Is your surname Kneita?

Research the Kneita family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Paul Kneita

Lithuanian: Povilas Kneita
Birthdate:
Birthplace: Plungė, Plungė District Municipality, Telšiai County, Lithuania
Death: September 24, 1957 (60)
Chicago, Cook County, IL, United States
Immediate Family:

Son of Andrew Kneita and Theodora Kneita
Husband of Lillian Pranskunas Kneita
Father of Andrew P Kneita
Brother of Private; Private and Private

Managed by: Eglė Jarašiūnaitė
Last Updated:
view all 13

Immediate Family

Apie Povilas Kneita (Lietuvių)

GRAVE https://www.findagrave.com/memorial/236471896/paul-kneita

Nekrologas

POVILAS KNEITA Gvveno 3442 8. I.owe Avė. Tel. YArds 7-2921 Mirė .rugsėjo.24 d., 1957, 3:25 vai. popiet. Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Telšių apskr., Plungės parapijos. Amerikoje išgyveno 45 m. l’asiliko dideliame nuliūdime žmona Lilian (Miliuke), sūnus Andrew, marti Marilyn. podukra Eva Bubnis, žentas Victor, 2 posūniai Antanas Pranskūnas, marti Adelė ir Povilas Pranskūnas, marti Alberta, devyni anūkai. brolis Petras, sesers duktė Eva Gaudėžas, sesers sūnus Casper Jianta, kiti giminės, draugai ir pažjstami. Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 South Lituanica Avė. Ijaidotuvės jvyks šeštadienį, rugsėjo 28 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas j šv. Jurgio parapijos bažnyčia, kurioje (vyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę; Žmona, sūnus, posūniai. |Mwluki-a, marčios, žentas ir anūkai. laidotuvių" direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YArdH 7- 3401.

view all

Paul Kneita's Timeline

1897
September 7, 1897
Plungė, Plungė District Municipality, Telšiai County, Lithuania
1930
August 15, 1930
Chicago, Cook County, IL, United States
1957
September 24, 1957
Age 60
Chicago, Cook County, IL, United States