Is your surname Bubnis?

Connect to 100 Bubnis profiles on Geni

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Joseph Bubnis

Lithuanian: Juozapas Bubnys
Also Known As: "Joe Bubnis"
Birthdate:
Birthplace: Sūsninkai, Kalvarija Municipality, Marijampolė County, Lithuania
Death: March 06, 1943 (53)
Chicago, Cook County, IL, United States
Immediate Family:

Son of Andrew Bubnis and Agatha Bubnis
Husband of Antonia Bubnis
Father of Joseph P Bubnis; Antonia Stockus and Victor W Bubnis
Brother of Peter Bubnis

Occupation: Grinding, Foundry
US Arrival: 1900 based on 1920 US Census
Managed by: Eglė Jarašiūnaitė
Last Updated:
view all

Immediate Family

Apie Juozapas Bubnys (Lietuvių)

See Media Tab for documents

1910 US Census Joseph Bubnis family https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MPKW-5XG
1920 US Census Joe Bubnis family his father Andrew and brother Peter are living with Joseph's family. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MFV6-TLX
1930 US Census Joseph Bubnis family https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XSLQ-GKQ
1940 US Census Joseph Bubnis family https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KWYJ-W1L

GRAVE https://www.findagrave.com/memorial/100904705/juozapas-p-bubnis

Nekrologas
JUOZAPAS BUBNIS Gyveno 8247 Ro. Union Avc. Mirt Kovo ( d. 1948 m., 8:43 vai. vak. sulaukęs nusės amz. Offnė Lietuvole. Kilo Ift Mariampolės apskr., Kalvarijos parapijos, Rusnlkų kaimo. Paliko dideliame nuliūdime: moterj Antaniną (jrt> tėvaia Krutuliūkft); 2 sūnus Juozapų <U.B. Merchant Marines) ir Viktorą (IT.8. Army): dukterj Antaniną Stočkha; 2 anukua Edward Ir Theresa. Ir daug kitų giminių, draugų Ir pažįstamų. / Velionis priklausė prie ftv. Juozapo ir ftv. Kazimiero draugijų ir Piliečių kliūbo Sheboygan. Wla. Chicagoje prie Palaimintos Lietuvos draugijos Kūnas paftarvotas Mažeikos koplyčioje. 1819 So. Lituanica Avė. Laidotuvės (vyks ketvirtadieni. Kovo 11 d. 194>m. Ift koplyčios 8:00 vai. pyto hue atlydėtas J, ftv Jurgio paraptioa balnyčią. kurioje Jvyks gedulingos pamaldos ut velionio stelą. Po pamaldų bus nulydėtas J ftv. Kazimiero kapines. Nuoftlrdžlai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažlstamus-as dalyvauti Ilose laidotuvėse Nuliūdę: Moteris, Sūnai Thdctė. Arnikai Ir Giminės. Laldot. direktorius Mažeika ir Ev&nauskas. Telef. YARds 1118—1119.

view all

Joseph Bubnis's Timeline

1890
February 22, 1890
Sūsninkai, Kalvarija Municipality, Marijampolė County, Lithuania
1907
January 21, 1907
Wisconsin, United States
June 21, 1907
Sheboygan, Sheboygan County, WI, United States
1916
January 22, 1916
WI, United States
1943
March 6, 1943
Age 53
Chicago, Cook County, IL, United States