Is your surname Meisl?

Research the Meisl family

Leo Meisl's Geni Profile

Records for Leo Meisl

4,932 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Leo Meisl

Birthdate:
Birthplace: Sedlacekgasse 33, Plzen, Bohemia, Czech Republic
Death: Died in Terezin, Litoměřice, Ústí nad Labem, Czech Republic
Cause of death: Nazi extermination - holocaust
Immediate Family:

Son of Karl Israel Meisl and Ruzena Rosa Meisl
Husband of Franceska Fanca Meisl
Brother of Martha Rosa Kemeny; Hedvika Hedwig (Hedda) Mayer; Irma Kraus and Franz Frantisek Frank Fishl Meisl

Occupation: architect
Managed by: Daniel Zur
Last Updated:

About Leo Meisl

Architectural engineer Leo Meissl was born in 1901. Architectural engineer Meissl was murdered in 1944 in Terezin, Camp. This information is based on a List of Theresienstadt camp inmates found in Terezinska Pametni Kniha/Theresienstaedter Gedenkbuch, Terezinska Iniciativa, vol. I-II Melantrich, Praha 1995, vol. III Academia Verlag, Prag 2000.


Source: Terezinska Pametni Kniha/Theresienstaedter Gedenkbuch, Terezinska Iniciativa, vol. I-II Melantrich, Praha 1995, vol. III Academia Verlag, Prag 2000 Last Name: Meissl First Name: Leo Title: ARCHITECTURAL ENGINEER Gender (according to given name): Male Date of Birth: 10/09/1901 Place of Death: Terezin,Ghetto,Czechoslovakia Search for all victims registered as having died in this place Shows location on the map and info about the place (when available) Date of Death: 18/11/1944 Type of material: List of Theresienstadt camp inmates Victims' status end WWII: murdered/perished Item ID: 4837524
Source: Pages of Testimony Yad Vashem Last Name: Meisl First Name*: Leon Father's First Name: Karl Mother's First Name: Roza Gender: Male Place of Birth: Pilsen Permanent Place of Residence: Pilsen, Plzen, Bohemia, Czechoslovakia Profession: ARCHITECT Place during the war: Pilsen, Plzen, Bohemia, Czechoslovakia Place of Death: Pilsen Age: 40 Type of material: Page of Testimony Submitter's Last Name: Rutz Submitter's First Name: Greta Relationship to victim: RELATIVE Item ID: 1491308

born in Pilsen, Sedlacekasse 33.

Leo Meisl (10 September 1901 Plzeň - 18 November 1944 Theresienstadt) was a Czech architect of the interwar period, claiming to be the German and Jewish nationality.

----------------------------- Source Pages of Testimony - Yad Vashem Last Name MEISEL First Name* LEON Father's First Name KARL Mother's First Name ROZA Sex Male Age 40 Place of Birth PILSEN Permanent residence PILSEN, BOHE CZECH Profession ARCHITECT Place during the war PILSEN, CZECHOSLOVAKIA Place of Death PILSEN Type of material Page of Testimony Submitter's Last Name RUTZ Submitter's First Name GRETA Relationship to victim RELATIVE Registration date 15/12/1956 ---------------------------------- Leo Meisl Petr Domanický Petr Domanický časopis: Pěší zóna 09/2001 Magazine: Pedestrian Area 09/2001 http://rictep.sweb.cz/soubory-architekti/meisl.htm

Leo Meisl je jedním ze západočeských architektů meziválečného období, na něž se časem takřka zapomnělo.

Leo Meisl is one of the architects of the interwar period of western Bohemia, to which time almost forgotten. Ačkoliv letos uplynulo sto let od jeho narození, výročí nebylo nikým připomenuto. Although this year the centenary of his birth anniversary was observed by anyone. Domníváme se, že jeho osobnosti a dílu nebyla dosud věnována náležitá pozornost. We believe that his personality and work has not been given due attention.

Meisl se narodil 10.září 1901 v rodině obchodníka Karla a Růženy Meislových v Plzni, kde absolvoval německou státní reálku. Meisl was born September 10, 1901 in a merchant family of Charles and Růžena Meislových in Pilsen, where he graduated from the German state secondary school. Od školního roku 1919/20 studoval architekturu na Deutsche Technische Hochschule v Praze, mj. u prof. School year 1919/20, he studied architecture at the Deutsche Technische Hochschule in Prague, including the prof. A. Riebera a R. Kühna. A. Rieber and R. Kühn. Hlásil se k německé národnosti a jazyku, ve školním roce 1920/21 k židovské národnosti. Reported to the German nationality and language, in school year 1920/21 to the Jewish nationality. Studia architektury dokončil v roce 1925, když 25.června složil druhou státní zkoušku. Studies of architecture completed in 1925, when June 25 passed the second state examination. V Plzni pak působil jako samostatný architekt. Pilsen then worked as an independent architect. V březnu 1932 se Meisl spolu s B. Chvojkou, V. Neckářem, J. Čadou a dalšími zúčastnil výstavy prací architektů ze Sdružení západočeských výtvarných umělců v sále Obchodní akademie. In March 1932, together with B. Meisl Chvojka, V. Neckar, J. ivscrs and others participated in the exhibition of works of architects from the Association of Visual Artists in the West Bohemian Hall Business Academy. Členem SZVU byl v letech 1931-36. Od roku 1934 bydlel ve Fodermayerově ulici (dnes B. Smetany) č.13. SZVU member was in the years 1931-36. From 1934 lived in Fodermayerově Street (now B. Smetana) No.13. 24.dubna 1939 uzavřel sňatek s Františkou Bradovou (nar. 1909), 8.května téhož roku se přestěhoval do nového bytu ve vlastním činžovním domě v ulici Na Belánce č.6. April 24, 1939 he married Františka Brad (born 1909), May 8 of that year he moved into a new apartment in his own apartment building in the street Belánce No.6.

28.července 1939 vstoupily na území protektorátu v platnost norimberské rasové zákony. July 28, 1939 entered into force on the territory of the Protectorate Nuremberg racial laws.

Ke konci roku 1940 L. Meisl přeměřoval židovské byty pro bytový úřad, který určil, kam se která židovská rodina přestěhuje. At the end of 1940 L. Meisl přeměřoval Jewish apartments for housing authority, which determine where a Jewish family that moves. 5.dubna 1941 byl přestěhován do Škodovy (Kardinála Berana) ulice č.33. Nebyl zařazen ani do jednoho ze tří transportů plzeňských židovských obyvatel, vypravených do Terezína v lednu 1942. April 5, 1941 was moved to Skoda (Cardinal Beran) Street no.33. He was not even included in one of the three transports Plzen Jewish population, shipped to Theresienstadt in January 1942. Poslední údaj na ohlašovacím lístku pro nájemníky uvádí 21.leden 1943 jako datum jeho odchodu z Plzně. Recent data on the reporting list for tenants lists January 21, 1943 as the date of his departure from Pilsen. Podle svědectví pamětníků změnil podobu a skrýval se v Praze. According to the testimony of witnesses has changed shape and hid in Prague. Byl však zatčen a zahynul v Terezíně 18.listopadu 1944. But he was arrested and died in Theresienstadt 18.listopadu 1944th

V roce 1930 se Leo Meisl zúčastnil anonymní soutěže na vypracování náčrtků budovy s biografem "Elektra" na nároží Jungmannovy (dnes Americké) třídy a Lucemburské (Škroupovy) ulice v Plzni. In 1930 Leo Meisl participated in an anonymous competition to develop sketches of the building with the movie "Elektra" at the corner Jungmann (now American) Class and Grand (Škroupova) Street in Pilsen. Jeho projekt s pořadovým číslem 6 (pod heslem "Hurvínek") získal 3.cenu. His project with a serial number 6 (under the slogan "Bozo") won 3rd prize. Lépe byly z celkem 22 zaslaných návrhů hodnoceny pouze projekty architektů J. Krohy a R. Černého, kterým byla udělena 2.cena; 1.cena nebyla udělena. Better were sent a total of 22 proposals evaluated, the projects architects J. Kroha and R. Black, who was awarded 2nd prize, 1st prize was awarded.

V roce 1932 byl Meisl jedním ze sedmi architektů (J. Fišer, B. Chvojka, V. Neckář, J. Mentberger, J. Gillar, K. Roškot), kteří byli vyzváni k soutěži na zhotovení náčrtků budovy Lidové univerzity Husovy na Denisově nábřeží. In 1932, Meisl was one of seven architects (J. Fiser, B. Chvojka, V. Neckar, J. Mentberger, J. Gillar, K. Roškot) who were invited to compete in making sketches of the building at People's University Hus Denisova waterfront . Stavbou měl být dokomponován blok veřejných budov, jehož výstavba byla zahájena ve 20.letech objektem Okresní nemocenské pojišťovny a Masarykovým studentským domem. Construction should be dokomponován block of public buildings whose construction was started in 20.letech object District health insurance company and Masaryk student house. V zadání soutěže byl víceúčelový sál s 500 místy pro Bio Univerzita, který měl zároveň sloužit ochotnickému divadlu a přednáškové činnosti. The award competition was a multi-purpose hall with 500 seats for Bio University, which was also used ochotnickému theater and lecture activities. V budově měla být umístěna i výstavní síň, tělocvična, ateliér, hvězdárna atd. Meisl navrhl vložit sál o výšce dvou podlaží mezi dvě křídla budovy, sevřená do ostrého úhlu. The building should be placed as an exhibition hall, gymnasium, studio, observatory, etc. Meisl proposed to insert a room two floors in height between the two wings of the building and enclosed in a sharp angle. Obě křídla s plochými střechami byla při nárožní věži, završené kupolí hvězdárny, snížena o poschodí. Both wings with flat roofs at the corner tower capped dome of the observatory, reduced the floor. Mezi ně situované schodiště bylo osvětleno prosklenou zaoblenou stěnou. Among them were located staircase illuminated rounded glass wall. Hlavní vstup z nároží zdůrazňovala markýza na sloupech a velký nápis "LUH". The main entrance from the corner highlighted the awning columns and a large inscription "LUH. Porota Meislovo architektonické pojetí označila jako střízlivé a vkusné, i když měla některé výhrady k dispozičnímu řešení. Jury Meislovo architectural concepts identified as a sober and tasteful, even though some had reservations about the resolution of disposal. Jeho návrh byl vyhodnocen jako jeden ze čtyř nejlepších, částka, určená na ceny, byla rozdělena rovnoměrně mezi L. Meisla, K. Roškota, V. Neckáře a B. Chvojku. His proposal was evaluated as one of the top four, the amount determined prices, was divided evenly between L. Meisl, K. Roškot, V. Neckar and B. Chvojka.

Plzeň, Denisovo nábřeží Pilsen Denisovo waterfront

Soutěžní návrh na budovu Lidové univerzity Husovy. Competition proposal for the building of the People's University Hus.

Celkový pohled, 1932. General view, 1932.

Archiv města Plzně Archives of Pilsen

Budova Lidové univerzity Husovy byla nakonec postavena podle návrhu plzeňského architekta V. Kleina koncem 30.let v Prokopově třídě. Building People's University Hus was eventually built according to design architect V. pilsner Klein in the late 30s Prokopova class. Pozemek na Denisově nábřeží byl zastavěn až v 80.letech Domem kultury. Land on the waterfront Denisova was installed only in the 80s House of Culture.

V 1.polovině 30.let pracoval Meisl také na drobnějších zakázkách. In the 1st half of the 30s he worked Meisl also on smaller contracts.

Pravděpodobně v roce 1933 byl podle jeho návrhu postaven na židovském hřbitově při Rokycanské třídě pomník JUD Adolfa Riedla (1858-1932). Probably in 1933 according to his design built in the Jewish cemetery in Rokycanská Memorial JUD Adolf Riedel (1858-1932). Meislovo řešení je v rámci celého hřbitova výjimečné. Meislovo solution is exceptional throughout the cemetery. Osově symetrickému pomníku dominuje horizontálně umístěný černý hranol, na němž je osazena kratší konzolově předsazená deska s nápisem "RIEDL" na celou výšku konzoly. Axially symmetrical monument is dominated by horizontally placed black prism, on which is fitted with a shorter cantilever Shiplap board with the inscription "Riedl" on the entire height of the console.

V červenci roku 1934 Meisl zhotovil pro Emila Wollnera, zástupce Západočeských kaolinek as, plán na adaptaci krámského vykládce nadomě Sigm. In July 1934 Meisl made for Emily Wollner, Deputy Západočeské kaolinek as a plan to adapt Krámský landing nadomě Sigma. a Emilie Friedlerových na Třídě českých legionářů (Klatovské) č.12. and Emilie Friedlerových the class of Czech legionnaires (Klatovské) No.12. Moderní řešení výkladce v pravé části přízemí kontrastovalo s historizujícím průčelím domu z 2.poloviny 19.století. Multimedia shop window in the right side of the ground floor contrasted with the historic facade of the house from 2nd half of the 19th century. Průčelí Wollnerova obchodu bylo vymezeno keramickým obkladem. Facade Wollnerova trade defined ceramic tiles. Osově symetrickému řešení se dvěma čtvercovými výkladci dominoval velký nápis "WOLLNER" a znak "HOB" nad vchodem. Adaptace výkladce byla pravděpodobně odstraněna již během stavebních úprav, které proběhly za 2.světové války. Axially symmetric solution with two square dominated by a large shop window reads "Wollner" and a "HOB" above the entrance. Adapting the shop window might have been removed during the building renovation, which took place in the 2nd World War.

V červenci roku 1936 vypracoval L. Meisl projekt šestipodlažního činžovního domu v ulici Na Belánce č. 6 pro Z. Ledererovou. In July 1936 the project developed by L. Meisl šestipodlažního apartment house in the street Belánce 6 for Z. Lederer. Téhož roku zahájila stavební práce filiálka firmy Dr. ing. Tomáš Keclík. That same year, construction work started by Dr. ing branch Tomas Keclík. Krátce poté se však investorem stavby stal sám Meisl, který zhotovil nové plány. Shortly thereafter, however, the investor was building himself Meisl, who made new plans. Stavbu převzal a 31.prosince 1937 dokončil plzeňský stavitel ing. O. Prokop. Construction took a December 31, 1937 completed Pilsen builder ing O. Prokop. Stavební povolení bylo vydáno i přesto, že podle parcelačních podmínek mělo být místo zastavěno čtyřpodlažní budovou, jejíž úrovně by odpovídaly již postavenému vedlejšímu nárožnímu domu. Building permits were issued even though the conditions under parcelačních should be installed instead of a four-storey building, which has to match the level of second-ranking nárožnímu house. Meisl totiž v projektu snížil výšky podlaží a využil mírného zvýšení uličního průčelí ke zřízení pátého podlaží, sklon střechy a výšku hřebene však dodržel. Meisl in the project reduced height floors and used a slight increase of street frontage to the establishment of the fifth floor, roof pitch and height of the ridge, however, been carried out. V podkroví pak umístil podlaží šesté. In the attic floor then placed sixth.

Plzeň, ul. Na Belánce č.6 Plzeň, Na Belánce No.6

Interiér schodiště. Interior staircase.

Foto R. Kodera 2001. Photo R. Kodera 2,001th

Z archivu Státního památkového ústavu v Plzni From the archives of the National Heritage Institute in Pilsen

Plzeň, ul. Na Belánce č.6 Plzeň, Na Belánce No.6

Celkový pohled na hlavní průčelí od severovýchodu. Overall view of main facade from the northeast.

Foto R. Kodera 2001. Photo R. Kodera 2,001th

Z archivu Státního památkového ústavu v Plzni From the archives of the National Heritage Institute in Pilsen

Hlavní uliční průčelí bylo, v porovnání s původním projektem, v detailech pozměněno, především došlo ke snížení jeho krajních částí do výšky římsy vedlejšího rohového domu. The main street facade was compared with the original project, details amended, particularly to reduce the extreme parts of the height of the ledge secondary corner of the house. Osově symetrické průčelí tvoří tři části. Radially symmetrical facade consists of three parts. Střední ustupující a převýšená část s pěti kruhovými okny, vedoucími na mezipodesty schodiště, je provedená ve světlé omítce. Central receding and cannot part with five circular windows leading to the mezipodesty staircase is made of light plaster. Kontrastuje s krajními částmi, opatřenými tmavým keramickým obkladem. Contrasts with the extreme parts, fitted dark ceramic tiles. Hlavní domovní vstup je zvýrazněn atypickým řešením obkladu a navíc i předsazenou markýzou se zapuštěným svítidlem. The main house entrance is highlighted atypical solution to compress and in addition a front porch with recessed lighting fixtures. Okna ve 2.-4. nadzemním podlaží jsou řešena jako francouzská, okna 1. a 5. podlaží jsou osazena v líci průčelí. Windows in 2 to 4 floor should be treated as French, windows 1st and 5th floors are fitted in the front face. Interiér je jednoduchý a úsporný. The interior is simple and economical. Kromě schodišťového prostoru je architektonicky zajímavé především zádveří s motivem barevných pruhů v dlažbě, s obkladem stěn ze zeleného skla a matným pruhem, užitým v zasklení kyvných dveří. In addition to the staircase area is architecturally interesting especially vestibule with a theme color bars on the pavement, with a wall of green glass and matte strip used in rotary glazing doors.

Dům s 22 malými byty (většinou s předsíní, příslušenstvím a jednou obytnou místností) byl kolaudován 12.ledna 1938. House with 22 small apartments (usually with an entrance hall, accessories and one living room) was kolaudován 12.ledna 1938th -Jedná se o nejlépe dochovanou stavbu L. Meisla. -This is the best preserved building of L. Meisl.

Podle plánů L. Meisla z října 1937 byla v Hradišti u Plzně, č.p.34 při Nepomucké třídě (dnes součást Plzně, Nepomucká třída č.10) postavena rodinná vila pro J. Kokošku, spolumajitele firmy Západočeské kamenické závody - žulové kamenolomy. Meisl L. According to the plans in October 1937, in Hradiště at Pilsen, in č.p.34 Nepomuk class (now part of Pilsen, Nepomucká class No.10) villa built for J. Kokoška, co-owner of West races stone - granite quarries.

Plzeň, Nepomucká třída č.10 Pilsen Nepomucká Class No.10

Návrh zahradního průčelí, 1937. Proposal garden facade, 1937.

Z archivu E. Jandlové The archive Jandlová E.

Plzeň, Nepomucká třída č.10 Pilsen Nepomucká Class No.10

Celkový pohled na objekt na počátku rekonstrukce, 1993. Overall view of the object at the beginning of reconstruction, 1993.

Foto P. Domanický Photo Domanický P.

Na rodinnou vilu, situovanou v zahradě, navazoval objekt s garážemi pro pět firemních aut, s místností na minerálie a zaskleným dvorem. The family villa, situated in the garden, followed object with garages for five company cars, with room for minerals and glass-Justice. Ve zvýšeném přízemí se nacházela kancelář firmy a v jednotlivých podlažích byl jeden byt. The elevated ground floor business office was located in different levels was an apartment. Východní vstupní průčelí bylo řešeno osově symetricky. Eastern entrance facade has been addressed by an axially symmetrical. Ve středním rizalitu byl umístěn portál hlavního vstupu a okna schodiště. In the middle buttress was placed in the main portal of entry stairs and windows. Rizalit byl obložen žulovými deskami a završen profilovanou římsou a vykonzolovanou kamennou deskou ve středu atiky. Buttress was faced with granite tops and molded cornice and topped vykonzolovanou boulder in the middle of the attic. Zatímco východní uliční průčelí vycházelo z klasických architektonických forem, západní zahradní průčelí s terasami bylo řešeno moderně, asymetricky, s - v Plzni výjimečným - točitým schodištěm vedoucím ze zahrady do zvýšeného přízemí. While the eastern street frontage based on classical architectural forms, the western front garden with terraces have been solved with modern, asymmetrical, with - in the Pilsen unusual - a spiral staircase leading from the garden to the raised ground floor.

V roce 1993 proběhla celková rekonstrukce vily pro Kreditní banku, při níž byla provedena nástavba krovu na původně plochou střechu, vestavba mezi terasy apod. Meislovo architektonické řešení tím bylo značně znehodnoceno. Došlo také k demolici garáží a jejich nahrazení novým objektem s prodejnou motocyklů. In 1993, the total reconstruction of the villa for the Credit Bank, in which the body was made of the truss to the original flat roof, installing patios, etc. Meislovo the architectural solution to this was quite discarded. There was also the demolition of garages and their replacement by a new object with a motorcycle shop.

V roce 1938 se měla v Plzni konat VI. Dělnická, živnostenská a hospodářská výstava. In 1938 was held in Pilsen VI. Dělnická, on business and economic exhibition.

Její příprava byla zahájena v létě roku 1936 první pracovní poradou. Its preparation was launched in the summer of 1936 the first working meeting. V listopadu téhož roku byl Meisl jedním z členů poroty, která vyhodnocovala výsledky soutěže, vypsané na výstavní plakát. In November of that year, Meisl was one of the members of the jury, which evaluates the results of the competition, opened the exhibition poster. Důležitou informaci o L. Meislovi nacházíme v zápisu z jednání o stavbě pavilonu Měšťanského pivovaru ze dne 2.února 1937: "Projektantem výstavy je ing. arch. Meisl. Pan starosta (L. Pik - pozn. aut.) se přimlouvá, aby s ohledem na ucelenost podniku byla dána arch. Meislovi příležitost také restaurační pavilon vyprojektovati." Important information about L. Meisl found in the minutes of the structure of the pavilion Měšťanského brewery of February 2, 1937 "exhibition is designed by architect Meisl ing. Mr. Mayor (L. Pik - note. Aut.) Advocates that the regard to the integrity of the company was given the opportunity to arch Meisl vyprojektovati restaurant pavilion.

Na projektu výstaviště se pracovalo souběžně s projektem sousedícího stadionu DTJ. The exhibition, the project worked in parallel with the project adjacent to the stadium DTJ.

Pravděpodobně z 1.poloviny roku 1937 pochází Meislův návrh urbanistického řešení výstavní plochy. Probably the 1st half of 1937 comes Meislův urban design solutions to the exhibition area. Kompozice hlavní části výstaviště byla navržena jako symetrická, s hlavní osou, začínající vstupní bránou při rozšířené Radčické ulici. The composition of the main exhibition area was designed as a symmetrical, with the main axis, starting at the entrance gate extended Radčická street. Osa, tvořená pěší komunikací, probíhala krytým průchodem mezi dvěma hlavními pavilony (střecha západního pavilonu sloužila jako tribuna stadionu), pokračovala po dvou schodištích, mezi nimiž byl umístěn umělý vodopád, na dolní úroveň výstavní plochy, položenou při řece, a přes most na levý břeh řeky Mže, kde ji v zábavním oddělení zakončoval pavilon s půdorysem ve tvaru písmene U. Axis, consisting of infantry communications conducted by a roofed corridor between the two main pavilions (pavilion roof in West stadium served as the Tribune), continued after the two staircases, among which was placed an artificial waterfall on the lower level exhibition space, put in the river and across the bridge to the left Mze river, where she is finishing department in the entertainment pavilion with a floor plan shaped U. Příčnou osu tvořila samotná řeka s nábřežními cestami, při nichž byly, po obou březích, umístěny napříč tři pavilony. Transverse axis of the river itself formed riverside paths, at which have been on both sides, located across three pavilions. Další pavilony byly navrženy též za projektovaným stadionem DTJ. Other pavilions are also designed for the projected stadium DTJ. Součástí návrhu bylo i řešení přístavby u takzvaného Pekla v Pobřežní ulici. The proposal was the extension of the so-called solutions to Hell in the coastal street.

Na podzim roku 1937 bylo vypracování projektu výstaviště svěřeno technické kanceláři, která byla řízená stavitelem K. Krůtou, architektem L. Meislem a inženýrem S. Smolou. In the autumn of 1937 were developing the project entrusted to the exhibition of technical office, which was controlled builder K. turkey, architect and engineer Meisl L. S. pitch.

15.října 1937 se uskutečnila výstava situačních plánů. October 15, 1937 held an exhibition situational plans.

Návrh výstaviště. Proposal fairgrounds.

asi 1.polovina roku 1937. probably 1st half of 1937.

Archiv města Plzně Archives of Pilsen

Koncem listopadu 1937 bylo v plzeňském tisku oznámeno, že bude zveřejněn definitivní situační plán výstaviště. In late November 1937, Pilsen in the press announced the publication of the final Site Plan fairgrounds. Plán byl publikován napočátku roku 1938 v Úředním listu města Plzně spolu s článkem S. Smoly Zásadní technické řešení výstaviště. Napočátku plan was published in 1938 in the Official Gazette of Pilsen, together with Article S. Smola essential technical solution fairgrounds. Přes pozdější menší úpravy (doplnění dalších pavilonů, posunutí pavilonu Měšťanského pivovaru směrem k řece atd.) byl navržený princip v podstatě zachován a realizován. Despite subsequent minor modifications (adding additional pavilions, pavilion Měšťanského Brewery move toward the river, etc.) was designed by the principle basically maintained and implemented. Vstupní brána byla navržena se čtyřmi pylony a hlavní průmyslové pavilony umístěny rovnoběžně. The gateway was designed with four pylons and main industrial pavilions located parallel. Jako střed celé kompozice byla při řece navržena fontána. As the center of the whole composition was proposed by the river fountain. Hlavní osu zakončoval za mostem restaurační pavilon Měšťanského pivovaru. The main axis of finishing the bridge pavilion restaurant Měšťanského brewery. Od fontány vybíhala příčná osa, při níž byly oboustranně umístěny pavilony až k zahradě Pekla. From the fountain ran transverse axis, in which both sides have placed garden pavilions to Hell.

Vzhledem k tomu, že o základním řešení většiny objektů bylo rozhodnuto v době, kdy byl Meisl prokazatelně členem technické kanceláře, je možné uvažovat jak o jeho podílu na celkové architektonické koncepci plzeňského výstaviště, tak i na návrzích staveb (hlavní vstupní brána, schodiště a průmyslové pavilony č.3 a 4), projektovaných stavitelem K. Krůtou a postavených Spolkem pro udržování dělnického Spolkového domu. Given that the fundamental solution of most buildings, it was decided at the time Meisl was a member of proven technical office can be considered as its share of the overall architectural concept Pilsner exhibition, as well as proposals for building (main entrance gate, stairs and industrial pavilions No. 3 and 4) designed by architect K. cruel and constructed to maintain the workers' association of the Federal House.

Plzeň, Pobřežní ul. č.10 Plzeň, Coastal Street # 10

Návrh uličního průčelí Společenského domu, asi 1937. Proposal street frontage communal house, about 1937th

Z archivu ing. arch. The archive ing.arch.Otto J. Kantnera J. Kantner

Na počátku roku 1938 byla L. Meislovi svěřena architektonická úprava sociálně zdravotní expozice výstavy a samostatných výstavních oddělení (odd. hasičské a samaritánské, turistické, divadelních ochotníků), které byly umístěny vdívčím reálném gymnáziu ve Veleslavínově ulici a ve škole v Komenského ulici. Po tomto datu se jméno L. Meisla, s výjimkou pavilonu Měšťanského pivovaru, přestává v archivní dokumentaci objevovat. In early 1938, the L. Meisl conferred architectonic change social and medical exposures shows a separate exhibition department (section fire and Samaritan, hiking, amateur theater), which were placed vdívčím Veleslavinova real school in the street and at school in Comenius street. After this date, the name L. Meisl, with the exception of the pavilion Měšťanského brewery ceases to appear in archival documents. V květnu 1938 byla architektonická úprava sociálně zdravotní expozice svěřena jinému projektantovi. In May 1938, the architectural change social and medical exposures assigned to another designer. V technické kanceláři Meisla nahradil akad. malíř J. Tetínek, který byl v roce 1937 uměleckým rádcem expozic. The technical office Meisl replace akad. Tetínek J. painter, who in 1937 was an artistic advisor exposures.

Ve výstavním katalogu není o Leo Meislovi ani zmínka. In the exhibition catalog is not about Leo Meisl no mention.

Výstava se konala od 25.června do 25.září 1938, navštívilo ji 421380 návštěvníků. The exhibition was held from June 25 to September 25, 1938, 421,380 visitors visited it. Po jejím skončení byla zachována jen část výstaviště na pravém břehu řeky Mže. After the meeting, preserve only part of the exhibition area on the right bank of the river Mze. Z původního řešení se dodnes zachovaly jen tři objekty (oba hlavní průmyslové pavilony a objekt veřejných záchodků). The original solution is still preserved, only three objects (both the main industrial building pavilions and public conveniences).

Jedinou prokazatelnou stavbou L. Meisla na výstavišti byl pavilon Měšťanského pivovaru. The only demonstrable construction L. Meisl at the exhibition pavilion was Měšťanského brewery. V roce 1937 vypracoval Meisl jeho dispoziční náčrtek. In 1937, he developed his disposition Meisl sketch. 19.ledna 1938 výstavní výbor předložil Měšťanskému pivovaru upravené plány, v nichž byl pavilon umístěn blíže přední (jižní) části výstaviště. January 19, 1938 show by burgher committee prepared plans for the brewery, where the Pavilion is located closer to the front (south) part of the fairgrounds. Měšťanský pivovar, který mohl na projekt pavilonu vypsat soutěž nebo práce zadat přímo, vypracováním projektu pověřil L. Meisla. Town brewery, which could project the pavilion competition or show any type of work directly, developing a project commissioned L. Meisl.

Symetrická stavba pavilonu završila kompoziční osu výstaviště. Symmetrical construction of the pavilion crowned compositional axis fairgrounds. Hlavním prostorem byl sál, který se stupňovitě zužoval směrem k jevišti v jeho čele. The main space was a room which is gradually narrowed toward the stage in his forehead. Rozdílnou výškou stropu byl členěn na dvě různě velké části. K oběma stranám sálu byly připojeny prostory kuchyně, šatna personálu, výčep, vestibul, místnosti účinkujících apod. Different ceiling height was divided into two different-sized parts. Both parties are connected rooms hall kitchen, staff changing room, bar, lobby, rooms performers, etc.

Plzeň, Radčická ul. č.2 Pilsen Radčická Street No.2

Pavilon Měšťanského pivovaru, 1938. Pavilion Měšťanského brewery, 1938.

Fotografie ze sbírek Západočeského muzea v Plzni, Národopisného muzea Plzeňska č.65075 Photographs from the collections of the West Bohemian Museum in Pilsen, Pilsen ethnical museum č.65075

Interiér byl osvětlen v nižší části dvanácti rozměrnými okny, orientovanými směrem na terasu s tanečním parketem, a ve vyšší části šesti nízkými okny. The interior was lit in the lower part of the twelve-dimensional windows, oriented toward the patio with dance floor, and in the higher parts of six low windows. Stavba byla komponována jako působivá sestava hmot, využívající kontrastu horizontálních a vertikálních prvků a prosklených a plných ploch. Construction was Composing as an impressive set of materials, using the contrast of horizontal and vertical elements and a full glass surfaces. Pavilonu dominovaly dva znaky pivovaru a nápis "Prazdroj" na hlavním průčelí, uplatňující se v osovém průhledu celého výstaviště. Pavilion was dominated by two characters of the brewery and the inscription "Urquell" on the main facade, in applying the axial vista entire fairgrounds. Po skončení výstavy byl během října 1938 pavilon, řešený jako dřevěná konstrukce s obkladem z desek, demontován a místo bylo uvedeno do původního stavu. After the exhibition pavilion in October 1938, addressing a wooden structure with a lining of boards, the site was dismantled and put into the original state.

Společně s pavilonem Měšťanského pivovaru byla připravována i stavba Společenského domu v Pobřežní ulici č.10, která měla rozšířit prostory Pekla. Together with the pavilion Měšťanského brewery was prepared and building a communal house in Short Street No.10, which was to extend the facility Hell.

Předběžné návrhy a zadávací plány na novostavbu restauračních a spolkových místností vypracoval L. Meisl zřejmě roku 1937. Preliminary design and tender plans for the construction of restaurant and rooms prepared federal L. Meisl probably in 1937. Navrhl vložení nového objektu mezi takzvanou Fischerovu vilu a stávající sál u Spolkového domu. Jejich propojení řešil úzkými trakty. He suggested inserting a new object called the Fischer's villa and the existing hall at the Federal House. The link address narrow wings. Hlavní vstup byl koncipován jako dominanta osového průhledu Komenského ulicí. Nový sál i obě kavárny byly orientovány směrem do zahrady při řece Mži, kam se obracely velkými okny a balkonem. The main entrance was designed as a dominant axial vista Comenius street. New Hall and the two cafes were oriented towards the garden by the river Mze, which were addressed by large windows and balconies. Zcela moderně komponované zahradní průčelí kontrastovalo (obdobně jako u vily J. Kokošky), s hlavním vstupním průčelím, pojednaným v klasických formách. Composed entirely modern garden facade contrasted (similarly villa J. Kokoška), with the main entrance facade, pojednaným in classical forms. Mírně zvýšená střední část se sálem a kavárnami byla citlivě odsazená od obou starších objektů. Slightly elevated, the middle part of the hall and cafes was sensitively indented from both older buildings.

Žádost o povolení stavby, v níž byl Leo Meisl uveden i jako odpovědný stavbyvedoucí, byla podána 8.června 1937. Request for authorization of construction, in which Leo Meisl was given as a responsible builder, was made 8.června 1937th Komisionální řízení však bylo odloženo, neboť stavebník (Společenský dům) si předem nezajistil živnostensko-právní povolení. However, the commission proceedings were postponed because the client (Cultural House) has previously failed to provide business and legal authorization. 28.července 1937 si Meisl vyžádal jeden výtisk plánů, druhý vyzvedl 28.srpna stavitel K. Krůta. July 28, 1937 to Meisl requested a copy of the plans, the second pick August 28 builder K. turkey.

Nová žádost byla doložena plány K. Krůty, na jejichž základě bylo stavební povolení vydáno. A new application was accompanied by plans K. Turkeys on the basis of the building permit was issued. Stavba byla zahájena v září 1937 a dokončena v lednu 1939. Construction began in September 1937 and completed in January 1939th V létě 1938 však už budova sloužila některým expozicím výstavy. In the summer of 1938, however, the building has served some exposures exhibition. Zda se L. Meisl na novém projektu podílel, se nepodařilo zjistit. Whether L. Meisl worked on a new project, could not be detected. Jeho původní řešení však mělo nesporně vyšší architektonickou úroveň. His original solution, however, be no doubt higher architectural level.

Archivními materiály je v souvislosti s projektem budovy doložena žaloba L. Meisla na firmu "Grafika", tiskařské podniky v Plzni, zs s ro o částku 58836 Kč 20 h. Nic bližšího se však o kauze zjistit nepodařilo. Archive material in connection with the building project supported by the application of the firm Meisl L. 'Graphics' printing businesses in Pilsen, WAS Ltd. an amount of 58,836 CZK 20 h. any other details of the case, however, uncertain.

V březnu 1938 vypracoval Meisl plány na výstavbu budovy Okresního soudu a finančních úřadů č.p.493 v Kralovicích (dnes okres Plzeň-sever). In March 1938 Meisl developed plans to construct a building of the District Court and the financial authorities in Kralovice č.p.493 (now District Plzeň-sever). Stavební povolení bylo vydáno 6.října 1939. Building permits were issued 6.října 1939th

Osově symetrický objekt má půdorys ve tvaru písmene T. Axially symmetric object has a floor plan shaped T. V ose kratšího vstupního dvoutraktového křídla Meisl umístil hlavní vchod se vstupním prostorem, schodiště a podlažní haly, na které navazovala střední chodba trojtraktového kolmého křídla s jednotlivými úřadovnami. The shorter axis of the input dvoutraktového wing Meisl placed the main entrance to the entrance area, stairs and hall floor, which followed central hallway trojtraktového wing perpendicular to each agency. Přízemí budovy bylo určeno pro okresní soud, první patro pro berní správu a berní úřad, druhé patro pro evidenci katastrů, zadní část měla sloužit jako věznice a procházkový dvůr, v suterénu měl být celní úřad. Ground floor was designed for the district court, the first floor for administration and octroi tax office, second floor for land registration, the rear portion to serve as a walking prison yard, the basement should be in the office. Promyšleným osazením stavby v terénu i jejím výškovým řešením (odstupňování delšího křídla) vznikl hmotově zajímavý celek, tvořící působivou dominantu části města u kasáren. Judicious casting structures in the field and its vertical solutions (graduation longer wings) was interesting the whole mass, forming an impressive dominant part of the city at the barracks.

Zřejmě z úsporných důvodů byly během stavby provedeny četné změny a zjednodušení. Probably for economy reasons during the construction made numerous changes and simplification. Kombinace různě vysokých valbových střech krytých plechem byla nahrazena taškovými střechami stejných výšek, rozměrnou prosklenou plochu, která měla osvětlovat schodiště, nahradila jednotlivá okna, arkýřové předsazení stěny jednací síně, keramické obklady části posledního podlaží a ustupujících pásů s okny podlažních hal nebyly vůbec provedeny. The combination of different levels valbových roofs covered with sheet metal roofs have been replaced taškovými same heights, large glass area, which was illuminated staircase, replacing single windows, bay front wall of the courtrooms, ceramic tiles floors, and the last part of the retreating bands of windows storey buildings were not performed.

Před dokončením budovy na podzim roku 1944 padlo rozhodnutí, že se do ní místo okresního soudu nastěhuje okresní úřad. Prior to completion of the building in the autumn of 1944 it was decided that the district court, instead it moves in the district office. 28.listopadu 1944 byl objekt slavnostně předán veřejnosti. November 28, 1944 the building was officially handed over to the public.

Po přenesení sídla okresu z Kralovic do Plas v roce 1949 bylo v budově umístěno velitelství kralovické vojenské posádky. After the transfer of the district from Kralovic to Plas in 1949 was in the headquarters building located Kralovice military garrison. V posledních letech není, kromě suterénu, sloužícího zdravotnické záchranné službě, využita. In recent years, not excluding the basement, serving the medical rescue service used.

Prameny a literatura: Sources and literature:

Deutsche technische Hochschule in Prag, Haupt Katalog für das Studienjahr 1919/20-1924/25, Archiv ČVUT v Praze Deutsche Technische Hochschule in Prag, Haupt Product für das Studienjahr 1919/20-1924/25, Archiv ČVUT in Prague

Dokumentace budovy č. p. 493 v Kralovicích, Městský úřad Kralovice, stavební archív odboru výstavby Documentation of the building No. 493 Kralovice, Municipal Authority Kralovice, building construction department archives

Dokumentace objektů Nepomucká tř. Documentation Nepomucká class objects. č. 10, Pobřežní ul. č. 10, ul. Na Belánce č. 6, Klatovská tř. No. 10, Coastal Street No. 10, Na Belánce No. 6, Klatovská class. č.12, Radčická ul. č. 2, archiv odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně No.12, Radčická Street No. 2, the Department filed an administrative building of the Municipality of the City of Pilsen

Katalog VI. Catalog VI. Dělnické, živnostenské a hospodářské výstavy v Plzni 1938, red. Labor force, trade and economic exhibition in Pilsen, 1938, red. J. Kutvirt, Plzeň 1938 J. Kutvirt, Plzeň 1938

Klein V, Soutěž na vypracování náčrtků biografu "Elektra" v Plzni, Plzeňsko 1930, č. 5, s. 97-98 Klein, competition to develop sketches movie "Elektra" in Pilsen, Pilsen 1930, No. 5, p. 97-98

Lidová univerzita Husova v Plzni, Archiv města Plzně 179 (k 327) Folk Husova University of West Bohemia, Pilsen City Archiv 179 (of 327)

Nová Doba, články z let 1936-38 o výstavišti a VI. New time, articles from the years 1936-38 on the exhibition and VI. Dělnické, živnostenské a hospodářské výstavě v Plzni Ohlašovací lístky pro nájemníky - L. Meisl, O. Kraus, Státní oblastní archiv v Plzni Labor force, trade and economic exhibition in Pilsen declare tickets for tenants - L. Meisl, O. Kraus, State Regional Archives in Pilsen

Plán na novostavbu restauračních a spolkových místností v Pobřežní ul. č. 10, archiv ing. arch. J. Kantnera Plán výstaviště, Archiv města Plzně, M 2721/15 Mš 95/44 Plan for the construction of restaurant and rooms in the federal Coastal Street No. 10, filed ing.arch.Otto J. Kantner Plan exhibition, Archive of Pilsen, M 2721/15 MS 95/44

Plánová dokumentace a fotografie vily, Nepomucká tř. Planning documents and photographs villas, Nepomucká class. č.10, archiv E. Jandlové Rom J., No. 10, archiv E. Jandlová Rom J.,

Významné stavby v našem městě, Okresní úřad Kralovice, Kralovický obzor 1999, č. 4 Important buildings in our city, District Office Kralovice, Kralovický horizon 1999, No. 4

Seznam obětí holocaustu, oddělení holocaustu Židovského muzea v Praze List of victims of the Holocaust, the Jewish Holocaust Museum Department in Prague

Soutěžní návrh na budovu Lidové univerzity v Plzni, Archiv města Plzně Mš 71M-2O4O Competition proposal for the building of the People's University in Pilsen, Pilsen City Archives MS 71M-2O4O

Spisová dokumentace k pavilonu Měšťanského pivovaru, podnikový archiv as Plzeňský Prazdroj File documentation pavilion Měšťanského brewery enterprise archives as Pilsner Urquell

Špirková V, Židovská komunita v Plzni, Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích, 2000 V Špirková, the Jewish community in Plzen, History of the Bohemian Forest in Domažlice, 2000

Úřední list města Plzně, r. XVI., č. 1, 1.1.1938 Gazette of Pilsen, r. XVI, No. 1, 1/1/1938

Vodák V, Výtvarnická sdružení v západních Čechách, Sborník pedag. Vodák V Výtvarnická associations in western Bohemia, Proceedings pedag. školy v Plzni, Pedagogika-umění, II., SPN, 1959, s. 225, 232 School in Pilsen, Pedagogy-art, II., SPN, 1959, p. 225, 232

Výstava plzeňských architektů, Český deník 21. Exhibition architects Pilsen, Czech newspaper 21st 3.1932 3.1932

Západočeské kamenické závody - žulové kamenolomy, Město Rokycany a okres, Praha 1938 Západočeské races stone - granite quarries, and district Rokycany Town, Praha 1938

Za ochotu při shromažďování podkladů autor děkuje J. Jedličkové, Ing. Pavlu Domanickému a R. Koderovi ze Státního památkového ústavu v Plzni, Z. Popelkové z archivu odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně, PhDr. K. Waskovi ze Státního oblastního archivu v Plzni, pí. E. Jandlové, Ing. arch. J. Kantnerovi; dále pracovníkům podnikového archivu as Plzeňský Prazdroj, Archivu města Plzně, Státní vědecké knihovny v Plzni, odboru památkové péče Magistrátu města Plzně, archivu ČVUT v Praze, Západočeského muzea v Plzni, Národopisného muzea Plzeňska, odboru výstavby Městského úřadu v Kralovicích, Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici u Kralovic a Státního okresního archivu Plzeň-sever v Plasích. After collecting the willingness of the author would like to thank J. Jedlickova, Ing. Domanickému and R. Paul Koder of the National Heritage Institute in Pilsen, Z. Popelková the archives department of the administrative building of the Municipality of the City of Pilsen, MA. K. Waski from the State Regional Archives in Pilsen, pi. Jandlová E., Ing. architect J. Kantner, the staff of company archives as Pilsner Urquell, Pilsen City Archive, the State Scientific Library in Pilsen, preservation of monuments Department City of Pilsen, archives CTU in Prague, the West Bohemian Museum in Pilsen, ethnical Pilsen Museum, Department of the Municipality building in Kralovice, museums and galleries in North Pilsen Mariánské Týnice Kralovic the district and the State Archives Plzeň-sever in plasma.

view all

Leo Meisl's Timeline

1901
September 10, 1901
Plzen, Bohemia, Czech Republic
1944
November 18, 1944
Age 43
Terezin, Litoměřice, Ústí nad Labem, Czech Republic