Stepans Judiņš

public profile

Is your surname Judiņš?

Research the Judiņš family

Stepans Judiņš's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Stepans Judiņš

Also Known As: "Judins"
Birthdate:
Birthplace: Ruzinas Kosmacovka 1 Nr. 3
Death:
Immediate Family:

Son of Pelageja Judiņa
Husband of Antonija Sūruma and Private
Father of Private and Private
Brother of Private

Occupation: vecticibnieks, bijis Liepajaa
Managed by: Sniedze Tallat-Kelpša
Last Updated:
view all

Immediate Family

  • Private
   child
  • Private
   spouse
  • Private
   child
  • Private
   sibling
  • Private
   stepchild
  • Private
   stepchild
  • Private
   stepchild
  • Private
   stepchild

About Stepans Judiņš

Madonas zinas Nr. 3 01.09.1933

Wezteeneeschi cihņā ar latgaļeem

Gada tirgos eedferschana un kauşchanàs ir parastas leetas. Weenu laiku pehzkara ģados nebija tik daudsi peerasts pee şchim atteezigam sinamam ehrtîbom, bet taģad tehmu tikumus mehs atkal gruntigi eiam pahr ņemulchil Lai ruhz tà buhda! Nupat notlkuschajâ gada tirgu Westeena rahwamees waiga sweedros ar eedserichanu. bet pehz tam latgaleeşchl usşahļa lhstu dumpi un kara gahjeenu pret weetejeem. Leelajâs weso un latgaļu kaujas eejauzàs polizija un aisşargl. T'kai ļeelaiS pahrspehks şcho dumpi" likwideja. Aisturetee Grigorijs Duibrows, Ştepans Judins, Ştaņlşlaws Beroşomskis un Ştachijs Tripanows nogahdati aresta telpas sahka dausit sawa krātiņa seenas un dur wis. Ahtrak neapmeerinajàs kamehr nebija drupas. Huļigàni tuhlit nogahdatl meerteeşnescha sodishanai. Wiņeem pee'preests- no 1— 3 men. leels zietuma sods. Demolē nu savu kratīņu uu taisa bunti.

Daugavas Vestnesis Nr. 109 16.05.1940

Ugunsgrēks Ružinā. Ružinas pag. Kasmačovkā izcēlies ugunsgrēks St. Judina saimniecībā. Līdz pamatiem nodega dzīvojamā ēka un cita iedzīve 650 ls kopvērtībā. Ugunsgrēks izcēlies dzīvojamās ēkas jumtā no bojāta dūmvada. Nodegušā ēka bija apdrošināta Ružinas pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrībā par 450 ls, bet pārējā iedzīve nebija apdrošināta.

view all

Stepans Judiņš's Timeline

1914
November 28, 1914
Ruzinas Kosmacovka 1 Nr. 3
????