Herman Roosen Smith

Is your surname Smith?

Research the Smith family

Herman Roosen Smith's Geni Profile

Records for Herman Smith

51,778,556 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Herman Roosen Smith

Birthdate:
Birthplace: Froland, Aust-Agder, Norge
Death: Died in Horten, Vestfold, Norway
Immediate Family:

Son of Sivert Nicolai Smith and Birgitte Roosen Smith
Husband of Caroline Magdalene Brodersen Smith
Father of Augusta Smith; Agnes Roosen Johansen; Helga Smith; Caroline Ingertha Platou and Marie Birgitte Augusta Smith
Brother of Hedevig Methea Beer

Occupation: Kommandør, Sjef for Sjøkrigsskolen i Norge
Managed by: Morten L. Meyer
Last Updated:

About Herman Roosen Smith

Herman Roosen Smith

http://www.forsvaretsmuseer.no/nor/Marinemuseet/Samlingene/Maleri-og-illustrasjonssamlingen/Balling-samlingen/Sjoeforsvarets-offiserer/Smith-Herman-Roosen :

Født på Frolands jernverk, som faren, Sivert Smith eide. Herman ble født i 1812. 12 år gammel i 1824 begynte Herman sin utdannelse ved Søkadetinstituttet i Fredriksvern. Åtte år varte skolegangen i Fredriksvern, og i 1832 ble han sekondløytnant.

Etter tiden i Fredriksvern hadde Herman Smith tydeligvis behov for et miljøskifte, for han søkte permisjon og reiste til Frankrike for å studere språk. Der tok han hyre som mannskap på et amerikansk fartøy, som gikk i linjefart New York - New Orleans - le Havre og stod om bord i to år før han reiste hjem til Norge. I 1841 var han igjen ute i koffardifart som fører av briggen "Washington" av Porsgrunn. Den tilhørte Hans E. Møller, målte 87 kommerselester og var det første fartøyet som gikk med kombinasjonen last (jern fra Fritzøe) og passasjerer til New York. Under den amerikanske borgerkrigen var han i 1861/62 sjef for dampkorvetten "Nornen" på tokt til Vest-India og Nord-Amerika for å beskytte det norske flaggs nøytralitet i de amerikanske farvann. På denne turen ble han også mottatt av president Lincoln i Washington. "Nornen" var for øvrig bygd på Karljohansvern og gikk på vannet 9. mai 1855 som byggenummer 38.

Herman Smith hadde en omfattende tjeneste i marinen. Han var nestkommanderende på korvetten "Ellida" - senere også sjef - og fregatten "Freia", og han var sjef om bord i skonnerten "Sleipner". Efter landtjeneste som marinens referent i Stockholm i 1860/61, var han tilbake på dekk som sjef for korvettene "Nidaros" og "Nornen". I 1867 ble Smith utnevnt til kommandør og sjef for Sjømilitære Korps, en stilling han hadde til 1871. Fra 1884 og til han åtti år gammel gikk av i 1892, var Smith stasjonssjef og kommandant på Karljohansvern. Da hadde han seksti års offiserstjeneste i marinen bak seg. Herman Smith ble meddelt avskjed i nåde, 27. juni 1892 med en årlig pensjon på kr. 2800 og tillatelse til fortsatt å bære uniform.

I mange år drev han sitt rederi på Egely. Fullriggeren "Charles Ball" var en av hans skuter, og det første fartøy fra Vestfold som seilte verden rundt. Barken "Spes & Fides" var kanskje Hortens eneste emigrantskute. Smith disponerte flere fartøyer i sin tid som skipsreder, en virksomhet han avviklet i 1876. Andre skip i hans eie var fullriggeren "Dovre", barkene "Telegraph" og "Admiral Peter Tordenskiold", skonnerten "Snap" og briggen "Gustav".

Allerede fra 1. januar 1855 var han det franske klassifiseringsselskapets, Bureau Veritas, sin representant for Norge, Sverige og Finland. Dette selskapet var grunnlagt i 1828 i Antwerpen, men flyttet senere sitt hovedkontor til Paris. I 1886 trakk Smith seg tilbake fra forretningene og overlot det hele til svigersønnen, premierløytnant (han endte også som kommandør!) Fritz Johannsen (1846-1916). Senere ble kontoret flyttet til Christiania. Fritz Johannsen fikk for øvrig en sønn, som han døpte Herman Smith (Johannsen), som siden ble en viden kjent norsk-amerikaner og ble mye over hundre år gammel.

Like før jul i 1843, den 21. desember, giftet Herman Smith seg med den åtte år yngre Caroline Lous (1820-1906). Hun var datter av kommandørkaptein Søren Lous (1785-1865).

Herman Roosen Smith døde stille og fredelig i sitt hjem, lørdag 31. mars 1900 klokken ett på eftermiddagen. Fredag 6. april ble han begravet fra Egely under full militær honnør. Alt som kunne krype og gå av militære og sivile notabiliteter var møtt frem. Sogneprest Neumann forrettet, og kapteinene Petersen og von Krogh var marskalker. Avdødes ordener ble båret av kommandørkaptein Mørch. Smith var Kommandør av St. Olavs Orden, Kommandør av Sverdordenen, innehadde Storkors av den spanske orden Et merito Naval og var Offiser av den franske Æreslegionen. Graven hans kan fortsatt sees på Horten kirkegård. (Sjømilitære Samfund, Horten)

Se Runeberg: http://runeberg.org/halvforf/5/0353.html :

Smith, Herman Roosen, Søn af Jernverksejer Sivert Nicolai S. og Johanne Birgitte Roosen, er født paa Frolands Jernverk 12 Maj 181 2, Fik 1820 —24 paa Arendals Skole og blev i Oktdr. 1824 optågen paa Søkadetinstitutet i Fredriksværn, hvorfra han udexamineredes 1832, da han den 11 Oktbr. udnævntes til Sekondløjtnant i Marinen. I 1833 nlc han Permissjon til Frankrige for at sætte sig ind i Sproget. Efter et Par Maaneders Ophold i Montvilliers tog han Hyre (be/ore the mast) ombord i den mellem Havre, New-York og New Orleans farende ameri kanske Paket La Garonne, hvormed han sejlte, til hans militære Tjenestepligt kaldte ham hjem i 1835. I 1841 — han avancerede 25 August s. A. til Premierløjtnant — blev han af H. E. Møller (s. d.) i Porsgrund antagen til Fører af Briggen «Washington», der gik i Laste og Passagerfart mellem Norge og New-York. I Maj 1846 forlod han Briggen og overtog igjen sin militære Tjeneste, bl. a. som Fører af Statens Postdampskibe, indtil han med ny Permissjon fra Nytaar 1851 gik i Koffardifart som Fører af Ostindiefareren «Oceanus» fra Kristianssand. I 1854 blev han paany permitteret for at gjennemgaa et Kursus i Be sigtelsesvæsenet for Handelsskibe, efter at være introduceret til Bureau Veritas i Paris af det de^’en6te Parlamentsmedlem W. S. Lindsay i London. Dette Kursus gjennemgik han i Antwerpen, Havre og London under Ve^iedniriA af Inspektøren Alexandre vurand i Antwerpen og etable rede derefter paa Horten fra 1 Jan. 1855 det franske Veritas’ Virlißomked for Norge, Sverige og Finland, som han ledede til 1886. Den 1 Febr. 1855 avancerede han til Kaptejnløjtnant, 24 April 1858 til Kaptejn og 23 Marts 1867 til Kommandør i Marinen. 1860—61 var han Referent for Marinens Kommandosager i Stockholm; i 1861 var kan d!kef for Kor vetten «Nidaros» i den norsk-svenske Eskadre, som under daværende Prins Oscars Kommando førte Kong Carl XV til England og Frankrige, og 1 86 1 —62 (2kef for Korvetten «Nomen» paa 1?0Zt til Ve3tindien og Nordamerika for under den amerikanske Borgerkrig at beskytte det norske Flags Neutralitet i Farvandene derover. 1867—71 var han Chef for Sø militære Korps, 1870 midlertidig Chef for Søkadetkorpset, 1882 midler tidig Chef for Marinekommandoen og fra 1884 Stationschef og Komman dant i Karljohansværn, indtil han 27 Juni 1892 efter Ansøgning erkoldt H,tßl<ed med Pensjon fra 11 Oktbr. s. A. at regne. Han var Medlem af den kgl. Marinekommissjon af 31 Juli 1869 til Omor^anißation af 3slcadet korpset og det sømilitære Korps. Han blev 1868 R. St. O. O. og 18 Oktdr. 1877 K.1 St. O. O. «for militær Fortjeneste», Kvorkoß kan var R. S. O. (1 86 1), Sth. Sp. O. Mér. Nav. og Off. Fr. Æ. L.

  • 21 Decbr. 1843 Caroline Lous (f. 1 Maj 1820), en Søster af

ovfr. nevnte Skoledirektør M. C. T. L. Jfr. biogr. Efterretn. i <Gjengangeren» 1892, No. 120 og 121 og s. 81. 1893 No. 152 [ang. hans Guldbryllupsfest, med Digt i den Anl.] ; Katalog over Portræt samlingen paa Karljohansværn (Horten 1884), S. 13. I Aftenbladet 1856, No. 97: Nogle Ord om Bureau Veritas. Han gav iøvrigt oftere i «Morgenbladet» og andre Blade Meddelelser om det franske Veritas og af og til Indlæg i Diskussjonen om Spørgsmaal vedkommende Or logs- og Handelsmannen.

Sources

view all

Herman Roosen Smith's Timeline

1812
May 12, 1812
Froland, Aust-Agder, Norge
1847
1847
Age 34
Larvik, Vestfold, Norway
1849
March 4, 1849
Age 36
Larvik, Vestfold, Norge
1854
1854
Age 41
Horten, Horten, Vestfold, Norway
1858
1858
Age 45
Horten, Horten, Vestfold, Norway
1900
March 31, 1900
Age 87
Horten, Vestfold, Norway
????