Is your surname Joensson?

Research the Joensson family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Peder Joensson

Swedish: Peder Jönsson
Birthdate:
Death: July 08, 1495
Stockholm
Immediate Family:

Son of Jöns nn and Gertrud Dingstad
Husband of Karin Joensson
Father of Katarina Bökman; Margareta Persdotter; Anders Persson and Dordi Pedersdotter
Brother of Erik Joensson and Gregers Joensson
Half brother of Knut Johannis

Occupation: Borgmästare, Rådman
Managed by: Private User
Last Updated:
view all

Immediate Family

Om Peder Jönsson (svenska)

Peder Jönsson

Noteringar Borgmästare Rådman 1439, Kämnär 1459 och 1481 Rättefogde 1460. Satt i rätten 1459, 1460, 1466, 1469, 1472, 1475, 1479 och 1481. Skottherre 1460-61. Föreståndare för Helgeandshuset 1472-1476. Förvarade nycklarna till yttre och inre Norreport 1485-1487. Borgmästare 1487, samt satt i rätten 1487 och 1489.

Familj med KARIN NN (1470 - 1495)

Barn:

  • CATARINA Persdotter (1495 - 1563)
  • MARGIT Persdotter
  • ANDERS Persson
  • NN Persdotter
  • NN Persdotter

ref:

1473 Peter Jönsson, rådman i Stockholm, säljer till välborne Tomas Nilsson 11 1/2 öresland i "ålestad" och 7 1/2 örtugland i Säby för 180 mark. [Ett markland var under medeltiden i Svealand ett mått på värdet av en jordegendom, knutet till avkastningen snarare än till arealen. Även kvarnar och andra tillgångar, till och med sjöar, kunde värderas i markland. Ett markland = 8 öresland = 24 örtugland = 192 penningland = ca 24 tunnland.] ref: SDHK-nummer: 39858

1479-06-06 Väpnaren Larentz Mattsson säljer jord i Östra Gottröra by och sn till Peter Jönsson, rådman i Stockholm. SDHK-nummer: 30548

1480-10-26 Peter Jönsson, rådman i Stockholm, uppbär på biskop Korts i Strängnäs vägnar av hustru Ragnil, Berent Osenbrygges änka, två hundra mark pgr för en ränta i hennes hus etc. SDHK-nummer: 30811

Peder Jönsson var redan på 1450-talet en av de förnämsta borgarna i Stockholm. Är 1458 beseglade han stadens tronföljdsbrev, samma år blev han skottherre av borgerskapet och följande år rådman. Sedermera innehade han olika förtroendeuppdrag, bl. a. som ombud vid mötena i Jungfruhamn 1483 och 1485. Han valdes till borgmästare 1487 och satt i rätten senast 1489. Troligen avled han något av de följande åren, men han omtalas som död först sommaren 1495. Till yrket var han köpman och skeppsägare. I en notis 1484 omtalas, att han inköpt ett parti råg och tran och för den förra varan betalat 24 mark per läst och för den senare 7 mark per fat. Ett par år senare intygades, att ärkebiskopens i Lund tjänare gått ombord på hans skepp och tillgripit en läst salt, två fat emyskt öl och en del av skeppsförråden och skjutit bort »både pulver och pil». Han stod i affärsförbindelse med den bekante lybske köpmannen Herman Messman och gick i borgen för denne vid tre tillfällen.

Peder stod i nära förbindelse med ärkebiskop Jöns Bengtsson och hade lånat denne betydande penningsummor. Enligt ett av Ahnlund framdraget brev från ärkebiskopens broder, riddaren Cristiern Bengtsson, till domkapitlet i Upsala hade Cristiern tillskrivit prostarna i Umeå och Luleå och begärt, att de skulle överlämna biskopstionden från sina prosterier till Peder som avbetalning på hans fordran. Uppbörden täckte dock ej skulden. Är 1475 vände sig Peder till kurian för att få sin rätt, och domprostarna i Västerås och Strängnäs befalldes anställa rättegång. I februari 1477 samlades parterna i stadskyrkans sakristia, men det är ej känt, hur förhandlingarna avlöpte. Först 1489 reglerades skulden. Ärkebiskop Jakob gav då Peder kyrkotiondet från Länna socken i Roslagen i förläning för hans livstid, dock minst 20 år, för den villiga och trogna tjänst han visat Jöns, och för all den »skada och tunga som han för den goda herres skull lidit haver».

Peder, som troligen härstammade från Luleå, var gift med en viss Katarina och hade sonen Anders samt tvenne döttrar, den ena gift med Hans Dingstad (s. 235) och den andra med Evert pansarmakare. Hans och Evert ingingo den 12/11 1498 förlikning om sina hustrurs fäderne- odi mödernearv. Evert, som synes ha varit en obetydlig man, var son till Hans pansarmakare, besläktad med den förmögne köpmannen Herman Kreveta. Jfr Ahnlund, Jöns Bengtsson och Norrland.

Före den 14/9 1496 ingick Hans Dingstad äktenskap med borgmästaren Peder Jönssons dotter Margareta. H a n s ' hustru levde ännu 1514, då hon lät uppbjuda sitt hus. Under 1500-talets första decennium betalade hon omkring 1 mark i skatt. Hennes syster var g. m . Evert pansarmakare, borgare i Stockholm. Släkten Dingstad var av tysk härkomst.

se STOCKHOLMS BORGERSKAP UNDER STURETIDEN

Om Evert pansarmakare:

Den 12 november 1498 tillskiftades Evert pansarmakare på sina barns vägnar »en byggning på en kålgårdstomt, som Helga Blods prebenda tillhörer ». Tomten var belägen näst östan Anders Rodolphi och näst västan S:t Olofs prebendehus samt östan köttbodarna vid »Sanden».

ref: www.stockholmskallan.se/PostFiles/KUL/SSMB_0002796_01.pdf

Peder Joansson kan möjligen vara samma person som Peder Joensson bägge är rådmän och från samma tid.!?

Den förste kände ägaren av fastigheten nr 3 (gamla nr 176) i kvarteret Pygmalion är Peder Joansson, som omtalas i det ovannamnda fastebrevet från år 1444. En Peder Joansson var svensk rådman 1458--63 och det ar möjligt, att det var denne, som ägde fastigheten i kvarteret Pygmalion. Tomten sträckte sig liksom nu inte ända fram till Tradgårdsgatan.

ref: http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/KUL/SSMB_0002796_01.pdf


Borgmästare

ref: http://stockholmskallan.episerverhosting.com/PostFiles/SMF/SD/SSMB_...

view all

Peder Joensson's Timeline