Jakob Olsson Mustad

Is your surname Mustad?

Research the Mustad family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Jakob Olsson Mustad

Also Known As: "Jacob", "Olsen"
Birthdate:
Birthplace: Mustad, Vardal, Oppland, Norway
Death: 1700 (81-82)
Mustad, Vardal, Oppland, Norway
Immediate Family:

Son of Ole Mikkelsen Mustad and Karen Arnesdatter Thomle
Husband of Anne Amundsdotter Nordre Braastad
Father of Christopher Jakobsen Mustad; Marte Jacobsdatter Bjølstad; Michael Jacobsen Berg; Kari Jacobsdatter Mustad; Amund Jakobson Mustad-Holte and 5 others
Brother of Aase Olsdatter; Christoffer Olsen Mustad; Arne Olsen Sem and Mikkel Olsen Mustad

Occupation: Bonde og Lensmann i Vardal.
Managed by: Private User
Last Updated:

About Jakob Olsson Mustad

Slekter på garder i Vardal og Redalen side 81, 194
Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 2(1984) Nr. 2 side 27
Vardal Bygdebok. Bind I side 131
Manntallet 1664: Mustad, Opsidder Jacob Olsen, 46 aar
Manntallet 1666: Mustad, Opsidder Jacob Ollsen, 48 aar
Skifte etter foreldrene på Mustad i 1668: Efterl. Jacob, Christoffer, Michel och Arne Ollufssønner Mustad sambt Paa sin Kiere Quindes veigne Elling Reiersøn ?? fra Aggers Stift Lands Præstegield. Jacob Mustad har løst sine søskens odelsparter i Mustad for 20 år siden Bonde og lensmann i Vardal.


I 1666 var Jacob oppsitter på Mustad, Vardal, Oppland, der bruksskylden var 6 huuder 4 schind 3 graaschind. Jacob var oppgitt å være 46 år gammel, med en bruksskyld på 3 huder 0,5 schind 1,5 graaschind.Ved sin fars skifte i 1668 står det at Jacob løste ut sine søskens part i Mustad for 20 år siden. Han tok over Mustad og var lensmann i Vardal. En bibel som fantes på Mustad, er det sagt han bar med seg fra København da han var der og klaget til kongen. Bibelen kom senere til Eidsvoll Verk da kammerherre Mathiesen kjøpte Mustad.

"Gården Mustad ligger ved hovedveien mellom Gjøvik og Odnes, på nordsiden av denne omtrent midtveis mellom Gjøvik og Fluberg kirke. Da den tilhører navnegruppen med endelsen staðir, er den ryddet engang i begynnelsen av vikingtiden, eller i tidsrommet før denne. Navnet skriver seg muligens fra elvenavnet Músa, som renner forbi gården. Etter sagnet skal dens beboere være utdødt under sortedøden og gården siden gjengrodd og gjenfunnet. Gården er nevnt i gamle dokumenter fra 1578 da navnet ble skrevet Mustadt, og i 1592 og 1595 - Murstad, og i 1599 - Musestad, og i 1604 og 1616 - Muestad, og i 1669 da navneformet fikk den nåværende form Mustad. Mustad har opprinnelig vært én gård, men er delt antagelig en gang før 1723, da det den gangen var 2 oppsittere der. I manntallet av 1665 hadde gården en skyld av 6 huder - 4 sk. - 3 gråsk. I matrikkelen for 1904 ses skylden for østre Mustad å være 35 mark og 90 øre, og for vestre Mustad 21 mark 62 øre. Mustad har både i gammel og nyere tid vært skysstasjon.


GEDCOM Note

Skifter Toten, Vardal og Biri, protokoll nr. 5 (1697-1704), Del 3, Ved Fredrik Dyhren

Jacob Olsen, Mustad, Vardal 17 3 1700 X Anne Amundsdatter Barn; Christopher er død, 2 sønner og 1 datter Michel Amund Hans Jacob Marte er død, 2 sønner og 2 døtre Kari X Oluf Kold Johanne er død X Knud Svendsen Nærløs, Land, 2 sønner og 2 døtre

Prins Kristians hylding 1656

Bøndenes hylding 1656: Wangs prestegield udi Walders, 23. juni. Orig. med 6 segl uden underskrifter. Hafver sambtlig alfmue af Wangs prestegield udi Walders i Aggershus lehn udkaaret och befuldmechtigedt efterschrefne tvende mender, nafnlig Christopher Hæen, bøigdelensmand hersammestedtz, samt Børge Roggen, svoren laugrettismender ibidem, eftersomb dend tredie mand ved nafn Engebret Belsemb for dennem paa veien formedelst svaghed er forhindrit, efter voris allernaadigste herris och kongis udgangene och for is opleste hyldings- och herredagsbrefvis indhold, paa voris veigne at indreisse til Christiania, voris idtzige allernaadigste prindtz och herre, med di andre stenders forsambling, paa voris veigne at kaare och udvelge , liegervis som vi en hver tilstede vaar, til hvilchen voris fuldmacht at bekrefte vi venlig hafver ombedit efterchrefne sex laugrettismend, nafnlig Olluff Thorstensen Qualle, Olluff Thorpe, Olluff Roggen, Arnne Lille Jeffne, Endre Tued och Olluff Kios, paa voris veigne denne voris fuldmacht at forseigle, som af os samptlig samtøcht er paa Thunne thingstue dend 23 junij anno 1656.

Byri och Wardals prestegield, 19. juni. Orig. med 12 segl uden underskrifter. Menige almue paa hele, halve och øddegaarder, som bygger og bor udi Byri och Wardals prestegielder i Hadelandtz fougderi i Aggershuus lehn, kiendis och hermed for alle vidterligt giør i dete voris obne bref, at eftersom os samtlig er ankyndiget och blefven forelæst kongl. may.s, allis voris allernaadigste herris och kongis udgangne mandat och obne bref, acterit Kiøbenhaffns slodt den 16 februarij nerverende aar, som indeholder, at menige Danmarchis rigis stender nogen rom tid forleden af høivigtige betenckende hafver samtligen hyldet, keist och kaaret och udvaldt den høibaarne første och herre hertug Christian, arfving til Norge etc., til Danmarchis, Norgis och dis underligende lande och provincier[s] konig at vere, om Gud etc., som och nu allerede af undersaaterne udi Danmarchis rige efter foregaaende samtyche til disse riggers udvalde prindtz solenniter er hyldet, hvilcken hans naadis hylding och nu nest Gudtz hielp i dend Hellig Trefoldighedtz nafn her udi hans arfverige Norge er berammet etc. – Hafver vi forberørte menige Byrj och Wardals alfmue……. udvaldt, samtycht och fuldmagt gifvit etc. nerverende dannemend, voris medbrødre, nemlig Lauridtz Ollsen Melbye, bundelensmand her samme ztedtz, samt Lauridtz Siffuersen Sigstad och Peder Nielsen Giwiig, laugrettismender, etc. – Da hafver vi forschrefne menige Byrj och Wardals alfmue venlig ombedit disse efterschrefne dannemend, som er Lauridtz Hoff, Arne Semb, Østen Schumsrud, Olle Biercke, Torsten Seegaard och Annsten Quisgaard af Byri, samt Simen Schierffuen, Niels Hørstad, Jacob Mustad, Halduor Braadstad, Tord Berig och Amund Bye af Wardall, soerne laugrettismender her sammestedtz, denne fuldmagt paa sinne eigne och allis voris vegne at beseigle. Actm Braadstad, Byrj och Wardals anordnede tingstuen, den 19. junij anno 1656.

Landtz prestegield, 21. juni. Orig. med 12 segl uten underskrifter. Hafver samptlig almue af Landtz prestegield udkaaret och befuldmegtiget efterschrefne tvende dannemend, nafnlig Siffuer Thomble, bøjdelensmand her sammestets, sampt Suend Nerløs och Hoffuord Gaarder, soeren laugretismend ibidem, efter voris aller naadigste herris och konings udgangne och for os opleeste hyldings och herredags brefves indhold, paa vorris vegne at ind reise til Christiania, voris itzige allernaadigste unge prindtz och herre med de andre stenders forsamblling paa voris vegne at kaare och udvelge, liggervis som vi en hver til stede var. Thil hvilchen voris fuldmagt at bekrefte vi venlig hafver ombedet efterschrefne tholf laugrettismend, nafnlig Suend Aaednes, Olluff Hougner, Siffuer Jensuold, Olluff Schieagger, Hans Schøyen, Hoffuer Hoff, Elling Schieagger, Egidius Tønderumb, Thosten Schieagger, Joen Rud, Joen Hasuoldt og Elleff Løchen, paa vorris vegne denne voris fuldmagt at forseigle, som af os samptøcht er. Paa Næs tingstue i forschrefne Land den 21 junij anno 1656. Paa bagsiden: Fuldmagt af almuen i Landts prestegield.

Touttens prestegield, 18. juni. Orig. med 12 segl uten underskrifter Menige alfmue paa hele, halve oc øddegaarder, som bygger oc boer udi Touttens prestegield i Hadelandtz fougderie i Aggershus læhn, for nerverende dannemender, voris medbrødre Lauridtz Findsen, boende paa Lunden, Torkell Pedersen Gran och Knud Endresen, boende paa Fierschindstad, laugrettismender her ibidem, etc. – Da hafver vi forschrefne menige Toetens alfmue venlig ombedit disse efterschrefne dannemender, som er Abraham Huem, Joen Ollsen Faarlund, Simen Huem, Olle Tømmeroll, Jeppe Buruld, Lauridtz Rødstad, Tolluff Staboe, Joen Seyrstad, Lasse Grimstad, Steen Birche, Olle Mayer och Hans Nøckleby, laugrettismender hersamestez, denne fuldmagt paa eigne och allis voris veigne at besegle, Actum Hoffsuangens tingstue ibidem den 18 junij anno 1656. Paa bagsiden: Toettens Fuldmagt til hyldingen.

view all 13

Jakob Olsson Mustad's Timeline

1618
1618
Vardal, Oppland, Norway
1647
1647
Vardal, Oppland, Norge
1649
1649
Oppland, Vardal, Norway
1655
1655
Oppland, Vardal, Norway
1655
Mustad, Vardal, Oppland
1656
August 1656
Vardal, Oppland, Norway
1656
Oppland, Vardal, Norge
1661
1661
Oppland, Vardal, Norway
1663
1663
Oppland, Vardal, Norway