Hendrik Swanepoel, b7

Is your surname Swanepoel?

Research the Swanepoel family

Hendrik Swanepoel, b7's Geni Profile

Records for Hendrik Swanepoel

125,283 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

About Hendrik Swanepoel, b7

b7 - Hendrik - Page 507 - “SA Genealogies” vol 12, Genealogical Institute of SA, Stellenbosch, 2005”

Judi Marais-Meyer register

Eie inventarisse MOOC8/13.47 a en b gedateer 8 Okt 1770

Hy laat sy vrou Judith van Eeden asook 8 minderjarige kinders tussen die ouserdomme van 14 jaar en 14 maande agter.

Twee plase genaam Swarteberge en Klipbank albei geleë aan die Swartberge.

Verde groot geldwaarde 4 slawe, 86 beeste, 4 perde, 830 skape en etlike huislike items.

---------------------------------------------------------------------------------

Inventaris mitsg:rs taxatie van alle sodanige goederen, als ab intestato metter dood zijn ontruijmt ende naargelaaten door den landbouwer Hendrick Swanepoel ten voordeele van desselfs overgebleevene huijsvrouw Judith van Eeden ter eenree, mitsgaders hunne bij den anderen in huwelijk verwekte kinderen, met naamen:

 • 1) Fredrik Hendrik Swanepoel oud 14 jaaren
 • 2) Pieter Andries Swanepoel oud 13 jaaren
 • 3) Jan Paul Swanepoel oud 12 jaaren
 • 4) Rijntje Swanepoel oud 10 jaaren
 • 5) Johannes Jacobus Swanepoel oud 8 jaaren
 • 6) Maria Sibilla Swanepoel oud 5 jaaren
 • 7) Abraham Christoffel Swanepoel oud 4 jaaren en
 • 8) Rosa Catharina Swanepoel oud 14 maanden ter andere zijde

Sodanig ende diervoegen als deselve door de landbouwers Jan Nel en Stephanus Gouijs zijn opgenoomen, mitsgaders door de onderget:e gecomm:e Weesmeesteren getaxeert in maniere als volgt, namentl:

 • Een leenings plaats gen:t de Swarte Berg geleegen aan de Swarte Berg Rd:s40:--
 • een leenings plaats gen:t de Klipbank geleegen aan de Swarte Berg 25:--

...

Aldus g'inventariseert en getaxeert ter Weescaamer aan Cabo de Goede Hoop den 8:e October 1770 ...

Als gecomm: Weesmeesteren: G:s H:k Cruijwagen, Joh:s van Sittert
Voor den opgaaf: Judit van Eeden wedu Hendrik Swanepoel
Mij present: J:s H:s Blanckenberg, Secret:s

- Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/13.47a on http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F13.47a&freesearchkey=%20Hendrick

____________________________________________________________

Notas deur David Abraham Swanepoel, direkte nasaat van 7 geslagte

Ek stam deur die b6 lyn sowel as die b7 lyn af. Hendrik Swanepoel b7 se seun Abraham Christoffel b7c7 is die pa van Anna Cornelia b7c7d wat met Adriaan Johannes b6c4d2 getroud is om Jacobus Christoffel b6c4d2e1 voort te bring, lg my betoorgrootjie.

Hendrik Swanepoel b7 word gedoop op 16 Desember 1731 in Kaapstad (NGKA: G 1/8/2). Hy trou op 23 Maart 1755 op Tulbagh met Judith van Eeden (b4c6), dogter van Frederik van Eeden (b4) en Hendrina Stevens [2]. Die Van Eedens word elders genoem en was waarskynlik bure van die Swanepoels in die Land van Waveren.

Hy verkry op 17 Mei 1754 toestemming ontvang het om sy vee vir 'n jaar te laat wei aan de Swarte berg agter de Platte Cloof (KAB: RLR 14/1: 6-7). Vir die volgende 19 jaar was dit Hendrik Swanepoel se woonplek, want op 29 April 1773 gee hy kennis dat hy hierdie veeplaas gaan verlaat (KAB: RLR 16/1: 95). Intussen word daar op 6 Oktober 1760 ook toestemming aan Hendrik Swanepoel verleen om sy vee te laat wei op die plaas Beesem Fonteijn geleegen in 't buffelsland aan de Swarte Bergh (KAB: RLR 16/1: 95). Op 17 September 1765 gee Hendrik Swanepoel kennis dat hy die plaas wil verlaat, volgens dieselfde rekord.

Die Platte Cloof en Beesem Fonteijn is waarskynlik verskillende plekke want CH Swanepoel [1] haal verskillende argiefdokumente aan. Mens sou verwag dat dit nie te ver uitmekaar sou wees nie, siende dat reisomstandighede moeilik was en dus toesighouding ook as die plekke ver uitmekaar is.

Hy beweeg redelik ver van die Breederiviervallei op hierdie vroeë stadium, want die Swartberge en die bestaande plaas Besemfontein is in die huidige Ladismith area. Daar is tans ‘n Seweweekspoort Guest Farm” op die plaas.

‘n Groep veeboere bekla kla die feit dat die slagters ook veeplase besit en hulle eie vee slag. Daarby het die pryse van waens so hoog geword dat 'n veeboer dit nie meer kon bekostig nie. Twee van die ondertekenaars van hierdie klagskrif is Hendrik Swanepoel en Carolus Minie (KAB: 1/SWM 1/1: 427, 429). Carolus Minie was getroud met Margaretha Swanepoel, dogter van Jacobus Swanepoel b6. Die landdros en heemrade besluit na bespreking van bogenoemde klagskrif dat dit nie ernstig genoeg is om aan hoër gesag daaroor te skryf nie, en dat die ondertekenaars meestal jong onbedrewe boere sonder enige ondervinding is, wat geen plase in besit het nie (KAB: 1/SWM 1/1: 430).

Oor sy sterfdatum is daar konflik in die rekords. Enersyds gee hy in 1773 kennis dat hy die plaas aan de Swarte berg agter de Platte Cloof gaan verlaat. CH Swanepoel haal argiefrekord KAB: RLR 14/1: 6,7 daarvoor aan. Elders word sy sterfdatum egter aangegee as 1770: “Sterf op 31 Mei 1770 (NGKA: Tulbagh Doodsregister, aanhalende uit Swanepoel 1999: 575) [2]. Sy boedelinventaris is ook in 1770 opgestel (MOOC8/13.47a) [3]. Daar is óf ‘n skryffout óf een van die rekords is verkeerd.

Die boedelinventaris dui daarop dat Hendrik en sy vrou vermoënd was. Die aantal skape (830) is massief selfs in vandag se terme. Hulle is egter met 9 jaar en 9 maande se rekognisie geld agterstallig! Dit repudieer CH Swanepoel se opmerking op p86 dat die probleem van agterstallige rekognisiegeld meestal uit armoede gespruit het en nie uit moedswilligheid nie. Miskien het die egpaar se omstandighede na die einde van Hendrik se lewe verander, maar wys steeds op ‘n onwilligheid om verpligtinge teenoor die Kompanjie na te kom.

Die boedelinventaris gee die plase name (Klipbank en Swartberg) terwyl die ander argiefdokumente net breë geografiese beskrywings gee, maar tog ook name gee. Die rede hiervoor is onbekend. Dis moontlik dieselfde plase. Ek dink nie op daardie stadium is plase al met eksakte name geregistreer nie.

Bronne:

1. Swanepoel, Christiaan Hendrik. 2003. 'n Tak van die Swanepoel-familie in Suid-Afrika, 1699 tot 1999: 'n genealogiese en kultuurhistoriese studie. MA tesis, Universiteit van Stellenbosch. Gratis aflaaibaar by: http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/53526 Die artikel steun sterk op geredigeerde uittreksels uit die tesis.

2. A.J. Swanepoel in medewerking met Aletta Maria Swanepoel. 1999. n Geslagregister van Swanepoel-families in Suid-Afrika. Pretoria: A.J. Swanepoel

3. Testator(s): Judith van Eeden Hendrick Swanepoel 8 October 1770. http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F13.47a&freesearchkey=%20Hendrick Kopiereg: 1. Universiteit van Stellenbosch. 2. AJ Swanepoel. 3. TANAP (Towards a New Age of Partnership)

Kwytskelding: geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foutiewe of onakkurate inligting nie, hetsy aangehaal, herverpak of self geskryf.

view all 13

Hendrik Swanepoel, b7's Timeline

1731
December 16, 1731
Cape Town, Cape of Good Hope, South Africa
December 16, 1731
NGK Kaapstad
December 16, 1731
Cape Colony, South Africa
1756
1756
Age 24
Swartberge distrik, Suid Afrika, Kaap
1758
1758
Age 26
Swartberge distrik, Suid Afrika, Kaap
1758
Age 26
Stellenbosch
1761
1761
Age 29
Swarteberge distrik, Suid Afrika, Kaap
1762
1762
Age 30
Swartebege distrik, Suid Afrika, Kaap
1764
August 13, 1764
Age 32
Swarteberge distrik, Suid Afrika, kaap