Mads Jensen Ahler Rahbæk

public profile

Is your surname Ahler Rahbæk?

Research the Ahler Rahbæk family

Mads Jensen Ahler Rahbæk's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Mads Jensen Ahler Rahbæk

Birthdate: (68)
Birthplace: Kodbøl, Borris, Bølling, Ringkøbing, Danmark
Death: April 1803 (68)
Ahlergaard, Borris, Bølling, Ringkøbing, Danmark
Place of Burial: Borris, Bølling, Ringkøbing, Danmark
Immediate Family:

Son of Jens Christensen Kodbøl Rahbek and Mette Madsdatter Ahler
Husband of Maren Vistisdatter Rahbek
Father of Jens Madsen Rahbek; Visti Madsen Rahbek; Mads Madsen Rahbek, i Ahlergård i Sønder Borris sogn and Christen Madsen
Brother of Cathrine Jensdatter Rahbek; Christen Jensen and Karen Jensdatter Rahbæk

Occupation: 1772 Ahlergård i Borris sogn
Managed by: Private User
Last Updated:

About Mads Jensen Ahler Rahbæk

Mads Jensen Rahbek også kaldet Mads Ahler Rahbek, er født l735 i Kodbøl i Borris sogn og han døde i l8o3 i Ahlergaard og blev begravet den 22. april. Han blev gift den 22. april 1762 i Borris kirke med Maren Vistisdatter Rahbek, en halvkusine, der er født l735 i Kodbøl og som døde l8. maj 1815 på Ahlergaard. Hendes mands mor, Jens Kodbøls hustru, holdt hende over dåben den 2o. februar l735 i Borris kirke og de nærværende faddere var: Anders Vendelboe (morfar), Jens Kodbøl Gieldbæk og Marie Rahbek

Mads Ahler Rahbek overtog ca. l755 faderens gård Ahlergaard tilhørende ejendomme Egvig, Skobæk og Vin han ejer af halvdelen af

Borris kirke

samt med tilhørende ejendomme. I Bølling Herreds skøde- og panteprotokol nr. l ses indført skøde til ham på

Dalagergaard

, ligeledes i Borris sogn. Se: http://www.dalagermarked.dk/historie/

- "Johannes Nyboe, Borger og Kiøbmand i Lemvig, kiendes og vitterliggiør at have solgt og afhændet fra mig og Arvin- ger til velædle Sr. Mads Rahbek til Ahlergaard i Borris og hans Arvinger en mig tilhørende Gaard Dalagergaard kaldet, beliggende i Dallagerbye, Borris sogn, Lundenæs Amt, staa- ende for Hartkorn, Nye Matricul 7 Tønder med underliggen- de Moesgaardhauge Eng 2 Tdr., samt den paa Dalager Grund værende Afbyggerhuus, Schrabhøj kaldet, ialt Hartkorn 9 Tdr. Denne Gaard med tilligende Herlighed og Retighed skal tilhøre Sr. Mads Rahbech til evindelig Arv og Ejen- - dom og da Kjøbesummen l75o Rdlr. er betalt, fraskriver jeg mig al videre Ret til samme Gaard og Ejendom." Allerede l79o skødede han denne gård til sønnen Jens for en sum af l75o rdr. 1797 oprettede ægteparret et testamente, iflg. hvilket deres ejendele skulle deles mellem sønnerne på følgende måde: Den ældste søn Jens, som allerede havde fået Dalagergård af Værdi 2400 rdr. nu, fik tillagt l6oo rdr. i rede pengefl

Sønnen Visti havde allerede fået looo rdr. og fik nu yderligere tillagt halvdelen af Borris kirke, vurderet til 2ooo rdr., samt looo rdr. i rede penge. Sønnen Mads fik Ahlergaard med ejendommene, vurderet til 3500 rdr. samt 2ooo rdr. i rede penge, dog således, at han senere skulle udrede l275 rdr. til sine brødre.

Den yngste bror Christian, fik tillagt Vorgod kirke med tilhørende ejendomme, vurderet til 25oo rdr. samt l725 i rede penge. (Bølling - Nr.Horne Herreders Skøde- og Panteprotokol l83o-l833).

 1. ########

Overtager Ahlergaard 1755

Køber Dalagergaard 1789 Desuden øst for Hovedbygningen en Restaurationsbygning af Træ, tækket med Tagpap, og Vest for Gaarden nær Sognevejen en do. af Grundmur med Tag af Pandeplader; ved Gaarden holdes der nemlig aarlig Markeder i April, Septbr. og Oktbr. Dalager Marked, til hvilke Gaardejeren har en livsvarig Bevilling til paa Markedsdagen at drive Restaurationsvirksomhed med Udskænkning af Spiritus, og Ca. 3 ha af Jorden henligger derfor som Markedsplads.

Dalagergård hørte i ældre Tid under Lundenæs ved Skjern som en Avlsgaard under denne; i første Halvdel af forrige Aarh. ejedes den af Mads Rahbek, der afhændede den til Bruhn, som e afstod den til sin Broder Viggo Bruhn; han solgte den i i875 med 522 ha, deraf 50 Hede og . godt 7 Td. Hrtk., Besætn. (2 Heste, xo Køer, 25 Stude, en Kvie og x Faar) og Invt. o.o0o Kr. til S. K. Beck fra Skærbæk, som i de følgende Aar opdyrkede Heden, hvorefter omkring 1906 frasolgte en Ejendom — Dalager Nygaard — der nu er paa ra. 58 ha, og i 1907 solgte han derefter Dalagergaard til den nuværende Ejer. Søren Eskesen.

Køber Skobæk 1800


... Ahler

Matr.nr. la Borris Sønderland, Ahlergaard I 1688 ejes Ahlergaard af Enkefru Sofie Rostrup, Dejbjerglund, men beboes af Jakob Andersen Harboe, der således må have været fæstebonde. Før 1688 havde S. Rostrup selv boet på gården et stykke tid, men bor nu på Dejbjerglund. S. Rostrup havde overtaget Ahlergaard efter sin mand Christian Henriksen Lange, der døde i 1677. Han havde i 1675 overtaget gården efter sine to svogre Jørgen og Hans Rostrup, der igen havde arvet gården efter deres fader Gunde Rostrup, som bærer titlen adelsmand.

Sofie Rostrup, der foruden Ahlergaard og Dejbjerglund også ejer en stor del af de øvrige gårde i Borris, lever 48 år efter sin mands død, idet hun først dør i 1725. Hun har dog i 1693 afhændet Ahlergaard til borgmesteren i Ribe, hvis navn var Christoffer Christensen. Denne ejer bor sikkert ikke på gården, men sælger den til førnævnte fæstebonde Jakob Andersen Harbo, gift med Maren Pedersdatter. Hvornår denne handel har fundet sted vides ikke, men i 1712 afstår J.A. Harbo Ahlergaard til en datter og svigersøn.

Datteren hedder Karen Jakobsdatter Ahler og svigersønnen Mads Christensen Kjær. Karen Jakobsdatter havde først været gift med Morten Jensen, og i det ægteskab var en datter, Else Mortensdatter, men i 1705 dør både Ægtemanden og moderen. I 1707 gifter K. Jakobsdatter sig så med Mads Chr. Kjær, der kom fra Skobæk, og i 1712 overtager parret Ahlergaard. I dette ægteskab var der to døtre: Mette og Cathrine Marie.

Den ældste af de to piger Mette Madsdatter, giftede sig i 1731 med Jens Christensen Rahbæk fra Rahbæk i Ådum. Hans far hed Chresten Iversen, så navnet Rahbæk er nok taget efter stedet. C. Iversen var selvejerbonde, og i fem led tilbage i slægten havde de været selvejerbønder i Stoustrup i Ådum Sogn, således at hans tip-tip oldefar nævnes som selvejerbonde allerede i 1517. Mette og J.C. Rahbæk var ved Ægteskabets indgåelse henholdsvis 23 og 41 år gamle, og ved M.C. Kjærs død i 1740 overtager de Ahlergaard. I 1735 får de en søn, der får navnet Mads Jensen Rahbæk, han bliver født i Kodbøl, og det skyldes nok, at faderens broder, Visti Chr. Rahbæk, bor dér, og hans kone fødte et barn samtidig, så de to svigerinder har sikkert ønsket at være sammen, og derfor er sønnen på Ahlergaard født i Kodbøl.Da Mette og J.C. Rahbæk overtager Ahlergaard, er det en anseelig erhvervelse. Allerede i 1688 får gården betegnelsen: Hovedgård og adelig sædegård, og i 1740 har den med tilhørende gårde ca. 32 tdr. hartkorn. Besætningens størrelse på selve Ahlergaard har, efter nuværende forhold, ikke været imponerende, nemlig: 6 heste, 10 stude, 9 køer, 27 får, 14 væddere, 4 gimmere uden lam og 13 geder med kid. I 1755 overtaget Mads Rahbæk Jensen, ham der blev født i Kodbøl, faderens gård med tilliggende gårde, deriblandt Skobæk, Egvig og Vinbæk, derudover ejede Ahlergaard Vorgod Kirke og halvdelen af Borris Kirke, og Mads Rahbæk køber også Dalagergaard, der på daværende tidspunkt har 9 tdr. hartkorn. I 1762 giftede han sig med den kusine, der blev født samme år som han selv i Kodbøl, nemlig Maren Vistisdatter Rahbæk.

Det er dog ikke sikkert, at det var ene kærlighed, der lå bag dette ægteskab, for forud var han blevet inddraget i en faderskabssag i Borris. Mette Jensdatter havde angivet ham som fader til sit barn. Normalt skulle han så offentlig bekende sin synd i kirken og derved få tilgivelse. Men M. J. Rahbæk undgik den offentlige ydmygelse ved søndag den 27. juni at fremvise for sognepræsten, Jørgen Hansen Hauch, en kongelig bevilling, ( Ribe Bispearkiv Kongelige bevillinger ægteskabsdispensationer samt eftergivelse af lejermålsbøder m. v. 1681 - 1810 Mads Jensen Ahler, Borris, frihed for Kirkens disciplin, formedelst begangen leiermåls forseelse med Maren Jensdatter, [Borris]. 12 april 1762) efter hvilken han, mod at betale 4 rd. til Varde Hospital, måtte befries for sin >publici absolution<. Efter denne dukkert var det, at Mads J. Rahbæk skyndte sig at blive gift.

I Ægteskabet var der tre sønner, og den tredje i rækken, Mads Madsen Rahbæk, født i 1774 blev den næste ejer af Ahlergaard. Han giftede sig i 1803, samme år som faderen døde, med Else Beck. Hun var 8 år ældre end ham og havde været enke i fire år, da hun giftede sig igen. Hun kom fra Skærbæk i Sønderjylland, hendes far var sognepræst, og det var også en præst, hun var gift med første gang, nemlig sognepræst Rasmus Rahr i Sdr. Felding. I det ægteskab havde hun en søn, Hans Rahr, der senere blev løjnant. Han har været en 8-9 år, da han og moderen kom til Ahlergaard. I Ægteskabet med Mads M. Rahbæk fik hun endnu fire børn, 2 piger og 2 drenge. Den ældste af drengene, der også kom til at hedde Mads Madsen Rahbæk, var født i 1806 og giftede sig med Mette Kathrine Jensdatter fra Aagaard i Borris. De overtog Ahlergaard i 1830. Ni år senere dør faderen 65 år gammel. Der står i kirkebogen, at han havde forvildet sig ved at gå fra Nørrelandet og druknede i Skjern Å. Moderen Else Beck døde først ti år senere i Ahlergaard. Mette K. Jensdatter fødte 9 børn fordelt over 19 år. Tre af dem døde dog som små. En af sønnerne Mathias Chr. Rahbæk, giftede sig til Sønderbygaard i Borris. En anden havde Viumkrog i Nørre Vium. Forældrene Mette Kathrine og M.M. Rahbæk solgte Ahlergaard i 1849 til Jens Thomsen. De flyttede derefter til St. Gasdal, hvor begge døde i en alder af 57 og 59 år. Med Jens Thomsen kom en ny slægt til Ahlergaard. Han var født 1816 som søn af Thomas Hansen og Sofie Amalie Jensdatter. De havde gården Urupgaard i Grindsted, og den havde været i slægtens eje siden 1750, da havde Thomas Hansens farfar købt den. Gården, der i fordums tid var en mindre herregård, er i dag, en almindelig gård, som stadig er i Thomas Hansens slægts eje. Jens Thomsen var studepranger, og det var derved han havde tjent så mange penge, at han kunne købe Ahlergaard. (Kilde: http://www.paspa.dk/Orten/Familien%20Anders%20Peder%20Andersen%20og

C.C. Danielsens slægtsbog

Han tog rundt til alle Mads Rahbeks efterkommere, hvor han spurgte sig frem. Nogen kunne huske de havde fået fortalt noget, andre noget andet, men al respekt for hans forskning, det har været en stor hjælp for efterkommerne, og han har gjort et stort arbejde, uden betaling.

Alt der var før Mads Rahbek og Constances tid, var der vist ingen der vidste meget om, - det kunne da tænkes at Mads også gerne ville "prale" lidt over for svigersønne (Danielsen) om alt det han havde udrettet. Hans viden om fallit-boet, tror jeg han har fra Mads. Jeg har mange skøder fra Dalagergaard, men skiftet efter Ragne og aftægts-kontrakten, har jeg ikke fundet,

Danielsens beskrivelse om, at Jens ikke havde forstand på landbrug og konen ingen forstand havde på husholdning, er nok mere hans konklusion. Det havde de jo folk til

Alle der har skrevet om Dalagergaard, har afskrevet fra Danielsens bog, men fordi en ting bliver fortalt tit og ofte, bliver det ikke mere rigtigt Jeg vil så gerne have beviser på den fortælling. Mads var kun 21 år, - han havde arvert moderen og svigerfar/mor desuden lånt 2000 Daler i København. Han kunne lige gå ud og købe 35 engparceller, de var vel tiltænkt en flok Får. Jeg synes der er meget som modsiger Jens´s fallit-bo - jeg har også Jens "mistænkt" for at fifle med boet, han var begyndt at sælge af hans besiddelser, før Ragne døde. (En "pussig" ting, - at Jens tog til Lauervig, det var jo der Ahlerne boede )

 • Kristiane Johanne Rahbek 1849 :
 • Kristine Rahbek 1822 :
 • Kristine Rabech Sønder Lem 1848 ;
 • Kristine Rahbek 1841 :
 • Mads Jensen Rahbek Borris 1763
 • Mads Vistesen Rahbek Borris 1822
 • Mads Jensen Rahbech Ejer Borris 1817
 • Mads Vistisen Rahbek Hans Kone Borris 1852
 • Mads Vistisen Rabech Ugk. Borris 1818
 • Mads Rabek 1801
 • Mads Madsen Rahbek Ugk. Borris 1829
 • Mads Kristensen Rahbek Aftægtsm. Sønder Felding 1871
 • Mads Rahbæk 1806
 • Mads Rahbek Ejer Borris 1851
 • Mads Vistesen Rahbek Aftægtsm. Borris 1866
 • Mads Madsen Rahbech Ahlergård 1797
 • Mads Rahbek 1774

Ribe Bispearkiv Kongelige bevillinger ægteskabsdispensationer samt eftergivelse af lejermålsbøder m. v. 1681 - 1810 Mads Jensen Ahler, Borris, frihed for Kirkens disciplin, formedelst begangen leiermåls forseelse med Maren Jensdatter, [Borris]. 12 april 1762

Billede: Dalager Marked 1815-1965 Det nuværende marked startede i 1991, men som det fremgår af det følgende bygger den på en gammel tradition. I tiden fra 1815 og til 1965 holdtes der marked med heste og kreaturer på pladsen ved Dalagergaard. - Ca. 500 m nord for den nuværende markedsplads. Efterårsmarkedet, eller store-marked som det kaldtes, blev afholdt den torsdag, der lå nærmest den første september. Der holdtes også et forårsmarked og nogle få år også et lille marked i oktober; men det var stormarkedet, der virkelig betød noget. Så det er ikke forkert, når Dalager marked af flere børn, betragtedes som årets fjerde store højtid. At det virkelig var en dag af betydning ses af at militæret indstillede skarpskydningsøvelserne på det militære skydeterræn (syd for Borris by) i og omkring markedsdagene så gæster og handelsfolk - for at undgå en meget lang omvej - kunne passere sikkert igennem det militære skydeterræn. Allerede aftenen før markedsdagen begyndte gøglere, æblekoner og mange andre at indfinde sig. Også en del prangere indfandt sig til noget forprang - dagen før selve markedsdagen. Det var dog mest det, der kaldtes helmisrungere, hvilket vil sige, de der handlede med heste af tvivlsom karakter, både hvad udseende og temperament angik.

På selve markedsdagen kunne man fra morgenen se lange rækker af heste og kvæg drage mod Dalagergaard. Kvæg som regel med en trækker og én til at drive på. Hestene på den måde, at et spand var forspændt en vogn, og til vognen var der så bundet én eller flere heste. Derefter var der så igen bundet heste i halen på de forreste og så fremdeles. Det kunne være lange rækker, der på den måde blev transporteret til marked, og meget ofte blev hele koblet om aftenen transporteret videre til Herning, hvor der var marked dagen efter. De større hestehandlere havde dog som regel en professionel hestetrækker. En sådan satte sig op på ryggen af en passende ridehest, og koblet blev så bundet efter på samme måde som før nævnt. (Kilde: Borris Sogn og dets beboere - af Chr. Lundsgård). (Se også siden Dalagergård og Marked


Født: 1735, Borris Ægteskab: Maren Vistisdatter Rahbek den 22-4-1763 i Borris Død: 4-1803, Borris i en alder af 68 år

 Generelle notater: 

www.hammerumherred.dk

Kaldet Mads Ahler Rahbek Overtog gården efter sin far ca.1755

Mads og Maren var fætter og kusine


Mads blev gift med Maren Vistisdatter Rahbek, datter af Visti Christensen Rahbek og Karen Vendelbo, den 22-4-1763 i Borris. (Maren Vistisdatter Rahbek blev født i 1735 i Borris og døde den 18-5-1815 i Borris (Ahlergaard).)

view all

Mads Jensen Ahler Rahbæk's Timeline

1735
1735
Borris, Bølling, Ringkøbing, Danmark
1763
June 24, 1763
Age 28
Borris, Bølling, Ringkøbing, Danmark
1767
December 20, 1767
Age 32
Borris, Bølling, Ringkøbing, Danmark
1774
1774
Age 39
Borris, Bølling, Ringkøbing, Danmark
1776
1776
Age 41
Borris, Bølling, Ringkøbing, Danmark
1803
April 22, 1803
Age 68
Borris, Bølling, Ringkøbing, Danmark
April 1803
Age 68
Borris, Bølling, Ringkøbing, Danmark