Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Hol, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Kilde

Buksnes

Hol

HOL

GÅRDSNR. 68

Gården Hol, som har gitt sognet dets navn. Navnet har blitt skrevet på flere ulike måter. I 1423 skrev man Hool når man skulle navngi denne gård. I 1567 er navnet stavet Holl, i 1610 Houll, i 1614 Hoell og i 1723 Hoel. Navnet kommer av gammelnorsk holl, som betyr en rundaktig, isolert høyde. Og gården ligger jo på en slik høyde. På gårdens grunn, særlig på Lille Holsøy, er en lang rekke gravhauger, hvorav en del er utgravd. Så her er det ikke tvil om at vi er på gammel grunn. Gården eiddes i eldre tider av geistligheten, men den nevnes hverken i erkebiskop Aslak Bolts jordebok eller i erkebiskop Olav Engelbriktsons jordebok som tilhørende erkebiskopstolen i Nidaros, slik som enkelte gårder her i Hol.

1567

I 1567 bor Maans, som avgjør sin skatt med 1 pund fisk og ikke er av storkarene i bygda. Hvor lenge denne Maans satt på sin gård Hol, det vet vi ikke, men da året 1610 opprinner, da er her to andre karer her på gården, og de heter:

 • Olluff Pedersen
 • Jenns

Begge leilendinger. Hvem som eier gården får vi ikke vite noe om.

1616

I 1616 har de en husmann som heter Peder Lassen. I 1622 er ikke Jenns lenger å treffe på sin gård, som er overtatt av en Olluff Jørgensen.

1628

Men alt i 1628 så er også denne siste Olluff borte, og den første Olluff, Olluff Pedersen, sitter med hele Hol gård alene og i trygghet i flere år. Husmannen Peder Lassens dager er snart talte, og i 1639 får Olluff husmannen Michel i Peders sted. Så går det år om annet, og Olluff er seig å leve. Han nevnes ennå i 1648, og samme år får vi opplyst at gården hans eies av kannikene (medlemmene av domkapitlet) i Trondhjem. De eidde forresten mange andre gårder i Hol også, nemlig Ramsvik, Myklevik, Svarholt og Stamsund. Siste gang vi hører om Olluff Pedersen er i året 1652. Han hadde da sittet med gården Hol i mere enn førti år. I hans senere år er husmannen Størcher ham til god hjelp.

I 1661 er her kommet en ny Olluff eller Ole på gården Hol. Men han heter Ole Joenssen, og gården hans har en jordskyld på 1 våg. Han har tre husmenn, Lauritz, Frederich og Eddiss. I Landkommisjonens jordebok 1661 opplyses at gården «ligger til Buksnes prestebol med byksel».

Manntallet 1664/66

Ved manntallet 1664/66 er Ole eneste bruker. Han er 47 år og har fostersønnen Frederich Størchersen, 17 år, kanskje sønn av den tidligere nevnte husmann, Størcher. Lartz (Lauritz) Tommesen, 36 år, er husmann og har tre sønner: Ole, Anders og Edis. Hol har fått gårdsnr. 3 i dette manntall. Nærmere opplysninger om Ole Joenssens gård får vi i matrikkelen 1667. Skylden er fremdeles 1 våg. Kannikene i Trondhjem eier. Utsæden er 1 tønne korn, og gården har en besetning på 1 hest. 8 kyr, 1 ungnaut, 9 geiter og 9 sauer. Der tilligger gården en del brennskog, og da gården er en del oppdyrket, blir matrikkelskylden forhøyet med 1 pund.

Manntallet i 1701

Ved manntallet i 1701 beboes gården fremdeles av Ole Joenssen. Han er nå 85 år. Han har nå sønnen Peder Olsen, 14 år, og tre tjenestedrenger, Michel Arensen, født i Sunnmøre fogderi, Gregers Christophersen, og Niels Christophersen. Men her er ingen husmenn lenger. Først i 1748 nevnes en husmann igjen, Anders Madsen. Så kommer vi frem til året 1713. Da er Ole død, og enken Elly bruker 2 pund og sønnen Peder 2 pund. Buksnes kanoni er eier. I 1718 nevnes diakonen ved domkirken i Trondhjem å være eier. I 1720 har Hol fått matrikkelnr. 132. Enken må vel nå være død, i hvert fall er det nå Peder Olsen som bruker hele gården alene.

Matrikkelen 1723

Matrikkelen 1723 gir oss følgende opplysninger om Hol gård: «1 oppsitter. Buksnes kanoni eier. Bjerkeskog til brenne, men ingen sæter. Ingen kverner, noget ubeleilig til fiskeriet. Har god solgang, er lettvunden til høyavling, og middels til kornvekst. Kan så 1 tønne og hvileland til 5 skp. Avling av sæd er 2 tønner 4 skp. 1 hest, 9 kyr, 3 ungnaut, 13 sauer, 14 geiter».

Og Peder Olsen blir værende på sin gård til han begynner å trekke på årene, liksom sin far. Så gammel som denne ble han nok ikke, for en gang mellom 1755 03 1760 må han være død. Da var han imidlertid ikke eneoppsitter lenger. For omkring 1755 delte han gården med en Svend Gierdtsen, slik at det ble en halvpart på hver.

Både Peder Olsen og hans nabo, Svend, er borte i 1760, da vi finner tre nye oppsittere her på Hol. Det er Paul Olsen, Diderich Hjort og Anders Andersen. Anders bruker halve gården alene, mens den andre halvparten er delt mellom Paul og Diderich.

Manntallet 1762

Manntallet 1762 gir oss noen få opplysninger om disse tres husstand. Alle er gifte.

Anders har to tjenestepiker, Marit Jensdatter og Enge-bor Andersdatter. Paul Olsen har i huset Abigail Hansdatter, som er almisselem.

Diderich Hjort har en datter

 1. Ane Katrine.

I 1770 ser vi av et ekstraskattemanntall at Anders Andersen nå har sønnen

 1. Svend og en tjenestejente som heter Maren Hansdatter. Diderich Hjort har sønnen
 2. Johan og datteren
 3. Anna Cathrina (Ane Katrine) hjemme. Så er her kommet en inderst ved navn Ole Peersen.

Diderich Hjort var den første av oppsitterne på Hol gård som bygde kvern. Denne ble bygd i året 1774, og Diderich måtte betale 6 skilling i årlig avgift for kvernen. Denne Diderich Hjort var den første av disse tre oppsittere vi nylig har nevnt, som sluttet som gårdbruker. En gang mellom 1775 og 1780 gir han over sin part til svigersønnen Hans Hemmingsen. Men de to andre, Anders Andersen og Paul Olsen, er her ennå i 1785. Ja, Anders holder det gående helt til 1791, da også han setter staven bort.

1780

Fra 1780 får Hol matrikkelnr. 3. Her er da 25 gårder i Hol bygd. En gang mellom 1785 og 1790 forsvinner både Paul Olsen fra Hol gård og i 1787 dør Hans Hemmingsen og forsvinner således han også. Johan Henrik Mibes overtar da det ene bruk og Lars Olsen det andre. De bruker 1 pund hver, mens Anders Andersen fortsatt er bruker av 2 pund. Men alle er leilendinger, idet gården Hol er «benefisert» gods, d.v.s. kirkegods. Så går det bare noen få år, da legges Lars Olsens gårdpart øde. Anders Andersen blir, som nevnt, borte for oss i 1791. Da overtar Hans Olsen denne gårdpart på 2 pund. Husmannen Sjur Sjursen bor visstnok på den ødeliggende gård.

Fra de eldre tider hadde gården Holand i Buksnes vært utlagt som presteenkesete for Buksnes og Hol. Ved skrivelse av 2. januar 1792 bestemte stiftamtmannen og biskopen at Hol gård ble å utlegge til presteenkesete i stedet for gården Holand. Den første presteenke som flyttet hit, var enken etter sogneprest Gartner . Henne finner vi her i 1801, men hun var kanskje flyttet hit tidligere. Hun overtok både Hans Olsens part på 2 pund og dessuten den ødeliggende part på 1 pund, slik at hun tilsammen bruker 1 våg. Angående eierforholdet så heter det i 1795 at Hol gård er «Buksnes prest benefisert».

Folketellingen 1801

Ved folketellingen 1801 er det blitt folksomt på Hol.

Her bor 27 mennesker, og det er først enken, madam Gartner , som lever av sin enkegård og pensjon. I hennes husstand er der 7 mennesker, fosterdatteren Mille Andersdatter Sparboe, 16 år, enken Malene Hartvigsdatter, 74 år, som tjener for kost og lønn, tjenestekvinnen Christense Ebradsdatter, 55 år, som mannen har «bortløpt» fra, og så er her to tjenestedrenger og en tjenestepike. Presteenken led nok ingen nød i den tid, med en tjener på nesten hver finger som hun hadde.

Johan Henrik Mibes er nå 75 år. Han er mesterskredder, som lever av sin «profession» og sitt gårdsbruk.

Johannes Jørjcnsen, 37 år, bonde og strandsitter, lever blott av sjøen. Han er gift med Maren Jonsdatter, 40 år. De har sønnen Petter Lorents og datteren Maren Johanna.

Inderst Hartvig Nilsen, som lever blott av sjøen, er 47 år og gift med Marta Jacobsdatter, 45 år.

Husmannsenken Karen Svendsdatter, 28 år, bor i en egen stue og lever av sine henders gjerninger. Hun har en datter

 1. Sophie Jentoft, som er bare 1 år og en fostersønn, Hans Jansen, 11 år.

Enken Marit Jonsdatter, som lever av sin gård og fiskeri, er 54 år. Hun har barna

 1. Peder Hansen Rist, 19 år
 2. Bereth Maria, 27 år
 3. Margrethe, 17 år
 4. Sara, 24 år
 5. Malena, 15 år. Alle døtrene er ugifte.

Forordningen av 1. okt. 1802

I forordningen av 1. okt. 1802 er madam Gartners 1 våg ansatt til en verdi av 70 riksdaler, mens Johan Mibes 1 pund er ansatt til en verdi av 23 riksdaler og 32 skilling. Om Hol gård skrives i denne forordning: «Har alminnelig godt akerland, god solgang, 10 kyr fødes, slett bohave (bumark), ingen skog, godt torvskjær, noe besværlig sjøvei».

Vi nevnte ovenfor om eierforholdet at Hol gård i 1795 var Buksnes prest benefisert. 11813 bygsler sogneprest Westerwaldt 2 pund av denne gård til Jørgen Hansen Hjort. Madame Gartner må vel da være død. I 1813 er der også kommet en ny oppsitter på den andre parten, nemlig Andreas Knudsen. De bruker hver sin halvpart, eller 2 pund hver, av gården. Og disse to oppsitterne, Jørgen Hjort og Andreas Knudsen, blir værende sammen her på Hol i nokså mange år, inntil Andreas faller bort en gang mellom 1825 og 1830. Sistnevnte år har Hartvig Johannesen overtatt hans bruk.

Jørgen Hjort og Hartvig Johannesen er her begge ennå i 1835, men i 1838, da vi får den nye matrikkelen, er de begge borte herfra, og Hol gård har fått to nye brukere.

På Hol nedre, Vestparten, treffer vi Jacob Olsen, som også bruker hele Hol øvre. Hol øvre, hvis gamle skyld var 2 pund, får ny skyld 1 daler 2 ort og 20 skilling. Vestparten, hvis gamle skyld var 1 pund, får ny skyld 3 ort 22 skilling, og Østparten, som har fått ny oppsitter, Moms Knudsen, og hvis gamle skyld var 1 pund, får ny skyld 3 ort 22 skilling. Hol gård har i denne matrikkel for 1838 fått sitt nåværende matrikkelnr. 68.

Omtrent ved denne tid (1835) skriver Jens Kraft følgende om Hol gård: «Hoel 1 1/3 våg og innerst i Buksnesf jorden liggende gård. Den har 2 oppsittere og på hvis grunn kirken står, er presteenkesete. Jordbunnen er fuktig og slett. Skog gives ikke. Føder 2 hester, 10 kyr og 20 småfe». I 1845 har Hol gård en årlig utsæd på 4 ½ tønne poteter, og kreaturholdet er 2 hester, 20 storfe og 46 sauer.

Hvor lenge Jacob Olsen og Mons Knudsen satt med hver sin gårdpart her på Hol, skal vi ikke kunne si med sikkerhet. Her svikter våre kilder oss.

Men når vi slår opp i folketellingen 1865, er de i hvert fall begge borte, og her er kommet nye folk: Jacob og Christian Jacobsen på Hol nedre, begge er forpaktere, og Johan Pettersen på Hol øvre. Denne siste er selveier. I 1868 blir også Jacob Jacobsen selveier, idet han får kgl. skjøte på sin gård for 400 spdlr.

Forslaget til ny fordeling av matrikkelskylden 1866

Forslaget til ny fordeling av matrikkelskylden 1866 gir oss ganske fyldige opplysninger om de to gårder som Hol den gang var delt i.

Løpenr. 137 a og b På løpenr. 137 a og b treffer vi Johan Pettersen. Hans gård har en skyld av 1 daler 2 ort 20 skilling. Størrelsen av gårdens åker og dyrkede eng er antagelig 80 mål, for største delen myrer. Gården har ingen utslåtter av betydning, men her er udyrket jord som er skikket til oppdyrking. Den årlige utsæd er 10 tønner poteter og 1 tønne bygg. Årlig avling er 5 fold poteter, 3 fold bygg og 50 lass høy, dobbelte. Kreaturholdet er 2 hester, 9 storfe og 20 småfe. Gårdens havnegang er hovedsakelig myrer og lyngheier, som betegnes som utilstrekkelige. Ingen ved, men torvland bekvemt og til overflod. Litt mere frostlendt enn alminnelig. Mindre enn alminnelig godt dyrket.

Løpenr. 138 På løpenr. 138 bor Jacob Jacobsen. Gårdens skyld er 1 daler 2 ort 20 skilling. Gården er på 80 mål, for største delen myrer. Utsæd 10 tønner poteter og 1 våg bygg. Avling 6 fold poteter, 3 fold bygg og 70 lass høy. 1 hest. 9 storfe og 20 småfe. Under gårdene er der to husmannsplasser, tilsammen antagelig 40 mål jord, hvorpå fødes 2 hester, 6 storfe og 12 småfe. Utsæd 16 tønner poteter og høyavling 6 lass.

De to husmannsplasser som nevnes i dette matrikkelforslag er Elvhaugen og Moen.

På Elvhaugen bodde den gang husmann Elias Mathiasen, som i 1865 var 28 år gammed og g.m. Elen Ingebrigtsdatter, 22 år.

På Elvhaugen bodde den gang også føderådsmann, snekker og fisker Ole M. Olsen, 48 år, f. i Stad, g.m. Berte Jonsdatter, 51 år, f. i Bergen. De hadde fostersønnen Ole Nikolaisen, 6 år.

På Moen bodde husmann og skomaker Carl Henriksen, 44 år, f. på Ørlandet, g.m. Fredrikke Tegnandersdatter, 33 år, f. i Buksnes prgj. De hadde sønnene

 1. Israel
 2. Lars og fosterdatteren Christine Albertsdatter, 11 år, f. i Flakstad.

På Moen bodde også husmann og fisker Johan Pettersen, 36 år, g.m. Kirsten Jensdatter. Johan Pettersens foreldre, føderådsmann Petter Johannesen, 73 år, og Kirsten Johansdatter, 69 år, bor begge hos sønnen.

Her på Moen bodde også husmann uten jord og fisker Ole Williamsen (Willumsen), 42 år, f. i Hamarøy (annet sted står Hitra), g.m. Elen Persdatter, 40 år, og deres sønner

 1. Andreas
 2. Petter Olsen

Folketellingen 1875

På Hol øvre (nordre) treffer vi selveier og fisker Hans Rode Jensen. På plassen Elvhaugen bor husmann Ole Jacobsen, f. 1835 i Borge, g.m. Aniken Andersdatter, f. 1836 i Buksnes prgj. Deres barn er

 1. Ole
 2. Marie
 3. Martin

På Leirosen søndre treffer vi selveier Karl Larsen, og på Holsmoen selveier Johan Pettersen. Inderst og baker Anton Tomsen møter vi også her på Hol. Han er f. 1822 på Hitra og g.m. Inga, f. 1819 i Skogn. Deres barn er

 1. Oline
 2. Inger, begge f. i Trondhjem.

Albert Meyer, strandsitter og fisker, er f. 1829 i Bergen, g.m. Hanna Hansdatter, f. 1829 i Buksnes. Deres fire barn er

 1. Henrik
 2. Ditlev
 3. Johan
 4. Christian Meyer

Så er det til slutt bare å nevne fisker Jens Andersen, f. 1829 i Buksnes, g.m. Lovise Johansdatter, f. 1848 i Hol. Deres barn er

 1. Anna
 2. Ingvald

Dessuten har Lovise sønnen Johan.

I 1875 hadde gårdens oppsittere tilsammen en besetning på 3 hester, 14 melkekyr, 2 ungnaut, 47 sauer og 3 svin og en utsæd på 17 ½ tønne poteter.

1891

Av matrikkelen som kom i 1891 fremgår det at Hol gård er delt i 11 bruk.

Bruksnr. 1, Hol nedre, Jacob Jacobsen, urevidert skyld 2 ort 10 skilling, revidert skyld 1 mark 27 øre.

Bruksnr. 2, Nordmyren, Edvard Johansen, urevidert skyld 12 skilling, revidert skyld 26 øre.

Bruksnr. 3, Elvhaugen, Roland Petersen, urevidert skyld 1 ort 23 skilling, revidert skyld 1 mark 2 øre.

Bruksnr. 4, Hol nedre, Johan Israelsen, urevidert skyld 2 ort 21 skilling, revidert skyld 1 mark 49 øre.

Bruksnr. 5, Elvebakken, Ole Jacobsen, urevidert skyld 2 skilling), revidert skyld 4 øre.

Bruksnr. 6, Hol øvre søndre, Angel Pedersen, urevidert skyld 2 ort 22 skilling, revidert skyld 1 mark 51 øre.

Bruksnr. 7, Hol øvre nordre, Hans Rode Jensen, urevidert skyld 2 ort 22 skilling, revidert skyld 1 mark 51 øre.

Bruksnr. 8, Holsmoen, Martin Andreassen, urevidert skyld 1 ort 5 skilling, revidert skyld 63 øre.

Bruksnr. 9, Moneset, Jørgen Johannessen, urevidert skyld 3 skilling, revidert skyld 6 øre.

Bruksnr. 10, Leirosen nordre, Oluf Andreassen, urevidert skyld 4 skilling, revidert skyld 9 øre.

Bruksnr. 11, Leirosen søndre, Karl Larsen, urevidert skyld 12 skilling, revidert skyld 28 øre.

Vi har nå nevnt ved navn gårdbrukerne her på Hol i 1891.

Vi kunne så nevne noen av de andre som levde her i dette år. Det var nå for eksempel inderst, fisker og hustømmermann Torstein Jensen, f. i Nordfjord 1864 og g.m. Emilie Johanne Oluffa Jakobsdatter, f. 1863. De har sønnen

 1. Olaf Ingeman og pleiedatteren Henriette Dorthea Johansdatter.

På Skriverneset bodde fisker og kjentmann Karl Ingemann Borge, f. 1857 i Bergen, g.m. Augusta Petersdatter, f. 1866. De hadde to døtre hjemme:

 1. Ingeborg
 2. Alvhilde

Så er det husmann med jord og fisker Andreas Olsen, f. 1856, (d. 1942), g.m. Inger Tomsen, f. 1861 i Trondhjem, (d. 1944). De har tre barn:

 1. Emilie
 2. Inga (Inger)
 3. Alfred

Pleiedatter er Kristine Dorthea Larsdatter, som gjør husarbeide.

Andreas Olsens far, Ole Willumsen, som nå er enkemann, bor hos sønnen.

Nå ser vi at Ole Willumsen er f. i Hamarøy. Ja, så står det skrevet. Et annet sted leste vi Hitra. Kildene stemmer ikke overens om dette.

På Leirosen bodde husmann uten jord, fisker og skomaker Israel Karlsen, f. 1861, g.m. Kristianne Marie Hansdatter, f. 1863 i Valberg. De har tre barn dette år:

 1. Karl Fridtjof
 2. Peder Jørginius
 3. Jørgine Henriette

Her på Leirosen bodde også fisker og inderst Eilert Jørgen Zahl Olsen, f. 1860 i Nesna, g.m. Olette Petrine Antonsdatter, f. 1866. De hadde stesønnen Axel Bertin Larsen.

På Holsmoen bodde inderst og fisker Ingvald Johansen, f. 1858 i Rendalen, g.m. Lovise Andreasdatter, f. 1863. Deres barn var dette år:

 1. Albin Johan
 2. Martin Ferdinand
 3. Selma Så hadde de pleiedatteren Hilde Marie Iversdatter.

1900

Vi skal så følge noen av husmennene her på Hol frem til århundreskiftet og se hvem som er tilbake her året 1900.

På Skriverneset er fremdeles Karl Borge (Borgan) å treffe. Konen hans, hun Augusta, driver nå syforretning, ser vi. De har fått flere barn siden sist vi var her:

 1. Ågot
 2. Peter
 3. Kristian
 4. et ennå udøpt guttebarn, (Karl — senere Astrid og Margot).

Israel Karlsen er nå gift med Johanna, f. 1870 i Hol. Her er kommet flere barn i huset:

 1. Kristian
 2. Gunvald
 3. Einar
 4. Johan
 5. Paul

En velsignelse med bare guttebarn. Jørgine Henriette er den eneste piken i den søskenflokken.

Andreas Olsen på plassen Hagsjøen er her også. Han og hustru Inger har fått flere barn siden sist:

 1. Karl
 2. Alsing
 3. Odin
 4. Bernhard

Da vi stikker innom Meyerplassen, treffer vi sønn av Albert Meyer, Johan, som er inderst, murer og fisker. Han er f. 1866 og g.m. Petra Petersen, f. 1871. Johans mor, Hanna, er nå enke og forsørges av sønnen. Johan og Petra Meyer har tre døtre dette år:

 1. Albertine
 2. Anna
 3. Jenny

Matrikkelen 1907 er så vår siste kilde før hjemmelsdokumentene:

Bruksnr. 1, Hol nedre, Edvard Jakobsen og Torstein Jensen, skyld mark 1,14.

Bruksnr. 2, Nordmyren, Edvard Johansen, skyld mark 0,26.

Bruksnr. 3, Elvhaugen, Roland Petersen, skyld mark 1,02.

Bruksnr. 4, Hol nedre, Johan Israelsen, skyld mark 1,30.

Bruksnr. 5, Elvebakken, Martin Berg Olsen, skyld mark 0,04.

Bruksnr. 6, Hol øvre søndre, Angel Pedersens enke, skyld mark 1,51.

Bruksnr. 7, Hol øvre nordre, Hans Rode Jensen, skyld mark 1,24.

Bruksnr. 8, Holsmoen, Martin Andreassen, skyld mark 0,63.

Bruksnr. 9, Moneset, Mathias Nordahl, skyld mark 0,06.

Bruksnr. 10, Leirosen nordre, Oluf Andreassen, skyld mark 0,04.

Bruksnr. 11, Leirosen søndre, Lars Karlsen, skyld mark 0,28.

Bruksnr. 12, Myrsletten, Kristian Johansen, skyld mark 0,25.

Bruksnr. 13, Hagsjøen, lensmann C. H. Olsens enke, skyld mark 0,03.

Bruksnr. 14, Sørsjømyren, Lars Karlsen, skyld mark 0,01.

Bruksnr. 15, Meteigmyren, Andreas Olsen, skyld mark 0,01.

Bruksnr. 16, Møllarhaugen, Oluf Pettersen, skyld mark 0,15.

Bruksnr. 17, Momyren, Petter Andreassen, skyld mark 0,07.

Bruksnr. 18, Holstrand, Petter Andreassen, skyld mark 0,12.

Bruksnr. 1, Hol nedre, av skyld mark 1,09.

 • Brukskontrakt for Nils Johan Edissen, Hag, til å ha et møllebruk i elven mellom Hol, Fygle og Hag, tgl. 1848.
 • Kongelig skjøte på denne eiendom til Jacob Jacobsen for 400 spdlr., tgl. 1868.
 • Skjøte fra de legitimerte arvinger etter Jacob Jacobsen, hvis hjemmel er i orden, til medarving Torstein Jensen og Edvard Jacobsen for kr. 900, tgl. 1895.
 • Skifteskjøte i boet etter Karl Edvard Schønning Jacobsen til Olaf Jensen på halvpart herav for kr. 3500, tgl. 1946.

Bruksnr. 2, Nordmyren, av skyld mark 0,26.

 • Skjøte fra Jacob Jacobsen til Tobias Mathiassen for kr. 680, tgl. 1879.
 • Skjøte fra Tobias Mathiassen til Andreas Lund Larsen for kr. 1050, tgl. 1887.
 • Skjøte fra Andreas Lund Larsen til Edvard Johansen for kr. 1700, tgl. 1892.
 • Skjøte fra Edv. Johansen til Martin J. Hol for kr. 2500, tgl. 1939.

Bruksnr. 3, Elvhaugen, av skyld mark 1,02. Utskilt fra bruksnr. 1 i 1875.

 • Skjøte fra Johan Israelsen og Jacob Jacobsen til Ole Jacobsen for 140 spdlr., med kår til Ole Mossings enke, Berte, tgl. 1875.
 • Hjemmelsbrev fra Anikken Andersdatters bo til enkemannen Ole Jacobsen for kr. 2000, tgl. 1883.
 • Skjøte fra Ole Jacobsen til Roland Petersen for kr. 2900, tgl. 1890.
 • Skjøte fra skifteforvalteren i Roland Petersens bo til sønnen Alsing Elvhaug for kr. 6000 med kår til moren Emilie Petersen, femårlig verdi kr. 1250, tgl. 1932.

Bruksnr. 4, Hol nedre, av skyld mark 1,21. Utskilt fra bruksnr. 3 i 1875.

Bruksnr. 6, Hol øvre søndre, av skyld mark 1,31.

//media.geni.com/p13/5b/7d/b4/99/53444839ee47a605/ida_og_alfred_angelsen_original.jpg?hash=e30c674922f826e01f5cb492dc2176796f7e4f6416938965a379f9cb27f11a19.1701590399

Bruksnr. 7, Hol øvre nordre, av skyld mark 1,23. Utskilt i 1874 fra bruksnr. 6.

 • Skjøte fra Hans Rode Jensen til Alsing Andreassen for kr. 2 700, tgl. 1909, med kår til selger og hustru.
 • Skjøte fra Alsing Andreassen til Svenn Anderssen for kr. 19000, tgl. 1922.

Bruksnr. 8, Holsmoen, av skyld mark 0,63. Utskilt i 1869 fra bruksnr. 6.

 • . Skylddeling 1869. Gården eies nå av Nils Johan Edissen til Johan Andr. Petersen, tgl. 1871
 • Skjøte fra Johan Petersen til Martin Andreassen for kr. 1400, tgl. 1886.
 • Skjøte fra Martha Andreassen til Henrik Sigval Johansen for kr. 5000, hvorav løsøre kr. 2000, tgl. 1933.
 • Skjøte fra Henrik Johansen til Hilmar Johansen for kr. 5000, tgl. 1952.

Bruksnr. 11, Leirosen søndre, av skyld mark 0,26. Utskilt i 1874 fra bruksnr. 10.

Bruksnr. 12, Myrsletten, av skyld mark 0,25. Utskilt i 1896 fra bruksnr. 1 og 4.

Bruksnr. 16, Møllarhaugen, av skyld mark 0,12. Utskilt i 1902 fra bruksnr. 7.

Bruksnr. 18,, Holstrand, av skyld mark 0,12. Utskilt fra bruksnr. 7 i 1906.

 • Skjøte fra Didrik Petersen til Hans Rode Jensen for kr. 720, tgl. 1908.
 • Skjøte fra Hans Rode Jensen til Emil Andreassen for kr. 200, tgl. 1913.
 • Auksjonsskjøte til M. J. Waldahl for kr. 6500, tgl. 1930.
 • Skjøte fra M. J. Waldahl til Hermann Andreassen for kr. 6000, på dette bruk og bruksnr. 17, tgl. 1932.

Bruksnr. 22, Strømstad, av skyld mark 0,07. Utskilt i 1930 fra bruksnr. 8.

Bruksnr. 27, Vollen, av skyld mark 0,20. Utskilt fra bruksnr. 6 i 1939.

 • Skjøte fra Alfred Angelsen til Waldemar Johannessen for kr. 500, tgl. 1941.
 • Ektepakt om at denne eiendom skal være hustruen Gunnveigs særeie, tgl. 1953.
 • Skjøte fra Gunnveig og Waldemar Johannessen til Thorbjørn Knutsen for kr. 10000, tgl. 1954.

Slektshistorie for Hol

Som vi har nevnt før var Elisabeth Pedersdatter Graa, som døde i 1737.
De hadde fire barn, så vidt vi vet om:

 1. Peder
 2. Maren Graa
 3. Karen
 4. Ester Abel.

Den siste var f. 1732 og må være død tidlig, da hun ikke nevnes i skiftet etter moren i 1737.

Peder Olsen giftet seg året etter sin første kones død med Margrethe Marie Iversdatter Helt, Petvik. De hadde mange barn:

 1. Hans, f. 1739
 2. Hilleborg, f. 1741
 3. Iver Helt, f. 1742
 4. Johannes, f. 1743.

Ingen av disse barn hører vi noe mere om senere. Hvor lenge hustru Margrethe levde, vet vi ikke.

Paul Olsen var født omkring 1720. Han var g.m. Maren Pedersdatter, som var f. omkr. 1723 og døde i 1787. Paul Olsen døde også i 1787, den 29. juni, 8 dager etter sin hustru. Vi vet intet mere om disse to ektefeller enn hva vi her har skrevet, således intet om hvorvidt de hadde barn.

Diderich Gregersen Hjort var f. 1706 i Brunstrup i Holstein. Han døde på Hol i 1788 i en alder av 82 år. Han var en tid skolelærer i Hol. Han var gift to ganger 1) i 1738 med Ane Kristine Berntsdatter, Apnes, og 2) med Anne Kristine Svendsdatter. Diderich Hjort hadde visstnok tre barn, så vidt vi vet om:

 1. Mette Maria, f. 1745, g.m. Aren Johansøn, Hag øvre
 2. Johan Hjort, f. omkring 1755 og død 1784 på Nedre Vold. Han var ugift.
 3. Ane Katrine Hjort, f. omkr. 1748. Hun var gift med Hans Hemmingsen, Hol, f. omkr. 1748. Ane Katrine døde i barselseng 1786. Hennes lille nyfødte datter, Kirstine, døde av kopper i januar året etter, 3 måneder gammel. Hans Hemmingsen døde så i desember 1787, et år etter sin hustru. I deres ekteskap hadde de, så vidt vi kan se, 9 barn:
  1. Martha Maria, f. 1773
  2. Maren Kristine, f. 1775
  3. Bent, f. 1776
  4. Anna Kristine, f. 1778, død 8 dager gammel
  5. Jørgen Hjort, f. 1780 (se nedenfor)
  6. Anna Johanna, f. 1781
  7. Didriche Kristine, f. 1783
  8. Johanna Hjort, f. 1784
  9. Kirstine f. 1786.

Anders Andersen vet vi nesten intet om. Det eneste lille vi vet er at han var gift med Ingeborg, datter av Ole Johannesen, Storfjord, og hadde sønnen

 1. Svend, som i 1782 giftet seg med piken Anne Johanna Andersdatter, Leknes.

Lars Olsen Brun vet vi litt om. Han var gift med Henriche Margrethe Alberg, og de hadde følgende barn:

 1. Ingeborg Sophie, f. 1788, d. samme år
 2. Ole Andreas, f. 1789
 3. Anne Bergitte Høier, f. 1791, oppkalt etter sin mormor som var enke fra Kristiansund, kom til Hol noen år før 1790 og døde der dette år etter 6 dagers sykdom
 4. Ingeborg Sophie, f. 1793, d. samme år.

Lars Olsens gård, husker vi, ble lagt øde før år 1800. Hvorfor de forlot gården vet vi ikke, men Lars dør ikke før i 1810 og kona 1823 så det er ikke derfor.

Johan Henrik Mibes var 75 år ved folketellingen i 1801, og er altså da født ca. 1726. Han døde ca. 1814, da der er skifte etter ham. Han kalles da inderst, hvorledes det nå kan ha seg. Boet var fallitt. Henrik Mibes var gift to ganger, annen gang med Caroline Sophie Amalie Harder, f. ca. 1750, visstnok datter av sorenskriver Harder. De hadde en datter

 1. Bereth Margrethe, f. 1782, om hvem vi ikke vet noe mere.

Hans Olsen, som overtok Anders Andersens gårdpart i 1791, døde i 1799, da der er skifte etter ham. Han var g.m. Martha Jensdatter, som overlevde ham. I skiftet nevnes deres barn:

 1. Jens Christian, 19 år
 2. Peder, 16 år
 3. Bereth Maria, 23 år
 4. Olava, 21 år
 5. Margarethe, 13 år
 6. Malene, 11 år.

Heller ikke om disse barn har vi noen nærmere etterretning.

Enken etter sokneprest Gartner, Hanna Rebekka Margrete Lorentsdatter Dass, var f. ca. 1734. Hun døde i 1809, da der er skifte etter henne. Hennes arvinger var:

 1. sønnen hr. Morten Sommer, Kjøbenhavn
 2. datteren Rebekka Angel Sommer, gift med skipper Nils Røst, Værøy
 3. sønnen Anders Gartner, skipsstyrmann, Bergen. Boets midler var 517 spdlr. 1 skilling. Madam Gartner hadde en fosterdatter, Mille Andersdatter Sparboe, f. 1786. Hun og Anders Gartner hadde et barn sammen.

Jørgen Hjort, sønn av Hans Hemmingsen og Ane Katrine Hjort, overtok en gårdpart på Hol i 1813, som vi husker. Om ham vet vi dessverre nesten intet. Han var f. i 1780 og omkom på sjøen i 1834. Det er trolig han var gift med Edel Maria Christensdatter (datter av klokker Christen Sparboe, Hag). Han hadde tre barn, så vidt vites:

 1. Christen Sparboe Krantz, f. 1820
 2. Bergitte Marie, f. 1825, gift i 1852 med Markus Johannesen, Skotnes
 3. Anne Elisabeth Lykke, f. 1831, gift i 1854 med Iver Nilsen, Horn, død 1896 på Ballstad.

Hartvig (Jentoft) Johannesen var f. 1801 og døde i 1835. Han var g.m. Sophie Jentoft Hansdatter, f. 1800, datter av husmannsenken Karen Svendsdatter, Hol. Det er mulig at Hartvig var sønn av strandsitter på Hol i 1801, Johannes Jørgensen. For øvrig foreligger det her i kildene en skrivefeil, så vi skal ikke gå god for riktigheten av at Hartvig var gift med Sophie. I kilden står nemlig Sophie Jentoft Svendsdatter. Men det er trolig at det her er en skrivefeil for Hansdatter. Hartvig Johannesen hadde en datter som vi kjenner til. Det var Anne Lucie, f. 1821, gift 1875 med en Johan Andreas Kraft Pedersen, Svarholt, sønn av en Peder Olsen. Flere barn vet vi ikke om.

Så er det Jacob Olsen. Og her må vi nesten igjen melde pass når det gjelder å meddele noe om ham og hans familie. Når han yar født, vet vi ikke, men det ser ut til at han døde i 1844. Likeså ser det ut til at han var gift med Abelona Lind Larsdatter. Deres barn vi vet om var:

 1. Kirsten Schøning, f. 1826
 2. Christian Friis, f. 1827, overtok gården etter faren (se om ham også under Fygle, hvortil han flyttet)
 3. Carl Johan, f. 1837.

Likeså var vel Jacob, som overtok gården sammen med Christian, sønn av Jacob Olsen. Jacob Jacobsen var f. omkr. 1829, d. 1894. Han var g.m. Olava Karlsdatter, f. 1839. De hadde i 1865 datteren

 1. Emilie, som da var 3 år. Dessuten hadde de
 2. Karl Edvard, f. 1869
 3. Gunhild, f. 1875

Gunhild ble g.m. Kristian Johansen, Hol, (se nedenfor).

Jacob Jacobsens datter, Emilie Johanne Oluffa, ble g.m. Torstein Jensen, f. 1864 i Eid i Nordfjord, (se nedenfor).

Johan Pettersen (Klingan) var f. 1824 i Overhalla og g.m. Karen Jacobsdatter, f. omkr. 1828 på Båtneset under Berg gård. Deres barn vi kjenner:

 1. Johanna
 2. Ingeborg, g.m. Nicolai Andreas Rode Nilsen, sønn av husmann Nils Kvam Paulsen, Apnes
 3. Alette
 4. Jacob, bosatt på Helle og der g.m. Anne Marie Hansdatter, datter av Hans Hansen
 5. Petter, bosatt på Helle og g.m. Amalie Karlsdatter

Dessuten hadde de en fosterdatter

 1. Ingeborg Mortensdatter.

Johan Klingan døde i 1900 på Torbergjord, Storfjord. Karen døde i 1906 på Helle hos sin sønn, Petter Klingan.

Johan Kristian Lind Israelsen, f. 1848, var sønn av Israel Jacobsen, d. 1860, og Elen Anette Christiansdatter, (datter av Christian Johannesen, Bergsdalen, (seder). Han var gift tre ganger.
Hans første hustru var Johanna Tengel Karlsdatter, f. 1839 på Ballstad, d. 1875. I 1876 ble han annen gang g.m. Marie Amalie Petrine Karlsdatter, f. 1856 på Opdøl i Buksnes, datter av Karl Johannesen.
Tredje gang ble han g.m. Iverine Edrikke Oline Kristensdatter, f. 1859. Hans barn:

 1. Edvard Johan, f. 1867, (se nedenfor)
 2. Inga Kristine, f. 1868, g.m. Henrik Aleksandersen
 3. Emil Jentoft, f. 1870, g.m. Mathilde
 4. Kristian Schønning, f. 1873, d. 1915, g.m. Hilda Jacobsen, (se nedenfor)
 5. Martin Jentoft, f. 1877, g.m. Gunhild
 6. Jakob Lind, f. 1879, d. 1943, g.m. Anne Strøm, (se under Fygle)
 7. Karl Edvard, f. 1886, g.m. Ella
 8. Erling Mekaus, f. 1890, g.m. Signe
 9. Elen, f. 1891
 10. Ingvald (Ingvart), f. 1893, g.m. Hanna
 11. Thora, f. 1896
 12. Konrad, f. 1899, g.m. Sigrid
 13. Amanda, g.m. Hans Aspmo
 14. Alfred
 15. Dagmar, g.m. Hagen Pettersen, Fygle, (se der).

Johan Israelsens søsken vi kjenner var:

I folketellingen fra 1891 står å lese at Johan Israelsen og hustru, Iverine Kristensdtr., var søskenbarn.

Angel Nikolai Pedersen, f. 1849, var g.m. Ane Dorthea Johansdatter, f. 1842. Ane Dorthea levde ikke i folketellingsåret 1900, da vi i hennes plass treffer husmor Johanna Mathiasdatter, f. 1854 i Vågan. Angel Pedersens barn:

 1. Mathilde Johanna, f. 1880
 2. Inga Marie, f. 1883
 3. Alfred Emil, f. 1886
 4. Karlotte Petrine f. 1888.

Alfred er g.m. Ida Iversen, f. 1880 på Gjernes i Buksnes. Deres sønn er

 1. Angel, f. 1911, g.m. Alfhild, f. 1911 i Offersøy, datter av Ingvald Pedersen. Barn :
  1. Ida
  2. Astrid
  3. Anna
  4. Unni
  5. Inga-Marie
  6. Alf-Arne

Hans Magnus Rode Jensen var f. på Reppe i Buksnes 1848, d. 1933, sønn av Jens Christian Edissen. Han var g.m. Ellen Kristine Christophersdtr. Lindgård, f. 1848 i Hol, datter av Christopher Lindgård, Hag øvre (se der). Deres barn:

 1. Emilie, f. 1867, d. 1937, g.m. Oluf Andreassen, Leirosen, Hol
 2. Hansine, f. 1871, d. 1949, g.m. Oluf Pettersen, Hol
 3. Amandus Olai, f. 1875, g.m. Josefine Karlsen
 4. Sara, f. 1878, d. 1953, g.m. Hans Josefsen, Øst-Lofoten
 5. Martin Luther, f. 1880, d. 1922, g.m. Hansine Nikolaisen, Øst-Lofoten
 6. Lotte, f. 1882, g.m. Thorvald Knutsen, Hag
 7. Marie Løkke, f. 1885, g.m. Sigurd Willasen, Gravdal
 8. Nils Martin, f. 1887, d. 1951, g.m. Borghild, utvandret til Amerika og død der
 9. Jens Christian, f. 1890, d. 1951, g.m. Gerda, utvandret til Amerika og død der
 10. Hanna, f. 1891, g.m. Vilhelm Willasen, Digermulen

Karl Henrik Larsen, f. 1827 på Ørlandet, var g.m. Fredrikke Eriksen, f. 1837. Hans barn:

 1. Israel Hermann, f. 1861
 2. Lars Kristian, f. 1864

Israel var husmann på Leirosen, husker vi. Hans hustruer og barn (han var gift to ganger) har vi nevnt foran. Hans første hustru døde i 1892.

Lars Kristian var g.m. Alette Marie Iversdatter, f. 1864. Deres barn i folketellingsåret 1900 var

 1. Karl, f. 1890
 2. Hanna, f. 1897

Andreas Severin Lund Larsen, Nordmyren, var f. 1859, g.m. Karen Nikoline Nilsdatter, f. 1844 i Vefsn. Deres barn vi kjenner var

 1. Nils Karolius, f. 1888
 2. Pauline Kornelie, f. 1890

Petter Andreas Andreassen var f. på Leknes i 1848 av foreldre Andreas Pettersen fra Sparbu i Trøndelag og hustru Gjertrud Andersdatter, f. på Leknes. Han var g.m. Karoline Sofie Petersen fra Ostad i Borge, f. 1847. Deres barn:

 1. Emil Jentoft, f. 1875
 2. Thora Marie, f. 1877
 3. Alsing Leander, f. 1879
 4. Analius Berg, f. 1886
 5. Petrine Kaspara, f. 1889
 6. Therese, f. 1891

Om Emil, se under Holsdalen og Bergsdalen.

Roland Petersen, Elvhaugen, var f. 1855 på Skulbru i Buksnes, d. 1931, g.m. Emilie, f. Jensen, f. 1863 på Reppe i Buksnes, datter av Jens Chr. Edissen. Deres barn:

 1. Albert, f. 1894 i Flatanger, g.m. Olga, bosatt i Oslo
 2. Julie, f. 1890 på Reppe, d. 1948, g.m. Sigurd Mørk, bosatt i Oslo
 3. Peder f. 1901
 4. Petra, f. 1900, g.m. Sigvart Larsen, Sennesvik
 5. Ragna, f. 1903, g.m. Reidar Brekkan
 6. Georg, f. 1905, g.m. Elsa
 7. Alsing, f. 1898, g.m. Gjertrud, f. 1903 i Sennesvik, datter av Edv. Tetlie. Alsing og Gjertrud har fem barn:
  1. Arne, f. 1925, g.m. Kirsten Saksi
  2. Ruth, f. 1923, g.m. Johan Bjelkstrøm
  3. Edvard
  4. Karen
  5. Åse
  6. Anne Karin

Oluf Andreassen var f. 1860 på Leknes, d. 1928, g.m. Emilie Kristine Amanda Hansdatter, f. 1867 på Holsmo, d. 1937, datter av Hans Rode Jensen. Deres barn:

 1. Olav, f. 1890, d. 1947, g.m. Alfhild Kristoffersen
 2. Alsine, f. 1893, g.m. Alfred Olsen
 3. Gjertrud, f. 1894, ugift
 4. Harald, f. 1895, g.m. Signy Larsen, f. 1898 i Tjeldsund
 5. Josefine, f. 1900, død
 6. Ingvald f. 1898, g.m. Aslaug Johannessen
 7. Kristoffer, f. 1901, g.m. Hilda Hansen
 8. Ellen, f. 1902, g.m. Johannes Thuv, f. 1896 i Moskenes
 9. Arne, f. 1904, d. 1905
 10. Agnes, f. 1907, g.m. Petter Hellesvik
 11. Arne, f. 1909, d. 1953, g.m. Ellen Granhus
 12. Emma, f. 1911, g.m. Einar Munkli
 13. Henny, f. 1913, g.m. Ingolf Gjertsen
 14. Edvard, f. 1888, ugift. Edvard bor på farsgården, Leirosen nordre

Harald og Signy Andreassen bor på Nygård i Hol og har åtte barn:

 1. Elly, f. 1921, g.m. Kåre Holsmo
 2. Hildur, f. 1923
 3. Oddbjørg, f. 1925, g.m. Edgar Antonsen
 4. Jorunn, f. 1926, g.m. Arvid Stenersen
 5. Synnøve, f. 1930
 6. Øyvind, f. 1936
 7. Lars-Olav, f. 1938
 8. Harald, f. 1940

Oluf Andreassens datter Ellen og hennes mann Johannes Thuv bor på Strømstad i Hol. Deres barn:

 1. Magny Petrine, f. 1926, g.m. Arnt Pettersen
 2. Olaug Emilie, f. 1928, d. 1949
 3. Harry Albert, f. 1930, g.m. Marta Tetlie
 4. Eldis Johanne, f. 1931, g.m. Oddmund Skulbru
 5. Svanhild Marie, f. 1933, g.m. Arne Arntsen
 6. May Britt, f. 1936
 7. Jan Emil, f. 1938
 8. Evy, f. 1940
 9. Bjørnar, f. 1944

Oluf Pettersen var f. 1869 på Leknes, g.m. Hansine Hansen, f. 1871 i Hol, d. 1949, datter av Hans Rode Jensen, Hol (se ovenfor). Deres barn:

 1. Julie, f. 1900, g.m. Einar Andersen
 2. Barbara, f. 1892, g.m. Julius Storås
 3. Elfrida, f. 1895, g.m. Alfred Hansen
 4. Hagsn, f. 1896, d, g.m. Dagmar Johansen, f. 1902 på Hol, datter av Johan Israelsen, de bor på Nordheim, Fygle
 5. Lotte, f. 1899, g.m. Analius Markussen, f. 1894, sønn av Lyder Markussen, f. 1867 i Tussan i Buksnes, d. 1928, bor Fygle
 6. Alfred, f. 1902, d. i Amerika
 7. Arthur, døde noen måneder gammel
 8. Petter, f. 1910, d, g.m. Erna Johansen
 9. Anna, f. 1893, g.m. kirketjener Karl Andreassen, bor på Møllerhaugen
 10. Lovise, f. 1906, g.m. Ingolf Iversen, bor i Narvik.

Anna har sønnen Egil Haugan, f. 1916, g.m. Hanna Iversen.

//media.geni.com/p13/2f/fb/db/c6/53444839ee441408/martha_og_martin_andreassen_large.jpg?hash=6cdba5a1af3b908bc9e779c6675e1680c92ac1c468c6a2bad4ab1426684663d3.1701590399

Martin Andreassen, Holsmoen, var f. 1851 i Buksnes prgj., g.m. Martha Marie Johannesdatter, f. 1860.

Jørgen Fredrik Frank Graa Johannesen, folkeskolelærer og kirkesanger, som bodde på Moneset i 1891, var f. 1837 og g.m. 1) Petrike Ovesdtr., 2) Marie Busen.
Når det gjelder hans barn, viser vi til side 581.

På Hagsjøen bor Karl Andreassen, f. 1892 på Holsmo, sønn av tømmermann og husmann under Nils Johan Hag, Andreas Olsen, og hustru Inger Anna Tomsen. Andreas Olsen var f. på Holsmo i 1856 og d. 1942. Inger var f. 1861 i Trondheim, d. 1944. Andreas og Inger Olsen hadde flere barn:

 1. Emilie, f. 1882
 2. Inga, f. 1883, g.m. Emil Hansen
 3. Alfred, f. 1887, g.m. Elise Olsen
 4. Alsing, f. 1893, g.m, Hansine
 5. Odin, f. 1896, g.m. Magda
 6. Bernhard, f. 1898, g.m. Marie
 7. Nikolai, f. 1901, g.m. Haldis Vinkenes, f. 1902 i Nordfold
 8. Karl, nevnt ovenfor.

Karl Andreassen var g.m. 1) Anna, f. 1890 på Fygle, d. 1954, datter av fisker og gbr. Nils Dass Pedersen, Fygle. Deres barn:

 1. Harriet, f. 1920, g.m. Hans Johansen, Digermulen
 2. Ragna, f. 1920 (tvilling med Harriet), g.m. Gunnar Liland, Narvik

Nikolai Andreassen bor på Nordmyr i Hol. Han og Haldis har to barn:

 1. Inger, f. 1940
 2. Håkon, f. 1948

Om Inga og Emil Hansens barn, se under Hag nedre.
Karl er gift annen, gang med Anna Olufsdatter.

Kristian Johansen, Myrsletten, var f. 1873 i Hol, d. 1915 (omkom under fiske utenfor Ballstad), sønn av Johan Israelsen, g.m. Gunhild (Hilda), f. 1875 i Hol, d. 1932, datter av Jacob Jacobsen, Hol. Deres barn:

 1. Einar, f. 1895, d. 1915 (omkom på sjøen sammen med faren)
 2. Sigurd, f. 1897, d. 1954, g.m. Signy, f. 1896 i Borge. Barn :
  1. Kristine, f. 1928
  2. Johan, f. 1931
 3. Karsten, f. 1902, d. 1952
 4. Dagny, f. 1904, d. 1920
 5. Hildur, f. 1914, g.m. Karstein Klausen

Herman Andreassen, Holstrand, er f. 1913, sønn av Emil Andreassen, Holsdalen og Bergsdalen. Han er g.m. Solveig Karlsen, f. 1913 i Holandshamn i Vågan av foreldre Daniel Karlsen og hustru Anna, f. Rekve, f. på Fygle 1889. De har to barn:

 1. Inger Lise
 2. Svend

Thorbjørn Knutsen, Vollen, er f. 1928 på Holsmo, sønn av arbeider Marselius Knutsen, f. 1901 på Steine i Hol, og Elvine, f. 1902 på Holsmo. Thorbjørn Knutsen er g.m. Margit, f. 1930 på Steine i Hol, datter av Otelius Larsen og Leonora, f. Pedersen. Deres barn:

 1. Lill-Harriet
 2. Torgunn Margrethe

Edvard Johansen, Nordmyren, var f. 1867 i Hol og g.m. Helga, f. Paulsen, f. på Bolle i Buksnes 1872, d. 1949 på Hol. Deres barn:

 1. Johan, f. 1894, g.m. Anna
 2. Martin, f. 1897, g.m. Laura , f. 1902 i Korgen. Barn:
  1. Magne, f. 1936
  2. Leif Hermann, f. 1943
 3. Arthur, f. 1900, g.m. Elly, f. 1900 på Storeidet, bor på Fyglestranden
 4. Magnhild, f. 1904, g.m. Stasius Adolfsen
 5. Harald, g.m. Astrid

Mathias Waldahl, løytnant og gbr., er f. 1877 i Sunnmøre, g.m. Ragna, lærerinne, f. 1877 på Hag i Hol, datter av Lars Johan Paulsen. Deres barn:

 1. Asbjørg Petrine, f. 1909, g.m. h.r.advokat Hans J. Bjørnstad, Svolvær
 2. Rolf Kjartan, politimester i Svolvær, f. 1910, g.m. Nia Hegdahl fra Svolvær
 3. Svanhild, f. 1912, ugift, Honningsvåg
 4. Anne Marie, f. 1914, d. 1950, g.m. Roald Justad, Oslo
 5. Magne, f. 1917, g.m. 1) Astri Weidemann fra Bodø, 2) Tutta Mørch fra Oslo
 6. Arne, f. 1920, g.m. Binji Schjødt, skilt.

Svenn G. Anderssen, fylkesagronom, er f. 1888 i Evenes i Ofoten, sønn av prost Jac. Anderssen og hustru Selma, f. Riiser-Larsen.

Svenn G. Anderssen er g.m. Olga Pauline Tetlie, f. 1893 på Apnes, datter av væreier Andreas Tetlie, Ure. Deres barn:

 1. Lull, f. 1919, g.m. Håkon Hanssen
 2. Jacob, f. 1921, g.m. Gudrun Bergan
 3. Andreas Tetlie, f. 1925, g.m. Monna Eichler-Lorenzen
 4. Inger, f. 1927, g.m. Arne Raknes
 5. Svenn Gustav, f. 1939, g.m. Torunn Utheim

Hilmar Johan Johansen, Holsmoen, er f. 1892 i Stamsund, g.m. Erna, f. 1907 på Seines i Valberg, datter av båtbygger Joakim Hansen. Deres barn:

 1. Henrik, f. 1932, g.m. Laila Hansen, Træna
 2. Jostein, f. 1934
 3. Arne
 4. Magne

Hilmars foreldre var Henrik Johansen, f. i Kvalvik i Hol 1867, d. i Trøndelag 1927, og Sofie, f. Sivertsen, f. i Sennesvik 1870 (sikkert datter av Sivert Olsen), d. 1936. Deres barn:

 1. Randolf, g.m. Ragna, Bodø
 2. Arne, g.m. Berna
 3. Erling, død
 4. Hildur, g.m. Peder Fyhn
 5. Ragnar, g.m. Paula, Borge
 6. Ruth, g.m. Karstein, Borge
 7. Sigfred, ugift
 8. Eilif, g.m. Hanna
 9. Hilmar (nevnt ovenfor)

På Monesset, bruksnr. 9, bor fisker og småbruker Jørgen Willassen Riise, f. 1889 på Rise i Buksnes, sønn av Edv. Willassen og Ane, f. Jakobsen. Jørgen Willassen Riise var g.m. Helmine, f. 1891 på Val i Borge, d. 1923. De har sønnen

 1. Helmer, f. 1923, ugift.

Lars Karlsen, skomaker, Leirosen søndre, var f. 1864 i Bergsdalen, d. 1943, g.m. Alette Iversen, f. 1864 i Bergsdalen, d. 1912, datter av Iver Jørgensen. Deres barn:

 1. Alfred, f. 1888, d. 1889
 2. Hanna, f. 1897, d. 1908
 3. Karl, f. 1890, g.m. Agny, f. 1896 i Bø i Vesterålen

Karl og Agny Larsen har disse barn:

 1. Astrid, f. 1917, g.m. Ingvald Pettersen
 2. Alvhilde, f. 1918, g.m. Rudolf Sletten
 3. Dagny, f. 1920, g.m. Edv. Hagh
 4. Olga, f. 1925, g.m. Henry Olsen
 5. Odd, f. 1933, ugift
 6. Laila Mossing, f. 1938, ugift

Torstein Jensen, Hol nedre, var f. 1864 i Nordfjordeid, g.m. Emilie Jacobsen, f. 1863 i Ballstad, d. 1933 i Hol, datter av Jacob Jacobsen, Hol. Barn:

 1. Amanda, pleiedatter, f. 1896, d. 1934, g.m. Erling Berg
 2. Olaf, f. 1889, ugift

Olaf Jensen har hatt to fostersønner: Arne, f. 1921 Arne Arentzen, f. 1919, d. 1921