Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Det norske forsvaret under første verdenskrig

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Sven Brun Ebbell (1871 - d.)
 • Axel Otto Grüner (1863 - 1947)
  GRÜNER Axel Otto, obei’st, Trondhjem, f. 15. mai 1863 i Oslo, sønn av oberst Hans Jacob Rosenørn G. (1822—1912) og Eline Charlotte Grüner. Gift 1892 Aslaug Lys...
 • Fredrik Rode (1864 - 1945)
 • Alf Mjøen (1869 - 1956)
  Alf Mjøen, Wikipedia Alf Mjøen, Lokalhistoriewiki
 • Carl Louis Trygve Sødring (1870 - d.)
  Kort biografi i "Hvem er Hvem?", årgang 1930, side 412. Kort biografi i "Norges militære embedsmenn 1929", side 585. Viser at jeg er født i Drammen den 9 oktober 18...

Det norske forsvaret tok ikke del i 1. verdenskrig (28. juli 1914 – 11. november 1918), men det trygget og vernet den nøytralitet som de norske statsmyndigheter med all makt søkte å hevde under vanskelige og farefulle forhold. Takket være en systematisk styrking av forsvaret gjennom flere år, hadde Norge under 1. verdenskrig en betydelig evne til å oppfylle folkerettens krav om at en nøytral stat så vidt mulig, og om nødvendig med makt, skal motsette seg et forsøk fra krigførende på å nytte dens territorium for militære mål.

Fra 2. august 1914 besluttet regjeringen å stille Marinen på krigsfot, besette kystfestningene etter noe reduserte mobiliseringsplaner, samt tildele dem planlagte dekningsavdelinger fra Hæren. Det var særlig avsnittene omkring Kristiansand, Bergen og Agdenes hvor nøytralitetsvernet først fikk oppdrag å holde vakt om, men også i Kristianiafjorden og nord om Agdenes, ble det i løpet av krigen truffet foranstaltninger for å bevare nøytraliteten. Få dager etter mobiliseringen 2. august overtok Marinen bevoktningen av sjøterritoriet langs kysten.

Ordningen med nøytralitetsvernet gjennomgikk flere forandringer under krigen. Til å begynne med baserte en seg for det meste på de oppgjorte planer for krigsoppsetning av kystfestningene med tilhørende dekningsavdelinger. Senere gikk en mer over til å sette opp nøytralitetsvernet med linjeavdelinger der mannskapene avtjente sin regulære tjeneste i rekruttskolen eller ved regimentssamlinger. Allerede fra krigens begynnelse ble det innført skift på omtrent 30 dager, senere kunne dette variere mellom 30 til 45 dager.

Ved siden av den egentlige nøytralitetstjenesten skulle også Hæren sørge for et effektivt vakthold av interneringsleirer og ved viktige magasiner, bruer og industrielle anlegg. Vernepliktsalderen ble nedsatt til 21 år. Landvernets organisasjon ble styrket dels ved ansettelse av mer fastlønnet befal. Antall årsklasser i landvernet ble økt fra åtte til tolv. Under 1. verdenskrig kom Hærens krigsstyrke opp i 150.000 mann.

Nøytralitetsvernet ble avsluttet i det øvrige Norge 15. november 1918. Men på grunn av urolighetene i Finland og Russland ble det først avviklet i Finnmark 30. juni 1921.

Teksten ovenfor er et utdrag fra Vestoppland infanteriregiment nr. 6 av Sigmund Amundsen og Jakob Bragstad, s. 89-90. Videre følger en oversikt over Hærens inndeling ned til bataljons nivå etter hærordningen av 1909, og den sjømilitære inndeling etter flåteplanen av 1912, samt en oversikt over de ulike avdelingenes kommandanter i perioden 2. august 1914 - 30. juni 1921. Listene er ikke fullstendige, derfor har dette prosjektet som formål å kartlegge og sette opp en fullstendig liste over avdelinger og kommandanter fra denne perioden. Det er flott hvis flere kan bidra med informasjon.

FORSVARSMINISTER

HÆREN

Kommanderende General

Sjef for Generalstaben

1. brigade (benevnt divisjon fra 1916), Fredrikshald

Smaalenenes infanteriregiment nr. 1 (IR 1), Barakkesletta, Fredrikstad

I. bataljon (Fredriksten)
 • 1918-1926 major Oluf Gabriel Lund
II. bataljon (Sarpsborg)
III. bataljon (Follo)
IV. bataljon (landvern)
 • 1915-19?? oberstløytnant Emil A. Eriksen
 • 1917-1918 major Oluf Gabriel Lund
V. bataljon (reserve)

Vestre Akershus infanteriregiment nr. 2 (IR 2), Helgelandsmoen

I. bataljon (Kristiania) (1918 overført til Jegerkorpset infanteriregiment nr. 18)
I. bataljon (Numedal) (1918 overført fra Telemarkens infanteriregiment nr. 3)
II. bataljon (Drammen)
 • 1918-1920 oberstløytnant E. T. A. Bühring (1918-1920 nk IR 2)
 • 1920-1928 oberstløytnant Christian Fredrik Bruusgaard
III. bataljon (Vestfold)
IV. bataljon (landvern)

Telemarkens infanteriregiment nr. 3 (IR 3), Heistadmoen (1918 overført til 3. divisjon)

I. bataljon (Numedal) (1918 overført til Vestre Akershus infanteriregiment nr. 2)
II. bataljon (Seljord)
III. bataljon (Grenland)
IV. bataljon (landvern)

Jegerkorpset infanteriregiment nr. 18 (IR 18) (til 1918 Norske Jegerkorps under 2. divisjon)

I. bataljon (Kristiania) (1918 overført fra Vestre Akershus infanteriregiment nr. 2)
II. bataljon
III. bataljon
IV. bataljon (landvern)

Akershus dragonregiment nr. 1 (DR 1), Gardermoen

 • 1917-19?? oberst Johan Henrik Egeberg Ottesen
I. dragonkorps
III. dragonkorps

Feltartilleriregiment nr. 1 (AR 1), Øra, Fredrikstad

I. feltartilleribataljon
I. feltartilleribataljon
III. feltartilleribataljon
IV. feltartilleribataljon (landvern)
 • 19??-1915 oberst C. J. J. A. Steen
I. posisjonsartilleribataljon (til 1915 selvstendig som Posisjonsartilleribataljonen)

Søndenfjeldske ingeniørregiment, Hvalsmoen

Sappørbataljon
 • 19??-1925 major (til1916)/oberstløytnant (fra 1916) Johan Peter Graff-Wang (1916-19?? nk)
Telegrafbataljon
Brobataljon (opprettet 1915)
IV. bataljon (landvern)

2. brigade (benevnt divisjon fra 1916), Kristiania

Østre Akershus infanteriregiment nr. 4 (IR 4), Gardermoen

I. bataljon (Oslo)
II. bataljon (Eidsvoll)
III. bataljon (Kongsvinger)
 • 1913-1929 major Marcus Thorvald Torkildsen
IV. bataljon (landvern)
 • 1911-1917 major Nikolai Vilhelm Bertonius Methlie

Østoplandenes infanteriregiment nr. 5 (IR 5), Terningmoen

I. bataljon (Østerdalen)
II. bataljon (Hedmarken)
 • 19??-1917 major (til1915)/oberstløytnant (fra 1915) Johannes Hagbart Emil Dahlin (1915-19?? nk IR 5)
 • 1917-1924 major Erik O. Jevanord
III. bataljon (Gudbrandsdalen)
 • 1911-1915 major Erik O. Jevanord
 • 1915-1929 major Johannes Haave
IV. bataljon (landvern)
 • 1911-1915 major Axel Lyche
 • 1915-1917 major Erik O. Jevanord

Vestoplandenes infanteriregiment nr. 6 (IR 6), Gardermoen (Trandum fra 1918)

I. bataljon (Hadeland)
II. bataljon (Valdres)
III. bataljon (Hallingdal)
IV. bataljon (landvern)

Norske Jegerkorps (fra 1918 Jegerkorpset infanteriregiment nr. 18 under 1. divisjon)

I. bataljon

Oplandenes dragonregiment nr. 2 (DR 2)

II. dragonkorps
IV. dragonkorps

Feltartilleriregiment nr. 2 (AR 2), Gardermoen

 • 1916-19?? oberst Ramm
I. feltartilleribataljon
II. feltartilleribataljon
III. feltartilleribataljon
 • 1915-19?? oberstløytnant A. O. Grüner
II. posisjonsartilleribataljon
 • 1915-1916 oberstløytnant W. E. Ramm (1915-1916 nk AR 2)
 • 1916-1927 major Peder Ramstad

Selvstendig bataljon

Hans Majestet Kongens Garde (selvstendig fra 1919)

3. brigade (benevnt divisjon fra 1916), Kristiansand

Telemarkens infanteriregiment nr. 3 (IR 3), Heistadmoen (1918 overført fra 1. divisjon)

 • 1918-19?? oberst Nicolai Hoff
I. bataljon (Heddal)
II. bataljon (Seljord)
III. bataljon (Grenland)
IV. bataljon (landvern)

Agdesidens infanteriregiment nr. 7 (IR 7), Gimlemoen

I. bataljon (Nedenes)
II. bataljon (Kristiansand)
III. bataljon (Lister)
IV. bataljon (landvern)

Vesterlen infanteriregiment nr. 8 (IR 8), Maldesletta

I. bataljon (Jæderen)
II. bataljon (Stavanger)
III. bataljon (Ryfylke)
IV. bataljon (landvern)

4. brigade (benevnt divisjon fra 1916), Bergen

Søndre Bergenhus infanteriregiment nr. 9 (IR 9), Ulven

I. bataljon (Midthordland)
 • 1911-1924 major Christopher Theodor Christian Høegh Holmboe
II. bataljon (Bergen)
III. bataljon (Nordhordland)
IV. bataljon (landvern)

Nordre Bergenhus infanteriregiment nr. 10 (IR 10), Bømoen

I. bataljon (Hardanger)
II. bataljon (Sogn)
 • 1918-1929 major Lars Mjelde
III. bataljon (Søndfjord)
 • 1916-1925 major Martin Knausen
IV. bataljon (landvern)

Selvstendige bataljoner

Søndhordland bataljon, Tvildemoen
Nordfjord bataljon, Nordfjordeid
 • 1912-1917 oberstløytnant Helge Sem Jacobsen
 • 1917-19?? major J. O. Myklebust

5. brigade (benevnt divisjon fra 1916), Trondheim

Søndmør infanteriregiment nr. 11 (IR 11), Setnesmoen

I. bataljon (Volden)
 • 19??-1917 major O. B. Høstmark
 • 1917-19?? major H. Kleinsorg
II. bataljon (Borgund)
III. bataljon (Romsdal)
 • 19??-1917 major H. Kleinsorg
 • 1917-19?? major O. B. Høstmark
IV. bataljon (landvern)

Søndre Trondhjems infanteriregiment nr. 12 (IR 12), Værnes

I. bataljon (Nordmør)
 • 1916          major Bratt
 • 1916-1918 oberstløytnant Envold Munch Falsen (1916-1919 nk IR 12)
 • 1918-1930 major Johannes Haanæs
II. bataljon (Orkedal)
III. bataljon (Stjørdal)
IV. bataljon (landvern)

Nordre Trondhjems infanteriregiment nr. 13 (IR 13), Steinkjersanden

I. bataljon (Innherad)
 • 19??-1917 major (til 1915) oberstløytnant (fra 1915) W. T. Sommerschield (1915-19?? nk IR 13)
 • 1917-1918 major Johannes Haanæs
II. bataljon (Fosen)
 • 1912-1916 oberstløytnant Envold Munch Falsen (1916-1919 nk IR 12)
 • 1916-1917 major Frithjof Harald Fredriksen
 • 1917-19?? major Reidar Fabritius
III. bataljon (Namdalen)
IV. bataljon (landvern)
 • 1914-1916 major Frithjof Harald Fredriksen

Nordenfjeldske dragonregiment nr. 3 (DR 3)

 • 1911-1916 oberstløytnant Johan Henrik Egeberg Ottesen
 • 1917-1922 oberst Hans Wilhelm L'orange

Feltartilleriregiment nr. 3 (AR 3), Værnes

I. feltartilleribataljon
II. feltartilleribataljon
III. feltartilleribataljon
 • 1915-1930 major Fredrik Nandrup
IV. feltartilleribataljon
III. posisjonsartilleribataljon
 • 1915-1917 major Johan Tidemann Sverre
 • 1917          major Nils Bentzen
 • 1918-1920 major O. O. Lien
 • 1920-1924 major H. O. Thorbjørnsen

Selvstendig bataljon

Nordenfjeldske ingeniørbataljon, Trondheim

6. brigade (benevnt divisjon fra 1916), Harstad

 • 1911-1916 generalmajor David Vogt
 • 1916-1924 generalmajor Christian Bertrand Engebretsen Rud

Søndre Hålogaland infanteriregiment nr. 14 (IR 14), Drevjemoen

I. bataljon (Vefsn)
II. bataljon (Ranen)
 • 1911-1916 oberstløytnant Erland Stenersen (1914-1916 nk IR 14)
 • 1916-1919 oberstløytnant Julius Allum (1916-1919 nk IR 14)
 • 1919-1931 oberstløytnant Gudbrand Kvale (1919-1931 nk IR 14)
III. bataljon (Salten) (opprettet 1915)
 • 1915-1916 major Trygve Høyer
 • 1917-1919 major Martin Kindem
 • 1919-1925 major J. Broch

Nordre Hålogaland infanteriregiment nr. 15 (IR 15), Elvegårdsmoen

 • 1917-1919 oberst Eriksen
 • 1919-1926 oberst Trygve Høyer
I. bataljon (Ofoten)
 • 1914-1916 major Heyn van Kervel Kjerulf
 • 1916-1918 major Robert Shaw Melhuus
 • 1918-1930 major Jens Ludvig Gerner
II. bataljon (Lofoten)
 • 1916-1918 oberstløytnant K. N. Roll (1916-1918 nk IR 15)
 • 1918-1927 major Carl Hagbarth Gulbranson (1918-1927 nk IR 15)
III. bataljon (Vesteraalen)
 • 1915-1918 major Carl Hagbarth Gulbranson

Tromsø infanteriregiment nr. 16 (IR 16), Sætermoen

I. bataljon (Trondenes)
 • 19??-1915 major D. E. Jackwitz
 • 1915-1917 major G. H. Trumpy
 • 1918          major J. C. Meinich
 • 1918-1924 major Peter Theodor Viken
II. bataljon (Bardu)
 • 1915-19?? major D. E. Jackwitz
III. bataljon (Lyngen)
 • 1916-1922 major Heyn van Kervel Kjerulf (1916-1922 nk IR 16)

Selvstendige bataljoner

Finnmarks bataljon (delt 1918 i Alta og Varanger bataljoner), Nyborgmoen
 • 1914-1917 oberstløytnant Alf Storm
 • 1917          oberstløytnant Trygve Høyer
Alta bataljon (opprettet 1918), Altengaard
 • 1918-1921 major Magnus Christoffer Venaas
 • 1921-1924 major Olaf Petter Ilsaas
Varanger bataljon (opprettet 1918) , Nyborgmoen
 • 1918-1919 oberstløytnant Trygve Høyer
 • 1919-1925 oberstløytnant Olaf Klingenberg
Nord-Norges ingeniørbataljon (opprettet 1916), Harstad
 • 1916          major Karl Dahl
 • 1917-1918 major Georg Gundersen
 • 1918-1926 major Robert Major

Feltartilleriet

Posisjonsartilleribataljonen (fra 1915 I. posisjonsartilleribataljon under Feltartilleriregiment nr. 1)

Festningsartilleriet

Oscarsborg

I. festningsbataljon
 • 1912-1928 oberst E. A. Maurtitz-Hansen
II. festningsbataljon
?. bataljon (dekningsstyrke)

Kristiansand befsetninger

 • 1904-1915 oberstløytnant F. K. Parr
 • 1915-1917 oberstløytnant E. G. Wang
 • 1917-1928 oberstløytnant (1917)/ oberst (1918) Ole Mathias Calmeyer
III. festningsbataljon

Bergen befestninger

 • 1911-1916 oberst J. Færden
 • 1916-1917 oberstløytnant M. S. Petersen
 • 1917          oberst E. G. Wang
 • 1917-1931 oberst Georg Prahl Harbitz
IV. festningsbataljon
?. bataljon (dekningsstyrke)
 • 1914-1927 major Erik Johannes Ørstad (1914-1927 nk Berg. bef.)

Agdenes befestninger

 • 1912-1914 major E. J. Ørstad
 • 1914-1915 major Ole Mathias Calmeyer
 • 1915-1931 major/oberstløytnant Birger Kristian Eriksen
V. festningsbataljon

Landfestningene

VI. festningsbataljon

Arméens sanitet

 • 1909-1925 oberst (til 1917)/generalmajor (fra 1917) Hans Daae

Trenkorpset

MARINEN

Kommanderende Admiral

Sjef for Admiralstaben

1. Sjømilitære Distriktskommando, Karljohansvern

2. Sjømilitære Distriktskommando, Marviken pr. Kristiansand

 • 1908-1928 kommandør O. Agensen

3. Sjømilitære Distriktskommando, Bergen

 • 1912-1921 kommandør T. Rosenqvist
 • 1921-1934 kommandørkaptein (til 1929)/kommandør (fra 1929) Håkon Moe

4. Sjømilitære Distriktskommando (opprettet 1915), Trondheim

 • 1915-1917 kommandørkaptein Aasmund Frisak
 • 1917-1921 kommandørkaptein Håkon Moe
 • 1921-1934 sjefen for 3. Sjømilitære Distriktskommando

5. Sjømilitære Distriktskommando (opptettet 1917), Ramsund

 • 1917-1925 kommandørkaptein Per Rolfsen

KILDER

Trykte

Nett