Rabbi Avraham Triske Twersky

Is your surname Twersky?

Research the Twersky family

Rabbi Avraham Triske Twersky's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

About Rabbi Avraham Triske Twersky

About Rabbi Avraham Triske Twersky (עברית)

רבי אברהם טווערסקי המגיד מטריסק רבי אברהם טווערסקי, נולד בשנת תקס"ו, בעיר טשרנוביל, לאביו רבי מרדכי מטשרנוביל ולאמו מרת פייגא בת רבי דוד לאה'קס.

חייו: כבר משחר נעוריו נכרו בו גינוני קדושה וטהרה כיאה לבנו של המגיד מטשרנוביל, בהיותו כבן שנתיים וחצי נסע עם אביו ומשפחתו לחתונה בליאזני והבעל התניא דרש דרוש עמוק בחסידות ושנים רבות אח"כ היה אומר רבנו שהוא זוכר את כל הדרוש מלה במלה על אף שהיה תינוק כששמע אותו.

אביו הגדול חיבבו מאד והיה לוקחו עמו למסעותיו. מגיל צעיר מאד היה רבנו עד ראיה לעבודת הקדש של אביו בתיקון נשמות.

נישואיו: בהגיעו לפרקו נשא רבנו את מרת ריקל בת רבי יעקב ארי' מקאוולא ב"ר מרדכי מנעשכיז.

אדמו"רותו: בשנת תקצ"ז לאחר הסתלקותו של אביו רבי מרדכי, קיבל עליו רבנו את כתר ההנהגה ועבר לטריסק, העיירה טריסק נהפכה עד מהרה מעיירה שקטה לעיר ואם בישראל מאות ואלפים פקדו את טריסק להסתופף בצל רבנו, ובתוך הקהל הזה בלטו הרבה צדיקים שהנהיגו עדות בישראל ורבנים גאונים מפורסמים, וכולם באו לשמוע את תורתו ולחזות בעבודתו בקדש ולהתברך מפיו. עבודת התפלה של רבנו היתה אש יוקדת ככהן העומד לצד המזבח ומעלה עולה ריח ניחוח לה' כך היה רבנו עומד ומעלה תפלותיהן של ישראל.

גדולתו: רבנו היה מוצא בכל עת הזדמנות להמליץ טוב על ישראל וסיפר עליו בנו רבי מרדכי מקאזמיר כי פעם שמע את רבנו כשהיה יושב בחדרו לבדו ואומר "רבש"ע מה אתה מבקש מבניך האם לנצח תשכחם ח"ו הלא אין בכוחם עוד לסבול הגלות והצרות, ואם תאמר שאינם מקיימים התורה כראוי אדרבא הם מקיימים יותר מכפי יכלתם כי מן הדין אשה תחת בעלה פטורה מכיבוד אב כי רשות אחרים עליה, וישראל מצויים תחת רשות ועול מלכיות ואעפ"כ הם מקיימים מצותיך במסירות, והרי ידעת כי הקב"ה גוזר והצדיק מבטל אך אין רצונינו לריב עמך ולכן אם לא תרחם על בניך אבוא עמך למשפט בפני פמליא של מעלה" עכ"ד הק'.

למעלה מחמישים שנה היה רבנו מגיד מישרים בטריסק, דרשותיו ותורותיו שיצאו מעומק לבו חדרו ללב השומעים ועשו רושם רב, וכפי שכותב רבנו בעצמו בהקדמתו לספרו הק' "מגן אברהם"וז"ל: ...במקל נועם ובשבט מוסר על משכנות הרועים ארעה אשמור צאן קדשים וכו' דברי עשו רושם גדול בלבות השומעים באמת ורבים השיבו מעון עכ"ל

פטירתו: ביום ב' תמוז שנת התרמ"ט נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמימה ומנוחתו כבוד בעיר טריסק.

מספריו: מגן אברהם

מילדיו: רבי מנחם נחום טווערסקי מבריסק רבי מרדכי טווערסקי מקוזמיר רבי יעקב אריה לייב טווערסקי מטריסק מרת שיינא רייזא אשת רבי אפרים מרגליות

view all 14

Rabbi Avraham Triske Twersky's Timeline

1806
1806
Tchernobyl, Oblast de Kiev, Ukraine
1829
June 23, 1829
Chornobyl, Ivankivs'kyi district, Kyiv Oblast, Ukraine
1832
1832
Chornobyl, Ivankivs'kyi district, Kyiv Oblast, Ukraine
1834
1834
Chornobyl, Ivankivs'kyi district, Kyiv Oblast, Ukraine
1835
1835
Chornobyl, Ivankivs'kyi district, Kyiv Oblast, Ukraine
1838
1838
Chornobyl, Ivankivs'kyi district, Kyiv Oblast, Ukraine
1839
1839
Chornobyl, Ivankivs'kyi district, Kyiv Oblast, Ukraine
1841
1841
Chornobyl, Ivankivs'kyi district, Kyiv Oblast, Ukraine
1847
1847
Turiis'k, Turiis'kyi district, Volyn Oblast, Ukraine
1848
1848
Chornobyl, Ivankivs'kyi district, Kyiv Oblast, Ukraine