Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Gjerstad, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

GÅRDSNR.15.GJERSTAD

Gårdens navn

Av Hiærstadom (Aslak Bolt), Heirstad (1567), Jerrestad (1610), Jerstad (1614, 1667, 1723). Ennå så sendt som etter midten av forrige århundre ble navnet skrevet Hjærstad.
Etter skrivemåten i Aslak Bolts jordebok, må det antas at navnet i sin gamle form har begynt med Hj. og må formodes å være opprinnelig Hjartarstadir, sammensatt med Hjortr. Hjort brukt som mannsnavn eller mannstilnavn. Det kan bemerkes at dette tilnavn båres av en høvding fra Lofoten, som deltok i bl.a. Jomsvikingeslaget.

Gården Gjerstad er sammen med Skotnes, Buksnes, Bolle og Offersøy de gårdene i bygda hvor der i eldre tid satt «kondisjonerte», og som derfor sikkert hørte til de store og «fornemme» gårdene i Buksnes. Og som vi innledningsvis har nevnt, kan der være grunn til å trekke hit til Gjerstad også den hedenske høvding Tore Hjort, idet meget taler for, at det var her han bodde, og hadde sine langskip liggende på Gjerstadbukta.

Beliggenhet

Gjerstad gård ligger både i en dal og oppe i høyden. Gårdens terreng er meget bakket, med «brekke» opp og «brekke» ned. Den er nabogård med selve kirkestedet, og sorenskriveren og presten hadde bare å gå over Buksnesbrekka, når de skulle besøke hverandre, enten i embets medfør, eller av rent selskapelige grunner . Gården er gammel av opprinnelse. Her var der havn, ganske godt skjult for lumske fiender, her var gode jektoppsett, og langs bukta er det lunt og godt å bo. Jo såmen, den første skinnklædte karen som kom vandrende gjennom bygda for å oppsøke seg en boplass, nikket nok og ble tilfreds, da han stod på «brekka» — i nord eller sør — og hadde den sikkert dengang skogkledte lille dalen liggende foran seg der nede, med havnen som gjort etter bestilling.

Og godt folk møter vi på Gjerstad, her vi kommer år 1610, med det kongelige majestets skattemanntall i veska, og hilser på odelsbonden Christen på Jerrestad, som har å skatte av to «uogers» (vågers) innkomst, «theraff i pending» 11 ort. Men Christen er ikke alene mann, et stykke bortenfor, ut mot neset sitter styrmannen Per Edisen på Jerrestad, og betaler styrmannskatt med 2 daler. Den andre odelsbonden på Gjerstad er Edis på Jerrestad, far til styrmannen Per Edisen og til Johannes Edisen, som nevnes 1615, og da i likhet med en Oluf Sundmøring har punds leding. Begge odelsbøndene betaler skatt som leilendingen, slik det var alminnelig dengang, og denne skatten er l½ daler. Som husmann har vi Jacob på Jerrestad, der avgjør sin skatt med 3 ort i rede penger.

Skattemanntallet over odelsgods 1618

Skattemanntallet over odelsgods 1618 melder under Gjerstad:

 • Edis på Jerstad eier 2 pund fiskes ley (leie), den fjerde part er ½ pund.
 • Peder Edisen eier 2 pund fiskes landskyld, den fjerde part ½ pund fisk.
 • Christen eier 2 pund fiskes landskyld, den fjerde part er ½ pund fisk, og disse tre odelsbøndene har da punds leding, mens Walter, Oluf Sundmøring og Mogens har punds leding, og er husmenn eller bygselsmenn.

Også 1626 omtales Peder Edisen som styrmann, og er fremdeles iliknet 2 daler, i styrmannsskatt.

Skattemanntallet 1624

Kommer vi frem til skattemanntallet 1624 møter oss, foruten Christen og Peder Edisen, også Baltzer Jerstad, som betaler skipper- og styrmannsskatt med 1 daler, og det samme Peder Edisen. Gården har således da to styrmenn og driver stort med jektefart og bygdefar. Leilendingskatt betaler da Jens Christensen, sikkert vår gamle venn Christens sønn, og en mann ved navn Oluf, som begge skatter med 3 ort. Husmann er fremdeles Oluf Sundmøring, skatt ½ ort.

Skatteregistret 1646

Skatteregistret 1646 omtaler Baltzer, selvfemte, Oluf, selvtredje, Peder Edisen, selvfjerde Baltzer bruker da 4 pund, Johannes og Olaf (Oluf) Pedersen tils. 2 pund, og av dette jordegods eier Baltzer 1 våg, og Peder Edisen 2 pund.

Manntall over skippere 1661

1661 bringer et manntall over skippere og styrmenns reiser til Bergen, og her møter vi under Gjerstad, Oluf Andersen, som har en jekt på 18 lester og som har gjort en Bergenstur dette år, og herfor betaler en skatt på 2 rdl. og 1 ort. Og iflg. folketellingen 1866 er skipper Oluf Andersen da 43 år gml. og bruker 4 pund i Gjerstad. Gårdens jord er da 2 våger fisk, og den andre brukeren — av 2 pund — er Baltzers sønn, Daniel Baltzersen. Husmenn på gården er da Joen Andersen, Roald Pedersen og Peder Ommundsen.

Generaljordeboken 1667

Generaljordeboken 1667 omhandler de samme brukere, Oluf Andersen og Daniel Baltzersen, som tilsammen er selveiere av 1 våg, 2½ pund og 6 mark, mens Buksnes kirke eier 6 mark. Oluf Andersen, skipperen, bruker 1 v. og .I pd., og Daniel Baltzersen 2 pd. Her såes intet, og kreaturbestanden er på (tils.) 14 kyr, 2 ungnaut, 9 geiter, 9 sauer og 2 hester. «Ingen brenneved eller herlighed til forbedring.» — Og så går livet sin gang, mens Oluf røkter sin gård og sin jektefart, og Daniel — ja han steller med så meget, han også, og vokser seg frem til en betydelig mann i bygda.

1680

1680 var forøvrig et nokså begivenhetsrikt år her på Gjerstad. Først går skipperen og bonden Oluf Andersen hen og dør sottedød, eller kanskje han forliser sør på leia — det er ikke godt å si, og etterlater seg som sin enke Lene Knudsdtr., og 27. «aprilis» er det skifte etter ham, den salige mann (som her forresten kalles Olle Andersen). Den bortgagnes brødre og søstre er hans arvinger, nemlig

 • «Erlig och forstandige mand» Hans Andersen, borger udi Trundhiem.
 • Anders Andersen, og
 • Kirsten Andersdtr., alle myndige. Kongelige foged Peder Andersen (Skotnes) hadde fullmakt til å motta og kvittere for arv, på vegne av Hans og Kirsten, som ikke selv kunne være tilstede, og denne fullmakt er datert «Trundhiem d. 20. nouvbr. 1680», som altså er det år da Oluf Andersen døde. Anders Andersen var personlig tilstede under skiftet, og enkens laugverge er Daniel Baltzersen, Gjerstad. Den samlede formue er 939 rdl., 1 ort og 16 sk. Utestående fordringer for 1327 vog, 2 pund og 5 ortfisch. Blandt kreditorene nevnes «et forseglet skiftebreff af forige sorennschiffuer Jacob Chlemetsen, udsed des dato 1660 d: 17. may, huor udi findis indført den dannequinde, Lene Knudsdatteres sønnesønn Baltzer Knudsen, arffueligen at vere tillfolden efter sin sl. (salig) bedstefader Baltzer Edissen, Jerstad, des capital penger 89 rdl., 2 ort og 13 sk.» .— Baltzer Knudsen har dessuten tilgode for rugmel, malt og penger, som han har lånt avdøde, 10 rdl. Blant utlegget han fikk nevnes 20 lodd sølv, ½ våg tinn, 10 kyr, 1 kvige, 10 sauer og 10 geiter, 1 sildegarn, 1 åttring, et hus, 6 alen langt, ved Gjerstadsjøen, 4 rdl., og en loftstue ved sjøen, 8 rdl. Avdøde skylder til Robert Volpmand i Holmedallen ved Bergens contor, «Stuens herchab», des kapital penger 374 rdl., 1 ort og 8 sk., og i fisk 79 våger og 1 pund. For dette er der gitt utlegg i jekten «med ald sin behørige och forefundende redschab efter dannemends vordering for penge 275 rdl. 2 ort. «— Enkens laugverge, Daniel Baltzersen «pretendent och formente hans moders begraffuelse bøer forudtages af felisboe, ligesaavel som den Sl. mands» — ble anslått til 24 rdl. — og herfor utlaes en sølvkanne, vektig 48 lodd. — «Tvende fosterdrenger, Peder Knudsen och Jørgen Pedersen begierede enchen de maatte faa huer (hver) sin Koeff», og de fikk da hver «en koeff for 3 rdl. er 6 rdl. Det øffrige wilde hun sielft fornøye dem, naar de fra hende tog afscheed.» — «Forden Sit mands grafsted udi funten utleg i 1 koeff for 3 rdl.» — Johannes Storeid (Storeidet) fikk for sin fordring 1 våg f: utlegg i en «smalle» (sau) som fantes hos ham selv på leie. — Kort fortalt blir der til deling som arv igjen 280 rdl., hvorav enken Lene Knudsdtr. det halve.

Men Lene, som nok nå er en gammel matrone, lar ikke vente på seg, for allerede samme år (1681), den 28. 8 br:, er der skifte etter salig Lene Knudsdatter, Jerstad udi Boxnes fierding. «Børn och børnebørn, myndige, som alle var tilstede, nemlig»:

 1. Gabriel Baltzersen
 2. Daniel Baltzersen
 3. Anneke Baltzersdtr.

— Som det vil fremgå har Lene Knudsdtr. før hun ble gift med Oluf Andersen, vært g.m. Baltzer, tidligere nevnt her under Gjerstad. Her nevnes i dette skifte sølv og tinn av forskjellig slags, og 20 kyr, med dem som er på leie hos andre. Her er kviger og kalver, 7 bukkekid, 2 heinekid, 13 geiter og 14 sauer, 10 værlam, 3 griser og 1 hest; og kreaturprisene er meget rimelig, således for hesten 3 rdl., for hvert værlam 16 sk., den ene årsgrisen for 2 ort, og de to mindre grisene for tils. 2 ort; geiter og sauer pr. stk. 2 ort o.s.v. Videre en ny åttring med årer for 3 rdl. og 2 ort endito noe gammel for 1 rdl. og 2 ort, en seksring for 1 rdl. og 2 ort, et seil for 1 rdl. (seil var forholdsvis dyrt). Et 7 alens hus ved sjøen, 2 rdl., en fiskesjå i Balestaden (Ballstad) 1 rdl. og 3 ort etc. Her nevnes videre odelsgods (jord) i Gjerstad, som Daniel Baltzersen har hatt i bruk, mens hans «salig moder leffuede», er tilsammen 1 vog, 1 pd. og 18 mk. Blant utgiftene nevner vi til begravelsen, kostende 28 rdl. «Hans Klocher (klokkeren Hans Arntsen, se under Rise) fordrer for arbeyde paa den sl: quindes kiste, och andet gaarsarbeyde 2 rdl., 2 ort og 16 sk. For begrafuelsested i kirchen 2 rdl. og 2 ort.» I alt utgjør gjelden 148 rdl., 2 ort og 12 sk. Til deling blir da 203 rdl., 2 ort og 16 sk. Datteren arver likt med sønnene (brødrene), og hver fikk 50 rdl., 3 ort og 16 sk.

Det fremgår av skiftet at Baltzer Knudsen (sønnesønnen) «haffr erlanget Houge som deris salige moder haffe til bøxel, och bekom der alle de huuse, som kunde være offuer aabodet uden nogen vederlaug.» Anniken Baltzersdtr. tilsa sin bror Daniel Baltzersen å bygsle hennes part i Gjerstad, og det samme gjorde brorsønnen Bartzer Knudsen.

10. juli 1684 er det skifte etter salig Lisabet Gregersdatter, enkemann Daniel Baltzersen, Gjerstad. Avdødes bror er Hans Gregersen i Petvik, og denne bror fordrer som arv etter sin søster, som altså ingen barn etterlot seg, i rede penger og sølv 220 rdl., mens enkemannen svarer for boets gjeld. Avkall til enkemannen er så utstedt av Hans Gregersen av ovennevnte dato. Foged og sorenskriver var tilstede.

//media.geni.com/p13/ca/f3/72/8f/5344483f0241de0c/parti_fra_gjerstad_large.jpg?hash=e3ea6d258eb86b2d03a93d46d884f01cbf9bf3d3012808a05b61f4e5f5056fb0.1695538799Parti fra Gjerstad.

Odelskattemanntallet 1690

Odelskattemanntallet 1690 omtaler hr. Michel Bjørnsens gods: I Gjerstad 1 våg og 9 mark. Eiendomsforholdet i Gjerstad blir da: Michel Bjørnsen (presten på Buksnes) 1 v. og 9 mk., Daniel Baltzersen 2 pd. og 9 mk., og Buksnes kirke det samme som før, 6 mk. Av denne jord bruker Daniel Baltzersen 1 v. og 2 pd., og broren Gabriel Baltzersen 1 pd. 1695 er Gabriel Baltzersen ikke med lenger, og som brukere nevnes da «hr. Michel Bjørnsen,» 1 v. og 15 mk., og Daniel Baltzersen, 2 pd. og 9 mk.

1699 er det Michel Bjørnsens arvinger som eier denne part i gården.

Folketellingen 1701

Folketellingen 1701 omtaler under Gjerstad bare Daniel Baltzersen, som er eier av 2 pd. og 9 mk. i gården. Han er da 69 år gml. Som husmenn på gården sitter da Johan Danielsen og Johan Trondsen. Fogden på Skotnes, Joachim Bredahl, har da overtatt Michel Bjørnsens arvingers part i Gjerstad.

Etter år 1701 hører vi ikke mere om Daniel Baltzersen, og 1708 er det hans sønn — av første ekteskap — Johan Danielsen, som eier 2 pd. og 9 mk. i Gjerstad, og den andre eieren er da Bjørn (Michelsen) Ursin, presten Michel Bjørnsen Ursins sønn, som eier 1 v. og 9 mk. Bjørn Ursin, hvorom nærmere vil sees under avsnittet tinghold og rettsvesen, er sorenskriver over Vesterålen, men ble på grunn av forgåelser i sin trolovelse, avsatt fra sitt embete, dog senere gjeninntatt igjen.

Likningen over krigstyren 1720

I likningen over krigstyren 1720 (gården har da matr. nr. 185) slipper Bjørn Ursin skatt, da han er en uformuende mann. Han har sin odel på Gjerstad fra 1699 på 1 våg, og fra 1709 på ytterligere 2 pd. og 18 mk. Buksnes kirke holder fast på sine 6 mk. den hele tid, og fra 1725 er Bjørn Ursin bruker av den hele gård, og slik er det helt frem til etter 1740. Dette år meldes at han holder jekt; «men som han svarer consumption og folkeskatt av sin familie, formoder han allerunderdanigst at bli fritatt for skipperskatt.» .— Det var ved den tid ingen andre jekteiere i Buksnes.

1745 viser en ny selveier på Gjerstad, bortsett fra kirkens 6 mk., nemlig Lorentz Angell, som bruker den hele gårds 2 våger, og Bjørn Ursin er nå ute av sagaen. Men om han under Gjerstad finnes antegnet år 1724: «Hvad tilstand Biørn Ursin sidder udi siden hand fra sit embede er dømt, derom var foegden tingsvidne begierende huor til lougrettet svarede. Bem. Sr. Ursin har ingen handel eller næring, uden nærer sig af fiskeriet og sin gaards ouling, saaledes i sandhed bevidner lougretted med hos trøgt signetter. Dat. d. 7. november 1727«» — Merker etter 8 signeter (segl).

1742

23/8 1742 er det skifte etter Hendrik Müller Walnum, Jerstad i Buksnes, enke madame Anne Maria Ursin. Barn:

 1. Ole Hendriksen Walnum
 2. Bjørn Hendriksen Walnum

Enkens laugverge, Hans Hansen, Ramsvik. Formynder for den eldste sønn, Ole, er Sr. Hartvig Mogensen Jentoft «udi Petvigen», gutten er da 2½ år gml. og moren er formynder for den yngste sønnen. Bjørn, som er ikke fullt 1 år gml. Boets midler i penger er i «courant mynt» 100 rdl. Av sølv er der betraktelig meget. 7 smørbrikker, 5 sølvskjeer, 4 do., 29 sølvknapper, 36 do. i en ullen skjorte, og 18 do., flate, i en brystduk, 1 par skospenner, 3 skjorteknapper, 2 små do., 1 par skospenner. Boets formue beløper seg til 455 rdl., 4 ort og 2½ sk. Arv til deling 365 rdl., 1 ort og 3½ sk. Denne Anne Maria Ursin er datter av sorenskriver Ursin.

1743

23/4 1743 er det skifte etter avgangne Bjørn Michelsen Ursin, sorenskriver over Vesterålen og Lofoten, død på Jerstad i Buksnes (og det er vel riktig at han var sorenskriver også over Lofoten), enke Madam Karen Gjertsdtr., Barsøe. Enkens laugverge, sokneprest Melchior Meldahl til Borge prestegjeld.

— Men sin første hustru, Maren Hveding, hadde Bjørn Ursin en datter, Anne Marie Ursin, salig Hendrik Müller Walnums enke, med hennes laugverge Sr. Hans Hansen, Ramsvigen, og salig Maren Ursins salig hr. (kapellan) Thore Dreyer, 2 sønner:

 1. Bjørn Ursin Dreyer, 8 år gml., formynder hr. (sokneprest til Buksnes) Lennert Sedenius,
 2. Elias Shøning Dreyer, 3 år, formynder hr. Melchior Meldahl. — Her nevnes nå en hel del gull og sølvgjenstander, som signetring, gullknapper, sølvknapper, hvorav en med navnet Anna Elisabeth Ursin, konfektfat, forgylte beger, sølvdåse for sukker, sølvskjeer, glasskrus med sølvlokk, med navn: Nils Hansen Opdahl og Ehlen Strangersdatter, videre sølvknapper og gullknapper. — Det er side opp og side ned med fortegnelser over sølv- og gullgjenstander av ymse slag, så den fattige «skriver» som 1720 var uformuende, og 1724 fikk tingsvitners erklæring for at han bare nærer seg av fiskeri og sin gård, — han har sannelig i årene siden samlet i lader. — Boets «ganske» formue beløper seg til 1837 rdl., 2 m. og 2 sk. Gjelden til 1408 rdl., 4 m. og 12 sk., slik at der til deling blir 434 rdl., 3m. og 6 sk. Gården Gjerstad beboes av enken og skylder 2 våger, uten herlighet, med påstående huse, både på gården og ved sjøen, der ialt er vurdert for 140 rdl. 20/6 1739 skjøte fra Bjørn Baltzersen, Moskenes til Kgl. Maj. sorenskriver Sr. Bjørn Michelsen Ursin, hans hustru, børn og arvinger, på gården Brandsholmen, kaldet, der skylder årlig 1 våg fiskes landskyld, beliggende i Hols fjerding i Buksnes pr.gjeld, for 50 rdl. De eide også 2 våg fiskes landskyld i gården Sennesvik, og ble ved skiftet utlagt 1 våg derav til Bjørn Ursin Dreyer, og 1 våg til broren Elias Schøning Dreyer i arv. Enken madam Karen Barsøe beholder de av hende ved forrige begjerte huse på Gjerstad og tredjeparten i jorden, nemlig den gamle stue og de tvende små kammers som er tvers overfor bemeldte gamle stue, og så meget fjøshus og fehus, som til hendes kreaturer (trenges), og en båt «kun fornødiges», så lenge hun lever og vil bo på gården Gjerstad. — Kreaturene er ikke spesifisert, men verdsatt i en sum til 39 rdl. — Hvis folketellingsoppgaven av 1701 er tilnærmelsesvis riktig, hva en må tvile på, skulle sorenskriver Ursin være omlag 110 år da han døde. Og det er vel bare gamle Abel Eliassen, fra vår egen tid, som kan slå denne rekord her i bygda.

1750

Lorentz Angell, som vi nevnte som eier og bruker av Gjerstad 1745, er allerede 1750 borte igjen, og Israel Jacobsen, eier da og bruker 1 våg i gården, mens en våg da ligger øde; men den er allerede før 1755 tatt i bruk av Jens Nilsen, d.v.s. han bruker bare 2 pund, mens Israel nå bruker 1 v. og 1 pd. Israel Jacobsen som til å begynne med, som nevnt, var selveier av 1 v. og 2 pd., er 1755 bygselmann, idet sorenskriver Ursins arvinger eier 1 v, og 1 pd,, sogneprest Sedenius 1 pd. og 18 mk., og Buksnes kirke tviholder på sine 6 mk., og hver (av eierne) bygsler sitt, som det heter.

Ekstraskatten 1767

Ekstraskatten 1767 nevner Israel Jacobsen med hustru og 4 barn,

 1. Elias
 2. Ingeborg
 3. Anne
 4. Karen

og Jens Nilsen med hustru og sønn

 1. Nils Jensen.

1772 er Israel Jacobsen død og hans enke sitter da med bruket. Hun opptrer 1775 som eier av 1 pd. i Gjerstad, og bruker av 1 v. og 1 pd. Hans Rist eier da 2 pd. i gården. 2 pd, og 18 mk. er propritærgods, og benefisert gods (kirkens) er 6 mk. Hans Rist er da bruker av sine 2 pd.

Ved rangskatlen 1778 har gården fått matr.nr. 56, og Hans Rist nevnes da med to drenger, og Israel Jacobsens enke (hennes navn hemmeligholdes strengt for oss) med sønn og med drenger. Den nevnte dreng Edis Johansen, kan muligens være den Edis Johansen som ble gift med Knud Lerdahls enke på Ballstadøy.

Manntallet over kverner år 1781, nevner ingen slik innretning under Gjerstad.

1781 har sorenskriver Hans Steenbuck Arctander overtatt Hans Rist' gård på Gjerstad, 1 våg, «adkomst den 4. juli 1781.» Israel Jacobsens enke sitter urokkelig på sin eiendom, nå 1 pund, med skjøte av 28. juli 1770, men hun bruker en hel våg, og hun og sorenskriveren lever side om side på Gjerstad helt frem mot år 1800; men allerede 1795 er Arctander blitt eier av 1 v., 2 pd. og 12 mk. i Gjerstad, og Buksnes kirke har øket sin lodd med 6 mk. til 12 mk.

Så sitter da her, sorenskriveren og enken etter Israel Jacobsen, og tiden går helt frem til 1800, da nevnes ikke enken mere, men sorenskriver Arctander er da, som det synes, en kortere tid alene jordmann på Gjerstad. Og ganske riktig, 18/11 1798 er det skifte etter Anniken Edisdatter, Øvre Gjerstad, enken etter Israel Jacobsen, Barn:

 1. Anna
 2. Karen
 3. Sara
 4. Julianne Israelsdtr.

Sønnedtr. Aleth Iversdtr., g.m. Benjamin Nilsen, Ytre Våje, og sønnedtr. Ingeborg Iversdtr., g.m. Ole Gjertsen, Dønvold. Dattersønner Nils Norum, Israel Iversen og Edis Iversen. Av gull nevnes en gullring, og arv til deling utgjør 52 rdl., 5 ort og 8 sk.

11/11 1792 er det skifte etter Peder Fredriksen, Gjerstad; arvinger er moren Malene Hartvidsdtr., og avdødes søsken:

 • Hartvik
 • Fredrik
 • Jacob
 • Gjert
 • Andreas Fredriksen
 • Margrethe Fredriksdtr. Arv til deling 14 rdl., 5 ort og 4 sk.

22/7 1798 er det skifte etter Arnt Berg, Gjerstad, enke Martina Berg, og barn

 1. Petter Berg. Arv til deling 7 rdl., 2 ort og 4 sk.

Folketelling 1801

Folketellingen 1801 begynner for Gjerstad med Hans Steenbuck Arctander, 63 år gml., da gift for annen gang, nå med Maren Abel, født Rhode, 36 år; han er Kongelig Majestets sorenskriver til Vesterålen og Lofoten. Barn:

 1. Aron Arctander, 20 år, examinatus, juris og «vedtagen fuldmægtig» (hos faren).
 2. Joachim Arctander. 12 år,
 3. Hans Steenbuck Arctander, 9 år.

Maren Katrine Arctander, skriverens søster, 70 år, ugift, blind, underholdes av charite (barmhjertighet). Else Katrine Kempe, sorenskriverens første kones brordatter, 13 år. Anton Ulrik Hagerup Pettersen Agersborg, skriverkarl, ugift, 36 år. Pelle Isachsen Søvig, 29 år, skriverkarl, Magnus Batholomæus Winger, 36 år, ugift, skriverkarl. Av tjenerskap nevnes 5 kvinner og menn.

Om sorenskriver Arctander henvises forøvrig til avsnittet om sorenskrivere. Det kan dog her bemerkes, at hans første hustrus far, Cornelius Kempe , var f. i Trondheims stift 1718, teol. kand. 20/6 1743, og døde ca. 1788 som sokneprest til Steigen.

24/9 1802 er det skifte etter Hans Hansen, Gjerstad, men ingen arv eller arvinger nevnes.

20/2 1807 er det skifte etter Eilert Johansen (dreng hos sorenskriver Arctander). Heller ikke her nevnes arvinger, og boet er fallitt.

Matrikkelen 1805

Matrikkelen 1805 viser at de 2 våg i Gjerstad er odelsgods, med sorenskriveren som eier av det hele, og selv bruker han da 1 v. og 2 pd., mens en Nils Normann bruker 2 pd., og forholdet er det samme også 1810; men 19/5 dette år er det skifte etter sorenskriver Hans Steenbuck Arctander, enke madame Maren Abel Rhode, salig Arctanders etterlatte hustru. Arvinger: Barn av første kuld, «avlet med forlengst afdøde kone Anne Bergithe Kempe

 1. Aron Arctander, myndig, prokurator, bor på gården Kroglien i Buksnes prestegjeld (Hol).

Barn av annet kuld:

 1. Claus Rhode Arctander, myndig, i tjeneste hos hr. Johan Tengmann på Ballstad.
 2. Joachim Arctander, 22 år, hjemme.
 3. Hans Steenbuck Arctander, 18 år, på Hundholmen (Bodø) i Saltens fogderi. Enkens laugverge: Hr. Johan Tengmann, Ballstad.

Jordegods: Gården og hovedbølet Gjerstad, matr.nr. 56 i Buksnes fjerding, av skyld 1 våg fiskes landskyld med bygsel, hvilken eiendom er bortbygslet til sønnen Joachim Arctander. Eiendommen med påstående husebygninger: 1 stuebygning, hvitmalt, 1 bygning brukt til kontor, 1 bøgestuelånn, borgstue, ildhus, 2 sjåer, 2 stabbur, fjøsbygning med stall, med høylåve over torvsjåen samt et steinmuret (hus). 1 trenaust, 1 lånn kallet trelånnen med 7 vindovner og 1 bileggerovn, samt 2 pd. fiskeleie i gården Øvre Gjerstad, uten huser, verdsatt til 500 rdl. (det hele). Kreaturer: 1 hest, 10 år gml., 1 føll, 2 år, 10 kyr, 1 gris, 2 okser, 3 sauer, 1 vær og noen lam. — Sølv: 2 sølvlokket krus, 1 sølvskje, rundbladet, 1 do. flatbladet, 1 sukkerstrøhus, 1 fiskespade, 11 sølvspiseskjeer og 10 do., 1 sukkerkniper samt 1 dus. teskjeer.

1816 nevnes Joachim Arctander. alene under Gjerstad, men 1820 har han som nabo fått — på Øvre Gjerstad — Johannes Pedersen, og disse to jordmenn er her også, når vi runder år 1825.

9/12 1813 er det skifte etter Elisabeth Andersdtr., Gjerstad. Hverken arvinger eller arv nevnes.

21/12 1829 er det skifte etter gårdmannskone Berethe Zakariasdtr., Øvre Gjerstad, enkemann Johannes Pedersen. Som arving nevnes avdødes datter av første ekteskap,

 1. Elisabeth Pedersdtr., Skotnes. Arv til deling 83 rdl., 2 ort og 20 sk.

Og som siste skifte her: 28/11 1843, etter husmann Johannes Pedersen, Nystad, enke Karen Adrina Henriksdtr. Hans arvinger er søsknene

 • Hans Pedersen, Bårsund i Hol, og
 • Anders Pedersen, Skotnes
 • Sofie Pedersdtr. Arv til deling 107 rdl., 1 ort og 16 sk.

Matrikkelen 1838

Matrikkelen 1838 viser for matr. nr. 56, Gjerstad,

Løpenr. 30, Gjerstad øvre, Joachim Arctander, skyld 1 daler, 1 ort og 22 sk.

Løpenr. 31, Gjerstad øvre, Hieronimus Pedersen, skyld 3 ort og 11 sk.

Løpenr. 32, Gjerstad nedre, Caspar Wesctervaldt, skyld 1 daler, 3 ort og 18 sk.

Folketelling 1865

Matr.nr. 30 a, Carl Arctander, ugift, selveier og fisker, Anton Arctander, selveier og fisker, ugift disse bruker gården sammen, og har 1 hest, 5 kyr, 12 sauer og 2 geiter; utsed 4 td. poteter.

Matr.nr. 30 a, enke, selveierske Hanna Ulriksdtr., med sin sønn Johan Clausen, som hjelper moren med gårdsbruket, og er fisker. (Dette er Claus Arctanders enke og sønn). Kreaturhold, 1 hest, 5 kyr og 12 sauer; utsed 4 td. poteter. Begge disse brukene ligger på Øvre Gjerstad, og er ennå ikke særskilt skyldsatt.

Under samme matr.nr. husmann med jord, Aron Pettersen, f. i Borge, g.m. Elen Johannesdtr., f. i Buksnes (Gjerstad). Deres barn:

 1. Johan Aronsen
 2. Anne Aronsdtr., med sin datter Lea Christensdtr.

Aron Pettersen har 2 kyr, 10 sauer og 2 geiter, og setter 1 td. poteter.
I hans hus losjerer Peder (Per) Hansen, fisker, g.m. Johanna Aronsdtr.

Under samme matr.nr. videre husm. med jord Carl Johannessen, fisker, f. i Bergen, g.m. Jochumine Arctander, deres fostesønn er Arnt Pettersen. Kreaturhold: 2 kyr, 6 sauer, 4 geiter, og til utsed 2 td. poteter.

Matr.nr. 31, Gjert Iversen, selveier og fisker, g.m. Kirsten Benjaminsdtr., og med buskap 1 hest, 12 kyr, 24 sauer, 3 geiter og 1 gris. Utsed ¼ td. bygg og 10 td. poteter. Tj.piker Gjertrud Andreasdtr, (Offersøy), og Anne Andreasdtr. Losjerende Iver Iversen, og Andreas Johannessen, g.m. Sirie (Sirianne) Benjaminsdtr., (husmorens søster og Gjertruds foreldre).

Matr. nr. 32, Johan Martnes, selveier og fisker, f. i Rødøy, g.m. Dorthea Danielsdtr. Barn:

 1. Michael
 2. Lauritz
 3. Hagbart
 4. Berntine
 5. Jonette

Føderådsmann er Caspar Westervaldt, 74 år.

Losjerende Sivert Sivertsen, fisker, f. i Bergen, g.m. Hanna Aronsdtr. Barn:

 1. Anna
 2. Sofie
 3. Christoffer
 4. Hans

Johan Martnes har 2 hester, 7 kyr, 13 sauer, 9 geiter og 1 gris; utsed 3 td. poteter.

Under samme matr.nr. Ole Johannessen, husmann med jord, fisker, g.m. Johanna Carlsdtr., f. i Alstahaug. Barn:

 1. Oluf
 2. Vilhelm
 3. Alvilde og et udøpt pikebarn. Losjerende Lorentz Madsen, murer, 42 år, ugift, f. i Trondheim. Ole Johannessen har 1 ku, 5 sauer, 4 geiter og 1 gris, og setter 2 td. poteter.

Under samme matr.nr. også husm. uten jord, Ole Johnsen, fisker, f. i Flakstad, g.m. Anne Martha Abrahamsdtr., f. i Flakstad (datter av Abraham Jansen, Spannstein). Deres barn:

 1. Johanna
 2. Ida
 3. Ole. Losjerende Johannes Johannessen, f. i Flakstad, g.m. Sina Olsdtr. Ingen barn nevnes. Ole Johnsen har 10 sauer og 2 griser, og setter 2 td. poteter.

Videre under samme matr.nr. husm. med jord, fisker, Ole Olsen, f. i Værdalen, g.m. Andrine Andersdtr., f. i Buksnes. Barn:

 1. Martha
 2. Oluf
 3. Anders, (Storeidet). Ole Olsen har 2 kyr, 7 sauer, 3 geiter og 1 gris; utsed 3 td. poteter. I huset losjerer værdalingen John Johannessen, skredder, ugift.

Folketelling 1875

Går vi over til 1875 møter vi under

Matr.nr. 30 aa, Øvre Gjerstad, Carl Arctander, nå g.m. Gunelia Johansdtr. Barn (hennes):

 1. Amandus Christensen, f. 1862
 2. Hågen Hansen, f. 1866. Gårdens buskap er da 1 hest, 4 kyr, 2 kalver, 8 sauer; utsed 3 td. poteter.

Matr.nr. 30 ab, Hanna Ulriksdtr., enke, og sønn Johan Klausen. De har på foret 2 kyr, 1 kalv og 6 sauer; utsed 3 td. poteter.

Matr.nr. 31, Øvre Gjerstad, Gjert Iversen, nå g.m. Anna Karlsdtr., f. 1842 i Buksnes. Barn:

 1. Marie, f. 1873,
 2. Jette, f. 1875. I gamlestuen bor husm. Karl Svendsen, f. 1809 i Bodø, g.m. Marianne Pedersdtr., f. 1813 i Træna (?). Disse to gamle understøttes av svigersønnen, Gjert Iversen.

Tjenestedreng og fisker er Aron Pettersen, f. 1836 i Evenes (Veggen ved Narvik), g.m. Gjertrud Andreasdetr., f. 1841 i Buksnes (Gjerstad). Deres barn:

 1. Albertine
 2. Kaja
 3. Kirsten
 4. Albert (med flere senere), se under Offersøy)

Gjert Iversen har da som buskap 1 hest, 1 føll, 10 kyr, 2 kalver, 16 sauer, 10 lam, 2 griser; utsed 8 td. poteter.

Matr.nr. 32 a, Nedre Gjerstad, Johan Martnes, f. i Rødøy, g.m. Dorthea Danielsdtr., f. i Hol. Barn:

 1. Michael Martnes, f, 1857 i Flakstad
 2. Berntine Martnes, f. 1859 i Flakstad
 3. Jonette Martnes, f. 1861 i Flakstad
 4. Lauritz Martnes, f. 1862 i Flakstad
 5. Hagbart Martnes, f. 1866 i Buksnes
 6. Dorthea Martnes, f. 1869 i Buksnes
 7. Alfred Martnes, f. 1872 i Buksnes.

Kreaturhold: 1 hest, 5 kyr, 3 kalver, 18 sauer. Utsed 3 td. poteter.

Matr.nr. 32 b, Nedre Gjerstad, Lars Strand, snekker, f. 1825 i Bjørnør, g.m. Christianna Hemmingsdtr., f. 1830 på Skotnes.

Under samme matr.nr. og i samme hus Johan Petter Andreassen, f. 1835 i Buksnes, g.m. Henrikke Hemmingsdtr., f. 1838 på Skotnes. Barn:

 1. Ingvard Johansen, f. 1865
 2. Petra Johansdtr., f. 1868
 3. Albertine Johansdtr., f. 1872
 4. Martin Johansen, f. 1873.

Kreaturhold Lars Strand: 2 kyr og 6 sauer; utsed 4 td. poteter. Johan Petter: 2 kyr og 6 sauer; utsed 4 td. poteter. Men hest på gården?

Matr.nr. 32 a, Elvhaugen, Ole Olsen, husm. med jord, snekker, f. 1818 i Vuku (Værdal), g.m. Andrine Andersdtr., f. 1832 i Buksnes. Barn:

 1. Martha Olsdtr.
 2. Oluf Olsen
 3. Anton Olsen, f. 1866, (skomaker, Ballstad)
 4. Anders Olsen (nå ikke hjemme)
 5. Alette Olsdtr., 2 kyr, 7 sauer, og 3 td. poteter i utsed.

Matr.nr. 32 a, Gjerstadneset, Nikolai Hemmingsen, husm. med jord, f. 1832 på Skotnes, g.m. Martha Andreasdetr., f. 1842 i Buksnes. Barn:

 1. Augusta, f. 1865
 2. Hilda, f. 1867
 3. Lars, f. 1870
 4. Christianna, f. 1873

2 kyr, 6 sauer; utsed 2 td. poteter.

Matr.nr. 32 a, Gjerstadneset, Ole Johnsen, husm. med jord, f. 1825 i Flakstad, g.m. Anne Abrahamsdtr., f. 1828 i Flakstad. Barn:

 1. Ida,
 2. Anna
 3. Johan

Her losjerer nå avdøde Caspar Westervaldts husbestyrerinne, Randine Olsdtr., f. 1796 i Våge, Gudbrandsdal, delvis fattigunderstøttet. Ol-Johnsa har som buskap 1 ku, 2 kalver, 9 sauer og 1 gris, og hypper til 2 td. poteter i utsed.

Matr.nr. 30-31, Gjerstadhaugen, Peder Hansen, husm. uten jord, f. i Hol, g.m. Johanna Aronsdtr., f. på Gjerstad. Barn:

 1. Hansine
 2. Luffa
 3. Hartvig
 4. Christoffer

Ingen kreaturer og ingen utsed.

Matr.nr. 30-31, Gjerstadhaugen, Johan Aronsen, husm. med jord, f. på Gjerstad, g.m. Olianna Johannesdtr., f. på Gjerstad. Barn:

 1. Jetta.

Her bor også mannens far, gamle Aron Pettersen, f. 1802 i Borge, som nå sitter og «forferdiger» tretofler og sopelimer, delvis fattigunderstøttet, g.m. Elen Johannesdtr., f. 1798 på Gjerstad. Deres datter

 1. Anne, f. 1843 bor hos dem, og har en sønn,
  1. Adolf Jensen, f. 1869.

Kreaturhold på plassen: 1 ku, og 3 kalver; utsed 1½ td. poteter.

Matr.nr. 30-31, Gjerstadhaugen, Carl Johannessen, husm. med jord, f 1829 i Bergen, g.m. Jokumina Arctander, f. 1833 på Gjerstad. Pleiesønn Arnt Pedersen (Pettersen?), f. 1860, og pl.datter, Luffa Nilsdtr., f. 1860, begge i Buksnes. Her finnes 2 kyr, 4 sauer og 2 geiter; utsed 1½ td. poteter.

Matr.nr. 30 b, Nystad, Christen Sørensen, husfar og fisker, f. 1854 i Hemnes, g.m. Lise Aronsdtr., f. 1842 på Gjerstad. Barn:

 1. Schjønning Christensen, f. 1874.

Selveierske på stedet (Nystad) er Bereth Christoffersdtr., enke etter Hans Steenbuck Arctander, f. 1815 i Buksnes. Barn:

 1. Henrik Arctander, f. 1855, hjelper moren,
 2. Markus Arctander, f. 1860, det samme. 2 kyr, 1 geit. Utsed 1¼ td. poteter.

Matr.nr. 30 b, Nystad, Anders Svendsen, ugift, husm. uten jord, fisker, f. i Lødingen, husholderske Mereth Mathiasdtr. Her finnes det hverken husdyr eller et skarve potetland.

Alle jordmenn på Gjerstad er ved denne tid selveiere, og det er å legge merke til, at praktisk talt den hele tid, vi har kunnet følge med i gårdens utvikling, har det sittet odelsbønder på Gjerstad, bortsett fra de få markene som Buksnes kirke hele tiden har eiet — frem til den tid da skjøtene viser at også denne lille part ble overlatt til brukerne selv.

1866

Løpenr. 30 a 1866 sitter Claus Arctanders enke og Carl Arctander på løpenr. 30 a, ca. 80 mål vold og myr, iberegnet 2 husmannsplasser; ingen utslått, men der er endel mer jord, egnet til oppdyrkning. 9 td. poteter i utsed gir 5 fold, og der høstes 140 lass høy. Havnegangen består av myrer og krattskog, bekvemt beliggende og tilstrekkelig. Ingen ved, men nok torvskjær; tang og tare finnes ikke ved gården, men derimot bjørkeris til medskudd som for. Gården betegnes som lettbrukt, og er ikke frostlendt, og er bra dyrket. Gammel skyld 1 spd. og 4 sk., forslag til ny skyld 1 spd., 2 ort og 22 sk.

Løpenr. 30 b, Nystad, Hans Arctander, antagelig 20 mål, ubetydelig mer jord egnet til oppdyrkning. Her gir poseten bare 4 fold, og der høstes 40 lass høy; forøvrig som foregående. Gammel skyld 1 ort og 18 sk., forslag til ny skyld 2 ort og 2 sk.

Løpenr. 31, Gjert Iversen, 54 mål vold og myr, men mere til oppdyrkning. Her 5 fold av poteter, 80 lass høy, mindre veldyrket. Gammel skyld 3 ort og 11 sk., forslag til ny skyld 1 spd,, 1 ort og 5 sk.

Løpenr. 32, Johan Martnes, 58 mål vold og myr, mindre god, iberegnet 3 plasser; 5 fold, 100 lass høy, og forøvrig som foregående, men der bemerkes, at gården i lengere tid har vært vannrøktet, før den nåværende bruker overtok den. Gammel skyld 1 spd., 3 ort og 18 sk., forslag 1 spd., 3 ort og 13 sk.

Matrikkel 1886

Løpenr. 30 aa¹, Gjerstad Øvre, Gjert Iversen, skyld 1 mk., 88 øre.

Løpenr. 30 aa², Hompen, Gunelia Arctander, 0,24.

Løpenr. 30 ab¹, Steinbakken, Johan Clausen Arctander, 1,21.

Løpenr. 30 ab², Langroa, Gjert Iversen, 0,91.

Løpenr. 30 b, Nystad, Hans Arctander. 1,02.

Løpenr. 31, Gjerstad Øvre, Gjert Iversen, 3,22.

Løpenr. 32 a, Gjerstad Nedre, Michael Martnes, 3,00.

Løpenr. 32 b, Gjerstad Nedre, Johan Petter Andreassen, 1,51.

Matrikkelen 1907

Br.nr. 1, Gjerstad Øvre, Amandus Christensen, 1,40.

Br.nr. 2, Hompen, samme eier, 0,24.

Br.nr. 3, Steinbakken, Johan Clausen Arctander, 1,21.

Br.nr. 4, Langroa, Johan Jensen, 0,91.

Br.nr. 5, Nystad, Henrik Arctander, 1,02.

Br.nr. 6, Gjerstad Øvre, Johan Jensen, 3,22.

Br.nr. 7, Gjerstad Nedre, L. Martnes enke, 2,25.

Br.nr. 8, Nyheim, Anton Danielsen, 0,63.

Br.nr. 9, Elvehaugen, Michael Martnes, 0,75.

Br.nr. 10, Nysletten, samme eier, 0,25.

Br.nr. 11, Gjerstadhaugen, Amandus Christensen, 0,31.

Br.nr. 12, Oppheim, Johan Jensen, 0,17.

Br.nr. 13, Stranden, Oluf Olsen, 0,63.

//media.geni.com/p13/58/8b/c1/c5/5344483f0243689f/johan_petter_andreassen_og_bak_ham_hans_hustru_large.jpg?hash=547f04b14201c1c2dae25adabde7d07996bffbcc1c904408287532f9728a3888.1695538799Til venstre Johan Petter Andreassen og bak ham hans hustru Henrikke Hemmingsdtr. Til høyre Lars Strand og bak ham hans hustru Christianna Hemmingsdtr Gjerstad

Og her kommer hjemmelsdokumentene:

Br.nr. 1, Gjerstad Øvre:

Br.nr. 2, Hompen:

Br.nr. 3, Steinbakken:

Br.nr. 4, Langroa, utgått fra br.nr. 3 i 1883:

Br.nr. 5, Nystad:

Br.nr. 6, Gjerstad Øvre:

Br.nr. 7, Gjerstad Nedre:

Br.nr. 8, Nyheim, utgått fra br.nr. 7 i 1868:

Br.nr. 9, Elvehaugen, utgått fra br.nr. 7 i 1896:

Br.nr. 10, Nysletten, utgått fra br.nr. 7 i 1896:

Br.nr. 11, Gjerstadhaugen, utgått fra br.nr. 1 i 1896:

Br.nr. 12, Oppheim, utgått fra br.nr. 1 i 1898:

Br.nr. 13, Stranden, utgått fra br.nr. 8 i 1900:

 • Skjøte fra Henrikke Hemmingsdtr. til Oluf Olsen, tingl. 1904.
 • Hjemmelsbrev til Hansine Olsen iflg. skifte etter mannen Oluf Olsen, tingl. 1914.
 • Skjøte fra Hansine Olsen til Iver Iversen Brekken, tingl. 1915.
 • Skjøte fra Iver Iversen Brekken til Petter Pettersen, tingl. 1947. Skyld 0,54.

Br.nr. 14, Rydheim, utgått fra br.nr. 7 i 1910:

 • Skjøte fra Hilda Martnes til Martin Pedersen, tingl. 1911.
 • Skjøte fra Martin Pedersen til Bernhard Arntsen, tingl. 1931.
 • Hjemmelsbrev til Bernhard Arntsen iflg. skifte etter hustruen, tingl. 1933. Skyld 0,26.

Br.nr. 15, Sommerseth, utgått fra br.nr. 7, 8, 9, 10, 13 og 14 i 1911:

Br.nr. 16, Lysaker, utgått fra br.nr. 7 i 1914:

 • Skjøte fra Hilda Martnes til Ole Larsen (Reppe), tingl. 1914.
 • Skjøte fra Ole Larsen til Peder Pettersen Hagh, tingl. 1919.
 • Skjøte fra Peder Hagh til Peder Thomassen, tingl. 1924. Skyld 0,40.

Br.nr. 17, Hjortestad, Gjert Jensen, skyld 1.06.

Br.nr. 18, Fagerbakken, Johan Jensen, 0,04. Br.nr. 19, Kjølstad, nr. 2, utgått fra br.nr. 6 i 1927:

 • Skjøte fra Gjert Jensen til Otto og Kristian Hansen, tingl. 1390.
 • Auksjonsskjøte til Otto og Kristian Hansen, tingl. 1935. Skyld 0,15.

Br.nr. 20, Kjølstad I, Otto og Kristian Hansen, 0,44.

Br.nr. 21, Fagerbakk, Hans Hansen, 0.04.

Br.nr. 22, Åsheim, Aksel Sørensen, 0,07.

Br.nr. 23, Solvang, Aksel P. Gjerstad, 0,60.

Br.nr. 24, Nyvoll, Morten Pedersen, 0,05.

Br.nr. 25, Solheim, utgått fra br.nr. 1 i 1935: S*kjøte fra Amandus Christensen til sønnen organist Halvdan Gjerstad, tingl. 1935. Halvdan Gjerstads særeie iflg. ektepakt, tingl 1939. Skyld 0,90.

Br.nr. 26, Opseth (eier ukjent) 0.02.

Br.nr. 27, Birkelund, utgått fra br.nr. 3 i 1938:

Br.nr. 28, Nordnes, Ingv. Gjerstad.

Br.nr. 29, Utsikten, Otto Hansen.

Br.nr. 30, Sommerro, Anton Gjerstad.

Br.nr. 31, Lyngstad, Bernh. Jensen.

Br.nr. 32, Sollund, Otto og Kristian Hansen.

Br.nr. 33, Sollund II, Ole Sørensen.

Br.nr. 34, Bergnes, Bjarne Olsen.

Br.nr. 35, Sollund(?), Jens Dybvad.

Br.nr. 36-37, Øverås II og II, Alfon Nilsen.

Br.nr. 38, Høybakken, Konrad Arctander.

Br.nr. 39, Hjemstad, Rolf Arctander.

Sorenskriver Hans Steenbuck Arctander hadde sin gård på det nåværende br.nr. 7 (Edvard Nilsen); men han eide hele Nedre Gjerstad. Han var født i 1730, og kom til Gjerstad som sorenskriver for Lofoten i 1788, og døde her i 1810, nær 80 år gammel. Han var sønn av Aron Arctander, sokneprest til Hammerfest 1734, flyttet så til Ofoten 21/8 1742, og døde her 1781.

Sorenskriver Arctander var g.m. 1) Anne Bergitte Kempe, datter av sokneprest Kempe til Steigen. Deres sønn var

 1. Aron Arvtander, som en tid var prokurator på Kroglia i Hol, men flyttet senere til Kjerringnes i Sortland, hvor han døde 25/10 1852. Han var g.m. Maren Hvid Harken og hadde i dette ekteskap 3 barn:
  1. Anne Bergitte, g.m. handelsmann Giæver, Kvæfjord.
  2. Jesper, f. i Buksnes 26/1 1806, lensmann i Hadsel, døde i Oslo .16/9 1873.
  3. Hans Steenbuck, f. i Buksnes 25/4 1807, døde i Oslo 1885. Han var far til Sofus Arctander, den kjente politiker, stortingsmann i flere perioder, lagtings- og odelstingspresident, handelsminister 1905-08, borgermester i Bergen 1890-1900, borgermester i Oslo 1908-19, f. 1845, d. 1925.

— Sorenskriver Arctander g.m. 2) Maren Abel Rhode, datter av sokneprest til Flakstad, Rhode. Deres barn:

 1. Claus Rhode Arctander, vistnok død som ganske ung.
 2. Joachim Arctander, f. 1788, gbr. på Øvre Gjerstad, som han iflg. tradisjonen kjøpte for 2 kyr og 1 okse, som han solgte i Bodø, g.m. Olava Johannesdtr.
  1. Carl Arctander, g.m. Gunelia Johannesdtr. (Gunelia hadde to barn før hun ble gift:
   1. Amandus Kristensen, gbr. på Gjerstad,
   2. Hagen, som døde i ung alder. Gunelias søster var Lea Johansdtr., g.m. Hans Johannessen, Ballstadlanlet, hvor de hadde kafé, og hennes bror er baker Adolf Johannessen Strand, (Rekstrand). Carl Arctanders ekteskap barnløst.
  2. Anton Arctander, ugift, bodde hos sin bror Carl.
  3. Johannes Arctander, g.m. Marie Andersdtr., gbr. på Reine. Deres barn, se under Reine.
  4. Claus Rhode Arctander, g.m. Hanna Ulriksdtr., Kyllingdal. Deres barn:
   1. Johan Petter Clausen Arctander, f. 1855, d. 1932, g.m. Kornelia Karlsdtr. (søster av Anna Karlsdtr., g.m. Gjert Iversen, Gjerstad), født i Buksnes. Deres barn:
    1. Håkon, g.m. Magda Jensdtr., Farstad. Nå eier av gården. Hans barn:
     1. Lina, g.m. Peder Lauritzen, Haukland,
     2. Konrad, g.m. Paula Klimpen, Skotnes
     3. Solveig, g.m. Mads Moen, Molde, bosatt i Svolvær,
     4. Margit, g.m. Alfred Bjørnsen, Skulbru,
     5. Dagmar, g.m. Oddmund Hansen, Skotnes
     6. Alfred, ugift, skredder,
     7. Rolf, ugift, handelsmann på Gjerstad.
    2. Carl, g.m. Thorline Birkeland, Flekkefjord.
  5. Jochumine Arctander, g.m. Karl Johannessen fra Bergen, bosatt på Gjerstad.
  6. Maren Arctander, ugift.
  7. Hans Steenbuck Arctander, g.m. Bereth. Han flyttet til Nystad under Gjerstad. Hans barn er:
   1. Henrik, g.m. Inga Israelsdtr. fra Hol. Barn:
    1. Martin Arctander, g.m. Tordis fra Borge, eier nå gården, og har flere barn.
   2. Markus, g., men døde ganske ung,
   3. Helmine (Mine), jordmor, g.m. Lars Paulsen, Hag, hun født utenfor ekteskapet.,
 3. Hans Steenbuck Arctander, f. 1792.

Carl Arctanders barn:

 1. Gunnar, g.m. Gunvor Pettersen, Straumøy.
 2. Eivind, døde 14 år gml.

Carl Arctander sitter på nybrott på Gjerstad.

Før nevnte Amandus Kristensen, f. 1862, d. 1941 g.m. Julianna Jensdtr. fra Folda, f. 1862, d. 1931. Deres barn:

 1. Anton, g.m. Hjørdis Vangberg fra Senja; han har nå sin fars gård på Øvre Gjerstad
 2. Hagbart, g.m. Borghold Isaksdtr., Voldstad i Sandtorg, bosatt i Svolvær, han død
 3. Marie, g.m. Gabriel Flikke, Flekkefjord,
 4. Fredrik, lærer, g.m. 1) Margit Smemo fra Trøndelag, 2) m. (ukjent), nå bosatt i Stavanger,
 5. Kristian Heiberg, sokneprest i Ullensaker, tidl. i Kvikne, g.m. Margit Pedersen, Kristiansand,
 6. Helga, lærerinne, g.m. lærer Hans Løkstad, bosatt i Fjelldal, Hol i Tjeldsund,
 7. Anna, ugift,
 8. Ingrid, ugift,
 9. Halvdan, organist, g.m. Anna Engan, Folda; har en del av sin fars gård.

Hieronimus Pedersen, utenbygds fra, g.m. enke etter Gjert Gjertsen, Storeidet, Kirsten Benjaminsdtr., Våje. Ingen barn: satt i forholdsvis stor velstand. Hieronimus døde 22/4 1846, og hans enke ble 1/11 1847 g.m. Gjert Iversen fra Haug, f. 1822, d. 1909; han var så meget yngre enn sin hustru Kirsten, at det fortelles hun stod fadder til ham. Hans brødre var Per Iversen, Vetting og Iver Iversen, Skjoldvær i Vågan. Ekteskapet barnløst. Gjert Iversen som enkemann g.m. Anna Karlsdtr., f. 1842, d. 1909, søster av før nevnte Kornelia Karlsdtr., og Tine, g.m. Petter Jensen, Himmelstein. Deres foreldre var Karl Svendsen, f. i Bodø 1809, og h. Marianne. Pedersdtr., f. 1813 i Træna; de losjerte hos Gjert Iversen, svigersønnen.

Gjert og Annas barn:

 1. Marie g.m. Johan Jensen, Farstad,
 2. Jetta. døde 16 år gml.

Johan Jensen overtok denne gård på Øvre Gjerstad; hans barn:

 1. Gjert, g.m. Helga Karlsdtr.Skotnes, dtr. av Karl Thomassen
 2. Ingvald, g og bosatt på Borkenes i Kvæfjord
 3. Jens, g.m. Hanna fra Myrland. Han hadde endel av gården, som nå er falt tilbake til hovedbruket.
 4. Alfred, døde ung
 5. Astrid, g. i Kabelvåg
 6. Helga, g.m. Jens Holm, Gravdal
 7. Anna, g.m. baker Adolf Strand d.y., Ballstad.

Endel av Gjert Iversens / Johan Jensens gård eies nå av Halvdan Hovdan, sønn av Hagen Pettersen, Hovdan i Flakstad, g.m. Hedvig Hansdtr,. Fredvang i Flakstad. Deres barn:

 1. Torleif
 2. Jarle
 3. Hjørdis
 4. Margrete
 5. Sigrid alle ugift.

Den annet sted omtalte Caspar Westervaldt fikk den tidl. omtalte sorenskrivergård på Nedre Gjerftad (sorenskriver Arctander eide hele Nedre Gjerstad) , som hans far sokneprest Westervaldt kjøpte.

Denne gård kjøpte jektestyrmann Johan Martnes, f. 1824 i Rødøy, d. 1884. Han kom fra Helgeland til Nusfjord, vistnok som fører av handelsmann Hans Grøn Dahls jekt. Hans hustru Dorthea Danielsdtr., f. 1826 på Justad i Hol, d. 1907, var søster av Rakel, Hans Grøn Dahls hustru. Martnes bodde noen år i Straumøy, før han kjøpte Westervaldts gård på Gjerstad og flyttet hit, som eier av hele Nedre Gjerstad.

Johan Martnes barn:

 1. Michael, f. 1857, d. 1931, g.m. Albertine Johansdtr., Gjerstad, dtr. av Johan Petter Andreassen, Gjerstad. Deres barn:
  1. Dorthea, g.m. lærer og kirkesanger Per Sund fra Vevik/Sund
  2. Halvdan, g. og bor i Narvik
  3. Rolf, g. i Hadsel, kjøpmann på Gravdal
  4. Helene, ugift, bosatt i Oslo
  5. Magnhild, ugift, bosatt i Tingvold
  6. Gudmund, ugift, bor på Elvhaugen/ Gjerstad
  7. Borghild, ugift, bosatt i Oslo
  8. Asmund, g.m. Dagny Helmersdtr., Vetting
  9. Sverre, g.m. Magna Hansdtr., Vetting,
 2. Astrid, g.m. Alsing Ingvaldsen, Gravdal, bor på Gjerstad. Gudmund har nå sin fars gård Elvhaugen.
 3. Berntine, ugift, bosatt på Gravdal
 4. Jonette, g.m. Albert Blix, Hårteigen i Hol
 5. Lauritz, f. 1862, d. 1907, g.m. Hilda Jensdtr., Farstad, gbr. på Gjerstad. Deres barn:
  1. Jens, agent, g.m. Arnolda Tetlie, Sennesvik, bosatt på Gravdal
  2. Karen, g.m. Lyder Haukland, Borge
  3. Hagbart, g.m. Margot Hansen, Lilleeidet,
  4. John, g.m. Johanne Iversen, Kleppen/Buksnes, dtr. av Lossius Iversen fra Mortsund
  5. Ingrid, ugift, bor i Stamsund
  6. Åsta, ugift, bor i Stamsund
 6. Hagbart, f. 1864, d. 1898, g.m. Ella Nilsdtr., fra Sortland (nå g.m. Håkon Villadsen, Sund)
 7. Dorthea, g.. m. Th. Benjaminsen, Risøyhamn, tidl. handelsmann på Napp,
 8. Alfred, ugift, bosatt på Gravdal.

Edvard Nilsen, Skotnes, sønn av Johan Nilsen, g.m. Marie Lindgaard. Skotnes, eier nå den gård Laurits Martnes hadde. Deres barn:

 1. Nelly, g.m. Harald Jakobsen fra Vega
 2. Herold, g. i England og bosatt der
 3. Asbjørn, ugift
 4. Walter, g.m. Ella Huseby ved Halden, bor der
 5. Karstad, ugift
 6. Reidar, ugift
 7. Edvarda, g.m. reisesekretær Håkon Skavhaug fra Værøy, bor på Gravdal
 8. Gudrun
 9. Jorunn
 10. Terje

Lars Strand, snekker, f. i Bjørnør, g.m. Kristianna Hemmingsdtr., Skotnes, ekteskapet barnløst, eide matr.løpenr. 32 b, Gjerstad sammen med Johan Petter Andreassen, f. 1835, d. 1897, sønn av Andreas Israelsen, Reine, g.m. Henrikke Hemmingsdtr., Skotnes, søster av foregående hustru; deres barn:

 1. Ingvart, g. og bosatt på Rekstrand
 2. Albertine, g.m. Michael Martnes, Gjerstad
 3. Laura, f. 1879, d. 1936, g.m. Anton Danielsen, Gjerstad, f. 1863, d. 1928
 4. Adeleide, g.m. Adolf Hågensen, Skotnes/Skarsjøen
 5. Petra, g. og bosatt i Narvik

Anton Danielsen overtok Johan Petter Andreassens part av gården; han hadde ingen barn i sitt ekteskap.

Lars Strands part ble overtatt av Andreas Arntsen, murer, fra Størdalen, g.m. Martha Olsdtr., dtr. av snekker Ole Olsen, Gjerstad, f. i Værdalen. Deres barn er

 1. Martin, såvidt vites ugift, er nå skipskaptein og bosatt i Tønsberg
 2. Aksel, reiste i snekkerlære i Kvæfjord, og er bosatt utenbygds.

Lars Strands pleiedatter, Inga Jakobsdtr., bl. g.m. skredder Larsen, Storeidet.

Ole Olsen og h. Andrine Andersdtr.s barn:

 1. Oluf, f. 1860, d. 1910, g.m. Hansine fra Gimsøy, ingen barn
 2. Anton, skomaker, g. og bosatt på Ballstadøy
 3. Anders, g. og bosatt på Storeidet
 4. Martha, g.m. foran nevnte Andreas Arntsen, murer
 5. Alette, g.m. urmaker Amundsen, Ballstadøy.

Lars Strands og Johan Petter Andreassens gård bor og eier nå Iver Iversen, sønn av Iver Jensen, Brekka/Buksnes, g.m. Margrethe Larsen fra Sørlavangen i Skånland; deres barn:

 1. Helge, landmåler, g.m. Martha Brækhus, Volda, bosatt i Drammen,
 2. Ingv, ugift, student ved landbrukshøyskolen.

Fyrvokter Sivert Sivertsen, Svinøy fyrstasjon, Ballstad, bodde også en tid på Nedre Gjerstad, g.m. Hanna Aronsdtr., Gjerstad; deres barn:

 1. Anna Sivertsdtr.
 2. Sofie Sivertsdtr.
 3. Christoffer Sivertsen, g.m. Anna fra Flakstad; deres barn,
  1. Hanna, g.m. Rangvald Robertsen, Uttakleiv,
  2. Bergljot, g.m. Aksel Berg, Ballstad
 4. Hans Sivertsen, snekker, gift med Ellen fra Rana, bosatt på Skotnes.

Peder Hansen, f. 1822 i Hol, g.m. Johanna Aronsdtr., Gjerstad, f. 1840; deres barn:

 1. Hansine
 2. Luffa
 3. Anna, g. i Rana og bosatt i Kr.sund
 4. Hartvig, g.m. Trine Børresen. Deres datter er gift på Ballstad i Tjeldsundet. Hartvig var en kraftkar; men døde i ganske ung alder.

Kristoffer, g.m. 1) Emilie Olsdtr., Ballstad, ingen barn; 2) m. Gjertrud Dahl, Svolvær. Deres barn:

 1. Marie, g. i Narvik
 2. Kåre, læge i Buksnes, g.m. Åse Arctander fra Ofoten
 3. Helga, g. i Narvik
 4. Arna, g.m. Otto Hansen, Gjerstad
 5. Johanne, ugift

Kristoffer Pedersen Gjernes begynte i telegrafverket 1898 som alminnelig arbeider, under telegrafbestyrer A. M. Foslie, Ballstad. Etter to års forløp avanserte han til arbeidsformann og fra august 1904 som arbeidsbestyrer med distrikt fra Drag i Tysfjord til Rotsundelv i Nord-Troms. Han kunne ha opptil 42 mann, tildels også flere i sin arbeidsstokk. Offisielt sluttet han i telegrafverkets tjeneste i 1945, men sees fremdeles å være i aktiv tjeneste, iallfall innen bygda. Han er født i 1873 og har vist seg som en meget dyktig, pålitelig og samvittighetsfull arbeidsbestyrer i telegrafverkets tjeneste.

Hans far, Peder Hansen, var bror av Jakob Hansen, Leite/Holand.

På Gjerstadhaugen bodde Aron Pettersen, f. 1802 i Borge, g.m. Ellen Johannesdtr., f. 1798 i Buksnes. Deres sønn

 1. Johan Aronsen gm. 1) Olianna Johannesdtr., og gm. 2) Oline, utenbygdsfra. I første ekteskap datteren Petrine, g.m. Tolo, Holandshamn i Vågan; i annet ekteskap Karette, g.m. Ole Johannessen, Vevik/Sund, og Andrea, ugift, bor på Gjerstadhaugen.

Ute i Gjerstadneset bodde Ole Mikal Johnsen, f. 1825 i Flakstad, g.m. Anne Martha Abrahamsdtr., f. 1828 i Flakstad, men faren, Abraham Jansen, var senere bosatt på Spannstein. Anne Marthas søsken, som er kjent, er Jonette og Johan. Anne Marthas og Ole Mikals barn er

 1. Ida
 2. Anna
 3. Johan
 4. Andreas. Begge sønnene reiste til Finnmark, hvor de vistnok bosatte seg.

Samtidig med Ole Mikal bodde i Gjerneset også Nikolai Hemmingsen fra Skotnes, bror av foran nevnte søster Christianna og Henrikke Hemmingsdtr., g.m. Mathea Andreasdtr. Deres barn:

 1. Augusta, ugift, bor i Gjerneset. Datter :
  1. Lilli, g.m. Bjarne Hågensen, sønn av handelsm. Hagen Olsen og h. Helga Torgersdtr., Valberget
 2. Hilda, g.m. Lydin Markussen, Tussan/Storeidet
 3. Lars
 4. Christianna, g. på Skjerpen i Borge.

I Gjerstadneset bodde videre Martin Pedersen fra Agdenes, g.m. Oluffa, datter av Peder Hansen, Gjerstadhaug. Deres barn:

 1. Olga, g. i Ofoten,
 2. Edmund, g.m. Jenny Nøstvik fra Lødingen, bosatt på Buksnes; han omkom i Salten.
 3. Ragna, g. i Bjarkøy, bosatt i Sandnessjøen,
 4. Aksel, g.m. . Lovise Pedersen, Svolvær, bor på Gjerstad,
 5. Sigrid, ugift.

Martin Pedersen er for flere år siden flyttet opp på Gjerstadåsen.

Her i Gjerstadneset videre Bernhard Arntsen fra Straumøy, g.m. 1) Charlotte Berg, Kremmervik/Ballstad, 2) m. Haldis Larsen fra Flakstad.

Videre her Ole Larsen fra Reppe og Peder Hagh fra Hagh (se under Reppe og Leknes).

Og på dette sted nå Peder Thomassen, sønn av Thomas Christoffersen og h. Dina Sørensdtr., Vetting, g.m. Hjørdis Johannesdtr., Tussan. Deres sønn og eneste barn,

 1. Torfinn, g.m. Margareth Kristiansdtr. fra Lyngen.

Oppe på Gjerstadåsen, bor nå, foruten før nevnte Martin Pedersen, Ludvig Lorentzen, sønn av Lorentz i Jotan, som man kalte, g.m. Ida Jakobsdtr., Ballstad, dtr. av baker Jakobsen. Han forulykket under arbeide på Lofotens Reperbane, Haug/Gravdal.

Lorentine Halvorsdtr. fra Kyllingdal, ugift.

Hans Hansen, Hestnes/Reine, g.m. Bergitte Arntsdtr., Vetting.

Aksel Sørensen, sønn av Jørgen Sørensen, Haukland og h. Hilda Iversdtr., Brekke/Buksnes, g.m. Helga Brynjulfsen fra Valberg.

Aksel Pedersen, sønn av foran nevnte Martin Pedersen, Gjerstadneset/ Gjerstadåsen.

Otto Hansen, sønn av Jørgen Hansen, Skotnes, g.m. Arna Gjernes, dtr. av Kristoffer Pedersen Gjernes, Gjerstad.

Nikolai Jørgensen, sønn av Jørgen i Revegan, g.m. Mathilde Rånes fra Røst.

Alfon Nilsen, sønn av Alf Nilsen, Skotnes, g.m. Ludvike Lorentsdtr., dtr. av før nevnte Ludvig Lorentzen.

Johan Henningsen fra Storeidet, g.m. Signe Lorentzdtr., søster av foran nevnte Ludvik

Bernhard Jensen fra Hattan, g.m. Regine Henriksdtr., dtr. av Hans Henriksen, Skotnes.

Den nåværende ganske store bebyggelse her på Gjerstadåsen har foregått i løpet av de siste 30-40 år. Før den tid fantes det ikke et eneste hus her og ingen engmark. — I skråningen av Gjerstadåsen, ned mot Nedre Gjerstad hadde Martin, som i mange år var graver i kirkegården på Buksnes, sin lille heim. Denne familie og dette hus er det ikke spor etter her mere. Tuberkulosen herjet her, og distriktslægen i Gravdal, dr. Wihsmann, satte, er det sagt, egenhendig fyr på den vesle, grå stua.

Med dette forlater vi gamle, sagnomspundne Gjerstad gård, hvor engang kanskje Tore Hjort satt rom herre og høvding, og hvor han løp omkring på rappe bein — han var jo kjent som en sprinter av første klasse. Her satt de myndige sorenskrivere, Bjørn Ursin og Hans Steenbuck Arctander, og her ruslet den gamle original Caspar Westervaldt omkring, litt rar på det siste, men løytnanten i ham satt der, helt til han åndet ut oppe i Gravdal sykehus.

Sagnet lever ennå om en mann på Øvre Gjerstad, som hadde forbrutt seg mot loven og måtte vandre i fengsel; og da han vendte tilbake fra «kakebua», ble han — av hvem er ikke sagt — forvist til Nystaden og ensomheten bak fjellet, og han var vel den første beboer av dette stedet.

På Øvre Gjerstad bodde engang en kone som het Anniken. Hun mistet sin mann og sine to sønner borte i Buksnesfjorden, og etter den hendelsen tålte hun ikke synet av fjorden, men flyttet ned til Rangelvollan.