Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ⓡussian ◦ Painters

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Ⓡ ◦ Russian ◦ Painters

—A—

 • Ivan AIVAZOVSKY ‧ 1817-1900 ‧ ‧
 • Taisia AFONINA ‧ 1913-1994 ‧
 • Piotr ALBERTI ‧ 1913-1994 ‧
 • Nathan ALTMAN ‧ 1879-1970 ‧
 • Evgenia ANTIPOVA ‧ 1917-2009 ‧
 • Abram ARKHIPOV ‧ 1862-1930 ‧
 • Mariam ASLAMAZIAN ‧ 1907-2006 ‧

—B—

 • Nikolai BOGDANOV-Belsky ‧ 1868-1945 ‧ ‧
 • N. Baskakov.Lenin in Kremlin ‧ 1960 ‧
 • Léon BAKST ‧ 1866–1924 ‧
 • Irina BALDINA ‧ 1922–2009 ‧
 • Vladimir BARANOV-Rossine ‧ 1888–1944 ‧
 • Nikolai BASKAKOV ‧ 1918–1993 ‧
 • Evgenia BAYKOVA ‧ 1907–1997 ‧
 • Vsevolod BAZHENOV ‧ 1909–1986 ‧
 • Konstantin BOGAEVSKY ‧ 1872–1943 ‧
 • Nikolay BOGDANOV-Belsky ‧ 1868–1945 ‧
 • Piotr BELOUSOV ‧ 1912–1989 ‧
 • Yuri BELOV ‧ born 1929 ‧
 • Alexandre BENOIS - 1870-1960
 • Veniamin BORISOV ‧ born 1935 ‧
 • Victor BORISOV-Musatov ‧ 1870–1905 ‧
 • Isaak BRODSKY ‧ 1884–1939 ‧
 • Varvara BUBNOVA ‧ 1886–1983 ‧
 • Piotr BUCHKIN ‧ 1886–1965 ‧
 • Erik BULATOV ‧ born 1933 ‧
 • David BURLIUK ‧ 1882–1967 ‧

—C—

 • M. Chagall. Bella with white collar ‧ 1917 ‧
 • Marc Chagall ‧ 1887–1985 ‧
 • Vladimir Chekalov ‧ 1922–1992 ‧
 • Evgeniy Chuikov ‧ 1924–2000 ‧
 • Evgeny Chuprun ‧ 1927–2005 ‧

—D—

—E—

—F—

 • Pavel FEDOTOV ‧ 1851-1852 ‧ ‧

—G—

 • V. Golubev. Horses ‧ 1962 ‧
 • Nikolai Galakhov ‧ born 1928 ‧
 • Nikolai Ge ‧ 1831-1894 ‧ ‧
 • Alexander Gerasimov ‧ 1881–1963 ‧
 • Sergei Gerasimov ‧ 1885–1964 ‧
 • Irina Getmanskaya ‧ born 1939 ‧
 • Ilya Glazunov ‧ born 1930 ‧
 • Aleksandr Golovin ‧ 1863–1930 ‧
 • Vasily Golubev ‧ 1925–1985 ‧
 • Natalia Goncharova ‧ 1881–1962 ‧
 • Vladimir Gorb ‧ 1903–1988 ‧
 • Tatiana Gorb ‧ born 1935 ‧
 • Konstantin Gorbatov ‧ 1876–1945 ‧
 • Gavriil Gorelov ‧ 1880–1966 ‧
 • Elena Gorokhova ‧ born 1933 ‧
 • Igor Grabar ‧ 1871–1960 ‧
 • Boris Grigoriev ‧ 1886–1939 ‧
 • Aleksei Gritsai ‧ 1914–1998 ‧
 • Abram Grushko ‧ 1918–1980 ‧

—H—

 • A. Harlamov. A Russian Beauty ‧
 • Alexei HARLAMOV ‧ 1840–1925 ‧

—I—

 • Boris IOGANSON ‧ 1893–1973 ‧
 • Serge IVANOFF ‧ 1893–1983 ‧
 • Alexander IVANOV 1806-1858 ‧ ‧
 • Sergey IVANOV ‧ 1864–1910 ‧

—J—

 • Alexandre JACOVLEFF ‧ 1887–1938 ‧
 • Alexej von JAWLENSKY ‧ 1864–1941 ‧

—K—

 • Vasily KAMENSKY 1866-1944 ‧ ‧
 • Nikolai KASATKIN ‧ 18--- ‧ ‧
 • Orest KIPRENSKY ‧ 18--- ‧ ‧ ‧
 • Konstantin KOROVIN ‧ 18--- ‧ ‧ ‧
 • Alexei KORZUKHIN ‧ 18--- ‧ ‧ ‧
 • Nikolay KOSHELEV ‧ 18--- ‧ ‧ ‧
 • Evgraf Fedorovich KRENDOVSKY ‧ 1810-1870 ‧ ‧

---K

 • B. Korneev. Self-portrait ‧ 1961 ‧
 • M. Kopitseva. At the Bath-house ‧ 1954 ‧
 • Simon Kozhin Ivan Kupala. Fortunetelling on the wreaths ‧ 2009 ‧
 • Wassily Kandinsky ‧ 1866–1944 ‧
 • Mikhail Kaneev ‧ 1923–1983 ‧
 • Dmitry Kardovsky ‧ 1866–1943 ‧
 • Nikolay Kasatkin ‧ 1859–1930 ‧
 • Mikhail Khmelko ‧ 1919–1975 ‧
 • Yuri Khukhrov ‧ 1932–2003 ‧
 • Andrei Kolkoutine ‧ born 1957 ‧
 • Pyotr Konchalovsky ‧ 1876–1956 ‧
 • Maya Kopitseva ‧ 1924–2005 ‧
 • Tatiana Kopnina ‧ 1921–2009 ‧
 • Pavel Korin ‧ 1892–1967 ‧
 • Boris Korneev ‧ 1922–1974 ‧
 • Gely Korzhev ‧ born 1925 ‧
 • Elena Kostenko ‧ born 1926 ‧
 • Nikolai Kostrov ‧ 1901–1995 ‧
 • Gevork Kotiantz ‧ 1906–1996 ‧
 • Mikhail Kozell ‧ 1911–1993 ‧
 • Engels Kozlov ‧ 1926–2007 ‧
 • Simon Kozhin ‧ born 1979 ‧
 • Vladimir Krantz ‧ 1913–2003 ‧
 • Yaroslav Krestovsky ‧ 1925–2003 ‧
 • Nikolay Krymov ‧ 1884–1958 ‧
 • Arkhip Kuindzhi ‧ 1842–1910 ‧
 • Alexander Kuprin ‧ 1880–1960 ‧
 • Boris Kustodiev ‧ 1878–1927 ‧
 • Nikolai Kuznetsov ‧ 1850–1930 ‧
 • Nikolai Kuznetsov ‧ 1879–1970 ‧
 • Pavel Kuznetsov ‧ 1878–1968 ‧

—L—

 • P. LITVINSKY. Spring in the city ‧ 1961 ‧
 • Alexander LAKTIONOV ‧ 1910–1972 ‧
 • Eugene LANCERAY ‧ 18--- ‧ ‧ ‧
 • Valeria LARINA ‧ 1926–2008 ‧
 • Mikhail LARIONOV ‧ 1881–1964 ‧
 • Boris LAVRENKO ‧ 1920–2000 ‧
 • Ivan LAVSKY ‧ 1917–1977 ‧
 • Klavdiy LEBEDEV ‧ 18--- ‧ ‧ ‧
 • Mikhail LEBEDEV ‧ 18--- ‧ ‧ ‧
 • Vladimir LEBEDEV ‧ 1891–1967 ‧
 • Felix LEMBERSKY ‧ 1913–1970 ‧
 • Leningrad Secondary Art School ‧
 • Dmitry LEVITSKY ‧ 18--- ‧ ‧ ‧
 • Aristarkh LENTULOV ‧ 1882–1943 ‧
 • Piotr LITVINSKY ‧ 1927–2009 ‧
 • Oleg LOMAKIN ‧ 1924–2010 ‧
 • Alexander LUBIMOV ‧ 1879–1955 ‧

—M—

 • Konstantin MAKOVSKY ‧ 18--- ‧ ‧ ‧
 • Vladimir MAKOVSKY ‧ 18--- ‧ ‧
 • Dmitry MAEVSKY ‧ 1917–1992 ‧
 • Aleksandr MAKOVSKY ‧ 1869–1924 ‧
 • Konstantin MAKOVSKY ‧ 1839–1915 ‧
 • Vladimir MAKOVSKY ‧ 1846–1920 ‧
 • Kasimir MALEVICH ‧ 1879–1935 ‧ 1913 : Woodcutter ‧ ‧
 • Gavriil MALISH ‧ 1907–1998 ‧
 • Filipp MALYAVIN ‧ 1869–1940 ‧
 • Sergey MALYUTIN ‧ 1859–1937 ‧
 • Ilya MASHKOV ‧ 1881–1944 ‧
 • Vassily MAXIMOV ‧ 18--- ‧ ‧
 • Evsey MOISEENKO ‧ 1916–1988 ‧
 • Valentina MONAKHOVA ‧ born 1932 ‧
 • Alexei MOZHAEV ‧ 1918–1994 ‧
 • Nikolai MUKHO ‧ 1913–1986 ‧
 • Grigoriy MYASOYEDOV ‧ 18--- ‧ ‧

—N—

 • M. NATAREVICH Youth ‧ 1957 ‧
 • Dmitriy NALBANDYAN ‧ 1906-1993 ‧
 • Mikhail NATAREVICH ‧ 1907-1979 ‧
 • Alexander NAUMOV ‧ born 1935 ‧
 • Tatyana NAZARENKO ‧ born 1944 ‧
 • Piotr NAZAROV ‧ 1921-1988 ‧
 • Vera NAZINA ‧ born 1931 ‧
 • Anatoli NENARTOVICH ‧ 1915-1988 ‧
 • Yuri NEPRINTSEV ‧ 1909-1996 ‧
 • Mikhail NESTEROV ‧ 1862-1942 ‧
 • Samuil NEVELSHTEIN ‧ 1903-1983 ‧
 • Nikolai NEVREV ‧ 18--- ‧ ‧

—O—

 • Dmitry OBOZNENKO ‧ 1930-2002 ‧
 • Lev OREKHOV ‧ 1913-1992 ‧
 • Sergei OSIPOV ‧ 1915-1985 ‧ 1976 : Cornflowers ‧ ‧
 • Alexander OSMERKIN ‧ 1892-1953 ‧
 • Ilya OSTROUKHOV ‧ 18--- ‧ ‧
 • Victor OTIEV ‧ 1935-2000 ‧
 • Nikolai OVCHINNIKOV ‧ 1918-2004 ‧
 • Vladimir OVCHINNIKOV ‧ 1911-1978 ‧

—P—

 • N. POZDNEEV ‧ Spring day ‧ 1959 ‧
 • Leonid PASTERNAK ‧ 1862-1945 ‧
 • Kuzma PETROV-Vodkin ‧
 • Arkady PLASTOV ‧ 1893-1972 ‧
 • Ivan POHITONOV ‧ 1850-1923 ‧
 • Vasily POLENOV ‧ 1844-1927 ‧
 • Serge POLIAKOFF ‧ 1906-1969
 • Lyubov POPOVA ‧ 1889-1924 ‧
 • Nikolai POZDNEEV ‧ 1930-1978 ‧
 • Evgeny POZDNEKOV ‧ 1923-1991 ‧
 • Alexander PUSHNIN ‧ 1921-1991 ‧

—Q—

 • Vasily PEROV ‧ 18--- ‧ ‧
 • Vasily POLENOV ‧ 18--- ‧ ‧
 • Yelena POLENOVA ‧ 18--- ‧ ‧
 • Illarion PRYANISHNIKOV ‧ 18--- ‧ ‧
 • Vasili PUKIREV ‧ 18--- ‧ ‧

—R—

 • L. RUSSOV Portrait of N. Orlova, 1956 ‧
 • Lubov RABINOVICH ‧ 1907–2002 ‧
 • Ilya REPIN ‧ 1844–1930 ‧
 • Fyodor RESHETNIKOV ‧ 1906–1988 ‧
 • Nicholas ROERICH ‧ 1874–1947 ‧
 • Fyodor ROKOTOV ‧ 18--- ‧ ‧
 • Franz ROUBAUD ‧ 1856–1928 ‧
 • Olga ROZANOVA ‧ 1886–1918 ‧
 • Maria RUDNITSKAYA ‧ 1916–1983 ‧
 • Galina RUMIANTSEVA ‧ 1927–2004 ‧
 • Kapitolina RUMIANTSEVA ‧ 1925–2002 ‧
 • Lev RUSSOV ‧ 1926–1988 ‧
 • Andrei RYABUSHKIN ‧ 1861–1904 ‧
 • Arcady RYLOV ‧ 1870–1939 ‧

—S—

 • A. SAMOKHVALOV Cafe. Gurzuff ‧ 1955 ‧
 • Vladimir SAKSON ‧ 1927-1988 ‧
 • Tahir SALAHOV ‧ born 1928 ‧
 • Alexander SAMOKHVALOV (1894–1971 ‧
 • Martiros SARYAN ‧ 1880–1972 ‧
 • Konstantin SAVITSKY ‧ 18--- ‧ ‧
 • Alexei SAVRASOV ‧ 18--- ‧ ‧
 • Ivan SAVENKO ‧ 1924–1987 ‧
 • Leningrad Union of Artists ‧
 • Silvestr SCHCHEDRIN ‧ 18--- ‧ ‧
 • Gleb SAVINOV ‧ 1915–2000 ‧
 • Vladimir SELEZNEV ‧ 1928–1991 ‧
 • Alexander SEMIONOV ‧ 1922–1984 ‧
 • Arseny SEMIONOV ‧ 1911–1992 ‧
 • Valentin SEROV ‧ 18--- ‧ ‧
 • Yuri SHABLIKIN ‧ born 1932 ‧
 • Boris SHAMANOV ‧ 1931–2009 ‧
 • Semion SHCHEDRIN ‧ 18--- ‧ ‧
 • Alexander SHILOV ‧ born 1943 ‧
 • Alexander SHMIDT ‧ 1911–1987 ‧
 • Oleksii SHOVKUNENKO ‧ 1884–1974 ‧
 • Nadezhda SHTEINMILLER ‧ 1915–1991 ‧
 • Elena SKUIN ‧ 1908–1986 ‧
 • Galina SMIRNOVA ‧ born 1928 ‧
 • Alexander SOKOLOV ‧ 1918–1973 ‧
 • Alexander STOLBOV ‧ born 1929 ‧

—T—

 • Alexander TATARENKO ‧ 1925–2000 ‧
 • German TATARINOV ‧ 1925–2006 ‧
 • Victor TETERIN ‧ 1920–1991 ‧
 • V. TETERIN QUINCE ‧ 1966 ‧
 • Nikolai TIMKOV ‧ 1912–1993 ‧
 • Leonid TKACHENKO ‧ born 1927 ‧
 • Mikhail TKACHEV ‧ born 1912 ‧
 • Fyodor TOLSTOY ‧ 18--- ‧ ‧
 • Mikhail TRUFANOV ‧ 1921–1988 ‧
 • Yuri TULIN ‧ 1921–1986 ‧
 • Vitaly TULENEV ‧ 1937–1998 ‧
 • Vasily TROPININ ‧ 18--- ‧ ‧

—U—

 • Nadezhda UDALTSOVA ‧ 1886–1961 ‧

—V—

 • A. VASILIEV ‧ In Gurzuf ‧ 1964 ‧
 • Fyodor VASILYEV ‧ 18--- ‧ ‧
 • Ivan VARICHEV ‧ born 1924 ‧
 • Anatoli VASILIEV ‧ 1917-1994 ‧
 • Piotr VASILIEV ‧ 1909–1989 ‧
 • Apollinary VASNETSOV ‧ 18--- ‧ ‧
 • Viktor VASNETSOV ‧ 18--- ‧ ‧
 • Valery VATENIN ‧ 1933-1977 ‧
 • Vasily VERESHCHAGIN ‧ 18--- ‧ ‧
 • Nina VESELOVA ‧ 1922-1960 ‧
 • Igor VESELKIN ‧ 1915-1997 ‧
 • Sergei VINOGRADOV ‧ 18--- ‧ ‧
 • Boris VIPPER ‧ 1888-1967 ‧
 • Rostislav VOVKUSHEVSKY ‧ 1917-2000 ‧
 • S. Zakharov Still life with pomegranates, 1980 ‧

—W—

—X—

—Y—

 • Lazar YAZGUR ‧ 1928-2000 ‧
 • Vasily YEFANOV ‧ 1900-1978 ‧
 • Konstantin YUON ‧ 1875-1958 ‧

—Z—

 • Vecheslav ZAGONEK ‧ 1919-1994 ‧
 • Ruben ZAKHARIAN ‧ 1901-1993 ‧
 • Sergei ZAKHAROV ‧ 1900-1993 ‧
 • Maria ZUBREEVA ‧ 1900-1991 ‧

——————————————————————

--D--

 • Mai Dantsig ‧ born 1930 ‧
 • Olga Della-Vos-Kardovskaya ‧ 1875–1952 ‧
 • Alexander Deyneka ‧ 1899–1969 ‧
 • Irina Dobrekova ‧ born 1931 ‧
 • Aleksandr Drevin ‧ 1889–1938 ‧

--E--

 • Aleksandra Ekster ‧ 1882–1949 ‧
 • Alexei Eriomin ‧ 1919–1998 ‧

--F---

 • R. Frentz. Horsewoman ‧ 1925 ‧
 • Robert Falk ‧ 1886–1958 ‧
 • Nicolai Fechin ‧ 1881–1955 ‧
 • Pavel Filonov ‧ 1883–1941 ‧
 • Rudolf Frentz ‧ 1888–1956 ‧
 • Sergei Frolov ‧ 1924–1998 ‧

---G---

 • V. Golubev. Horses ‧ 1962 ‧
 • Nikolai Galakhov ‧ born 1928 ‧
 • Alexander Gerasimov ‧ 1881–1963 ‧
 • Sergei Gerasimov ‧ 1885–1964 ‧
 • Irina Getmanskaya ‧ born 1939 ‧
 • Ilya Glazunov ‧ born 1930 ‧
 • Aleksandr Golovin ‧ 1863–1930 ‧
 • Vasily Golubev ‧ 1925–1985 ‧
 • Natalia Goncharova ‧ 1881–1962 ‧
 • Vladimir Gorb ‧ 1903–1988 ‧
 • Tatiana Gorb ‧ born 1935 ‧
 • Konstantin Gorbatov ‧ 1876–1945 ‧
 • Gavriil Gorelov ‧ 1880–1966 ‧
 • Elena Gorokhova ‧ born 1933 ‧
 • Igor Grabar ‧ 1871–1960 ‧
 • Boris Grigoriev ‧ 1886–1939 ‧
 • Aleksei GRITSAI ‧ 1914–1998 ‧
 • Abram GRUSHKO ‧ 1918–1980 ‧

---H---

 • A. HARLAMOV. A Russian Beauty ‧
 • Alexei HARLAMOV ‧ 1840–1925 ‧

———————————