Töger von Abo, SV/PROG

Is your surname von Abo?

Research the von Abo family

Töger von Abo, SV/PROG's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Töger von Abo, SV/PROG

Also Known As: "Toger", "Thøger"
Birthdate: (61)
Birthplace: Stord, Hordaland, Norway
Death: November 22, 1806 (61)
At sea en route from Batavia
Immediate Family:

Son of Christian Nicolai Abo and Anna Erlandsdatter Fieldberg
Husband of Maria von Abo, SM
Father of Christiaan Johannes von Abo, b1 and Charlotte Amalie von Abo
Brother of Anne Marie Abo; Eriand Nicolaï Abo; Birgitta Christina Mechlenburg Abo; Cathrine Hedevig Lodberg; Anna Christina Abo and 2 others

Occupation: Captain of the Ship 't Hof ter Linden. Admiral of the Danish Fleet.
Managed by: Private User
Last Updated:

About Töger von Abo, SV/PROG

Abo, Thøger, f. 16/2 1747 i Stordøens Præstegæld i Norge (dbt. 19/2 s. A); Søn af Kapt. Christian Nicolai A. og Hustru Anna Erlandsdatter Fieldberg. Enke efter Kapellan i Hammers Præstegæld L. Werløe; g. 18/2 1781 i Kapstaden m. Maria van der Spuy, f. 18/10 1758 i Kapstaden, død 13/8 1830 i Holbæk, Datter af Raadsherre Johannes Cornelius v. d. S. og Hustru Magdalene de Waal.

1760 vol. Kadet, 1763 Kadet, 6/8 1766 Sekltnt., 20/6 1771 Interimsekvipagemester, 25/7 s. A. Generaladjutant ved Protektion af Struensee, s. D. tillægges ham dobbelt Gage fra den Tid, han blev ansat paa Holmen og saalænge han er Generaladjutant (Kgl. Kabinetsordre, Prot. kgl. Res. 1772 Nr. 94), ved Struensees Fald blev han fængslet og Sag rejst mod ham, 18/5 1772 Arresten hævet af særdeles kongelig Naade (Kgl. Res.), 25/5 s. A. "frigivet for videre Tiltale for hans uforsigtige, ubetænksomme og strafværdige Forhold og Omgang, det tillades ham i 3 Aar at rejse udenlands i fremmed Tjeneste og beflitte sig paa at erhverve den rette og sømmelige Ambition" (Kgl. Res). Forlod Danmark og gik i hollandsk Tjeneste, hvor han udmærkede sig i Krigen med England ved Forsvaret af de hollandske Kolonier. 24/10 1774 Adm. udtaler, efter Modtagelsen af A.s Rapport af 15. s. M. om en Rejse til Indien, sin Glæde over, at det er gaaet ham godt, og over, at han beflitter sig paa at vinde Kongens Naade (Adm. K. B.), 29/8 1777 er kommet tilbage til Amsterdam fra Bengalen med Skibet De Tempel. Søger om Forlængelse af sin Permission (I. S. Adm.), Tilladelsen givet, dog skal han underrette Adm., hver Gang han kommer tilbage til Holland (Adm. K. B.), 10/8 1779 søger om Forlængelse af sin Permission for at gøre endnu en Rejse som Skibsfører til Ostindien og for at bringe sine Affærer i Orden (I. S. Adm.), 19/8 s. A. Tilladelsen givet, dog bortfalder hans Gage, indtil han atter melder sig til Tjeneste (Adm. K. B.), 28/10 1780 skriver, at han staar Texel ud som Fører af Fregatskibet Het Hoffter Linde med en Besætning paa 330 Mand. Han agter ved Ankomsten til Kapstaden at indtræde i Ægteskab med Maria van der Spuy. Vil gøre Indskud for hende i Enkekassen. Hendes Fader er Raadsherre i Kapstaden og er af honnet Familie (I. S. Adm.), 23/11 1780 Ægteskabstilladelse (Adm. K. B.), 5/3 1781 melder fra Kapstaden, at han 18/2 1781 er bleven gift med Maria van der Spuy, hans Kommissionær i Kbh. er beordret til at indbetale 1000 Rdl. i Enkekassen (I. S. Adm.), 31/10 s. A. melder fra Batavia, at han er udn. til Kapt. af den Indiske Sø og Fører for et Orlogsskib paa 54 Kan. og med 450 Mands Besætning. Haaber at denne Befordring skal bane vej for Befordring i Danmark. Ltnt. M. H. Bildsøe er hos ham som Understyrmand (I. S. Adm), ved Nytaar 1785 mødte han Ltnt. Chr. Sneedorff paa Malakka, denne indberetter 8/5 1786, at Abo havde havt det Uheld, at det Skib, han kommanderede, var brændt totalt op, han var paa Vej til Batavia (I. S. Adm.), 2/9 1786 er kommet tilbage til Amsterdam fra Ostindien, hvor han fra 18/10 1782 var Chef for Fregatten Dolphin og tillige for en Esk. Kommandoen ophørte ved den ulykkelige Hændelse med Dolphin, der 27/6 1784 kom i Brand paa Malakkas Red og sprang i Luften, rejser nu til Kbh. (I. S. Adm.). 20/12 s. A. indtraadte atter i sit Nr. i Søetaten som Kaptltnt. (Kgl. Res.), 1788 Næstkom. i Orlogsskibet Prinsesse Louise Augusta i Esk., 1790 Chef for Bombardergalioten Alvorligheden paa Kbh.s Red, 21/2 1793 tilladt at rejse til Norge i 2 à 3 Maaneder (Adm. K. B.), 1794 Chef for Fregatten Thetis i komb. dansk-svensk Esk., 1795 og 96 Chef for Fregatten Havfruen i komb. dansk-svensk Esk., han ejede et Fregatskib Friderichsdal fra 1794 (I. S. Adm. 1794 Nr. 321, 322), der i 1796 sejlede med Korn til Norge og derefter hentede en Ladning Hamp i Riga til Adm.- og Komm. Kollegiet (I. S. Adm. 30/3 1796), 21/10 1796 tilladt at rejse til Altona og Amsterdam i Anledning af nogle vigtige Pengesager og være fraværende i 2 Maaneder (Kgl. Res.), s. D. latinsk Rejsepas (Adm. K. B.), 11/1 1797 søger om Afsked med 2/3 af sin Gage i Pension, da han under sin sidste Udkommando har faaet Brystsyge (I. S. Adm.), 26/1 s. A. permitteret uden Gage for at retablere sit Helbred, vil blive genantaget, naar han er frisk (Adm. K. B.), 3/2 s. A. Afsked efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed med 2/3 af sin Gage i Pension for at genvinde sit Helbred, kan derefter atter melde sig til Tjeneste (Kgl. Res. Nr. 17). 23/3 1798 Sagen mod Kammerherre Anker og A. om en mislig Tømmerleverance til Holmen hæves. Anker og A. betaler 5000 Rdl. i Erstatning. Det var denne Leverance, som Komkapt. A. H. Stibolt og A. F. Lützow m. fl. blev dømt for. 5/7 s. A. tilladt at rejse til Carlshamn for at indfordre en betydelig Kapital, som han havde tilgode (I. S. Adm.), 20/5 1799 melder, at han er rask og ønsker at genindtræde i Tjenesten (I. S. Adm.), 28/5 s. A. Adm. kan ikke indstille ham, før det har Underretning om Aarsagen til og Omstændighederne ved hans Fallit, og om hvorledet Boets Sager ordnes (Adm. K. B.), 10/6 s. A melder, at Kreditorerne faar 80%, som vil være udbetalt 3/3 1800 (I. S. Adm.), 14/6 s. A. Adm. vil vente til den Tid med at indstille ham til Genantagelse (Adm. K. B.), 14/7 1800 da Adm. af A.s Skrivelse af 10. s. M. erfarer, at hans hele Gæld endnu ikke er betalt, kan det endnu ikke indstille ham til Genansættelse (Adm. K. B.). 18/5 1801 ansøger om Tilladelse til at rejse til la Rochelle, hvortil hans Skib Haabet er indbragt efter at være opbragt, og hvor det skal for Priseret (I. S. Adm.), 21/5 s. A. Tilladelsen givet og latinsk Rejsepas (Kgl. Res.), 25/4 1803 faar Rejsetilladelse og Rejsepas (Kgl. Res.), 6/1 1804 Afsked med 600 Rdl. aarlig i Pension (Kgl. Res.), i Indstillingen udtaler Adm., at A. har været entledigiget fra Sø- og Landtjeneste fra 3/2 1797, han har fra 1792 været Handelsmand og gik fallit 1797. Han har nu betalt sin Gæld og søger om at komme i Tjenesten, hvilket Adm. paa Grund af den lange Tid, han har været udenfor Tjenesten, ikke kan anbefale (Adm. K. B.). A. gik atter i Koffardifart for at bringe sine Affærer i Orden, død 27/11 1806 som Fører af et Koffardiskib paa Hjemrejsen fra Batavia.

T. A. Topsøe-Jensen & Emil Marquard: Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932 (København 1935) Vol. I, p. 3-6.


http://www.flemmerfamily.co.za/AboHistory.html

view all

Töger von Abo, SV/PROG's Timeline

1745
February 16, 1745
Hordaland, Norway
1747
February 19, 1747
Age 2
Stord, Norway
1787
October 25, 1787
Age 42
Denmark
1806
November 22, 1806
Age 61
At sea en route from Batavia
????