Peder Jørgensen Flood

Is your surname Flood?

Research the Flood family

Peder Jørgensen Flood's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Peder Jørgensen Flood

Birthdate: (75)
Birthplace: London, England
Death: August 19, 1832 (75)
Immediate Family:

Son of Jørgen Pedersen Flood and Mette Margrethe Grubbe
Husband of Inger Jørgine Wesseltoft
Father of Kjeld Flood; Hedevig Jøgine Flood; Joccum Flood; Jørgen Flood; Elias Martinius Flood and 6 others
Brother of Susanne Hedvig Flood

Occupation: Kjøpmann, Handlesmann, borgerkaptein i Skien
Managed by: Private User
Last Updated:

About Peder Jørgensen Flood

http://www.slekt.org/books/flood/02.html a5

Peder Jørgensen Flood, f. 26/10 1756, døbt i Langesund 31/l0, død i Pors­grund 19/8 1832, begrav. sammesteds 24/8. Sine første Aar tilbragte han i Bedsteforældrenes Hus, eftersom Faderen for det meste laa ude i Farten. Senere, da Moderen atter giftede sig, nød han en god Opdragelse efter sin Tid, ligesom hans Dragt fra 1766 paa et Maleri i Legemsstørrelse, der nu er i mit Eie, viser den fornemme Mands Søn; og da han efter sin Konfirmation antoges som Adoptivsøn af Kjel Jensen Trogh, fik han her sin første og grundigste Handelsundervisning, og modtog han som 32 Aar gammel en meget betydelig Arv ifølge Onkelen Troghs Testament af 28/3 1781. Han var ogsaa fra 1790‑1815 en af Skiens første Handelsmænd, og dertil en driftig Mand, hvilket noksom hans Søn Jørgen Floods Handelsreise til Island 1811 beviser, paa samme Tid som han benyttede sig af Konjungturene og tjente blodige Penge i flere af Trængselsaarene, saaledes omkring 1795‑1805. Der er mig fortalt af en paalidelig, nu afdød, Mand, at der var en mindre Opstand mod ham, hvorunder et af hans Kornmagaziner opbrødes og plyndredes, og maatte Peder Flood være meget taknemlig, for at han slap med saavidt billigt Kjøb. Han var en godædig Mand, der blandt andet skjænkede Norges Universitet 1000 Rd. dansk Courant, ligesom Sønnen Jørgen Flood. Han var en kjærlig og dog streng Fader, og var det ham i høi Grad magtpaaliggende at skaffe sine Børn den grundigste Undervisning og høieste Dannelse. Han var en Tid Stads­hauptmand i Skien, ligesom han forøvrigt var alt, hvad en By bruger sine bedste Mænd til. Sine sidste leveaar tilbragte han meget tilbagetrukkent paa det herlige Petersborg, hvor han havde arrangeret Lysthuse og Haveanlæg med sin fine Smag for smukke Arrangements. Af og til foretog han nogle Udflugter til sine Børn i Porsgrund, og under en saadan blev han syg og døde hos Sønnen Elias. Som et Bevis paa hans Velmagt kan anføres, at han 1799 laante Ulrich Fredrik v. Cappelen 28,000 Rd., hvilken Obligation ved Transport overgik til Diderik v. Cappelen, for senere atter at indgaa i U. F. v. Cappelens Konkursbo 1819.

Blev med Kongl. Bevilgning gift Kl. 9.1/2 23/11 1787 med Inger Jørgine Jørgensen (Wesseltoft), f. i Skien 14/3 1769, døbt 22/3, konfirm. 1785, død i Porsgrund 3/3 1843, begraven sammesteds 9/3. (Datter af Joccum Jørgensen Wesseltoft, f. i Skien 1739, døbt 25/6, død sammesteds 1778, og gift 4/9 1764 med Anne Winther, f ..... 1740, død 1774). Hun døde ligesom Gemalen paa et Besøg hos sine Børn og begravedes ved Siden af Manden. Hun skildres af alle Samtidige som en sjelden begaved, aandfuld og kvik Dame, der med et ualmindelig vindende Ydre færdedes om blandt Slægt og Venner, afholdt af alle og mindedes med „levende Kjærlighed” af sine Børn. (Se B. J. Floods Levnetsbeskrivelse Side 4). Der var i dette Ægteskab 11 Børn, hvorfra hele den nuværende Familie Flood nedstammer. Hendes Fader, Joccum Jørgensen, var en Søn af Jørgen Simonsen og Sønnesøn af Simon Wesseltoft. Imidlertid bortkastede Simon Wesseltofts 3 Sønner Familienavnet, og saaledes opstod de 3 Familier Simonsen, Jørgensen og Zachariassen, alle bekjendte i Skiensfjorden.


Det her nævnte Oprør var en svan Efterdønning af Lofthus's Affære og, jeg kunde gjerne sige, den franske Revolution. Den ytrede sig i Kristiania 1795 med et mindre, Oprør mod B. Anker og omkring 1796 i Skien, hovedsagelig mod Borgerkaptein Peder Flood. Flood sad nemlig inde med store Kornforraad, holdt stive Priser, medens Folket bogstavelig sultet, og Følgen var, at Gjerpensokningen en Nat i store Flokke vandrede til Skien og brød ind hos Peder Flood. tog ham ud af Sengen og bar ham, uden at lade ham tage Klæder paa sig, ned paa Bryggen, hvor de tvang ham til at lukke op sin egen Søbod, som derpaa tømtes af Oprørerne. I det Øieblik, Flood bringes ud af Huset, faar han imidlertid Leilighed til at sige til Gutten: „Tag „Brunen”, Anders, og rid til Staffelt i Laurvig;" og denne fik gjort dette, uden at Bønderne anede Uraad. Byen holdtes nu i Beleiringstilstand hele den paafølgelide Dag, og var der flere andre, f. Ex. Albert Blom og Diderik Cappelen, som mere eller mindre forulempedes, ligesom Kristoffer Blom var lovet, at fik de Tag i ham, skulde han bankes flad som en Honningkage. Dog var Peder Flood den eneste, hvis Liv egentlig var i Fare. Den paafølgende Nat frygtede Byen for fornyede Excesser, og det var derfor med ublandet Glæde, Flood ved Midnatstider hørte et Regiment Kavalleris drønnende Indriden nedad Klevbakken og gjøre „Holdt” udenfor sin Bopæ1, paa samme Tid som Oprørerne forlod Huset og Byen i største Hast. Da nu Ro vel var tilveiebragt, lod man Trommen gaa, holdt Kalas for Officererne og delte ud Mad og Brændevin til Soldaterne, der snart atter forlod Skien, hvor Fred saaledes tilveiebragtes med Status qvo ante bellum. Dette Oprør nævnes i L. Daaes „Det gamle Kristiania" Side 226.

view all 14

Peder Jørgensen Flood's Timeline

1756
October 26, 1756
London, England
1788
1788
Age 31
Skien
1790
April 4, 1790
Age 33
Skien
1791
1791
Age 34
1792
December 28, 1792
Age 36
Skien, Telemark, Norway
1794
1794
Age 37
1796
1796
Age 39
Skien
1798
May 24, 1798
Age 41
Skien, Skien, Telemark, Norge
1801
April 27, 1801
Age 44
Skien, Norge
1804
March 11, 1804
Age 47
Skien, Telemark, Norway