Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Haukland Nedre, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 27 HAUKLAND NEDRE

Særskilt benevnt som Nedre Haukland fremtrer gården først i 1650, og eides da av Mandrup Pedersen, som bygger 1 våg og 18 mark, husfrue Anna i Sund bygger samtidig den andre halvpart av gården, 1 våg og 18 mark, og som bruker sitter Nils Jacobsen og Hans, farsnavn vites ikke, med hver sin halvpart.

Folketelling 1666

Av folketellingen 1666 fremgår det at der er tre brukere på gården. Nils Jacobsen, 1 våg og 18 mark. Torsten Johansen, bruker 1 våg. Paul Olufsen, bruker 18 mark.

1767

1767 er velbårne Mandrup Pedersen eier av 1 våg, og Peder Erlandsen, Bolle 1½ våg. Nils Jacobsen bruker 1 våg og 18 mark, enken, formentlig etter førnevnte Hans, bruker 18 mark, og Tosten Johansen 1 våg. På den hele gård er utseden 2 td. bygg, der er 12 kyr, 2 ungnaut, 12 sauer og 2 hester. Ifølge Generaljordeboken for nevnte år er der ingen herligheter, «videre enn som før er meldt» (her menes vel en tidligere jordebok), og «forblir i sin verd». - I 1681 eies gården av velbårne laugmann (lagmann) Schønnebøl, 1 våg, og av Annechen Ramsvigen, 1 våg, 1 pd. og 12 mark. 1690 eier Søfren Jenson i Skroven 1 våg, Hans Olsen, Ramsvik, 1½ våg Brukere er Nils' enke (Nils Jacobsens) 1 våg og 18 mk., Tosten Johansen 1 våg, Jacob Bertelsen 18 mk.

1687

13. mai 1687 er det. skifte etter Tosten Johansens enke, Anne Nilsdtr. Som arving nevnes avdødes sønn Michel Gregersen. Brutto formue 29 rdl.,2 ort, gjeld 50 rdl., så der kunne ingen arv bli.

Som bruker i 1695 sitter Johannes Pedersen, 1 våg, Anders Nilsen, 1 pd. og 21 mark, Hans Nilsen det samme, og Jacob Bertelsen 18 mk.

Odelsskattemanntaller 1699

Ved odelsskattemanntaller 1699 vises det at den part av gården som Hans Olsen, Ramsvik tidligere eiet, nå er overtatt av Nils Bjørnsen, Sennesvik, 1 våg, 1 pd. og 12 mk., og som brukere sitter da Anders Nilsen, med ½ våg og 9 mk., Johannes Pedersen med 1 våg og Svend Endresen med 2 pd. og 15 mk.

Folketelling 1701

Folketellingen 1701 omtaler 4 brukere på Nedre Haukland.

 • Enken Kirsten Hansdtr.
 • Johannes Pedersen
 • Svend Andresen
 • Anders Nilsen

1720

I 1720 får gården matr.nr. 190, og der nevnes da som oppsittere Hans Hansen, som betaler 1 daler i skatt til krigstyren, og Svend Endresen, som betaler 2 ort.

1725

1725 bruker Hans Hansen 1 våg, 2 pd., 6 mk., Christen Jochumsen, tidligere husmann under Øvre Haukland, bruker 2 pd. og 6 mk.

1735

1735 sitter fremdeles Hans Hansen som bruker, men Christen Jochumsen er da omkommet på sjøen, samtidig med de fra Øvre Haukland som satte livet ti ved denne tid, og hans enke sitter med bruket. 1730 er det 19. oktober skifte etter Christen Jochumsen, enke Sara Svendsdtr., formentlig datter av før nevnte Svend Endresen. Boets brutto formue 22 rdl. og 4 mark. Netto til deling 13 rdl., 1 mk. og 8 sk.

1740

1740 møter vi som bruker Hans Hansen, 1 våg, 2 pd. og 6 mk., Nils Arntsen 2 pd. og 6 mk. Mogens Hartvigsen var i 1730 blitt eier av den våg, som tidligere Schønnebøl var eier av, Nils Bjørnsen beholder sin part, 1½ våg. I 1750 står Mogens Hartvigsen som eier av hele gården, og brukere er da Michel Hansen, 1 våg, 2 pd. og 6 mk., Nils Arntsen 2 pd. og 6 mk. I 1755 er Nils Arntsen falt fra og i hans sted er kommet Henrik Gregersen.

1766

1766 nevnes Michel Hansen og Anders Jensen, men i manntallet til ekstraskatten 1767 nevnes bare Michel Hansen og hustru. Det kan dog tenkes at den andre oppsitteren var så fattig, at han ikke er tatt med i manntallet, og slik er det sikkert, for i ledingsmanntallet 1770 er Anders Jensen med igjen.

1778

1778 får gårdene sin nye matrikkel, Nedre Haukland matr.nr. 61. I regnskap for den frivillige avgift og rangskatten nevnes for Nedre Haukland

 1. Nils Andersens enke, gift med Jon Jacobsen, som er dreng i Andopen i Flakstad fjering.
 2. Michel Hansens enke, fattig.
 3. Anders Jensen, sønn Ole Anders Olander i Flakstad fjerding.

Manntall over kverner 1781

I manntall over kverner 1781 nevnes der en kvern på Nedre Haukland, tilhørende Jon Jacobsen, som da er kommet som bruker etter Michel Hansens enke. De øvrige brukere er Anders Jensen og Hans Andersen, formentlig Anders Jensens sønn. En ny bruker kommer til i 1790, nemlig Søren Sivertsen, bruker av 18 mk.

1794

2. august 1794 er det skifte etter Anders Jensen, enke Marithe Jonsdtr. Boet er fallitt.

1795

1795 er Frantz Chr. Matheson, Ramsvik blitt eier av hele Nedre Hauklands 2½ våg, og brukere er da

13. november er det skifte etter Jon Jacobsens hustru Kirsten Olsdtr. Barn, alle fra hennes første ekteskap med Nils Korneliussen, Øvre Haukland:

 1. Ole Nilsen, gift og bor hjemme
 2. Anders Nilsen, gift og bor hjemme
 3. Cornelius Nilsen, senere bygselmann på Nedre Haukland
 4. Anna Marie Nilsdtr., gift med Ole Andersen, Ø. Haukland
 5. Berethe Nilsdtr. Arv til deling 122 rdl. og 13 sk. Kreaturer: 1 hoppe, 1 føll, 3 kyr og noen geiter.

Folketelling 1801

Folketellingen 1801 omfatter for Nedre Haukland Søren Sivertsen, bonde og fisker, hustru Maren Olsdtr., 36 år. Barn:

 1. Elias
 2. Peder
 3. Nils Joachim Sørensen, Haukland Nils]
 4. Elen Bergitte

Jon Jacobsen, bonde og fisker, gift for annen gang, hustru Anne Kirstine Christoffersdtr. Barn:

 1. Nils Jonsen
 2. Bereth Martha Jonsdtr

Kvernen hans Jon Jacobsen står og er fremdeles i bruk år 1800, og skattlegges da med 8 sk. Som brukere dette år sitter, iflg. ledingsmanntallet,

 • Jon Jacobsen
 • Johannes Olsen
 • Søren Sivertsen , og de samme brukere finner en igjen 1805, med unntagelse av at Cornelius Nilsen er kommet i Johannes Olsens sted.

1816

1816 er det bare to brukere på gården,

1820

1820 er som tredje bruker kommet til en Jens Herdagsen. Søren Sivertsen er da død, og hans enke sitter med bruket, og det gjør hun fremdeles 1825. Jens Herdagsen ble ingen gammel mann på Nedre Haukland, for allerede 1825 nevnes bare hans bruk, han selv driver det ikke lenger.

13. desember 1816 er det skifte etter gardmann Søren Sivertsen, enke Maren Olsdtr. Barn:

 1. Elias
 2. Peder
 3. Nils
 4. Elisabeth
 5. Lise Boet fallitt.

Den tredje i rekken av disse barn, Nils Sørensen, ble far til

 1. Johan Petter Nilsen
 2. Søren Markus Nilsen
 3. Sivert Nilsen, Haukland. og således stamfar til en stor slekt derute.

1823

18. desember 1823 er det skifte etter husmann på Nedre Haukland, Lars Andersen, enke Martha Jonsdtr. Barn:

 1. Nils
 2. Ole
 3. Karen Boet fallitt.

1827

22. januar 1827 er det skifte etter kårmann Jon Jacobsen, Nedre Haukland, enke Anne Kirstine Kristoffersdtr. Han var, som vi har sett, tidl. gift med Kirsten Olsdtr. (skifte etter henne 1798).

Som arvinger nevnes avdødes bror Nils Jonsens barn (Nils Jonsen er da også død):

 1. Andreas (eller Anders) Nilsen
 2. Malene Nilsdtr. Videre avdødes søster Bereth Marie Jonsdtr., enke etter nyss nevnte husmann Lars Andersen. Men boet er fallitt, så der er intet å arve etter den avledne kårmann.

Matrikkel for 1838

I matrikkel for 1838 har Nedre Haukland fått matr.nr. 27 (gammelt matr.nr. 61).

Br.nr. 1, Hans Christoffersen, gammel skyld 2 pd. og 12 mk., ny skyld 1 ort, 21 sk.

Br.nr. 2, Nils Sørensen, gammel skyld 2 pd. 12 mk., ny skyld 1 ort, 21 sk.

Br.nr. 3, Ole Knudsen, gammel skyld 2 pr., 12 mk., ny skyld 1 ort, 21 sk., i alt 1 daler, 15 sk.

I forslag til revisjon av matrikkelen av 1866 omhandles først

Løpenr. 56, Jacob Jensen, skyld 1 ort, 21 sk., 29 mål mager sandjord, fjellslått ca. 3 mål, 20 våger høy, 20 lass høy, 3 td. poteter i utsed, 2 storfe, 8 sauer og 1 hest. Havnegangen i bratt fjell og utilstrekkelig, intet slags brensel, tare og tang som fôrsurrogater. Gården ikke særlig lettbrukt, alminnelig bra oppdyrket. Forslag til ny skyld: 1 ort og 4 sk.

//media.geni.com/p13/77/9e/ed/82/5344483f02e192f3/lauritz_markussen_vre_haukland_large.jpg?hash=40d9709ca93036224ee3bd48d0f1789ace8348bd0843fae9332d6e0b155f5f42.1702108799Lauritz Markussen, Øvre Haukland

Løpenr. 57, Nils Sørensen, skyld 1 ort, 21 sk. Utsed 3 td. poteter og ½ td. bygg, som gir 5 fold for poteter og 2 for bygg. 20 lass høy, 2 kyr, 8 sauer og 1 hest, forøvrig det samme som foregåen de br.nr. Forslag til ny skyld: 1 ort og 4 sk.

Løpenr. 58, Ole Jørgen Jacobsen, skyld 1 ort, 21 sk. Utsed 3 td. poteter, 20 lass høy, forøvrig gjelder nøyaktige det samme som for foregående br.nr. Forslag til ny skyld, 1 ort og 4 sk. Det bemerkes at «disse gårders marker lider skade ved flyvesand.»

Folketelling 1875

Så har vi folketellingen 1875. Den begynner med

Løpenr. 56, Kristen Eliassen, husfar, forpakter og fisker, f. 1838 i Buksnes, hustru Anne Jacobsdtr., f. 1843. Barn

 1. Edvard Kristensen, f. 1869
 2. Peder Kristensen, f. 1873 (gift med Agda Olsdtr., Vik, død for lenge siden)
 3. Kaja Kristensdtr., f. 1869 (g.m. Nikolai Andreassen, Holand).

Jacob Jensen, husfar, enkemann, kårmann og fisker, f. 1818. Kreaturhold: Kristen Eliassen: 1 hest, 3 kyr, 1 kalv og 8 sauer. Jacob Jensen: 1 ku og 2 sauer.

Løpenr. 57, Nils Sørensen, husfar, leilending og fisker, f. 1798 i Buksnes, hustru Anne Pedersdtr., f. i Hol 1807. Barn:

 1. Maren Nilsdtr., f. 1849
 2. Elen Nilsdtr., f. 1851 (g.m. Johan Karlsen. Vågan, Våje)
 3. Søren Markus Nilsen, husfar, inderst, fisker og skomaker, f. 1846, hustru Martha Karlsdtr., f. 1848. Barn:
  1. Jørgen Sørensen, f. 1872
  2. Nils Sørensen, f. 1875
  3. Helga Sørensdtr., f. 1874

Kreaturhold: Nils Sørensen: 1 hest, 3 kyr og 6 sauer, 4 td. poteter i utsed. Søren Markus Nilsen: 1 ku, 1 kalv og 5 sauer.

Løpenr. 58, Sivert Nilsen, husfar, forpakter og fisker, f. 1836, hustru Kirstine Pedersdtr., f. 1842 i Viks prestegjeld, Helgeland. Barn:

 1. Sigvard Sivertsen, f. 1866
 2. Albertine (Alberta) Sivertsen., f. 1870

Kreaturhold: 1 hest, 4 kyr, 9 sauer, 1 gris. Utsed 5 td. poteter.

Løpenr. 58, Søren Eliassen, husfar, husmann uten plass, fisker, delvis fattigunderstøttelse, f. 1829, hustru Alette Torsdtr., f. 1832 i Buksnes. Barn:

 1. Odin Sørensen, f. 1870 (bor nå sørpå)
 2. Ole Sørensen, f. 1872 (bodde på Ballstad)
 3. Margrete Sørensdtr., f. 1865, g.m. 1) svensken Johan, og deres barn var
  1. Anna, g.m. Albert Pedersen, Haukland
  2. Johan, fostret hos Søren Voie, nå bosatt sørpå. gm 2) med Henrik Mathisen, bosatt som husmann i Vågan, Våje.
 4. Albertine Sørensdtr., f. 1875, gift og bosatt i Haugesund

Kreaturhold: 2 sauer, ingen utsed.

Løpenr. 58, Johan Petter Nilsen, husfar, husmann uten plass, fisker, f. 1839, hustru Grete Tynnesdtr., f. 1849 i Namsos. Barn:

 1. Nils Johansen, f. 1863
 2. Laura Johansen, f. 1871, g.m. Johan Karlsen, Haukland Kreaturhold: 8 sauer og 1 geit, utsed 1 td. poteter.

Br.nr. 1, Nedre Haukland: Hjemmelsbrev til Fransicka Matheson, tingl. 1831.

Br.nr. 2: Auksjonsskjøte fra Nils G. Tengmanns bo til lensmann C. M. Olsen, Apenes, tingl. 1878.

Br.nr. 3: Skjøte fra Jørgen B. Jentoft, Ramsviks arvinger til lensmann C. M. Olsen, tingl. 1878.

Br.nr. 4; Sjøvold, utgått fra br.nr. 2 i 1942: Albert Pedersen har grunnbokshjemmel iflg. skjøte, tingl. 1933.

Matrikkelskylden 1886

Matrikkelskylden var 1886 på

Br.nr. 1, Frants Samuelsen, 73 øre, og det samme på

Br.nr. 2, Peder Eriksen

Br.nr. 3, Sivert Nilsen.

Matr.skylden var den samme for alle både i 1907 og i 1946, altså ingen revisjon, nemlig 73 øre. På det nye bruk, br.nr. 4, Sjøvold, Hjalmar Johansen, er skylden satt til 30 øre.

Jacob Olsen, far til Karl Jacobsen, Øvre Haukland var fra Krystad i Flakstad, g.m. 2) Kirsten Malene Eliasdtr., Haukland. De har sikkert bodd den første tid på Krystad, for Karl Jakobsen er født der. Han flyttet så til Mathis Knudsen, styrmann på Haug, (Horn) hvor han tjente en tid. Så ble han gift med Guren Jensdtr., Holand, datter av Hans Jensen, og da lensmann Olsen på auksjon etter N. G. Tengmann kjøpte alle gårdene på Øvre Haukland, forpaktet Karl Jacobsen den ene av gårdpartene, br.nr. 2, som hans sønn, Johan Karlsen, fikk skjøte på i 1888.

Karl Jacobsens og Gurera barn:

 1. Jacob, døde på Gravdal sykehus, vel 20 år gml.
 2. Johan Karlsen, g.m. 1) Anna Danielsdtr., datter av Daniel Andersen, Haukland, 2) med Laura, datter av Johan Petter Nilsen, Haukland. Barn av føste ekteskap :
  1. Schjønning, g.m. Josefine fra Lødingen.
  2. Georg, g.m. Kaspara fra Lødingen, søster av forannevnte Josefine. Barn :
   1. Ragnhild, g.m. Sigurd Østby, bor i Narvik
   2. Alfred, ugift
   3. Arne, g.m. Anny fra Ballstad
   4. Einar, ugift
   5. Gutorm, ugift
  3. Paul, g.m. Ragnhild Rikardsdtr., Uttakleiv. Barn :
   1. Anna, g.m. Ingvald Martinsen, Bolle
   2. Rolf, ugift
  4. Hartevike, g.m. Alfred Johansen, Haukland.
  5. Alsine, g.m. Magnus Sørensen, Haukland.
  6. Klara, g.m. Kristian Pedersen, Engen, sønn av Peder Eriksen, Haukland.
  7. Ragnar, g.m. Astrid Andreassen fra Narvik, bor på Haukland.
  8. Frida, g.m. Sverre Gren, bor i Oslo.
  9. Dagny, g.m. Arnold Sæther, bor i Narvik.
 3. Martha, g.m. Søren Markus Nilsen, Haukland.
 4. Gjertine, g.m. 1) Joachim Arctander, Reine, 2) med en Pedersen fra Rånen. Nu enke for annen gang og bosatt i Svolvær.
 5. Anne, g.m. Elias Pedersen, Lakselvhaug.
 6. Lovise, g.m. Hans Hartvigsen fra Helgeland, fartøyskipper, bosatt på Skjåvik i Rødøy.

Ole Jacobsen, g.m. Abrahamnina Isaksdtr., han døde 1839. Hun ble 2. gang gift med Jens Hansen, Haukland. Sønnen

 1. Johan Jensen flyttet til Øst-Lofoten.

Br.nr. 1 På br.nr. 1 bodde Ole Andersen som bonde og fisker, født 1752, g.m. Anne Marie Nilsdtr., Haukland, f. 1757. Deres sønn er

 1. Anders Olsen, f. 1790, m.fl. (se folketellingen 1801). Anders Olsen g.m. Martha Johannesdtr., f. 1821.

Deres sønn Daniel Andersen, g.m. 1) Marie Værniksdtr. fra Tjøtta, 2) med hennes søster Maren Værniksdtr. Et barn av første ekteskap døde etter kort tid. Barn av 2. ekteskap:

 1. Hartevike, g.m. Hartvig Steffensen, Uttakleiv
 2. Anna, g.m. foran nevnte Johan Karlsen, Haukland
 3. Daniel, g.m. Emilie Martinusdtr., Vestresand i Borge.

Br.nr. 3 Markus Jensen på br.nr. 3, sønn av Hans Jensen, Holand og søster av Guren, g.m. foran nevnte Karl Jacobsen, g.m. Anneken Eliasdtr., enke etter Klaus Arntsen, som omkom i snøskred i Ballstadura.

Hun er datter av Elias Sørensen, bror av Nils Sørensen, Haukland.

Markus Jensens barn:

 1. Markus (??), g.m. Amalie fra Eldstad i Borge. Deres barn:
 2. Marie, ugift, bor hjemme.
 3. Ida, g.m. Ragnvald Robertsen, Uttakleiv
 4. Sandra, g.m. Peder Frantsen, Nedre Haukland
 5. Anna, g.m. Einar Andal, Kjøpsvik
 6. Lise, gift i Målselv
 7. Peder, g.m. Lina Haakonsdtr., Gjerstad
 8. Ferdinand, g. nordpå,
 9. Aksel, g.m. Ferdinanda Rikardsdtr.Uttakleiv

Markus Jensens hustru Anniken Eliasdtr. hadde i sitt ekteskap med Klaus Arntsen disse barn:

 1. Anna Klausdtr., gift på Skjerpen,
 2. Ingeborg Klausdtr., gift på Evjen,
 3. Karen, ugift, det var hun som vi annet sted forteller om ble overfallt av «trollene» inne ved Solstadvannet.

Kristen Eliassen, sønn av Elias Sørensen, bodde på br.nr. 1, Nedre Haukland, g.m. Anne Johanna Jacobsdtr., Haukland. Deres barn:

 1. Edvard, døde ugift,
 2. Kaja, g.m. Nikolai Andreassen, Holand,
 3. Peder, g.m. Agda Olsdtr., Vik.

Anne Johanna, ble 2. gang gift med Hans Mikalsen, Uttakleiv. De bodde en tid på Haukland, før de flyttet over fjellet, eller var det kanskje rundt veggen, til Uttakleiv. Det fortelles en pussig liten historie om denne flyttingen. Hans Mikalsen var jo født og båren på Uttakleiv og trivdes derfor best utenfor fjellet, men Anne Johanna, som var født på Haukland, ville helst være her. Nå, gode råd er dyre, men i dette tilfelle ikke så dyre likevel. Anne Johanna var religiøst interessert, og da den kjente legpredikanten Hetland ved den tiden hadde skapt adskillig vekkelse i bygda, var også Anne Johanne blitt grepet. Og nå var Hetland ikke så langt unna med en oppbyggelse, og Hans Mikalsen fikk kona til å gå «på møte». Men da hun kom tilbake var huset deres nesten helt revet ned, - og så var det jo intet annet å gjøre enn å flytte med alt pargaset.

Søren Sivertsen g.m. Maren Olsdtr. Barn: (✎)

 1. Elias g.m. Anne Johannesdtr. (✎) Barn :
  1. Hans (✎)
  2. Anniken (✎)
  3. Søren g.m. Alette (✎)
  4. Maren (✎)
 2. Peder g.m. Christiane Hansdatter (✎)
 3. Nils Sørensen, født på Haukland, g.m. Anne Pedersdtr., Haukland. Deres barn:
  1. Sivert, g.m. Kirstine Pedersdtr. fra Namdalen. Barn:
   1. Sigvard, g.m. Helene Kristiansdtr., Alstad i Borge. Han omkom på sjøen.
   2. Else, g.m. Lars Hansen, Leknes, som flyttet til Bodin.
   3. Alberte, g.m. Rikard Olsen, Uttakleiv,
   4. Augusta, g. m, Henrik Hansen, Uttakleiv,
   5. Gebara, ugift, bor i Bodø,
   6. Nitalius, utvandret til U.S.A. Han var med ved det store forlis, da emigrantskipet «Norge» gikk på Rockall, en isolert klippe i Atlanterhavet, 400 km. nordvest for Irland, og sank sammen med en stor del passasjerer og besetning. Nitalius fikk dog reddet seg, og har siden ved besøk hjemme, fortalt om den dramatiske hendelsen.
  2. Johan Petter, g.m. Grete Tynnesdtr. fra Namsos. Hennes far var byggeleder under oppførelsen av Buksnes kirke (den forrige). Barn :
   1. Adolf, g.m. Hanna (farsnavn ukjent), bor på Lekang i Hadsel,
   2. Laura, g.m. Johan Karlsen, Haukland
   3. Mathilde, gift på Helgeland
   4. Henrik, g.m. Anna fra Øst-Lofoten, gbr. på Haukland. Barn :
    1. Sverre, g.m. Alette Schjøningsdtr. Uttakleiv
    2. Høydal, ugift
    3. Henny, g.m. Jacob Arctander, Ballstad
    4. Emma
    5. Johan
    6. Gudrun , alle ugift.
   5. Hilda, gift i Sennesvik
   6. Alfred, g.m. Hartevike Johansdtr., Haukland. Barn :
    1. Hjalmar, g.m. Hendra Albertsdtr., Haukland
    2. Gunvald, g.m. Lilly Ragnvaldsdtr., Haukland
    3. Arthur, g.m. Ragnhild Hansen fra Borge, bor i Stamsund
  3. Søren Markus, g.m. Anna Karlsdtr., Haukland
   1. Jørgen, g.m. Hilda Iversdtr., Brekken, Buksnes,
   2. Nils, g.m. Nora Johansdtr., Bø
    1. Alfhild, g.m. Martin Finstad, Ramsvik
    2. Johan Sørensen, g.m. Olaug Mathiasdtr., fra Helgeland, smed på Leknes
    3. Søren, ugift
    4. Hjørdis, ugift
    5. Nanny, g.m. Magnus Bergum, Malangen, bor i Narvik
    6. Bergljot, g.m. Per Svendsen, Storeidet
    7. Aslaug, g.m. Karl Johansen, Skulbru
    8. Paul, ugift.
   3. Mathilde, gift på Helgeland, enke
   4. Eline, gift i Hadsel
   5. Italius, gift på Helgeland, bodde i Buksnes, omkom på sjøen,
   6. Hilmar, utvandret til U.S.A.
   7. Magnus, g.m. Alsine Johansdtr., Haukland.
    1. Margit, g.m. Nils Andersen, Liland i Borge
    2. Alf, g.m. Aslaug Toralvsdtr., Leknes
    3. Sigvald, g.m. Solveig Simonsdtr., Haug
    4. Jørgen, ugift
    5. Rolf, ugift.
  4. Maren Marie, ugift, drev bl.a. med å selge karve, som det vokser meget av på Haukland, iallfall tidligere.
  5. Elen, g.m. Johan Karlsen, Vågan (Våje),
  6. Anne, g.m. Peder Eriksen, født i Rørostraktene, Haukland. Barn:
   1. Albert, g.m. Anna Johansdtr., Vågan (Våje). Barn:
    1. Johan, ugift
    2. Oleanna, g.m. Frithjof Johansen, Saupstad i Borge
    3. Magnhild, g.m. Ingvald Hansen, Saupstad i Borge,
    4. Hendra, g.m. Hjalmar Alfredsen, Haukland
   2. Analiaus, gift i Måløy
   3. Oleanna, gift med Halfdan Grønbeck, Borgfjord i Borge. Da hun var død ble hennes søster
   4. Henriette gift med samme mann.
   5. Amandus, g.m. Karen Mathiasdtr., Eggum, fostret hos Frants Samuelsen, Haukland. Bosatt i Engen. Barn:
    1. Alvhild, døde ung (✎)
    2. Alf, døde ung (✎)
    3. Anna (✎)
   6. Peder, g.m. Konstanse Matiasdtr., bosatt på Bolle
   7. Kristian, g.m. Klara Johansdtr., Haukland, bosatt i Engen. Barn:
    1. Annie (✎)
    2. Hedvig (✎)
 4. Ellen Bergitte (✎)
 5. Elisabeth
 6. Lise

Jens Hansen, Øvre Haukland, var født på Reppe, sønn av Hans Pedersen og født 1782. Han var først gift med Ane Hansdtr., Uttakleiv og hadde i dette ekteskap sønnene

 1. Jacob Jensen, bodde på Haukland. Barn :
  1. Søren Graa, gbr. i Vik
   1. g.m. 1) Katrine, døde i barselseng. Barn:
    1. Marie (✎)
    2. Arnt (✎)
   2. g.m. 2) med Anne Henrikke Adolfsdtr.Vik
  2. Petter, g.m. Berntine Thomasdtr., Vetting, bosatt i Vevika
  3. Hans, ugift,
  4. Ole Jørgen, gift med Bergitte, vistnok fra Vetting, bosatt i Vevika
  5. Anne Johanna, g.m. foran nevnte Hans Mikalsen, Uttakleiv
  6. Edvard, gift med 1) Sara Johansdtr., Storsandnes i Flakstad 2) med Ingeborg Johannesdtr., Offersøy, 3) med Martha Pedersdtr., Våje, gbr. i Flæsa
  7. Martha, g.m. Frants Samuelsen, Haukland. Barn :
   1. Henriette,
    1. g.m. 1) Anton Karlsen, sønn av pike Bergitte Nilsdtr., Skotnes (eller Ballstad), og ungkar Karl Seip. Bergitte var datter av smed Nils Larsen, Ballstad. Anton Karlsen var fostret hos Steffen Kristensen, Uttakleiv, g.m. Henriette Frantsen, Haukland. Deres barn:
     1. Frits, g.m. Solveig Dortheliusdtr., Vik
     2. Bjarne, ugift, bor på Leknes
     3. Annie, g.m. Herulf Akselsen, Leknes
    2. g.m 2) Johan Vikan, Melbo og bor der.
   2. Alfred, utvandret til Amerika og gift der
   3. Marie, utdannet som jordmor, g.m. Ole Rasmussen, Sørvågen,
   4. Otto, g.m. Petra Starheim, Haukland, bosatt på Frøskeland i Eidsfjorden. Barn:
    1. Nicolai (✎)
    2. Svanhild g.m. Arne Iversen (✎)
    3. Harald (✎)
    4. Martha (✎)
    5. Paula (✎)
   5. Peder, g.m. Aleksandra Lauritsdtr., Haukland, eier av farsgården, br.nr. 1, Nedre Haukland. Barn:
    1. Asbjørn
    2. Mary
    3. Arild
    4. Esther
    5. Roald alle ugifte.
  8. Haagen; gikk til sjøs i ung alder og lot siden aldri høre fra seg.
 2. Hartvig Jensen, bosatt på Bjørnerøya i Steinfjorden. Barn:
  1. Johan Hartvigsen, Valberget
  2. Jakob Hartvigsen, Gjernes
  3. Karl Hartvigsen

I sitt annet ekteskap med Abrahamina Isaksdtr., hadde han sønnen

 1. Andreas, bosatt på Nautøya under Lilleeidet.

Da Jens Hansen var død giftet Abrahamine seg med Ole Jacobsen, Haukland. Han satt på det bruk som Johan Petter Nilsen brukte.

Rasmus Starheim, født på Starheim i Nordljord, gift med Hilda Pedersdtr., Våje, datter av Peder Sørensen, eier av br.nr. 1, Øvre Haukland. Deres barn:

 1. Magda, ugift
 2. Petra, g.m. Otto Frantsen, Haukland
 3. Henry, g.m. Anna Karlsdtr., Offersøy, bosatt på Sortland i Vesterålen
 4. Peder, ugift, eier av sin fars gård
 5. Ragnvald, ugift, bor i Svolvær
 6. Oline, g.m. Hilmar Nilsen, Skjervøy
 7. Trygve, g.m. Ragna Nikolaisdtr., Bolle, gbr. på Opdøl
 8. Ragnhild, g.m. Arne Pedersen, Flæsa - Johan, Paul og Reidar er død.

Peder Lauritsen, g.m. Lina Håkonsdtr. Arctander, Gjerstad, er barnløse.

På Haukland bodde også en tid Elias Pedersen, f. på Svarholt i Hol, født 1826, og formentlig fostret på Haukland, for da han konfirmeres i 1844 står Nils Sørensen (den eldre) anført som hans verge. Han ble gift med Anne Karlsdtr., datter av Karl Jacobsen, Øvre Haukland og bodde der, inntil han flyttet til sin datter Amanda på Lakselvhaugen. Barn:

 1. Amanda, gift med Bertin Korneliussen, Lakselvhaug
 2. Hilda, ugift, bor på Lykseth
 3. Ellen, g.m. Karl Hansen Skjåvik i Rødøy
 4. Hagen, g.m. Olga Lie, datter av lærer E. K. Lie, Lakselvhaug

Folketelling 1900 - NY - Ikke en del av Buksnes bygdebok


Bruk nr 1
Frants Samuelsen, født 1851 gm. Marta Jakobsdatter, født 1853

 1. Henriette Frantsdatter, født 1882
 2. Alfred Frantssen, født 1885
 3. Marie Frantsdatter, født 1887
 4. Otto Frantssen, født 1888
 5. Peder Frantssen, født 1893

Anton Karlsen, født 07.06.1880 gm. Hendriette Karlsen,født 27.04.1882

 1. Frids Karlsen, født 09.04.1905
 • Johanna Larsen, Pleiedatter, født 07.03.1899

Bruk nr. 2 Peder Eriksen, født 1849, gm. Ane Nilsdatter, født 1853

 1. Albert Pedersen, født 1879
 2. Analius Pedersen, født 1884
 3. Henriette Pedersdatter, født 1889
 4. Amandus Pedersen, født 1890
 5. Peder Pedersen, født 1893
 6. Kristian Pedersen, født 1898
 7. !! Pedersen* født 21.08.1900

Ane Katrine Pedersdatter født 1813, Privat understøttelse fors. af Nr 1?

Bruk nr.3 Sivert Nilssen, født 1843 gm. Kjerstine Pedersdatter, født 1842

 1. Gebara Sivertsdatter, født 1880
 2. Nitalius Sivertsen, født 1884
 • Maren Marie Nilsdatter, født 1848
 • Kristian Davidsen, født 1870
 • Petra Gundersdatter, født 1871
 • Jenny Kristiansdatter, født 1892

Folketelling 1910 - NY - Ikke en del av Buksnes bygdebok


Bruk nr 1
Marta Jakobsen, født 23.03.1853

 1. Marie Samuelsen, født 27.02.1887
 2. Otto Samuelsen, født 22.12.1888
 3. Peder Samuelsen, født 09.02.1893

Anton Karlsen født 07.06.1880, gm. Hendriette Karlsen, født 27.04.1882

 1. Frids Karlsen, født 09.04.1905
 • Johanna Larsen, Pleiedatter født 07.03.1899

Bruk nr. 2 Peder Eriksen, født 19.11.1849, gm. Anne Nilsen

 1. Jætte Pedersen, født 27.02.1888
 2. Amandus Pedersen, født 20.09.1890
 3. Peder Pedersen, født 15.03.1892
 4. Kristian Pedersen, født 17.02.1898
 5. Hendrik Pedersen, født 20.08.1900

Albert Pedersen 14.01.1879 gm. Anna Johansen, født 29.05.1884

 1. Johan Pedersen, født 02.11.1909
 • Hulda Matiasen, Pleiedatter, født 31.08.1897

Bruk nr. 3 Jørgen Sørnsen, født 07.06.1872 gm. Hilda Jensen født 16.05.1877

 1. Aksel Sørnsen, født 22.05.1900
 2. Emma Sørnsen, født 17.01.1902
 3. Haldis Sørnsen, født 20.10.1904
 4. Iver Sørnsen, født 02.02.1906
 5. Hildur Sørnsen, født 28.07.1909
 • Kristian Pedersen, Tjæner ved Gardsbrug født 26.06.1857

Folketelling 1920 - NY - Ikke en del av Buksnes bygdebok


Bruk nr 1
Frans Rask Samuelsen, født 26.11.1851 g.m. Marta Petrine Samuelsen, født 23.03.1853

 1. Peder Martin Samuelsen, født 09.02.1892
 • Olaf Ingemar Normand Holum, født 03.06.1905
 • Annie Oliva Klausen, født 11.12.1906

Anna Margrete Olsen, født 17.08.1859

Otto Ragnvald Samuelsen, født 22.12.1888 g.m. Petra Andrea Samuelsen, født 02.08.1889

 1. Nikolai Marcus Samuelsen, født 16.05.1911
 2. Svanhild Petrine Samuelsen, født 10.10.1913
 3. Harald Gerhard Samuelsen, født 01.12.1915
 4. Marta Fransiska Samuelsen, født 14.10.1919
 5. Paula Samuelsen, født 03.07.1920

Bruk nr 2

Albert Peder Nikolai Pedersen g.m. Anna Sofie Pedersen

 1. Johan Peder Pedersen
 2. Olianne Helmine Kasbara Pedersen
 3. Hendra Anie Pedersen
 4. Magnhild Matilde Josepine Pedersen

Peder Andreas Pedersen g.m. Konstanse Nikoline Amalie Pedersen

 1. Artur Pedersen
 2. Asbjørg Petrine Nikoline Pedersen

Peder Eriksen g.m. Anna Katrine Høllek Eriksen

 1. Kristian Pedersen
 2. Henrik Johan Pedersen
 3. Oliander Alfred Grønbæk

Bruk nr 3

Anton Johan Karlsen g.m. Henriette Matilde Karlsen

 1. Fritz Mareno Berg Karlsen
 2. Bjarne Karl August Karlsen
 3. Anie Henriette Karlsen
 • Inga Marie Simondsen