Is your surname Saunders?

Research the Saunders family

Thomas Saunders's Geni Profile

Records for Thomas Saunders

2,087,346 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Thomas Saunders

Birthdate:
Death: Died
Immediate Family:

Husband of Eufemia Hedvig Püllse

Occupation: Vice -Admiral, Rear admiral. Överkommendör på Kronstadt 1730-32
Managed by: Marion Lisbeth Jensen
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Thomas Saunders

Recruited to Peter the Great´s navy in 1717. Vice Admiral ca 1723

er nævnt her i Brevet til moster Margrethe Pedersdatter Bering :

  • ) Margrethe Bering blbv senere for sin „rare og høje" Alder kaldt den „gamle Fru Borgmesters", og til hende har Vitus Bering i Tidsrummet mellem sin første og anden Eejsc skrevet to Breve, som vi her meddele efter Aftrykket i Hoffmans Fundationer 11. Det første Brev er skrevet nogen Tid efter hans Hjemkomst fra hans første Rejse i Foraaret 1730 og lyder saaledes : „Højtærede kiære Moster! Det er nu femten Aar siden, at jeg havde den Lykke at fornemme Noget fra mine Paarørende udi Horsens: omskjøndt jeg hos k. Moster er kommen udi Glembogen, har jeg dog ej forglemt dennem, og nu siden miu langvarige fem Aars Eejsers Hjemkomst, erkyndiget mig, at k. Moster er bleven. Enke: Condolerer af Hiertet, at k. Moster paa hendes Alderdom sidder i den eensomme Stand, ynskte at være saa nær, at kunde se dennem noget til Gode; mens som den Occasion, jeg havde, 1715, blev mig betagen at komme hiem, forat see mine nu Sal. kiære Forældre, saavcl som k. Moster, vil det nu for Tiden mindre lade sig giøre, uden saa er, at noget udi vores Allernaadigste Keiserindes Tieneste kunde forefalde, at jeg kunde blive udsendt: min langvarige Reise har begyndt 1725, og er nu først 1730, den første Marts hiemkommen, har været nogle 1000 Mile giennem Øster-Tartariet, saa vidt som Land var at finde, forbi Chamsiatke og endnu nogle 100 Mile længere, som kand sees af Land-Korterne, nemlig den Asiatiske Part som man ellers faaer fra Nørrenberg. Jeg maa tilstaae, at, eftersom jeg havde Lyst at reyse i min Ungdom, at jeg hidtil har havt min Deel; thi denne Reise har været forbi China og Japan, og kommer ey derved nogen Ostindisk Reise, saavel til Lands som til Vands, paa Chamsiatke haver jeg ladet bygge et Fartøy, og recognosceret Søen dermed, iblant saadanne Hedninger, som ey haver hørdt eller sect nogen Europæer tilforn, hvor ingen Brødvoxer, og intet Creatur er at finde, uden vilde Fugler og Reen-Dyr, eller et Slags Hjorter, som ere saa tamme, at man i Steden for Hester rider derpaa; og Hunde bruger man at fare med om Vinteren, ligesom man farer andre Steder med Hester for en Kane, Fisk er deres Føde, saavel for Hundene som for Menneskene, saa jeg kand regne meste Delen af den halve Globe: de lader ey de, som blive syge, døe deres egen Død. men kaster dem ud for Hundene; dette skeer allene i Henseende at k. Moster vilde glæde sig med mine anhørige Slægt og Venner, at Gud har underlig bevaret mig paa saa lang og møysom Reyse, og for at recommendere mig udi deres gode Ihukommelse, jeg takker Gud for Helbred, men siden min Hiemkomst har været ilde syg. Min Kone, Gud skee Lov, lever, og af otte Børn tre i Live. og venter snart det fierde: om kiære Moster vilde lade mig vide, hvem endnu lever af vores Slægt, og hvem som nu er Borge mester og Eaad, skulde være mig af Hiærtet kiær, thi der staaer endnu en liden Arve-Part, mig tilhørende, efter mine Sal. Forældre, og vilde gierne giøre Anstalt derom, eftersom jeg troer den staaer Frugtesløs, jeg ynskte, at det blev sat paa Bente og Interessen blev given til de Fattige, til saa længe jeg derom kand giøre Anstalt, jeg veed ey heller om min kiærc Broder Jonas og Jørgen endnu lever, saa og Broder Svend, som har været hiemme, og reyst til Ostindien igien, og hvem, som boer i mine Sal. Forældres Huus, og hvem af mine Søsters Børn endnu lever, jeg ynskte, at have nogen vis Leylighed at regalere k. Moster med et Par Sobler til et Tegn af min Skyldighed; i det øvrige beder tienstl. at hilse Mad, Hovgaard og Svoger Cordtsen, og alle andre, som lever af gode Venner, rekommenderer mig i kiære Mosters gode Ihukommelse; thi jeg haaber, at jeg endnu som før staaer udi min k. Mosters Gunst, og lever stedse og uforanderlig Høytærede k. Mosters lydige Søstersøn til min Død W. J. Bering." Det andet Brev meddeles hos Hofman uden Dato og Underskrift; men da Bering deri kalder sig Kapitain hvilket han først blev i Begyndelsen af 1732 (se Müller: Sammlung RUSS. Geschichte 111, S. 138), maa Brevet være skrevet i Løbet af dette Aar eller i Begyndelsen af 1733, før han den 18de April (GI. Stil) samme Aar tiltraadte sin sidste store Expedition til Sibirien, hvorfra han ikke skulde vende tilbage. Dette Brev lyder saaledes: „Det er nu 26 Aar siden jeg reyste hjemme fra, men har ey havt den Ære at have noget Brev fra k. Moster, det er kuns slet Tegn af god Ihukommelse hos dennem, det maa vel saa være, ud af Øynene ud af Sindet, fordi nu for Tiden kiendes faa af sine uden for Interesse, dog er det ey saa hos mig, jeg glæder mig altid at fornemme mine Anhøriges Velgaaende. Om kiære Moster behagede at skrive mig til, da adresseres Brevet til min Svoger paa Cronstadt, som er Vice-Admiral Saunders, og Opskriften skrives til mig Capitain-Commandeur, ved Søe-Floden. Jeg beder Kiære Moster vilde lade mig vide hvad Waaben vores eller deres Familie har ført i deres Signet."

Side 92

view all

Thomas Saunders's Timeline