HERRE TIL SCHOUSBOE

FØD D. 11te FEBRUAR 1734, DØD D. 19de JANUAR 1796

OG

HANS HUSTRUE OLAVE MARIE LANGE

FØD D. 4. JUNIE 1746, DØD D. 10. JANUAR 1815

DE INDGIK ÆGTESKAB SAMMEN

DEN 9de MAY 1766

GUDSFRYGT OG DYD PRYDEDE DERES WANDEL

MEDMENNESKERS AGTELSE OG KIERLIGHED

LEDSAGEDE DEM I GRAVEN

OG

HUUSLIG LYKSALIGHED

SAA SJELDEN AT FINDE, OG SAA LET AT ERHVERVE

TABTE I DEM ET MØNSTER

LIVET ADSKILLER, DØDEN FORENER

SKUE HER DET STORE MAAL. HVORTIL DIN VANDRING SIGTER

DETS NAVN ER KUN EN GRAV, DETS FRUGT ER EVIGHED,

KUN DEN DER FRYGTER GUD, OG ELSKER SINE PLIGTER,

HAN WANDRER, DØER SOM DE — HAN DØER MED SJELENS FRED.

Og paa Jærnlaagen ind til Gravstedet staar:

- HB. OML. 1800.

(Slægten Lange paa Redkilde nedstammer fra Forpagter paa Sorø Ladegaard, Johan Lange, født i København den 10. Marts 1650, død den 4. April 1708.

Gift med Eleonore Christine i 19 Aar.

Deres 9. Barn var Jens Lange, Forvalter paa Hvidkihde, senere Ejer af Rødkilde. Flintholm og Løjtved, ,Justitsraad, født den (6. eller 7. November 1707, døbt den 27. November samme Aar, død den 9. Juli 1790, gift Aar 1740 med Maren Tønder, født den 23. April 1715, død den 7. Juni 1756 (Datter af Ole Olsen Tønder, Sognepræst til Meldalen, født den 31. Juni 1663, ,død 1725, gift den 24. Juni 1696 med Elisabeth Augustinussen, Formandens Datter, født den 18. Juni 1679, død den 17. Marts 1716). Det 3. Barn var Eleonore Christine Lange gift med Christian Kallager. Det 4. Barn var Olave Marie Lange, der ægtede Hans Berg).


GEDCOM Note

Bio notes: Døbt 17. februar 1734 (Vester Skerninge opsl. 35)

Båret til dåben af præstens hustru.

Faddere: Kay Holst; Frants Kok; Hans Smed; Peiter Andersen; Lars Nørsgaard.

Rejste som ung til St. Croix, Dansk Vestindien, solgte blandt andet sukker og rom. Modtog i 1761 og 1762 en halvårlig løn fra det Dansk Vestindiske Kompagni på 500 rigsdaler.

Ses sidst i Dansk Vestindien 19. juni 1765

Snart derefter rejst hjem til Danmark, hvor han på auktion køber sit fremtidige hjem Skovsbo Slot for 71000 Rd.

GEDCOM Note

view all

Hans Mogensen Berg, til Skovsbo's Timeline

1734
February 11, 1734
Vester Skerninge, Sallinge, Svendborg, Danmark
1754
February 17, 1754
Age 20
Vester Skerninge, Sallinge, Svendborg, Danmark
1768
March 31, 1768
Age 34
Rynkeby, Bjerge Herred, Odense, Danmark
1769
July 28, 1769
Age 35
Rynkeby, Bjerge , Odense, Danmark
1774
August 8, 1774
Age 40
Rynkeby, Bjerge, Odense, Danmrk
1790
1790
Age 55
1796
January 19, 1796
Age 61
Rynkeby, Bjerge, Odense, Danmark