Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Burgemeesters van Snits ~ Sneek ‧ FL

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • Dirk Alma (1844 - 1906)
  1885-1906 : Burgemeester SNEEK - Friesland

Burgemeesters van SNEEK ~ Snits ‧ FL ‧ Nederland


—————MDC—————

 • 1506 : Dirck RINTJES ‧ x ‧
 • 1506 : Feycke FJERCKX ‧ ‧
 • 1506+1509 : Andele HENNES ‧ ‧ b
 • 1506+ 1509 : Louw DOYINGH ‧ ‧
 • 1506+1509+1514 : Olbet YTS ‧ ‧
 • 1506+1509+1514-1516 : Godsfriount GOSSELYCX ‧ ‧
 • 1506+1514 : Agge EEDESZ ‧ ‧
 • 1506, 1514, 1516 : Griolt ELINGS ‧ ‧
 • 1514 : Bonne Wyttjes ‧ ‧
 • 1514, 1516 : Henne Godasz ‧ ‧
 • 1514, 1516 : Pieter Douwes ‧ ‧
 • 1514-1515 : Jelmer Jansz ‧ ‧
 • 1515 : Harmen Pietersz ‧ ‧
 • 1515 : Upcke Huges ‧ ‧
 • 1515-1516 : Bocke Pietersz ‧ ‧
 • 1515-1516 : Gerrit Gerritsz ‧ ‧
 • 1516 : Eda Romckes ‧ ‧
 • 1516 : Idemer Jans ‧ ‧
 • 1553 : Pouwels Reyners ‧ ‧
 • 1553 : Saecke Aarentsz ‧ ‧
 • 1553-1554 : Frans Olffertsz ‧ ‧
 • 1553-1554+1556 : Andries Myrica ‧ ‧
 • 1554 : Bonne Innes ‧ ‧
 • 1554, 1556, 1558-1559, 1563-1567, 1569 : Age Wybesz ‧ ‧
 • 1556 : Tjalling Tjaerts Hartma ‧ ‧
 • 1556, 1558 Doue Sickesz ‧ ‧
 • 1558-1560, 1562-1564, 1567 : Lieuwe Hania ‧ ‧
 • 1558-1560, 1562-1564, 1568, 1570-1571, 1573 : Seacke STAPART ‧ ‧
 • 1559-1560 + 1562-1564 + 1572+1578 : Rommert Sierckx ‧ ‧
 • 1560, 1562, 1565-1566 : Eede Abbema ‧ ‧
 • 1565-1566, 1569 : Hobbe Reynsz ‧ ‧
 • 1565-1567, 1569 : Remmert Aggesz ‧ ‧
 • 1567-1569, 1573 : Hoyte Hoytema ‧ ‧
 • 1568, 1570-1571, 1573 : Wybe Oedsma ‧ ‧
 • 1568, 1570-1571, 1573-1574 : Ruyrt Wybes ‧ ‧
 • 1570 : Jan Amnius ‧ ‧
 • 1571 : Nanne Tjallinghs ‧ ‧
 • 1572 : Jan Dircksz ‧ ‧
 • 1572 : Jochem Auckesz ‧ ‧
 • 1572 : Symon Symonsz ‧ ‧
 • 1574 : Douwe van Roorda ‧ ‧
 • 1574 : Sabinius Stapperius ‧ ‧
 • 1574 : Wybe Wybes Oedzma ‧ ‧
 • 1578 : Gysbert Doues ‧ ‧
 • 1578 : Pieter Bauckesz ‧ ‧
 • 1578, 1590, 1610-1617 : Anthonis Tryst ‧ ‧
 • 1580 : Djurre Aenes ‧ ‧
 • 1580-1581 Olphert Fransen ‧ ‧
 • 1580-1581, 1583-1584 : Claas Hoites ‧ ‧
 • 1581, 1583, 1596 : Teake Sjirks ‧ ‧
 • 1583-1584, 1592, 1594-1596, 1598-1602 : Jelte Tomas ‧ ‧
 • 1584-1585, 1587, 1589-1596 : Wyne Hanses ‧ ‧
 • 1585, 1587, 1589-1590 Age Hotties ‧ ‧
 • 1585, 1609-1611 : Jacob Hooglander ‧ ‧
 • 1587, 1590-1596, 1598-1600, 1602, 1604-1608 : Frans Jans ‧ ‧
 • 1587, 1593-1595, 1598-1602 : Jarig Willems ‧ ‧
 • 1589 : Luitjen Gerryts ‧ ‧
 • 1590-1593 Gysbert Luwes ‧ ‧
 • 1591 : Jeltie Teunis ‧ ‧
 • 1591, 1583-1585 : Jacob Lubberts ‧ ‧
 • 1598-1599 Roedmer Fransen ‧ ‧
 • 1599-1600, 1612-1619 : Auke Johannis ‧ ‧

MDCC
 • 1601, 1603-1613 : Tjerk Fransen ‧ ‧

1601-1609 : vTaeke Buinga ‧ ‧ 1602 : Durk Frans ‧ ‧ 1603-1608, 1618-1632 : Durk Tyssen ‧ ‧ 1609-1612 : Symen Taekes ‧ ‧ 1613-1625 : Jochem Rienks ‧ ‧ 1614-1625 : Jan Klases ‧ ‧ 1620-1624 : Jurjen Machiels ‧ ‧ 1625-1626 : Jan Schoutes ‧ ‧ 1626-1631, 1637 Jurjen Ates ‧ ‧ 1627-1628, 1632-1637, 1647 : Mathias van Vierssen ‧ ‧ 1627-1629 : Jan Durks ‧ ‧ 1629-1635, 1637, 1641, 1649, 1653-1654 : Hanso Mol ‧ ‧ 1630, 1632-1633 : Matthias Ragerius ‧ ‧ 1631, 1633-1635 : Augustyn Verbeeck ‧ ‧ 1634-1635, 1637 : Hillebrand Pybes ‧ ‧ 1636 : Bastiaen Aarts Gorp ‧ ‧ 1636 : Broer T. Bouma ‧ ‧ 1636 : Watse Jeuws ‧ ‧ 1638, 1643, 1650 : Gerryt Aarts Gorp ‧ ‧ 1639 : Wybrand Davids Plekker ‧ ‧ 1640, 1646, 1651, 1656, 1663 : Cornelis Houbois ‧ ‧ 1642, 1648, 1668 : Taekle Tomas ‧ ‧ 1644, 1671 : Hemcko Jelles Feikens ‧ ‧ 1645, 1652 : Schato Lubberts Coops ‧ ‧ 1654, 1690 : Douwe Hanses Baukama ‧ ‧ 1655, 1660 : Pyter Atzes ‧ ‧ 1653 : Jan Sipckes ‧ ‧ 1657 : Haentje Teppema ‧ ‧ 1658, 1665 : Melchior Dirckx Hellendoorn ‧ ‧ 1659, 1664 : Aart Gorp ‧ ‧ 1661, 1666 : Fedde Eedes Edema ‧ ‧ 1662 : Joucke Jans Hilverda ‧ ‧ 1667 : Wycher Hendrix Daversman ‧ ‧ 1669, 1694, 1679, 1685 : Sapheus Heemstra ‧ ‧ 1670 : Schoute J. Schoutens ‧ ‧ 1672 : Jan Sytzes Faber ‧ ‧ 1673, 1677, 1681, 1689, 1694, 1702, 1707 : Oege Johannes Keimpema ‧ ‧ ovl. tijdens ambtsper ‧ vervanging Ruurd Boffert ‧ ‧ 1675, 1680 : Jan Wygers Daversma ‧ ‧ 1676 : Annes Jillerts Lollema ‧ ‧ 1678, 1683 : Heyn Jans Minnema ‧ ‧ 1682, 1695 : Popke Jacobs Fechter : ovrl. tijdens ambtsperiode, vervangen door Edo Frieswijk ‧ ‧ 1686 : Willem de Graaf ‧ ‧ 1687, 1692, 1695, 1700, 1707, 1712, 1717 : Edo Frieswijk ‧ ‧

 • 1695, 1707: IDEM ‧ ad interim ‧
 • 1688 : Wybren Fongers Oosterbaan ‧ ‧
 • 1691, 1754, 1759 : Age Binses Looxma ‧ ‧ ovl.tijdens ambt ‧ vervanging Reinder Mensonides ‧ ‧
 • 1693, 1699 : Claas Willems Hagius ‧ ‧
 • 1696 : Claas Jacobs van der Meer ‧ ‧
 • 1697, 1703 : Evert Aarnts Ramkama ‧ ‧
 • 1698, 1740 : Edo Feddes Edema ‧ ‧


18e eeuw

 • 1701 : Tjeerd Djurres Nordman ‧ ‧

1705, 1715 : Jacobus Joh. Boorsma ‧ ‧ 1706, 1714, 1719, 1724, 1729 Rinse Wybinga ‧ ‧ 1707 : Ruurd Boffert 1707: ad interim, overleden tijdens ambtsperiode, vervangen door Edo Frieswijk ‧ ‧ 1708 : Pytter Minnema ‧ ‧ 1709, 1716 : Harmanus Kruisbeek ‧ ‧ 1710, 1718, 1766, 1772 : Yge Mollema ‧ ‧ 1711, 1722, 1728, 1734 : Aleff Fechter overleden tijdens ambtsperiode, vervangen door Oege Feenstra ‧ ‧ 1713, 1720, 1726, 1733 : Dedde Schuurman ‧ ‧ 1721, 1725 : Harmanus Huber 1725: ad interim ‧ ‧ 1723 : Franciscus Staak ‧ ‧ 1725 : Pyter Zeilstra overleden tijdens ambtsperiode, vervangen door Harmanus Huber ‧ ‧ 1727 : Yske Vogelsang ‧ ‧ 1730, 1737, 1760, 1769 : Decken Coops ‧ ‧ 1731, 1736 : Hieronimus de Blau ‧ ‧ 1732, 1741, 1749, 1756, 1761 : Wyger Schreuder overleden tijdens ambtsperiode, vervanging Haring Lijnslager ‧ ‧ 1735 : Pyter Hollander ‧ ‧ 1737 : Oege Feenstra ‧ ‧ 1734: ad interim ‧ ‧ 1738, 1744, 1750 : Pyter Goslinga overleden tijdens ambtsperiode, vervangen door Haring Lijnslager ‧ ‧ 1739, 1747 : Willem Reinouts ‧ ‧ 1742, 1751 : Jacob Fechter ‧ ‧ 1743+1748+1753+1758+1763+1768+1773+1778 : Adrianus BERGSMA ‧ 1702-1780 ‧ ovl ambt - - vervanging: Frans Adriaan BIGOT ‧ ‧ 1745 : Adam Olingius ‧ ‧ 1746 : Thijs Thijssen ‧ ‧ 1750+1755+762+1770+1779+1784 : Haring LIJNSLAGER ‧ ‧ 1750+1761:a.i. - ovl. ambt - vervanging: Broer FEENSTRA ‧ ‧ 1752, 1757, 1767 : Johannes Feikens ‧ ‧ 1759, 1765, 1771, 1777 : Reinder Mensonides ‧ ‧ 1759: ad interim ‧ ‧ 1764 : Wybren Fechter ‧ ‧ 1774 : Jurjen H. Nijland ‧ ‧ 1775, 1780 : Johannes Looxma ‧ ‧ overleden tijdens ambtsperiode, vervangen door Sybren Hamersma 1776, 1781 Claas Goslinga ‧ ‧ 1778 : Frans Adriaan Bigot ‧ ‧ 1778: ad interim 1780, 1786 Sybren Hamersma ‧ ‧ 1780: ad interim 1782, 1787, 1792 : Ype Staak ‧ ‧ 1783, 1788, 1793 : Eco de Wendt ‧ ‧ 1788: ad interim 1784 : Broer Feenstra ‧ ‧ 1784: ad interim 1785 : Andries Born ‧ ‧ 1788 : Eling Carsten ‧ ‧ ovl.tijdens ambtsperiode, vervangen door Eco de Wendt 1789 : Pyter Pyters Minnema ‧ ‧ 1790 : Jurien Geldersma ‧ ‧ 1791 : Louis Olivier 1794 : Joseph Noyon 1795 : Izaak Vlink - [bron?], wel vanaf 1814 mede-bm. -na1824:bm.

gegevens 1795 tot 1832 op Wikipedia-pagina IN-compleet


19e-eeuw
 • 1814-1824 : Willem Olivier
 • 1824-1832 : Izaak Vlink
 • 1832-1838 : Teetse Gonggrijp Overleden tijdens ambtsperiode
  • * 1838-1854: Steven T. ten CATE Zoon - vervult zelfde ambt van 1873 tot 1876
 • 1854-1867 : Hans Clazes Wouda
 • 1867-1872 : mr. R.L.A. Hamerster Dijkstra
 • 1873-1876 : Jan ten CATE ovl. in ambtsperiode
 • 1876-1876 : Hendrik Wilhelm Carl Reijneke van Stüwe Aanvaarde ambt niet
 • 1876-1885 : Jacob van Driessen wrn. tijdens bewind Reijneke van Stüwe -ovl. tijdens ambt
 • 1885-1906 : Dirk ALMA ‧ 1844-1906 ‧

20e-eeuw
 • 1907-1937 : Peter J. de Hoop bm.Veendam ‧ ‧
 • 1937-1945 : Lucas Poppinga ‧ ‧
 • 1941-1945 : Jacob Rudolf Johann Schut ‧ ‧ aangesteld door Arthur Seyss-Inquart
 • 1945-1970 : Ludolf Rasterhoff ‧ ‧
 • 1970-1993 : Bernhard van Haersma Buma ‧ ‧
 • 1993-2003 : Siebold J. Hartkamp ‧ ‧

21e-eeuw
 • 2003-2010 : Arno A.M. BROK ‧ ‧
 • 2010-2010 : Haijo H. APOTHEKER ‧ ‧ wrn

MEER lezen over SNITS ?

 • 2011 : Meindert SCHROOR -hoofdredactie- i.s.m. Albert BUURSMA, Henk DOEVENDANS, Karel F. GILDEMACHER, Sytse ten HOEVE, Derk JANSEN, Jacques KUIPER : SNEEK, van veenterp tot waterpoort-stad - uitgave AFÛK Leeuwarden - ISBN: 978-90-6273-862-5 - NUR: 693 -
  • Rijk geïllustreerd, kloeke werk behandelt o.a. meer politieke, sociaal-economische, sportieve, culturele en religieuze geschiedenis van Sneek in de afgelopen 1000 jaar.

Veel aandacht voor ontwikkeling waterwegen, (trek)wegen, trein-, tram- en buslijnen, evenals de opkomst van de auto. Uiteraard wordt het actieve bedrijfsleven van de stad belicht, zowel in het verleden als in het heden. Te denken valt daarbij aan de gebroeders CLEMENS en August BRENNINKMEIJER, die in Sneek hun beroemde wereldwijde winkelketen C&A begonnen, of aan LANKHORST touwfabriek. Ook aan bekende en minder bekende, maar daarom niet minder belangrijke Snekers wordt aandacht besteed. Zo ontdekten we bijvoorbeeld welke persoon achter het pseudoniem ‘de Snitser’ school en jarenlang columns voor de Leeuwarder Courant schreef. Sneek, tweede stad van Fryslân en hoofdplaats van de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân. Een plaats die al eeuwen meer zakelijk als cultureel is ingesteld en waar het binnenwater - vroeger voor de handel en thans in recreatief en sportief opzicht - een centrale rol speelt.