Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

ⓓ ◦ BREED ~ BREET ~ etc.

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

This project has been set up to service the Breed-Breet-Breedt tree on Geni. We will post links to useful web pages here, but probably the most important purpose is to have somewhere where descendants can post queries and ask for help.

Please do not add all your Bree(dt) profiles to this project - only those that there are queries about. We will add an outline of immediate descendants at the bottom of the page over the next few weeks, so please be patient! For more information about Jacob Bree(dt) SV/PROG please visit his profile page.

To participate in any project

- you do need to first be a collaborator - so join the project. Project Help: How to add Text to a Project - Starter Kit to get you going!

Queries in both English and Afrikaans are welcome. For maximum effect write your query in both, but If you have difficulty with this do contact either Willie (English) for assistance. There is a list of others who have offerred to help included on the South Africans' Geni Landing Site. WELKOM CUZZINS! project page.

How to do this.

Firstly use the drop down menu at the top left of the screen and Join the Project. If this option is not available to you then contact a collaborator and ask to be added to the project. Next open the edit tab on the project page and add your Query to the list below. Make sure that you include all vital information you have here. When you have typed your query please add a short line --- (three -) on the next line to mark the end of the entry. Start a discussion using the name as a heading, and link that discussion to the entry you have added to the profile. (If you do not know how to do this please ask either June (English) who will be happy to help you)! If you have a profile for the person you are making an enquiry about please add that profile to the project. (Use the tab at the right or the drop down menu on their profile page). Sit back and wait for someone to pick up on your query!! When your query has been answered or a solution has been found please remove the query from the page.

BREE(DT)==BREED~BREET~BREEDT~BREEN~BREEDE~BREDA~de BREED~de BREET~BREAD~

 • FR: Nom allemand rencontré en Moselle. C'est en principe un toponyme (qu'on retrouve dans la ville hollandaise de Breda) correspondant au germanique "braida" (= large, plat, cf. l'allemand "breit"). Le nom se rencontre également en Angleterre (variantes Breed, Breede) avec le même sens.

on geni also

other variations known? Please tell us....

Geskiedenis van die familie Bree(dt) in Suid Afrika

deur Jacobus Breed=

Ons familie het 'n ongekompliseerde eenvoudige gesk in SA. Sien die stamboom hieronder : net een stamvader, een paar tweedegeslag-voorouers en dan 7 derdegeslag-kinders(c1 tot c9) met 'n nageslag, wat die familielyne vir die hele familie in SA vorm, of hulle nou die van met 'n d of t of dt aan die end spel, almal is een familie - hierdie navorsing is hoofsaaklik Giel Breed van Pta s'n wat vir jare met toewyding die kerkregisters en die boedels tot in 1980 landwyd deurgewerk het en vir ons die stamboom opgestel het, groot dank aan hom - Hansie & Cobus het ook aangevul!

In Nederland

Stamvader Jacob, afkomstig van Edam, 'n ou hawestad net noord van Amsterdam arriveer 1742 in die Kaap as amptenaar van die destydse VOC Kompanie. Sy familie in Edam was skynbaar gesiene mense wat 'n merkbare bydrae tot die openbare lewe daar gelewer het - So was sy oupa en oupagrootjie benewens vele ampte wat hulle beklee het ook albei burgemeester van die stad Edam, en sy grootjie, Jacob Jansz (kort vir Janszoon), is verder vereer vir sy dienste, deurdat sy naam JJBreet met sy huismerk in die gebrandskilderde venster in die Grote Kerk van Edam aangebring is, en hy en sy familie is in die Grote Kerk begrawe ( maar sy naam op sy graf is JJBreed gespel!). Die Grote Kerk is in 1602 tydens 'n brand byna verwoes en toe haastig weer opgebou, lyk dus van buite onindrukwekkend, maar is nog die grootste ou kerk in Nederland. Edam is vandag klein teenoor ander stede soos Amsterdam, net bekend vir sy kase, maar het sy stadstatus vanwee sy geskiedenis behou.


Grote Kerk Edam Grote Kerk Edam

Aan die Kaap

Jacob is toe hier aan die Kaap as amptenaar van die VOC saam met 'n reisgeselskap, een van vele wat die binneland gaan verken het, met die enigste gangbare roete deur die sandveld van die weskus op - die enigste probleem hier was 'n waterskaarste, en so land hulle aan by die derde waterbron langs die roete, nl by die grot en fontein op die plaas van Jacob Cloete, gesiene boer en groot grondbesitter van destyds. Die Heerenlogementgrot is miskien humoristies so genoem, omdat die grot hoër op teen die rant skuilte en 'n goeie uitsig gebied het en aldus so deur die trekleiers gebruik is, terwyl die res v/d trekgeselskap onder by die fontein by die trekdiere moes bly! Hier het baie bekende mense toe al hulle name op die rotswand aangebring, en hier beitel Jacob ook sy inskripsie uit: JACOB BREEDT - 1747 DEN 25 OCTOBER BIN IK GEKOMEN ALBIJ DE HEER JACOB CLOETE - sy inskripsie het van historiese waarde geword, want dis die enigste wat aangedui het aan wie die plaas behoort het. Cloete het skynbaar 'n dringende behoefte aan 'n onderwyser vir sy mense gehad, hy vind uit Breedt was geleerd, vra hom om te bly, en net daar sien hy dit skynbaar as sy roeping. Breedt bly daar agter, en vir meer as 3 dekades bly hy as onderwyser vir die Cloetes se mense, tot sy aftrede - volgens PL Schotz is baie VOC amptenare weens die skaarste aan onderwysers aan die Kaap so "uitgeleen" deur die VOC. Jacob se dienskontrak is later soos vereis, formeel met Hendrik Cloete, seun van Jacob Cloete opgestel en jaarliks hernu - LW hier en orals hierna teken Jacob sy van as Breedt met 'n dt - miskien 'n samevatting van die 2 spellings van sy grootjie se van in die Grote Kerk? Dit lyk dus of hy 'n nuwe unieke spelling van die van hier ingestel het want as onderwyser het hy tog seker geweet hoe om te spel! Elk geval, die drie spelvariante met 'n d en t en dt aan die end kom vandag nog hier onder die familie voor, waarskynlik te wyte aan spelfoute in registers sowel as die gebrekkige spel- en taalvermoëns van destyds. Hoe hulle dus ook die van spel, en hoe sterk hulle ookal daaroor voel, dis bewys dat ons almal afstammelinge van hierdie een stamvader Jacob Breedt is.

Einde van die Eerste Geslag

Jacob het dus daar by die Heerenlogement noord van die huidige Graafwater bly onderwys gee tot sy aftrede in 1773, toe Cloete aan hom die leenplaas Zeekoevallei daar naby oorgemaak het. Daar het hy as vryburger gaan boer, maar slegs vir 2 jaar tot sy dood - ons het afskrifte van sy dienskontrak en sy testament wat op sy sterfbed opgestel is, en uit al sy aksies blyk dat hy 'n baie deeglike mens moes gewees het wat alles vir sy medemens en sy gesin feil moes gehad het. Ongelukkig is hy laat, eers in 1762 getroud met Maria Striegel, dogter van 'n Duitse immigrant Coenraad Striegel, en hulle het toe net 3 kinders gehad - die oudste b1 Anna Margeretha is met Pieter van Zyl getroud, en die jongste b3 met 'n weduwee en dus geen Breedt kinders hier nie, dus net hul b2 Johannes Augustus. getroud met Johanna Maria Venter was toe die enigste tweedegeslag-voorouers. Hulle het wel 12 kinders gehad, maar net 7 seuns met 'n Breedt-nageslag. B2-hulle as veeboere het later na die oosgrens verskuif, en daar saam met hul kinders op leenplase geboer, waar 'n hegte verband met die gemeenskap daar ontwikkel het.

Die Groot Trek

Gevolglik, toe die Groot Trek in 1834 begin, is hierdie familie almal saam, maar dit lyk of b2-hulle daar oorlede is, want hulle word nie in die trekke genoem nie. Terloops, Gustav Preller meld in sy Voortrekkermense dat die trek die gevolg was van veeverliese en strooptogte deur swartes vanoor die Visriviergrens asook die owerheid se swak politieke beleid, maar andersyds ook weens die drang na 'n onbelemmerde eie volksontwikkeling was, wat posgevat het - die alternatief was opstand, en daarvoor het hulle as Godvresende vredeliewende mense nie kans gesien nie - dit blyk ook veral uit die beroemde manifes van Piet Retief wat hy op die vooraand van die trek wereldkundig gemaak het. Geen wonder dat die lewe, strewe en dood van hom en sy makkers so 'n rol gespeel het in die ontwaking van 'n volkstrots in die daaropvolgende geskiedenis van die Afrikaners nie.(Twee van die 7 Breedt-broers, nl c2 en c4 met lg se seun d4 en die swaer, c3 se man, is saam met Retief deur Dingaan en sy impi's vermoor, na die verkryging van die stuk grond wat hulle kom koop het - die verlies van die 4 - asook die in Bloed rivier - uit 'n relatief- klein familie voorwaar 'n swaar slag vir die hele familie gewees!

Na Trek

Die pad daarna, kortliks saamgevat is dat die res van die familie daarna saam met die trekke (Veral AH Potgieter) is, deur die ou Vrystaat tot in die ou Wes Transvaal, tot agter die Magaliesberg, toe weer oos op soek na 'n eie hawe, waar die koors hulle gestuit het, en toe noord tot aan die Soutpansberg, waar hulle die Voortrekkerdorpie Schoemansdal,wes van die huidige Louis Trigaardt aangelê het. Ongelukkig moes hulle dit ook weer later prysgee en suidwaarts verskuif - oor al die ontberings tydens al hierdie trekke swyg ons maar.

In Oënskou

Saamgevat, die eerste Breedts was dus amptenaar/boere daar aan die Weskus-sandveld waar hulle ge-arbei en oorlede is, die tweedegeslag-voorouers boere wat daar aan die oosgrens dood is, die derdegeslag veeboere aan die oosgrens en Trekkers, wat sekerlik baie ontberings moes deurgemaak het. Genoemde faktore het dus daartoe bygedra dat ons familie aanvanklik klein was en stadig gegroei het. Die volgende geslag was skynbaar ook nog boere hier in veral die noordelike provinsies, en eers daarna landwyd verspreid geraak, soos die verstedeliking en industrialisasie hulle oor die ganse spektrum van beroepe laat versprei en vinniger laat aanwas het - hou in gedagte die verskillende oorloë (David Breed is n voorbeeld) en die konsentrasiekampe waardeur die families ook verliese gely het en hul offers so moes bring.

Vandag

Mens sou ook kan sê dat ons familie ten volle hul aandeel in die groei en ontwikkeling van ons land en volk en aan die volksgeskiedenis geneem het, en vandag nog steeds oral 'n bydrae maak - meer hieroor later. Verder het ons al 'n familiebond met 'n eie grondwet, familiewapen en familieregister daargestel, vier familiesaamtrekke hier in die noorde gehou en 'n gedenkplaat vir ons stamvader daar in sy kontrei, by die Heerenlogement gaan onthul. Ons bede is dat die volgende geslagte van die Breed(t)s die familie-geskiedenis verder sal uitbou, veral deur middel van 'n eie webtuiste - mens moet tog weet waarvandaan jy kom en waar jou wortels lê! Mag ons God julle seën in hierdie wonderlike land van ons, so duur deur ons voorgeslagte verkry.

**********************

The ancient history of this distinguished surname

***BREED****

The Scottish/English border was a tract of rugged territory stretching from Carlisle in the west to Berwick in the east. The name Breed is one of the oldest border surnames or clans.

Ancient manuscripts such as the Exchequer Rolls of Scotland, the Inquisitor, the Ragman Rolls, the Doomsday Book, acts of Scottish Parliaments, Baptismal, Parish records and Cartularies, and Tax records were researched. The name Breed was first found in Edinburgh shire where they were seated from very ancient times and can trace their origins to the extensive lands and estates of the same name south of the city of Edinburgh.

Although the name, Breed, appeared in many references, from time to time, the surname was shown with the spellings Brad, Baid, Bread, Braed, Bradd, Breed, Bredd, Brade and these changes in spellings frequently occurred during a person’s own lifetime, or between father and son. Simple errors by scribes and church officials occurred when they spelt the name as it sounded. The same person was often born with one spelling, married with another, and on his gravestone, yet another. The family name Breed is believed to descended originally from the Boernicians. The ancient founding race of the north were a mixture of Scottish Picts, Angles and Vikings, a race dating from about the year 400AD. Their territories ranged from Edinburgh in the north, southwards to the North Riding of Yorkshire in England. From400AD to 900AD, their territory was overrun firstly by the Ancient Britons, then the Angles from the south, and finally the Vikings, Picts and Dalriadans from the north. By 1000AD however the race had formed into discernible clans and families, perhaps some of the first evidence of the family structure in Britain. This area produced strange nicknames such as the Sturdy Armstrong’s, one of whom, Neil, was the first to colonize the moon, the Gallant Grahams, the Saucy, the Angry Kerr’s, the Bells, the Nixon’s, the famous Dickson’s, the bold Rutherford’s, the Puddings Somerville’s, and most of the names ending in “Son”.

Emerging from this distinguished circle is the surname Breed and the earliest records were found in Edinburgh, and Henry Brade of Brade hills was Sheriff of Edinburgh in the year 1140AD. The Scottish Clan held these lands for more than to centuries. The family became involved in ecclesiastical affairs, patronising the Castle of Maidens, the Abbey of Hollrood Castle. John Brade was Cannon of Glasgow in 1250. By 1300, the clan had acquired unusual rights of privacy over the King in their lands of Bavelay, Sir Thomas Brade was knighted about this time as being the head of his clan. His son, Sir Henry, rendered homage to King Edward 1st of England during his brief conquest of Scotland in 1296AD. Notable amongst the families to the north of the border became Scottish after about the year 1000AD, and the south they became English. However, they would continue to be united clans, powers unto themselves, owing little allegiance to either Scotland or England, having territories and interests on both sides of the border.

Conflict between these aggressive families became so great that in 1245AD, 6 Chiefs from the Scottish side and 6 Chiefs from the English side met at Carlisle and produced a set of laws for all the border territory. These were unlike any laws prevailing in England or Scotland or, for that matter anywhere else in the world. For example, it was a far greater offence to refuse to help a neighbour recover his property, wife, sheep, cattle or horses than to steal them in the first place. For refusal of assistance a person could be hanged on the instant, without a trial. While clans were on this “hot trod”, from which we get the modern expression “hot to trot”, they were protected from almost all eventualities. Many of the descendants of this border area have enjoyed the distention claiming to be descended from cattle thieves and horse stealers, little realizing this was the way of life amongst the border people who, ironically, earned nicknames such as the Haughty Humes, the Worthy Watsons, the Proud Setons and the Jingling Jardines

In 1603, unification of the crowns of England and Scotland under James VI of Scotland found it expedient to disperse the “unruly border clans”. In 1587, an Act of Scottish Parliament had condemned certain border families for their lawlessness. Scotland was moving towards breaking up the old “border code”.

Hence, the border clans, largely the Strathclyde Britons on the western border, and the Boernicians on the eastern border marches, were dispersed to England, northern Scotland and to Ireland. Some were banished directly to the colonies.

In Ireland, they were granted lands previously held by the Catholic Irish. They signed an “undertaking” to remain Protestant and faithful to the crown. There is no record of this distinguished family migrating to Ireland, but this does not preclude the possibility of individual migration. Gradually becoming disenchanted with life in Ireland many of these uprooted families sailed the stormy Atlantic. These overcrowded ships often arrived with only 60 to 70% of their original passenger list, many dying of cholera, typhoid, dysentery or small pox.

In North America, some of the first name Breed, of which that same clan or family, were James Brade, settled in New England 1763 and James Brade arrived in Philadelphia in 1871. These migrants became the backbone of the first settlements from Maine to the Cumberland Gap. In Canada they settled in Nova Scotia, the St Lawrence and the Ottawa valley. During the American War of Independence those loyal to the Crown moved northward into Canada and became known as the United Empire Loyalists. Meanwhile, the name Breed provided many prominent contemporaries. (Sourced from - Breed)

**************************************

A RECORD OF THE DESCENDANTS OF ALLEN BREAD, WHO CAME TO AMERICA FROM ENGLAND IN 1630.

Originally published by

HATHAWAY & BROTHERS, THE EVANS PRINTING HOUSE, FOURTH AND LIBRARY STS., PHILADELPHIA. 1892.

PREFACE.

On the 10th day of September, 1868, a convention of members of one of the many branches of the Breed family assembled at the house of the late Deacon J. C. Breed, in Jamestown, N.Y. Deacon Breed read a paper giving the result of his work in tracing the history of that branch of the family back to Allen Bread, who came from Englant to Massachusetts in 1630. A report of the proceedings was printed, and in 1874 a copy of it was examined by the author of this book. The statement that Allen Bread, born in England in 1601, was the father of all the Breed families in the United States, coupled with the fact that he came to America at such an early date, suggested at once the idea that some person should write a history of the Breed family, and thus exhibit between the covers of a book the size of the family, and the influence exerted by its members in Lynn and other cities and towns to which they migrated; alsotheir share in the events which made up the nation's history.

I decided to undertake the task of compiling this work, securing and classifying the data obtained as opportunity offered, and the result is herein given.

This book is primarily intended as a record of the Breed Family.

It is designed to enable the members of the family to trace easily the genealogical record of any individual, or of any branch of the family; likewise to trace the records of more than one person, and find when and where they unite.

I start with the name Allen Bread, b. 1601, and place in the record no name that cannot be traced to this one man by the plan here adopted.

The notes concerning individuals have been sent to me by the relatives of those to whom they refer, and are therefore believed to be correct.

The historic narration of events in a few cities and towns are given at some length, because linked with the history of our family.

The genealogy of the family previous to the year 1630, can not be secured without much expense, and therefore it is not treated in this book.

Many blanks occur among the dates of births, marriages and deaths, and these can be filled by the families concerned.

Some of the readers will doubtless be greatly surprised to discover how much more material they might have sent me. It gives me pleasure to acknowledge the valuable assistance which has been rendered by a few friends. When I had done about all I could to establish my own line of descent, information given from the War Records by the Hon. Charles O'Neill, the Representative in Congress from the Second District of Pennsylvania, and by Mr. Chas. B. Whiting, of Hartford Conn., enabled me to complete the record. When an appeal was made for subscriptions in advance, those who responded promptly with checks for $20.00 each were Rev. Dr. David R. Breed, of Chicago; Mr. Wm. J. Breed, and Mr. Judson W. Breed, of Cincinnati; And Mr. Allen G. Breed of Perry, Iowa. After the manuscript had been about completed, the index and chart made, and a long delay occurred, Dr. David R. Breed sent me his check of $100.00 "to be returned in cash or in books." With this encouragement I have been able to revise all the manuscript and place the matter in the hands of the printer. One hundred books will be printed, and nearly all of this number have now been ordered.

J. Howard Breed

March 1st, 1892.

THE SETTLEMENT OF NEW ENGLAND

"The settlement of New England was a result of the Reformation and of implacable differences between the Protestant Dissenters and the Established Anglican Church."

"Puritanism, zealous for independence, admitted no voucher but the Bible; a fixed rule, which it would allow neither Parliament, nor Hierarchy, nor King to interpret."

"The surplice and square cap were rejected as the livery of superstition; the outward sign that prescription was to prevail above reason and authority to control inquiry." So says the historian Bancroft.

While the Dissenters were protesting, King James saw that there was danger that their desire for freedom might yet lead to an attempt at representative government; for did he not say to some of them, "You are aiming at a Scot's Presbytery, which agreeth with Monarchy as well as GOD and the Devil," yet this very King made our grand representative Government possible by granting his subjects a large tract of land in America, thus inducing them to emigrate and establish a government for themselves. His first grant gave them 800,000 square miles of territory; six times the area of Great Britain.

Even after the Colonies had been established, the fears of the Parliament were aroused, and much was apprehended from its interference. Such interference was however prevented by important events happening in Great Britain, for just at this time the Jenny Geddes exploit occurred.

That zealous woman could not brook the reading from the Liturgy, prayers translated from the Roman Missal, and expressed her discust by the throwing of her three legged stool at the officiating Dean, and by the cry, "What, ye villain, will ye say mass in my lug?" This crucial act on the part of the brave Jenny, was the beginning of the great religious rvolution, which drew attention from the American Colonies, and permitted them to grow untrammeled for twenty years.

The name "NEW ENGLAND" was given by Captain John Smith, who examined the shores from the Penobscot to Cape Cod and prepared a map of the coast.

The first Patent was issued by King James to forty of his subjects, under the title of "The Council established at Plymouth, in county of Devon, for the planting, ruling, ordering and governing New England in America."

The territory conferred extended from the 40° to the 48° North latitude and from the Atlantic to the Pacific Ocean, with the lands and islands, rivers and harbors, more than 800,000 square miles. With this territory there was granted to the colonies the rights to the appointing of all officers, and of the determining of all forms of government.

On the 19th of March, 1628, John Humphry, a brother-in-law of the Earl of Lincoln, John Endicott, and four others, gentlemen from Dorchester, Obtained from the Council of New England, a grant of the coast between Laconia and Plymouth Patent, including the whole of Massachusetts Bay and all the land Westward to the Pacific Ocean, between two parallel lines, "the one north of any and every part of the Merrimac River, and the other south of any and every part of the Charles River."

These pioneer formed a company known as "The Massachusetts Company," an on the 4th of March, 1629, John Winthrop, Sir Richard Saltenstall and others secured a charter to confirm the grant and then formed a corporation known as "The Governor and Company of Massachusetts Bay in New England." Preparations were made to extend the settlement, which they named "The Londons Plantation in Massachusetts Bay."

Every 50 pounds ($240) contributed to the company's stock by any member entitled him to 200 acres of land.

Every stockholder who emigrated at his own expense was to receive 50 acres for each member of his family. The stock afterward diminished in value, and as a compensation, each stockholder was to receive 200 acres additional for each 50 pounds originally subscribed; of this company, John Winthrop was elected Governor.

Governor Winthrop was born in Groton, County of Suffolk, England, January 11, 1588. He died in Boston, Mass., March 26, 1649. He was bred to the law. He sailed with his company from Yarmouth, England, April 7, 1630.


EARLIER EMIGRATIONS.

The Puritans from Leyden sailed from Southampton in the Mayflower and Speedwell, on August 5, 1620, but were forced by storms to return to Plymouth. The Mayflower again sailed for America on September 6, 1620, and entered Cape Cod harbor on November 11. The colony consisted of 101 persons.

The passengers of the Speedwell came with others in the Fortune, which arrived November 10, 1621.

The third colony arrived in the "Annie and Little James," in August, 1623.

The fourth colony arrived in June, 1629, in six ships, and with them came thirty-five members of the Leyden Congregation. They landed at Naumkeag (Salem).

The fifth party arrived about June 1, 1630, from the West of England, under Ludlow, brother-in-law of Endicott. They landed at Nantasket, and settled Matapan, which they called Dorchester, after their native city.

On June 12, the Arbella, and fifteen other vessels, arrived at Salem, with eight or nine hundred souls; being the Massachusetts Company under John Winthrop.

Winthrop went to Boston, Saltenstall to Watertown, Pynchon to Roxbury, Craddock's servants to Mystic (called Medford), and Allen Bread, and others, stopped at Saugus, and founded Lynn.

Mr. Bancroft tells us, "About 800 - all of them Puritans, inclined to the party of Independents; many of them men of high endowments, large fortunes and best education, scholars, well versed in all the learning of the times; clergymen, who ranked among the most eloquent and pious in the realm - embarked with Winthrop."


LYNN.

Lynn is pleasantly situated on the northern shore of Massachusetts Bay, between the cities of Salem and Boston. It has the river Saugus on the west, the harbor on the south, the ocean on the south-east, and the Lakes of Lynn on the north; Salem is five miles north-east, and Boston is nine miles south-west. From the centre of the southern side of Lynn a beach of sand extends two miles into the ocean, at the end of which are two peninsular islands called the Nahants.

The name Nahant is supposed to have been derived from the Indian word "Nahanteen" - twins. Great Nahant is two miles in length, and half a mile wide. It is surrounded by steep, craggy cliffs, rising from twenty to sixty feet above the tide, with a considerable depth of water below. Above the cliffs the promontory swells into mounds from sixty to ninety feet high.

It was these Nahants which Thornwald saw as he sailed eastward from his Vineland, as he called Rhode Island. Lief, a brother of Thornwald had discovered Rhode Island in the year 1000, being led to it by reports from voyager Biarne, who had seen new lands in that direction when driven out of his course by storms.

Lief and Thornwald were sons of Eric the Red, and Iceland Prince who emigrated to Greenland in the year 986.

Thornwald, it is said, noticed Cape Cod and passed on to Nahant, where he landed and was killed by the Indians, and was buried by his friends.

In 1603, Martin Pring, and explorer, sailed into Cape Cod Bay in search of medicinal plants. In 1614 Captain John Smith sailed into Massachusetts Bay and expressed his admiration of the Nahants thus: - "The many isles of Mattahunts are on the west side of this bay, where are many isles and some rocks, that appear at great height above the water like the Pieramides of Egypt."

At the north-west extremity of Nahant is "John's Peril" a vast fissure in the cliff, forty feet perpendicular, which received its name from the following anecdote: -

"John Breed, one of the early inhabitants of Nahant, one day attempted to drive his team between a rock on the hill and this cliff. The passage being narrow, he found on the hill and this cliff. The passage being narrow, he found his team in great peril and hastily unfastened his oxen. The cart fell down the precipice and was dashed to pieces."

In 1629 the inhabitants of Lynn consisted of the families of the following five men: Edmund and Francis Ingalls, John and William Wood and William Dixey.

Allen Bread, with some fifty others who landed with Gov. Winthrop settled at Lynn.

After these settlers others came rapidly; Mr. Bancroft says: "Before the Long Parliament assembled in 1641, 21,000 persons had arrived in New England, in 198 ships, and the cost of the Colonies had been nearly one million dollars."

boston was not a large town at this time, for John Fuller who came there in 1630 found that "only seven huts were erected."

Lynn was known as "Saugust" when it was incorporated in 1630 by being represented in the General Court.

In the early part of 1631 provisions were scarce and many persons depended for subsistence on clams, ground nuts and acorns. Wheat sold for $3.11 per bushel, and Indian corn from Virginia at $2.44 per bushel. A good cow brought over $100 and a yoke of oxen over $175.

Previous to 1632 the people of Lynn had no minister of their own. Some attended church at Salem, and others had meetings in their houses. The Rev. Stephen Bachiler arrived in Boston, June 5th of that year and went at once to Lynn, the first service being conducted by him on the 8th of June.

In 1635 Mr. Bachiler was dismissed and the celebrated Hugh Peters was employed to preach, but he would not become their pastor. He went back to England in 1641 and was executed on the charge of treason, Oct. 16th, 1660.

In 1635 Rev. Samuel Whiting came to Lynn from his home in Lynn, England, and in compliment to him the name Saugust was dropped and the name Lynn adopted.

Lynn in England was called "Lynn Regis," because it was patronized by King John, who in 1215 received great service from the town in his war with France. "He granted them a Mayor and gave then his own sword to be carried before him, with a silver gilt cup which they have to this day."

On November 8th of this year, Mr Whiting was installed pastor of the church at Lynn, which consisted of six members besides the pastor. They signed a covenant and adopted the name, "The First Church of Christ in Lynn."

Samuel Whiting was b. at Boston, Lincolnshire, England, Nov. 20th, 1597. His father John was Mayor of the city in 1600, and his brother John secured the same office in 1625. Mr. Shiting sailed from England in April, 1636, and arrived at Boston, Mass. on May 26. He d. Dec. 11th, 1679, having preached at Lynn 43 years. His second wife was Elizabeth St. John, of Bedfordshire, England, sister of Oliver St. John, Chief Justice of England in the time of Oliver Cromwell. She was sixth cousin to King Henry VII. Through the Beauchamps she was descended from the Earls of Warren and Surrey, from the Earl of Warwick, from William the Conqueror and from King Henry I, of France. She was descended from William the Norman in two distinct lines and in her were united the lineage of ten of the soverigns of Europe.

It seems most probable that Allen Bread was a Puritan when he landed. He came to this country to assist in establishing a government which should be based upon principles which were supported by the Puritans. He was identified with the First Congregational Church in Lynn, and as late as 1692 we find that his son Allen 2 was assigned to a seat in the pulpit by vote of the Town Meeting. He had gone to Long Island and assisted in the organization of a Congregational Church there, which afterward became a Presbyterian Church. We find his grandson signing the list of "those called Quakers" in 1692. The greater part of that branch of the family which remained in Lynn, are members of the Society of Friends.

Allen's grandson, John 48, went to Stonington, and the greater part of his descendants have been Baptists. Some of the Stonington Branch near Norwich, Conn. are Congregationalists, ant those who descended from his great-grand-son, George 162, are Presbyterians. Other members of the family are found in New York, Pennsylvania, Ohio, Illinois, Michigan, Kansas, California and Texas. The descendants of Josiah 24, a great-grandson of Allen 1601, are Presbyterians.

We know of several ministers of this name - three Presbyterians, 35, 37 and 193, two Congregationalists, 90 and 190, one Episcopalian, 109, and one Baptist, 136.

We shall not make the absurd claim that no man by the name of Breed has ever disgraced that name by evil deeds. It is a name of a human family, and the family can only improve and secure honor to their name by obediance to the laws of God as found in the Bible. This they have not all done.


THE BREED FAMILY.

It is well known that the peculiarities of a family of animals are found in all its members. It is known also that this law applies to man.

Each family has its distinctive traits. It is therefore very interesting to notice how these traits cling to all the family, even though the varied circumstances of locality, religion, and employment.

As a rule, the Breeds have been a positive, determined race, industrious and persevering in business, and careful of their income.

In Leiden, Holland, Dr. Breed 35 saw, a few years ago, that the name of the chief street was "Brede," and that "Brede's Lager Beer Distillery" seemed to be flourishing.

In the year 1100 many Hollanders emigrated to England and it was about that time that the town of Brede in Sussex county was settled. The town now contains a population of one thousand souls, and covers some five thousand acres. It was here that King Edward I in the year 1297 received the oath of fealty from the Scottish chieftains, Comyer and Monteith. The Register of the town dates back to 1359. In its church there are brasses with Latin inscriptions to Robert Oxenbridge, dated 1487 and 1492. The Atford family mansion which is now called Brede Place, was erected in the reign of Edward III.

The Manor of Brede, was distinct from Hundred of Hastings up to the thirth-third year of Henry VIII.

the family spread over England and we know very little of their history until the time of Allen Bread, who sailed for America with Governor Winthrop.

In England the name is now spelled "Brede," "Bread," "Breed" and "Breeds." London has a Bread street.

Allen 1601 spelled his name Bread, but soon after the family settled in this country the name was spelled "Breed," and this form is now universally used here by his descendants. The Breed family in the United States is one family, all being the descendants of Allen Bread and his first wife, who came to this country in 1630, bringing with them two boys and having two boys to them after their settlement in Lynn.

It is our intention in this book to show how all persons named in the Record are related to Allen Bread and consequently to each other, andto show as far as possible, what sort of persons they are and have been, and under what circumstances their lives have been spent.


Last revised: June 08, 1999 Web Page Copyright © 1999. All Rights Reserved

Website designed by Russell Breed

****************************************************

'

Places named after the family and its history

South Africa

 1. Breedtsnek - mountain pass (http://www.geonames.org/1015761/breedtsnek.html)
 2. Breetsvlei - rural farming area of the R509 road between Magalisburg and Derbe.

Early SA military history of the Breetsnek area (http://samilitaryhistory.org/vol111ic.html)

EVENTS IN THE WESTERN TRANSVAAL. 3

Oorzaak, on the north side of OUfants Nek some thirty miles away, on the same date. On that very day, and almost mid- way between the two, the enemy struck a blow more unex- pected from its direction than its weight, though it was heavy enough.

At Rustenburg, it will be remembered, Cunningham had been stationed since the re-occupation of that town in October. He had some 2,000 officers and men in the place, too few to com- bine the guardianship of a large dep6t with field operations, especially at a post which might have to be evacuated at any time, yet numerous enough to require frequent convoys to keep them supplied. These convoys had been wont to travel along the Rustenburg — Pretoria road. It was so long since the enemy had been seen in this quarter that the track had come to be considered " as safe as Piccadilly."* To and fro throughout November the baggage trains had passed regularly without molestation, with escorts growing gradually weaker and vigilance relaxing ; yet the passage was long and difficult, unguarded westward of Commando Nek, and open to sudden forays from either side. Noting these things, and being in need of supplies himself, De la Rey kept watch upon the road from the southern side of the mountains, determined to seize the first opportunity for a coup. In the last week in November a convoy of more than 260 wagons, having discharged its load at Rustenburg, pro- ceeded eastward to refill. The journey was made in peace, and on December 2nd, the road being reported as safe as usual, the wagons once more headed westward for the return march. De la Rey saw his chance. Broadwood was still beyond the western arm of the mountains, kept there by the presence of the aforementioned patrols ; Clements lay inactive on garrison duty in Krugersdorp. Stealing into the gap between, De la Rey dashed across the range by Breedts Nek, and on the morning of the 3rd was in hiding with 800 men near Buffelspoort, flanking the track of the advancing convoy. This was marching in two equal divisions, the leading half escorted by twenty men of the

 • Description by an officer.

VOL. IV. I* Out of SA Mil History http://www.archive.org/stream/historyofwarinso04mauruoft/historyofwarinso04mauruoft_djvu.txt

More on the internet

sources of and places with more information

in Europe: the Netherlands

Bron: Archief WEESKAMER van Edam 1621-1811

 • 24-06-1625 : Heert Tjaertsz Backer als man en voogd van Lijsbet Cornelisdr en Jan Jacobsz BREED en Juriaen Juriaensz als voogden laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun oom Pieter Jacobsz Breed. De moeder zal de inkomsten ontvangen voor het onderhoud van de kinderen volgens akte van akkoord tussen Heert Tjaertsz ter eenre en de voogden ter andere zijde.
 • 20-04-1627 : Heert Tjaertsz en Jan Jacobsz BREED zijn het erfdeel van Lijsbet Cornelisdr in de nagelaten goederen van haar zaliger zoon Cornelis Claesz overeen gekomen.
 • 21-10-1631 : Jacob Claesz, getrouwd, heeft zijn goederen ontvangen. Actum ter presentie van zijn gewezen voogden Jan Jacobsz BREED en Juriaen Juriaensz Wulp.
 • 30-12-1659 : Jacob Jansz BREED als man en voogd van Stijn Jans en Jan Roelofsz als man en voogd van Trijn Jans ontvangen met consent van mr. Niclaes Oudtclaes voor zijn grootvader Pieter Pietersz Oudtclaes, de goederen van de ab intestato in Oostindiën overleden Jan Jansz, broeder van hun vrouwen.
 • 01-03-1644 : De voogden Heijn Jacobsz Clomp en Jan Jacobsz BREED laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun bestevader Heijn Cornelisz Nelemaets, waaronder de helft van een custingbrief van f 670.- gemeen met Cornelis Heijnsz en zijn kinderen, gesproten uit de verkoop van een stukje land aan Claes Jansz Withoet.
 • 11-02-1648 : Jacob Luijcasz heeft ten overstaan van de voogden Dirck Sijmonsz Tralij en Dirck Pietersz de kinderen hun moederlijk goed bewezen, waaronder een derde part in een stuk land en een derde part in een losrentebrief gemeen met Jan Jacobsz BREED en Jeuriaen Wulp.
 • 25-03-1664 : Jan Roelofsz ter eenre en Jacob Jansz BREED en Sijmon Roelofsz als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
 • 01-03-1667 : De voogden Jacob Jansz BREED en Cornelis Reijersz laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven van hun ouders.
 • Bewijs van 's moeders erfenis van Stijntie en Heijn Florisz, nagelaten kinderen van Jannetie Jacobs BREED, daar vader af is Floris Heijnsz. -- 10-03-1671 : De vader Floris Heijnsz ter eenre en de voogden Pieter Jacobsz BREED en Sijmon Jacobsz Tralij ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
 • 05-07-1691 : Lijsbet Pieters, geassisteerd met haar man Jan Jacobsz BREED, ontvangt met consent van haar voogden haar goederen.
 • Staat van de goederen van het nagelaten kind van Albert Jacobsz BREED, daar moeder af is geweest Niesje Hesselt, gewoond hebbende alhier. -- 27-09-1678 : De voogden Pieter Olij en Hessel Oetsz laten de goederen registreren. -- 18-12-1692 : De voogden Jan Jacobsz BREED en Hessel Oetsen brengen goederen boven. -- 19-12-1702 : Jacob Albertsz BREED, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn oom Jan Jacobsz BREED de goederen.
 • 17-08-1683 : De voogden Marten Claasz BREED en Jacob Jansz Groot ter eenre en de moeder Trijntje Hendricks Pos ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
 • Bewijs van 's moeders erfenis van Stijntje Jans, nagelaten dochter van wijlen Trijntie Teunis Walravens, daar vader af is Jan Jacobsz BREED. -- 17-06-1687 : De vader Jan Jacobsz BREED ter eenre en de voogden Jacob Teunisse Walraven en Juriaen Beets ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis, o.a. de helft in een stuk land gemeen met Harmen Dobber. -- 24-11-1705 Stijntje Jans, geassisteerd met haar man Jan Jansz Haringman, ontvangt met consent van haar voogd burgemeester Beets de goederen.
 • REST VOLGT Z.S.M. - gekomen tot blz.311