Karl August Åberg

public profile

Is your surname Åberg?

Research the Åberg family

Karl August Åberg's Geni Profile

Records for Karl Åberg

292,936 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Karl August Åberg

Birthdate: (53)
Birthplace: Dal-Mellangård, INGÅ, Nyland, Finland
Death: February 16, 1918 (53)
Nummela Sanatorium, Prästgården, Kyrkslätt, Nyland, Finland
Place of Burial: Pajala Gravgård, Tusby
Immediate Family:

Son of Carl-August Åberg and Wilhelmina Åberg (Lindqvist)
Husband of Irene Maria Åberg
Father of Karl Erik Åberg; Ingeborg Maria Wilhelmina Åberg; Maj-Lis Maria Elisabeth Åberg; Eva Maria Kristina Åberg and Carl-Gustav Åberg

Occupation: Kyrkoherde
Managed by: Karl Eilif Åberg
Last Updated:

About Karl August Åberg

Kyrkoherde i Kyrkslätt åren 1914-1918. Blev student från Svenska Normallyceum, i Helsingfors 1885. Avlade teologisk dimissionsexamen 15.12.1888, i Borgå. Ordinerades 2.1.1889. Ordinationen förrättades av Biskop C.H. Alopaeus, assisterades av Domprosten, Doktor Lindelöf, och prästerna Lyra och Nordström. Förordnades till kyrkoherdeadjunkt i Helsinge, ( så egenhändigt nedskrivet i Matrikeln över präster som bott hos fru Kristina Rehnström, i Borgå ). Ingick äktenskap med Maria Irene Roselius, godsägardotter från Pernå, Stor- Särklaks, 1894. Marias farfar var prosten i Pernå församling, Gustav Roselius. I evangelisk kalender från år 1924 ingick följande eftermäle om prästmannen Karl August Åberg, skriven av E. W-n. " Bland hädangågna prästmän, som stått den evangeliska rörelsen nära, förtjänar även att ihågkommas kyrkoherden Karl August Åberg. Ända fran början av sin skoltid, uppvuxen i ett gott hem i Helsingfors under evangeliskt inflytande, förblev han Lutherska Evangelieföreningen och dess verksamhet trogen ända till slutet. Karl August Åberg föddes i ett fattigt hem i Ingå den 25 September 1864. Många yttre förhallanden pekade på jordbruket såsom hans levnadsbana. Likvaväl kom han icke att ägna sig däråt, ty hans håg stod åt läsning. Han fick begynna sin skolgång i Svenska Normallyceum i Helsingfors, men hade att kämpa med stora ekonomiska svårigheter och levde i fattigdom och brist. Då fingo de för sin välgörenhet kända makarna, sjökaptenen Erik Wilhelm Grotell och hans fru Fredrika, höra om hans beträngda läge och antogo sig honom. Han fick för hela sin återstående skoltid ett hem hos dem och kunde sålunda under gynnsammare förhållanden fortsätta sin skolgång och sina studier. I detta hem som var en av centralhärdarna för den evangeliska verksamheten under denna tid i Helsingfors, kom Karl August Åberg i nära beröring med de religiösa strävandena av denna art. Vorden student 1885 stod det klart for Åberg, att han skulle ägna sig åt prästkallet. Efter 3-4 års studier avlade han teologisk dimissionsexamen in slutet av år 1888 med vitsordet" laudatur " och prästvigdes i Borgå, den 2 januari 1889. Efter att en kortare tid ha tjänstgjort som kyrkoherdeadjunkt i Helsinge, förordnades han ännu samma år till Pernå, där han kvarstannade till år 1894, dels som kyrkoherdeadjunkt, dels som t.f. kyrkoherde. Med nit och intresse ägnade han sig här åt själavårdarens krävande uppgift. Flitigt reste han omkring i den vidsträckta socknen jämte därtill hörande kapell Liljendal och samlade skaror av åhörare kring Guds ord. Utom det muntliga ordet ville han även sprida detsamma skriftligt. Särskilt vinnlade han sig om att sprida Fjellstedts bibelverk, som han i stora partier beställde fran Sverige och sålde i församlingarna. Under resor i Pernå och Liljendal kan man ännu i många hem finna exemplar av detta bildverk. Därjamte sålde han flitigt Lutherska Evangelieföreningens skrifter. Många äldre personer ihågkomma i dessa trakter ännu med kärlek Åbergs väsignelserika verksamhet. Åren 1894-1896 var Karl August Åberg kyrkoherdeadjunkt i Kangasniemi församling, och åren 1896-1898 t.f. kyrkoherde i Borgå stads- och landsförsamlingar. Sin första ordinarie prästtjanst innehade han som kapellan i Tusby åren 1898-1914. Här tillbragte han största delen av sin verksamhet som präst och utförde med trohet en evangelieförkunnares ämbete. Under vistelsen i Tusby var Åberg medlem av Lutherska Evangelieföreningens styrelse åren 1899- 1905. Ehuru bostatt på landet, kunde han på grund av det korta avståndet, regelbundet deltaga i styrelsens sammanträden. Den 1 maj 1914 tillträdde Åberg kyrkoherdetjänsten i Kyrkslatt. Med pliktttohet och kärlek begynte han har utövningen av sin prästerliga verksamhet, vilken dock snart stördes av oro, nöd och brist, som det stora världskriget och dess följder medförde, vilka som bekant menligt inverkade på livet i församlingarna även inom vårt land. En smygande lungsjukdom nedsatte dock inom kort hans arbetsförmåga och tvang honom i början av ar 1918 att avbryta sin verksamhet och söka bot for sin sjukdom å Nummala sanatorium. Han återvann emellertid icke sin hälsa. Hans timglas hade runnit ut och han avsomnade under den röda upprorstiden den 16 februari samma år. Samtidigt som Åberg å sanatoriet redde sig att mottaga döden såsom befriaren från all jordisk nöd och strid, satt hans maka såsom de röda upprorsmannens fånge å Kyrkslatt station. Några dagar senare frigiven, fick fru Åberg efter stora svårigheter tillåtelse att fora sin mans kallnade stoft till Tusby, där han sedan under denna svåra orostid nedbäddades i jordens sköte vid sidan av sin några år tidigare avlidna ålderstigna moder, som länge haft sitt hem å hans prästgård, och ett tidigare avlidet barn. Jordfästningen försiggick efter upprorets slut i maj samma år. Karl August Åberg var en ödmjuk och anspråkslös man. Han traktade icke efter äreplatser eller rykte inför människor. I stillhet tjänade han troget sin Herre. Trots sin ödmjukhet var han dock en karaktärsfast man, som icke vek fran sin övertygelse och de principer han ansåg vara de rätta. Någon talare med lysande yttre gåvor var han icke, men hans förkunnelse vittnade om djup personlig erfarenhet av frälsningen i Jesus Kristus. Hans särskilda gåva som själasörjare var en sällsynt förmåga att "i rätt tid" kunna tala till sjuka och lidande. Städse villig att tjäna, var han alltid redo att med glädje resa på sjukbesök i församlingen, närhelst han blev kallad. Såsom ovan är angivet, var Åberg en varm vän till Lutherska Evangelieföreningen och dess strävanden. Under en lång följd av år firades alltid evangeliefester i de församlingar, där han verkade. Ofta kallade han även till sig föreningens predikanter, såväl präster som lekmän, för att verka i byarna. Alltid hade de hos honom härbärge och ofta skjutsade han dem själv med egen häst. Självfallet medverkade han även alltid vid andaktsstunderna. Åberg använde icke flitigt pennan. Likväl ha under årens lopp då och då ingått andliga betraktelser av honom i Lutherska Evangelieföreningens tidningar och publikationer. Särskilt ihågkomma vi en av varm tacksamhet buren levnadsteckning över hans fostermor, kaptenskan Fredrika Grotell, som ingår i kalendern Hemåt 1908. Karl August Åbergs livsgärning, utförd i kärlek, tro och bön, har förvisso icke gått spårlöst förbi. Dess utsäde har i flera av våra församlingar satts i gamla och unga hjärtan och har helt visst burit frukt för det eviga livet. Tecknaren av dessa rader har haft förmånen att av honom bli förberedd för sin första nattvardsgång och har för livstiden mottagit evighetsintryck av hans sakliga och till hjärtat gående undervisning. Må även dessa rader vara ett uttryck av tacksamhet för de av Herren välsignade stunderna kring ordet å Tusby kapellansgård sommaren 1903. Närmast sörjes Karl August Åberg av maka Maria, född Roselius, och fem barn. Med vördnad och tacksamhet ihågkommes han därjamte av en stor skara bland alla dem, som fingo räkna honom som sin själasörjare. "

view all

Karl August Åberg's Timeline

1864
September 25, 1864
Dal-Mellangård, INGÅ, Nyland, Finland
1895
October 26, 1895
Age 31
Prästgården, KANGASNIEMI, Finland
1900
October 7, 1900
Age 36
Stor-Särklax, PERNÅ, Finland
1902
February 3, 1902
Age 37
Rusutjärvi prästgård, TUSBY, Finland
1904
June 5, 1904
Age 39
Rusutjärvi Prästgård, TUSBY, Finland
1907
October 10, 1907
Age 43
Rusutjärvi, Tusby, TUSBY, Finland
1918
February 16, 1918
Age 53
Prästgården, Kyrkslätt, Nyland, Finland
????
Pajala Gravgård, Tusby