Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • Wang Sizong 王嗣宗 (944 - 1021)
  Wang Sizong 王嗣宗 [1880] Jinshi # 1. XCB, 28.10b, 37.4a, 76.4a-4b, 48.16a, 52.19b, 53.1a-1b; HSSCGY, 1.3b; TZHDSL, 41.3a. CBD, 1, 355-6. — RMH
 • 楊礪 (汝勵) (931 - 999)
  《宋史》卷287 楊礪,字汝礪,京兆鄠人。曾祖守信,唐山南西道節度、同平章事,本宦官復恭假子也。祖知禮,後唐均州刺史。父仁儼,入蜀仕王氏,為丹稜令。蜀平,補渭南主簿,累遷永和令。礪,建隆中舉進士甲科。父喪,絕水漿數日。服除,以祿不足養母,閑居無仕進意,鄉舊移書敦諭,礪乃赴官。解褐鳳州團練推官,歲餘,又以母疾棄官。開寶九年,詣闕獻書,召試學士院,授隴州防禦推官。入遷光祿寺丞,丁內艱,起就職。久之,...
 • Wang Jie 王杰 (1725 - 1805)
  《清史稿》卷340 王杰,字偉人,陝西韓城人。以拔貢考銓藍田教諭,未任,遭父喪,貧甚,為書記以養母。歷佐兩江總督尹繼善、江蘇巡撫陳宏謀幕,皆重之。初從武功孫景烈游,講濂、洛、關、閩之學;及見宏謀,學益進,自謂生平行己居官得力於此。 乾隆二十六年,成進士,殿試進呈卷列第三。高宗熟視字體如素識,以昔為尹繼善繕疏,曾邀宸賞,詢知人品,即拔置第一。及引見,風度凝然,上益喜。又以陝人入本朝百餘年無大魁...
 • Peng Ruli 彭汝礪 (1041 - 1094)
  Peng Ruli 彭汝礪 [1400] Jinshi # 1. His ancestors moved from Jiangning, Jinling to Poyang (see other Jiangxi Peng). His unnamed father, Peng(1) A [4190], was a Raozhou clerk (li). His younger brother, Rul...