Sveno Theodori Gelsenius

Is your surname Gelsenius?

Research the Gelsenius family

Sveno Theodori Gelsenius's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Sveno Theodori Gelsenius

Birthdate: (57)
Birthplace: Sverige
Death: 1676 (57)
Immediate Family:

Son of Thorerus Caroli and Elsa Svensdotter
Husband of Sara Jönsdotter Hellagia
Father of Jonas Svenonis Gelsenius
Brother of Andreas Thoreri Gelsenius; Abraham Gelsin and Elsa Gelsenia

Managed by: Justin Swanstrom (taking a break)
Last Updated:

About Sveno Theodori Gelsenius

He was a vicar (kyrkoherde) in Gamleby.

20. Sveno Theodori Gelsenius, född 1619. Fader: kyrkoherden i Gärdserum Thoreus Caroli. Student i Åbo 1642; magister där 1650; rektor i Västervik 1651; prv. 1651 4/4; kallad till "Hofprest" på Fogelvik s. å.; kyrkoherde här 1654. d 1676 8/8.

Gift 1) 1651 14/10 med Sara Hellagius, f. 1626 8/11 kyrkoherdedotter från Tingstad. Söner: Jonas, kyrkoherde här. Nathanael S.M. adjunkt, ämbetsbiträde åt brodren. 2) med Anna Bongh, som sedan blef gift med kyrkoherde Lindberg i Ed.

Fr. tr. utg. Brevis declamatio super illum communen locum: per angusta ad augusta. Ab. 1643. De Incarnatione, Ab. 1648. Ab. 1649. De modestia. Ab. 1650. Han begärde 1676 att få trycka en oratio ligala till svar på biskopens oration vid prästmötet 1672, men domkapitlet ville ej medgifva det.

Han var en mycket lärd man och "stark Graecus", var ock uti mekanik, byggnadskonst och handaslöjder väl förfaren. Han förfärdigade själf ett bildhuggerikruciflx, som han 1668 skänkte till kyrkan; likaså ett orgelverk. Ej häller för poesiens sköna konst var han fråmmande, ehuru han därför skördade föga berömmelse, såsom framgår af syndolakten för år 1669, där det om honom heter: "Wid samma tilfälle blef Pastor i Gamlebyn M. Sveno Toreri Gelsenius tiltalad, för een Wijsa, som han sidstledne Midsommarsdag hade uti Kyrkian låtit sjunga, och sielf sammanskrifwit, af idel förweten Nyfijkenheet. Psalmboken, är gudi lof! så ymnig af härlige Psalmer och lofsånger, som af gudz församling approbcradc äre och långlige tijder bruklige, at Main nu intet behöfwer hans Nyia och Onödige tilflickande, som förargelse hos månge rättsinnige Menniskior förorsakar, det honom intet anstår, ey heller är tillåteligit. Dertil Gelsenius swarade, han wille wäl wijsa fram samma Wijsa, förhoppandes icke skola wara annat ån Spiritus Sancti phrases derutinnan; med annat, som han effter sitt enwettne hufwud för sig sielf mumlade, och intet hördes ey heller skattades af det wärde, at blifwa nogare efterfrågat."

Af något oroligt och stridslystet lynne synes han hafva varit, att döma efter en annan varning, som han vid samma tillfälle fick mottaga - "at hålla inne med sitt, myckna owäsende, som han nu och annan tijd alt för offta förehafwer, det Acta publica, så här, som wid Gamblebyes ting, och Kgl. hoff-Rätten nogsamt kunna betyga, så kiärt honom är at blifwa pro fratre erkiänder; det han utlofwade".

Om sin kallelse till pastoratet skrifver han: "1653 Dom. 1 Trinitatis kallade församlingen Sweno Theodori Gelsenius til sin Kyrkioherde endock the mig tilförende aldrig sågho, mycket mindre til ansichtet kiende, uthan lijtade på thet the aff trowerdige menniskior om mig förnummo. Hvilket ärend them i förstone uthslaghit blecff aff orsaak, at thet Loffliga Consistorium meente sigh kunna insättia wällärd Herr Nils i Törneswalla (Törnesfalla) them til Kyrkioherde, som deeras förra Kyrkioherdes saligh her Hermans Dotter til hustru tagit hade; endock heela Församblingen honom häfftigt emotstood, den hon aldrig kalla wille."

Emellertid lade Excellensen Ludv. Lejonhufvud sig ut för honom hos biskop Prytz med påföljd, att han erhöll biskoplig fullmakt.

Såsom ett par tidsbilder må följande tvänne i ofvannämnda synodalakt intagna ärenden anföras: 1) biskopens förmaning till prästerskapet samt och synnerligen, "att dhe wille älska och hedra sitt egit hederwärda Stand, och särdeles uthi ächtenskap at icke träda der uthom, hwilket Man ser och förnimmer af andre Standzpersoner, at dhe gemeenligen innom Standet, see sig före om gifftermål"; 2) prästerskapets enhälliga beslut att för det goda exemplets skull - "hwilken Prästman här i Stifftet som träder in uthi annat gifftermål, innan som 1/4-dels åhr är förflutit, och så ohöfligen hastar, skall böta till pios usus Sex Rd:r in specie; jnnom itt halfft åhrs tijd, böta 4 Rd:r, och innom itt åhrs förlopp, 3 Rijkzdaler".

---

1668-01-29. Kyrkoherden i Gamleby i Småland Sveno Gelsenius bevittnar att den gamla "sockenhustren" (sockenbon) Ingeborg Nilsdoter säljer till Nils Larsson i Sättra i Linderås socken sin andel i samma by "för så mycket som han effter hennes eget nöye betahla skall." Original med sigill. (F De la Gardieska arkivet Historiska handlingar, reviderad 2009 av Per Stobaeus, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.)

1668-01-29. The pastor of Gamleby in Småland Sveno Gelsenius witnessing that old parish woman Ingeborg Nilsdoter sells to Nils Larsson in Sättra in Linderås parish her share in the same village "for as much as he [effter] her own [nöye betahla] be." Original sealed. (List of De la Gardie Historical archive documents, as revised in 2009 by Per Stobaeus, University Library, University of Lund.)

---

Sveno Theodorici Gelsenius lät i Åbo 1643 trycka sitt verk Brevis declamation super illum communem locum: per angusta ad augusta. (Short lecture on the general maxim 'Through Trials to Triumph")

I Åbo lät Gelsenius 1649 också trycka Logarion peri tes ton nekron anastaseos (Short speech on the resurrection from the dead)

view all

Sveno Theodori Gelsenius's Timeline

1619
1619
Sverige
1653
March 5, 1653
Age 34
Tingstad, Västervik, Kalmar County, Sweden
1676
1676
Age 57