Påvel Olofsson Suhoinen

public profile

Påvel Olofsson Suhoinen's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Påvel Olofsson Suhoinen

Also Known As: "Påhl", "Pável Suhoinen"
Birthdate:
Birthplace: Savuniemi, Joronien, Savolax, Finland
Death: between 1674 and 1683 (75-93)
Lövåsen, Sunne, Värmland (S), Sweden
Immediate Family:

Son of Olof Grelsson Suhonen and Annika Pålsdotter Hannikainen
Husband of Elin Olofsdotter Mänkiläinen
Father of Marit Påvelsdotter Suhoinen, i Jangshöjden; Olof Påhlsson Suhoinen; Erik Pålsson Suhoinen and Lars Påvelsson Suhoinen
Half brother of Olli Ollinpoika Suhonen; Erik Olofsson Suhonen; Olof Olofsson Suhoinen; Jöns Olofsson Suhoinen; Marit Olofsdotter Suhonen and 2 others

Occupation: Nybyggare/torpare
Managed by: Private User
Last Updated:

About Påvel Olofsson Suhoinen

http://www.kenalexis.se/p4e5ec54b.html

http://www.guggez.se/suhoinen/s.htm

Levnadsbeskrivning

Flyttade ca 1640 till Värmland, Sverige. /källa: Roald Sundberg Pål (Påfwel) Olofsson Suhoinen Far: Mor: Påvel Olofsson Suhoinen´s förfäder var dessa Nybyggare. Född: omkring 1594 Död: mellan 1674 och 1683 Sunne Lövåsen (S) Källa till dödstider är. Testamente infört i Fryksdals domsagas tingsprotokoll av den 15-17/6 1674 och utdrag ur tingsprotokoll 14/6 1683. -------------------------------------------------------------------------------- Familj med Elin Olofsdotter Mänkiläinen (1600 - död mellan 1674 och 1683) Barn: Olof Pålsson Suhoinen (1625 - 1710) Erik Pålsson Suhoinen Marit Pålsdotter Suhoinen -------------------------------------------------------------------------------- Noteringar Detta framgår av följande utdrag ur Fryksdals domsagas tingsprotokoll av den 15-17/6 1674 “Näst Framwijstes Ett Testamente som Påwel Qluffsson och Hans Hustru Elin Oluffsdotter i Lööfåssen i Sunds Sochen Tu gambla och Alderstegna blinde folk doch afh godt förståndh, hafwa giordt till sin Sohn Oluff Påwelsson och hans hust. Anneka Larsdotter, At emooth dhet dhenne dheras Son efther dheras Astundan in till dheras döder dagh skall dhem skiötha föda och försörja hafwe dhe Testamenterat honom halfhparten afh allan dhen löösöre som i dheras boo finnes och dhe Uthi sitt Ahnletes Swett sigh mädh dhenne dheras Sons flijtige Tillhiälp ifrån dhen tijdh han kunni något Arbete drifwa, Wärfth och icke Ehrfth, sedan och ha han lijka Erfh mädh dhi Andre Syskonen i dhen Andra hälfthen aff lösörenen. föruthan dhetta, woro och icke mindre desse gamble föräldrar benägne at eftherlåta bemälte dheras Son Olufh Påwelsson hans hustru och barn all dhen fasta Egendoom som dhe nu Äga i Löfhåhsen till Ahnseendhe såsom dhe i des Testamente förmäla, at Alt det som ähr Ahnwändt på hemmandet medh däss inkiöpan, Upodlandbe, dhet hafwer mehr bemälte dheras Son Oluff Kostat och i Ty hafwa dhe Ahndre barnen inthet dher Uthi efther Föräldrarnas döödh at få arfiwa Uthan falle dät altsammans Oluff hans hustru barn och Erfhwinger till godo. Till hwilket Testamente Oluffs brodher Erich Påfwelsson och hans Syster Marit i Jangshöiden hafwa icke Uthan skiäl Consentrat Att dhe aldrig skola dher på Thala, hwarföre så frampt dhetta i Lijfstijden oryggat och aff siälfwa Testetoribus mädh döden bekräfthat warder dhet och icke oskiäligen afh dhenna Rätten fast Stadigt dömdt.” Av testamentet framgår att sonen Olof varit den drivande kraften bakom köpet och uppodlandet av Lövåsen, fastän Påvel stod för nybygget de första åren i egenskap av husfader. Olof tog också hand om föräldrarna på deras ålderdom och skulle som er sättning få halva deras lösöre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Trots testamentets fasta ord att brodern och systern samtyckt och aldrig skulle ens tala mer om det, har tydligen oenighet uppstått efter föräldrarnas död. Vid ett ting år 1683 träffar vi syskonen till arvförlikning. Rätten använder följ. ordalag: “Inkommo för Rätten Syskonen Erich Påfwelsson i Twäråhna och Fryckzende Sn samt Systeren hu Marit i Jangshögden Sunds Sn och blefwo ernligen genom handräckning medh sin Broder Olof Påfwelsson i Löfåhsen förlijkte öf r dess föräldrars Testamente, som å tinget Ao 1674 d. 15 Junij stadfäst ähr, att Oloff af godh wilje gifwer Broderen Erik 10 RDr och Systren Hu Marit 5 Rdr m. Spec. ähn, till hwad han tillförndhe uthgifwit haf r hwar medh dhe sedan afstå och uphäfwa alt wijdare åtahl på arff effter sina föräldrar i löst och fast och dett oklandrat nu och framdeles honom Oloff Påhlsson unna och tillstå, hwilket ock Rn på begeran dem till rättelse framdeles stadfäste och approberade.”


Gifte och barn

Gift

 Elin Olofsdotter.  
 Olof Påhlsson.  Född omkring 1621. 
Död 1710. 
 Erik Påvelsson.  
 Marit Påvelsdotter.  

Vigslar: Gift med Elin Haljainen Mänkiläinen Olofsdotter (f ca 1600Död: efter 1674, före 1683.

Källa till dödstider är Testamente infört i Fryksdals domsagas tingsprotokoll av den 15-17/6 1674 och utdrag ur tingsprotokoll 14/6 1683.)

Barn:

 1. 1621 Olof Suhoinen Pålsson Olof blev den som stannade kvar i Lövåsen.

Marit Suhoinen Pålsson Marit nämns i ett testamente boende i Jangshöjden och är gift med Israel Mickelsson.

 1. 1635 Erik Suhoinen Pålsson född i Lövåsen, Sunne, Sverige

Erik Påvelsson Suhoinen flyttar ca 1660 till Tväråna i Östmarks socken. Han blir måg till Påvel Påvelsson Karttuinen som 1649 hade fått tillstånd att uppodla ett hemman vid Tväråna.

Påvel Olofsson Suhoinen hette i Finland: Paavo (Påhl) Ohlsson Suhonen. Svedjefinne från Savolax., Född: i början av 1600-talet i Savuniemi, Joroinen, Finland. Flyttade c:a 1640 till Värmland, Sverige, och blev där nybyggare i Lövåsen, Sunne.

Påvel Suhoinen bosatt på Lövåsen i närheten av Torsby i Värmland. Handlingar från 1600-talet beskriver Lövåsen som ´´nybygge´´ och som ´´finnhemman´´.

Lövåsen återfinns i mantals- och tiondelslängder kontinuerligt fr o m 1654, där Påvel med hustru finns med, fram t o m 1657 då han efterträds av sin son Olof Påhlsson. (Arne Linnarud)

Noteringar Denna dokumentation, som är framtagen av Studieförbundet NBV i Munkfors, där man mellan 1997-1999 dokumenterade byn Hedåsen 1/8 skatthemman i nordöstra Sunne socken.

"Efter att först ha sökt sin bosättning i länets sydligare delar nådde finnarna till Jösse härad och Fryksdalen runt 1620-talet. De tidigaste finska byggarna i Sunne socken nämns redan år 1620, Mickel Larsson Parkkoinen i Jangshöjden och Jöran Finne i Hedåsen, vilkas torp skattlägges till 1/8 skattehemman efter de sex frihetsårens utgång. Denna finska bebyggelse i Sunne sockens nordöstra del utökas senare genom ett tredje finskt torp längre norrut, vid Lövåsen invid gränsen mot Lysviks socken. Detta torp upptogs av Påvel Olufsson Suhoinen på 1640-talet och skattlades till ett 1/8 skattehemman år 1661. Tillsammans kom dessa tre hemman att anses som särpräglad finnbygd som fortlevde i avskildhet under lång tid framöver."

Källa: Fryksdals härad domprotokoll 1674 vt 49. Pål Olofsson och hans hustru Elin Olofsdotter i Lövåsen (S) testamenterar för skötsel sin lösa och fasta egendom till sonen Olof Pålsson och hans hustru Annika Larsdotter, vilket godkännes av Olofs broder Erik Pålsson och hans syster Marit i Jangshöjden.

Fryksdals härad domprotokoll 1683 vt 45. Syskonen Erik Pålsson i Tväråna Östmark, hustrun Marit i Jangshöjden Sunne och Olof Pålsson i Lövåsen Sunne har förlikts om testamentet (1674 vt nr 49). Olof lämnar Erik och Marit ytterligare 10 resp. 5 rd::


GEDCOM Note

Barn: Marit Pålsdotter Suhoinen ca 1620

 • Olof Pålsson Suhoinen ca 1621-ca 1707

Erik Pålsson Suhoinen ca 1630-1690 -- Paavo Ollinpoika Suhonen. -- OBS! Osäkert bakåt efter honom. -- I slutet av 1500-talet kom det en hel del invandring från Finland. Däribland fanns en släkt vid namn Suhonen från Ural. Det första kända namnet är Povel Olofsson Suhonen, f. 1594. G.m Elin Olofsdotter. De bosatte sig i Lysvik i Värmland, på gården Löfåsen ca 1650. Hans son Olof Pålsson,1621- 1710 bodde också på Löfåsen i Lysvik G.m Annika Larsdotter. Äldste sonen Olof Påvelsson tog över Lövåsen efter föräldrarna. Sonen Erik kom till Tväråna genom gifte med en dotter till finnen Påvel Påvelsson Karttuinen. Dottern Marit blev gift och bosatt i Jangshöjden. Hennes make Israel Mickelsson var son till Mickel Larsson, en av de allra första finnarna, som bosatte sig i Fryksdalen. Mickel var född 1592. Jangshöjden var det ursprungliga namnet på Arnstorp. ----------------------------------------------- Han blev på sin ålders höst blind, vilket är noterat i domboken år 1674 nedan. Han var i livet år 1674 men avled i Lövåsen i Sunne socken omkring år 1680. Påfwel Olofsson och hans hustru Elin Olofsdotter i Lööffåsen (Lövåsen) i Sunds (Sunne) Socken, gamla och åldersstigna blinda folk, testamentera till sin son Oluff Påfwelsson och hans hustru Anneka Larsdotter halvparten af deras lösöre, lika arv med syskonen i den andra halvparten lösöret samt all den fasta egendom de äga i Lööffåsen mot försörjning i deras lifstid. Oluffs broder, Erich Påfwelsson och hans syster Marit i Jangshöiden hava gått med på att aldrig tala på detta testamente.

GEDCOM Note

Påvel Olofsson Suhoinen är farfars farfars farfars farfars farfar till Kenneth Alexis Bergman. ---------------------------------------------------------------------------------------- Utdrag ur Fryksdals domsagas tingsprotokoll av den 2-6/10 1694

GEDCOM Note

Olof Påhlsson i Löfåsen upbödh nu samma 1/4 skattehem:t Löfåsen efter han dett fått först af sina föräldrar genom testamente approberat på tinget d. 15 juni 1674. Jemvehl hans syskon honom dhett uplåtit moth 10 RD:s betalning till brodern Erik Påhlsson i Tväråna (Östmark) och 5 RD:r till systern hru Marit Påhlzdotter i Jangzhöjden (Arnstorp Sunne) / den Olof sadhe sig aflagdt och lofwadhe till her näst dherpå upwijsa Q:ts/ effter Tingz resolution d. 14 juni A:o 1683.

GEDCOM Note

Källor: Gunnar Almqvists: "Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700".

GEDCOM Note

Denna dokumentation, som är framtagen av Studieförbundet NBV i Munkfors, där man mellan 1997-1999 dokumenterade byn Hedåsen 1/8 skatthemman i nordöstra Sunne socken.

GEDCOM Note

"Efter att först ha sökt sin bosättning i länets sydligare delar nådde finnarna till Jösse härad och Fryksdalen runt 1620-talet. De tidigaste finska byggarna i Sunne socken nämns redan år 1620, Mickel Larsson Parkkoinen i Jangshöjden och Jöran Finne i Hedåsen, vilkas torp skattlägges till 1/8 skattehemman efter de sex frihetsårens utgång. Denna finska bebyggelse i Sunne sockens nordöstra del utökas senare genom ett tredje finskt torp längre norrut, vid Lövåsen invid gränsen mot Lysviks socken. Detta torp upptogs av Påvel Olufsson Suhoinen på 1640-talet och skattlades till ett 1/8 skattehemman år 1661. Tillsammans kom dessa tre hemman att anses som särpräglad finnbygd som fortlevde i avskildhet under lång tid framöver." -- "Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725", Gunnar Almqvist -- Henrik Eriksson i Tväråna uppvisar dels en anteckning av år 1681 av hans fars Erik Pålssons hand, enligt vilken denne skall ha överenskommit med sin bror Olof Pålsson i Lövåsen om deras arv, att Olof skulle betala Erik 10 rd specie, dels ett kvitto av fadern, att han mottagit en del av beloppet. Olof Pålssons arvingar visar med ett fastebrev på Lövåsen, att Olof efter en dom 1683 4/6 betalat Erik 10 rd för att bli fri för allt framtida klander av denne och hans arvingar. Olofs arvingar frias från ansvar för denna fordran. 1724 ht 62 -- Se kändisättlingar! http://www.guggez.se/suhoinen/a6.htm

view all 12

Påvel Olofsson Suhoinen's Timeline

1594
1594
Joronien, Savolax, Finland
1620
1620
Savuniemi Joroinen, Mikkeli Finland SF
1621
1621
Mikkeli, Joroinen, Finland
1635
1635
Sunne, Värmland (S), Sweden
1646
1646
Lövåsen, Sunne, Torsby, Värmland, Sverige
1650
1650
Age 56
Gården Løfåsen i Lysvik, Varmland, Nybyggare
1674
1674
Age 80
Sunne, Värmland (S), Sweden
????
????