Miklós Mátyás Károly Matolcsy

Is your surname Matolcsy?

Research the Matolcsy family

Miklós Mátyás Károly Matolcsy's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Miklós Mátyás Károly Matolcsy

Birthdate:
Birthplace: Budapest, Budapest, Budapest, Hungary
Death: June 20, 1953 (48)
Immediate Family:

Son of Miklós Matolcsy dr. and Éberling >Nagy Pálma
Husband of Erzsébet Verebély
Father of Miklós Matolcsy; Mátyás Matolcsy, II; Tamás Matolcsy and Erzsébet Matolcsy
Brother of Judit Matolcsy; Gábor Matolcsy; Tamás Matolcsy; Sára Matolcsy; Melanie Matolcsy and 3 others

Managed by: Balázs Ábry, dr.
Last Updated:

About Miklós Mátyás Károly Matolcsy

Matolcsy Mátyás (1905.02.24 - 1953.06.20) Budapesten született, Matolcsy Miklós 6. gyer- mekeként. Az elemi iskolát Farmoson kezdte, gimnáziumba már Pesten járt. A Műegye- temen 1926-ban kitüntetéses diplomát szerzett, majd az elektrotechnikai tanszéken ta- nársegéd lett Pöschl Imre professzor mellett. Közben a Műegyetem Közgazdaságtudo- mányi karán, 1932-ben közgazdaságtudományi oklevelet is kapott. 1929-ben állami ösz- töndíjjal Londonba ment az English Electric Co. Céghez, közben hallgatója lett a „Lon- don School of Economics”-nak. Angliai tanulmányútjának eredménye „Anglia energia- gazdálkodása” címmel megírt doktori disszertációja, amit sikeresen megvédett. Angliá- ból Amerikába utazott egy tanulmányútra, ott – sok magyar kivándoroltat, sorsukat megismerve – fordult érdeklődése a magyar sorskérdések, a föld, a parasztság felé. 1930-31-ben Berlinbe a Scharlottenburgi Műegyetemre kapott ösztöndíjat, közben fél évet a Ruhr vidék (Hagen, Köln) nagy elektromos erőműveiben dolgozott. Hazatérte után Pöschl professzor fiával komoly személyes szakmai konfliktusba keveredett, s Pöschl professzor hiába kérlelte, otthagyta a tanszéket és hátat fordított a műszaki pá- lyának. A Magyar Gazdaságkutató Intézetnél kezdett dolgozni, majd 1933-ban megjelent első könyve („Mezőgazdasági munkanélküliség Magyarországon”). A hazai agrárválság ta- nulmányozása mellett tanulmányutat tett a Balkánon (Románia, Bulgária, Jugoszlávia) s e tapasztalatok alapján írta meg „Az új földreform munkaterve” című könyvét (Szekfű Gyula előszavával). Ezzel a munkájával berobbant a politikai életbe. A következő nagy műve (Varga Istvánnal közösen) „A magyar nemzeti jövedelem 1924/25 – 1934/35 kö- zött” amelyben Magyarországon elsőként kidolgozta, bevezette a nemzeti jövedelem- számítást (1936). Ennek eredményeként a Magyar Statisztikai Társaság tagjává válasz- totta. Ezt követően még több könyve jelent meg, így az „Új élet a magyar földön” című munkája (1938) és a „Harcom a földért” könyve (1938). 1935-ös parlamenti képviselő választáson képviselő lett a nagykátai kerületben. Parla- menti beszédei, interpellációi – amelyek a földreformhoz, szociális kérdésekhez kapcso- lódtak – óriási visszhangot váltottak ki. Bekapcsolódott a falukutatók (népi írók) mozgalmába, részvett a Márciusi Front tevé- kenységében. Kovács Imrével gyalog végigjárták az országot Zalaegerszegtől Békés- csabáig (1935 nyara), ahol is személyes tapasztalatokat gyűjtöttek a magyar parasztság, a zsellérek helyzetéről. Az íróperekben (Féja Géza: Viharsarok; Kovács Imre: Néma for- radalom; Illyés Gyula: Puszták népe) részvett, a parlamentben felolvasta az írók - általa is aláírt - memorandumát, amelyben a cenzúra ilyen formája ellen tiltakoztak. 1937-38- ban tagja a Válasz című folyóirat szerkesztőbizottságának. 1936. február 20.-án megnősült, Verebély Tibor sebészprofesszornak, az Orvostudomá- nyi Egyetem rektorának Erzsébet lányát vette feleségül. Négy gyerekük született: Mik- lós (1937), Mátyás (1938), Tamás (1941) és Erzsébet (1945) A 220 holdas farmosi családi birtokot Tamás bátyjával együtt örökölték, szőlőt telepítet- tek, a Matolcsy tanyán gabonasilókat, szeszgyárat építettek, intenzíven gazdálkodtak. A parlamentben – független képviselőként – nem látta keresztülvihetőnek földreform tervét, ezért több pártban is próbálkozott célja elérésével, így 1940 októberétől a Nyilas- keresztes Párt tagja is volt, ezt vetették szemére a háború utáni Népbírósági perében. 1942 februárjában, látva hogy a párt nem támogatja földreform tervét, kilépett a Nyilas pártból. Az 1943. januári Sztálingrádi vereség után visszavonult a politikától, a parla- menti aktív szerepléstől. Politikai pályafutását az erős nemzeti elkötelezettség, a radiká- lis földreformért folytatott harc, a társadalom szociális kérdéseinek igazságosabb meg- oldása, a szovjet-kommunista ideológia és rendszer elutasítása jellemezte. Politikai küz- delmei során összeütközésbe került a feudális Magyarország képviselőivel, az arisztok- ráciával, a hitbizományi birtokok kapcsán a katolikus egyház felső vezetőivel, a nagy- birtokos és nagytőkés zsidósággal. 1944 szeptemberében családjával együtt elhagyta Budapestet, Bajorországba menekül- tek. Az amerikai katonai rendőrség 1945 júniusában letartóztatta, majd 1945 októberé- ben hazaszállították Magyarországra, ahol Népbíróság elé állították, tevékenységét há- borús bűntettnek minősítették és 10 év börtönre ítélték. Börtönbüntetését a váci fegy- házban, a budapesti Gyűjtőfogházban töltötte. 1953 júniusában terjedt el a hír a börtön- ben, hogy meghalt. A Budapest X. Anyakönyvi kerület által 1954. május 11.-én kiállí- tott Halotti anyakönyvi kivonatban a halál napjaként 1953. június 20 szerepel. A nevén kívül minden más rubrikában az ”ismeretlen" szó található. Abban az időben a Gyűjtő- fogházban elhunytakat az ÁVH a Rákoskeresztúri Köztemető 301-es parcellájában ásta el, valószínűleg ő is ott nyugszik. A rendszerváltáskor kapott ott egy emléktáblát és kop- jafát. A család a farmosi családi temetőben állított neki síremléket, mivel írásban foglalt vágya volt oda „visszatérni". 48 évet élt és óriási szellemi örökséget hagyott maga után az utókorra.

view all

Miklós Mátyás Károly Matolcsy's Timeline

1905
February 24, 1905
Budapest, Budapest, Budapest, Hungary
1937
1937
Age 31
1938
1938
Age 32
1945
1945
Age 39
1945
Age 39
1953
June 20, 1953
Age 48