Is your surname wartski?

Research the wartski family

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

haim wartski, (HaCohen)

Hebrew: חיים ורצקי, (הכהן)
Current Location:: Ramat gan,israel
Birthplace: Tel aviv,israel
Immediate Family:

Son of Israel Izo Wartski, (HaCohen) and Miriam Malka(Manya) Wartski (Gelfman) z"l
Partner of Private User
Brother of Private

Last Updated:
view all

Immediate Family

About haim wartski(Hachoen) (עברית)

,

לזכרון עולם,ולעילוי נשמתם של הוריי, מנוחתם כבוד

אני חיים ורצקי(הכהן),צאצא ישיר של משפחות ושושלות רבניות,

בנם של:

מרת מרים מלכה ורצקי(לבית גלפמן)ז"ל,מנוחתה עדן, ואא"ז מר ישראל ורצקי (הכהן) ז"ל,מנוחתו עדן.

אני נכדו(וקרוי על שמו) של ה"ה הרה"צ רבי חיים אליעזר ורצקי(הכהן) זצ"ל הי"ד,בנו של כבוד קדושת שם תפארתו, ה"ה הצדיק הנסתר(מל"ו הצדיקים) הר"ר בנימין מנחם(בייניש)הכהן ווארצקי,זצוק"ל זי"ע נ"י,נשמתו בגנזי מרומים-פו"מ קאליש,בנו של ה"ה מוהר"ר משה מאיר ווארצקי הכהן,זצ"ל-פרנס ומנהיג בק"ק קאליש,בנו של ה"ה מוהר"ר הירש ווארצקי הכהן,זצ"ל-פרנס ומנהיג הקהילה היהודית בקאליש.

אני צאצאו הישיר של ראש גולת אריאל מאורן של ישראל ורבן של כל חכמי וצדיקי דורו כבוד קדושת שם תפארתו, ה"ה הרה"ק האדמו"ר מקוצק הראשון מנחם מנדל מורגנשטרן,זצוק"ל זי"ע נ"י("השרף מקוצק"),מייסד חסידות קוצק,מגדולי האדמורים בכל הזמנים,נשמתו בגנזי מרומים, דרך בנו איש האלוהים קדוש וטהור רבן של ישראל נזרם ותפארתם כבוד קדושת שם תפארתו, ה"ה הרה"ק האדמו"ר מקוצק השני דוד מורגנשטרן, זצוק"ל זי"ע נ"י,נשמתו בגנזי מרומים,דרך בתו וחתנו ה"ה הרה"צ הרבני המופלג ותיק וחסיד מו"ה שרגא פייבל ויינגוט זצ"ל וה"ה הצדקת הרבנית מרת רבקה ויינגוט,זצ"ל, לבית מורגנשטרן.

אנו צאצאיהם הישירים של משפחות ושושלות רבניות ששורשינו הישירים מגיעים עד דוד המלך ע"ה והמלכה בת שבע,דרך בנם שלמה המלך ע"ה והמלכה נעמה העמונית, ושפטיה בן אביטל-בנו החמישי של דוד המלך ע"ה,ולאהרן הכהן ע"ה.

הוריי ז"ל היו יוצאי שואה אשר איבדו את רוב משפחתם במלחמה. לאחר מותם,החלטתי להקים את עץ המשפחה שלנו בכדי שיהווה זכרון עולם לענף שלנו.

הוריי היו בעלי אישיות יוצאת דופן,ישרים וצנועים,חיפשו תמיד את הצד המאחד והמפשר בין האנשים.עזרו לאנשים רבים. חתרו תמיד לאמת,ושנאו דבר שקר,היו אהובים מאד על הבריות.נודעו בשם טוב

זכרון מעשיהם הטובים ויושר מדותיהם הם נחמתי,ומנחים אותי בחיים שלי ובהתנהגותי.

אני הקטן בן לאדוני מורי אבי היקר והאהוב ביותר מהולל בחוכמה ודעת נודע בש"ט מר ישראל ורצקי(הכהן)ז"ל איש ישר הגון וצנוע אהוב מאד על הבריות,מנוחתו עדן.

בנם של:

ה"ה הרב הצדיק חיים אליעזר ורצקי הכהן זצ"ל הי"ד אשר נלקח לתאי הגזים באושוויץ(צאצא ישיר של שושלות תאומים וקרול),ומרת פייגה גיטל ורצקי(לבית רייזמן )ז"ל הי"ד,נינתו של הרה"ק אדמו"ר ר' דוד מורגנשטרן-האדמו"ר מקוצק השני ,זצוק"ל(בנו של הרה"ק אדמו"ר ר' מנחם מנדל מורגנשטרן,זצוק"ל-"השרף מקוצק",מייסד חסידות קוצק,והאדמו"ר הראשון מקוצק), אשר גוועה מרעב בגיטו לודז,וגופתה הושלכה לקבר אחים

נכדם של:

ה"ה הצדיק הנסתר(מל"ו הצדיקים) הר"ר מנחם בנימין(בייניש)ורצקי(הכהן) זצוק"ל זי"ע נ"י והרבנית הצדקת מרת מלכה רבקה ורצקי/מיירנץ זצ"ל(לבית האלטער).

ה"ה החסיד המופלג והנדבן רבי זיסמן רייזמן זצ"ל(צאצא ישיר של שושלת תאומים) והרבנית הצדקת מרת דישקא רייזמן/ורדיגר(לבית ויינגוט-תאומים)זצ"ל הי"ד,נכדתו של ה"ה הרה"ק אדמו"ר ר' דוד מורגנשטרן,האדמו"ר מקוצק ,זצוק"ל, אשר גוועה מרעב בגיטו לודז'.

נינם של:

ה"ה הרה"צ הרבני המופלג ותיק וחסיד מו"ה שרגא פייבל ויינגוט זצ"ל(צאצא ישיר של שושלת פרנקל תאומים ושל משפחות ושושלות רבניות) ו ה"ה הצדקת הרבנית מרת רבקה ויינגוט זצ"ל (לבית מורגנשטרן-בתם של ה"ה איש אלוהים קדוש וטהור רבן של ישראל נזרם ותפארתם הרה"ק האדמו"ר מקוצק השני ר' דוד מורגנשטרן זצלל"ה זי"ע נ"י,ו ה"ה הצדקת הרבנית מקוצק מרת חיה טויבע מורגנשטרן לבית גרינוואלד,זצ"ל,ונכדתם של ה"ה משיח ה' שר התורה מקור הבינה ועמק הדעת אלוף הגאונים וקודש הקדשים עמוד העולם ופלאו רכבו ופרשיו הרב האדיר מאורן של ישראל ורבן של כל חכמי וצדיקי דורו ראש גולת אריאל הרה"ק אדמו"ר מנחם מנדל מורגנשטרן-"השרף מקוצק" זצלל"ה זי"ע נ"י- האדמו"ר מקוצק הראשון ומייסד חסידות קוצק,מגדולי האדמורים בכל הזמנים וה"ה והצדקת הרבנית הראשונה מקוצק מרת גליקל לבית רייז,זצ"ל).

ה"ה האלוף מוהר"ר משה מאיר ורצקי הכהן זצ"ל מנהיג ופרנס בק"ק קאליש והרבנית מרת רבקה ורצקי ז"ל(לבית קרול-צאצאית ישירה של שושלת קרול).

ה"ה הגאון רבי מרדכי אליהו(אליאס)הלטר זצ"ל, אב"ד בלאשקי ופיוטריקוב והרבנית מרת שרה דבורה האלטער ז"ל(לבית זיידל).

ה"ה החסיד המופלג רבי שמחה שמעון רייזמן זצ"ל(מגדולי חסידי קוצק, וממשפחה ממקימי ובוני הישוב היהודי בלודז)והרבנית מרת פייגה גיטל רייזמן ז"ל(לבית ברונובסקי- משפחה פילנתרופית ממקימי ובוני הישוב היהודי בלודז,מיקירי הקהילה היהודית בעיר).

ואמי מורתי האהובה היקרה בנשים,

עטרת בעלה ותפארת בנה,

מהוללה בחוכמה ודעת נודעה בש"ט צנועה וחסודה נזר תפארתי מנשים באוהל תבורך בחכמה בנתה ביתה אשת חיל מרת מרים מלכה ורצקי (לבית גלפמן)ז"ל מנוחתה עדן.

בתם של : מר צבי הירש הלל גלפמן/הלפמן (הכהן )ז"ל הי"ד אשר נהרג במלחמתו נגד הנאצים ומרת הינדה גיטל גלפמן(לבית ריבק)ז"ל.

נכדתם של:

מר שרול לייב גלפמן/הלפמן הכהן ז"ל ומרת חוה שפרינצה(לבית פישמן) ז"ל הי"ד אשר נרצחה בידי הנאצים(צאצאית שושלת שרנצל).


מר משה הירש ריבק(הלוי)ז"ל הי"ד אשר נרצח יחד עם בתו הצעירה מניה בידי הנאצים ועוזריהם הפולנים במקום מחבואם 6 שבועות לפני סיום המלחמה,ומרת חיה רבקה ריבק(לבית קלפר)ז"ל הי"ד אשר נרצחה במחנה ההשמדה סוביבור.

נינתם של:

מר שמואל איציק גלפמן/הלפמן הכהן ז"ל ומרת חיה יהודית גלפמן/הלפמן ז"ל.

מר שמחה ריבק(הלוי)ז"ל ומרת הניה שרה ריבק(לבית הוכמרק)ז"ל.

מר קלמן קלפר ז"ל ומרת מלכה קלפר(לבית רבינוביץ)ז"ל

מר משה פישמן ז"ל ומרת אסתר פישמן(לבית סינגר)ז"ל

וזו מגילת היוחסין שלנו

אנו צאצאים ישירים של משפחות ושושלות רבניות,ששורשיהם הישירים מתחילים מ(ה"ה)רבי חיים לייזר זצ"ל הי"ד (בנו של הצדיק הנסתר ה"ה הר"ר בנימין מנחם{בייניש}ורצקי, זצוק"ל,)ואשתו מרת פייגה גיטל ורצקי ז"ל הי"ד(לבית רייזמן)נינתו של הרה"ק האדמו"ר רבי דוד מורגנשטרן(האדמו"ר מקוצק השני) ואביו הרה"ק האדמו"ר רבי מנחם מנדל מורגנשטרן(ה"שרף מקוצק",האדמו"ר מקוצק הראשון ומייסד חסידות קוצק,מגדולי האדמורים בכל הזמנים),המהר"ל מפראג,השר רבי שאול ואהל קצנלנבוגן(מלך פולין ליום אחד),הרמב"ן,הרמב"ם,רש"י....שורשינו הישירים מגיעים עד למלכים,נביאים, כהנים גדולים, אהרן הכהן ע"ה, ומגיעים לדוד המלך ע"ה והמלכה בת שבע,דרך בנם המלך שלמה ע"ה והמלכה נעמה העמונית,ולשפטיה בן אביטל-בנו החמישי של דוד המלך ע"ה, והנביאים:ישעיה, יונה,שמואל ואמו חנה הנביאה

זכותם תגן עליי

מידע אודות משפחתנו נמצא ב:

 1. the unbroken chain
 2. the luria legacy
 3. The Jacobi Papers - IIJG.
 4. האדמו"ר מקוצק ו 60 האריות המקיפים אותו
 5. אהבת דוד(על צאצאי הרה"ק דוד מורגנשטרן זצלל"ה זי"ע נ"י-האדמו"ר מקוצק השני).

כמו כן,סבי הרבא וסבתות הרבתות שלנו מוזכרים/ות באינציקלופדיות שונות,בספרות הרבנית,בויקיפדיה,וכמובן בספר התנ"ך

אנחנו צאצאים ישירים של שושלות:

איסרליש,באב"ד, הגדול,היילפרין, הלוי הורוביץ, ווייל, טראבטו-קולון,טרבס(טרייוויש), יפה,לוריא, ליפשיץ,לנדאו , מינץ,מירומי(אזולאי), מרגליות,סטאדן,סלומון,פרנקל,פרנקל תאומים, קוצק,קלונימוס,קצנלנבוגן,קרול, ראפופורט,רוטנבורג,ריבלין, שאכנא,שור, שמולמן,שפירא,שרענצל,תאומים

בין שאר המשפחות אליהן אנו צאצאים ישירים:

אברמוביץ,אדלר,אויערבך,איסנהיימר ,איסרליש, איסרלין,אלטשולר(איברליש),אליאס(דה וסול), אמריך,אנג"ל, אפשטיין, ארליך, אשד,אשכנזי,באב"ד, בירך,ביקנאו, בן אמנון,בן בצלאל-לווה,בן חזקיה,בן יוסף, בן נתן, בן ראובן, בן שמואל, בנבנישתי,בעריש, בצלאלס, בק,ברונובסקי, ברך, ברקוביץ,גאון, גוגנהיים,גולדמן,גולדשמיט, גומפשטיין,גינזבורג,גלפמן(הלפמן),גרינוולד, דה לוניל, דזיאלובסקי, דלהינר,דרוקר, די ויזא,האברקשטן, הכהן,הלוי הלוי אידלס(שפירו) ,הלוי הורוביץ,הלוי כתבן,הלוי לנדאו, הלוי לנדא, הלוי סגל,הלוי שטיינברגר,הירש,הלטר(האלטער),הליוט דה וסול, הכהן,הלמן, הלפרין,הלר ולרשטיין, העשל חריף ,הרץ,ואזדל, וולך, וורשלר,ויגדרוביץ, ויטל,ויינגוט, וייל,ווירשלר,ורצקי/ הכהן- ווארצקי(ורטסקי)הכהן,זיידל, זילברברג,זליגמן,זלצמן,ז"ק, חיות, ,חריף,טראבוט,טראבוטו, טרבס, טריוויש,יעקובוביץ, יפה,יצחקי, כהנא,כ"ץ, כתבן, לוריא,לזרס, ליברמן,ליווא , לייב, לייבמן,ליפמן שרנצל,ליפשיץ,  ,לנדא, מאדיל,מונק, מורגנשטרן,מייזליש, מירומי(אזולאי) מרגוליס,מרגליות,מרמר,סג"ל, סג"ל הורוויץ,סופר,סטאדן, סינגר, סירקיס,סלומון,ספירו, פאם,פאיבוך, פוגל,פולק, פויליץ,פטרשהאגן, פינשבסקי,פישל,פישל(פייזל),פישמן,פרושינובסקי, פרנקל,פרנקל-תאומים,פרנקל תאומים למל ,פוהליץ,פרנקפורטר, ציריך,צרפתי, קאשי,קדוש, קולון, קופל-סגל,קלאוזנר,קלויבער,קלונימוס, קליינברגר,קצנלנבוגן,ואהל-קצנלנבוגן, קרא(קארו) ,,קרול, קרמר,קרקובר, רוזנטל, רומנר(ראמאנר),רונקל,ריבלין, ריבק, רייז,רייזמן,רייכהארט, ריסליסק,רפופורט,שור, שטיינברגר,שטרן ,שכנא,שמולמן,שפירא, שר, שרנצל,תאומים,תאומים למל

המוצא שלנו הוא:אשכנזי,ספרדי,מזרחי


מצד אבי:אני כהן(דרך סבי),לוי(,מצד אמו-מדורות רחוקים יותר-משפחת הלוי הורוביץ).מצד אימי(כהן,דרך אביה,לוי דרך סבה של אימי-אביה של אמה)

I, haim wartski (HaCohen ),A direct descendant of rabbinical families and dynasties whose direct roots go to King David and Queen Batsheva, through their son King Solomon and Queen Naama the Ammonite And to Aharon the high priest,

established the site in memory of my wonderful parents,The memory of their good deeds and their integrity are my consolation:
 my Dearest and most beloved father MR. Israel wartski (HaCohen )z"l(A direct descendant of rabbinic families and dynasties Whose direct roots reach to King David& Queen Bat-Sheba Through their son King Solomon and Queen Naamah) , son of rabbi chaim lazer (HaCohen ) zt "l hy" d{direct descendant to kroll and teomim dynasties } and MRS. feiga gitel wartski(nee rajzman) z "l hy" d(g.granddauther of rebbe dovid morgenstern ztk"l-the admor of kozk) ,son of haZadik haNistar (one of the 36 righteous people) rebbe Benjamin menachem( Benasz) Wartski (HaCohen ) ztk "l ,son of Rabbi Mojzesz Majer Wartski, (HaCohen) zt"l(parnas&leader of kalisz},son of Rabbi Hersz Wartski (HaCohen)zt"l{Leader of the Jewish community in Kalish}.

,

 my Dearest and most beloved mother: mrs.miriam malka (mania)z"l,daughter of MR. zvi hirsh hilel gelfman/helfman (HaCohen ) z"l hy"d and MRS. hinda gitel(rybak)z"l,son of MR. israel-srul leib(HaCohen) z"l,son of MR. shmel icyk(HaCohen) z"l,son of MR. israel-srul(HaCohen)z"l

this is our Megillat Yuhasin:

 # 

we are direct descendants of Jewish rabbinical Families and dynasties, My whole family in my father's side described in the books:

 1. the unbroken chain
 2. the luria legacy
 3. The Jacobi Papers - IIJG.
 4. the rebbe of kotzk and the 60 warriors surrounding him
 5. ahavas dovid

Ours great-grandfathers and great-grandmothers also written in various encyclopedias, Rabbinic literature, Wikipedia, and the Bible

: .Our direct roots go from haZadik haNistar rebbe Benjamin menachem (Benasz) Wartski (hachoen) ztvk"l(Who was one of the 36 righteous), Through the holy rebbe menachem mendel morgenstern ztvk"l- the kozker rebbe(Founder of chassidut kozk) and his son: the holy rebbe dovid morgenstern ztvk"l-the second admor of kozk through his dauther: The Rebbetzin rivka wajzngott-teomim(morgenstern) Through rabbinical families and dynasties and reach up to King david & Queen Bat-Sheba Through their son King Solomon and Queen Naamah, Aaron the High Priest, also to Isaiah the Prophet, Samuel- the Prophet,Hannah-the Prophet.. .

we are direct descendant of a dynasties:Babad ,eiger,frenkel,frenkel teomim, HaGadol( rabbinic dynasty),,HaLevi Horowitz, Halpern, Isserles ,Kalonymus,Katzenellenbogen,jaffe, kroll,landau,Lifshitz,luria, Margaliot,Minz,MiRomi( Azulai),morgensten(Hassidut kozk),Rapoport,rivlin, Rothenburg,salomon,Shapira,Schrentzel, Shachna,Shmulman ,Shor,Staden, Trabotto-colon,Treves,WEIL 

. Among the families to whom we are direct descendants I will mention:

Abramowicz,adler,Epshtein, Elias( Héliot de Vesoul),Altschuler (Eberles), angel,Ashkenazi, , Auerbach,Babad, bak, Benamnon , Ben Betzalel Loew,ben-nathan, Benveniste , Berech,berkowicz, ben Reuben,Betzalash , Birknow,bronowski,,chayes,Char, Colon ,de lunel,Delhiner, di visa,Drucker, DZIALOWSKI,EMMERICH,Erlich,Eshet, Feibusch ,Fischel, Fishel (Fiszel),fishman,fogel, Frankfurter,frenkel,frenkel-teomim,frenkel teomim lemel,Fum, ,gaon,gelfman, Goldman, Goldschmidt,Gompshtein ,greenwald(grynwald),Gugenheim,Günzburg,,halter,halperin, halevi,Halevi Eideles (Shapiro), HaCohen , HaLevi (Katvan),halevi horowitz,Halevi Landau, Halevi Segal,HaLevi Steinberger,halberkasten,Heliot de Vesoul,Helman, Hertz,heschel,heller wallerstein,Hirsch ,,Issenheimer, isserles,Isserlin, jaffe, zak,kara(caro),Kashi, kahana,katvan , katz, Katzenellenbogen, wahl-Katzenellenbogen, khana,Klauber,Kleinberger,Klonimus, Kloisner ,Krakover,Kramer, kroll,Lazars,Leib,Leibman ,lipman schrentzel,Leiberman ,lipshitz,Loew,luria,Margaliot ,Margaliyos, marmer,meisels, model,morgenstern,Moyzeszowa,munk, Petershagen, PINCZEWSKI, Pohelitz ,Polack, Pruszynowski, raiz,rajzman,rapoport,Raychert, Rislisk ,rivlin, romaner,ronkol,Rosenthal,rybak, salomon,Saltsman,schor,segal,Seligman, singer,sirkes ,shapiro,Shmulman ,spiro,sofer,Steinberger,steren,treves,treves-Ashkenazi,TRIVISCH , teomim, Theomim Lemmel,trabot, Trabotto ,tzarfati,Vigdarovich, vital,wajzngot,Walch ,Warschler/Wirschler ,wartski,weil, ,Yitzchaki,zaydel,jakubowicz, zylberberg,Zurich 

Our origin is: Ashkenazi, Sephardi, Mizrahi