Henrik Fuiren, Sr

Is your surname Fuiren?

Research the Fuiren family

Henrik Fuiren, Sr's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Henrik Fuiren, Sr

Birthdate: (84)
Birthplace: Mechlenburg, Germany/ Netherlands
Death: December 1628 (84)
Copenhagen, Capital Region of Denmark, Denmark
Place of Burial: Copenhagen, denmark
Immediate Family:

Husband of Kirstine Pedersdatter and Mechtelt Hermansdatter
Father of Henrik Fuiren, Jr and Jørgen Henriksen Fuiren, til Vindingegård

Occupation: København, Storkøbmand i København
Managed by: Private User
Last Updated:

About Henrik Fuiren, Sr

http://worldconnect.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=eneriis&id=I370684

ID: I370684 Name: Henrik Fuiren Sex: M Occupation: Købmand i København Birth: 1544 Death: 1631 in København Burial: 16 nov 1631 Sct.Nicolai kirke Residence: 1560 indvandret fra Mecklenburg

Father: Fuiren

Marriage 1 Mechtild Hermansdatter

Children

   Has Children Jørgen Fuiren b: 31 may 1581 in København
   Has Children Jakob Fuiren b: est 1591
   Has Children Villum Fuiren b: 1603

Marriage 2 Kirstine Pedersdatter

Children

   Has Children Henrik den yngre Fuiren

http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I23577&tree=2

Slægtens ældste kendte Mand er Henrik Fuiren, født o. 1544 i Meklenborg, blev 1574 optaget i det kongelige Skydeselskab, fik 1600 sammen med flere andre københavnske Købmænd Pas paa Narva, fik 1609 sammen med 10 andre Borgere Fuldmagt til Prins Christians Valg til Konge, undertegnede 1619 som den ældste af Borgerskabet, kaldes 1620 en af de ældste og bedste Borgere i Byen død 28 Dec. 1628, begr. 4 Jan. derefter i St. Nikolaj Kirke; g. m. Mechtele Hermandsdatter død 28 Juni 1610, begr. 31 Juni smstds.

Henrik FUIREN

1544 - DES 1628

OCCUPATION: Storkjøpmann i København BIRTH: 1544, (d.e.) (Mechlenburg ?) Tyskland ? (Holland ?) DEATH: DES 1628, (1629 ?) (1624 ?) København EVENT: ABT 1560, Innvandret til Danmark EVENT: 1607, Inng. kontr. m. kone og s. Jørgen vedr. s. Henrik d.y.'s arver. Father: NN FUIREN

Family 1 : NN +Henrik FUIREN Family 2 : Mechtild HERMANNSDATTER MARRIAGE: ABT 1581, København ? +Jørgen FUIREN


Usikkert hvor han kommer fra. Mechlenburg? Sydtryskland? Holland? Kom til Danmark ca. 1560. I 1607 inngikk han en kontrakt med sin kone og sønnen Jørgen vedr. sønnen Henrik d.y's arverettigheter. Også usikkerhet rundt årstallet for hans død. 1624, 1628 el. 1629 ??
Personalhistorisk Tidsskrift. Samfundet for dansk - norsk genealogi og personalhistorie. 1. bind. 1880. S. 206+207. Uddrag af St. Nicolaj Kirkes Begravelsesprotokol. v. O. Nielsen. Den mellemste kirkegang. 28. Henrik Fyhren den ældre, hans hustru beg. 31. juni 1610, Doktor Jørgen Fyhren beg. 29. nov. 1628, Henrik Fyren selv 2. jan. 1629, Doktor Henrik Fyhren jan. 1659, Margrethe Doktor Jørgen Fyhrens marts 1665, Thomas Fyhren 21. april 1673, Bispinde Svane fornyede gravstedet, der 1708 tilhørte fru Anna Margrete Svane sal. Hr. Kancelliraad Fosses, 30. april beg. fru Else Landkommisær Nikolaj Povlsens enke; det fornyedes af Bispinde Bagger 1728 og af Grevinde Ørtz 1749, Madam Anna Kirstine Mundskænk Fiks enke beg. 6. maj 1766.

Diderich Fyrens (Fuirens) Gang

Lå indtil bybranden 1795 som en blot tre meter bred slippe og var opkaldt efter købmanden Henrich Fuiren (død 1629). Gangen lå i lige linje mellem Kattesundet 14-16 og Mikkel Bryggers Gade 7-9.

Øster kvarter

Matr.nr. 36 A og B - 1689 St. Færgestræde (1886 Højbro Plads 3 og Store Kirkestræde nr.7).

I 1581 har Hendrich Potthoff matr. 36A og B, eller rettere sagt hans enke Mechtele Hermandsdatter, thi han blev begravet 24.12.1578, og hun havde allerede i 1580 ægtet Henrik Fuiren den ældre; men gården er vist snart udlagt i arv til Ditmar Dubenach, død 2.3.1604, isenkræmmer og hustru Kirstine Hendrichsdatter, sikkert Hendrich Potthoffs datter. Han afhændede den 16.1.1601 til Henrick Fuiren og Mechtele Hermandsdatter. Den lå på hjørnet af det store Kirkestræde og norden op til Henrick Fuirens anden gård. Efter Henrich Fuiren d.æ. død i 1628 blev den arvet af Margrethe Fincke, enke efter Dr. Jørgen Fuiren, som døde en måned før faderen. Hun udvidede ejendommen ved tilkøb af matr.nr. 36C i Store Kirkestræde. E

fter hendes død gik den til Thomas og derefter til Diderik Fuiren, som solgte den i 1679.

(se efterfølgende om beskrivelsen af ejendommen)

Kilder: KD IV nr.877

8 Dec. 1679. Stk. 947 i Københavns Diplomatarium.

Skøde paa en Gaard paa Hjørnet af Store Færgestræde og Nikolaj Kirkestræde.

Peder Wijlumbsen Deichman, Kongel. May. byefoegit udj dend kongelige residens och frie rigsstad Kiøbenbaffn, Jacob Hoe, kiøbmand, udi kiembner sted, Mickel Clausen, bysckrifver, Just Schowert, brøgger, oc Giert Meyer, kiøbmand, borgere sammesteds, giør witterligt, at .aar 1679 mandagen dend 8 december paa forbemelte Kiøbenhafns bything var schickit erlig, velagt oc forstandig mand Gregers Hansen effter schrefftlig fuldmagt af høyedle oc welbaarne herre Didrich Fiuhren, friherre till Fiuhrendahl, herre til Sønderwaang oc Kong. Mayt. cancelij raad, vdgifuen och vnderskrefuen, oc udi louglig thingsliud med haand oc mund schiødte oc aldeelis afhende fra hannem, hans kære huusfrue oc begge dens arfuinger til erlig, agtbahr oc velfornehme mand Jan Jacobsen Timmermand, borger oc winhandler her sammestedz, oc hans arfuinger een welermelte hr. baron Fiuhrens gaard, grund oc eyendom med en boed. ved huusit, liggendis paa hiørnit af Store Fergestrede nest op til Wilhelm Christian Eschenborner winhandlers paa dend ene och til Morten Mogensens udi Sancti Nicolay Kirchestræde paa dend anden siede med parneel oc hylder omkring udi stufuen til gaden sambt it slagbord udi bemelte parneel samme-stedz, disligeste jernstenger oc schrufuer udi windufuerne sambt stufue gulfuit lagt med fliser och en jern kacheloufn med otte messing piller, item en vdhuggen schaarsten med thræspiæld. Vdi kammersit nest wed er gulfuit lagt med fliser, item malede dretter oc hylder saauelsom jernstenger och schrufuer udi windufuene, it schab udi parneelit med nøgler til, en jern kacheloufn med jern fod och fire messing piller ocb en vdhuggen schaarsten med rister paa. Dernest ved et lidet kammers iligemaade med flisegulf, med jernstenger och schrufuer udj windufuerne, trøgte dretter oc en hylde ofuer døren ved kiøchenit, iligemaade en hylde, desligiste en jern kacheloufn med jernfod. Udi kiøchenit er gulfuit och lagt med fliser, jernstenger och schrufuer vdi vindufuerne, reoler paa dend ene siede oc hylder ofuer døren, disligiste en kaaber pumpe, itt lidet spisekammer vid kiøchenit med fliser paa gulfuit och hylder der vdi, it slaugbord udi forstufuen, item it schillerum, ved thrappen it sandhuus med dør for, ofuen for thrappen en dør for thrappen, der oppe it lidet rum som badstufue hafuer werit, gulfuit med breder lagt. Nest wed it laugt spisekaminer med tou hylder och gulfuit med muhrsteen lagt, derhoes et kammers med mahlede dretter, en jern kackeloufn med jern foed oc tou thræ piller, en vdhuggen schaarsten och gulfuit lagt med astrag, saa oc en dør for it lidit rom ved bagdøren. Dernest ved it kammers med mahlede dretter, it ege schab med seng af parneel, it lidet rum at skrifue vdi med bord, bencke och hylder och gulfuit lagt med astragh, nest wed it kammers med mahlede dretter udi, en jern kackeloufn med jern fod, tou messing piller, een vdhuggen schorsteen med spield, it cantor med bord, hylder oc gulfuit med astrag belagt. Paa zahlen nest wed er oc astrag paa gulfuit, item thrøgte dretter under windufuerne och paa posterne nogle mahlede drætter sambt en huggen schorsteen. Nest ved it lidet kammer, gulfuit lagt med astrag och paa dend ene siede draget med mahlede dretter, saauelsom en liden jern kacheloufn med jern foed och fire jern piller. Desligeste udi gangen gulfuit lagt med astrag. Ofuer desse kammere strax ofuen for thrappen it kammer afdeelt med plancker, bedre frem mit paa lofftet it kammer afdeelt med bredder, derudi en lugt egeseng med grønne døre for. Widere frem udtil Fergestræde end it kammer afdeelt med bredder, der udi it stort egeskab uden laase, ofuen ofuer it loffterum med en kaaberrende langs huset paa dend ene siede oc en blyerende paa dend anden siede, som mod nør gaar néd til Kierchestræde och af kaaberrenden gaar et rør ned udi gaarden. Der ofuen ofuer it loffterum med wind, winderib(!) oc kraag och afdeelt rum udi begge ender af bredder. Endnu ofuen ofuer it lofft. Disligiste paa thrappen it thouff at holde sig ved, windufuer ved thrappen och jemstenger udtill gaden, gaarddør i gaarden, locum privatum, sambt kielder med flise gulf lagt. Item it schiellerum der neder, desligiste en muhrit kam som en brønd med pompe oc tilhørende redskab at pompe udj kielderen med, saa oc halff rettighed med Wilhelm Christian Eschenborner til dend forfalden

brønd imellum begge deris eyendomme, findis disligiste liusen af windufuit udi forstufuen hereffter at niude som det nu forefindis oc af arildz thied werit hafuer, huilchen forschrefne gaard oc eyendom osv.

Orig. paa Perg. tilbører Oldn. Museum. Købekontraktens Datum er 3 Okt. 1677.

view all

Henrik Fuiren, Sr's Timeline

1544
1544
Germany/ Netherlands
1575
1575
Age 31
Copenhagen, Capital Region of Denmark, Denmark
1581
May 31, 1581
Age 37
København
1628
December 1628
Age 84
Copenhagen, Capital Region of Denmark, Denmark
1629
January 2, 1629
Age 84
Copenhagen, denmark
????
København, Denmark
????
Købmand