Marko Vojnić Šimić

Is your surname Vojnić Šimić?

Research the Vojnić Šimić family

Marko Vojnić Šimić's Geni Profile

Records for Marko Vojnić Šimić

528 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Related Projects

Marko Vojnić Šimić

Birthdate:
Birthplace: Croatia
Death: Croatia
Place of Burial: Croatia
Immediate Family:

Husband of Jele Vojnić Šimić (?)
Father of Ivka Vojnić Šimić; Barbara Vojnić Šimić and Andrija Vojnić Šimić

Managed by: Private User
Last Updated:

About Marko Vojnić Šimić

Prezime je izvedeno od hipokoristika Šime ili Šimo osobnog imena Šimun, kako Hrvati izgovaraju biblijsko ime hebrejskog podrijetla Simeon (Šimhon, nastalo od Šimon) odnosno grčko Simon, što na heberejskom znači "posluh; uslišanje.”

U Hrvatskoj danas živi 5.100 osoba s prezimenom Šimić (Zagreb, istočna Slavonija, Split, Zagora, Makarska). To je prezime veoma rašireno i u Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Šimići nisu istog krvnog podrijetla, jer postoje najmanje tri grane ovog roda: zapadnohercegovačko-imotska, livanjsko-cetinska i duvanjsko-roška.

Hercegovačko-imotski Šimići spadaju među najznamenitije hrvatske rodove uopće. U starini su se prezivali Vojnić, po kojima je prozvano selo Vojnići pokraj Ljubuškog. Da su Šimići doista nekoć bili Vojnići, doznajemo iz starih matica župe Tučepi, što se vode od 1662. godine i u kojima je od početka nazočno njihovo dvočlano prezime Vojnić alias Šimić i obrnuto. Šimići su sa svoje starine u Vojnićima prešli u obližnje Ružiće (danas prostor hercegovačke općine Grude) nakon što su njegovi stanovnici s prezimenom Ružić odselili u Dalmaciju. Razlog zbog kojeg su Šimići napustili Vojniće je što je neki Vojnić ubio Turčina iz okolice Mostara, zatim pobjegao u Primorje i nastanio se u Tučepima, u zaseoku Šimići, nekad zvano 'Murena mala' ('mala' vjerojatno od mahala).

U Šimića postojbini, u Ružićima pokraj Gruda, biskup je fra Pavo Dragićević u svom popisu bosansko-hercegovačkih Hrvata katolika iz godine 1741/1742. godine zabilježio tri obitelji Šimića roda, kojih su domaćini bili: Ivan s 19, Dujam s 11 i Ilija Šimić s 8 članova.

Popis biskupa fra Marijana Bogdanovića iz 1768. godine svjedoči da su Šimići u Ružićima narasli na 8 obitelji sa 115 duša, i to: dvojica Ivana Šimića s 30 odnosno 11 duša, 11-članu obitelj ima i Ante Šimić, kućanstvo Filipa Šimića ima 19 ukućana, domaćinstvo je Jure Šimića od 13 članova, a obitelji s po 12 duša imaju Ilija i Frane Šimić, te Petar Šimić 7-članu obitelj.

Širenje Šimića na hercegovačkim prostorima istražio je N. Mandić: iz Ružića u Grude je 1790. godine preselio Stipan Šimić; u Drinovce su oko 1815. godine stigla braća Marijan i Luka sinovi Mate Šimića; u Bijakoviće pokraj Međugorja iz Drinovaca doselio je Nikola Šimić Lukin; oko 1856. godine također iz Drinovaca preselio je u Tihaljinu Jozo sin Mate Šimića; u Podljubuški su iz Ružića došli Jozo i Jakov, sinovi Petra Šimića; u Radišiće pokraj Ljubuškog je oko 1820. godine stigao je Ivan sin Stipana Šimića.

U Šujici, općina Tomislavgrad, hercegovački Šimići imaju 1768. godine dva kućanstva: Ivan s 13 i Mijo s 3 ukućanina. Njihovi su potomci današnjih 26 obitelji šujičkih Šimića s 95 duša.

Na kuprešku visoravan Šimići doseljavaju u dva navrata: “najprije u Juriče i dalje u Suhovu krajem 18. stoljeća, te drugi put u Malovan sredinom 19. stoljeća nakon izvjesnog zadržavanja u Šujici. Uoči Domovinskog rata Šimići su na Kupresu imali 10 domaćinstava.

Dodajmo da je od grudskih Šimića (zaselak Alagovac) i posljednji hrvatski hajduk Andrija-Andrijica Šimić, sin Ivana Šimića i majke Ive Milas iz Tihaljine, rođen 1833. godine. Za intenzivna hajdukovanja žestoko se sukobljavao s turskim i austrijskim vlastima i progoniteljima iz obje države. Uhićen je na prevaru i osuđen 1872. godine na "tešku dosmrtnu tamnicu; izdržao je 31 godinu u koparskom zatvoru, pomilovan je, umro je 1905. godine i pokopan je u Runovićima; a hrvatski ga puk iz Hercegovine i Dalmacije slavi kao dosljednog zaštitnika sirotinje i nepokolebljivog borca protiv turskog zuluma. Opjevan je u mnogim narodnim pjesmama.

Od drinovačkih Šimića su poznati i priznati hrvatski književnici braća Antun Branko i Stanislav Šimić.

Što se pak tiče Šimića u Imotskoj krajini, najprije doseljavaju u Proložac, gdje je u venecijanskom zemljištu iz 1725. godine zabilježeno da su mletačke vlasti dodijelile 6-članoj obitelji Mije Šimića 11 kanapa zemljišta, 9-članom kućanstvu Petra Šimića 25 kanapa. Te dvije obitelji zabilježene su i Stanju duša župe Proložac iz 1774. godine, kada Mijina obitelj imala 9 a Petrova 13 duša. Upravo iz Stanja se duša vidi, istražio je V. Vrčić, da su se često iz Prološca vraćali u Tursku, dakle u Hercegovinu, što onodobno nije bilo nimalo neobično.

Od istih korijena je i u Biorine iz Hercegovine doseljena 8-člana obitelji Joze Šimića, kojoj su venecijanske vlasti, kako je zapisano u zemljišniku iz 1725. godine, u tom najzapadnijem naselju Imotske krajine dodijelile 12 kanapa zemljišta, a u Stanju duša župe Ugljane iz 1754. godine, kojoj su tada pripadale i Biorine, zabilježene su dvije Šimića obitelji: Matina s 5 i Stipanova sa 6 duša. Biorinski Šimići kasnije su promijenili prezime u Gunjača.

U Vinjane pak Šimići doseljavaju iz Alagovca pokraj Gruda, dakle vinjanski su Šimići od istih korijena, iz kojih je izrastao i Andrijica Šimić. Prvi put se u maticama župe Vinjani spominju 1780. godine.

Danas u Vinjanima žive 4 Šimića obitelji s 19 duša.

-------------------------------------------------------------------

Surname Šimić is derived from first name Šime or Šimo or personal name Simon, Croatian version of the name of biblical origin of the Hebrew Simeon (Šimhon, from Simon), or Greek Simon which means "obedience; granted prayers."

Today, there are 5100 people in Croatia with surname Šimić (Zagreb, Eastern Slavonia, Split, Dalmatian Zagora, Makarska). It is also common among Croats in Bosnia and Herzegovina.

Šimić’s are not all from the same family - there are at least three branches of this family: Western Herzegovina-Imotski, Livanja-Cetina and Duvno-Roška.

Šimići from Herzegovina-Imotski are among the most significant Croatian families. In ancient times the surname was Vojnić, there is still a village near Ljubuški called Vojnići. Proof that this is the same family we can found in old parish records from Tucepi. These records are kept from the 1662 and in them we can find the beginning of their double surname, ie Vojnić Simic and vice versa. Šimić family crossed over from their homeplace to nearby Ruzic (now the space in Herzegovina municipalities Grude), after which the family branch surname became Ruzic before they migrated to Dalmatia. The reason why the Šimić family left Vojnic is one of them killed a Turk from the Mostar area, then fled the Coast and settled in Tucepi, in the hamlet Simic, sometimes called Murena Mala' (Mala probably from Turkish ‘mahala’).

In Simic homeland, Ruzici near Grude, Bishop Fra Pavo Dragicevic in his list of Bosnian-Herzegovinian Croats Catholics In 1741 / 1742 recorded three families Simic: Ivan with 19 family memebrs, Dujam with 11 and Ilija Simic with 8 members.

Bishop Fra Marijan Bogdanovic records that in 1768 that the Šimić family numbers increased to 8 families with 115 souls, including: two of Ivan Simic with 30 and 11 souls, Ante Simic with 11-member family, Filip Simic household has 19 members of the household, the household of Jure Simic has 13 members, and Ilija’s family of 12 souls, and then Frane Simic and Petar Simic each with 7-member families.

Expansion of Simic to the Herzegovina region was researched by N. Mandic: Stipan Simic moved from Ruzic to Grude in 1790, brothers Marijan and Luka (sons of Mate Simic) arrived in Drinovci around 1815, Nikola Simic (father Luka) arrived to Bijakovici near Medjugorje around 1856, also from Drinovci Joze, son of Mate Simic arrived to Tihaljina, to Podljubuški from Ruzici arrived Jozo and Jakov, sons of Peter Simic, Ivan, son of Stjepan Simic arrived in Radisici next Ljubuški around 1820.

In 1768, in Sujica, Tomislavgrad, Herzegovinian Šimići have two households: Ivan with 13 and Mijo with 3 family members. Their descendants make today’s 26 families of Simic’s from Sujiči and account for 95 souls.

The Kupres plateau Šimići moved twice, "first to Jurici and further in the late 18th century Suhovu century, and the second time in the mid-19th century after a stay in Sujica. On the eve of the war of the recent war Šimići had 10 households on Kupres.

We add that the Simic from Gruda (hamlet Alagovac) and the last Croatian ‘hajduk’ Andrija-Andrijica Simic, son of Ivan Simic and mother Iva Milas from Tihaljine was born in 1833. For intensive fighting with Turks (as ‘hajduk’) he had clashes with Turkish and Austrian authorities and was persecuted by both countries. He was arrested and sentenced in 1872 to "hard labour life sentence’ prison; he served 31 years in prison in Koper, and was pardoned, died in 1905. He was buried in Runovici. Croatian people of Hercegovina and Dalmatia considered him a protector of poor people and uncompromising fighter against Turkish terror. His name is honoured in many folk songs.

Simic’s from Drinovci have well known and recognized writers brothers Antun and Stanislav Branko Simic.

As for the Simic in Imotski region, they first settled in Prolozac, where in 1725 was reported that the Venetian government granted six-member family of Mijo Simic 11 rope of land, the 9-member household Petra Simic 25 rope. These two families have been recorded also in Census data from Prolozac from 1774, when Mijo’s family had 9 and Petar’s family 13 souls. As stated by V. Vrčić V, it is evident they have visited Turkish empire (Herzegovina) often which was not unusual during that time.

It is considered that the 8-member family of Jozo that came from Biorina in Herzegovina, to whom the Venetian authorities, as recorded in the land books of 1725, have given in the westernmost settlement Imotski Region 12 rope of land. In census records from parish Ugljane from 1754, which also included Biorine, there were two families Simic: Mate’s with 5 and Stipan’s family of 6 souls. Šimići from Biorina later changed their surname to Gunjaca.

To Vinjani Šimići arrived from Alagovci near Grude, therefore Šimići from Vinjani are from the safe family, as Andrijica Simic. First parish registers of Vinjani is recorded in 1780.

Today in Vinjani we have 4 Simic families with 19 souls.

view all

Marko Vojnić Šimić's Timeline

1645
1645
Croatia
1673
January 2, 1673
Age 28
Tučepi, Općina Tučepi, Splitsko-dalmatinska županija, Croatia
1675
February 12, 1675
Age 30
Tučepi, Općina Tučepi, Splitsko-dalmatinska županija, Croatia
1679
1679
Age 34
Croatia
????
Croatia
????
Croatia