Helena Korybut, dss of Ratibor

public profile

Is your surname duchess of Ratibor?

Research the duchess of Ratibor family

Helena Korybut, dss of Ratibor's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

princess Helena duchess of Ratibor (Korybut)

Polish: ks. Helena Korybutówna, Lithuanian: kun. Elena Kaributaitė, Russian: княжна Елена Ратиборская (Корибутовна)
Also Known As: "Helena of Lithuania"
Birthdate:
Birthplace: Grand Duchy of Lithuania
Death: March 02, 1449 (59-68)
Immediate Family:

Daughter of Kaributas-Dmitry, prince of Novgorod-Seversky and Anastasia of Ryazan
Wife of John "the Iron", Duke of Opava-Ratibor
Mother of Duke Wenceslaus II of Opava-Ratibor; Mikołaj V karniowski of Opava-Ratibor and Margarita Racyborska
Sister of prince Sigismund Korybut; Fyodor Korybut of Nesvizh and Podole; prince Ivan Korybut; princess Maria Korybut and Anastasia Korybut, dss of Kashyn
Half sister of duke Andrzej Drucki and duke Vasili Drucki

Occupation: Duchess of Ratibor
Managed by: Private User
Last Updated:

About Helena Korybut, dss of Ratibor

Helena Korybut (born before 1390 - died after March 2, 1449) - Duchess of Ratibor, daughter of the prince of Novgorod-Siewierski, Kaributas-Dmitry, and Anastasia of Ryazan.

Biography

Helena Korybut most likely spent her childhood at the court of her uncle, Grand Duke of Lithuania, Vytautas Kęstutaitis. In January 1407 she was married to the Duke of Ratibor, Jan II "the Iron", and after marriage Piotr Wysz, the bishop of Kraków, accompanied her to Silesia. Initially brought up in the Orthodox religion, after marrying the ruler of Ratibor, Helena converted to Catholicism. Three children came from the marriage of Helena Korybut with prince Jan:

 • Mikolay V - prince of Karnov,
 • Vatslav II - the prince of Ratibor,
 • Margareth - wife of Kazimierz I, the prince of Oświęcim, and then wife of Siemowit V, the prince of Masovia.

The person of Helena is associated with the final separation of the Pszczyna law, which was established as her life imprisonment in 1423. As the Duchess of Pszczyna, she joined the Confederation of Silesian Dukes, during their summit in September of 1427 in Grotków, which was to protect the Silesian lands against the expected Hussite attack. Princess Helena undertook to deploy armed troops on the border with Moravia.

Bibliography

 • Tęgowski Jan, The First Generations of Giedyminowicz, Historical Publishing House, Poznań - Wrocław 1999, ISBN 83-913563-1-0, pp. 113–114.
 • Marian Małecki: Border Battle at Pszczyna. From the history of the defensive war. Warsaw - Krakow: Ministry of National Defense, 2003, p. 11. ISBN 83-911732-3-2.
 • Martin Čapský: Upper Silesia in the Late Middle Ages (1327-1525). In: Joachim Bahlcke (ed.), Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek: History of Upper Silesia. Politics, economy and culture of the European region. Gliwice: House of Polish-German Cooperation - Silesian Museum - Frodo, 2011, p. 129. ISBN 978-83-60470-41-1.

Apie kun. Elena Kaributaitė (Lietuvių)

Elena Kaributaitė (gimė iki 1390 m., - mirė po 1449 m. kovo 2 d.) – Severianų Naugardo kunigaikščio Korybuto Dimitro ir Anastasijos iš Riazanės dukra, Ratiboro kunigaikštienė.

Biografija

Elena Kaributaitė vaikystę greičiausiai praleido savo dėdės, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Kęstutaičio dvare. 1407 m. sausį ji buvo ištekinta už Ratiboro kunigaikščio Jano II "Geležinio", o Krokuvos vyskupas Piotras Vyšas atlydėjo ją į Sileziją. Iš pradžių augusi stačiatikių religijoje, ištekėjusi už Ratiboro valdovo, Elena atsivertė į katalikybę. Trys vaikai gimė iš Karibjtaitės santuokos su kunigaikščiu Janu:

 • Mikalojus (Nikolajus) V - Karniavos kunigaikštis,
 • Vaclovas II – Raciboro kunigaikštis,
 • Margarita - Osvencimo kunigaikščio Kazimiero I, o vėliau Mazovijos kunigaikščio Siemovito V žmona.

Elenos asmenybė yra susijusi su galutiniu Pščinos valdžios atskyrimu, kuris buvo nustatytas kaip įkalinimas iki gyvos galvos 1423 m. Būdama Pščinos kunigaikštienė, ji įstojo į Silezijos kunigaikščių konfederaciją, sudarytą 1427 m. rugsėjį Grotkove, kuri turėjo apsaugoti sileziečių žemes prieš numatomą husitų puolimą. Kunigaikštienė Elena įsipareigojo dislokuoti ginkluotas kariuomenes pasienyje su Moravija.

Išnašos

 • Tęgowski Jan, Pirmosios Giedyminowicz kartos, Istorinė leidykla, Poznanė – Vroclavas 1999, ISBN 83-913563-1-0, p. 113–114.
 • Marian Małecki: Pasienio mūšis Pščinoje. Iš gynybinio karo istorijos. Varšuva – Krokuva: Krašto apsaugos ministerija, 2003, p. 11. ISBN 83-911732-3-2.
 • Martin Čapský: Aukštutinė Silezija vėlyvaisiais viduramžiais (1327-1525). In: Joachim Bahlcke (red.), Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek: History of Upper Silesia. Europos regiono politika, ekonomika ir kultūra. Gliwice: Lenkijos ir Vokietijos bendradarbiavimo namai – Silezijos muziejus – Frodo, 2011, p. 129. ISBN 978-83-60470-41-1.

About Helena Korybut, dss of Ratibor (Polski)

Helena Korybutówna (ur. przed 1390, zm. po 2 marca 1449) – księżna Raciborska, córka księcia Nowogrodu Siewierskiego Korybuta Dymitra i Anastazji Riazańskiej.

Życiorys

Helena Korybutówna najprawdopodobniej spędziła dzieciństwo na dworze swojego stryja wielkiego księcia litewskiego Witolda Kiejstutowicza. W styczniu 1407 została wydana za mąż za księcia Raciborskiego Jana II Żelaznego, a na Śląsk odprowadzał ją biskup krakowski Piotr Wysz. Początkowo wychowywana w religii prawosławnej, po ślubie z władcą Raciborza Helena przyjęła katolicyzm. Z małżeństwa Korybutówny z księciem Janem pochodziło troje dzieci:

 • Mikołaj V - książę Karniowski,
 • Wacław II - książę Raciborski, oraz
 • Małgorzata - żona księcia Oświęcimskiego Kazimierza I, a następnie księcia Mazowieckiego Siemowita V.

Z osobą Heleny wiąże się ostateczne wyodrębnienie władztwa pszczyńskiego, które zostało ustanowione jako jej dożywocie w 1423. Jako księżna pszczyńska przystąpiła do konfederacji książąt śląskich, zawartej we wrześniu 1427 w Grotkowie, która miała chronić ziemie śląskie przed spodziewanym atakiem husytów. Księżna Helena zobowiązała się wystawić zbrojne oddziały na granicy z Morawami.

Przypisy

 • Tęgowski Jan, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Wydawnictwo Historyczne, Poznań – Wrocław 1999, ​ISBN 83-913563-1-0​, ss. 113–114.
 • Marian Małecki: Bitwa graniczna pod Pszczyną. Z dziejów wojny obronnej. Warszawa - Kraków: Ministerstwo Obrony Narodowej, 2003, s. 11. ISBN 83-911732-3-2.
 • Martin Čapský: Górny Śląsk w okresie późnego średniowiecza (1327-1525). W: Joachim Bahlcke (red.), Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek: Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu. Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej – Muzeum Śląskie – Frodo, 2011, s. 129. ISBN 978-83-60470-41-1.

О княжне Елене, Герцогине Ратиборской (русский)

Елена Корибутовна Хелена (род. до 1390 г., - умерла после 2 ​марта​ 1449 г.) - княгиня Рациборская, дочь князя ​Корибута​ Дмитрия - Новгород-Северского​, и Анастасии Рязанской.

Резюме

Скорее всего, детство Елены​ Корибутовной прошло при дворе ее дяди - Великого Князя Литовского Витольда Кейстутовича. В январее 1407 года она вышла замуж за герцога Рациборского Яна II ​Железного​, а Петр ​Выш​, епископ Кракова, сопровождал ​её​ в ​Силезию​. Изначально воспитанная в православной религии, после женитьбы на правителе Рацибора, Елена обратилась в католицизм. ​Трое​ детей от брака Корибутовны с князем Яном:

 • ​Миколай​ V - князь ​Карниовский​,
 • ​Вацлав​ II - князь Рациборский,
 • Малгожата - жена Казимира I, князя Освенцима, а затем ​Семовита​ V, князя Мазовецкого.

Личность Елены связана с окончательным разделением власти ​Пщины​, которое было установлено ​её​ пожизненным заключением в 1423 году. Как герцогиня ​Пщина​, она присоединилась к Конфедерации ​Силезских​ герцогов, заключенной в сентябре 1427 года в ​Гроткове​, которая должна была защищать ​Силезские​ земли от ожидаемаго нападения ​гуситов​. Княгиня Елена взялась развернуть ​вооруженные​ отряды на границе с ​Моравией​.

Сноски

 • Тенговски Ян, ​Первые​ поколения Гедиминовича, Историческое издательство, Познань - Вроцлав, 1999, ISBN 83-913563-1-0, стр. 113–114
 • ​Мариан ​Малецкий​: Пограничная битва у ​Пщины​. Из истории оборонительной войны. Варшава - Краков: Министерство национальной обороны, 2003, стр. 11. ISBN 83-911732-3-2.
 • ​Мартин​ ​Чапский​: Верхняя ​Силезия​ в поздне ​средневековье​ (1327-1525). В: Иоахим​ ​Бальке​ (ред.), Дан ​Гаврецкий​, ​Рышард​ ​Качмарек​: История Верхней ​Силезии​. Политика, экономика и культура европейскаго региона. ​Гливице​: Дом ​польско​-германскаго сотрудничества - ​Силезский​ музей - ​Фродо​, 2011, стр. 129. ISBN 978-83-60470-41-1.
view all

Helena Korybut, dss of Ratibor's Timeline