Biskop Johannes Nilsson Skaar

Is your surname Skaar?

Research the Skaar family

Biskop Johannes Nilsson Skaar's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

About Biskop Johannes Nilsson Skaar

(Fortalt av Nils Skaar f. 1864) Johannes Nilsen Skaar. Han var den yngste af Nils Gjermundsen og Elsebergs sønner. Han var født 15. november 1828 og døde 13. desember 1904. 76 aar gammel. Dødsaarsagen var hjertelammelse. Det er fortalt, at det like fra barneaarene laa i ham, at han vilde blive prest. Naar han om sommeren gjætte smalen, og det traf sig, at de gikk i ro og mag og grassede rundt ham, gikk han oppaa en sten, som han forestillede sig som prækestol, selv var han prest og smalen tilhørere. Her oppe i støilsmarken holdt han altsaa sine første prækener. I bygdeboken ”Kvam” skrives følgende om ham:

”Ingen af de mænd, som er udgaaed fra Kvam er bleven bekjent som biskop Skaar. Han var født paa gaarden Skaar i Fyksesundet den 15. november 1828. Foreldrene var Nils Gjermundsen Skaar og Elseber Torgersdatter Flatabø. De havde mange børn, som alle udmerkede sig ved sin store begavelse. Moderen stammede fra Voss. Begge foreldre var oplyste og begavede og havde sterk boglig interesser.

Der fandtes derfor ogsaa en lide bogsamling her, mest bestaaende af religiøse bøger. Skaar ligger langt tilfjelds, og veien er meget tung og besverlig, saa der er ikke anledning til at deltage i bygdens liv, og serlig vanskelig var det for skolegangen. Johannes maatte derfor væsentlig holde sig til den undervisning hjemmet gav. Moderen lærte ham at læse og faderen at skrive. Paa skolen fik han lære lidt regning, men det blev ikke meget i 6 uger for aaret. Han havde stor lærelyst og læste alt han kunde overkomme, hva der naturligvis ikke var ret meget. Han hu stod allered som gut til at blive prest. Femten aar gammel blev han konfirmeret af presten Jæger, og fik som belønning for sin flid og sine kundskaber en aargang af ”Skillings-Magasinet”. I 1846 kom han ind paa Stord seminarium, hvorfra han i 1848 udgikk med hovedkarakterne: Utmerket dugelig. Han kom nu paa kontoret hos foged Vidsten paa Hammerhaugen, og her læste han paa egen haand sprog. Fogden behandlede ham meget godt, han forstod at han gjerne vilde studere, og gav ham gode raad. Han viste ham, at veien var tung og lang, især naar man ikke havde penge. Johannes Skaar vilde dog ikke opgive sine ungdomds drømme. Han forlod fogdens hus og reiste til Kristiania i 1851, hvor han gikk ind paa Heltbertgs skole, hvor saa mange fremragende mænd i vort land fik ind de nødvendigste kundskaber i den kortest mulig tid, og navnlig da latin, som endnu var hovedfaget ved artsium. Han blev student herfra im 1853, fik en lærepost i byen og læste til teologisk embetseksamen ved siden. I 1857 underkasted han sig denne med laud, og tog den praktiske prøve samme aar om høsten, og blev udnevnt til personell kapelan i Aurdal i Valdres 14. oktober samme aar. I 1862 blev han udnevnt til residerende kapelan i Skien og i 1872 til sogneprest i Gjerpen. Sognepresterne i Gjerpen har ofte havet den lykke at bestige en bispestol, og Skaar blev i 1886 udnævnt til biskop i Tromsø og derfra i 1892 forflyted til Trondhjem, hvor han døde den 13. desember 1904. Han var givt 1. med Cathinka Vilhelmine Hansen i 1857 og 2. med Enke Marie Jacoba Flod, f. Torbjørnsen, i 1898 Biskop Skaar har skrevet meget. Mest bekjendt er hans store verk: Norsk salmehistorie i 2 bind, 1879-80, et udmerket verk i sit slags. En mengde prækener er udkommet af ham og andre opbyggelseskrifter” Ved hans død skrives der om han i ”Hordalands folkeblad:---”Han var sin mors yndling, og fik god undervisning i sin kristendom. Leste bibelen, Pontopidan, Hauge, Werds, almanakken og Snorre, og pløyede igjennom almuebiblioteket. Vinteren 1849 var han hjemme og holdt ungdosskole. Elever var blant andre broren Nils, Johannes Neteand o.fl.—Han arbeide haart den hele tid. Han blev sterkt paavirket af Gisle Johansen, men fik senere et friere livssyn. – Som sogneprest i Skien naaede han sin fulde udvikling og blev ”landets mest veltalende prest” (Ridervold). I 1866 blev han medlem af salmebogkomitee. ”Biskop Skaar er Vikørs beste og stauteste navn”.

I anledning indføringen af Landstads salmebok i meninghederne, skriver han til far følgende, datert Skien 7. april 1872: ”Det er i dag konfirmasjonssøndag, og da har jeg ingen aftensang at varetage, følgelig ingen prædiken at tenke paa. Saa setter jeg mig da til at nedskrive et par ord til dig, og du vet omtrent paa forhaand skjønne hva jeg egentlig vil, nemlig faa endelig greie paa salmebogsagen. Nils (broren) sendte mig det sidste brev, og for de lyse forhaabninger som dette indholdt takker jeg meget. Det glæder mig mer end nogen tror, at Landstads salmebok har udsikt til at komme ind i Kvam, eller rettere , det glæder mig at mine landsmend dog er saa klarsynte, at de ikke af kjerlighed dog er saa klarsynte, at de ikke af kjerlighed til det gamle lader sig hindre i at tage det nye, naar dette har ubestridelig fortrin for bruk. Men jeg vil dog gjerne faa endnu nøiere beskjed. Du maa vise mig den tjeneste og fortelle mig om utfaldet , saasnart dette er dig bekjendt. Dernest maa du fortelle mig, hva tid den skal tages i brug. Treffer du presten, saa sig ham, at det vilde være mig en sand glæde, om jeg naar jeg kommer hjem kunde faa høre Kvammingerne synge af Landstads salmebog” I et tidligere brev til sin mor nevner han ogsaa salmebogen: ” Jeg husker godt hva min fader skrev i et brev til mig om Landstads salmebog.-”Jeg ønsker” skrev han, ” at leve den dag, da jeg kunde faa synge i kirken af denne bog, som paa hvert blad priser og ophøier vor dyrbare frelse.” Som biskop i Tromsø fandt han sig godt til rette, hvilket fremgaar af et brev til far, datert 17. oktober 1887. Han skriver: ”Tak for brevet, som du var saa venlig at sende mig. Men, du har faaet lære, at jeg er ikke den mand som svarer straks. Siden jeg fik dit brev, har jeg jeg ført et meget bevæget liv. Jeg reiste ud paa visitaser 9.mai og kom hjem igjen 10. september, reiste saa ud paa nyt for at indvie kirker den 11. oktober og kom hjem igjen 4. oktober. Miletallet som jeg paa alle disse reiser har tilbakelagt er omkring 900. Dette reiseliv kan tjene til nogen undskyldning for min sendreglighed i at svare paa private breve. Jeg finder mig meget godt her oppe. Embedets gjerning er mig kjær og behagelig, og hos præsterne og menighederne møder jeg meget kjærlighed. Veirlaget og mørketiden har hidtil ikke plaget mig, og mørketiden er jo heller ikke saa mørk, som folk sydpaa er tilbørlig at tro. Fra klokken 10-2 kan man i regel arbeide, skrive, læse uden lys. En glæde er det dog, naar solen atter titter frem. Og saa har vi sommeraftener og sommernetter saa deilige, at ingen som ikke har seet disse, har noget fuldt begreb om deres skjønhed. Det er underlig, at rige folk ikke har fulgt trekkfuglernes eksempel – reis nordover om sommeren og sydover om høsten. Af bispedømmets 64 prestegjeld har jeg nu visitats 41. Til sommeren akter jeg at besøge 20. Saa har jeg blot 3 igjen til 1889. Da jeg altsaa faar en god del af sommeren fri for arbeide tenker jeg paa at reise sydover, maaske ogsaa til Hardanger. Ja, det faar naa staa i guds haand, thi der kan ske mange forandringer paa 2 aar. Af ”Søndre Bergenhus folkeblsd” faar jeg nogenlunde greie paa, hvordan folk lever hjemme. Nils, broder har været syg og er det vel fremdeles. Naar, eller om du treffer ham, maa du bringe ham en hjertelig hilsen fra mig. Gud ved, at jeg gjerne vilde se ham endnu en gang. Nils, stortingsmand har vel mange bekymringer nu, da det Sverdrupske ministerium er i opløsning. Jeg er, som du vet ingen beundrer af det Sverdrupske styre, men jeg vilde dog ikke gjerne se, at det blev kastet, for da fik vi jo et enda daarligere i stedet. Den nye høimesse – liturgi bekjemper jeg med al den kraft jeg raader over, medens jeg altid har søgt og fremdeles søger at indrette gudstjenesten efter det gamle ritual. I Kvam er man paa moden i mange maader, og jeg tviler ikke paa, at man jo der vil faa den indført. Det lykkedes for ham at komme til Hardanger og besøke fødebygden i 1889, efter som han havde planlagt. Det blev en meget beveget stund for ham, da han stod paa prækestolen i Øystrse Kirke. Kirken var selvfølgelig overfyldt. Alle skulde se og høre Johannes Skaar, den fattige bondegut, som ved iherdig arbeide hadde naaet fram til at overta den høiste geistlige stilling. I slutten af sin prediken takkede han sin fødebygd for alt den hadde været for ham, Han mindedes med tak hvorledes hans sambygdinger havde hjulpet ham – ”den tid da jeg ikke vidste min arme raad” Efterat han var flyttet til Trondhjem, var han ogsaa paa korte besøk til Kvam. Han var da givt anden gang og havde sin kone med. Johannes Skaar var i sin omgang med folk liketil og utvungen. Prost Christie, som var sokneprest her i mange aar, udtalte en gang, at han sjelden hadde truffet nogen, som i den grad som biskop Skaar under samtale lagde for dagen indsikt i de mest forskjelligartede materier. Det fortelles at biskop Skaar ofte kunde komme med humoristiske bemerkninger, selv om det var i skrivelser til departementet. Naar det spurgtes at der var kommet brev fra Tromsøbispen var man altid nysgjerige for at faa høre om der var ett eller anden bemerkning i brevet , som kunde live op humøret. En klokker kom en dag til biskopen og klagede sig rent ilde over, at det stod saa daarlig til med klokkerboligen, Huset var sa brostfeldig at stormmen ofte holdt paa at rive der overende Taket lækede som en sil, og dertil var huset overfyldt med ”vond” (rotter) Klokkeren sa at han gjentagne gange tidligere hadde klaget til myndigheterne utenat noget hadde blit foretaget for at raade bot paa ulemperne. Ja, biskopen lovede at ta sig af saken. Sin skrivelse til departementet sluttede med den bemerkning, at der nu uopholdelig, maatte skaffes hjelp ” for den arme mand, som er saa haardt plaget af vind , vand, og af vond”. Det gikk ikke lang tid hen før klokkerenboligen blev reparert, og i departementet fik man sig en god latter. En anden gang kom der en mand fra et eller andet prestegjeld og beklaged sig over, at presten var saa ivrig at gaa paa jakt, og manden syntes, at biskopen burde give vedkommende prest en irettesettelse. ”Du har vel hørt om en mand, som het Peter?” sa biskopen, ”han drev noksaa meget fiskeri i Genesaretsjøen, men han skulde nu være en bra mand”. – Med denne bemerkning maatte klageren late sig nøie. Med dens Johannes Skaar var i Skien, skrev han til far, om ikke hans datter Helga, kunde være villig til at komme østover og bli tjenestegjente hos ham.Helga var villig til dette, og far gav beskjed tilbake. Men kort tid efter fik han brev om, at det fik nok bero med at komme østover for Helga, da hans kone hadde sat sig imot dette. Hun kunde ikke bekvemme sig til at faa ”en bondepike i huset!” men hun selv hadde da ”bekvemmet” sig til at ta en ”bondegut” til mand! Den opbleste frue var datter til en ”løitnant Hansen” i Oslo. Hun kunde som ”prestefrue” ikke tilate sig daglig sammver med en ”bondepike”! Som bispinde blev hun vistnok yderligere ”opblæst” Hendes aandelige omfang holdt ikke skritt med hendes legemlige. Dette tiltok med aarene i en uhyggelig grad, saa tildsist maate hun ha en mand til at trekke sig op den høien trappe til bispegaarden i Trondhjem. Da Johannes Skaar stod ved hennes baare og holdt liktale, ytrede han i sin sterke bevægelse at han gjerne vilde ligget ved hennes side i graven.- Et eller to aar efter havde han enke fru Marie Flod ved sin side. Ak, ja!- det er saa menskeligt! Marie Jakoba Skaar døde i Oslo – 1933. Som bevis for hvor afholdt Johannes Skaar var som prest, kan fortelles følgende: En af hans slektninger kom under et besøk i Aurdal til at tale med en gammel kone. Da hun hørte, at han var en nær slektning til Johannes Skaar levende hun op med en gang og begyndte at fortelle, fra den tid Johannes var kapellan i Aurdal. Hun kunde ikke rose ham nok, og sluttede med at utbryde: ”Den tid var her prest i Valdres!” Efterat Johannes Skaar var sluttet som kappellan i Aurdal, kom han en gang tilbake til bygden. Han skulde da predike en søndag, og det ryktedes vide omkring. I nabobygden laa to mand oppe paa en sæter i arbeide. Da de fik høre at Skaar skulde præke i Aurdalskirken tok de søndags morgen afsted og gikk to mil over fjeldet. Efter endt gudstjeneste gikk de samme vei tilbake til sæteren. Johannes Skaars børn har jeg liten greie paa. De var ikke faa. Min bror Jan besøkte sin farbror da han var prest i Gjerpen. Da han kom ind paa prestens kontor udbrød Johannes: Det er som vanlig hos prester ” mange bøker og mange børn! Johannes ældste søn, Nils, blev prest. Han var en tid kappellan i Fana, og blev senere prest og prost i Norderhov, hvor han døde for en del aar tilbake. En anden søn, Karl Skaar blev prest i Uranienborg menighet i Oslo. Han døde i 1918 af spanskesyken. Som sekretær for Finnemisjonen besøkte han en gang Kvam. Han vilde gjerne faa seet sin bestemor Elseberg Skaars grav paa Øystese kirkegaard, men fik ikke sit ønske opfyldt, da ingen af dem han hendvendte sig til kunde paavise den, hvilket han syntes var meget underlig. En tredie søn til biskopen blev sorenskriver i Tromsø. Den yngste at sønnene hede Johannes. Han studerede ogsaa prest. Han skulde efter min bror, udtalelse, være den evnerikeste af søskendelaget. Imidlertid skeiede han ud under sit ophold i Hovestaden, saa han blev til stor sorg for sine foreldere. Johannes turede meget og var i det hele en forfløiet krabat. En vinterdag tog han opover til Mjøstrakterne, kom sig ind til en storbonde et eller andet sted og blev som søn til biskop Skaar i Tromsø meget vel mottagen og behandlet. Storbonden hadde en datter, og det var mer end let for den unge og fyrige bispesøn at sette hendes hjerte i brand. Hendes foreldre kom i den syvende himmel, da de skjønte at deres gjest var bleven indtagen i deres datter. De undgik at vente længe før de fik den glæde at høre, at de to unge var forlovet. Da der nu havde gaaet en rum tid, spurgt Johannes sin ”vordende svigerfar” om han kunde faa laane hest og slæde – han skulde lengere opover i et nødvendig ærinde. Selvfølgelig var der intet iveien for dette. Johannes strøg afsted , solgte hesten og slæden, og tok saa tilbake til Kristiania. Saa var den historie endt – for første kapitels vedkommende. Det blev et svare leven. Min bror, som den tid bodde i Kristiania, havde sin fulde hyre med at bevise sit alibi, han skrev sig nemlig for Jo Skaar”. Hvorledes biskopen fik ordnet denne affære, saa den ranarkede? Søn undgik lovens straf er mig ukjendt. Johannes maatte afslutte sine studier og blev tat hjem til Tromsø og sadt i bakerlære. Hvorvidt han stod læreren ut er uvidst, men efter kortere eller lengere tids forløp reiste han til Amerika. Det er fortalt, af kremmer der borte , at en tid han gikk for lut og koldt vand der borte, men en vakker dag var han blitt prest i en norsk menighet. I ”Deoraposten” læste jeg, at ”misjoner Johannes Skaar er paa vei hjem fra misjonsmarken paa grund af sin kones død.” Det skulde ikke undres mig, om det er den vanartede søn til bispen som tilsidst slog ind paa den vei. Den ældste af Johannes Skaars døtre, Elseberg er givt med skoleinspektør og stortingsmand Svendsen i Drammen. Fra WIKIPEDIA Johannes Nilsson Skaar

Gå til: navigering, søk


Johannes Nilssøn Skaar. Fotografi av Gustav Borgen i Norsk Folkemuseums samlinger[1]

Johannes Nilsson Skaar (også skrive Johannes Nilssøn Skaar) (15. november 1828–13. desember 1904) var ein norsk biskop og hymnolog.

Johannes Skaar var fødd på garden Skåro ved Fyksefjorden i Hardanger og voks opp i ein haugiansk heim, med foreldra Elseber Torgeirsdatter Flatabø og Nils Gjermundson Skaar. Han tok teologisk embetseksamen i 1857 og vart ordinert som kapellan i Nord-Aurdal i 1858. 1862 vart han kapellan i Skien, og i 1872 sokneprest i Gjerpen.

Skaar var påvirka av den konservative forkynninga til professor Gisle Johnson, sjølv om Skaar kom til å stå for ei meir luthersk-ortodoks linje med vekt på presteleg embetsforståing og sakramentforvalting. Spesielt interesserte han seg for salmar og hymnologi. Medan han var i Gjerpen, skreiv Skaar fleire salmar og gav ut boka Lovsang og aandelige Viser. I 1879 gav han ut tobandsverket Norsk salmehistorie som tek for seg bakgrunnen til salmane i Landstads kirkesalmebog.

I 1885 vart Skaar utnemnd til biskop i Tromsø. Han engasjerte seg i arbeidet for samane, og omsette sjølv nokre salmar til samisk. Som biskop skreiv han til kyrkjedepartementet og bad om pengeløyvingar slik at Bibelen kunne omsetjast til samisk. Då departementet ikkje ville tilrå ei slik løyving, skreiv han i staden til prestane i bispedømmet og bad dei organisere ei privat innsamling til omsetjingsarbeidet. Skaar var med å stifte Norsk Finnemisjon. Sørfrå hadde Skaar med seg ein skepsis til læstadianismen, men han fekk etter kvart sympati for den læstadianske rørsla. Likevel, då biskop Skaar forlét Tromsø i 1893, var han skuffa over at han ikkje hadde oppnådd noko i kampen mot den hardhendte fornorskinga, men lidd nederlag mot statens språkpolitikk. Mange av prestane hadde heller ikkje delt synspunkta til biskopen.[2]

I 1892 var Skaar blitt utnemnd til biskop i Trondhjems stift, der han var biskop til han døydde i 1904. Både kyrkjeleg og politisk var Skaar strengt konservativ, kritisk til lekmannsrørsle og kyrkjeleg reformarbeid. Han vart gravlagd ved Gjerpen kyrkje.

Biskop Skaars gate på Berg i Trondheim er oppkalla etter J.N. Skaar.[3]

Stortingsmennene Gjermund og Nils Nilsson Skaar var brørne hans.


Johannes gjekk lærarskulen, Heltbergs studentfabrikk, og studerte også teologi. Han tok embetseksamen i 1857. Same året vart han prest i Aurdal i Valdres. Seinare og i gjerpen og Skien. I 1885 vart han vald til biskop i Tromsøy og i 1892 i Trondheim(Nidaros). Han gav ut fleire tekstar m.a. eit stiorverk: " Norsk salmehistorie". Han varrt også innvald i salmeboknemnda som kyrkjedept hadde sett ned. Johannes var ein av dei største geistlege talarane i landet.


Biskop Skaar var syssling/tremänning med fylkesmannen Oddmund Viks mamma Magnhild Nilsdatter Laupsa (1826-1915).

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Johannes_Skaar

Om Johannes Nilsson Skaar (Norsk)

(Fortalt av Nils Skaar f. 1864) Johannes Nilsen Skaar. Han var den yngste af Nils Gjermundsen og Elsebergs sønner. Han var født 15. november 1828 og døde 13. desember 1904. 76 aar gammel. Dødsaarsagen var hjertelammelse. Det er fortalt, at det like fra barneaarene laa i ham, at han vilde blive prest. Naar han om sommeren gjætte smalen, og det traf sig, at de gikk i ro og mag og grassede rundt ham, gikk han oppaa en sten, som han forestillede sig som prækestol, selv var han prest og smalen tilhørere. Her oppe i støilsmarken holdt han altsaa sine første prækener. I bygdeboken ”Kvam” skrives følgende om ham:

”Ingen af de mænd, som er udgaaed fra Kvam er bleven bekjent som biskop Skaar. Han var født paa gaarden Skaar i Fyksesundet den 15. november 1828. Foreldrene var Nils Gjermundsen Skaar og Elseber Torgersdatter Flatabø. De havde mange børn, som alle udmerkede sig ved sin store begavelse. Moderen stammede fra Voss. Begge foreldre var oplyste og begavede og havde sterk boglig interesser.

Der fandtes derfor ogsaa en lide bogsamling her, mest bestaaende af religiøse bøger. Skaar ligger langt tilfjelds, og veien er meget tung og besverlig, saa der er ikke anledning til at deltage i bygdens liv, og serlig vanskelig var det for skolegangen. Johannes maatte derfor væsentlig holde sig til den undervisning hjemmet gav. Moderen lærte ham at læse og faderen at skrive. Paa skolen fik han lære lidt regning, men det blev ikke meget i 6 uger for aaret. Han havde stor lærelyst og læste alt han kunde overkomme, hva der naturligvis ikke var ret meget. Han hu stod allered som gut til at blive prest. Femten aar gammel blev han konfirmeret af presten Jæger, og fik som belønning for sin flid og sine kundskaber en aargang af ”Skillings-Magasinet”. I 1846 kom han ind paa Stord seminarium, hvorfra han i 1848 udgikk med hovedkarakterne: Utmerket dugelig. Han kom nu paa kontoret hos foged Vidsten paa Hammerhaugen, og her læste han paa egen haand sprog. Fogden behandlede ham meget godt, han forstod at han gjerne vilde studere, og gav ham gode raad. Han viste ham, at veien var tung og lang, især naar man ikke havde penge. Johannes Skaar vilde dog ikke opgive sine ungdomds drømme. Han forlod fogdens hus og reiste til Kristiania i 1851, hvor han gikk ind paa Heltbertgs skole, hvor saa mange fremragende mænd i vort land fik ind de nødvendigste kundskaber i den kortest mulig tid, og navnlig da latin, som endnu var hovedfaget ved artsium. Han blev student herfra im 1853, fik en lærepost i byen og læste til teologisk embetseksamen ved siden. I 1857 underkasted han sig denne med laud, og tog den praktiske prøve samme aar om høsten, og blev udnevnt til personell kapelan i Aurdal i Valdres 14. oktober samme aar. I 1862 blev han udnevnt til residerende kapelan i Skien og i 1872 til sogneprest i Gjerpen. Sognepresterne i Gjerpen har ofte havet den lykke at bestige en bispestol, og Skaar blev i 1886 udnævnt til biskop i Tromsø og derfra i 1892 forflyted til Trondhjem, hvor han døde den 13. desember 1904. Han var givt 1. med Cathinka Vilhelmine Hansen i 1857 og 2. med Enke Marie Jacoba Flod, f. Torbjørnsen, i 1898 Biskop Skaar har skrevet meget. Mest bekjendt er hans store verk: Norsk salmehistorie i 2 bind, 1879-80, et udmerket verk i sit slags. En mengde prækener er udkommet af ham og andre opbyggelseskrifter” Ved hans død skrives der om han i ”Hordalands folkeblad:---”Han var sin mors yndling, og fik god undervisning i sin kristendom. Leste bibelen, Pontopidan, Hauge, Werds, almanakken og Snorre, og pløyede igjennom almuebiblioteket. Vinteren 1849 var han hjemme og holdt ungdosskole. Elever var blant andre broren Nils, Johannes Neteand o.fl.—Han arbeide haart den hele tid. Han blev sterkt paavirket af Gisle Johansen, men fik senere et friere livssyn. – Som sogneprest i Skien naaede han sin fulde udvikling og blev ”landets mest veltalende prest” (Ridervold). I 1866 blev han medlem af salmebogkomitee. ”Biskop Skaar er Vikørs beste og stauteste navn”.

I anledning indføringen af Landstads salmebok i meninghederne, skriver han til far følgende, datert Skien 7. april 1872: ”Det er i dag konfirmasjonssøndag, og da har jeg ingen aftensang at varetage, følgelig ingen prædiken at tenke paa. Saa setter jeg mig da til at nedskrive et par ord til dig, og du vet omtrent paa forhaand skjønne hva jeg egentlig vil, nemlig faa endelig greie paa salmebogsagen. Nils (broren) sendte mig det sidste brev, og for de lyse forhaabninger som dette indholdt takker jeg meget. Det glæder mig mer end nogen tror, at Landstads salmebok har udsikt til at komme ind i Kvam, eller rettere , det glæder mig at mine landsmend dog er saa klarsynte, at de ikke af kjerlighed dog er saa klarsynte, at de ikke af kjerlighed til det gamle lader sig hindre i at tage det nye, naar dette har ubestridelig fortrin for bruk. Men jeg vil dog gjerne faa endnu nøiere beskjed. Du maa vise mig den tjeneste og fortelle mig om utfaldet , saasnart dette er dig bekjendt. Dernest maa du fortelle mig, hva tid den skal tages i brug. Treffer du presten, saa sig ham, at det vilde være mig en sand glæde, om jeg naar jeg kommer hjem kunde faa høre Kvammingerne synge af Landstads salmebog” I et tidligere brev til sin mor nevner han ogsaa salmebogen: ” Jeg husker godt hva min fader skrev i et brev til mig om Landstads salmebog.-”Jeg ønsker” skrev han, ” at leve den dag, da jeg kunde faa synge i kirken af denne bog, som paa hvert blad priser og ophøier vor dyrbare frelse.” Som biskop i Tromsø fandt han sig godt til rette, hvilket fremgaar af et brev til far, datert 17. oktober 1887. Han skriver: ”Tak for brevet, som du var saa venlig at sende mig. Men, du har faaet lære, at jeg er ikke den mand som svarer straks. Siden jeg fik dit brev, har jeg jeg ført et meget bevæget liv. Jeg reiste ud paa visitaser 9.mai og kom hjem igjen 10. september, reiste saa ud paa nyt for at indvie kirker den 11. oktober og kom hjem igjen 4. oktober. Miletallet som jeg paa alle disse reiser har tilbakelagt er omkring 900. Dette reiseliv kan tjene til nogen undskyldning for min sendreglighed i at svare paa private breve. Jeg finder mig meget godt her oppe. Embedets gjerning er mig kjær og behagelig, og hos præsterne og menighederne møder jeg meget kjærlighed. Veirlaget og mørketiden har hidtil ikke plaget mig, og mørketiden er jo heller ikke saa mørk, som folk sydpaa er tilbørlig at tro. Fra klokken 10-2 kan man i regel arbeide, skrive, læse uden lys. En glæde er det dog, naar solen atter titter frem. Og saa har vi sommeraftener og sommernetter saa deilige, at ingen som ikke har seet disse, har noget fuldt begreb om deres skjønhed. Det er underlig, at rige folk ikke har fulgt trekkfuglernes eksempel – reis nordover om sommeren og sydover om høsten. Af bispedømmets 64 prestegjeld har jeg nu visitats 41. Til sommeren akter jeg at besøge 20. Saa har jeg blot 3 igjen til 1889. Da jeg altsaa faar en god del af sommeren fri for arbeide tenker jeg paa at reise sydover, maaske ogsaa til Hardanger. Ja, det faar naa staa i guds haand, thi der kan ske mange forandringer paa 2 aar. Af ”Søndre Bergenhus folkeblsd” faar jeg nogenlunde greie paa, hvordan folk lever hjemme. Nils, broder har været syg og er det vel fremdeles. Naar, eller om du treffer ham, maa du bringe ham en hjertelig hilsen fra mig. Gud ved, at jeg gjerne vilde se ham endnu en gang. Nils, stortingsmand har vel mange bekymringer nu, da det Sverdrupske ministerium er i opløsning. Jeg er, som du vet ingen beundrer af det Sverdrupske styre, men jeg vilde dog ikke gjerne se, at det blev kastet, for da fik vi jo et enda daarligere i stedet. Den nye høimesse – liturgi bekjemper jeg med al den kraft jeg raader over, medens jeg altid har søgt og fremdeles søger at indrette gudstjenesten efter det gamle ritual. I Kvam er man paa moden i mange maader, og jeg tviler ikke paa, at man jo der vil faa den indført. Det lykkedes for ham at komme til Hardanger og besøke fødebygden i 1889, efter som han havde planlagt. Det blev en meget beveget stund for ham, da han stod paa prækestolen i Øystrse Kirke. Kirken var selvfølgelig overfyldt. Alle skulde se og høre Johannes Skaar, den fattige bondegut, som ved iherdig arbeide hadde naaet fram til at overta den høiste geistlige stilling. I slutten af sin prediken takkede han sin fødebygd for alt den hadde været for ham, Han mindedes med tak hvorledes hans sambygdinger havde hjulpet ham – ”den tid da jeg ikke vidste min arme raad” Efterat han var flyttet til Trondhjem, var han ogsaa paa korte besøk til Kvam. Han var da givt anden gang og havde sin kone med. Johannes Skaar var i sin omgang med folk liketil og utvungen. Prost Christie, som var sokneprest her i mange aar, udtalte en gang, at han sjelden hadde truffet nogen, som i den grad som biskop Skaar under samtale lagde for dagen indsikt i de mest forskjelligartede materier. Det fortelles at biskop Skaar ofte kunde komme med humoristiske bemerkninger, selv om det var i skrivelser til departementet. Naar det spurgtes at der var kommet brev fra Tromsøbispen var man altid nysgjerige for at faa høre om der var ett eller anden bemerkning i brevet , som kunde live op humøret. En klokker kom en dag til biskopen og klagede sig rent ilde over, at det stod saa daarlig til med klokkerboligen, Huset var sa brostfeldig at stormmen ofte holdt paa at rive der overende Taket lækede som en sil, og dertil var huset overfyldt med ”vond” (rotter) Klokkeren sa at han gjentagne gange tidligere hadde klaget til myndigheterne utenat noget hadde blit foretaget for at raade bot paa ulemperne. Ja, biskopen lovede at ta sig af saken. Sin skrivelse til departementet sluttede med den bemerkning, at der nu uopholdelig, maatte skaffes hjelp ” for den arme mand, som er saa haardt plaget af vind , vand, og af vond”. Det gikk ikke lang tid hen før klokkerenboligen blev reparert, og i departementet fik man sig en god latter. En anden gang kom der en mand fra et eller andet prestegjeld og beklaged sig over, at presten var saa ivrig at gaa paa jakt, og manden syntes, at biskopen burde give vedkommende prest en irettesettelse. ”Du har vel hørt om en mand, som het Peter?” sa biskopen, ”han drev noksaa meget fiskeri i Genesaretsjøen, men han skulde nu være en bra mand”. – Med denne bemerkning maatte klageren late sig nøie. Med dens Johannes Skaar var i Skien, skrev han til far, om ikke hans datter Helga, kunde være villig til at komme østover og bli tjenestegjente hos ham.Helga var villig til dette, og far gav beskjed tilbake. Men kort tid efter fik han brev om, at det fik nok bero med at komme østover for Helga, da hans kone hadde sat sig imot dette. Hun kunde ikke bekvemme sig til at faa ”en bondepike i huset!” men hun selv hadde da ”bekvemmet” sig til at ta en ”bondegut” til mand! Den opbleste frue var datter til en ”løitnant Hansen” i Oslo. Hun kunde som ”prestefrue” ikke tilate sig daglig sammver med en ”bondepike”! Som bispinde blev hun vistnok yderligere ”opblæst” Hendes aandelige omfang holdt ikke skritt med hendes legemlige. Dette tiltok med aarene i en uhyggelig grad, saa tildsist maate hun ha en mand til at trekke sig op den høien trappe til bispegaarden i Trondhjem. Da Johannes Skaar stod ved hennes baare og holdt liktale, ytrede han i sin sterke bevægelse at han gjerne vilde ligget ved hennes side i graven.- Et eller to aar efter havde han enke fru Marie Flod ved sin side. Ak, ja!- det er saa menskeligt! Marie Jakoba Skaar døde i Oslo – 1933. Som bevis for hvor afholdt Johannes Skaar var som prest, kan fortelles følgende: En af hans slektninger kom under et besøk i Aurdal til at tale med en gammel kone. Da hun hørte, at han var en nær slektning til Johannes Skaar levende hun op med en gang og begyndte at fortelle, fra den tid Johannes var kapellan i Aurdal. Hun kunde ikke rose ham nok, og sluttede med at utbryde: ”Den tid var her prest i Valdres!” Efterat Johannes Skaar var sluttet som kappellan i Aurdal, kom han en gang tilbake til bygden. Han skulde da predike en søndag, og det ryktedes vide omkring. I nabobygden laa to mand oppe paa en sæter i arbeide. Da de fik høre at Skaar skulde præke i Aurdalskirken tok de søndags morgen afsted og gikk to mil over fjeldet. Efter endt gudstjeneste gikk de samme vei tilbake til sæteren. Johannes Skaars børn har jeg liten greie paa. De var ikke faa. Min bror Jan besøkte sin farbror da han var prest i Gjerpen. Da han kom ind paa prestens kontor udbrød Johannes: Det er som vanlig hos prester ” mange bøker og mange børn! Johannes ældste søn, Nils, blev prest. Han var en tid kappellan i Fana, og blev senere prest og prost i Norderhov, hvor han døde for en del aar tilbake. En anden søn, Karl Skaar blev prest i Uranienborg menighet i Oslo. Han døde i 1918 af spanskesyken. Som sekretær for Finnemisjonen besøkte han en gang Kvam. Han vilde gjerne faa seet sin bestemor Elseberg Skaars grav paa Øystese kirkegaard, men fik ikke sit ønske opfyldt, da ingen af dem han hendvendte sig til kunde paavise den, hvilket han syntes var meget underlig. En tredie søn til biskopen blev sorenskriver i Tromsø. Den yngste at sønnene hede Johannes. Han studerede ogsaa prest. Han skulde efter min bror, udtalelse, være den evnerikeste af søskendelaget. Imidlertid skeiede han ud under sit ophold i Hovestaden, saa han blev til stor sorg for sine foreldere. Johannes turede meget og var i det hele en forfløiet krabat. En vinterdag tog han opover til Mjøstrakterne, kom sig ind til en storbonde et eller andet sted og blev som søn til biskop Skaar i Tromsø meget vel mottagen og behandlet. Storbonden hadde en datter, og det var mer end let for den unge og fyrige bispesøn at sette hendes hjerte i brand. Hendes foreldre kom i den syvende himmel, da de skjønte at deres gjest var bleven indtagen i deres datter. De undgik at vente længe før de fik den glæde at høre, at de to unge var forlovet. Da der nu havde gaaet en rum tid, spurgt Johannes sin ”vordende svigerfar” om han kunde faa laane hest og slæde – han skulde lengere opover i et nødvendig ærinde. Selvfølgelig var der intet iveien for dette. Johannes strøg afsted , solgte hesten og slæden, og tok saa tilbake til Kristiania. Saa var den historie endt – for første kapitels vedkommende. Det blev et svare leven. Min bror, som den tid bodde i Kristiania, havde sin fulde hyre med at bevise sit alibi, han skrev sig nemlig for Jo Skaar”. Hvorledes biskopen fik ordnet denne affære, saa den ranarkede? Søn undgik lovens straf er mig ukjendt. Johannes maatte afslutte sine studier og blev tat hjem til Tromsø og sadt i bakerlære. Hvorvidt han stod læreren ut er uvidst, men efter kortere eller lengere tids forløp reiste han til Amerika. Det er fortalt, af kremmer der borte , at en tid han gikk for lut og koldt vand der borte, men en vakker dag var han blitt prest i en norsk menighet. I ”Deoraposten” læste jeg, at ”misjoner Johannes Skaar er paa vei hjem fra misjonsmarken paa grund af sin kones død.” Det skulde ikke undres mig, om det er den vanartede søn til bispen som tilsidst slog ind paa den vei. Den ældste af Johannes Skaars døtre, Elseberg er givt med skoleinspektør og stortingsmand Svendsen i Drammen. Fra WIKIPEDIA Johannes Nilsson Skaar

Gå til: navigering, søk


Johannes Nilssøn Skaar. Fotografi av Gustav Borgen i Norsk Folkemuseums samlinger[1]

Johannes Nilsson Skaar (også skrive Johannes Nilssøn Skaar) (15. november 1828–13. desember 1904) var ein norsk biskop og hymnolog.

Johannes Skaar var fødd på garden Skåro ved Fyksefjorden i Hardanger og voks opp i ein haugiansk heim, med foreldra Elseber Torgeirsdatter Flatabø og Nils Gjermundson Skaar. Han tok teologisk embetseksamen i 1857 og vart ordinert som kapellan i Nord-Aurdal i 1858. 1862 vart han kapellan i Skien, og i 1872 sokneprest i Gjerpen.

Skaar var påvirka av den konservative forkynninga til professor Gisle Johnson, sjølv om Skaar kom til å stå for ei meir luthersk-ortodoks linje med vekt på presteleg embetsforståing og sakramentforvalting. Spesielt interesserte han seg for salmar og hymnologi. Medan han var i Gjerpen, skreiv Skaar fleire salmar og gav ut boka Lovsang og aandelige Viser. I 1879 gav han ut tobandsverket Norsk salmehistorie som tek for seg bakgrunnen til salmane i Landstads kirkesalmebog.

I 1885 vart Skaar utnemnd til biskop i Tromsø. Han engasjerte seg i arbeidet for samane, og omsette sjølv nokre salmar til samisk. Som biskop skreiv han til kyrkjedepartementet og bad om pengeløyvingar slik at Bibelen kunne omsetjast til samisk. Då departementet ikkje ville tilrå ei slik løyving, skreiv han i staden til prestane i bispedømmet og bad dei organisere ei privat innsamling til omsetjingsarbeidet. Skaar var med å stifte Norsk Finnemisjon. Sørfrå hadde Skaar med seg ein skepsis til læstadianismen, men han fekk etter kvart sympati for den læstadianske rørsla. Likevel, då biskop Skaar forlét Tromsø i 1893, var han skuffa over at han ikkje hadde oppnådd noko i kampen mot den hardhendte fornorskinga, men lidd nederlag mot statens språkpolitikk. Mange av prestane hadde heller ikkje delt synspunkta til biskopen.[2]

I 1892 var Skaar blitt utnemnd til biskop i Trondhjems stift, der han var biskop til han døydde i 1904. Både kyrkjeleg og politisk var Skaar strengt konservativ, kritisk til lekmannsrørsle og kyrkjeleg reformarbeid. Han vart gravlagd ved Gjerpen kyrkje.

Biskop Skaars gate på Berg i Trondheim er oppkalla etter J.N. Skaar.[3]

Stortingsmennene Gjermund og Nils Nilsson Skaar var brørne hans.


Johannes gjekk lærarskulen, Heltbergs studentfabrikk, og studerte også teologi. Han tok embetseksamen i 1857. Same året vart han prest i Aurdal i Valdres. Seinare og i gjerpen og Skien. I 1885 vart han vald til biskop i Tromsøy og i 1892 i Trondheim(Nidaros). Han gav ut fleire tekstar m.a. eit stiorverk: " Norsk salmehistorie". Han varrt også innvald i salmeboknemnda som kyrkjedept hadde sett ned. Johannes var ein av dei største geistlege talarane i landet.

view all 14

Biskop Johannes Nilsson Skaar's Timeline

1828
November 15, 1828
Viköy, Kvam i Hardanger, Hordaland, Norway
1858
August 13, 1858
Age 29
1859
July 25, 1859
Age 30
1860
December 16, 1860
Age 32
Nordre Auredal, Norway
1862
October 11, 1862
Age 33
Skien, Telemark, Norway
October 12, 1862
Age 33
1865
July 18, 1865
Age 36
Skien, Telemark, Norway
1869
November 17, 1869
Age 41
1872
August 26, 1872
Age 43