Ваша фамилия Noviomagus?

Исследование фамилии Noviomagus

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

  • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
  • Обменивайтесь фотографиями и видео
  • Технология Smart Matching™
  • Бесплатно!

Poul Noviomagus

Псевдоним: "Poul van Nijmegen"
Дата рождения:
Место рождения: Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, Netherlands (Нидерланды)
Смерть: 26 января 1571 (46-55)
København
Место погребения: København
Ближайшие родственники:

Сын Thomas Noviomagio
Муж Anna
Отец Hans Poulsen Noviomagius; Christian Poulsen Noviomagus и Dorothea Poulsdatter

Профессия: hofpræst Koldinghus, 1545 slotspræst København, 1562 cannik i Aarhus
Менеджер: Private User
Последнее обновление:
показать все

Ближайшие родственники

About Poul Noviomagus

http://wiberg-net.dk/604-05-Kbh.Hofp.htm#PoulNoviomagius

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro...

hofpræst Koldinghus, 1545 slotspræst København, 1562 cannik i Aarhus

Noviomagus (ell. van Nijmegen), Poul, –1571, Præst, var, som hans Navn viser, en Nederlænder af Fødsel. Men vi vide intet om ham, før han 1542 blev immatrikuleret i Wittenberg, hvor han 1544 tog Magistergraden. Under sine Studeringer her blev han nøje knyttet til Reformatorerne, hvis Anbefaling skaffede ham Understøttelse af Kong Christian III og 1545 Ansættelse som tysk Hofprædikant hos denne og senere tillige som Lærer for Kongens Søn Magnus. I disse Egenskaber maatte han følge Hoffet og havde derfor afvexlende Ophold i Kjøbenhavn, Nyborg og Kolding, hvilket havde sine Besværligheder, da han var gift og havde sin gamle Fader Thomas (f 31. Dec. 1558) hos sig. For øvrigt blev han mest bekjendt ved sin Optræden over for de reformerte Flygtninger fra England, der under Jan Laskis Ledelse havde søgt Tilflugt i Danmark. Efter den nævnte Førers Ankomst til Koldinghus for at søge Christian III’s Beskyttelse holdt N. nemlig en Prædiken, hvori han saa skarpt advarede mod «Sakramenterere» og andre falske Lærere, at han derved medvirkede til Kongens Beslutning om ikke at optage de fremmede her i Landet, noget, der siden, særlig fra reformert Side, blev lagt N. stærkt til Last. «Tempora nostra sunt confessionis, non adulationis» sagde N. ved en saadan Lejlighed, og af disse Ord lære vi hans Grundstemning at kjende. Det kan dog bemærkes, at en Mand som Niels Hemmingsen med anerkjendende Ord 1564 tilegnede N. sin Fortolkning af Efeserbrevet. Da Christian III ved Nytaarstid 1559 laa paa sit Dødsleje paa Koldinghus, var N. hos ham og var ham til megen Trøst. Han skal have holdt Ligtale over Kongen-, men Talen er ikke trykt, ligesom vi i det hele ingen trykte Skrifter have fra N.s Haand. Sikkert har han dog været en velstuderet Theolog; som Menneske roses han højlig («vir consilio, prudentia et multis singularibus virtutibus et donis Dei ornatus et præstans»). Den betydelige Indflydelse, han havde haft i Christian III’s Tid, tabte sig under Frederik II. Sine gejstlige Forleninger beholdt N. dog, ligesom han fremdeles fungerede som Hofpræst hos Enkedronning Dorothea. Da Kong Frederik skulde tiltræde sit Erobringstog til Ditmarsken (1559), formanede N. ham paa en meget indtrængende Maade til at undgaa Grusomhed, en Formaning, som des værre ikke blev tagen til Følge. 1569 sagdes N. at være død. Hans Bortgang indtraf dog først 26. Jan. 1571. – Han efterlod flere Børn, der alle bleve danske. Datteren Dorothea ægtede Biskop Poul Madsen i Ribe (XI, 21), men døde meget ung.

Zwergius, Siellandske Clerisie S. 450 ff. Rørdam, Hist. Kildeskr. II og 2. R. II. Ny kirkehist. Saml. III. Rørdam, Kbhvns Universitets Hist. 1537-1621 I og II. Aarsberetn. fra Geh. Archivet I og III.

H. F. Rørdam. i Dansk biografisk leksikon


  • 1b. 1545. Mag. Poul Noviomagius (ell. van Nijmegen), vist f. Nimwegen; St. Wittenberg 42; Mag. ss. 44; vistnok tillige Cannik i Aarh. c. 62; ~ . . . ; mindst 3 S.; see Christian P. N. i Frederiksborg-H.; Hans P. N. i Terslev-Ø.; [%E2%80%A0 •/1 1571].

Hegelund I s. 39, 65, II s. 24, 40; DBL.

http://wiberg-net.dk/604-05-Kbh.Hofp.htm#PoulNoviomagius

Köpenhamns diplomatarium 25 Jan. 1559.

Mag. Povl Noviomagus faar i Gave af Kong Frederik II. »en wor och kronens gaard liggendis wdj wor kiøpstedt Kiøpnehaffn wdj Store Ferrestredit och strecker sig wdi lengden aff wester fran Store Ferrestrede och i Øster tiill Lille Ferrestrede och wdj breden aff synder frann Matz Pannekocks gord och i nør tiill Kort Sisseltiles søns gaard, effther som the skiøde breffue, som Michel Schriffuer. haffuer giffuit hogmelte wor kiere herre fader paa samme gaard« osv. Datum Kollinghus sanctj Pouels dag conuersionis, som er thenn 25 dag januarij aar etc. 1559.

показать все

Хронология Poul Noviomagus

1520
1520
Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, Netherlands (Нидерланды)
1546
1546
1560
1560
København
1565
1565
København
1571
26 января 1571
Возраст 51
København
????
København