Knud Jørgensen Rud, til Vedby

Is your surname Rud?

Research the Rud family

Knud Jørgensen Rud, til Vedby's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Knud Jørgensen Rud, til Vedby

Birthdate: (70)
Birthplace: Vedby, Holbæk, Danmark
Death: March 27, 1554 (70)
Vedby, Danmark
Place of Burial: Vedby Kirke, Danmark
Immediate Family:

Son of Jørgen Mikkelsen Rud, til Vedby and Kristine Eriksdatter Rosenkrantz, til Møgelkjær
Husband of Dorte Madsdatter Bølle, til Fuglsang
Father of Jørgen Knudsen Rud; Erik Knudsen Rud, til Fuglsang 1554-1577; Otte Knudsen Rud, til Møgelkjær; Kirsten Knudsdatter Rud; Birthe Knudsdatter Rud and 1 other
Brother of Sophie Jørgensdatter Rud, til Elved and Anne Jørgensdatter Rud

Occupation: Danmarks Riiges raad, ridder og høvedsmann, Hövidsman på Korsör
Managed by: Private User
Last Updated:

About Knud Jørgensen Rud, til Vedby

Rud, Knud (Jørgensen), –1554, til Vedby og Møgelkjær, Rigsraad, var Søn af ovennævnte Jørgen Mikkelsen R. Lisbet Bryske beretter, at han var lærd og skulde have været Bisp, men vilde ikke, og virkelig nævnes han 1509 som Kannik i Roskilde. Formodentlig har en ældre Broders Død medvirket til, at han opgav den gejstlige Stand. For denne Broder, der da var paa den Pilegrimsrejse til det hellige Land, paa hvilken han døde, førte K. R. 1510 Befalingen over hans Len, Borgholm med Øland, men nødtes til at overgive Øen til de svenske efter en 18 Ugers Belejring, og efter at ethvert Haab om Undsætning var glippet. Til Trods for, at der ved Overgivelsen var betinget fri Afmarche for Besætningen, blev han ført til Sverige, hvor han endnu i Maj 1511 holdtes i Fangenskab. 1517 forlenede Roskilde Biskop ham med Venslev, og faa Aar efter arvede han ved sin Broder Mikkels Død Pantelenet Ranes Gods i Kalø Len. Kong Christian II ansaa ham for sin Tilhænger* han havde nemlig 1523 paa ny tilsvoret Kongen Troskab, og Kongen gav ham derfor Befaling over en Del af det i Kjøbenhavn indlagte Krigsfolk, og han deltog derefter i Byens Forsvar og Overgivelse, ved hvilken Lejlighed han betingede sig Bibeholdelse af sine nys nævnte Len og Sæby Len, som han kort forinden maa have faaet og siden havde til 1540. Som bispelig Lensmand har han sikkert været Katholicismen tro; han beseglede 1524 Adelens Forbund mod Lutheranismen og fik da ogsaa ikke blot 1529 Livsbrev paa Venslev, men havde ogsaa i disse Aar et andet Bispelen, Gjorslev, og det hele 2 Gange. Men han var nu Kong Frederik Fs Mand, deltog 1525 i Kampene i Skaane mod Hr. Søren Norby, blev Ridder 1527, vistnok omtrent samtidig Rigsraad og 1529 Lensmand paa Korsør, som han beholdt til sin Død.

Da Grevefejden udbrød, maatte han som de fleste andre sjællandske Adelsmænd i Begyndelsen gaa Grev Christoffer til Haande; men det skete nødtvungent og ikke af gammel Kjærlighed til Christian II, thi ved første Lejlighed forlod han dennes Sag, kastede sig 1535 ligesom hans Svoger Erik Madsen Bølle ind paa Dragsholm, i hvis heldige Forsvar mod de grevelige Tropper han deltog. Han undgik derved at dele sin Søns Skæbne, hvem Greven lod fængsle, men til Gjengjæld led han ved de greveliges og Bøndernes Plyndringer et uerstatteligt Tab paa sit Gods og Løsøre. Senere paa Aaret var han Anfører for de Krigsfolk, som Christian III sendte mod Kalundborg. Om hans Sindelag synes altsaa den nye Regering ikke at have næret Tvivl, og han gjenindtog da vistnok ogsaa strax sin tidligere Plads i Rigsraadet. I denne Stilling vedblev han at spille en fremtrædende Rolle ogsaa under de følgende Aars mere rolige Forhold. Særlig maa nævnes, at han 1541 sendtes som Gissel til Kong Gustav, 1542 var Sendebud til Bremen for at forhandle med nogle nederlandske Gesandter og 1548 ledsagede Prins Frederik paa den norske Hyldingsrejse.

K. R. døde 27. Marts 1554, vistnok paa Vedby, som han havde ombygget. Sin Hustru, Dorthe Madsdatter Bølle, havde han alt mistet 12. Nov. 1545.

Vedel Simonsen, De danske Ruder I, 74 ff.

Thiset. i Bricka: Dansk biografisk leksikon

Knud Jørgensen Rud[1]

- 1554

Køn Mand

Død 27 mar. 1554 Sjælland

Begravet Ruds Vedby, Løve, Holbæk, Danmark

Far Jørgen Mikkelsen Rud, d. ml. 06 jul. 1504 og 31 mar. 1505

Mor Kristine Eriksdatter Rosenkrantz, d. før 05 apr. 1509, Elvedgaard Gods (Veflinge, Skovby H.)

Familie Dorthe Bølle, d. 12 nov. 1545, København (Copenhagen)

Børn

1. Jørgen Knudsen Rud, f. 08 sep. 1517, Ruds Vedby, Løve, Holbæk, Danmark , d. 05 dec. 1571

2. Erik Knudsen Rud, f. 19 feb. 1519, d. jun. 1577, Fuglsang

3. Otto Knudsen Rud, f. 15 maj 1520, Ruds Vedby, Løve, Holbæk, Danmark , d. 11 okt. 1565, Svartsjø Slot

4. Kirsten Knudsdatter Rud, f. 29 nov. 1521, Kjellingbøl, Middelsom Herred , d. eft. 1612, Ristrup Gods (Sabro H.)

5. Birthe Knudsdatter Rud, f. 09 jun. 1538, d. 01 sep. 1573, Søgaard - Kliplev, Lundtoft, Aabenraa, Danmark

Familie-ID F1579 Gruppeskema

Begravet - - Ruds Vedby, Løve, Holbæk, Danmark

Billeder

Coat of arms - Rud †

Denne gamle sjællandske Slægt bar alt i det 14. Aarh. sit Slægtsnavn, men om dette er valgt efter Slægtens gamle Skjoldemærke, en Sølv-Rude i blaat Felt, eller om Navnet har givet Anledning til Valget af Skjoldemærket, lader sig selvfølgelig ikke nu afgøre. Det til Skjoldmærket hørende Hjelmtegn var to af Sølv og Blaat delte Vesselhorn, stundom i Slægtens senere Levetid besat hvert med tre Paafjer og en Paafjer mellem Hornene. Rud’erne, der ikke maa forveksles med Slægter eller Personer af Navne som Rod,, Roed, Rudde, Rod etc., uddøde paa Mandslinien 20 Jan. 1647. En Trugillus Ruth, som 1315 nævnes blandt Kongens Forlovere ved Forliget i Nyborg, er vistnok den samme sønderjyske Adelsmand, som 1344 kaldes Trugillus Rooth . En 1392, 1410 og 1435 levende Væbner Claus Jensen førte Rud-Vaabnet, men ikke Slægtsnavnet Rud. Han hører dog sagtens til Slægten, derimod var den hollandske Landstingssaghører Oluf Rud eller Ruth 1437 — 1467 vistnok efter sit Vaaben at dømme af en ganske anden Slægt og en 1570 nævnt kgl. Enspænder Marcus Rud, maaske en Ætling af en Matts Rud, der i Kong Hans’ Tid betjente en lignende Stilling ved Hove, var vel slet ikke af Adel .

Notater

til Vedby og Møgelkjær, Høvedsmand på Korsør

Kilder

[S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1912:439.

http://finnholbek.dk/genealogy/showmedia.php?mediaID=545&medialinkID=1177

KJM 29.9. 2010


Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: Vedbygaard:

http://da.wikipedia.org/wiki/Vedbyg%C3%A5rd:

VedbygaardVedbygaard eller Vedbygård er en herregård/gods beliggende i Ruds Vedby Sogn på Vestsjælland. Midt i landsbyen Ruds Vedby, ved den lille Hovsø - ca. 20 km nord for Slagelse. Jørgen Rud overtog i 1429 herregården ved et mageskifte med Erik af Pommeren, og den forblev i slægten Ruds eje indtil 1671.

Vedbygaard blev ødelagt under grevens fejde og genopbygget ca. år 1540 som et trefløjet anlæg i gotik med blandt andet kamtakkede gavle. I det indre findes stadig kalkmalerier og bemalede lofter fra 1500-tallet. Omkring 1854 blev syd- og nordfløjen restaureret. H.B. Storck tilføjede et gartnerhus (1868) og ishus (1870) og en forvaltergård (1878). Pavillonen i bindingsværk på sydfløjen er bygget omkring år 1900 i forbindelse med en kraftig restaurering, eller snarere tilbageføring, ved arkitekt F.C.C. Hansen, assisteret af Storck og Hans J. Holm. Op gennem tiden har der været forskellige ejere på gården, indtil den blev arvet af H.C. Lunds adoptivdatter Charlotte Storck, som blev gift med Sjællands biskop Peder Madsen. Efter bispens død blev gården, ved testamentarisk bestemmelse, rekonvalescenthjem fra 1917 og tilknyttet Diakonissestiftelsen i København. Parken er altid åben for besøgende og hovedbygningen ved forudgående aftale. På Amfiteatret i parken, opføres årligt (siden 1988) borgspil og teaterstykker med episoder fra lokalhistorien.

Vedbygård var centrum for Stamhuset Barnersborg, oprettet 1767. Ruds Vedby Kirke hørte indtil 1966 til Vedbygaard.

Godsets areal er på 498 hektar.

Ejere af Vedbygaard:

(1241-1275) Kronen (1275-1312) Stig Vedbye (lensmand) (1312-1319) Peder Tygesen Grubbe (lensmand) (1319-1346) Niels Pedersen Grubbe (lensmand) (1346-1365) Jacob Begere (lensmand) (1365-1366) Valdemar Atterdag (1366-1369) Goscalk Radstorp (lensmand) (1369-1429) Kronen (1429) Jørgen Mikkelsen Rud (1429-1461) Mikkel Jørgensen Rud (1461-1465) Otto Mikkelsen Rud / Jørgen Mikkelsen Rud (1465-1470) Otto Mikkelsen Rud (1470-1504) Jørgen Mikkelsen Rud (1504-1505) Knud Jørgensen Rud / Otto Jørgensen Rud (1505-1511) Otto Jørgensen Rud (1511-1554) Knud Jørgensen Rud (1554-1571) Jørgen Knudsen Rud (1571-1617) Knud Jørgensen Rud (1617-1620) Lene Knudsdatter Rud gift Grubbe (1620-1640) Jørgen Eilersen Grubbe (1640-1647) Lene Knudsdatter Rud gift Grubbe (1647-1667) Slægten Rud / Slægten Grubbe (1667-1671) Lene Knudsdatter Rud gift Grubbe (1671-1672) Sivert Jørgensen Grubbe (1672) Hille Christiansdatter Bülow Wetendorf gift (1) Grubbe (2) Lützow (1672-1674) Jørgen Sivertsen Rud Grubbe (1674-1679) Hille Christiansdatter Bülow Wetendorf gift (1) Grubbe (2) Lützow (1679-1696) Mathias Frederik Lützow (1696-1700) Hille Christiansdatter Bülow Wetendorf gift (1) Grubbe (2) Lützow (1700) Lene Kirstine Sivertsdatter Grubbe gift (1) von Barner (2) Barnevitz (1700-1712) Friederich August von Barner (1712-1715) Lene Kirstine Sivertsdatter Grubbe gift (1) von Barner (2) Barnevitz (1715-1736) Carl Frederik Barnevitz (1736-1738) Lene Kirstine Sivertsdatter Grubbe gift (1) von Barner (2) Barnevitz (1738-1768) Joachim Hartwig Johann von Barner (1768-1775) Helmuth Gothard von Barner (1775) Henriette Margrethe Lente Adeler gift von Barner (1775-1811) Hartvig Gottfried von Barner (1811-1818) Conradine Erica Johannes Fabritius de Tengnagel gift von Barner (1818-1844) Peter Sigvard de Neergaard (1844-1853) Olaus Olavius Meldahl (1853-1854) F. W. Schytte (1854-1861) Henrich Gerner Hansen Gamst (1861-1871) Hans Christian Lund (1871-1892) Pauline Friis gift Lund (1892) Charlotte Storck, gift Madsen (1892-1911) Peder Jensen Madsen (1911-1917) Charlotte Storck, gift Madsen (1917-) Institution Vedbygaard Rekonvalescenthjem.

view all

Knud Jørgensen Rud, til Vedby's Timeline

1484
1484
Vedby, Holbæk, Danmark
1517
September 8, 1517
Age 33
Vedby, Holbaek, Danmark
1519
February 5, 1519
Age 35
Vedby, Holbæk, Danmark
1520
May 15, 1520
Age 36
Vedby, Holbæk, Danmark
1521
November 29, 1521
Age 37
Kjellingb°l, Middelsom Herred
1526
October 5, 1526
Age 42
Vedby, Holbaek, Danmark
1538
June 9, 1538
Age 54
Søbysøgaard Gods, Nørre Søby, Aasum Herred, Odense, Danmark
1554
March 27, 1554
Age 70
Vedby, Danmark
1554
Age 70
Vedby Kirke, Danmark