Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Finlands riksdagsmän under svenska tiden - Suomen kansanedustajat ruotsin ajalta

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Reinhold Tönnisson Boisman (1570 - 1655)
  Släktbok Ny följd IV:1-2. utg, av Kristian Stockman. Reinhold Tönnisson Boisman. Nämnes 1628 Karl Reinhold. Erlade vågpengar i Viborg 1605, var handlande där. Blev enligt egen uppgift rådman i Vibor...
 • Didrik Larsson Ruuth (aft.1555 - 1630)
  (Lars Michelssonin) Poika Didrik Larsson Ruuth oli aina 1630 tapahtuneeseen kuolemaansa asti Helsingin varakkain porvari ja virkamies. Seppo Aalto, Helsingin Kauppiaita ja laivanvarustajia..., s. 63
 • Jacob Småpeper (aft.1540 - d.)
  Jakob Småpeper, ryttare, kom från Pärnå till Kymmene gård 1591 /10 i Mårten Boijes ärenden, drog till Viborg. ämnes 1593. Sannolikt samme Jakob Småpeper, som var rådman i Helsingfors 1605-1608.
 • Krister Eriksson (b. - 1634)
  "... Britas bror Krister Eriksson nämns redan 1600 som jordägare i Helsinge kyrkby och 1606 övertog han där 6 alnar jord som hans mor köpt av "sin syster"[52] (troligen Anna Markusdotter). Krister fick...
 • Samuel Andreae Savonius (deceased)
  Source:Genos 55(1984), s. 49-59 at

Översikt / Yleisesittely

Projektets målsättning är att göra upp en förteckning över svenska riksdagens ledamöter från Finland, under svenska tiden fram till år 1809. Geografiskt kan Finland i detta skede fattas i vid bemärkelse, så projektet kan omfatta personer från t.ex. Åland och Tornedalen. Även personer av finländsk härkomst, som senare i livet varit riksdagsledamöter för något län i Sverige, är välkomna. Perspektivet på ämnet är mera släkthistorisk, än strikt nationalhistoriskt. Projektet kan i framtiden eventuellt komma att delas upp i flera delar, om och när det visar sig bli för oöverskådligt att hanteras som en helhet.

Bondeståndets riksdagsledamöter från Finland har varit till antalet ca. 20 personer per riksdag under 1700-talets senare hälft.

Projektin tavoitteena on luetteloida ruotsin valtiopäivien edustajat suomesta, ruotsin ajalta vuoteen 1809 asti. Maantieteellisesti Suomi voidaan tässä vaiheessa käsittää laajassa merkityksessä, projekti voi sisältää henkilöitä esim. Ahvenanmaalta ja Tornionlaaksosta. Myös syntyperältään suomalaiset henkilöt, jotka myöhemmin elämässään ovat olleet jonkin ruotsin läänin kansanedustajina, ovat tervetulleita. Näkökulma aiheeseen on enemmänkin sukuhistoriallinen, kuin korostetusti kansallishistoriallinen. Projekti voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti jakaa useammaksi projektiksi, jos ja kun se osoittautuu liian vaikeasti hallittavaksi yhtenä kokonaisuutena.

Talonpoikaissäädyn kansanedustajat suomesta ovat olleet lukumäärältään n. 20 henkilöä per valtiopäivä 1700-luvun jälkipuoliskolla.

Rekommendationer / Suosituksia

Det rekommenderas, att det för profiler som tillförs till projektet finns en notis i profilen om när personen i fråga varit riksdagsman, så att han kan införas i förteckningen nedan. Om det förekommer ovisshet om någon persons uppgifter, är förfrågningar välkomna på projektets diskussionsområde.

Suosituksena on, että projektiin liitettävien profiilien kuvauksessa on huomautus siitä milloin kyseinen henkilö on ollut kansanedustajana, jotta hänet voidaan liittää alla olevaan luetteloon. Jos jonkun henkilön tietojen suhteen on epävarmuutta, ovat tiedustelut tervetulleita projektin keskustelualueella.

Se även den allmänna rekommendationen för användningen av namnfält här på Geni / Katso myös yleinen suositus nimikenttien käytöstä täällä Genissä: Patronymer / Patronyymit

Källmaterial / Lähdeaineistoa

Lista över svenska riksdagar / luettelo ruotsin valtiopäivistä (ruotsinkielinen)

Granqvist, Juha-Matti: Helsingin porvaristo Viaporin rakennuskaudella (1748-1808) : Sosiaalihistoriallinen perustutkimus http://hdl.handle.net/10138/168617

Som källa över riksdagarnas ledamöter kan användas bl.a. följande verk / Lähteenä valtiopäivien edustajista voidaan käyttää mm. seuraavia teoksia:

Ludvig Mårtensson: Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600-1697

Ludvig Mårtensson: Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1710-1800

Studentmatrikel 1650-1852 med finska söktermen "valtiopäivämies".

Ylioppilasmatrikkeli 1650-1852 hakutermillä "valtiopäivämies".

Riksdagsmän / Kansanedustajat

Följande förteckning över svenska tidens riksdagar och finländska ledamöter är inte komplett, utan är avsedd att uppdateras med tiden under arbetets gång, annefter som nya profiler tillfogas till projektet. Stavning av person- och ortnamn samt uppgifter om bondeståndets riksdagsmän nedan baserar sig tillsvidare på Ludvig Mårtenssons ovannämnda verk.

Seuraava luettelo ruotsin ajan valtiopäivistä ja suomalaisista edustajista ei ole täydellinen, vaan on tarkoitettu päivitettäväksi ajan mittaan työn edistyessä, sitä mukaa kun uusia profiileja lisätään projektiin. Henkilö- ja paikkakuntanimet sekä tiedot talonpoikaissäädyn kansanedustajista alla pohjautuvat toistaiseksi Ludvig Mårtenssonin yllä mainittuihin teoksiin.

1595 (Söderköping)

bondeståndet / talonpoikaissääty

1600 (Linköping)

prästståndet / pappissääty
bondeståndet / talonpoikaissääty

1605 (Stockholm / Tukholma)

borgarståndet / porvarissääty

1607 (Uppsala)

borgarståndet / porvarissääty

1617 syysvaltiopäivät (Stockholm / Tukholma)

borgarståndet / porvarissääty

1627 (Stockholm / Tukholma)

prästståndet / pappissääty

1634 (Nyköping & Stockholm / Tukholma)

prästståndet / pappissääty

1638 (Stockholm / Tukholma)

prästståndet / pappissääty

1643 (Stockholm / Tukholma)

prästståndet / pappissääty
bondeståndet / talonpoikaissääty

1644 (Stockholm / Tukholma)

borgarståndet / porvarissääty

1650 (Stockholm / Tukholma)

prästståndet / pappissääty

1659-60 (Göteborg)

borgarståndet / porvarissääty

1660 (Stockholm / Tukholma)

bondeståndet / talonpoikaissääty

1664 (Stockholm / Tukholma)

borgarståndet / porvarissääty
prästståndet / pappissääty

1668 (Stockholm / Tukholma)

borgarståndet / porvarissääty

1672 (Stockholm / Tukholma)

borgarståndet / porvarissääty
prästståndet / pappissääty

1675 (Uppsala)

borgarståndet / porvarissääty

1682 (Stockholm / Tukholma)

borgarståndet / porvarissääty

1693 (Stockholm / Tukholma)

adelsståndet / aatelissääty
prästståndet / pappissääty

1697 (Stockholm / Tukholma)

bondeståndet / talonpoikaissääty

1713-1714 (Stockholm / Tukholma)

bondeståndet / talonpoikaissääty

1719 (Stockholm / Tukholma)

bondeståndet / talonpoikaissääty

1723 (Stockholm / Tukholma)

bondeståndet / talonpoikaissääty
 • Birling, Johan, gästgivare, Peltoniemi, Ilmajoki (Österbottens län / Pohjanmaan lääni)

1726-1727 (Stockholm / Tukholma)

bondeståndet / talonpoikaissääty
 • Johansson, Carl, bonde, Listersby, Sundsskären, Åland (Åbo och Björneborgs län)

1731 (Stockholm / Tukholma)

prästståndet / pappissääty
bondeståndet / talonpoikaissääty
 • Birling, Johan, gästgivare, Peltoniemi, Ilmajoki (Österbottens län / Pohjanmaan lääni)

1734 (Stockholm / Tukholma)

bondeståndet / talonpoikaissääty

1738 (Stockholm / Tukholma)

bondeståndet / talonpoikaissääty

1740-1741 (Stockholm / Tukholma)

bondeståndet / talonpoikaissääty

1742-1743 (Stockholm / Tukholma)

borgarståndet / porvarissääty
bondeståndet / talonpoikaissääty

1746-1747 (Stockholm / Tukholma)

borgarståndet / porvarissääty
bondeståndet / talonpoikaissääty
 • Anttila, Matts Henriksson, bonde och kyrkovärd, Karhi by, Lochteå. (Österbottens län / Pohjanmaan lääni)
 • Axellson, Esaias, bonde, Upila by, Hollola. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)
 • Barck, Johan Johansson, bonde, Jokiois by, Padasjoki. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)
 • Busk, Beniamin Reinholdsson, bonde, Mallo Orimattila. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)
 • Mårtensson, Jobst, bonde, Räfsby, Pernå. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)
 • [Joonas Hokkanen]
 • Johansson, Karl, skattebonde, Gloms, Esbo (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)
 • Mattsson, Henrik, Suotala by, Kullsiala. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)
 • Heikius, Jacob Påhlsson, bonde, Kaitsor, Vörå (Österbottens län)

1751-1752 (Stockholm / Tukholma)

borgarståndet / porvarissääty
bondeståndet / talonpoikaissääty
 • Anttila, Matts Henriksson, bonde och kyrkovärd, Karhi by, Lochteå. (Österbottens län / Pohjanmaan lääni)
 • Andersson, Olof, nämndeman, Ljeso by, Lampis. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)
 • Bertunen, Olof Henricksson, bonde, Laitasari by, Uhleå (Österbottens län / Pohjanmaan lääni)
 • Heikius, Jacob Påhlsson, bonde, Kaitsor, Vörå (Österbottens län)
 • Johansson, Eric, bonde, Ingewallsby, Karis. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)
 • Johansson, Karl, bonde, Pakas by, Orimattila. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)
 • Käihkö, Nils, Purujärvi, Kesälahti (Nyslotts och Kymmenegårds län / Savonlinnan ja Kymenkartanon lääni
 • Pellander, Olof, nämndeman, Pello, Övertorneå (Västerbottens län / Västerbottenin lääni)
 • Tarckman, Johan Ericsson, bonde, Tarckis by, Borgå. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)
 • Tållra, Matts Henriksson, bonde, Sallmis by, Urdiala. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)

1755-1756 (Stockholm / Tukholma)

borgarståndet / porvarissääty
bondeståndet / talonpoikaissääty
 • Pålack, Johan Johansson, Kangantaka by, Hollola. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)
 • Eriksson, Erik, bonde, Lappäwesi by, Lauckas. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)
 • Jöransson, Henrick, bonde, Wilckilä by, Lampis. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)
 • Otman, Hendrick Hendricsson, bonde, Andersby, Pernå. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)
 • Ers, Hindrich Mattsson, kronobonde, Jönsböhle, Lojo. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)
 • Heikius, Jacob Påhlsson, bonde, Kaitsor, Vörå (Österbottens län)
 • Storhånga, Erich Johansson, bonde, Witzarby, Gamble Carleby (Österbottens län)

1760-1762 (Stockholm / Tukholma)

borgarståndet / porvarissääty
bondeståndet / talonpoikaissääty
 • Groth, Henrik Jespersson, skattebonde, Lågnäs by, Ingo. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)
 • Nikus, Fredrich Marcusson, bonde, Saxby, Borgå. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)
 • Ericsson, Johan, bonde, Säxjerfwi by, Ithis. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)
 • Johansson, Johan, bonde, Syrjentaka by, Hauho. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)
 • Moilanen, Simon, bonde, Kindöö, Paldamo. (Kajana härad / Kajaanin kihlakunta)
 • Mårtensson, Gustaf, bonde, Keickala by, Kalwola. (Nylands och Tavastehus län / Uudenmaan ja Hämeen lääni)

1765-1766 (Stockholm / Tukholma)

bondeståndet / talonpoikaissääty
 • Andersson, Gabriel, Hejkiln, Wehmo.
 • Anton, Barthold Bartholdson, Saijrakala, Hollola.
 • Carlsson, Israel, Musla, Uskela.
 • Kallis, Johan Michelsson, nämndeman, Kallis, Karleby.
 • Lievonen, Abraham Abrahamsson, Muhos, Uleå.
 • Maijala, Matts Hidricksson, Toppala, Storkyro.
 • Mattson, Anders, Torp, Jomala, Åland.
 • Moijolin, Hinrik Hinriksson, bonde, Moijos, Merimasku.
 • Moilanen, Simon, bonde, Kindöö, Paldamo. (Kajana härad / Kajaanin kihlakunta)
 • Nickus, Fridrik Markusson, bonde, Saxby, Borgå.
 • Nyman, Jacob, Överby, Kyrkslätt.
 • Ollila, Hinrik Pålson, Kuockala, Lempäälä.
 • Paldanius, Hindrich, Sawisari, Kuopio.
 • .[Taavetti Taavetinpoika Ruokonen] Ruokonen, Dawid Dawidsson, Lammimäcko, Saarijärvi
 • Råckyla, Hinrich Jöranson, Wilkilä, Lampis.
 • Savander, Johan, Likala, Christina.
 • Timonen, Jöran Jöransson, Kiteenlahti, Kitee (Nyslotts och Kymmenegårds län / Savonlinnan ja Kymenkartanon lääni)
 • Vikiä, Erich Sigfridsson, Kieltis, Itis.
 • Wejola, Daniel, Nerpis, Ijo.

1769-1770 (Norrköping & Stockholm / Tukholma)

borgarståndet / porvarissääty
bondeståndet / talonpoikaissääty

1771-1772 (Stockholm / Tukholma)

borgarståndet / porvarissääty

1778-1779 (Stockholm / Tukholma)

bondeståndet / talonpoikaissääty

1786 (Stockholm / Tukholma)

borgarståndet / porvarissääty
prästståndet / pappissääty

1789 (Stockholm / Tukholma)

adelsståndet / aatelissääty
prästståndet / pappissääty
borgarståndet / porvarissääty
bondeståndet / talonpoikaissääty

1792 (Gävle)

adelsståndet / aatelissääty
prästståndet / pappissääty
borgarståndet / porvarissääty
bondeståndet / talonpoikaissääty

1800 (Norrköping)

prästståndet / pappissääty
borgarståndet / porvarissääty
bondeståndet / talonpoikaissääty