Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Finlands präster genom tiderna ~ Suomen papit kautta aikojen ~ Finnish priests of all time

view all

Profiles

This is a master project covering the priests in Finland.

Ett projekt med tanken att samla alla kyrkans män / kvinnor som är Präst vigda! (biskopar, kyrkoherdar, kaplaner, komministrar etc.) i Finland i evangelisk lutherska kyrka eller katolska kyrkan före reformationen. Och exkludera icke religiösa roller som klockare, kyrkvärdar och kantorer.

A project to collect all men of the church in Finland in one project (priests and bishops) there are approximately 4000 it will be interesting how many we will find

Lägg gärna till de präster Du har i Ditt släktträd i projekten I detta projekt samt i korrekt under projekt Före 1700-talet / 1700-talet / 1800-talet + 1900-talet (Det är lite dubbel arbete men det är för att hålla ordning på Prästerna).

Om något är fel - kommentera gärna vi utveckla detta projekt tillsammans. Syftet är att det ska bli lättare att hitta en specifik prästman, vilket kan underlätta i släktforskningen.

En avskrift av personens biografi från Ylioppilasmatrikkelii (eller annan källa) samt linken är uppskattat.

De präster som föreslås ska ha förnamn och patronymikon som är normerade; se Finlands präster Namn-Nyckel ~ Suomen papit Nimi - Avain. Vi lägger in dem under korrekt alfabetisk bokstav beroende på vilket år de föddes (om detta är okänt - efter när antas ha fötts). Det ska stå i vilken församling de arbetade i så att (om man inte redan har skrivit in det) kan hitta dem i respektive Ylioppilasmatrikkelii eller herdaminne.

Varje sekel är ett under projekt klicka på länken nedan för de sekel du vill se.

Finlands präster: Lokaliteter ~ Suomen papit: Paikkakunnat

Finlands präster Namn-Nyckel ~ Suomen papit Nimi - Avain

Länkar:

i Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 finns det 2828 Kyrkoherdar / kirkkoherra samt 2595 Kaplaner / kappalainen, fast många är samma personer.

=============================================================================================================================================================================================

Åbo stift

I Finland uppstod ett så kallat missionsstift i slutet av 1100-talet. Stiftets biskopssäte låg först i Nousis för att år 1229 flyttas till Korois i Räntämäki och därifrån år 1300 till Åbo.

Domkapitlet i Åbo ärkestift är Finlands äldsta alltjämt verkande ämbetsverk. Stiftelseurkunden är från år 1276.

I slutet av medeltiden omfattade Åbo stift cirka hundra moderförsamlingar och ett femtiotal kapellförsamlingar. Gustav Vasa genomförde den första stiftsdelningen år 1554 då de östra delarna överfördes till Viborgs stift och Mikael Agricola utnämndes till biskop av Åbo.
Efter det att Finland förlorats från Sverige till Ryssland lämnade Åbo stift sin organisatoriska gemenskap med den svenska kyrkan. Den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland konstituerades som ett eget samfund och Åbo stift blev 1817 upphöjt till ärkestift. I dag omfattar ärkestiftet 95 församlingar, vilket gör ärkestiftet till det största i Finland.

Lista över biskopar i Åbo stift

Romersk-katolska biskopar

 • Sankt Henrik 1134-1158 (historicitet omtvistad)
 • Rodolfus 1202-1209 (historicitet omtvistad)
 • Folquinus 1210-1234 (historicitet omtvistad)
 • Thomas 1234-1245
 • Bero 1248-1258
 • Ragvald I 1258-1266
 • Catillus 1266-1286
 • Johannes I 1286-1290
 • Magnus I 1291-1308
 • Ragvald II 1309-1321
 • Bengt 1321-1338
 • Hemming 1338-1366
 • Henrik Hartmansson 1366-1367
 • Johannes II Petri 1367-1370
 • Johannes III Westfal 1370-1385
 • Bero Balk 1385-1412
 • Magnus II Tavast 1412-1450
 • Olaus Magni 1450-1460
 • Konrad Bitz 1460-1489
 • Magnus III Stjernkors 1490-1500
 • Laurentius Suurpää 1500-1506
 • Johannes IV Olofsson 1506-1510
 • Arvid Kurck 1510-1522
 • Ericus Svenonius 1523 -1527
 • Martin Skytte 1528-1550

'Lutherska biskopar

Fortsättes av Lista över Finlands ärkebiskopar.

Biskopar i Åbo ärkestift

 • Ilkka Kantola 1998-2005
 • Kari Mäkinen 2006-2010
 • Kaarlo Kalliala 2011-

Lista över Finlands ärkebiskopar

Viborgs stift 1554-1723

Grundades år 1554 av Sveriges kung Gustav Vasa. Intill dess hörde hela Finland till Åbo stift. Nämnda år organiserades ett nytt stift, med styrelse i Viborg. Stiftet räknade vid denna tid 33 församlingar, av vilka de fem äldsta veterligen uppstod under 1200-talet; tre torde ha bildats på 1300-talet och 15 på 1400-talet. Den förste biskopen i Viborg var Paul Juusten, som 1563 flyttade till Åbo.

Åren 1564-68 och 1578-1618 hade Finland åter en enda biskop, men när Viborgs stift ökats med den i Stolbovafreden 1617 vunna delen av Karelen, erhöll det 1618 ånyo särskilda styresmän. Den förste blev Olaus Erici Elimæus. Även Ingermanland lydde 1618-41 under biskopen i Viborg. Under 1600-talet mer än fördubblades antalet församlingar i stiftet, dels genom en lämpligare reglering och dels genom nya lutherska församlingars upprättande i Keksholms län. I dessa förhållanden medförde den "stora ofreden" betydande rubbningar. Sedan Viborg 1710 blivit erövrat av Ryssland och domkapitlet blivit upplöst, inrättades visserligen extra ordinarie konsistorier i Borgå och S:t Michel, över vilka inseendet 1712 uppdrogs åt biskopen i Åbo; men redan 1713 måste såväl biskop som flertalet av konsistoriales för den annalkande fienden söka trygghet i Stockholm, där några sessioner hölls, tills kriget avbröt alla förbindelser mellan Sverige och Finland. Den ryska styrelsen upprättade sedermera ett interimskonsistorium i Åbo (1717) och en konsistorialrätt i Borgå (1718), vilka bägge bestod av finska andliga. De gamla förhållandena inträdde dock åter efter den 1721 slutna freden. Efter fredsslutet omorganiserades stiftet så att domkapitlet och biskopssätet flyttades till Borgå, där det kom att finnas ända fram till år 1923. Efter att Finland blev del av Ryssland år 1809 och då de gamla delarna av Viborgs stift blivit del av Storfurstendömet Finland 1812, kom de gamla delarna att bli del av Borgå stift.

Vidare kom stiftets ledning att flyttas till Tammerfors år 1923. Det gamla Viborgs stift är alltså idag Tammerfors stift. År 1924 flyttades Nyslotts stifts biskopssäte till Viborg och stiftet kom att kallas Viborgs stift, men det är alltså inte fråga om samma stift som denna artikel handlar om.

Biskopar

Se även Borgå stift 1723-1923

Borgå stift

var det tidigare namnet på nuvarande Tammerfors stift. Stiftet grundades i och med att biskopssätet i Viborgs stift år 1723 flyttats till Borgå och varade fram till att det flyttades till Tammerfors år 1923. Stiftet skall inte blandas ihop med dagens finlandssvenska Borgå stift.

De lutherska församlingarna i ryska Finland åtnjöt 1721-1809 självstyrelse och över huvud även alla andra rättigheter, som tillkom dem efter gammal svensk kyrkorätt. Konsistorier fanns i Viborg och Fredrikshamn, vilka lydde först under den grekisk-ortodoxa s.k. heliga synoden, men sedermera länge under ett s.k. justitiekollegium.

Då hela Finland efter Sveriges nederlag i finska kriget 1808-1809 kommit under den ryske kejsarens spira, införlivades 1811 landets sydöstra del med storfurstendömet, och samma år lades hela Viborgs stifts gamla område under biskopen i Borgå. Den omfattning, som Borgå stift därigenom fick, behöll det intill 1851, då, enligt manifestet av 6 mars 1850, en ny kyrklig fördelning infördes och Kuopio län (norra Karelen) skildes därifrån. Genom en ny reglering av landets samtliga stift, vilken reglering 1897 trädde i kraft, varvid en fjärde stiftsstyrelse, främst för sydöstra Finland, inrättades i Nyslott, ändrades församlingarnas fördelning stiftsvis betydligt. Området för Borgå stift blev härigenom inte obetydligt minskat, fasrän detsamma å sin sida mottog särskilda nya församlingar från Åbo ärkestift.

År 1923 grundades i Borgå ett nytt stift, varför det stift som denna artikel behandlar flyttades till Tammerfors. Detta stift har därför kommit att kallas Tammerfors stift.

Biskopar i Borgå stift

Tammerfors stift

är ett av de nio stiften i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Stiftets domkyrka är Tammerfors domkyrka sedan år 1923. Biskop för stiftet är Matti Repo sedan år 2008. Biskopar i Tammerfors stift:

Uleåborgs stift

är ett stift med Uleåborg som stiftsstad (sedan år 1900, dessförinnan var Kuopio biskopssäte) inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Stiftet bildades 1851. Stiftet omfattar i dag Norra Österbotten och hela Lapplands län.

Biskopar av Kuopio

Biskopar av Uleåborg

Viborgs stift kan avse två olika historiska stift i Finland:

 • Viborgs stift 1554-1723 som senare blev Borgå stift och idag är Tammerfors stift.
 • Viborgs stift 1924-1945 som idag är Sankt Michels stift.

Sankt Michels

stift är ett av de nio stiften i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Som domkyrka för stiftet används Sankt Michels domkyrka. Stiftet grundades år 1897 som Nyslotts stift. Biskopssätet flyttades år 1924 till Viborg, men eftersom Finland förlorade staden till Sovjetunionen under andra världskriget (först under vinterkriget 1939-1940 och en andra gång i fortsättningskriget 1941-1944) flyttades biskopssätet vidare till Sankt Michel år 1945. Stiftet bestod då till största delen av de församlingar som blev kvar på den finska sidan av Viborgs stift vid fredsslutet. Idag består stiftet av åtta prosterier och 58 församlingar.

Kuopio stift

är ett av de nio stift som Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland består av. Stiftet grundades år 1939 och består av nio prosterier och 67 församlingar. Stiftet sträcker sig över delar av Savolax, Norra Karelen och Kajanaland. Som domkyrka används i stiftet Kuopio domkyrka. Sedan år 1996 fungerar Wille Riekkinen som biskop i stiftet.

Lappo stift

är ett av de nio stiften i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Domkyrka för stiftet är Lappo domkyrka. Stiftet är utbrett över delar av Österbotten, Tavastland samt Mellersta Finland och består av elva prosterier och 60 församlingar. Lappo stift grundades år 1956 och leds sedan år 2004 av biskop Simo Peura.

Helsingfors stift

är ett av nio stift inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Stiftet grundades år 1959 genom utbrytning ur Tammerfors stift. Som domkyrka för stiftet används Helsingfors domkyrka (förr Storkyrkan och Nikolajkyrkan). Sedan år 1991 fungerar Eero Huovinen som biskop för stiftet.

På grund av den stora inflyttninen till huvudstadsregionen beslöt man år 2004 att ytterligare dela Helsingfors stift i två delar genom att avskilja Esbo stift från stiftet. Helsingfors stift är indelat i sju prosterier och 39 församlingar.

Esbo stift

är det yngsta av de nio stiften i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Stiftet började sin verksamhet den 1 januari 2004 då man avskiljde 25 församlingar i den västra delen av Helsingfors stift för att grunda stiftet. Som domkyrka används i stiftet Esbo domkyrka. Biskop för stiftet är Mikko Heikka. Han är den enda biskop som stiftet hittills haft.

Församlingar i Finland

Listan under är en Hjälplista för att se att antalet i listan är samma som antalet profiler i projekter.

 1. Tallgrén Edvard Gustaf Hannibal (1815 - 1863)
 2. Cygnaeus Johan Henrik (1765 - 1814)
 3. Wallenius Ivar (1750 - 1818)
 4. Gadolin Gustaf (1769 - 1843)
 5. Snellman Johan Adolf (1827 - 1892)
 6. Majander Salomon (1822 - 1886)
 7. Juntunen Väinö Antti (1895 - d.)
 8. Keckman Johan Henrik (1807 - 1867)
 9. Lind Karl Johan (1832 - 1917)
 10. Brofeldt Pehr Johan Fredrik (1804 - 1858)
 11. Estlander Karl Josef (1800 - 1874)
 12. Nauklér Alfred (1859 - 1920)
 13. Silén Karl Abel (1876 - 1915)
 14. Moliis-Mellberg Levi Gösta Sigfrid (1883 - d.)
 15. Kolström Matias Adolf (1802 - 1864)
 16. Becker Julius Kristian (1804 - 1840)
 17. Kolström Emanuel (1804 - 1852)
 18. Bergroth Gustaf Elis (1854 - 1906)
 19. Stråhlmann Alexander Bernhard (1832 - 1893)
 20. Oberg Gustaf (1877 - 1959)
 21. Victorzon Lucas Linus (deceased)
 22. Seppälä Kaarle Heikki (1881 - 1959)
 23. Hahl Carl Adamsson (1802 - 1848)
 24. Holmström Anders Niklas Niklasson (1808 - 1871)
 25. Holmström Josef (1852 - 1917)
 26. Lehtinen Paavo Johannes (1901 - d.)
 27. Valtari Toivo Kustaa (1880 - d.)
 28. Ronimus Onni Herman (1867 - 1952)
 29. Numminen Aukusti Mauri (1857 - 1945)
 30. Törnvall Lars Emil (1861 - d.)
 31. Sarasto / Lindgren Emil Alfred (1863 - 1930)
 32. Alanen Eelis Albert (1887 - 1953)
 33. Gummerus Julius (1855 - 1919)
 34. Lönnmark Gustaf Alfred (1842 - 1912)
 35. Backman Alfred Elieser (1844 - 1909)
 36. Haapanen Jaakko (1849 - 1905)
 37. Candolin Kaarlo Adrian (1857 - 1921)
 38. Heman Gustaf Adolf (1855 - 1917)
 39. Sandroos Johan Adam (1846 - 1909)
 40. Holmberg Gustaf Oskar (1850 - 1917)
 41. Saarinen Juho (1846 - 1920)
 42. Malin Henrik (1824 - 1898)
 43. Lindeqvist Jakob Johan (1800 - 1881)
 44. Sandelin Karl Robert (1827 - 1896)
 45. Sandelin Lars Hugo (1860 - d.)
 46. Ilvonen Johan Henrik (1846 - 1918)
 47. Alander Oskar Kustavi Johannes (1886 - 1934)
 48. Nystén Carl Alfred (1809 - 1856)
 49. Hjorth Henrik Johan (1806 - 1856)
 50. Åberg Pehr Edvard (1811 - 1877)
 51. Hernberg Robert Leonard (1866 - 1958)
 52. Granholm 1906 Kuusisto Aleksanteri (1872 - 1944)
 53. Lindgren Åke Mikael (1915 - d.)
 54. Brummer Alexander Magnus (1811 - 1855)
 55. Wallenius Isak Alexis (1826 - 1883)
 56. Kurvinen Pietari (1842 - 1925)
 57. Kärki Frans Johannes (1884 - 1965)
 58. Lille Bengt Olof (1807 - 1875)
 59. Maunu (Kiviniemi) Johan Abraham (1856 - 1939)
 60. Sahlman Johannes (1838 - 1916)
 61. Skutnabb Karl August (1832 - 1868)
 62. Hyrkstedt Karl Axel (1849 - 1895)
 63. Almberg Albert Ferdinand (1817 - 1858)
 64. Almberg Erik Anton (1818 - 1893)
 65. Waenerberg Gabriel Mauritz (1818 - 1887)
 66. Sevón Edvard / Magnus (1811 - 1868)
 67. Pohjola Kaarle August (1866 - 1944)
 68. Berghäll Nils August (1817 - 1889)
 69. Blom Erik Johan (1817 - 1887)
 70. Zitting Jakob (1812 - 1864)
 71. Brummer Fredrik Alexander (1848 - 1904)
 72. Hedberg Josef (1851 - 1919)
 73. Järvinen Nestor (1831 - 1901)
 74. Syrjämä (Selin) Peter Johannes Gottfrid (1884 - d.)
 75. Kaila (Johansson) Lauri Kustaavi Gabriel (1867 - d.)
 76. Raekallio Uuno Vilhelm (1869 - d.)
 77. Hagelberg Karl Edvard (1831 - 1906)
 78. Hellevuori / Hellsten Martti Mathias (1869 - 1932)
 79. Sarlin Karl Kristfrid (1871 - 1957)
 80. Holmsten Emil Bernhard (1881 - 1926)
 81. Castrén Johannes (1861 - 1905)
 82. Corander Henrik (1814 - 1878)
 83. Dreijer Adolf Fredrik (1814 - 1878)
 84. Hypén Fredrik Alexander (1814 - 1877)
 85. Hoffrén Lars Peter Reinhold (1814 - 1884)
 86. Nordgren Samuel (1807 - 1840)
 87. Ancherus Gustaf Abraham (1809 - 1849)
 88. Ruth Anders (1800 - 1848)
 89. Hertz Johan (1823 - 1888)
 90. Blomgren Otto Gustaf (1828 - 1904)
 91. Rehbinder Karl August (1810 - 1864)
 92. Ruuth Ismael (1828 - 1875)
 93. Gallenius Zacharias (1811 - 1857)
 94. Sihvonen Johan Jakob (1821 - 1895)
 95. Lönnroth Alfons Johan Alexander (1856 - 1930)
 96. Sevonius Karl Ruben Rafael (1901 - d.)
 97. Sohlberg Herman Fredrik (1813 - 1881)
 98. Kjellstrand Johan Fredrik (1802 - 1865)
 99. Heliövaara Olavi Konstantin (1891 - 1980)
 100. Lybeck Edward Wilhelm (1840 - 1885)
 101. Hackzell Johan Matias (1816 - 1882)
 102. Valanne Uuno Ivar (1879 - 1946)
 103. Victorzon Lasse Victor (deceased)
 104. Masalin Bror Karl (1834 - 1884)
 105. Renfors Karl (1827 - 1906)
 106. Sylvin Erik Reinhold (1800 - 1868)
 107. Winter Karl Adolf Edvard Andersson (1829 - 1878)
 108. Winter Anders (1824 - 1896)
 109. Liesmaa (Lindholm) Erkki Arvo (Erik Arvald) (1906 - 1974)
 110. Westenius Gustaf (1805 - 1878)
 111. Visapää / Backberg Niilo Karl Robert (1904 - d.)
 112. Voipio / Åkerman Aarni (1891 - 1965)
 113. Voipio / Åkerman Toivo (1894 - d.)
 114. Vuorikoski Lauri Kaarlo (1894 - d.)
 115. Lampo Immo Oskari (1898 - d.)
 116. Lampo Oskari Wilhelm (deceased)
 117. Lampola Viljo Aulis (1905 - d.)
 118. Lampola Frans Oskar (1872 - 1942)
 119. Lannetta Anton Viljami (1899 - d.)
 120. Leikola (Leidenius) Kaarle (1892 - d.)
 121. Levonen Juhana (1894 - d.)
 122. Lindblom Gunnar Wilhelm (1897 - d.)
 123. Lindfors Alf Hilding (deceased)
 124. Lindfors Arnold Werner (1886 - 1962)
 125. Lindholm Johan Rafael (1904 - d.)
 126. Linnola / Borg Eero Johannes (1899 - d.)
 127. Santavuori (Sandberg) Gustaf Adolf (1883 - 1967)
 128. Sarparanta / Söderman Yrjö Sakari (1899 - d.)
 129. Söderman Berndt Israel (1850 - 1909)
 130. Sevelius Gottfrid Immanuel (1903 - d.)
 131. Simelius Jooseppi Joakim (deceased)
 132. Solin Lauri (Lars) Ernst Abel (1906 - d.)
 133. Sora / Sourander Einar Alfred (1901 - d.)
 134. Still Daniel (1899 - d.)
 135. Still Runar (1905 - 1985)
 136. Weckström Otto Leonard (1892 - 1972)
 137. Wentzel Harry Eugen Georg (1913 - 2002)
 138. Westerlund Runar Torolf (1902 - d.)
 139. Vihma (Wichmann) Vilho Kalevi (1907 - d.)
 140. Winter Toivo Alfred Johannes (1901 - d.)
 141. Wirén Gustaf Werner (1887 - d.)
 142. Zidbeck Axel Wilhelm Aulis (1900 - 1990)
 143. Salonen Martti Emil (1903 - d.)
 144. Rechardt Emil(1889 - 1967)
 145. Rautalahti Alvar Albert (1882 - d.)
 146. Päivänsalo Armo (1902 - d.)
 147. Höglund Gustaf (b. - 1891)
 148. Ståhlberg Johan Gabriel (1832 - 1873)
 149. Rancken Gustav Fredrik (1837 - 1895)
 150. Rancken Axel Gunnar (1874 - 1963)
 151. Tapionlinna Pekka Esko Israel (1924 - 1974)
 152. Schroeder Konstantin (1808 - 1868)
 153. Lagerstam Carl Mauritz (1807 - 1856)
 154. Jäderholm Gustav Vilhelm (1806 - 1895)
 155. Granit August Fredrik (1824 - 1907)
 156. Tapionlinna Toivo Walter Israel (1892 - 1959)
 157. Blomberg Artur Oliver (1854 - 1921)
 158. Blomberg Gustaf Vilhelm (1822 - 1898)
 159. Kaira (Hildén) Lars Rainer (1895 - d.)
 160. Berner Viktor(1856 - 1914)
 161. Schalin Arnold Elias (1886 - 1975)
 162. Mannelin Johan Gustaf (1828 - 1865)
 163. Cederberg Jakob (1825 - 1887)
 164. Tötterman Claes Kristian Albert Claesson (1804 - 1847)
 165. Mannelin Johan Fredrik (1817 - 1855)
 166. Vaurio / Fransén Elias Vilhelmi (1887 - d.)
 167. Nortia / Nordström Uuno Birger (deceased)
 168. Pfaler Karl Ferdinand Eliasson (1817 - 1879)
 169. Roos Isak Loth (Sakki) (1859 - 1923)
 170. Lyra Alexander Wilhelm (1834 - 1904)
 171. Mustakallio / Schwartzberg Lauri (1884 - 1937)
 172. Ohinen Arvo Johan (1906 - d.)
 173. Salonen Johannes Ilmari (1900 - d.)
 174. Björklund Isak August (1855 - 1947)
 175. Rauramo / Schroderus Lauri August (1885 - d.)
 176. Talasniemi Erkki Albert (1908 - d.)
 177. Vapaavuori Tuure Valdemar (1905 - d.)
 178. Castrén Jonas Oskar (1869 - 1915)
 179. Salonen Emil Oskar (1854 - d.)
 180. Bergström Karl Henrik (1813 - 1867)
 181. Hallikainen Emil Juho (1884 - d.)
 182. Stenroth Otto Adolf (1834 - 1906)
 183. Hjerpe Hegesippus Hippolytus Ericsson (1831 - 1888)
 184. Korppi-Tommola / Jokiranta Emil (1890 - 1963)
 185. Hurmerinta Kaarlo Viktor (1870 - 1941)
 186. Pulkki Juho Henrik (1871 - 1933)
 187. Närvi/Nikander Ludvig (1862 - 1938)
 188. Erkkilä (Eriksson) Emil Eligius (1866 - 1939)
 189. Kerppola Johan Adolf (1854 - 1916)
 190. Mustala Niilo Aatos (deceased)
 191. Karlsberg/Karilas Niilo (1852 - 1911)
 192. BoismanErik Wilhelm Johan (1821 - 1880)
 193. Brofeldt Henrik Gustaf Theodor (1837 - 1914)
 194. Kärävä Lauri Armas (1902 - d.)
 195. Huhtinen Matti Juhani (1900 - d.)
 196. Uino Kauno Edvard (1863 - 1916)
 197. Pfaler Karl (1846 - 1916)
 198. Takala Mathias (1856 - d.)
 199. Wialén Johan Robert (1810 - 1869)
 200. KanteleVäinö Vilhelmi (1882 - 1956)
 201. SchaumanFrans Ludvig (1810 - 1877)
 202. Wänman (Wenman) August (1812 - 1851)
 203. Wenman Fredrik Vilhelm (1801 - 1877)
 204. Naukler Karl (Kalle) Johannes (1846 - 1868)
 205. Nauklér Karl (1816 - 1876)
 206. Pfaler von Karl (1826 - 1878)
 207. Cederberg Johan Antero (1852 - 1915)
 208. Kaarlehto / Lehtonen Arvi Kalervo (1896 - d.)
 209. Waronen Juho (1863 - 1934)
 210. Kinnunen Mikael (1847 - 1905)
 211. Reutervall Erik Gustaf (1803 - 1842)
 212. Tapionlinna Risto Asser Samuel (1926 - 2010)
 213. Schönberg Johannes (Johan) (1846 - 1916)
 214. Muren Emil Ferdinand (1854 - 1912)
 215. Rainio Robert (1870 - 1929)
 216. Ingman Albert (1816 - 1866)
 217. Tolpo August Magnus (1819 - 1892)
 218. Bergroth Karl Kristian (1864 - 1906)
 219. Lundström Aron (1820 - 1867)
 220. Björkman Reinhold Johan Magnus (1813 - 1833)
 221. Asp Alexander (1808 - 1853)
 222. Palander Carl Edvard (1811 - 1900)
 223. Cantell Otto Magnus (1821 - 1887)
 224. Masalin Ferdinand Johan (1830 - 1901)
 225. Illberg Odert Teodor Carlsson (1816 - 1872)
 226. Monell Grels (1811 - 1884)
 227. Gestrin Christian Fredrik (1812 - 1889)
 228. Gestrin Johan Henrik (1804 - 1848)
 229. Wikman Johan Gabriel (1828 - 1903)
 230. Schwindt Paul Theodor Gabrielsson (1813 - 1876)
 231. Zilliacus Alexander Benedikt (1804 - 1886)
 232. Zilliacus Berndt Magnus (1802 - 1856)
 233. Kockström Karl Fredrik (1811 - 1882)
 234. Salmenkivi Armas Aate (1905 - 1969)
 235. Godenhjelm Oskar Hugo Berndt (1864 - 1943)
 236. Rosengren (Isoniemi) Elias Malakias Johansson (1818 - 1897)
 237. Loimaranta (Lindstedt) Jaakko Sakari (1885 - 1954)
 238. Tammelin Johan (1809 - 1882)
 239. Grönlund Johan Erik (1805 - 1856)
 240. Grönlund Johan Fredrik (1828 - 1896)
 241. Bergholm Carl Fredrik (1808 - 1868)
 242. Schogster Albert Wilhelm (1806 - 1886)
 243. Relander Peter Johan (1805 - 1866)
 244. Relander August Wilhelm (1809 - 1860)
 245. Malmsten Lars Reinhold (1805 - 1866)
 246. Dahl Filemon(1819 - 1888)
 247. Hakalehto / Englund Niilo Oskari(1904 - d.)
 248. Nurkkinen Aksel Severin (1861 - 1933)
 249. Strömmer Johan Jakob (1816 - 1870)
 250. Strömmer Kuno Ferdinand (1858 - 1918)
 251. Nyholm Gustaf Henriksson (1820 - 1879)
 252. Nyholm Abel (1845 - 1907)
 253. Borenius Robert (1821 - 1891)
 254. Corell Fredrik (1810 - 1842)
 255. Cedberg Adolf (1817 - 1895)
 256. Törnudd Anders (1813 - 1866)
 257. Waldstedt Johan August (1826 - 1890)
 258. Palenius Mikael (1802 - 1859)
 259. Tallqvist Johan Stefan (1822 - 1908)
 260. Enroth Matias (1814 - 1867)
 261. Forbus Karl Adolf Adolfsson (1831 - 1858)
 262. Erflund Otto Emil (1837 - 1877)
 263. Stenbäck Lars Jakob (1811 - 1870)
 264. Nyman Alexander Jakob (1817 - 1864)
 265. Lithovius Johan Petter (1805 - 1857)
 266. Levander Mikko Arthur (1863 - 1944)
 267. Heikel Vilhelm (1811 - 1883)
 268. Hjelt Karl Vilhelm (1808 - 1871)
 269. Hjelt Nils Adam (1802 - 1827)
 270. Helander Viktor Lars (1822 - 1905)
 271. Helander Olof Henrik (1814 - 1868)
 272. Helander Reinhold (1824 - 1881)
 273. Sarkkila Juho Arvid (1862 - 1920)
 274. WichmannEmil August (1831 - 1886)
 275. Wichmann Viktor Wilhelm (1826 - 1894)
 276. Sirén Karl Gustaf (1847 - 1905)
 277. Schalin Lars Wilhelm (1820 - 1882)
 278. Schalin Zacharias (1854 - 1938)
 279. Järnefelt Georg Magnus (1803 - 1855)
 280. Walle Daniel Fredrik (1802 - 1867)
 281. Mandellöf Ephraim Adrian (1819 - 1898)
 282. Wijkberg Hans Henrik (1804 - 1890)
 283. Cajander Gustaf Adolf (1814 - 1882)
 284. Junnelius Gustaf (1853 - 1911)
 285. Kranck Karl Matias (1800 - 1865)
 286. Kekoni (Kekonen) Kristian (1843 - 1911)
 287. Malmberg Herman (1809 - 1853)
 288. Borg Edvard Wilhelm (1830 - 1910)
 289. Turkanheimo (Durchman) Väinö Kauno (1863 - 1922)
 290. Durchman Niklas (1846 - 1871)
 291. Durchman Lahja Hyvä (1857 - 1935)
 292. Durchman Knut Fredrik (1846 - 1919)
 293. Durchman Gustaf (1848 - 1916)
 294. Durchman Frans Vilhelm(1841 - 1934)
 295. Konow von Evert Brynolf Eriksson (1830 - 1889)
 296. Krank Isak Vilhelm (1831 - 1868)
 297. Kranck Peter Vilhelm (1804 - 1861)
 298. Krank Anders August (1829 - 1876)
 299. Krank Adolf (1841 - 1940)
 300. Seppänen Jaakko Leonard (1881 - 1938)
 301. Krank Frans Petter (1844 - 1910)
 302. Gyllenbögel Karl Johan (1831 - 1905)
 303. Inberg Väinö (1879 - 1933)
 304. Carpén Frans Alfred (1850 - 1920)
 305. Leinonen Kaarlo Johannes (1916 - 1986)
 306. Holmström Anders (1852 - 1911)
 307. Heilala Johan (Juho) Anton (1871 - 1927)
 308. Heikel Karl Abiel (1846 - 1919)
 309. Heikinheimo / Heikel Fredrik Hjalmar (Rauho Jalmari) (1868 - 1939)
 310. Heikinheimo / Heikel Pekka Rudolf (1863 - 1926)
 311. Heikel Frans Alexander (1833 - 1912)
 312. BerghJohan Immanuel (1832 - 1871)
 313. Bergh Frans Josef (1855 - 1923)
 314. Bäckman Johan Peter (1826 - 1892)
 315. Castrén Erik Ulrik (1806 - 1880)
 316. Castrén Johan Robert (1828 - 1894)
 317. Castrén Fredrik Edvard (1829 - 1892)
 318. Rechardt Karl (1849 - 1912)
 319. Snellman Julius (1849 - 1934)
 320. Höök Gustaf Adolf (1816 - 1868)
 321. Aspelin Gustaf Oskar (1830 - 1902)
 322. Snellman Erik Wilhelm (1820 - 1884)
 323. Gröhn Johan Julius (1817 - 1879)
 324. Krogius Georg (1817 - 1859)
 325. Nykopp Nils Gustaf (1821 - 1872)
 326. Telenius Johan Erik Emanuel Simonsson (1806 - 1864)
 327. Hirn Daniel Kristian (1807 - 1884)
 328. Carlstedt Johan Petter (1805 - 1876)
 329. Carlstedt Karl Fredrik (1802 - 1879)
 330. Holmberg Berndt Erik (1800 - 1832)
 331. Häyrén Fredrik (1816 - 1879)
 332. Wirkkula Eino (1879 - 1956)
 333. Wirkkula Viktor Alfred (1854 - 1932)
 334. Koivisto August (1853 - 1923)
 335. Beyrath Claes Gustaf (1812 - 1873)
 336. Beyrath Johan Ernst (1825 - 1866)
 337. Reinholm Johan Fredric (1834 - 1867)
 338. Hahnsson / Haahti Hannu (1865 - 1935)
 339. Nummi Yrjö Alarik (1888 - 1980)
 340. Blomgren 1906 Rautajärvi Lauri (1890 - d.)
 341. Mittler August Fredrik (1805 - 1887)
 342. Mittler Jakob Vilhelm (1802 - 1867)
 343. Jansson Gustaf (1825 - 1855)
 344. Ingman Jonathan (1847 - 1908)
 345. Sivenius Kaarlo Väinö (1877 - 1951)
 346. Ingman Wilhelm (1820 - 1875)
 347. Ingman Herman (1816 - 1875)
 348. Wichmann Henrik August (1859 - 1923)
 349. Saxbäck Gustaf Adolf (1805 - 1877)
 350. Ingman Berndt Enoch (1814 - 1879)
 351. Ingman Anders Henrik (1812 - 1856)
 352. Ingman Abraham Edvard (1803 - 1837)
 353. Danielson Johan Philip (1814 - 1875)
 354. Stenius 1907 Kivenoja Yrjö Efraim (1880 - 1948)
 355. Kinnunen Juho (1865 - 1934)
 356. Broms Karl Joël Hedley (1858 - d.)
 357. Cleve Fredrik Eliel (1855 - 1924)
 358. Nylander Adolf Abraham (1823 - 1856)
 359. Kuusi Sampo Piltti Ilmari (1918 - d.)
 360. Granfelt 1906 Kuusi Mauno Ilmari (1882 - 1964)
 361. Granfelt Axel Fredrik (1815 - 1892)
 362. Granfelt August Edvard (1812 - 1899)
 363. Gulin Arthur (1855 - 1925)
 364. Enehjelm af Gustaf Leonard (1818 - 1877)
 365. Enehjelm af Georg Edvard (1815 - 1877)
 366. Stenroth Paul Osvald (1869 - 1952)
 367. Snellman 1906 Virkkunen Paavo Emil (1874 - 1959)
 368. Snellman Gustaf Adolf (1827 - 1896)
 369. Tallqvist Henrik (1804 - 1854)
 370. Hjelt Frans Wilhelm Gustaf (1819 - 1889)
 371. Hackzell Carl (1820 - 1892)
 372. Lilius Karl Efraim Natanaelsson (1803 - 1867)
 373. Warelius Anders (Antero) Mattsson (1821 - 1904)
 374. Modeen Constantin (1823 - 1881)
 375. Ehrström Otto Wilhelm (1806 - 1871)
 376. Sjöstedt Fredrik Vilhelm (1801 - 1836)
 377. Hanelius Johan Henrik (1806 - 1857)
 378. Zidbäck Adam Viktor (1803 - 1856)
 379. Forssman Vilhelm (1801 - 1859)
 380. Olin Karl Joha (1800 - 1838)
 381. Jack Nils Gustaf (1805 - 1870)
 382. Roschier Herman Vilhelm (1827 - 1900)
 383. Sarlin Berndt Kristfrid (1828 - 1906)
 384. Nordström Gustaf Oskar Teodor (1830 - 1910)
 385. Limón Johan Werner (1826 - 1868)
 386. Hällfors Johan August (1830 - 1854)
 387. Hällfors Karl Emanuel (1826 - 1880)
 388. Aulin Pehr (1806 - 1858)
 389. Rostedt Johan Fredrik Johansson (1800 - 1850)
 390. Hällfors Petter Adolf (1801 - 1851)
 391. Hyvämäki / Hymander Kleofas Gottlieb (1874 - 1932)
 392. Thauvón Johan Fredrik (1828 - 1918)
 393. Broms Aron Fredrik (1801 - 1875)
 394. Åberg Karl August (1864 - 1918)
 395. Sjöroos Berndt Wilhelm (1847 - 1910)
 396. Kullhem Jakob (1804 - 1868)
 397. Ramberg Karl Fredrik (1811 - 1892)
 398. Söderborg Henrik Emanuel (1802 - 1873)
 399. Serenius Karl Gustaf (1810 - 1876)
 400. Grottelin Anders Israel (1815 - 1888)
 401. Törnudd Anders Oskar (1824 - 1898)
 402. Serenius Johan Gustaf (1807 - 1840)
 403. Landzert FörNamn (1786 - 1823)
 404. Groundstroem Johan Josef (1800 - 1852)
 405. Dahlström Johan Teodor (1833 - 1905)
 406. Wallenius Frans Fridjof (1847 - 1909)
 407. Pomoell Carl Anton (1861 - 1906)
 408. Bergman August Wilhelm (1835 - 1880)
 409. Hallio Kustaa (1868 - 1936)
 410. Hirvinen Salomon (deceased)
 411. Sarin Gustaf Adolf (1813 - 1858)
 412. Hildén Gabriel Benedikt (1817 - 1848)
 413. Essen von Otto Mauritz (1824 - 1865)
 414. Essen von Carl Gustaf (1815 - 1895)
 415. Hildén Gustaf Henrik (1806 - 1838)
 416. Tötterman Johan Fredrik (1804 - 1836)
 417. Landtman Johan Adolf (1803 - 1843)
 418. Östring Haniel (1845 - 1891)
 419. Öller Karl Fredrik (1822 - 1887)
 420. Öberg Frans Felix (1871 - 1950)
 421. Gestrin Emil Teodor (1831 - 1895)
 422. Qvanten von Karl Fredrik Abelard (1804 - 1867)
 423. Fontell Karl Oskar (1853 - 1930)
 424. Fleege Axel August Abraham (1834 - 1905)
 425. Erenius Karl (1816 - 1895)
 426. Geitlin Gabriel Andersson (1804 - 1871)
 427. Bergman Robert Magnus (1801 - 1880)
 428. Selin Frans Isak (1810 - 1872)
 429. Anstén Zachris Gustaf (1825 - 1888)
 430. Thomander Johan Alexander (1815 - 1863)
 431. Wilskman Oskar Wilhelm (1847 - 1909)
 432. Lönnblad Gustaf Johan (1817 - 1852)
 433. Wilskman August (1812 - 1891)
 434. Wikstén Anders Ulrik (1824 - 1886)
 435. Wilskman Verner Vilhelm (1813 - 1887)
 436. Utter Arvid (1836 - 1898)
 437. Heikel Carl Robert (1819 - 1893)
 438. Levón Edvard Leonard (1827 - 1862)
 439. Heikel Albert (1812 - 1880)
 440. Heikel Oskar Immanuel (1858 - 1941)
 441. Heikel Henrik (1808 - 1867)
 442. Törnudd Konstantin (1805 - 1858)
 443. Candolin Anders Adrian (1828 - 1901)
 444. Ervast Karl Fredrik (1804 - 1854)
 445. Mellin Robert (1826 - 1880)
 446. Erwast Johan Henrik (1816 - 1863)
 447. Rikberg Bernt Robert (1819 - 1867)
 448. Ekelund Erik (1822 - 1872)
 449. Ekelund Johan Henrik (1804 - 1859)
 450. Stråhlman Kasimir Konstantin (1821 - 1898)
 451. Jusélius Nils Jacob (1818 - 1880)
 452. Lybeck Johan Jakob (1819 - 1898)
 453. Durchman Niklas (1817 - 1845)
 454. Durchman Josef Wilhelm (1806 - 1891)
 455. Durchman Frans Oskar (1813 - 1880)
 456. Gyllenberg Johan (1810 - 1864)
 457. Chydenius Frans Jakob (1828 - 1866)
 458. Lindfors Hans Anders ( (1801 - 1838)
 459. Lindfors Karl Kristian (1804 - 1866)
 460. Calamnius Karl Alfred (1829 - 1908)
 461. Mennander Edvard (1827 - 1897)
 462. Platan Bernhard (1820 - 1847)
 463. Charenius Ulrik Vilhelm (1804 - 1836)
 464. Polviander Rober August Isaksson (1801 - 1857)
 465. Gummerus Anders Henrik (1805 - 1870)
 466. Ahonius Karl Johan (1826 - 1896)
 467. Sonck Johan Mauritz (1818 - 1876)
 468. Forsman Zachris (1805 - d.)
 469. Forsman Gustaf Erik (1811 - 1866)
 470. Forsman Carl Rudolf (1802 - 1882)
 471. Högman Gustaf Fredrik (1811 - 1866)
 472. Aspelund Karl Edvard (1816 - 1902)
 473. Ruuth Alexander Edvard (1820 - 1878)
 474. Lindforss Arndt Gerhard (1804 - 1850)
 475. Gräsbeck Johan Gustaf (1825 - 1886)
 476. Gräsbeck Adolf Fredrik (1828 - 1875)
 477. Lillström Karl Alexander (1812 - 1869)
 478. Järnefelt Johan Adolf (1806 - 1843)
 479. Hultin Alexander (1820 - 1886)
 480. Lagus Johan Lorentz (1805 - 1881)
 481. Molin Gustaf (1811 - 1882)
 482. Hagelberg Jakob Efraim (1801 - 1876)
 483. Lundell Alexander (1821 - 1893)
 484. Sadenius Karl Gustaf Jakobsson (1801 - 1871)
 485. Hällfors Frans Henrik (1821 - 1886)
 486. Perenius Johan (1820 - 1881)
 487. Roschier Erik Johan (1806 - 1878)
 488. Plathan Henrik Johannes Gabriel (1809 - 1877)
 489. Lagus Johan Gabriel Gabrielsson (1816 - 1870)
 490. Simelius Johan (1817 - 1897)
 491. Simelius Jakob Nilsson (1821 - 1868)
 492. Ottelin Karl Adam (1827 - 1899)
 493. Kemell Frans Petter (1817 - 1857)
 494. Kemell Claes Johan (1805 - 1832)
 495. Sirén Alexander (1829 - 1912)
 496. Ahlholm Johan (1802 - 1875)
 497. Forsman Oscar Wilhelm (1815 - 1886)
 498. Malmivaara / Malmberg Väinö Rafael (1879 - 1958)
 499. Mannermaa Juho Abraham (1871 - 1943)
 500. Koskimies/Forsman Juho Rudolf (1859 - 1936)
 501. Streng Karl Adol (1823 - 1886)
 502. Streng Erik Volmar (1826 - 1859)
 503. Rancken Fredrik Wilhelm (1805 - 1879)
 504. Loimaranta (Lindstedt) Yrjö Arvid Vilho (1874 - 1942)
 505. Colliander Otto Immanuel (1848 - 1924)
 506. Warén Johan (1827 - 1883)
 507. Laurillius Mathias (1808 - 1874)
 508. Herlin Axel (1807 - 1839)
 509. Gyldén Ernst Johan Nilsson (1803 - 1835)
 510. Aejmelaeus Nils (1810 - 1853)
 511. Roos Jacob Henric (1818 - 1885)
 512. Aschan Pehr August (1824 - 1887)
 513. Kiljander Georg Magnus (1807 - 1874)
 514. Kiljander Anders Johan (1809 - 1871)
 515. Kiljander Karl Mårten (1817 - 1879)
 516. Kiljander Samuel (1802 - 1849)
 517. Lönnrot Frans Fredrik (1830 - 1907)
 518. Boijer Engelbrecht (1800 - 1850)
 519. Lönnrot Eljas (1858 - 1933)
 520. Hedberg Fredrik Gabriel (1811 - 1893)
 521. Laurin Frans Oskar (1829 - 1867)
 522. Palander Gustaf Fredrik (1808 - 1847)
 523. Ignatius Johan Ferdinand (1803 - 1876)
 524. Cyrenius Johan (1806 - 1855)
 525. Kekoni Frans *Oskar (1841 - 1901)
 526. Kekoni Lars Johan (1805 - 1864)
 527. Schroderus Jakob Mattsson (1814 - 1868)
 528. Nyström Onni Kanutus (1859 - 1918)
 529. Mikander Hilarius Albin (1846 - 1915)
 530. Westerholm Kristian Vilhelm (1815 - 1868)
 531. Favorin Anders Abraham (1818 - 1879)
 532. Toppelius Frans Mikael (1801 - 1836)
 533. Alcenius Elias Fredrik (1812 - 1876)
 534. Alcenius Karl Gerhard (1807 - 1848)
 535. Krank Henrik (1817 - 1896)
 536. Östring Fredrik (1810 - d.)
 537. Perander Jakob (1800 - 1853)
 538. Heikel August (1816 - 1866)
 539. Bengs Olof Werner * (1864 - 1930)
 540. Kjäldström Lars Oskar (1857 - 1955)
 541. Bäck Johannes (1850 - 1901)
 542. Appelberg Isak Otto (1820 - 1894)
 543. Petrell Karl Viktor (1864 - 1932)
 544. Stenbäck Karl Emil (1834 - 1919)
 545. Kullman Kristoffer (1803 - 1871)
 546. Bergh Julius Immanuel Carlsson (1810 - 1878)
 547. Saxén Karl Johan August (1812 - 1867)
 548. Ellinen Ellinen (1823 - 1858)
 549. Halleen Otto Reinhold (1808 - 1864)
 550. Skogman Adolf Jakob Teodor Johansson (1827 - 1870)
 551. Gardberg Karl Henrik Johan (1821 - 1874)
 552. Richter Vilhelm Oskar (1846 - d.)
 553. Dahlberg Gustaf (1821 - 1906)
 554. Linderoos Henrik (1809 - 1871)
 555. Homén Gustaf Wilhelm (1804 - 1874)
 556. Brander Henrik Erland (1818 - 1875)
 557. Fogelholm Erik Gustaf (1806 - 1886)
 558. Cajanus Jakob Adolf (1807 - 1872)
 559. Elfving Karl Henrik (1816 - 1880)
 560. Grönholm Gustaf (1825 - 1859)
 561. Nordlund Henrik Wilhelm (1818 - 1889)
 562. Jordan Gustaf Adrian Karlsson (1800 - 1842)
 563. Aejmelaeus Lars J. (1810 - 1863)
 564. Polviander Gustaf (1811 - 1854)
 565. Possén Adolf Fredrik (1810 - 1874)
 566. Hertzberg Fredrik (1808 - 1865)
 567. Caselius Mauritz Edvard (1830 - 1871)
 568. Sandberg Henrik (1801 - 1880)
 569. Mellberg Karl August Carlsson (1832 - 1915)
 570. Hertzberg Reinhold (1802 - 1865)
 571. Nordström Otto Mauritz (1819 - 1897)
 572. Snellman Johan Peter (1814 - 1876)
 573. Snellman Frans Arvid (1818 - 1873)
 574. Montin Erik August (1807 - 1884)
 575. Snellman August (1818 - 1868)
 576. Huchtman / Hukkanen Anders (1805 - 1855)
 577. Snellman Emanuel (1823 - 1875)
 578. Henriksson Berndt Johan (1831 - 1868)
 579. Snellman Karl August (1826 - 1883)
 580. Ahlström Karl Oskar (1863 - d.)
 581. Castrén Lars Magnus (1806 - 1883)
 582. Cajanus Anders Gustaf (1807 - 1879)
 583. Lyra Jakob Fredrik (1803 - 1863)
 584. Bergroth Carl Edvard (1813 - 1890)
 585. Bergroth Berndt Gustaf Caroli Henrici (1815 - 1880)
 586. Bergroth Frans Henrik (1817 - 1881)
 587. Cajanus Berndt Andersinpoika (1811 - 1866)
 588. Grönberg Joseph (1813 - 1903)
 589. Engelberg Carl Johan (1812 - 1894)
 590. Mennander Jonas Henrik (1806 - 1845)
 591. Brander Otto Johan (1805 - 1867)
 592. Bergman Johan August (1801 - 1846)
 593. Sumelius Claes (1821 - 1882)
 594. Granström Gustaf (1823 - 1868)
 595. Bergroth Johan (1823 - 1875)
 596. Bergroth Gustaf Wilhelm (1831 - 1868)
 597. Wivolin Karl Gustaf (1822 - 1883)
 598. Lagerstedt Johan (1808 - 1893)
 599. Hedberg Henrik (1802 - 1843)
 600. Lönnroth Johan Didrik (1815 - 1880)
 601. Bergroth Johan Michael (1806 - 1842)
 602. Inberg Herman Magnus (1803 - 1866)
 603. Ingman Johan Jakob Henriksson (1805 - 1846)
 604. Aspelin Gustaf Adolf (1800 - 1861)
 605. CajanusGustaf Adolf (1800 - 1861)
 606. Wegelius Henrik (1836 - 1881)
 607. Wegelius Henrik Eliel (1853 - 1933)
 608. Wegelius Carl Vilhelm (1835 - 1876)
 609. Wegelius Uno (1867 - 1925)
 610. Wegelius Adolf (b. - 1868)
 611. Wegelius Henrik Vilhelm (1800 - c.1858)
 612. Wegelius Gustaf Adolph (1800 - 1837)
 613. Wegelius Esaias Wegelius (1807 - 1875)
 614. Wegelius Berndt Carlsson (1809 - 1867)
 615. Wegelius Johan (1810 - 1876)
 616. Wegelius Jakob Esaias (1817 - 1877)
 617. Wegelius Karl Axel (1817 - 1882)
 618. Wegelius Ture/Thure (1822 - 1890)
 619. Bonsdorff Fredrik August (1804 - 1830)
 620. Bonsdorff Erik Napoleon (1805 - 1870)
 621. Bonsdorff von Herman (1830 - 1905)
 622. Bonsdorff Karl (1872 - 1943)
 623. Bonsdorff Robert (1803 - 1859)
 624. Colérus Fredrik (1806 - 1844)
 625. Colérus Johan (1830 - 1889)
 626. Wahlberg Jakob (deceased)
 627. Lindberg Johan Fredrik (1802 - 1834)
 628. Appelgren Gustaf Wilhelm (1805 - 1878)
 629. Appelgren Johan Simon (1802 - 1873)
 630. Ottelin Fredrik Napoleon (1817 - 1892)
 631. Salovius Anders Johan (1803 - 1872)
 632. Salovius Karl Gustaf (1805 - 1857)
 633. Runstén Moses (1810 - 1867)
 634. Nygren Erik Adrian (1800 - 1875)
 635. Lagus Johan Henri (1816 - 1896)
 636. Schwartzberg Johannes Jaakko (1876 - 1936)
 637. Schwartzberg Jaakko (1848 - 1909)
 638. Schwartzberg Lars (1841 - 1865)
 639. Lampén Johan Kristian (1821 - 1882)
 640. Schwartzberg 1906 Mustakallio Henrik (1844 - 1913)
 641. Vuorinen Juhana Yrjö Akilles
 642. Mustakallio / Schwartzberg Josef (Jooseppi) (1857 - 1923)
 643. Cleve Otto (1826 - 1881)
 644. Lauri Kaarlo Albert (1865 - d.)
 645. Eneberg Isac Reinhold (c.1802 - 1863)
 646. Jernberg Gustaf (1802 - 1889)
 647. Schwartzberg Henrik (1811 - 1857)
 648. Ollberg Johan (1805 - 1833)
 649. Leidenius Gabriel Vilhelm (1803 - 1877)
 650. Johansson Edvard (1859 - 1915)
 651. Lagus Johannes Bernhard (1859 - 1931)
 652. Chydenius Gabriel Anders (1802 - 1843)
 653. Leidenius Ulrik (1801 - 1841)
 654. Leidenius Edvard Ulrik Vilhelm (1801 - 1841)
 655. Castrén Erkki Olavi* (1909 - d.)
 656. Strandberg Ernst Fredrik Theodor (1824 - 1898)
 657. Jungberg Alexander Magnus (1808 - 1862)
 658. Nauklér Fredrik (1857 - 1902)
 659. Gräsbeck Oskar Uno (1892 - 1977)
 660. Glade/Suominen Frans Bertil (1902 - d.)
 661. Geber Birger Alexander (1902 - d.)
 662. Forssell Karl-Erik (1905 - 1995)
 663. Forsman Arne William (1882 - d.)
 664. Forsberg Erik August (1910 - d.)
 665. Finne Fingal Eugén (1904 - d.)
 666. Essen von Väinö Wilhelm (1886 - d.)
 667. Ervola/Ekroth Martti Rafael (1907 - 1981)
 668. Ervast/Ervasmaa Gunnar Edvard (1877 - 1969)
 669. Danielsson Paul Berndt (1891 - d.)
 670. Cleve Ola Uolevi Kalervo (1898 - d.)
 671. Cederberg Martti Jaakko Ensio (1894 - d.)
 672. Castrén Matti Heikki (1927 - d.)
 673. Castrén Matti Aleksi (1897 - d.)
 674. Böök Leo Richard (1891 - d.)
 675. Bäck Yngve Rafael (1903 - d.)
 676. Bäck Helge Immanuel (1906 - d.)
 677. Bäck Håkan Johannes (1911 - d.)
 678. Borg Fjalar Bertel Johannes (1908 - d.)
 679. Bonsdorff von Max (1882 - 1967)
 680. Björksten af Thure Gustaf Alfred (1894 - 1981)
 681. Aulis/Aulin Viktor Gideon (1854 - 1920)
 682. Aulis/Aulin Kaarlo Jaakko (1886 - d.)
 683. Aukee Kaarlo Aaron (1893 - d.)
 684. Byman Leander Lennart (1875 - 1947)
 685. Anstén Hjalmar Johannes (1898 -)
 686. Alitalo Eino Ilmari (1906 - d.)
 687. Gulin/Pinomaa Elis (1893 - 1975)
 688. Gyllenberg Rafael Gideon (1893 - d.)
 689. Törnroth Carl Edvard (1801 - 1838)
 690. Nordlund Berndt Fredrik (1829 - 1894)
 691. Arppe Antti Gabriel (1909 - d.)
 692. Apajalahti/Lindqvist Lauri Einar (1892 - 1964)
 693. Airas Kaarlo Olavi* (1910 - d.)
 694. Airas/Österbladh Kaarlo Heikki (1880 - 1960)
 695. Airas Erikki Vilho (1908 - 1994)
 696. Ahva/Äström Lauri Osvald (1905 -)
 697. Virberg Yrjö Valfrid (1870 - 1933)
 698. Johansson Jonatan (1842 - 1904)
 699. Lyra Adolf (1805-1845)
 700. Alopaeus Gabriel (1802 - 1876)
 701. Höllberg Johan Gabriel (1820 - 1867)
 702. Hellgren Samuel (1800 - 1890)
 703. Hellstén Matias (1814 - 1889)
 704. Ljungberg Frans Mauritz (1806 - 1886)
 705. Nordlund Karl Isak (1814 - 1853)
 706. Johnsson Johan Viktor (1832 - 1884)
 707. Alopaeus Carl Henrik (1825 -1892)
 708. Nordlund Karl Ivar (1855 - 1937)
 709. Nordlund Frans (1848 - 1903)
 710. Nordlund Kleofas Immanuel (1849 - 1883)
 711. Igoni Per Jagob (1823 - 1899)
 712. Klärck / Klerk Erik Vilhelm (1804 - 1866)
 713. Hultman Mauritz (1808 - 1893)
 714. Bergroth Victor (1814 - 1876)
 715. Råbergh Herman (1838 - 1920)
 716. Hornborg Anders (1821 - 1883)
 717. Hornborg Per Gustaf Ferdinand (1819 - 1890)
 718. Molander Claes (1803 - 1886)
 719. Reinholm Henrik August (1819 - 1883)
 720. Reinholm Berndt (1821 - 1898)
 721. Karsten Karl Julius (1851 - d.)
 722. Karsten Klas Edvin (1802 - 1866)
 723. Häggström Per Leonard (1802 - 1866)
 724. Nuottamo / Nyholm Eemil (1877 - 1964)
 725. Lilius Anders Johan (1823 - 1867)
 726. Hedberg Josef Reinhold (1817 - 1855)
 727. Hedberg Fredrik (1815 - 1892)
 728. Rydberg Sven (1818 - 1877)
 729. Montin Robert Vilhelm (1813 - 1895)
 730. Castrén Zachris (1817 - 1868)
 731. Gummerus Johan Leonard (1801 - 1888)
 732. Ropponen Väinö (1873 - 1959)
 733. Nordlund Karl (1851 - 1899)
 734. Gummerus Alexander Jakob (1807 - 1891)
 735. Moliis Henrik (1831 - 1882)
 736. Hildéen Daniel Ezekiel (1815 - 1886)
 737. Utter Arvid Wolter Ferdinand (1865 - d.)
 738. Hellström Henrik Vilhelm (1809 - 1869)
 739. Bergman Adrian (1809 - 1875)
 740. Gummerus Jaakko (1870 - d.)
 741. Gummerus Jonathan (1849 - 1931)
 742. Gummerus Aleksanteri (1845 - 1915)
 743. Appelberg Henrik Adolf (1825 - 1901)
 744. Rahm Johan Jakob (1814 - 1894)
 745. Schroderus Gustaf (1801 - 1858)
 746. Stadius Elias (1812 - 1874)
 747. Ahlstedt Oskar Edvard (1856 - 1887)
 748. Wallens / Valanne Uno Eggert (1879 - 1946)
 749. Åberg Johan Eggert (1820 - 1885)
 750. Ylander Axel Gabriel Ylander (1829 -1882)
 751. Wessel Karl Ulrik (1805 - 1861)
 752. Westerlund August Albinus (1873 -1949)
 753. Wikman Johan Ludvig (1871 - 1936)
 754. Wikman Paul Gustaf (1865 - 1931)
 755. Vanne Konrad Edvard (1869 - 1923)
 756. Tallgren Karl August (1815 - 1875)
 757. Torckell Frans Joakim (1827 - 1895)
 758. Troberg Karl Anders (1851 - n.)
 759. Törnvall Lars Gustaf Vilhelm (1819 - 1893)
 760. Schalin Olav Daniel (1894 - 1979)
 761. Setälä Edvard Optatus (1857 - 1911)
 762. Sevelius Oskar Ferdinand (1873 - 1946)
 763. Sirenius David (1838 - 1903)
 764. Sjödahl Gustaf Henrik (1805 - 1855)
 765. Sjögren Olof Peter August (1855 - 1928)
 766. Snellman Herman Henrik (1857 - 1935)
 767. Sonck Arno (1887 -1980)
 768. Sonck Knut Emil (1859 - 1952)
 769. Stenström Gustaf Fredrinand (1826 - 1897)
 770. Strandman Karl Mikael (1867 - 1939)
 771. Sulin Benjamin (1803 - 1871)
 772. Sumelius August Timoteus (1804 -1862)
 773. Sumelius Karl Georg Napoleon (1812 - 1853)
 774. Ramstadius Gustaf Zakris (1813 - 1855)
 775. Rancken Gustaf Vilhelm Engelbrekt (1821 - 1897)
 776. Reuter Ernst Odert (1815 - 1890)
 777. Roslin Viktor Mikael (1824 - 1878)
 778. Råstedt Henrik (1809 - 1850)
 779. Malm Gustaf (1805 - 1851)
 780. Mandellöf Vilhelm Adrian (1848 - 1916)
 781. Manner Gustaf (1849 - 1943)
 782. Mannström Johan Fredrik (1821 - 1894)
 783. Mannström Karl Oskar (1852 - 1926)
 784. Moliis Henrik (1801 - 1871)
 785. Moliis Karl Alfred Konstantin (1832 - 1891)
 786. Mosander Karl Gustaf Emanuel (1871 - 1953)
 787. Mäkelä Herman Oskar (1869 - 1954)
 788. Möller Karl August (1839 - 1914)
 789. Nikander Ernst Henrik (1814 - 1867)
 790. Nilsdorff Karl Otto (1809 - 1885)
 791. Nordqvist Jakob (b. - 1921)
 792. Palander Karl Johan (1804 - 1854)
 793. Petterson Karl Edvin (1864 - 1943)
 794. Petterson Oskar Elis (1831 - 1886)
 795. Pettersson Anders Johan Reinhold (1821 - 1878)
 796. Pontelius Richard Teofil (1817 - 1869)
 797. Possén Henrik Vilhelm (1812 - 1845)
 798. Possén Selim Ferdinand (1845 - 1890)
 799. Lagerbohm Ludvig Joakim Maximilian (1858 - 1920)
 800. Liljestrand Erik Johan (1827 - 1896)
 801. Lindberg Gustaf Emil (1861 - d.)
 802. Lindell Viktor Malakias (1866 - 1929)
 803. Linderoos Erik Vilhelm Henrik (1841 - 1918)
 804. Lindqvist Viktor Vilhelm (1838 - 1920)
 805. Lundenius August Edvard Olivier (1850 -1896)
 806. Lundenius Jakob Henrik (1802 - 1835)
 807. Lundqvist Ernst August (1856 - 1920)
 808. Lönnberg Johan Fredrik (1811 - 1868)
 809. Groundström Isak Josef (1827 - 1881)
 810. Grönholm Oskar (1833 - 1885)
 811. Grönlund Karl Gustaf Mauritz (1813 - 1883)
 812. Grönroos Frans Viktor (1826 - 1882)
 813. Helander Karl Julius Jonatan (1851 - 1918)
 814. Henriksson Karl Edvin Simeon (1859 - 1931)
 815. Holmberg Henrik Johan (1818 - 1864)
 816. Holmberg Salomon Jakob (1802 - 1834)
 817. Hummelin Johan Viktor (1814 - 1891)
 818. Jansson Viktor Emanuel (1891 - d.)
 819. Justin Gustaf Adolf (1811 - 1866)
 820. Juvelius Josef Fredrik (1807 - 1836)
 821. Karsten Erland August (1839 - 1883)
 822. Karsten Klas Adolf (1811 - 1885)
 823. Konsin Viktor August (1836 - 1904)
 824. Kurtén Nils Ferdinand (1801 - 1873)
 825. Ahlroth Isak (1803 - 1865)
 826. Ahlstedt Viktor Emil (1853 - 1896)
 827. Aimonen David Anton (1857 - 1927)
 828. Alander Magnus Edvard (1815 - 1874)
 829. Aspelin Bror Henrik Reinhold (1806 - 1869)
 830. Beckman Tor Ossian Rafael (1892 - d.)
 831. Bergman Karl Erik (1805 - 1868)
 832. Bergman Kristian Edvard (1823 - 1882)
 833. Bergroth Karl Emil (1858 - 1940)
 834. Bergroth Karl Gustaf (1826 - 1867)
 835. Bergroth Karl Selim Fritjof (1832 - 1900)
 836. Blomqvist Frans Oskar (1849 - 1920)
 837. Blomroos Karl Johan (1857 - 1944)
 838. Bondestam Gustav Calixtus (1870 - 1926)
 839. Caselius Otto Johannes (1867 - n.)
 840. Castrén Gustaf Gideon (1862 - 1915)
 841. Chydenius Fredrik Engelbrekt (1827 - 1893)
 842. Dahlberg Lars Gustaf Viktor (1847 - 1924)
 843. Dammert Karl Fabian (1804 - c.1829)
 844. Eldén Erik (1810 - 1882)
 845. Enebäck Johan Anshelm (1850 - d.)
 846. Enebäck Karl (1809 - 1868)
 847. Erander Gustaf (1843 - 1901)
 848. Finckenberg Herman Gustaf (1819 - 1886)
 849. Finelius Karl August (1814 - 1894)
 850. Fleege Gunnar Alarik (1878 - 1939)
 851. Fontell Josef Vilhelm (1813 - 1880)
 852. Forsberg Matias (1806 - 1852)
 853. Fredriksson Fredrik Vilhelm (1826 - 1904)
 854. Friberg Johan Axel (1860 - d.)
 855. Hällström af Jakob Eliel (1865 - 1950)
 856. Candolin Arthur Eliel (1865 - d.)
 857. MELLBERG Gustaf Ferdinand (1828 - 1904)
 858. Hidén Henrik (1806 - 1856)
 859. Enlund / Katavisto Max Alfrid Wilhelm (1879 - 1964)
 860. Heikel Karl (1815 - 1885)
 861. Salomies / Salonen Johannes Ilmari (1893 - d.)
 862. Lehtonen Aleksi Emanuel (1891 - 1951)
 863. Johansson Erkki Kaila (1867 - 1944)
 864. Ingman Lars (1868 - 1934)
 865. Johansson Gustaf (1844 - 1930)
 866. Simojoki / Simelius Martti Ilmari (1908 - d.)
 867. Juva (Juvelius) Mikko (1918 - 2004)
 868. Renvall Torsten Thure (1817 - 1898)
 869. Wilenius August Tobias (1870 - 1940)
 870. Schalien von August Alexander (1856 - 1914)
 871. Ahlstedt Alexander Edvard (1820 - 1898)
 872. Arppe Nils Gabriel (1823 - 1896)
 873. Aschan Peter Adolf (1818 - 1896)
 874. Bastman Alexander Gottfried Ferdinand (1821 - 1867)
 875. Serenius Sigtrygg Hjalmar (1913 - 1991)
 876. Bäck Jakob Immanuel (1876 - 1939)
 877. Bäck Alfred Johannes (1872 - 1952)
 878. Collan Clas (1816 - 1901)
 879. Eklöf Adolf (1809 - 1870)
 880. Elovainio e Eskelin Anders Oskar (1865 - 1923)
 881. Essen von Gustaf (1843 - 1917)
 882. Essen von Karl Magnus (1864 - 1932)
 883. Essen von (Inberg) Karl Armo (1886 - d.)
 884. Fogelberg Johan Josef Johansson (1821 - 1903)
 885. Favorin Abel Viktor (1821 - 1856)
 886. Forsten Gustav Bernhard Mortimer (1819 - 1904)
 887. Fogelholm Gustaf Erik (1806 - 1873)
 888. Grönholm Anton (1829 - 1870)
 889. Helander Karl-Jakob (1816 - 1879)
 890. Hansson Edvard Johan (1873 - d.)
 891. Indrén Anders Gustaf (1815 - 1874)
 892. Lagus Eliel Thiodolf (1833 - 1904)
 893. Lybeck Allan Immanuel (1850 - 1909)??
 894. Lybeck Johannes (1850 - 1909)
 895. Moberg Carl Peter (1842 - 1906)
 896. Olsoni Adolf Emerik (1823 - 1897)
 897. Palm Johan (1811 - 1851)
 898. Palmroth Vilhelm (1868 - 1945)
 899. Pfaler von Anders August (1801 - 1857)
 900. Pätiälä Heino Johannes (1880 - 1950)
 901. Relander Felix Fridolf (1864 - 1925)
 902. Roos Karl Elis Eriksson (1821 - 1906)
 903. Rankala Eli Johannes (1883 -)
 904. Roos Adolf Brynolf (1824 - 1873)
 905. Roos Carl Johan (1815 - 1886)
 906. Roos Alarik Johan (1853 - 1912)
 907. Sandström Matias (1843 - 1891)
 908. Serenius Bengt Hjalmar (1884 - 1960)
 909. Schroderus Karl August (1847 - 1940)
 910. Sirelius Klemens Johan Gabriel Arvidsson (1818 - 1888)
 911. Sternberg Alexander Teodor (1831 - 1896)
 912. Tawast Karl Robert (1847 - 1920)
 913. Tallqvist Karl Alfred Ludvig (1846 - 1929)
 914. Wikström Karl Gustaf (1880 - 1930)
 915. Ihlström Johan (1795 - 1853)
 916. Rungius Henrik Johansson (1728 - 1773)
 917. Ringbom Simon Johansson (1748 - 1776)
 918. Brander Gustaf Fredrik (1797 - 1869)
 919. Woivalén Georg (1753 - 1812)
 920. Ringbom Johan (1767 - 1818)
 921. Edenius Johan Johansson (c.1705 - 1767)
 922. Ringbom Mårten (1730 - 1790)
 923. Forsinius Anders Wilhelm (1765 - 1832)
 924. Stigzelius Erik Eriksson (1721 - 1811)
 925. Estlander Isaac Eric (1768 - 1820)
 926. Salonius Gustaf Claesson (b. - 1751)
 927. Fabritius Gabriel Johan Klemensson (1791 - 1862)
 928. Fabritius Jakob Johan Johansson (1750 - 1791)
 929. Lind Gustaf Jakobsson (1772 - 1807)
 930. Brofeldt Anders Johan (1765 - 1830)
 931. Estlander Jakob (1713 - 1746)
 932. Estlander Jacob Berndt (1777 - 1803)
 933. Konsin Henrik (1784 - 1849)
 934. Wanochius Johan Gustaf (1763 - 1816)
 935. Estlander Rudolf Josef (1759 - 1807)
 936. Estlander Jakob (1713 - 1785)
 937. Kolström Mathias (1763 - 1829)
 938. Stråhlmann Jacobus Alexander (1782 - 1846)
 939. Antman Salomon (1772 - 1860)
 940. Antman Kristian (1723 - 1773)
 941. Antman Salomon (1740 - 1779)
 942. Hällström Gustav Gabriel (1775 - 1844)
 943. Ahlström Anders (1767 - 1803)
 944. Cavonius Jakob (1733 - 1789)
 945. Åström Karl Andersson (1777 - 1849)
 946. Hjorth Karl August (1797 - 1851)
 947. Rhyselius Jakob (1720 - 1804)
 948. Örn Georg Alexander (1786 - 1833)
 949. Forsinius Matias (1735 - 1798)
 950. Forsinius (ent. Åhman) Matias (1707 - 1754)
 951. Elg Anders (c.1709 - 1766)
 952. Alftan Anders Johan (1727 - 1798)
 953. Grahn Karl Fredrik (1766 - 1840)
 954. Wallenius Karl Isak (1782 - 1866)
 955. Wallenius Isak Josefsson (c.1737 - 1805)
 956. Ferrin (Hynelius) Jacob (1736 - 1790)
 957. Ferrin Karl Gustaf (1783 - 1838)
 958. Strengell Johan Gustaf (1793 - 1872)
 959. Lihr Karl (1738 - 1795)
 960. Malmberg Johan Eriksson (1724 - 1801)
 961. Lundelin Mikael (1707 - 1782)
 962. Malmberg Efraim Johansson (1771 - d.)
 963. Sandsten Gabriel (1719 - 1799)
 964. Landell Erik (1775 - 1845)
 965. Almberg Erik (1789 - 1858)
 966. Achrén Jakob Johan (1781 - 1854)
 967. Nordling Ingevald (1735 - 1799)
 968. Borg Karl Carlson (1747 - 1813)
 969. Kranck Johan Henrik Johansson (1778 - 1838)
 970. Blom Isak (1774 - 1826)
 971. Berghäll Nils Israel (1774 - 1852)
 972. Ramklou Johan (1712 - 1741)
 973. Bökman Johan (1726 - 1789)
 974. Helsingberg Johan (1746 - 1812)
 975. Helsingberg Alexander (c.1714 - 1786)
 976. Nordgren Adolf (1766 - d.)
 977. Kiljander Anders Johan Andersson (1766 - 1836)
 978. Saxelin Simon (1718 - 1767)
 979. Gestrin Fabian (1739 - 1800)
 980. Gestrin Salomon (1709 - 1771)
 981. Tulindberg Johan Eriksson (1796 - 1843)
 982. Alán Klas Fredrik (1787 - 1838)
 983. Simelius Johan (1758 - 1807)
 984. Ståhle Gabriel Henrik (1770 - 1814)
 985. Forstén Michael (1769 - 1824)
 986. Gyllenberg Henrik Michael (1775 - 1837)
 987. Schroderus Abraham Abrahamsson (1722 - 1773)
 988. Dickman Fredrik Emanuel Fredriksson (1782 - 1821)
 989. Snellman Petter Johansson (1713 - 1785)
 990. Giös (Gjös) Anders (1716 - 1779)
 991. Taulerus Isak Johansson (c.1718 - 1757)
 992. Taulerus Arvid(1715 - 1782)
 993. Andell Gustaf (1769 - 1848)
 994. Enroth Wilhelm Johan (1751 - 1813)
 995. Skogström Johan (1784 - 1854)
 996. Strandman Johan (1726 - 1782)
 997. Pomoelius Fredrik (b. - 1755)
 998. Lavonius Abraham (1740 - 1794)
 999. Lindström Johan Johansson (1711 - 1763)
 1000. Stenlund (Talinus) Jacob (c.1703 - 1740)
 1001. Holmberg Jakob (1708 - 1765)
 1002. Ristelius Petter Benedict Jonasson (1770 - 1835)
 1003. Mandelin Karl Gustaf (1767 - 1836)
 1004. Blylodh Gustaf Johan (1790 - 1864)
 1005. Wirenius Gustaf Wilhelm (1798 - 1846)
 1006. Wirenius Anders (1762 - 1821)
 1007. Strömborg Henrik (1713 - 1773)
 1008. Pose Henrik Wilhelm (c.1737 - 1797)
 1009. Fornaeus (Pettman) Karl (b. - 1748)
 1010. Sundwall Johannes Mattsson (1765 - 1825)
 1011. Sundwall Mathias (1727 - 1803)
 1012. Fabritius Abraham (1737 - 1808)
 1013. Algeen Isak(c.1732 - 1765)
 1014. Algeen Anders(c.1722 - 1783)
 1015. Bång Gustaf Henriksson (1719 - 1786)
 1016. Flamenius Anders Mattsson (c.1710 - 1771)
 1017. Algeen Mikael(1706 - 1783)
 1018. Stiernlund (Signelius) Erik (1705 - 1772)
 1019. Boge Simon Gustafsson (c.1660 - 1732)
 1020. Achtman Henrich (c.1718 - 1765)
 1021. Hedman Petter (1715 - 1797)
 1022. Achtman Alexander (1756 - 1817)
 1023. Granlund Wilhelm (1738 - 1814)
 1024. Hougberg Bror Sven (1797 - 1875)
 1025. Stråhlman Johan (1732 - 1779)
 1026. Wirenius Petrus (c.1729 - 1796)
 1027. Govinius Carl(1732 - 1807)
 1028. Salvenius Adam Mattsson (1750 - 1828)
 1029. Lilius Jakob Mikaelsson (1758 - 1808)
 1030. Forsius Gustaf Henrik (1780 - 1842)
 1031. Löfström Herman (1751 - 1803)
 1032. Schyttenius Henrik Henriksson(c.1715 - 1751)
 1033. Munster Jakob Berndt Jakobsson (b. - 1780)
 1034. Polviander Isak Mikaelsson(1712 - 1796)
 1035. Jokelin Anders Nilsson (1745 - 1787)
 1036. Sundblad Johan (1789 - 1854)
 1037. Wenman Johan Israel (1791 - 1838)
 1038. Östring / Mört Per (1778 - 1830)
 1039. Aveman Johan Gabriel (1787 - 1813)
 1040. Aweman Peter (1738 - 1788)
 1041. Ollberg Daniel (1776 - 1822)
 1042. Holmstein Elias (1787 - 1859)
 1043. Ganander Kristfried (1741 - 1790)
 1044. Ganander Tomas (b. - 1751)
 1045. Svahn Johan (b. - 1759)
 1046. Nordmark Petter (1721 - 1756)
 1047. Ståhlberg Georg (1701 - 1749)
 1048. Lavén Anders (1779 - 1815)
 1049. Åhlgren Jacob (1774 - 1828)
 1050. Astren Isak Isaksson (1728 - 1794)
 1051. Wellenius Isak Simonsson (1761 - 1808)
 1052. Tuderus Daniel (1765 - 1803)
 1053. Lundanus Johan Mikaelsson (1738 - 1774)
 1054. Depner / Döpner Nils (1700 - 1771)
 1055. Logren Mikko Mikonpoika (1715 - 1784)
 1056. Salén Samuel Tomasson (1718 - 1774)
 1057. Ferrin Johan (b. - 1741)
 1058. Fegman Claes (b. - 1792)
 1059. Fegman Claes (c.1706 - 1765)
 1060. Wirén Johan (1778 - 1867)
 1061. Avenarius Alexander (1759 - 1834)
 1062. Avenarius Georg Kristersson (1709 - 1787)
 1063. Frosterus Nils (1795 - 1852)
 1064. Cajaner Nils Petter (1790 - 1841)
 1065. Cajaner Johan Zachris (1791 - 1873)
 1066. Asp Johan (1770 - 1831)
 1067. Labbart Johan (1759 - 1795)
 1068. Labbart Simon (c.1718 - 1761)
 1069. Palander Gabriel Axelsson (1729 - 1805)
 1070. Aspholm Samuel (c.1705 - 1748)
 1071. Leander Henrik (1745 - 1808)
 1072. Gåsman Gustaf Henrik (1793 - 1818)
 1073. Leander Johan (1733 - 1799)
 1074. Resander Olof (1786 - 1844)
 1075. Schottman Johan Kristian (1774 - 1819)
 1076. Terenius Erik Johan (1795 - 1851)
 1077. Terenius Erik (1763 - 1846)
 1078. Pontan Karl Johan (1781 - 1867)
 1079. Holmudd Gabriel Eriksson (1720 - 1795)
 1080. Bange Anders (1708 - 1765)
 1081. Häggman Jakob Niklas (1719 - 1758)
 1082. Jernvall (Rautelius) Matias Jöransson (1784 - 1832)
 1083. Wahlstein Henrik Wilhelm ((1784 - 1852)
 1084. Ahonius Josef (1798 - 1862)
 1085. Silander Johan (1731 - 1793)
 1086. Nummelin Anders (1708 - 1776)
 1087. Öhrnberg Karl Fredrik (1782 - 1835)
 1088. Kempe Israel (b. - 1790)
 1089. Berghäll Nils (1748 - 1823)
 1090. Malin Johan (1766 - 1833)
 1091. Schaeffer Karl Johan (1795 - 1833)
 1092. Schaeffer Anders Henrik (1773 - 1807)
 1093. Schaeffer Karl Johan (1757 - 1840)
 1094. Schaeffer Karl(1730 - 1792)
 1095. Schaeffer Johan Kristoffer (1723 - 1799)
 1096. Schytterus Johan (b. - 1758)
 1097. Strandman Johan Johansson (1707 - 1745)
 1098. Masalin Henrik(1791 - 1877)
 1099. Ahlqvist/Pulther Johan Stefansson (b. - 1743)
 1100. Löfgren Carl (1774 - 1813)
 1101. Sunell / Sunelius Matias (1764 - 1839)
 1102. Colliander Johan (1732 - 1801)
 1103. Kuhlhelm Karl Fredrik (1759 - 1838)
 1104. Ahlqvist Matias(1716 - 1790)
 1105. Kreander Anders (1762 - 1803)
 1106. Ahlqvist Johan Matthiasson (1749 - 1791)
 1107. Ahlqvist Johan Fredrik (1784 - 1847)
 1108. Wikman Anders Gabriel (1788 - 1876)
 1109. Wikman Israel (1741 - 1810)
 1110. Grandelius Johan Jakobsson (1711 - 1796)
 1111. Schwindt Henrik August (1797 - 1863)
 1112. Passelberg Gabriel (1750 - 1805)
 1113. Strandman Andreas (1724 - 1783)
 1114. Strandman Fredrik Emanuel (1773 - 1826)
 1115. Mäklin Joseph David (1775 - 1838)
 1116. Bergman Anton Ulrik (1769 - 1838)
 1117. Wolter Henrik Vilhelm (1755 - 1829)
 1118. Idman Israel Nilsson (1728 - 1776)
 1119. Idman Daniel Nilsson (1719 - 1772)
 1120. Pfaler von Henrik Johan (1796 - 1867)
 1121. Nordström Johan (1715 - 1756)
 1122. Finnander Zachris (1793 - 1875)
 1123. Pontan / Pontanus Jakob Johan (1740 - 1826)
 1124. Pontanus Johan (b. - 1759)
 1125. Ursinus Nils (1715 - 1786)
 1126. Ursin (Ursinus) Jakob Johan (1749 - 1796)
 1127. Wallgren Robert Johan (1785 - 1835)
 1128. Wallgren Georg (1704 - 1752)
 1129. Wallgren Georg (1737 - 1801)
 1130. Wallgren Georg Gustaf (1775 - 1839)
 1131. Asp Matias (c.1714 - 1761)
 1132. Ruuth Alexander Samuelsson (1753 - 1816)
 1133. Ruuth Gustaf Alexandersson (1792 - 1827)
 1134. Lönroth Erik Johan (1746 - 1791)
 1135. Naeslindh Johan (1710 - 1743)
 1136. Hipping Carl Henrik (1799 - 1873)
 1137. Hipping David (1784 - 1811)
 1138. Hipping David(1753 - 1819)
 1139. Hipping Henrik(1752 - 1788)
 1140. Hipping Petrus Andersson (c.1718 - 1782)
 1141. Orraeus Anders (1735 - 1782)
 1142. Malmsten Mikael (1770 - d.)
 1143. Salonius Gustaf Gustafsson (1722 - 1799)
 1144. Pysing Elias (1767 - 1812)
 1145. Dahn Abraham (1777 - 1833)
 1146. Agander Nils Georg (1761 - 1792)
 1147. Agander Niklas (1722 - 1803)
 1148. Gadd Berndt Johan Jakobsson (1768 - 1829)
 1149. Forssman Gustaf (1794 - 1836)
 1150. Avolin / Avalenius Johan (1756 - 1797)
 1151. Gedda Gustaf Adolf (1789 - 1849)
 1152. Gedda Karl Gustaf (1756 - 1820)
 1153. Omenius Johan (1705 - 1753)
 1154. Sevonius Johan (1722 - 1796)
 1155. Tallqvist Gustaf (1759 - 1844)
 1156. Tallqvist Henrik (1712 - 1769)
 1157. Appelberg Gustaf (1778 - 1834)
 1158. Semenius Johan (1747 - 1811)
 1159. Ervast Isak (1737 - 1789)
 1160. Pettersson / Kaparila Johan (1747 - 1809)
 1161. Aejmelaeus Israel (1724 - 1776)
 1162. Forbus Adolf Karlsson (1795 - 1870)
 1163. Forbus Karl Jakobsson (1750 - 1829)
 1164. Ajolin (Ajolinus) Henrik (b. - 1721)
 1165. Nyman Gabriel (1779 - 1848)
 1166. Nyman Abraham (c.1709 - 1765)
 1167. Rajalin Fredrik (b. - 1750)
 1168. Nyman Hans (1798 - 1850)
 1169. Widlund Birger (1731 - 1784)
 1170. Carp Simon(1723 - 1792)
 1171. Carp Jacob Arend Simonsson (1753 - 1820)
 1172. Frosterus Carl Jakob (1774 - 1854)
 1173. Barck Gabriel Johansson (1712 - 1788)
 1174. Zidbeck Lars Johan (1743 - 1785)
 1175. Helander Anders (1785 - 1855)
 1176. Bergstedt Johan Erik (1791 - 1854)
 1177. Cajander Anders (1747 - 1807)
 1178. Sartelius Henrik (1710 - 1783)
 1179. Limnelius Henricus Erici (1703 - 1765)
 1180. Brandstaka Abraham Johansson (1744 - 1775)
 1181. Toppelius Mikael (1751 - 1810)
 1182. Deutschman Lars (1763 - 1828)
 1183. Deutschman Gabriel (1766 - 1794)
 1184. Gummerus Anders Johan (1760 - 1822)
 1185. Crohns Erik Anders (1785 - 1865)
 1186. Gummerus Jacobus (1742 - 1804)
 1187. Cajander Israel Mattsson (c.1725 - 1780)
 1188. Cajander Zachris Mattsson (1728 - 1781)
 1189. Kranck Elias Vilhelm (1791 - 1827)
 1190. Kranck Jakob Anders (1796 - 1858)
 1191. Kranck Johan (1781 - 1834)
 1192. Krank / Kranck Anders (1753 - 1818)
 1193. Bergh Johan Adam (1786 - 1844)
 1194. Bergh Henrik Josef (1789 - 1849)
 1195. Bergh Henrik Adamsson (1756 - 1800)
 1196. Castrén Carl Arvid (1790 - 1864)
 1197. Widell Johan (1734 - 1789)
 1198. Hartman Israel (b. - 1778)
 1199. Granit Carl August (1784 - 1858)
 1200. Lyra Henrik Johan (1768 - 1844)
 1201. Hartman Gabriel (1717 - 1763)
 1202. Gröhn Johan Adolf (1786 - 1875)
 1203. Gröhn Johan (1756 - 1833)
 1204. Rosberg Anders Ambrosius (1770 - 1823)
 1205. Andersin Henrik Johan (1733 - 1806)
 1206. Winter Anders (1781 - 1848)
 1207. Winter Georg Gustaf (1742 - 1823)
 1208. Winter Gustaf (1778 - 1838)
 1209. Winter Nils Adolf (1783 - 1864)
 1210. Eckman Lorentz (1736 - 1803)
 1211. Krogius Gabriel (1766 - 1830)
 1212. Avelin Claes Henrik (1762 - 1808)
 1213. Paldanius Karl Johan (c.1719 - 1740)
 1214. Paldanius Magnus (1763 - 1822)
 1215. Paldanius Elias (1724 - 1793)
 1216. Liljenstrand (Pirklén) Abraham Andersson (1773 - 1837)
 1217. Hellenius Henrik (c.1722 - 1805)
 1218. Salenius Matias Ericsson (1764 - 1810)
 1219. Salenius Henrik Johan (1796 - 1855)
 1220. Alopaeus Karl Elias (1793 - 1851)
 1221. Hirn David (c.1723 - 1779)
 1222. Carlenius Kristoffer (1751 - 1813)
 1223. Stenhagen Fredrik (1787 - 1835)
 1224. Stenhagen Fredrik Petterinpoika (1751 - 1814)
 1225. Granroth Elias Gustafsson (1736 - 1795)
 1226. Jusleen Gustaf (1702 - 1774)
 1227. Mathesius Per / Petrus (1711 - 1772)
 1228. Brander Fredrik Johan (1777 - 1839)
 1229. Levan Erik Johan (1730 - 1793)
 1230. Forselius Simon Mikaelsson (1687 - 1757)
 1231. Florin Isaac Mårtensson (1716 - 1800)
 1232. Utter Abraham Johansson (1711 - 1744)
 1233. Urenius Petter (c.1710 - 1747)
 1234. Höckert Efraim Johansson (1733 - 1789)
 1235. Lilius Anders Henriksson (1712 - 1771)
 1236. Platzman Mårten (b. - 1770)
 1237. Polviander Karl Nilsson (1712 - 1798)
 1238. Peitzius Mårten Gabrielsson (1716 - 1782)
 1239. Idman Daniel (1761 - 1806)
 1240. Renström Abraham (1766 - 1851)
 1241. Hollberg Esaias Andersson (1755 - 1798)
 1242. Wahlberg Adolf (1775 - 1834)
 1243. Wialén Karl Gustaf (1760 - 1794)
 1244. Birath Johan Erik (1780 - 1867)
 1245. Collanus Claes Eriksson (1721 - 1790)
 1246. Collan Pehr Johan Claesson (1771 - 1833)
 1247. Bäckman Anders Mattsson (1790 - 1873)
 1248. Forselius Gustaf (1779 - 1786)
 1249. Forselius Gustav Mikaelsson (1752 - 1814)
 1250. Fogelberg Petter Thomassson (1780 - 1848)
 1251. Rotkerus Nils Jöransson (1706 - 1773)
 1252. Monseen Anders Andersson (1712 - 1740)
 1253. Pettersson Johan (1772 - 1809)
 1254. Palmgren Karl Fredrik (1798 - 1882)
 1255. Romanus Henrik Henriksson (1730 - 1783)
 1256. Mechelin Johan Henriksson (1708 - 1777)
 1257. Hoffren Lars Abraham (1748 - 1822)
 1258. Cajander (Kajander) Kristian (b. - 1742)
 1259. Grönlund Anders (1755 - 1806)
 1260. Bergman Otto (b. - 1713)
 1261. Cygnaeus Johan Mårtensson (b. - 1721)
 1262. Björkstén Johan (1744 - 1809)
 1263. Björkstén Jacob Johan (1780 - 1833)
 1264. Salmén / Salmenius Jakob (1708 - 1774)
 1265. Ravander Jakob (1746 - 1790)
 1266. Ravander Esaias (1746 - 1790)
 1267. Mesterton Karl (1715 - 1773)
 1268. Forsander Johan (1715 - 1779)
 1269. Forsander Johannes (b. - 1701)
 1270. Ravander Esaias (1710 - 1775)
 1271. Ravander Anders Esaiasson (1740 - d.)
 1272. Hasselström Anders Johan (1773 - 1854)
 1273. Holmsten Anders Johan (1778 - 1827)
 1274. Lithander Johan (1742 - 1789)
 1275. Bohm Samuel Samuelsson (1770 - 1831)
 1276. Widqvist Adam Reinhold Pehrsson (1770 - 1822)
 1277. Amnell Jakob (1764 - 1843)
 1278. Tallqvist Johan Erik (1739 - 1786)
 1279. Dannenberg Jakob Johan Henriksson (b. - 1747)
 1280. Wirzenius Jakob Johan (c.1756 - 1786)
 1281. Wirzenius Anders Jakobsson (1715 - 1745)
 1282. Wirzenius Jakob Jakobsson (1718 - 1761)
 1283. Wirzenius Daniel Andersson (1711 - 1780)
 1284. Ehrström Erik Gustaf (c.1791 - c.1835)
 1285. Ehrström Anders (1744 - 1822)
 1286. Haartman Johan (1719 - 1794)
 1287. Tamlander Johan (1796 - 1865)
 1288. Aulin Henrik (1771 - 1836)
 1289. Aulin Jakob (1768 - 1819)
 1290. Aulin Henrik (1737 - 1819)
 1291. Haartman Jakob (c.1713 - 1767)
 1292. Tolpo Gabriel Henriksson (c.1720 - 1754)
 1293. Frosterus Jakob Zachrisson (1705 - 1750)
 1294. Tennberg Johan (1749 - 1809)
 1295. Haartman Gustav (1715 - 1781)
 1296. Sjöblad Gustaf Henriksson (1795 - 1861)
 1297. Lönqvist Johan Jakobsson (1787 - 1821)
 1298. Procopaeus Gabriel Gabrielsson (1760 - 1825)
 1299. Sonck Emanuel Pehrsson (1765 - 1803)
 1300. Strandman Henrik Henriksson (1712 - 1757)
 1301. Chryselius Grels (1707 - 1765)
 1302. Erling Johan Jakob (1735 - 1799)
 1303. Erling Jakob Johan (1776 - 1832)
 1304. Zidbäck Johan Axel (1799 - 1869)
 1305. Stenman Olof (1764 - 1821)
 1306. Forssman Karl Henrik (1773 - 1839)
 1307. Linelius Matias (1711 - 1760)
 1308. Hartelin / Höök Michael (1710 - 1761)
 1309. Tengén Johan (1796 - 1854)
 1310. Melart Anders Leopold (1792 - 1846)
 1311. Stråhlman Arvid (1795 - 1836)
 1312. Melart Fredrik Vilhelm (1781 - 1855)
 1313. Melartopaeu / Melart Karl Johan (1739 - 1804)
 1314. Weber Fredrik Johansson (1748 - 1794)
 1315. Melartopaeus Anders Johan (1781 - 1830)
 1316. Rajalin Paul Sigfridsson (1716 - 1786)
 1317. Rajalin Mikael Sigfridsson (1712 - 1756)
 1318. Ottelin Johan Henriksson (1709 - 1752)
 1319. Ekedahl Arvid (1723 - 1778)
 1320. Candelin Erik Samuelsson (1719 - d.)
 1321. Jerpenius Sigfrid (c.1708 - 1770)
 1322. Streng Anders Andersson (1738 - 1785)
 1323. Streng Anders Johan (1707 - 1765)
 1324. Tapenius Johan (1761 - 1786)
 1325. Tapenius Matias (c.1724 - 1792)
 1326. Ahlgrén Elias (1762 - 1831)
 1327. Roschier David Erik (1794 - 1851)
 1328. Lindvall (Regelin) Gustaf (1711 - 1755)
 1329. Lindelöf Johan (1777 - 1855)
 1330. Hällfors Isak Emanuel (1795 - 1845)
 1331. Kreander Karl (1766 - 1795)
 1332. Lojander Abraham Johan (1769 - 1825)
 1333. Nordman / Norman Abraham (1755 - 1796)
 1334. Bothnerus Mårten Fredrik (1724 - 1750)
 1335. Ullner/Ulnerus Isac Isaksson (1711 - 1793)
 1336. Arelius David (1729 - 1806)
 1337. Rooth Olof (1727 - 1803)
 1338. Brenmark Anders (c.1723 - 1761)
 1339. Saarman Johan (1721 - 1752)
 1340. Reinius Israel (1699 - 1771)
 1341. Polin Samuel Jakobsson (1744 - 1820)
 1342. Polin Jakob Mathiasson (c.1710 - 1748)
 1343. Paccalenius Gustaf Andersson (b. - 1763)
 1344. Sacklinius Adam Gerhard (1723 - 1805)
 1345. Pihlman Johan (1733 - 1811)
 1346. Hyppen Emanuel (1751 - 1810)
 1347. Welonius Gabriel Johansson (1729 - 1793)
 1348. Stigelius Nils Nilsson (1715 - 1784)
 1349. Cumenius Henrik (1750 - 1789)
 1350. Hirn Gabriel (1782 - 1849)
 1351. Cumenius Erik Johan (1781 - 1853)
 1352. Cumenius Eric (1748 - 1809)
 1353. Carenius Efraim Jakobsson (1739 - 1802)
 1354. Ahlstedt (Arstedt) Johan Thomasson (1741 - 1804)
 1355. Elers Henrik (1761 - 1797)
 1356. Carenius Jakob Eriksson (1710 - 1780)
 1357. Forselius Johan (1729 - 1796)
 1358. Anthonius Matias Andersson (1713 - 1782)
 1359. Grönström Lars Johan (1771 - 1809)
 1360. Grönström Mikael (1729 - 1802)
 1361. Widman / Wideman Johan (1761 - 1812)
 1362. Borgström Lars Johan (1789 - 1835)
 1363. Borgström Johan (1765 - 1808)
 1364. Borgström Lars Anders (1761 - 1840)
 1365. Forselius Mikael Tomasson (1705 - 1772)
 1366. Forselius Anders (1701 - 1769)
 1367. Forselius Lars (c.1713 - 1799)
 1368. Borgström Erik (1727 - 1784)
 1369. Limnell Kristian (1718 - 1778)
 1370. Grottelin Johan Fredrik (1791 - 1821)
 1371. Serenius Gustaf (1772 - 1813)
 1372. Hollender Karl Johan (1787 - 1843)
 1373. Landzert / Landzert Jakob Fredrik (1752 - 1816)
 1374. Landzert Paul Konstantin (1797 - 1837)
 1375. Groundström Johan (1768 - 1831)
 1376. Wehonius Simon (1778 - 1826)
 1377. Aurenius Jonas Simonsson (1704 - 1743)
 1378. Aurén Johan (1777 - 1841)
 1379. Grönlund Tomas (1775 - 1817)
 1380. Lyra Mårten Johan (1767 - 1846)
 1381. Åkerman Kristian Joakim (1792 - 1863)
 1382. Sadeel / Sadelius Mikael Jakobsson (b. - 1732)
 1383. Åkerman Vilhelm (1770 - 1849)
 1384. Stenbäck Carl Fredrik (1798 - 1875)
 1385. Ekman Fredrik Joakim (1798 - 1872)
 1386. Ingman Karl Henrik (1799 - 1831)
 1387. Rydeen Karl Magnus Gabrielsson (b. - 1741)
 1388. Lindsten Jakob Johansson (c.1719 - 1786)
 1389. Lindsten Anders Johansson (c.1710 - 1765)
 1390. Lindsten Johan (c.1713 - 1772)
 1391. Sandelius Johan (1708 - 1752)
 1392. Kellander Adolf Engelbertsson (1767 - 1810)
 1393. Melanus Henric (1703 - 1762)
 1394. Melanus Johan (1719 - 1773)
 1395. Avenius Jakob (c.1716 - 1776)
 1396. Packalen Henrik Johan Henriksson (1791 - 1860)
 1397. Lundbäck Johan Kristian Johansson (1793 - 1826)
 1398. Polviander Daniel Isaksson (1756 - 1833)
 1399. Mellberg Karl Gustaf (1799 - 1872)
 1400. Landanus Johan (c.1703 - 1742)
 1401. Hellenius Johan (1751 - 1804)
 1402. Hellenius Johan (c.1711 - 1768)
 1403. Erenius Johan (1748 - 1818)
 1404. Erenius Samuel Samuelsson (c.1701 - 1763)
 1405. Thurén Vilhelm (1765 - 1828)
 1406. Thorén Tomas (1722 - 1799)
 1407. Gadolin Jakob Algot (1797 - 1848)
 1408. Rönnbäck Anders Johan (1778 - 1856)
 1409. Bergman Karl (1767 - 1802)
 1410. Gustavson Johan Henrik (1781 - 1831)
 1411. Bergman Karl (1734 - 1802)
 1412. Cajander Gabriel (c.1718 - 1752)
 1413. Cajander Elias (1713 - 1773)
 1414. Laevonius Henric Jacobsson (1711 - 1767)
 1415. Rostedt Johan Johansson (1774 - 1821)
 1416. Carlén Samuel (1768 - 1838)
 1417. Logren Abraham (1742 - 1811)
 1418. Linsenius/Störström Gabriel (1714 - 1790)
 1419. Anstén aik.Ranberg Erik (c.1706 - 1760)
 1420. Anstén Erik Eriksson (1743 - 1790)
 1421. Polviander Johan (c.1702 - 1784)
 1422. Teudschovius Gabriel Jakobsson (b. - 1729)
 1423. Limonius Jakob Simonsson (b. - 1752)
 1424. Miltopaeus Petter Pettersson (b. - 1761)
 1425. Lönnblad Gustaf (1775 - 1834)
 1426. Wikstén Gustaf Wilhelm (1789 - 1853)
 1427. Melén Adam (1780 - 1827)
 1428. Roschier Gabriel (1796 - 1838)
 1429. Roschier Jakob (1787 - 1838)
 1430. Nykopp Karl Gustaf (1785 - 1849)
 1431. Tocklin Henrik Henriksson (1733 - 1777)
 1432. Tocklin Henrik Gustafsson (1705 - 1773)
 1433. Utter Johan Johansson (1728 - 1807)
 1434. Borenius Henrik Gustaf (1750 - 1802)
 1435. Hackzell Axel Mathias (1781 - 1822)
 1436. Heikel Pehr Samuel (1782 - 1862)
 1437. Mellin Jonas (1784 - 1850)
 1438. Berg Fredrik Johan (1721 - 1762)
 1439. Wilander Jakob (1760 - 1831)
 1440. Sinius Anders Eriksson (1746 - 1822)
 1441. Munck Johan (1725 - 1804)
 1442. Sundström Anders Henriksson (1760 - 1818)
 1443. Schwindt Karl Gustaf (1763 - 1791)
 1444. Stråhlman Johan Vilhelm (1785 - 1834)
 1445. Björkqvist Mikael (1783 - 1836)
 1446. Tamelander Adam Johan (1764 - 1816)
 1447. Gustafsson / Elg Isak (1789 - 1854)
 1448. Juselius Jakob Eriksson (1779 - 1819)
 1449. Durchman Gustaf Josefsson (1769 - 1837)
 1450. Kjellin Petrus (1721 - 1791)
 1451. Wettberg Henrik (1763 - 1829)
 1452. Wettberg Josef Josephson (1730 - 1770)
 1453. Gisselkors Stefan (1713 - 1756)
 1454. Costiander Johan Gustaf (1787 - 1833)
 1455. Borg Karl Jakob (1788 - 1853)
 1456. Lindblad Clas Anders (1786 - 1839)
 1457. Ekström Henrik (c.1712 - 1752)
 1458. Montan Johan (1735 - 1797)
 1459. Montan Henrik Johansson (c.1710 - 1776)
 1460. Montan (Montanus) Johan Kaspersson (c.1681 - 1741)
 1461. Lindblad Gustaf (1709 - 1776)
 1462. Lindblad Gustaf (1732 - 1791)
 1463. Lagus Gabriel (b. - 1799)
 1464. Lagus Isak (1768 - 1811)
 1465. Lagus Isak (1737 - 1804)
 1466. Meurling Karl (1747 - 1817)
 1467. Poppius Abraham Abrahamsson (Född - Död)
 1468. Fagerström / Fagerholm Karl (1714 - 1768)
 1469. Lagus Johan Gabrielsson (1725 - 1762)
 1470. Inderlius Anders (b. - 1742)
 1471. Betulinus Tomas Jöransson (b. - 1732)
 1472. Gyllenberg Johan (1768 - 1843)
 1473. SireliusArvid Johan (1782 - 1838)
 1474. Zitting Petter Joakim Jakobsson (1771 - 1815)
 1475. Urnovius Johan (1706 - 1783)
 1476. Frosterus Jakob Justus (1798 - 1865)
 1477. Lindfors Mikael (1764 - 1821)
 1478. Frosterus Jakob (1761 - 1836)
 1479. Frosterus Erik (1745 - 1789)
 1480. Frosterus Abraham (1743 - 1815)
 1481. Holm Erik Henrik (1784 - 1856)
 1482. Fellenius Alexander (1755 - 1789)
 1483. Fellenius David (c.1716 - 1784)
 1484. Westzynthius Erik (1744 - 1787)
 1485. Wilander Johan Mathiasson (1723 - 1785)
 1486. Calamnius Gabriel Gabrielsson (1728 - 1774)
 1487. Arenius Thomas (1713 - 1779)
 1488. Fortelius Abraham Eriksson (1716 - 1769)
 1489. Calamnius Petter Josefsson (1713 - 1770)
 1490. Calamnius Carl Gabriel (1790 - 1866)
 1491. Rågback Anders (1759 - 1799)
 1492. Oleander Israel (1749 - 1820)
 1493. Mennander Adolf Fredrik (1772 - 1832)
 1494. Lagerberg Jakob (1766 - 1800)
 1495. Platan Peter Davidsson (1786 - 1870)
 1496. Bohm Gustaf (1763 - 1846)
 1497. Winter Carl Henrik (1716 - 1794)
 1498. Cajanus Daniel (c.1724 - 1758)
 1499. Groen Baltasar Frans (1776 - 1817)
 1500. Groenqvist Petter (1764 - 1799)
 1501. Blåholm Anders (c.1716 - 1757)
 1502. Sipelius Johan (b. - 1737)
 1503. Sinius Isak Eriksson (b. - 1747)
 1504. Tonder Jeremias (c.1734 - 1770)
 1505. Masalin (Masalinus) Pehr Pettersson (1721 - 1799)
 1506. Kiljander Mårten Andersson (1725 - 1805)
 1507. Charenius Jakob (1771 - 1815)
 1508. Saxberg Johan (1727 - 1784)
 1509. Neglick Karl Anders (1725 - 1778)
 1510. Winter Henrik (1707 - 1780)
 1511. Winter Anders (1750 - 1824)
 1512. Norrgren Anders (1731 - 1786)
 1513. Roos Daniel (1710 - 1786)
 1514. Norrgrén Samuel (1726 - 1793)
 1515. Wenander Petter (c.1712 - 1790)
 1516. Fabritius Johan (c.1711 - 1766)
 1517. Fabritius Johan (1766 - 1817)
 1518. Hjerpe Gustaf Fredrik (1777 - 1853)
 1519. Lindenius Henrik (1706 - 1754)
 1520. Hjerppe Christian (1723 - 1810)
 1521. Sirelius Arvid Zacharias (1766 - 1833)
 1522. Sirelius Arvid (c.1726 - 1788)
 1523. Bock Henrik Vilhelm (1776 - 1828)
 1524. Bock Samuel Sigfridsson (1739 - 1809)
 1525. Snellman Isak Gerhardsson (1757 - 1795)
 1526. Snellman Gerhard Johansson (1724 - 1771)
 1527. Roering Henrik Henriksson (1716 - 1737)
 1528. Snellman Johan Gerhard Gerhardsson (1769 - 1821)
 1529. Moberg Henrik Johan (1718 - 1761)
 1530. Argillander Henrik (1731 - 1791)
 1531. Homén Lars (1764 - 1807)
 1532. Leistenius Jakob Jakobsson (1713 - 1803)
 1533. Ståhlberg Karl Henrik (1799 - 1878)
 1534. Maexmontan Mikael Mikaelsson (1721 - 1774)
 1535. Rikberg Per Gustaf (1771 - 1849)
 1536. Rikberg Tomas Mattsson (c.1728 - 1785)
 1537. Elfvenberg Erik Johan (c.1718 - 1787)
 1538. Salvenius Anders Johan Eriksson (1748 - 1810)
 1539. Johnsson Joakim Johan (1757 - 1837)
 1540. Gummerus Anders Andersson (1730 - 1765)
 1541. Gummerus Christian (1779 - 1807)
 1542. Wargelin Isak Andersson (1753 - 1813)
 1543. Gummerus Johannes Johaninpoika (1764 - 1831)
 1544. Gummerus Andreas (1769 - 1824)
 1545. Forsman Johan (1730 - 1810)
 1546. Perander Nils Johan Eriksson (1763 - 1831)
 1547. Homén Johan Fredrik (1797 - 1862)
 1548. Ståhlberg Israel (1747 - 1816)
 1549. Malmberg Matias Mattsson (1779 - 1830)
 1550. Procopaeus Gabriel Karlsson (c.1714 - 1779)
 1551. Sonck Johan Abrahamsson (c.1711 - 1745)
 1552. Sonck Johan Henriksson (1780 - 1842)
 1553. Sonck Pehr Abrahamsson (1730 - 1776)
 1554. Sonck Elias Pehrsson (1769 - 1798)
 1555. Forsman Zachris (1763 - 1839)
 1556. Fagerdahl Markus Markusson (1765 - 1845)
 1557. Rislachius Carl Henrik Henriksson (1794 - 1841)
 1558. Ricksten Gustaf (1773 - 1822)
 1559. Ståhlberg Karl Benjamin (1795 - 1867)
 1560. Högman Jonas Gustaf (1779 - 1846)
 1561. Flander Jakob (1722 - 1776)
 1562. Sinius Abraham Eriksson (1754 - 1800)
 1563. Fortelius Petter Abrahamsson (1743 - 1791)
 1564. Snellman Gerhard (1748 - 1803)
 1565. Ståhlberg Gabriel Johan (1741 - 1819)
 1566. Ståhlberg Benjamin (c.1736 - 1764)
 1567. Turckov Henrik (1708 - 1739)
 1568. Leopold Karl Fredrik Johansson (c.1728 - 1794)
 1569. Ståhlberg Israel Johansson (c.1716 - 1762)
 1570. Savenius Henrik (1716 - 1782)
 1571. Savenius Salomon (c.1741 - 1811)
 1572. Ferrin Erik (c.1738 - 1810)
 1573. Maconi / Machonius Nils (1760 - 1839)
 1574. Wahlberg Peter (1746 - 1797)
 1575. Wahlberg Peter Adolf (1785 - 1852)
 1576. Modeen Filip (1786 - 1859)
 1577. Borenius Henrik (1765 - 1841)
 1578. Borenius Henrik (1719 - 1781)
 1579. Limatius Aron (1743 - 1796)
 1580. Limatius Johan (1709 - 1763)
 1581. Limatius Aron (1710 - 1770)
 1582. Mohlin Johan Simonsson (1735 - 1787)
 1583. Arwidsson / Werre Adolf Adam (1762 - 1828)
 1584. Aschan Gustaf Adolf (1794 - 1832)
 1585. Gräsbeck Jonas Gustaf (1796 - 1848)
 1586. Ylenius Henrich (1705 - 1786)
 1587. Winter Johan (1709 - 1796)
 1588. Rydman Gustaf Wilhelm (1755 - 1809)
 1589. Johansson Joakim Gustaf Joakimsson (1789 - 1842)
 1590. Steenman Berndt (B.Johan) Johansson (1722 - 1788)
 1591. Ring Pehr Magnusson (1713 - 1759)
 1592. Fontenius Karl (1725 - 1792)
 1593. Salinius Gabriel Mattsson (1706 - 1789)
 1594. Fontenius Matias Andersson (b. - 1752)
 1595. Salinius Mikael Mattsson (1718 - 1780)
 1596. Sipelius Simon (c.1710 - 1792)
 1597. Lizelius Samuel Andersson (1755 - 1830)
 1598. Lizelius (Villi) Anders Simonsson (1708 - 1795)
 1599. Gadolin Anders Jakobsson (1709 - 1799)
 1600. Montén Josef (1783 - 1809)
 1601. Montén Johan Anders (1775 - 1814)
 1602. Packalén Kristian Henriksson (1794 - 1875)
 1603. Andell Matias (1752 - 1819)
 1604. Montén Elias (1780 - 1845)
 1605. Montén Georg (1740 - 1800)
 1606. Tenlenius Gabriel Johansson (1718 - 1774)
 1607. Weckman Benjamin (c.1709 - 1752)
 1608. Weckman Henrik (c.1708 - 1740)
 1609. Lagus Anders Johan (1772 - 1831)
 1610. Lagus Johan (1733 - 1806)
 1611. Aurenius Gustaf (c.1726 - 1797)
 1612. Aurenius Matias (b. - 1731)
 1613. Lagus Sr. Johan (1702 - 1735)
 1614. Weckman Johan (c.1710 - 1771)
 1615. Hacklin Matias Jakobsson (b. - 1731)
 1616. Savenius Johan Hansson (c.1707 - 1767)
 1617. Savenius Johan (1735 - 1764)
 1618. Nordström Henrik Henriksson (c.1723 - 1782)
 1619. Nordström Anders Henriksson (1715 - 1765)
 1620. Nordström Fredrik (1726 - 1800)
 1621. Björnström Sven Svensson (1715 - 1754)
 1622. Sanngren Petter (1729 - 1797)
 1623. Mjödh Abraham (1744 - 1810)
 1624. Miödh Olof (1706 - 1760)
 1625. Mennander Jakob (1750 - 1792)
 1626. Lyra Johan Henriksson (1733 - 1781)
 1627. Melartin Erik Gabriel (1780 - 1847)
 1628. Melartin Jonathan 1764 - 1809)
 1629. Melartin Josef Arvidsson (1748 - 1790)
 1630. Wilenius Georg (c.1726 - 1780)
 1631. Melartin Arvid Josef (1711 - 1782)
 1632. Adde Adolf (c.1724 - 1801)
 1633. Sterenius Johan (1705 - 1750)
 1634. Wahrenberg Nathanael (c.1716 - 1781)
 1635. Mulinus Simon (c.1703 - 1741)
 1636. Molin Jakob (1764 - 1827)
 1637. Lind Tomas Gabrielsson (1705 - 1784)
 1638. Appelroth Isak Johan (1720 - 1791)
 1639. Hällsten Isak Efraim (1786 - 1847)
 1640. Hagelberg Matias (1792 - 1849)
 1641. Elers Fredrik Fredriksson (1795 - 1852)
 1642. Maexmontan Alexander Mikaelsson (1757 - 1834)
 1643. Hagelberg Isak Johan (1761 - 1812)
 1644. Lundell Adam (1788 - 1839)
 1645. Höglund Johan (1748 - 1828)
 1646. Höglund Karl (1735 - 1789)
 1647. Haberfelt Gabriel (1742 - 1789)
 1648. Sadenius Jakob Johan Jakobsson (1789 - 1844)
 1649. Sadenius Jakob Mattsson (1760 - 1815)
 1650. Haberfeldt Johan Johansson (1711 - 1782)
 1651. Hällfors Jakob (1757 - 1820)
 1652. Hällfors Henrik Johan (1792 - 1866)
 1653. Hällfors Jakob Elias (1789 - 1862)
 1654. Bergroth Fredrik Efraim (1778 - 1835)
 1655. Möller / Mollerus Karl Fredrik (1718 - 1787)
 1656. Edner Erik (1718 - 1779)
 1657. Bergroth Alexander Reinhold (1781 - 1836)
 1658. Bergroth Karl (1788 - 1821)
 1659. Bergroth Henrik (1717 - 1783)
 1660. Björkstén Wilhelm (1791 - 1867)
 1661. Roschier Carl Gustaf (1799 - 1859)
 1662. Roschier Adolf Wilhelm (1797 - 1831)
 1663. Lucander Karl Fredrik (1780 - 1841)
 1664. Lucander Adolf Emanuel (1791 - 1835)
 1665. Lucander Mikael (c.1707 - 1754)
 1666. Lucander Eric (1740 - 1827)
 1667. Sirén Carl (1761 - 1809)
 1668. Simelius Nils Nilsson (1784 - 1856)
 1669. Hagman Nils (1770 - 1837)
 1670. Sirén Jacob Herman (1797 - 1868)
 1671. Neovius Johan Adolf Thomasson (1787 - 1833)
 1672. Neovius Jakob Fredrik Thomasson (1786 - 1853)
 1673. Neovius Otto Henrik Tomasson (1782 - 1834)
 1674. Neovius Thomas Vilhelm (1756 - 1806)
 1675. Neovius Anders Fabian (1793 - 1854)
 1676. Liljendahl Georg (1744 - 1805)
 1677. Tillman Kristoffer (1740 - 1773)
 1678. Corenius Erik Mattsson (b. - 1706)
 1679. Sirelius Daniel Jakobsson (1709 - 1751)
 1680. Sirelius Jakob Jakobsson (1708 - 1774)
 1681. Krogius Gabriel Paulsson (1733 - 1807)
 1682. Krogius Samuel (1728 - 1796)
 1683. Orraeus Paul Gustav (1759 - 1803)
 1684. Orraeus Mikael (1726 - 1770)
 1685. Platán Petter (1750 - 1780)
 1686. Argillander Johan (1735 - 1786)
 1687. Leistén David Johansson (c.1708 - 1746)
 1688. Platan David (1714 - 1787)
 1689. Platan David (1753 - 1807)
 1690. Hornborg Anders Henrik (1798 - 1855)
 1691. Delin Erik (1723 - 1808)
 1692. Ursinus Karl (1710 - 1758)
 1693. Wirenius Anders (1708 - 1765)
 1694. Hägerman Karl (c.1764 - 1795)
 1695. Delin Erik Vilhelm (1772 - c.1822)
 1696. Hornborg Herman Emanuel (1774 - 1843)
 1697. Hornborg Anders Bogislaus (1768 - 1824)
 1698. Hornborg Petter (1718 - 1772)
 1699. Pachalenius Henrik (1722 - 1782)
 1700. Hornborg Georg (1710 - 1775)
 1701. Hornborg Bogislaus (1708 - 1764)
 1702. Hornborg Bogislaus (1739 - 1789)
 1703. Ståhle Gabriel (1712 - 1746)
 1704. Ståhle Carl Henrik (1744 - 1788)
 1705. Argillander Henrik Johansson (1712 - 1782)
 1706. Argillander Axel (c.1705 - 1779)
 1707. Costian Henrik Mattsson (1728 - 1777)
 1708. Neovius Thomas (1710 - 1781)
 1709. Westrin Johan (c.1752 - 1786)
 1710. Tapenius Karl (1773 - 1852)
 1711. Starck Peter David (1795 - 1867)
 1712. Pettersson Israel Johaninpoika (1792 - 1846)
 1713. Wessell Abraham Simonsson (1763 - 1844)
 1714. Hirn Anders Wilhelm (1751 - 1811)
 1715. Hirn Johan (1795 - 1858)
 1716. Rancken von Jacob Engelbrecht (1790 - 1862)
 1717. Rancken Gustaf (1756 - 1831)
 1718. Passelberg Henrik (1711 - 1768)
 1719. Elgeen Adolf Fredrik (1777 - 1861)
 1720. Aschan Nils (1794 - 1847)
 1721. Strömmer Jakob Abraham Jakobsson (1774 - 1828)
 1722. Heurlin Samuel Niklas (1740 - 1814)
 1723. Heinricius Anders Andersson (c.1700 - 1756)
 1724. Carlqvist Kristian Herman Jakobsson (c.1714 - 1789)
 1725. Aschan (Asicanius) Georg Pettersson (1722 - 1760)
 1726. Aschan (Asicanius) Petter Pettersson (c.1710 - 1760)
 1727. Aschan (Aschanius) Petter Pettersson (1756 - 1805)
 1728. Aschan Pehr Johan (1783 - 1850)
 1729. Pernerus / Pernu Nils (1711 - 1743)
 1730. Reinius Israel Israelinpoika (1762 - 1845)
 1731. Aejmelaeus Karl Fredrik (1761 - 1831)
 1732. Fingerroos Axel (1729 - 1771)
 1733. Oleander Fabian (1703 - 1784)
 1734. Polack Esaias (1724 - 1787)
 1735. Wenell Aron (1784 - 1847)
 1736. Gottlund Matthias (1765 - 1821)
 1737. Waldèn Emanuel Josefsson (1772 - 1838)
 1738. Sirelius Clemens Clemensson (c.1728 - 1787)
 1739. Kiljander Samuel Mårtensson (1759 - 1829)
 1740. Invenius Alexander (1748 - 1791)
 1741. Friberg Erik Johan (1782 - 1841)
 1742. Spoof Jonas Gustaf (1766 - 1811)
 1743. Naysander Paul (Paulus) Gregorii (b. - 1740)
 1744. Thilgren Henrik (b. - 1744)
 1745. Hildén Matias Henriksson (c.1717 - 1766)
 1746. Hildén Bror Konstantin (1791 - 1844)
 1747. Woldstedt (Wollstedt) Matias Eriksson (1780 - 1825)
 1748. Wolfstedt Georg(1716 - 1754)
 1749. Porthan Henrik Johan (1748 - 1772)
 1750. Skotte Erik Wilhelm (1774 - 1856)
 1751. Wahlstén Zachris Johansson (1784 - 1811)
 1752. Wahlstén Johan Henrik (1788 - 1837)
 1753. Porthan Johan Henrik (1791 - 1839)
 1754. Krogerus Samuel Olofsson (1707 - 1757)
 1755. Krogerus Johannes (1734 - 1800)
 1756. Porthan Sigfrid (1750 - 1809)
 1757. Calonius Carl Fredrik (1787 - 1837)
 1758. Gååsman Johan Jakobsson (b. - 1709)
 1759. Gååsman Kristian Jakobsson (b. - 1740)
 1760. Hageman Johan (1773 - 1835)
 1761. Alander Johan Friedrich (1763 - 1790)
 1762. Kerchström Eric (1752 - 1792)
 1763. Kerchström Johan (c.1712 - 1754)
 1764. Calonius Sigfrid (1741 - 1815)
 1765. Calonius Kristian Henrik (c.1708 - 1780)
 1766. Fabritius Johan Clemenson (1743 - 1821)
 1767. Fabricius Clemens (c.1708 - 1769)
 1768. Castelius Johan (1714 - 1743)
 1769. Wallgren Arvid Arvidsson (1758 - 1813)
 1770. Wallgren Arvid Georgsson (b. - 1759)
 1771. Porthanus Johan (1722 - 1797)
 1772. Porthan / Porthanus Herman (1715 - 1771)
 1773. Porthan Henrik Henriksson (1712 - 1788)
 1774. Porthan / Porthanus Sigfrid (c.1708 - 1793)
 1775. Nibling Elias (1729 - 1788)
 1776. Tesche Alexander Joakim Joakimsson (1791 - 1865)
 1777. Silfström Emanuel (1747 - 1786)
 1778. Krogius Johan Henrik (1728 - 1791)
 1779. Winter Henrik Johan (c.1744 - 1791)
 1780. Nyberg Henrik (c.1704 - 1762)
 1781. Winter Anders Henriksson (1708 - 1785)
 1782. Gerlander Jakob (1712 - 1756)
 1783. Kyander Magnus (1739 - 1791)
 1784. Fabrell Samuel (1726 - 1764)
 1785. Fabrell Johan (1700 - 1774)
 1786. Hedberg Fredrik (1748 - 1791)
 1787. Hedberg Johan (1760 - 1786)
 1788. Hällström Carl (1741 - 1809)
 1789. Birling Samuel (1725 - 1764)
 1790. Rein Gabriel (1745 - 1809)
 1791. Rein Karl (1711 - 1781)
 1792. Wahlros aik. Wallroos Karl Johansson (1755 - 1820)
 1793. Kreander Johan (1752 - 1779)
 1794. Simelius Jakob (1755 - 1806)
 1795. Salmenius Emanuel (1772 - 1832)
 1796. Wargelin Anders Simonsson (1717 - 1804)
 1797. Tengström Johan Georgsson (1722 - 1767)
 1798. Chydenius Anders Jakobsson (1729 - 1803)
 1799. Laurin Mårten Israel (1795 - 1866)
 1800. Laurin Abraham (1753 - 1807)
 1801. Laurin Mårten Simonsson (1706 - 1785)
 1802. Enholm Anders Johan (1781 - 1844)
 1803. Perander Johan Abrahamsson (1794 - 1845)
 1804. Laurin Simon (1743 - 1813)
 1805. Forssman Jakob (1742 - 1787)
 1806. Forssman Abraham Samuel (1739 - 1826)
 1807. Zidbäck Karl Johansson (c.1712 - 1777)
 1808. Weckman Josef (1724 - 1792)
 1809. Melartopaeus Karl Johan (c.1734 - 1793)
 1810. Europaeus Isak Emanuel (1768 - 1840)
 1811. Europaeus Matias Reinhold (c.1718 - 1777)
 1812. Europaeus Karl Josef (1789 - 1839)
 1813. Stråhlman Karl (1756 - 1801)
 1814. Europaeus Johan Adolf (1748 - 1802)
 1815. Herkepaeus Alexander Vilhelm (1788 - 1837)
 1816. Palander Abraham Fredrik Abrahamsson (1757 - 1819)
 1817. Melartopaeus Karl Gustaf Gabrielsson (1719 - 1760)
 1818. Herkepaeus Johan (b. - 1750)
 1819. Lönneström David (c.1746 - 1819)
 1820. Schröder Gabriel (1784 - 1851)
 1821. Schroeder Johan (1774 - 1823)
 1822. Åkerblom Gustav Wilhelm (1786 - 1833)
 1823. Schroeder Aron (1778 - 1830)
 1824. Schroeder Jakob (1772 - 1829)
 1825. Molander Aron (1734 - 1791)
 1826. Molander Aron (1753 - 1821)
 1827. Schroeder Johan (1732 - 1786)
 1828. Molander Claes Johan (1724 - 1799)
 1829. Molander Karl Claesson (b. - 1769)
 1830. Molander Anders (1709 - 1776)
 1831. Aspegren Abraham (1728 - 1770)
 1832. Stråhlman Karl (1719 - 1778)
 1833. Stephander Bengt (c.1741 - 1774)
 1834. Stephander Krister (b. - 1740)
 1835. Falck Adam Andersson (b. - 1722)
 1836. Laurell Axel Henriksson (1715 - 1790)
 1837. Stephander Gustaf (1708 - 1770)
 1838. Lyra Henrik Henriksson (1738 - 1775)
 1839. Stenius Carl (1742 - 1810)
 1840. Stenius Jakob "Koski-Jaakko" (1732 - 1809)
 1841. Boisman Petter (1716 - 1783)
 1842. Krook Jonas (1725 - 1763)
 1843. Krook Jakob Bengtsson (1717 - 1768)
 1844. Timenius Johan (1722 - 1793)
 1845. Leván Johan Henrik (1766 - 1845)
 1846. Levanus Henrik Gustav Gustavsson (1737 - 1785)
 1847. Elg Johan Johansson (1708 - 1749)
 1848. Sarelius Johan Johansson (1776 - 1836)
 1849. Sarelius Johan Johansson (1740 - 1781)
 1850. Sarelius Johan Johansson (1713 - c.1763)
 1851. Cajanus Zachris Johansson (1732 - 1784)
 1852. Ignatius Sven Israel (1794 - 1833)
 1853. Gylling Fredrik (1721 - 1783)
 1854. Cygnaeus Zachris Johansson (c.1700 - 1774)
 1855. Lilius Mikael Gustavsson (c.1717 - 1762)
 1856. Stenius Jacob (Korpi-Jaakko) Mårtensson (1704 - 1766)
 1857. Strömmer Jakob (1731 - 1791)
 1858. Strömmer Johan Mårten (1772 - 1839)
 1859. Kekoni (Kekonius) Johan Fredrik Larsson (1770 - 1820)
 1860. Hildén Erik Niklas (1798 - 1882)
 1861. Nybergh Johan Niklas (1786 - 1847)
 1862. Rönlund Jakob (1793 - 1826)
 1863. Paulin Karl (1773 - 1804)
 1864. Häggblom Gabriel (1799 - 1848)
 1865. Ahlqvist Jakob Vilhelm (1782 - 1838)
 1866. Kikovius Anders (1743 - 1807)
 1867. Freitag Johan (1723 - 1775)
 1868. Mathesius Nils (1772 - 1822)
 1869. Elenius Tomas Johansson (1749 - 1809)
 1870. Borg Gabriel (1797 - 1855)
 1871. Mathesius Georg Nilsson (1732 - 1816)
 1872. Remahl Johan Eliasson (1708 - 1768)
 1873. Alopaeus Samuel Johansson (1721 - 1793)
 1874. Deutsch Gustaf Fredrik (1750 - 1782)
 1875. Lavonius Abraham (1712 - 1790)
 1876. Krook Johan August Johansson (1734 - 1794)
 1877. Schwindt Gabriel Kristian Larsson (1767 - 1839)
 1878. Schwindt Lars Johansson (1736 - 1791)
 1879. Cretalenius Gabriel Mattsson (1710 - 1768)
 1880. Sjöstedt Fredri (1768 - 1837)
 1881. Lagus Elias (1741 - 1819)
 1882. Sahlsten Jakob (c.1710 - 1766)
 1883. Lundanus Simon (1719 - 1787)
 1884. Astrén (Astrenius) Aaron Eriksson (1740 - 1820)
 1885. Keckman Lars Samuel Samuelsson (c.1740 - 1794)
 1886. Lagerberg Gabriel (1723 - 1801)
 1887. Calamnius Gabriel (1745 - 1809)
 1888. Stenius Johan Gabrielsson (b. - 1740)
 1889. Zimmermann Petter (1744 - 1798)
 1890. Ervast Johan Bertilsson (1705 - 1737)
 1891. Stenius Jeremias Johansson (1707 - 1777)
 1892. Wegelius Isak (1758 - 1808)
 1893. Bergh Carl Fredrik Elisabethsson (1763 - 1844)
 1894. Ticklén Pehr (1751 - 1815)
 1895. Bergh Adam (1722 - 1796)
 1896. Stenius Isak (1733 - 1781)
 1897. Zimmerman Nils (c.1715 - 1745)
 1898. Zimmerman Petter (1709 - 1752)
 1899. Zimmerman Henrik (1713 - 1771)
 1900. Carlborg Jakob Henriksson (c.1733 - 1773)
 1901. Wallenborg Henrik (1709 - 1763)
 1902. Falander Abraham (1723 - 1757)
 1903. Lietzén Johan Gustaf (1749 - 1827)
 1904. Willstedt Erik (1778 - 1829)
 1905. Wahlbeck Bror Emanuel (1795 - 1834)
 1906. Warelius / Warell Henrik (c.1716 - 1785)
 1907. Lencqvist Kristian Eriksson (1761 - 1808)
 1908. Lencqvist (Lemqvist) Erik Henriksson (1719 - 1808)
 1909. Simelius Nils Johansson (1754 - 1804)
 1910. Wilander Aaron Mattsson (1720 - 1760)
 1911. Lagus Gabriel Gabrielsson (1732 - 1784)
 1912. Salmenius Johan Johansson (1733 - 1796)
 1913. Wegelius Johan (1737 - 1812)
 1914. Kranck Josef (1702 - 1748)
 1915. Falander Jakob (1719 - 1779)
 1916. Roering Abraham Johansson (c.1710 - c.1759)
 1917. Lignipaeus Daniel Jakobsson (b. - c.1710)
 1918. Lignipaeus Kristoffer Danielsson (b. - 1718)
 1919. Gammal Johan Gustaf (1719 - 1771)
 1920. Enckell Nils (1723 - 1791)
 1921. Enckell Karl (1740 - 1813)
 1922. Leistén Karl Gustaf (1721 - 1776)
 1923. Welinus Kristian (c.1708 - 1771)
 1924. Welin Gustaf (1725 - 1786)
 1925. Deutsch David Henriksson (1735 - 1783)
 1926. Deutsch Johan Henriksson (1707 - 1774)
 1927. Sevonius David (1736 - 1811)
 1928. Sevonius Erik (1708 - 1766)
 1929. Hoppius Kristoffer (1713 - 1764)
 1930. Hoppius Kristofer (1743 - 1800)
 1931. Elgeen Petter Vilhelm (1776 - 1829)
 1932. Rothovius Lars Arvidsson (b. - 1746)
 1933. Hougberg Isaak (1722 - 1782)
 1934. Indrenius Emanuel (1753 - 1816)
 1935. Lilius Gustaf Andersson (1725 - 1782)
 1936. Lilius Anders Gustafsson (b. - 1743)
 1937. Indreen Isak (1712 - 1771)
 1938. Indrenius Abraham Eriksson (1711 - 1770)
 1939. Rabdenius Anders (1719 - 1800)
 1940. Ingelius Nils Michael (1794 - 1826)
 1941. Ingelius Gustaf Johan Mikaelsson (1782 - 1842)
 1942. Ingelius (Ingelin) Mikael Mattsson (1754 - 1815)
 1943. Lindqvist Tomas Johansson (1710 - 1790)
 1944. Fonselius Simon Johansson (c.1700 - 1745)
 1945. Fonselius Isaac (1761 - 1809)
 1946. Castrén Alarik Gustaf (1787 - 1854)
 1947. Fonselius Elias Jeremias (1778 - 1823)
 1948. Tolpo Mårten Nilsson (1726 - 1805)
 1949. Ursinus Petter (c.1718 - 1771)
 1950. Schwindt Johan Henrik (1731 - 1789)
 1951. Alopaeus Karl Magnus (1796 - 1857)
 1952. Alopaeus Magnus (1767 - 1834)
 1953. Alopaeus Jakob Andersson (1726 - 1798)
 1954. Hougberg Gabriel Wilhelm (1797 - 1869)
 1955. Hougberg Sven Abraham Svensson (1759 - 1827)
 1956. Skogman Jakob Jöransson (1753 - 1807)
 1957. Hougberg Karl Adolf (1763 - 1840)
 1958. Starck David Gustafsson (1710 - 1778)
 1959. Roschier Erik Johan (1745 - 1825)
 1960. Bremer Ehrenfried (1774 - 1783)
 1961. Homen Johan Johansson (1722 - 1769)
 1962. Tuderus Johan (c.1713 - 1785)
 1963. Tuderus Jacob (c.1716 - 1787)
 1964. Limatius Carl / Karl Pekanpoika (1706 - 1779)
 1965. Possenius Petrus (1702 - 1764)
 1966. Gardberg Henrik Johansson (1787 - 1833)
 1967. Relander Petter Johan (1766 - 1826)
 1968. Ahrenberg Henrik (1710 - 1767)
 1969. Anthell Matias (1767 - 1823)
 1970. Ramstadius Simon (1717 - 1772)
 1971. Manstenius Tomas (c.1712 - 1749)
 1972. Jung Axel (1799 - 1824)
 1973. Kingelin Abraham Johansson (1755 - 1808)
 1974. Aspegren (Lassila) Henrik Johansson (1760 - 1825)
 1975. Favorinus Gabriel (1711 - 1780)
 1976. Tallgren Markus (1768 - 1836)
 1977. Janson Johan Johansson (1792 - 1865)
 1978. Cajanus Jacob Gustav (1771 - 1824)
 1979. Elfving Karl Gustaf (1775 - 1853)
 1980. Appelgren Simon Vilhelm (1788 - 1854)
 1981. Borg Karl Gustaf (1784 - 1839)
 1982. Milbrandt Johan (1799 - 1836)
 1983. Arctelius Abraham Henriksson (1726 - 1784)
 1984. Wikgren Lars (1729 - 1758)
 1985. Sumelius Petter Johan (1798 - 1846)
 1986. Zidbäck Johan Johansson (1705 - d.)
 1987. Paulin Arvid (1751 - 1812)
 1988. Grönholm (Laihelin) Gustaf Johansson (1789 - 1852)
 1989. Bergroth Alexander Henriksson (1746 - 1808)
 1990. Wegelius David Davidsson (1726 - 1806)
 1991. Wegelius Herman (1755 - 1799)
 1992. Gottskalk Anders (1726 - 1773)
 1993. Åhman Johan Johansson (1744 - 1831)
 1994. Pihl Karl Gustaf (1777 - 1831)
 1995. Aejmelaeus Johan (1763 - 1829)
 1996. Sirelius Gabriel (1713 - 1791)
 1997. Holmberg Henrik Johan (1787 - 1840)
 1998. Taimolin Jakob (1748 - 1813)
 1999. Pellmark Jakob (c.1711 - 1782)
 2000. Elfvenberg David Johan (1746 - 1809)
 2001. Björckell Jakob Ulrik (1785 - 1855)
 2002. Lignell Erik Johan (c.1756 - 1817)
 2003. Florin / Florinus Erik Johan (c.1722 - 1758)
 2004. Florinus Johan Eriksson (b. - 1733)
 2005. Florin Anders (1728 - 1797)
 2006. Belitz Gustaf Adolf (1774 - 1830)
 2007. Mennander Johan (c.1703 - 1747)
 2008. Herpman Georg (b. - 1729)
 2009. Rönnblad Bertil (b. - 1723)
 2010. Melartopaeus Henrik (1707 - 1742)
 2011. Melartopaeus Karl Gustaf (1711 - 1752)
 2012. Palander Axel (b. - 1727)
 2013. Palander Johan (1701 - 1779)
 2014. Palander Gustaf (1705 - 1751)
 2015. Teudenius Johan (b. - 1746)
 2016. Lebell (Le Bell) Fredrik Mikaelsson (1752 - 1819)
 2017. Sallgén Karl Magnus (1741 - 1788)
 2018. Solinus Henrik Johansson (1707 - 1781)
 2019. Solinius Fredrik Hermansson (1772 - 1809)
 2020. Mennander Anders (1701 - 1776)
 2021. Indrén Henrik Johansson ((c.1710 - 1798)
 2022. Palander Johan Abrahamsson (b. - 1708)
 2023. Gummerus Henrik Andersson (1724 - 1780)
 2024. Juvelius Fredrik (1769 - 1826)
 2025. Juvelius Erik (1718 - 1791)
 2026. Juvelius Johan Henrik (1761 - 1842)
 2027. Lundén Mikael Andersson (1773 - 1829)
 2028. Bergroth Gustaf Johan (1774 - 1841)
 2029. Pfaler von Erik Johan (1765 - 1818)
 2030. Palander Gabriel Johansson (c.1701 - 1752)
 2031. Palander Abraham (1727 - 1781)
 2032. Frisius Lars Johansson (b. - 1732)
 2033. Brunnius Henrik Johansson (b. - 1725)
 2034. Palander Lars (1744 - 1799)
 2035. Lucander Henrik Mårtensson (b. - 1703)
 2036. Lagus Henrik Adolf Henriksson (1753 - 1807)
 2037. Langell Fredrik Henriksson (1724 - d.)
 2038. Langell Anders Henriksson (c.1714 - 1779)
 2039. Utter Johan (1760 - 1824)
 2040. Tolpo Mårten Johan Mårtensson (1768 - 1830)
 2041. Forsell Isak (1767 - 1805)
 2042. Hjerpe Karl Johan (1779 - 1831)
 2043. Hjerpe Fredrik Reinhold (1785 - 1816)
 2044. Lilius Gustaf (1755 - 1806)
 2045. Gallenius Zacharias (1763 - 1836)
 2046. Forsman Yrjö Jaakko Jacob (1798 - 1875)
 2047. Justin Karl (1770 - 1830)
 2048. Mellenius Samuel Gabriel (1765 - 1805)
 2049. Dahlgren Gustaf Jonasson (1752 - 1785)
 2050. Boelius Wilhielm (1708 - 1773)
 2051. Estlander Jacob Johan (1782 - 1854)
 2052. Welin Gabriel (1701 - 1751)
 2053. Borg Gabriel (1758 - 1824)
 2054. Wargentin Wilhelm (1704 - 1754)
 2055. Tengman Olof Niklas (1776 - 1829)
 2056. Törnudd Anders Tomasson (1748 - 1820)
 2057. Törnudd Anders Gustaf (1793 - 1835)
 2058. Törnudd Matias (1776 - 1823)
 2059. Litzell Matias Mattsson (1768 - 1816)
 2060. Holmström Niklas (Nils) Petter Persson (1779 - 1830)
 2061. Hornborg Petter (1792 - d.)
 2062. Westzynthius Jacobus Caroli (b. - 1702)
 2063. Choraeus Matias Johansson (1705 - 1782)
 2064. Dahl Anders (c.1759 - 1840)
 2065. Schalin Lars Larsson (1790 - 1847)
 2066. Alcenius Elias Efraim (1786 - 1846)
 2067. Lyra Erik Johan (1787 - 1833)
 2068. Lyra Karl Gabriel (1786 - 1872)
 2069. Melartin Erik (1746 - 1804)
 2070. Lindros Gustaf (1779 - 1827)
 2071. Wargentin Vilhelm Vilhelmsson (c.1704 - 1754)
 2072. Buscherus Johan (c.1709 - 1792)
 2073. Snellman Adolf Johansson (1783 - 1843)
 2074. Widenius Erik (1708 - 1780)
 2075. Widenius Ephraim (1750 - 1798)
 2076. Forsskåhl Johan Arvidsson (1716 - 1775)
 2077. Lyra Gabriel Danielsson (1723 - 1776)
 2078. Lyra Gabriel Gabrielsson (1750 - 1808)
 2079. Wredfors Johan (1711 - 1754)
 2080. Hollender Daniel Pettersson (1734 - 1763)
 2081. Damstén Henrik (1781 - 1834)
 2082. Elmgren Gabriel (1776 - 1866)
 2083. Pfaler von Karl Gustaf (1791 - 1856)
 2084. Hildén Esaias Henriksson (1740 - 1789)
 2085. Hildén Henrik Henriksson (1710 - 1771)
 2086. Hildén Ezekiel (1778 - 1832)
 2087. Hirn Daniel (1744 - 1822)
 2088. Hildén Jeremias (1776 - 1815)
 2089. Govinius Johan (b. - c.1740)
 2090. Hägg Anders (1722 - 1771)
 2091. Engelberg Anders (1781 - 1852)
 2092. Hägg Petter (c.1718 - 1754)
 2093. Hacks Johan Karlsson (b. - 1767)
 2094. Laihiander Johan Henriksson (1720 - 1794)
 2095. Welin Johan Gabrielsson (1728 - 1765)
 2096. Mennander Jonas Gustaf (1729 - 1777)
 2097. Reinius Israel (1727 - 1797)
 2098. Salmenius Krister (Kristian) Johansson (1734 - 1791)
 2099. Krank / Kranck Johan (1704 - 1784)
 2100. Kranck Johan (1751 - 1800)
 2101. ElfgrenErik (c.1740 - 1795)
 2102. Bohm Gustaf (1727 - 1774)
 2103. Backman Lars Henrik (c.1707 - 1755)
 2104. BohmPetter (1718 - 1775)
 2105. Fellman Nils (1747 - 1799)
 2106. Fellman Nils Esaiasson (1718 - 1799)
 2107. Fellman Esaias (1745 - 1819)
 2108. Saxén Erik Johan (1781 - 1857)
 2109. Snellman Johan Nilsson (1741 - 1800)
 2110. Wänman Karl Vilhelm (1764 - 1850)
 2111. Roos Johan Henric (1788 - 1859)
 2112. Hellenius Matias (b. - 1732)
 2113. Roos Johan (1753 - 1808)
 2114. Alcenius Daniel Theofilus (1773 - 1822)
 2115. Serlachius Peter (1711 - 1742)
 2116. Cojander Johan Andersson (b. - 1742)
 2117. Holstius Israel Israelsson (1728 - 1808)
 2118. Bergroth Nils Aron (1780 - 1833)
 2119. Steen Anders Johan (1761 - 1834)
 2120. Palander Lars Filip (1778 - 1829)
 2121. Granström Gustaf (1785 - 1844)
 2122. Wallenius Karl Gustaf (1751 - 1807)
 2123. Wilenius Karl Pehrsson (1783 - 1868)
 2124. Backman Daniel (1769 - 1834)
 2125. Hedberg Isak Henriksson (1768 - 1834)
 2126. Nycander Petter Pettersson (1713 - 1788)
 2127. Fonselius Pehr (1708 - 1775)
 2128. Forsander Jr. Elias (1722 - 1787)
 2129. Ticcander Tobias (1718 - 1805)
 2130. Ticcander Johan (1754 - 1810)
 2131. Hedberg (Härkälä-Hedberg) Henrik Thomasson (1718 - 1791)
 2132. Solin Daniel Henriksson (1746 - 1813)
 2133. Mellenius Samuel (1721 - 1797)
 2134. Mellenius Abraham (1768 - 1817)
 2135. Grönelius (Grönberg) Gabriel (1755 - 1823)
 2136. Sundelin Jonathan (1747 - 1789)
 2137. Rennerus Claes (b. - 1739)
 2138. Ludén Henrik Tomassson (1718 - 1796)
 2139. Kuhlman Georg (b. - 1776)
 2140. Fortelius Grels Gabrielsson (1702 - 1739)
 2141. Fortelius Gabriel (1745 - 1796)
 2142. Höckert Karl Adolf Isaksson (1796 - 1830)
 2143. Gyllenstén Erik Eriksson (1745 - 1791)
 2144. Hedeen Anders Magnus Nilsson (1756 - 1815)
 2145. Perander Erich Mattsson (1713 - 1779)
 2146. Petesche Johan Andersson (1726 - 1774)
 2147. Crusell Nils Henriksson (1734 - 1793)
 2148. Hällsten Henrik (c.1742 - 1799)
 2149. Garvolius Jakob Jakobsson (1709 - 1761)
 2150. Högman David Erik (1733 - 1781)
 2151. Simelius Johannes Jakob (1724 - 1780)
 2152. Lagus Nils (1764 - 1816)
 2153. Forsman Georg (1726 - 1789)
 2154. Lagus Jonas Nilsson (1798 - 1857)
 2155. Prochman Aron Nilsson (1723 - 1770)
 2156. Rajalin Georg (1745 - 1820)
 2157. Rajalin Georg (c.1718 - 1748)
 2158. Rajalin Georg (1779 - 1811)
 2159. Rajalin Johan Jakob (1786 - 1826)
 2160. Kyrenius Johan (b. - 1754)
 2161. Bergroth Henrik Johan Henriksson (1744 - 1810)
 2162. Bergroth Carl Henrik (1777 - 1841)
 2163. Fleege Henrik (1711 - 1754)
 2164. Bäckwall (Oxenius) Adolf (1768 - 1828)
 2165. Cajaner Nils Petter Zachrisson (1763 - 1812)
 2166. Montin d.ä. Mikael Henrici (1700 - 1748)
 2167. Durchman Anders Zachrisson (1722 - 1776)
 2168. Durchman Zakarias (1760 - 1803)
 2169. Silvan Johan Johansson (1702 - 1745)
 2170. Hedeen Nils Anderson (1709 - 1778)
 2171. Brunnerus Johan (1749 - 1783)
 2172. Dahlgren Jonas (1717 - 1772)
 2173. Chydenius Jakob Andersson (1703 - 1766)
 2174. Hornaeus Johan Samuelsson (1710 - 1756)
 2175. Mansnerus Johan (1709 - 1736)
 2176. Braxer Johan Johansson (b. - 1742)
 2177. Hedeen Adolf Erik Nilsson (1751 - 1784)
 2178. Cajanus Petter (1709 - 1765)
 2179. Cajanus Gustaf Johan (1731 - 1785)
 2180. Lindqvist Erik (1730 - 1786)
 2181. Cajanus Abraham (1779 - 1828)
 2182. Hagert Abraham (1783 - 1835)
 2183. Fahlgren Johan (1761 - 1809)
 2184. Wegelius Aron (1751 - 1808)
 2185. Wegelius David Johan (1791 - 1839)
 2186. Wegelius Esaias Johansson (1784 - 1829)
 2187. Wegelius Esaias (1778 - 1844)
 2188. Wegelius Henrik (1772 - 1825)
 2189. Wegelius Johan (1772 - 1845)
 2190. Wegelius Jakob Henriksson (1768 - 1804)
 2191. Wegelius Henrik (1766 - 1839)
 2192. Wegelius David Johan (1797 - 1831)
 2193. Wegelius Josef (1794 - d.)
 2194. Wegelius Johan (1799 - d.)
 2195. Wegelius Gabriel Johansson (1702 - 1746)
 2196. Wegelius / Uppa Petrus Jaakonpoika (1712 - 1764)
 2197. Wegelius Henrik (1735 - 1791)
 2198. Wegelius Johan Gabrielsson (1738 - 1788)
 2199. Wegelius Esaias (1744 - 1821)
 2200. Bonsdorff Gustaf Gabriel (1799 - 1833)
 2201. Bonsdorff Peter (Petrus) (1719 - 1803)
 2202. Cajanus Erik Eriksson (1703 - 1765)
 2203. Tönnerus Gustaf Gustafsson (1724 - 1774)
 2204. Colérus Fredrik Johan (1764 - 1825)
 2205. Montin Samuel (b. - 1819)
 2206. Brungström Johan Ulrik (1778 - 1831)
 2207. Syrenius Adam (1797 - 1854)
 2208. Frosterus Jacob Abrahamsson (1711 - 1794)
 2209. Munselius Erik (c.1712 - 1751)
 2210. Brax Erik Johansson ((c.1703 - 1738)
 2211. Forsström (Forsbäck) Simon Paulsson (b. - 1740)
 2212. Appelgren Johan (1758 - 1788)
 2213. Appelgren Gustaf Reinhold (1752 - 1812)
 2214. Appelgren (Vaijala) Simon Mattsson (1717 - 1784)
 2215. Achander Gustaf Henri (1780 - 1851)
 2216. Heickell Karl (1797 - 1876)
 2217. Appelgren Simon (1755 - 1828)
 2218. Limón Johan Magnus Johansson (1764 - 1833)
 2219. Kranck Johan Gustaf (1790 - 1870)
 2220. Thorén Gustaf (1776 - 1838)
 2221. Kranck Elias (1762 - 1804)
 2222. Waldstedt Fredrik (1783 - 1843)
 2223. Rosendahl Johan (1756 - 1821)
 2224. Telenius Henrik Simonsson (1723 - 1797)
 2225. Forss Immanuel Johansson (1766 - 1841)
 2226. Lundbäck (Forss) Johan Kristoffer (1759 - 1794)
 2227. Forss Johan (c.1725 - 1777)
 2228. Boisman Petter Henrik (c.1745 - 1831)
 2229. Herkepaeus Anders Andersson III (1718 - 1792)
 2230. Herkepaeus Josef Andersson (c.1715 - 1769)
 2231. Herkepaeus Gustaf Andersson (1708 - 1759)
 2232. Orraeus Anders Andersson (b. - 1744)
 2233. Löfving Axel Magnusson (Född - Död)
 2234. Löfving Pehr Magnus (1785 - 1862)
 2235. Löfving Gustaf Magnus (1748 - 1801)
 2236. Bergh Petter (1722 - 1785)
 2237. Krook Bengt (1720 - 1770)
 2238. Tuderus Karl (1741 - 1811)
 2239. Europaeus Jakob Johan (c.1721 - 1758)
 2240. Ristelius Jonas (1737 - 1811)
 2241. Procopaeus Erik (1705 - 1754)
 2242. Procopaeus Mikael (1742 - 1807)
 2243. Procopaeus Gabriel (1706 - 1751)
 2244. Backman Jonas (1717 - 1758)
 2245. Nicander Karl Gustaf (c.1730 - 1786)
 2246. Backman Erik Fabian (1752 - 1801)
 2247. Löfberg Vilhelm Svensson (1793 - 1836)
 2248. Häggroth Anders (1784 - 1820)
 2249. Häggroth Anders Andersson (1747 - 1802)
 2250. Häggroth Anders Andersson (1721 - 1770)
 2251. Carmelinus Johan Henriksson (c.1707 - 1748)
 2252. Browallius Johan (1707 - 1755)
 2253. Hornborg Carl August (1796 - 1858)
 2254. Mennander Jonas Henrik (1770 - 1830)
 2255. Mennander Jonas Henrik (1731 - 1800)
 2256. Salovius Jakob (1769 - 1853)
 2257. Gudzaeus Fabian Niklas (c.1700 - 1790)
 2258. Florin Mårten Mårtensson (c.1709 - 1753)
 2259. Salovius Samuel (1737 - 1806)
 2260. Salovius Samuel Fredrik (1795 - 1839)
 2261. Broman Carl Gustav (1770 - 1811)
 2262. Grawelius Jakob Johan (c.1720 - 1796)
 2263. Forsman Johan (c.1710 - 1760)
 2264. Forsius Henrik (1733 - 1813)
 2265. Malm Anders (1728 - 1793)
 2266. Malm Henrik (b. - 1736)
 2267. Aejmelaeus Anders (1725 - 1796)
 2268. Salovius Erik (b. - 1740)
 2269. Melartopaeus Karl (1701 - 1758)
 2270. Wallenström Karl (1724 - 1772)
 2271. Höckert Samuel Mikaelsson (1730 - 1814)
 2272. Höckert Johan Mattsson (c.1708 - 1756)
 2273. Höckert Josef Johansson (1758 - 1833)
 2274. Höckert Johan Mikaelsson (1718 - 1794)
 2275. Lagus Johan Georg (1776 - 1836)
 2276. Avellan Karl (1741 - 1808)
 2277. Avellan Michael (1736 - 1807)
 2278. Avellan Johan (1709 - 1785)
 2279. Corpolander Elias Daniel (1745 - 1799)
 2280. Asp Gustaf (1766 - 1834)
 2281. Asp Anders Johan (1761 - 1825)
 2282. Asp Anders (1725 - 1793)
 2283. Indrenius Karl Andersson (1701 - 1756)
 2284. Ruth Josef Jacobsson (1700 - 1744)
 2285. Kreander Johan Andersson (1718 - 1767)
 2286. Rislachius Henrik Adrian (1756 - 1817)
 2287. Rislachius Henrik Gabrielsson (1726 - 1762)
 2288. Rislachius Gabriel Gabrielsson (c.1696 - 1750)
 2289. Spoof Jonas (1726 - 1794)
 2290. Alanus Samuel (1715 - 1780)
 2291. Ottelin Johan Adolf (1798 - 1886)
 2292. Thersner Michael (b. - 1782)
 2293. Englund Gustaf (1788 - 1847)
 2294. Landtman Johan Petter (1728 - 1796)
 2295. Landtman Johan Petter (1765 - 1810)
 2296. Arenius Johan (1749 - 1817)
 2297. Carpelius Henrik (1711 - 1788)
 2298. Alcenius Gabriel (1735 - 1804)
 2299. Alcenius Johan (1731 - 1782)
 2300. Alcenius Gabriel Laurentii (1702 - 1790)
 2301. Orraeus Magnus Gustaffsson (1703 - 1777)
 2302. Waldenius Mikael (1727 - 1792)
 2303. Cleve Joakim (1727 - 1795)
 2304. Cleve Joakim Adolf (1776 - 1838)
 2305. Salmenius Johan (1706 - 1778)
 2306. Idman Nils Nilsson (1716 - 1790)
 2307. Wagnbeck Anders (1710 - 1778)
 2308. Beckman Karl Johan (1715 - 1777)
 2309. Gråå Martin Martinsson (nuor.) (b. - 1758)
 2310. Gråå Johan Martinsson (c.1697 - 1763)
 2311. Salmenius Enoch (1705 - 1786)
 2312. Hulkovius Johan Fredrik (1770 - 1821)
 2313. Achrenius Simon (1702 - d.)
 2314. Elgeen Thomas (1738 - 1799)
 2315. Rijckneck Erik (c.1714 - 1775)
 2316. Hornborg Johan (1783 - 1864)
 2317. Hornborg Adolf Fredric (1787 - 1844)
 2318. Hornborg Christian (1755 - 1802)
 2319. Wirzenius Anders Georg (1738 - 1776)
 2320. Schwindt Johan Christian (1776 - 1849)
 2321. Lassenius Johan Emanuel (1796 - 1863)
 2322. Castegren Anders Gottlieb (1768 - 1833)
 2323. Wirenius Johan (1745 - 1778)
 2324. Rothenberg Lars (1733 - 1789)
 2325. Wilkman Tomas (1704 - 1758)
 2326. Heintzius Michael (1700 - 1782)
 2327. Pelander Gustaf Petrusson (1716 - 1751)
 2328. Hildén Daniel (1782 - 1815)
 2329. Björk Israel (1716 - 1782)
 2330. Simalin Samuel (1719 - 1791)
 2331. Leidenius Fredrik Johan (1799 - 1877)
 2332. Leidenius Karl Henrik (1795 - 1878)
 2333. Snellman Nils Johansson (1716 - 1762)
 2334. Aspegrén Anders (1744 - 1809)
 2335. Sinius Erik Ericsson (1718 - 1791)
 2336. Aspegrén Karl (1714 - 1766)
 2337. Aspegrén Gabriel Andersson (1708 - 1784)
 2338. Chydenius Gabriel Anders Jakobsson (1768 - 1809)
 2339. Arenius Gabriel (1720 - 1778)
 2340. Limón Karl Magnus (1792 - 1862)
 2341. Mollin Johan Henrik (1796 - 1867)
 2342. Westzynthius Johan Magnison (1734 - 1804)
 2343. Mollin Josef Jonaesson (1756 - 1810)
 2344. Leidenius Henrik (1766 - 1833)
 2345. Thuronius Petter Johansson (b. - 1722)
 2346. Granroth Gustaf Bengtsson (c.1710 - 1755)
 2347. Wallenius Arvid Henrik (1766 - 1822)
 2348. Frosterus Erik Johan (1776 - 1826)
 2349. Castrenius Matias Olofsson (c.1718 - 1788)
 2350. Gadelli Karl Gustav (1791 - 1832)
 2351. Mennander Arvid (1730 - 1798)
 2352. Simelius Johan (1712 - 1791)
 2353. Gumse Michael Johansson (1715 - 1761)
 2354. Cajanus Jonas (1757 - 1817)
 2355. Enckell Johan (1727 - 1802)
 2356. Kikovius Olof Andersson (1712 - 1770)
 2357. Enckell Nils (1742 - 1807)
 2358. Enckell Johan Johansson (1696 - 1770)
 2359. Wichman Jakob (1770 - 1833)
 2360. Wichman Johan (1760 - 1819)
 2361. Wichman Johan (1725 - 1785)
 2362. Forsberg Mikael (1711 - 1758)
 2363. Brunnius Ericus Erici (1706 - 1783)
 2364. Wegelius Henrik (1767 - 1823)
 2365. Lithovius Lars Pettersson (1753 - 1798)
 2366. Forshäll Johan Henrici (1718 - 1792)
 2367. Nordlund Isak Simonsson (1777 - 1849)
 2368. Grape Isaac Isaksson (1720 - 1783)
 2369. Turdfjaell Jacob (1736 - 1785)
 2370. Ignatius Alexander (1785 - 1810)
 2371. Mansnerus Daniel (1702 - 1765)
 2372. Moliis Henrik Henriksson (1712 - 1777)
 2373. Wallenius Josef Johansson (1701 - 1778)
 2374. Varelius Isak (1784 - 1809)
 2375. Stenbäck Johan (1763 - 1843)
 2376. Stenbäck Johan (1728 - 1789)
 2377. Alcenius Elias (1743 - 1806)
 2378. Moliis Josef Henriksson (1747 - 1822)
 2379. Moliis Henrik Henriksson (1745 - 1829)
 2380. Hammar Tomas Karlsson (1709 - 1750)
 2381. Elenius Johan Johansson (c.1719 - 1753)
 2382. Leistenius Jakob Jacobsson (1716 - 1763)
 2383. Canth Karl Fredrik (1798 - 1849)
 2384. Weman Karl Gustaf Gustafsson (1740 - 1803)
 2385. Reilin Henrik Johansson (1769 - 1849)
 2386. Reilin Andreas (1765 - 1826)
 2387. Scheele Johan (1756 - 1812)
 2388. Reilin Johan Johansson (1729 - 1795)
 2389. Forshäll Jakob (1727 - 1796)
 2390. Forselius Fredrik (1760 - 1839)
 2391. Längman Matias Eriksson (1728 - 1785)
 2392. Ignatius Karl Anders (1790 - 1828)
 2393. Sauren Alexander (1755 - 1805)
 2394. Dickman Fredrik (1750 - 1817)
 2395. Dickman Johan (1710 - 1774)
 2396. Avellan Johan Johansson (1734 - 1800)
 2397. Lemberg Henrik (1714 - 1764)
 2398. Lemberg Karl Henrik (1746 - 1809)
 2399. Streng Karl Gustaf (1783 - 1873)
 2400. Streng Anders Joakim (1782 - 1832)
 2401. Alopaeus Henrik (1745 - 1803)
 2402. Alopaeus Henrik (1712 - 1787)
 2403. Wegelius Johan (1708 - 1755)
 2404. Wijkman Gustaf Fredrik (1727 - 1787)
 2405. Streng Karl (1749-1826)
 2406. Wijkman Otto Johan (1726 - 1757)
 2407. Wijkman Wilhelm Detlof (1723 - 1778)