Kenna Joanna Olgierdówna, Princess of Słupsk

public profile

Kenna Joanna Olgierdówna, Princess of Słupsk's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Kenna Joanna Olgierdówna, Princess of Słupsk

Lithuanian: Kena Joana Algirdaitė, Slupsko kunigaikštienė, Polish: Kenna Joanna Olgierdówna, Książna Słupska, Russian: ​Кенна​ Іоанна Ольгердовна, Княгиня Слупская
Also Known As: "Joana"
Birthdate:
Birthplace: Wilno, The Grand Duchy of Lithuania
Death: April 27, 1368 (16-17)
Immediate Family:

Biological daughter of Grand Prince of Lithuania Olgierd – Algirdas and Julianna Aleksandrowna Twerska
Foster daughter of Algirdas, Grand Duke of Lithuania and Uliana of Tver, queen consort of Lithuania
Wife of Casimir IV, Duke of Slupsk
Sister of Jadwiga Olgierdowna, Princess of Oświęcim; Demetrius Korybut, Grand Prince of Trubetsk 1357–1379, 1388–1399; Władysław Jagiełło, King of Poland; Eufrosina of Lithuania; Elena of Lithuania and 11 others
Half sister of Dymitr Sr., prince of Drutsk; Wingold; Theodora, princess of Lithuania; daughter of GDL Algirdas; prince Teodor Algirdaitis and 5 others

Occupation: Gediminid
Managed by: Private User
Last Updated:

About Kenna Joanna Olgierdówna, Princess of Słupsk

Kenna Olgierdówna (born around 1351 - April 27, 1368) - a Lithuanian princess, the eldest daughter of the Lithuanian Grand Duke Olgierd Giedyminowic and the Tver princess Julianna. Sister of King Władysław II Jagiełło, Duchess of Masovia Aleksandra Olgierdówna, Duke Skirgiełło, Duke Korytiełło, Wigunt Olgierdowicz and princess Maria Olgierdówna; wife of Kaźek Słupski, niece of Queen Aldona Anna Giedyminowny, Euphemia Giedyminówna and the Grand Duke of Lithuania, Kiejstut Giedyminowic.
A cousin of the Pomeranian Duchess Elżbieta Kazimierzówna, the Bavarian duchess Kunegunda Kazimierzówna, prince Witold Kiejstutowicz and prince Borys Koriatowicz.

Kenna (c. 1351 - April 27, 1367) - the first wife of the Slupsky prince Kazimir (Kazhki) IV. Daughter of the Grand Duke of Lithuania Olgerd.

Very little information about Kenna's life has survived. In historical sources, she is twice mentioned as the daughter of Grand Duke Olgerd, but in the chronicle of Jan from Czarnkov, she is named the daughter of Olgerd's brother, Keistut. In one of the documents her name is recorded as Joanna, but in the “Calendar of the Krakow pulpit” she is referred to as Kenna. Usually, such a contradiction of sources was interpreted by the two names of the first wife of Casimir Slupsky, whose Lithuanian name was Kenna. Based on the fact that she bore a Lithuanian name, the Polish genealogist Tadeusz Vasilevsky considers her to be Keistut's daughter. Another Polish researcher of the genealogy of the Gedeminovichs Jan Tengovsky does not agree with this opinion, insisting that Kenna is a diminutive form of the name Kunegund, common in the family of the Polish king Casimir III. In this case, the form of John should be considered a distortion of the name of the princess, admitted by the Avignon scribe of the original document.

According to the same source, in 1360 “John” was about 10 years old, and “provisional marriage” (sponsalia de futuro) between her and Casimir was concluded a year earlier. The historian Joachim Zdrenke points out that the agreement on the marriage was reached in June 1358 during a meeting of the Lithuanian princes with Casimir III. Jan Tengovskiy based on the fact that, in his opinion, the marriages of Kenna's relatives were concluded in 1350, she was probably born in 1351. According to canon law, marriage could enter into force only when the girl was 12 years old, and the young man was 14. Since Casimir was 9 years old in 1360, the marriage was supposed to take place in 1366. The bride and groom lived at the court of the King of Poland Casimir III, who hoped by this marriage to strengthen allied relations with the Grand Duchy of Lithuania in the hope of Christianizing Lithuania. According to the Cracow Chair Calendar, on April 27, 1367, Kenna died childless.

Tęgowski J. 47. Kenna // The first generations of Giedyminowicz. - Poznań-Wrocław, 1999. - pp. 96-97.

About Kenna Joanna Olgierdówna, Książna Słupska (Polski)

Kenna Olgierdówna (ur. ur. ok 1351 r. - 27 kwietnia 1368 r.) — księżniczka litewska, najstarsza córka wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowica i księżniczki twerskiej Julianny. Siostra króla Polski Władysława II Jagiełły, księżnej mazowieckiej Aleksandry Olgierdówny, księcia Skirgiełły, księcia Korygiełły, Wigunta Olgierdowicza i księżniczki Marii Olgierdówny; żona Kaźka Słupskiego, bratanica królowej Aldony Anny Giedyminowny, Eufemii Giedyminówny i wielkiego księcia litewskiego, Kiejstuta Giedyminowica.
Kuzynka księżnej pomorskiej Elżbiety Kazimierzówny, księżnej bawarskiej Kunegundy Kazimierzówny, księcia Witolda Kiejstutowicza oraz księcia Borysa Koriatowicza.

Kenna (ok. 1351 - 27 kwietnia 1367) - pierwsza żona księcia słupskiego Kazimierza (Kazhki) IV. Córka Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda.

Zachowało się bardzo niewiele informacji o życiu Kenny. W źródłach historycznych jest dwukrotnie wymieniana jako córka wielkiego księcia Olgerda, ale w kronice Jana z Czarnkowa nazywana jest córką brata Olgerda, Keistuta. W jednym z dokumentów jej nazwisko widnieje jako Joanna, ale w „Kalendarzu krakowskiej ambony” nazywana jest Kenną. Zazwyczaj taką sprzeczność źródeł interpretowano przez dwa imiona pierwszej żony Kazimierza Słupskiego o litewskim imieniu Kenna. Ze względu na to, że nosiła litewskie nazwisko, polski genealog Tadeusz Wasilewski uważa ją za córkę Keistuta. Nie zgadza się z tym poglądem inny polski badacz genealogii Gedeminowiczów, Jan Tengowski, twierdząc, że Kenna jest zdrobniałą formą imienia Kunegund, powszechną w rodzinie króla polskiego Kazimierza III. W tym przypadku postać Jana należy uznać za wypaczenie imienia księżniczki, przyznane przez awinionskiego skrybę oryginalnego dokumentu.

Według tego samego źródła w 1360 r. „Jan” miał około 10 lat, a „małżeństwo prowizoryczne” (sponsalia de futuro) między nią a Kazimierzem zostało zawarte rok wcześniej. Historyk Joachim Zdrenke zwraca uwagę, że porozumienie w sprawie małżeństwa zawarto w czerwcu 1358 r. podczas spotkania książąt litewskich z Kazimierzem III. Jan Tengovskiy opierając się na fakcie, że jego zdaniem małżeństwa krewnych Kenny zostały zawarte w 1350 roku, urodziła się prawdopodobnie w 1351 roku. Zgodnie z prawem kanonicznym małżeństwo mogło wejść w życie dopiero, gdy dziewczynka miała 12 lat, a młodzieniec 14 lat. Ponieważ Kazimierz miał 9 lat w 1360, ślub miał nastąpić w 1366 roku. Państwo młodzi mieszkali na dworze króla Polski Kazimierza III, który przez ten małżeństwo liczył na zacieśnienie sojuszniczych stosunków z Wielkim Księstwem Litewskim w nadziei na chrystianizację Litwy. Według krakowskiego kalendarza katedralnego 27 kwietnia 1367 r. Kenna zmarła bezpotomnie.

Tęgowski J. 47. Kenna // Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. — Poznań-Wrocław, 1999. — S. 96—97.

О ​Кенне​ Іоанне Ольгердовне, Княгине Слупской (русский)

​​Кенна​ Іоанна Ольгердовна (около 1351 г.р. - 27 апрѣля 1368 г.) - литовская принцесса, старшая дочь великаго князя литовскаго Ольгерда Гедиминовича и тверской княгини ​Юліанны​. Сестра короля Владислава II ​Ягелло​, герцогиня Мазовецкая Александра Ольгердувна, герцогъ Скиргелло, герцогъ Коритіелло, ​Вигунта​ Ольгирдовичъ и принцесса Марія Ольгердувна; жена ​Канека​ ​Слупского​, племянницы королевы ​Алдоны​ Анны Гедиминовны, Евѳиміи Гедиминовны и великаго князя литовскаго Кейстута Гедиминовича.
Двоюродный братъ поморской герцогини Эльжбеты Казимежувны, баварской герцогини Кунегунды Казимежувны, князя Витольда Кейстутовича и князя Бориса Коріатовича.

​Кенна​ (​окъ​. 1351 — 27 апрѣля 1367) — первая жена ​слупского​ князя Казимира (​Кажки​) IV. Дочь великаго князя литовскаго Ольгерда.

​Сведеній​ о жизни ​Кенны​ сохранилось крайне мало. Въ историческихъ источникахъ дважды она упоминается какъ дочь великаго князя Ольгерда, однако въ хроникѣ Яна изъ ​Чарнкова​ она названа дочерью брата Ольгерда — Кейстута. Въ одномъ изъ документовъ ​её​ имя записано какъ Іоанна, но въ «Календарѣ краковской каѳедры» она именуется ​Кенной​. Обычно такое противорѣчіе источниковъ трактовалось двуименностью первой жены Казимира ​Слупского​, литовскимъ именемъ которой было ​Кенна​. На основаніи того, что она носила литовское имя, польскій ​генеалогъ​ ​Тадеушъ​ Василевскій считаетъ ​её​ дочерью именно Кейстута. Другой польскій изслѣдователь генеалогіи Гедеминовичей Янъ Тенговскій не соглашается съ этимъ мнѣніемъ, настаивая на томъ, что ​Кенна​ — уменьшительная форма имени Кунегунда, распространеннаго въ роду короля польскаго Казимира III. Въ этомъ случаѣ форму Іоанна слѣдуетъ считать искаженіемъ имени княгини, допущеннымъ авиньонскимъ переписчикомъ оригинальнаго документа.

Согласно этому же источнику, въ 1360 году «Іоаннѣ» было около 10 ​летъ​, а «предварительный бракъ» (sponsalia de futuro) между ней и Казимиромъ заключенъ годомъ ранѣе. Историкъ ​Іоахимъ​ ​Здренке​ указываетъ на то, что договоренность о заключеніи брака была достигнута въ іюнѣ 1358 года во время встрѣчи литовскихъ князей съ Казимиромъ III. Янъ Тенговскій на основаніи того, что, по его мнѣнію, браки родственниковъ ​Кенны​ были заключены въ 1350 году, она, вѣроятно, была рождена въ 1351 году. По каноническому праву, бракъ могъ вступить въ силу только тогда, когда дѣвушкѣ исполнится 12 ​летъ​, а юношѣ — 14. Такъ какъ въ 1360 году Казимиру было 9 ​летъ​, бракъ долженъ былъ состоятся въ 1366 году. Женихъ и невѣста жили при дворѣ короля польскаго Казимира III, который разсчитывалъ этимъ бракомъ укрѣпить ​союзническіе​ отношенія съ Великимъ княжествомъ Литовскимъ въ надеждѣ христіанизировать Литву. Согласно «Календарю краковской каѳедры», 27 апрѣля 1367 года ​Кенна​ скончалась бездѣтной.

Тенговски Ю. 47. ​Кенна​ // ​Первые​ поколѣнія Гедиминовичей. - Познань-Вроцлавъ, 1999. - С. 96-97.

view all

Kenna Joanna Olgierdówna, Princess of Słupsk's Timeline

1351
1351
Wilno, The Grand Duchy of Lithuania
1368
April 27, 1368
Age 17