Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Holsdalen og Bergsdalen, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Kilde

Buksnes

Hol

Gårdsnr. 67. HOLSDALEN og BERGSDALEN

Gårdens navn

I 1610 og 1614 skrives gården for Dall. I 1667 skrives Hoelsdall og i 1723 Hoelsdahl.

Beliggenhet

Gården ligger i en fra Berg oppgående elvedal. Fra denne gård kjennes et oldfunn, nemlig et bronsebilde av St. Christopher, pipe til en media.geni.com/p13/d2/63/d3/17/5344484ae17c4727/st_original.jpg?hash=ef56e0113ededbc731302596f7fb08da3a71fd3b6faf775b25e0c7da6066b981.1695625199lysestake og beslag av kopper, muligens av et spenne, nå i Tromsø Museum. Gården er altså meget tidlig ryddet. Bergsdalen hørte tidligere under gården Berg, og nevnes første gang som underbruk under denne gård i 1614. Først i 1735 ble Bergsdalen innlemmet i Holsdalen gård. For Bergsdalens historie før 1735 viser vi derfor til hva som står skrevet under Berg gård.

I følge erkebiskop Aslak Bolts jordebok fra 1432 eidde erkebispestolen i Nidaros hele Holsdalen, som skrives for Dalen og hadde en skyld av 3 spann. I 1567 finner vi to oppsittere i Holsdalen, nemlig Maans og Henndrick Vilckellssenn, som begge har en skyld av ½ våg fisk. Anders Thordssenn og Jens er husmenn her og har en skyld av 1 pund fisk.

1612

I tiden 1567— 1610 har vi dessverre ingen kilder til å avgjøre hvem som bodde her i denne tid, men i 1612 treffer vi to leilendinger her i Holsdalen; det er Lauritz og en enke, som begge avgjør sin skatt med 1 ½ daler. Husmann dette år er en Peder.

1614

I 1614 er enken borte, og Per Stephenssenn på Steine har overtatt hennes del. To år senere flytter en ny husmann hit. Han heter Niels. Peder husmann er nå borte. Lauritz nevnes siste gang i Holsdalen i 1619. Han er da alene her og har halv vågs leding. Han har to husmenn: Niels og Ennold. Men så kommer der mer enn ti år da der ingen oppsittere eller husmenn er å treffe her i Holsdalen.

1632

Først i 1632 er der igjen kommet folk på denne gård, og det er Frederich Jacobssen, som også bruker Berg gård. Og samtidig dukker her opp en ny husmann som heter Michell. Men så går der seksten år da kildene ikke melder om noen oppsittere i Holsdalen.

1648

Først i 1648 treffer vi atter folk her, og denne gang er det en enke. Hun er leilending og har husmannen Edis. Samme år får vi opplyst at Hol kirke eier denne gård. Andre gårder i Hol, som Hol kirke eidde dette år, var Skaftnes, en del av Sennesvik, Hag, og en del av Steine.

1652

Enken i Holsdalen lever ennå i 1652, men i 1661 er det Anne Hendrichsdatter, Sund, som bruker Holsdalen. Gårdens skyld er da 1 våg.

I Landkommisjonens jordebok 1661 omtales gården som avlsgård, som ingen «tilliggelse har til nogen forbedring». Hol kirke eier. I manntallet 1664/66 har Holsdalen fått nr. 4 av skyld 1 våg, som brukes av hustru Anne Hendrichsdatter i Sund. På gården bor husmannen Tord Oelsen, 60 år.

Matrikkelen 1667

Matrikkelen 1667 forteller om Anne's gård: «Har litt brenneved. Anne bruker. 8 kyr, 4 ungnød (naut), 6 geiter, 1 hest». Da gården hadde en slik god eng, ble gårdens matrikkelskyld forhøyet med ½ pund, slik at skylden nå altså ble 1 våg ½ pund.

Anne Hendrichsdatter, Sund, brukte Holsdalen i mer enn ti år. Hun nevnes siste gang i kildene i 1672. Kanskje var hun her ennå i noen år, men i 1677 brukes gården av sorenskriver Christopher Graa på Berg. Eier er ennå Hol kirke. Bendigt er på denne tid husmann i Holsdalen. Men Christopher Graa er ikke bruker av gården i så mange årene.

1682

I 1682 har Ingebret rykket inn her og er bruker av hele Holsdalen gård. Han er her ennå i 1690, men i 1701 har han veket plassen for Christen Herdagsen, som også er leilending. Ved manntallet samme år har han en husmann, Samuel Christophersen, 50 år, og tjenestedrengene Peder Hansen og Peder Jonsen. Christen Herdagsen ble værende i Holsdalen i mange år, lenger enn noen av de tidligere oppsittere, ja kanskje lenger enn noen i hele Holsdalens historie.

Men i 1716 kom han ut for en alvorlig affære som brakte ham en lagtingsdom på halsen, hvoretter hans bo skulle tilfalle Hans Majestet kongen, ettersom han hadde vært «en forløstingsmann» (forlover) ved sorenskriver i Vesterålen, Bjørn Ursins, ekteskap med Maren Hveding, hvilket var imot loven. Den andre forloveren var Johannes Bjørnsen i Storfjord. Begge forlovere fikk samme dom. Men Johannes var død et par år i forveien. I sakens anledning ble det holdt takstforretning i Holsdalen over oppsitter Christen Herdagsens bo. Han «befantes» å eie både sølv og tinn, kopper og messing, «jernfang» og annet. Han hadde 12 kyr, 3 kviger, 12 geiter, 12 sauer, 4 gjømrer, 3 griser og 1 hest. Likeledes hadde han stort sjøbruk med en fembøring, to åttringer, 400 oppsatte lineangler, 1 naust og 1 sjøbu. Av «Bergens gods» hadde han 6 tønner rugmel, til 17 riksdaler, 3 tønner kornmel, til 7 riksdaler, 18 mark humle, 2 tønner spansk salt, 1 «qvarter» erter, 3 tønner dansk korn, 1 tønne skotsk mel. Hans samlede formue hadde en verdi av 156 rdlr., 5 mark og 12 skilling. Men han satt i skyld til langt opp over ørene. Han skyldte hele 170 rdlr. og 14 skilling, så det ble nok intet til kongens kasse. Og likesom med Johannes Bjørnsens enke i Storfjord, slik gikk det også med Christen Herdagsen i Holsdalen. Hele dommen ble nok omgjort, for i hvert fall finner vi både enken i Storfjord og Christen i Holsdalen på sine respektive gårder i mange år etter denne dommen.

Matrikkelen for 1723

I matrikkelen for 1723 leser vi at Holsdalen, som har fått nr. 5 og eies av Hol kirke, har en oppsitter, nemlig Christen Herdagsen. Her er skog til «fornøden brende», men ingen seter. Ingen kverner og noe ubeleilig til fiskeriet. Gården har god solgang og er «lettvunden» til høyavling, men ringe til korn-vekst. Kan så 7 skjepper og hvileland til 3 skjepper. Avling 1 tønne 7 skp. Kreaturholdet er 1 hest, 8 kyr, 3 ungnaut, 12 sauer og 12 geiter. I denne matrikkel fikk gården ny skyld 1 våg 1 pund, altså en forhøyelse av matrikkelskylden med ½ pund.

1735

Så følger vi Holsdalen og Christen Herdagsen videre frem gjennom årene. Den 8. juli 1735 skjer den kanskje viktigste begivenhet i Holsdalens historie, idet Christen Herdagsen denne dag får skjøte på Bergsdalen av daværende oppsitter og eier av Berg gård, sorenskriver Henrik Arentzberg. Den nye gårdenhet, som i matriklene skrives for Holsdalen med Bergsdalen, får ny skyld 2 våger 1 pund, og er nå for eksempel like stor som selve Petvik. Fra 1735 hører da Holsdalen og Bergsdalen sammen. En gang mellom 1735 og 1740 deler Christen Herdagsen gården Holsdalen med Bergsdalen med Johan Christensen, som sikkert er hans sønn, slik at Christen selv bruker 1 vråg 2 pund 12 mark og Johan 1 pund 12 mark. Hol kirke eier 1 våg og oppsitterne 1 våg 1 pund.

Christen Herdagsen er død før 1745. Dette år finner vi hans enke, Ane Jensdatter, her på gården. Hun bruker 1 våg 1 pund, og sønnen Johan 1 våg 12 mark. I en fortegnelse over odelsbønder i 1745 ser vi at enken Ane har fått odel på sin gård i 1743. Men samme år flytter Peder Paulsen hit til enkens gård, og i 1745 får han odel på gården. Kanskje har han giftet seg med enken.

I 1748 har Holsdalen med Bergsdalen fått en husmann, nemlig Even Larsen. Peder Paulsen ble værende på sin gård i nokså mange år. I 1765 ser vi at han er blitt lensmann i Buksnes og Hol. Men alt før 1760 er hans nabo, Johan Christensen, død. Hans enke ser vi bruker gården dette år.

Men i 1765 har Søren Pedersen overtatt denne gårdpart. Denne Søren må sikkert være en sønn av Peder Paulsen. Av manntallet 1762 fremgår det at det tilsammen bor 16 mennesker i Holsdalen og Bergsdalen, 7 i Holsdalen og 9 i Bergsdalen. I Holsdalen treffer vi Søren Pedersen og hustru, som vi tror må være enken etter Johan Christensen. Søren har stebarnene Peder, [Johannes], Ole og Anne Marie Johansen.

Dessuten har han en tjenestepike som heter Engeborg Pedersdatter, kanskje en søster av Søren. I Bergsdalen bor lensmann Peder Paulsen og hustru. Han har to tjenestekarer: Jacob Persen og Henrich Erichsen, drengen Peder Andersen og tjenestepikene Adeløs Rasmusdatter og Sara Pedersdatter. I huset er hans svigermor, Johanne Larsdatter, en gammel enke. På plassen Toftan, som her nevnes for første gang, treffer vi enkemann Even Falch. En Hans Hansen losjerer i huset hos ham. I 1768 får Holsdalen og Bergsdalen besøk av en person som har et sjeldent yrke, nemlig en parykkmaker Boyesen. Hva han har hatt å bestille her på gården, det skjønner vi slett ikke.

Peder Paulsen og Søren Pedersen treffer vi mange år senere fremdeles på sine gårder. I 1774 ser vi at Søren har bygd kvern på sin gårdpart. For den betalte han en årlig avgift av 8 skilling. Ennå i 1775 er begge oppsitterne å treffe på sine gårder, men noen år senere dør Peder. I 1780 sitter hans enke med gården, som nå er på 2 pund 12 mark. Søren Pedersen er her fremdeles og bruker sin gård på 1 våg 12 mark. Som ny mann her treffer vi Hans Pedersen, som bruker 1 pund 12 mark. Gården er altså nå delt på tre oppsittere. Det var den 4. januar 1777 at Hans Pedersen fikk skjøte på sin part. I 1785 har Holsdalen og Bergsdalen fått to nye brukere: Niels Andersen og Lars Pedersen, sønn til Peder Paulsen. Det var den 14. august 1783 Niels Andersen fikk skjøte på sin gårdpart i Holsdalen. Skjøtet var utstedt av Helvig Eliasdatter og ble tinglest på sommertinget på Berg den 18. mai 1784. Lars Pedersens gård lå i Bergsdalen. Den 4. desember 1785 utstedte Lars skjøte til Mogens Jentoft, Ramsvik, på 1 pund 12 mark i gården Bergsdalen for 50 riksdaler. Tinglest på tingstedet Petvik den 16. juni 1787.

Men Lars Pedersen fortsatte å bo på sin gård i Bergsdalen, som hadde en skyld av 1 våg 12 mark. I Holsdalen er der to oppsittere, som vi har sett: Niels Andersen og Søren Pedersen. De bruker en halvpart, eller 2 pund, hver. Av hele gården Holsdalen med Bergsdalen eier Hol kirke 1 våg 12 mark, mens resten er proprietærgods.

1792

I 1792 ble den kvernen Søren Pedersen hadde bygd på sin gård i Holsdalen, ødelagt av isbrudd. Gården var da uten kvern i tre år, inntil Søren i 1795 bygde en ny kvern. I de tre årene gården var uten kvern, fikk han antagelig bruke kvernen til Frantz Matheson i Ramsvik.

De tre oppsitterne i Holsdalen og Bergsdalen: Lars Pedersen, Niels Andersen og Søren Pedersen, er her alle da det nye århundre ringes inn. Ja, det siste året vi hører om dem er i 1814, men da er det bare Niels og Lars som er tilbake.

Folketellingen 1801

Før vi for alvor marsjerer inn i det nye århundre, så skal vi ta for oss folketellingen fra 1801. Den forteller oss at der bor i alt 38 mennesker i Holsdalen og Bergsdalen dette år. Familiene til de tre hovedoppsitterne skal vi nevne i slektsoversikten til slutt. Her skal vi nevne de øvrige som bodde i Holsdalen og Bergsdalen i dette folketellingsåret.

På plassen Toftan treffer vi husmann Anders Iversen, 44 år, og g.m. Karen Jensdatter, 41 år. De har barna

 1. Ole, 8 år
 2. Ingeborg, som er 3 år.

Plassen til Anders Iversen «kan føde 2de køer». Jacob Jacobsen er også husmann. Han er 45 år, gift 2. gang og lever av sin plass og fiskeri. Han er g.m. Kirsten Larsdatter, 45 år, gift 1. gang. De har tre barn:

 1. Jacob Jacobsen, 11 år
 2. Ane Malena Jacobsdatter, 14 år
 3. Beret Falck Jacobsdatter, 9 år.

«Bonde og inderst» er Abraham Willasen, 28 år, g.m. Syneve Sørensdatter 24 år.

Forordningen av 1802 om avgift av alt jordbruk på landet i Norge gir oss ganske fyldige opplysninger om Holsdalen med Bergsdalen. Gårdens samlede skyld er på 2 våger 1 pund 12 mark. Søren Pedersens gårdpart, som er på 1 våg 12 mark, er taksert til 81 riksdaler 64 skilling. Niels Andersens 05 Lars Pedersens parter, som begge har en skyld av 2 pund, er begge taksert til 60 riksdaler. «Akerlandet er ufordelaktig formedelst dyp grunn. 8 kyr fødes, slett bohave (bumark). ingen skog og intet torvskjær, hvorfor brenne må fåes fra andre steder. Et lite kvernbruk til gårdens drift. Lang sjøvei, og om vinteren besværlig å komme til landet formedelst isen. Dette gjelder alene om Søren Pedersens part. 1 våg 1 pund blir alene å anføre under betegnelsen «god jordart», nemlig Niels Andersens og Lars Pedersens bebodde parter, og er disse således befunden: kornavling drives ikke med synderlig fordel da der er for meget dybt. 16 kyr fødes, godt bohave, litt krattskog, intet torvskjær, hvorfor dette slags brenne må fåes fra andre steder. Lang sjøvei og om vinteren besværlig å komme til landet formedelst is. Søren Pedersens bebodde 1 våg 12 mark blir å anføre under klassen middelmådig jordegods».

1812

I 1812 bygsler Søren Brodtkorb 1 våg 12 mark av Holsdalen til Jacob Sørensen, sønn av Søren Pedersen, I 1815 bygsler så Frantz Matheson i Ramsvik 2 pund av Bergsdalen til Christian Johannesen, og i 1820 bygsler Frantz 2 pund av Bergsdalen til Rasmus Pedersen. Hvorledes Søren Brodtkorb var kommet i besittelse av Holsdalen, vet vi ikke, men om Frantz vet vi at han overtok Mogens Jemtofts, Ramsvik, jordegods etter dennes død. Og Mogens Jentoft, husker vi, var jo kommet i besittelse av Bergsdalen så tidlig som i 1785.

Disse tre, Jacob Sørensen, Rasmus Pedersen og Christian Johannesen, blir værende på sine gårder i mange år. De er her ennå i 1838, da den nye matrikkel kommer. Hittil hadde Holsdalen og Bergsdalen hatt matrikkelnr. 25 av skyld 2 våger 1 pund 12 mark. Gården får i matrikkelen av 1838 nytt nr. 67. Holsdalen, med oppsitter Jacob Sørensen, får ny skyld 2 daler 1 ort 12 skilling. Bergsdalen, oppsitter Christian Johannesen, får ny skyld 1 daler 1 ort 11 skilling. Og den samme skyld får den andre gården i Bergsdalen, hvis oppsitter er Rasmus Pedersen.

I tiden fremover til 1865 er kildene så mangelfulle, at det er umulig å si for sikkert hvor lenge disse tre brukerne av gårdene Holsdalen og Bergsdalen ble værende på sine gårder. Om Rasmus Pedersen vet vi dog at han omkom på sjøen i 1850. I 1865 er de da imidlertid alle borte, og nye folk er kommet i stedet. Bare Jacob Sørensen er her ennå, men nå som føderådsmann.

Før vi går over til å gi en oversikt over folketellingen i 1865, skal vi ta for oss en liste over utsæd og kreaturhold i 1845. Holsdalen og Bergsdalen har da en årlig utsæd på 1 ½ tønne bygg og 12 tønner poteter. Kreaturholdet er 5 hester, 32 storfe, 76 sauer, 3 geiter og 2 griser.

Så tar vi med det samme for oss forslaget til ny fordeling av matrikkelskylden i 1866.

På Jacob Sørensens gård i Holsdalen sitter nå Peder Hartvigsen. Hans gård er på antagelig 90 mål, med plassen Toftan på 14 mål, «mest voldmark, men bakket». Gården har hverken utslåtter eller fjellslåtter." Derimot er her udyrket jord som er skikket til oppdyrking. Årlig utsæd: 14 tønner poteter, ½ tønne bygg, med plassen. Avling: 7 fold poteter, 5 fold bygg, 140 lass høy, med plassen. Kreaturholdet er 2 hester, 16 storfe, 26 småfe, med plassen. Gårdens havnegang består av fjellmark «noenlunde bekvem, men utilstrekkelig». Ingen ved. Torvland ubekvemt. Besværlig adkomst til sjøen. Tungbrukt.

På Christian Johannesens tidligere gård treffer vi nå Hans Nielsen og Christen Christiansen. Gårdens åker og dyrkede eng er på 60 mål, vollmark og myr. Omtrent 6 lass fjellslått. Årlig utsæd: 10 tønner poteter og ½ tønne bygg. Avling: 6 fold poteter, 4 fold bygg, 100 lass høy. Kreaturholdet er 2 hester, 10 storfe og 20 småfe. Havnegangen betegnes som «bekvem, god og tilstrekkelig». Ingen ved. Torvland ubekvemt. Bjerkeris som forsurrogat. Ikke tungbrukt.

På gården til Rasmus Pedersen treffer vi Mathias Jacobsen.
60 mål, vollmark og myr. Fjellslått omtrent 6 lass. Årlig utsæd: 11 tønner poteter. Avling: 6 fold, 110 lass høy. 2 hester, 11 storfe, 25 småfe. Havnegangen er bekvem og god.

Folketellingen 1865

Fra folketellingen i 1865 tar vi bare med husmennene og enkelte andre som bodde i Holsdalen og Bergsdalen dette år. Peder Hartvigsen, Christen Hveding Christiansen, Hans Ulrik Rist Nielsen og Mathias Jacobsen og deres familier kommer vi tilbake til i slektsoversikten senere.

På plassen Nakken under Holsdalen treffer vi i 1865 husmannsenken Henrikke Jacobsdatter, 40 år. Hun har tre sønner:

 1. Edevart
 2. Jacob
 3. Johan

På plassen Toftan bor forpakter Anton Bjørnsen, 30 år, g.m. Edrikke Olsdatter, 28 år. Ingeborg Andersdatter, som er føderådskone og 64 år, bor i deres hus.

I Holsdalen bor også inderst og fisker Mathias Christophersen, 32 år, f. i Hamarøy og g.m. Alette Rolandsdatter, 29 år, f. i Buksnes prestegjeld, (Hag nedre). De har datteren Dorthea, som er 2 år, og en fosterdatter, Anna Hansdatter, som er 6 år. Mathias og Alette flyttet senere (kanskje alt i 1865) til Hag. Jacob Sørensen og hans kone, Beret Gjertsdatter, lever ennå, og er nå begge 77 år.

På plassen Leite under Bergsdalen treffer vi husmann med jord og fisker Iver Jørgensen, 33 år, og hans kone, Hanna Pedersdatter, dtr. av Peder Hartvigisen, 25 år, og deres to barn:

 1. Oluf 4 år
 2. Alette, 2 år. (Se om Alette under Hol gård).

Her i Bergsdalen bor også fisker og inderst Johan Eklund, 29 år, f. i Sverige, og g.m. Christine Christiansdatter, 26 år. De har sønnen

 1. Christian
 2. et udøpt pikebarn.

Også Jacob Olsen er inderst her i Bergsdalen, men også tømmermann. Han er 37 år og g.m. Marie Aarnsdatter, 28 år, f. i Vågan. De har sønnene

 1. Johan, 1 år
 2. Christen, 1 år, og så har Marie datteren
 3. Arntine Berntsen.

Folketellingen 1875

Når vi i 1875 kommer tilbake til Holsdalen og Bergsdalen for å holde en ny folketelling her, finner vi at Iver Jørgensen, den tidligere husmann, nå er blitt selveier og gårdbruker. Han har fått to sønner siden siste gang vi var her:

 1. Jørgen, f. 1866, husmann under Berg (se der)
 2. Henrik, f. 1869, (se nedenfor).

I Holsdalen er Peder Hartvigsen å treffe ennå som leilending og gårdbruker. Men her i Holsdalen er det også kommet en selveier, nemlig Petter Andreassen, g.m. Karoline Petersdatter.

Nils Hansen er husmann og fisker. Han er f. 1844 og g.m. Oline Pedersdatter, f. 1851. Deres barn er:

 1. Hanna
 2. Bernhard
 3. Peder

På plassen Leite under Bergsdalen treffer vi nå husmann og skomaker Peter Rasmussen og hans kone Kirsten Arntsdatter og deres tre barn,

 1. Elen
 2. Gusta
 3. Arnt

Anton Bjørnsen og Edrikke på Toftan er i god vigør ennå, og de har fått tre barn siden sist:

 1. Olette
 2. Jacob
 3. Odin

I 1875 var gårdens samlede besetning på 4 hester, 22 melkekyr, 7 ungnaut, 76 sauer, 4 geiter og 4 svin. Den samlede utsæd var 28 tønner poteter.

Matrikkelen 1891

Matrikkelen 1891, avfattet i henh. t. kgl. res. 1886:

Bruksnr. 1, Holsdalen, Roland Pedersen, urevidert matrikkelskyld 4 ort 16 skilling, revidert skyld 1 mark 88 øre.

Bruksnr. 2, Holsdalen, Petter Andreassen, urevidert skyld 4 ort 15 skilling, revidert skyld 1 mark 88 øre.

Bruksnr. 3, Toften nedre, Sjur Magnussen, urevidert skyld 2 ort 5 skilling, revidert skyld 91 øre.

Bruksnr. 4, Bergsdalen, Chr. Christiansen, urevidert skyld 3 ort 6 skilling, revidert skyld 1 mark 75 øre.

Bruksnr. 5, Bergsdalen, Iver Jørgensen, urevidert skyld 3 ort 5 skilling, revidert skyld 1 mark 75 øre.

Bruksnr. 6, Bergsdalen, Mathias Jacobsen, Hagbart Høydahl og Rasmus Mathiasen, urevidert skyld 1 daler 1 ort 11 skilling, revidert skyld 3 mark 50 øre.

Folketellingen 1891

Ved folketellingen i 1891 er Peder Hartvigsen blitt føderådsmann og bor hos sin sønn Roland Pedersen.

Husmann Nils Hansen, Nakken, er nå selveier og gårdbruker (selv sa han at han hele sitt liv satt på bygsla jord), og driver også skomakerarbeid og hustømring. Han og hustru Oline har nå fått fire barn til de tidligere tre:

 1. Hilmar, f. 1883,
 2. Dorthea Pedrikke, f. 1885,
 3. Albertine, f. 1887,
 4. Olav, f. 1890.

Iver Jørgensen ser vi av denne folketelling er f. i Fana ved Bergen i 1836, konen hans, Hanna Mathea, er f. i Buksnes i 1839.
Deres sønn, Oluf Berteus, f. 1863, er nå g.m. Amalie Hansine Thorsdatter, f. 1868. De bor hjemme hos Iver, og det samme gjør tre andre barn:

 1. Henrik
 2. Anna
 3. Marie

Hos Iver Jørgensen bor videre Andreas Peter Iversen, f. 1816, og Oline Johannesdatter, en enke, f. 1820.

Christen Christiansen, g.m. Johanna Andersdtr., driver i 1891 fremdeles sin gård selv, men i 1900 har han lagt opp, og er kårmann hos sønnene Johan og Lars, mens sønnen Albert Christensen, som er g.m. Synøve Andersdatter, driver gården Bakken (Steinhauan), bruksnr. 7.

I Bergsdalen treffer vi i 1891 videre forpakter Benjamin Olaus Nilsen, f. 1857 i Vega, g.m. Sofie Andersdtr., f. samme sted i 1858. De har fem barn, noen f. i Vega, andre i Stamnes:

 1. Anna Julie
 2. Olaf Peder
 3. Sandberg Jentoft
 4. Nikolai
 5. Vilhelmine

(Benjamin Nilsen ble gbr. i Sennesvik nedre, se der).

Mathias Jacobsen i Bergsdalen er nå føderådsmann på gården som Benjamin Nilsen forpakter. Konen hans, Hanna Oline Rasmusdatter, lever ennå, og de har to av sine barn boende hos seg,

 1. Petrine
 2. Frantz

Mathias Jacobsens eldste sønn, Rasmus, er gårdbruker og selveier.

På Skarpvolden treffer vi i 1891 husmann med jord og skinnfellarbeider Johan Eklund, eller Ekelund, som navnet hans nå skrives. Han var her jo så tidlig som i 1865. Sønnen

 1. Christian er nå reist sin veg,
 2. Det udøpte pikebarnet fra 1865 er nå døpt og har fått navnet Karoline Petrine. Så er her dessuten kommet tre barn til i dette hus:
 3. Ole Berteus
 4. Henrik Martin
 5. Johanna Petrine

Mathias Jacobsen lever ennå i 1900. Han er da 79 år gammel og bor hos Roland Pedersen og datteren

 1. Malene.

Hanna Oline, Mathias' kone, må nå være død, da hun ikke nevnes i folketellingen for dette år.

På Høystakkenden treffer vi i 1900 gårdbruker (småbruker) og selveier Helmer Hansen, f. 1864, g.m. Kristine Mathiasdatter, f. 1866. Deres barn er:

 1. Magda
 2. Alsine
 3. Hagbart (senere: Augusta, Hildur, Alfred og Dagmar).

På plassen Storhaugen bor husmann, murer og fisker Henrik Meyer, f. 1859 i Flakstad, g.m. Helga Johansen, f. 1866 i Vågan. Deres barn:

 1. Hilmar
 2. Albert
 3. Ludolf
 4. Betsy
 5. Anny

På Toftan nedre holder selveier Sjur Magnussen til huse, f. 1850 i Voss, g.m. Edrikke Olsdatter, f. 1838. De har to sønner,

 1. Magnus f. 1882
 2. Anton f. i 1884

På Toftan bor videre inderst og fisker Odin Antonsen, f. 1873 i Meløy, g.m. Anne Martinussen, f. 1863 i Hol. Odin var bygningsmann og var mye borte på arbeid. Deres fire barn er:

 1. Marie
 2. Astrid
 3. Anna
 4. Sigrid — den sistnevnte f. i 1899.

Oluf Iversen, sønn av Iver Jørgensen, er i folketellingen år 1900 oppført som selveier og gårdbruker i Bergsdalen. Han og hans hustru Amalie har sønnen

 1. Otto, f. 1889

Olufs foreldre. Iver Jørgensen og Hanna Pedersdatter, er nå kårfolk hos Oluf.

Rasmus Mathiassen, Østerbakk, f. 1850, g.m. Alette Pedersdatter, f. 1853, har i året 1900 fem barn:

 1. Albertine. f. 1881
 2. Mathilde, f. 1885
 3. Inga, f. 1888
 4. Rikard, f. 1891
 5. Emilie, f. 1896

På Østerbakk bor også fisker og inderst Bernhard Nilsen, f. 1871, g.m. Hanna Arntsen, f. 1872 i Flakstad. Deres barn er:

 1. Halfdan
 2. Oskar
 3. Alfegus
 4. Gustav (senere:
 5. Antonette,
 6. Bjørghild,
 7. Arne,
 8. Aslaug
 9. Nils).

Frantz, sønn av Mathias Jacobsen, losjerer hos Bernhard Nilsen.

På Leite bor i 1900 selveier og gårdbruker Ole Andreas Olsen. f. 1868, g.m. datter av Christen Christiansen, Amalie Kristine. Deres barn:

 1. Einar, f. 1895
 2. Agda, f. 1892
 3. Arne, f. 1895 (senere også Johanne).

Amalies søster, Ingeborg Marie, f. 1874, losjerer hos Ole og Amalie. Hun har en datter

 1. Dagmar Fredriksdatter (Wulff) f. 1900.

På Nygård bor Nils Hansen. Han og Oline har nå fått en datter igjen,

 1. Charlotte, f. 1893.

Og så vandrer vi til slutt til Myrsletten og hilser på selveier og gårdbruker Kristian Johansen, f. 1873, g.m. Hilda Jacobsen, f. 1875, og deres to sønner,

 1. Einar, f. 1895,
 2. Sigurd, f. 1897.

Så lar vi matrikkelen for 1907 tale:

Bruksnr. 1, Holsdalen østre, Roland Pedersen, skyld mark 1,29.

Bruksnr. 2, Holsdalen vestre, Emil Andreassen, skyld mark 1,63.

Bruksnr. 3, Toften nedre, Sjur Magnussen, skyld mark 0,91.

Bruksnr. 4, Sletenget nordre, Petter Andreassen, skyld mark 0,88.

Bruksnr. 5, Bergsdalen, lensm. C. H. Olsens enke, skyld mark 1,75.

Bruksnr. 6, Lauvland, Hagbart Høydahl, skyld mark 1,23.

Bruksnr. 7, Bakken (Steinhauan), Alfred Johannessen, skyld mark 0,83.

Bruksnr. 8, Austerbakk, Albert Johannessen, skyld mark 1,75.

Bruksnr. 9, Leite, Edv. Hansen, Leknes, skyld mark 0,53.

Bruksnr. 10, Nygården, Helmer A Hansen, skyld mark 0,18.

Bruksnr. 11, Sletta, Henrik Iversen, skyld mark 0,18.

Bruksnr. 12, Steinbakken, Henrik Iversen, skyld mark 0,05.

Bruksnr. 13, Høystakkenden, Helmer A. Hansen, skyld mark 0,32.

Bruksnr. 14, Aaneset, Petter Andreassen, skyld mark 0,16.

Og så er turen kommet til hjemmelsbrevene:

Bruksnr. 1, Holsdalen østre, av skyld mark 1,09.

 • Kgl. skjøte til Jacob Sørensen, tgl. 1853.
 • Kår til Jacob Sørensen og hustru, tgl. 1857.
 • Skjøte fra Jørgen B. Jentoft til Even Rolandsen og Nils Johan Edissen, Hag, tgl. 1864.
 • Skjøte fra E. Rolandsen og N. J. Edissen til Roland Pedersen for kr. 800, tgl. 1891.
 • Skjøte fra Roland Pedersen til Bjarne Pedersen for kr. 3000 med kår kr. 1500, tgl. 1939.

Bruksnr. 2, Holsdalen vestre, av skyld mark 1,69.

 • Skjøte fra Nils J. Edissen, Hag, og Even Rolandsen til Petter Andreassen, tgl. 1874.
 • Skjøte i Petter Andreassens bo til Emil Andreassen for kr. 2000, tgl. 1915.
 • Skjøte fra Emil Andreassen til Einar Pedersen for kr. 5000, tgl. 1918.
 • Skjøte fra Roland Pedersen til Peder Pedersen for kr. 5500, tgl. 1930, med kår.

Bruksnr. 3, Toftan nedre, av skyld mark 0,91. Utskilt i 1864 fra bruksnr. 1.

 • Kgl. skjøte til Jacob Sørensen, tgl. 1853.
 • Skjøte fra Jacob Sørensen til Jørgen B. Jentoft, tgl. 1853.
 • Skjøte fra Sjur Magnussen til Odin Antonsen for kr. 1500, herav løsøre kr. 500, med forbeholdt kår til selger og hustru, tgl. 1916.
 • Skjøte fra Odin Antonsens arvinger til Roald J. Johansen for kr. 10100, forbeholdt kår til Astrid og Sigrid Antonsen, tgl. 1955.

Bruksnr. 4, Sletenget nordre, av skyld mark 0,88. Utskilt i 1875 fra bruksnr. 5.

 • Skjøte til Johan og Lars Christensen for kr. 450 med kår til Christen Christiansen, tgl. 1896.
 • Auksjonsskjøte til Johan Christensen på denne eiendom, frasolgt Albert, Johan og Lars Christensen, for kr. 1150, tgl. 1915.
 • Auksjonsskjøte til Stamsund Sparebank for kr. 2000, tgl. 1933.
 • Skjøte fra Stamsund Sparebank til Anna Amundsen for kr. 1200, tgl. 1933.

Bruksnr. 5, Bergsdalen, av skyld mark 1,75. Utskilt i 1875 fra bruksnr. 4.

 • Skjøte fra lensmann C. M. Olsen, som fullmektig for O. A. Myhres arvinger, til Iver Jørgensen for 150 spdlr., med kår til Johanne Larsdatter, dat. 20/10 1871, tgl. 1878, med kår til Petrikke Christiansdatter, tgl. 1878.
 • Skjøte fra Iver Jørgensen til Oluf Iversen for kr. 1600 med kår, tgl. 1896.
 • Auksjonsskjøte til Henrik Iversen, fra-solgt Oluf Iversen, for kr. 4200 med kår, tgl. 1915,
 • Skjøte fra Henrik Iversen til Gisle Hansen for kr. 8000, tgl. 1947, med kår til selgeren, femårlig verdi kr. 2500.

Bruksnr. 6, Lauvland, av skyld mark 0,69

 • Auksjonsskjøte til Ove Tengmann for en halvdel og til Johanna og Christianna Tengmann for den andre halve del for kr. 800, tgl. 1878.
 • Skjøte fra søsknene Tengmann til Hagbart Høydahl og Rasmus Mathiasen for kr. 1150, tgl. 1889.
 • Skjøte fra Hagbart Høydahl til Peder Nilsen og Rasmus Mathiasen for kr. 4000, tgl. 1910.
 • Auksjonsskjøte til Ingvald Kristian Olsen for kr. 3700, frasolgt Hagb. Høydahl, tgl. 1913.
 • Skjøte fra Ingvald Olsen til Leonhard Olsen for kr. 2500, tgl. 1937. 6.
 • Skjøte fra Leonhard Olsen til Hilbjørg Olsen for kr. 5200, tgl. 1953. Ligger nå brakk.

Bruksnr. 7, Bakken (Steinhauan), av skyld mark 0,44. Utskilt i 1894 fra bruksnr. 4.

 • Skjøte fra Jacob Mathiasen til Alb. Christensen for kr. 450, med kår til faren Christen Christiansen, tgl. 1896.
 • Skjøte fra Alfred Johannesen til sønnen Arnoldus Johannesen for kr. 4800, løsøre kr. 1000. med kår til selger og hustru, tgl. 1955.

Bruksnr. 8, Austerbakk, av skyld mark 1,00. Utskilt i 1894 fra bruksnr. 6.

 • Hjemmelsbrev til Olette Johannesen, utlagt henne på skifte etter mannen, Alb. Johannesen, for kr. 4700, tgl. 1914.
 • Auksjonsskjøte til Johan P. Hag for kr. 4200, tgl. 1916.
 • Skjøte fra Henriette Pettersen til svigersønn Hans Knedahl for kr. 5000 med kår kr. 1250, tgl. 1933.

Bruksnr. 9, Leite, av skyld mark 0,53. Utskilt i 1893 fra bruksnr. 6.

 • Kjøpekontrakt fra Hagbart Høydahl til Ole Olsen for kr. 600, dat. 7/9 1894, tgl. 1897.
 • Auksjonsskjøte til Ole Olsen for kr. 500, tgl. 1919.
 • Skjøte fra Ole Olsen til Arne Olsen for kr. 6000, tgl. 1927.
 • Skjøte fra Arne O. Bergsdal ved Ingvald Blix til Nils Wiik for kr. 17000, tgl. 1952.
 • Skjøte fra Nils Wiik til Arne O. Bergsdal på dette bruk og bruksnr. 16 for kr. 12 000, tgl. 1953.
 • Skjøte fra Arne O. Bergsdal til Waldemar Johannesen for kr. 12500 på dette bruk og bruksnr. 16, tgl. 1954.
 • Skjøte fra Waldemar Johannesen til Gunnveig Johannesen på dette bruk og bruksnr. 16 for kr. 12500, tgl. 1955.

Bruksnr. 10, Nygården, av skyld mark 0,17. Utskilt fra bruksnr. 1 i 1898. Hverken Nils Hansen eller senere eiere hadde til 1911 sørget for å få hjemmelen i orden til denne eiendom.

 • Auksjonsskjøte til Bernhard Nilsen for kr. 850, frasolgt Helmer Hansen, tgl. 1942.
 • Skjøte fra Bernhard Nilsen til Fridtjof Johansen for kr. 2000, tgl. 1951.

Bruksnr. 11, Sletta, av skyld mark 0,18. Utskilt i 1902 fra bruksnr. 1.

 • Skjøte fra Roland Pedersen til Henrik Iversen for kr. 1000, tgl. 1904.
 • Skjøte fra Henrik Iversen til Alfred Johannesen for kr. 1500, tgl. 1911.
 • Skjøte fra Alfred Johannesen til sønnen Johannes Johannesen for kr. 5 500, på dette bruk og hus på bruksnr. 7, med kår til selger og hustru, tgl. 1955.

Bruksnr. 12, Steinbakken (Steinhauan), av skyld mark 0,05. Utskilt i 1901 fra bruksnr. 7.

Bruksnr. 13, Høystakkenden, av skyld mark 0,32. Utskilt i 1899 fra bruksnr. 1. 1. *Auksjonsskjøte til Helmer Hansen for kr. 1000, tgl. 1906.

 • Auksjonsskjøte til Hagbart Hansen for kr. 775, tgl. 1937.

Bruksnr. 14, Ånesset, av skyld mark 0,16. Utskilt i 1906 fra bruksnr. 2.

 • Skjøte fra skifteforvalteren i Petter Andreassens bo m.fl. til Hans Rode Jensen for kr. 1200, tgl. 1921.
 • Skjøte fra Hans Rode Jensen til Erling Alefcsander-sen for kr. 1150, tgll. 1925.

Bruksnr. 15, Fagerbakken, av skyld mark 0,44. Utskilt i 1914 fra bruksnr. 4. 1.

 • Auksjonsskjøte til Lars Kristensen, frasolgt Albert Kristensen, for kr. 1150, tgl. 1915.
 • Skjøte fra Lars Kristensen til sønn Magnus Kristensen for kr. 2500, med kår til selger og hustru, tgl. 1945.

Bruksnr. 16, Opdal, av skyld mark 0,50. Utskilt fra bruksnr. 8 i 1918.

 • Skjøte fra Johan P. Hag til Ole Olsen for kr. 1300, tgl. 1919.
 • Skjøte fra Ole Olsen til Arne Olsen for kr. 6000, tgl. 1927, med kår til selger og hustru. 3, 4, 5 og 6 — skjøter som tgl. på bruksnr. 9.

Bruksnr. 17, Nergård, av skyld mark 0,25. Utskilt i 1921 fra bruksnr. 8.

 • Skjøte fra Johan P. Hag til Hans Edvardsen for kr. 2000, tgl. 1921.
 • Skjøte fra Hans Edvardsen til Trygve Andreassen for kr. 2861, med kår til selger, tgl. 1949.

Bruksnr. 18, Brekka, av skyld mark 0,50. Utskilt i 1936 fra bruksnr. 6. Ingvald Olsen har hjemmel fra hovedbruket.

Bruksnr. 20, Skoglund, av skyld mark 0,39. Utskilt i 1952 fra bruksnr. 7.

 • Skjøte fra Alfred Johannesen til sønnen Albert Johannesen for kr. 500, tgl. 1953.

Litt slektshistorie for Holsdalen og Bergsdalen

Den første oppsitter i Holsdalen vi kjenner noe mer til enn bare navnet er Christen Herdagsen. Han var 37 år ved manntallet i 1701, og skulle altså da være født omkring 1664. Han var g.m. Ane Jensdatter. Christen og Ane hadde to sønner som vi kjenner.

 1. Johan, Den yngste av disse. Overtok en del av gården etter farens død.
 2. Hans, f.1695, Eldste sønn. Han nevnes i manntallet i 1701, men ellers kjenner vi intet til ham.

Johan Christensen var g.m. Riborg Pedersdtr. De hadde, så vidt vi har kunnet finne, sju barn:

 1. Gjert, f. 1734
 2. Kirsten, f. 1737
 3. Hartvig, f. 1740
 4. Peder, f. 1742
 5. Ole (vokste opp i huset hos Søren)
 6. Johannes (vokste opp i huset hos Søren)
 7. Anne Marie (vokste opp i huset hos Søren)

Johan Christensen døde før 1760. Søren Pedersen overtok gården etter ham.

Søren Pedersen, f. omkr. 1734, må vi anta var sønn av lensmann Peder Paulsen. Han var gift to ganger, annen gang med Malene Andersdatter, f. omkr. 1751, d. 1826. De hadde flere barn:

 1. Riborg, f. 1773
 2. Peder, f. 1777
 3. Maren Bergitha, f. 1780
 4. Anne Maria, f. 1781,
 5. Ingeborg, f. 1782,
 6. Hans, f. 1786, d. samme år
 7. Anders, f. 1784
 8. Elisabeth Margaretha, f. 1788
 9. Jacob, f. 1789 (se nedenfor)
 10. Hans, f. 1790
 11. Johanna, f. 1795

Om Søren Pedersens far, lensmann Peder Paulsen, vet vi så godt som. intet, bare at han var sønn til Paul Danielsen, gbr. i Bergsdalen. Hans hustru kjenner vi ikke navnet på. Men derimot kjenner vi tre av hans barn, utenom Søren, dog bare navnene på disse:

 1. Paul
 2. Ane Maria
 3. Lars (se nedenfor). Søren Pedersen var første gang visstnok g.m. enken etter Johan Christensen, Riborg Pedersdatter.

Det er mulig at det er ovennevnte Ane Maria, datter av Peder Paulsen, som i 1776 ble g.m. Hans Pedersen, Skulbru. Året etter fikk Hans Pedersen skjøte på en part av Holsdalen og flyttet hit. Hans Pedersen hadde flere barn:

 1. Johan Peter Greve, f. 1777
 2. Pernille Johanna, f. 1778
 3. Hedvig Sophia, f. 1780, g.m. Jonas Aronsen, Hag øvre,
 4. Christian Sejer, f. 1781
 5. Christian, f. 1782
 6. Dorthea Maria, f. 1784

Paul, sønn av Peder Paulsen, ble visstnok gift i 1779 med en Malene Bjørnsdatter, Fygle. Deres barn vi kjenner er:

 1. Peder, f. 1780
 2. Maren, f. 1786
 3. Lenert, f. 1788
 4. Bjørn, f. 1782, d. 1784
 5. Sophie, f. 1782, d. samme år
 6. Anne Sophie, f. 1781

Lars Pedersen var f. omkr. 1760, sønn av Peder Paulsen, g.m. 1) Karen Gabrielsdatter, f. ca. 1751, visstnok d. 1834. De hadde følgende barn:

 1. Hedvig (Helvig) Sophia, f. 1785
 2. Johanna, f. 1787, d. ung
 3. Guren Sophia, f. 1790
 4. Johanna Ursin, f. 1793 (se nedenfor)
 5. Abelona, f. 1796
 6. Anna Pauline, f. 1799

Annen gang var Lars Pedersen g.m. Anne Kristine Christophersdatter, f. 1806. De hadde sønnen

 1. Christopher Olai Rist, g.m. Anne Isaksdatter, Myklevik. Etter Lars Pedersens død ble Anne gift opp igjen med Robert Christensen, Myklevik.

Niels Andersen var ved folketellingen i 1801 46 år. Han var gift tre ganger. Med sin første hustru, Guren Sophia Pedersdatter, hadde han følgende barn:

 1. Kirsten, f. 1782, g.m. Nils Johansen (Rist), Berg,
 2. Helvig, f. 1783, visstnok død som lite barn
 3. Kristen, f. 1785, også død som barn
 4. Ane Maria, f. 1787
 5. Anders, f. 1788
 6. Jacob, f. 1790

Annen gang, i 1790, ble Niels Andersen g.m. Anne Elisabeth Johannesdatter, Bolle, som døde i 1794. Med henne hadde Niels to barn:

 1. Johannes, f. 1791
 2. Niels, f. 1793

Tredje gang ble Niels g.m. Guren Andersdatter, som ved folketellingen i 1801 var 47 år. De hadde da datteren

 1. Guren Sophie, f. 1797.

Kanskje var Hans Ulrik Rist Nielsen, som vi senere treffer som oppsitter i Bergsdalen, også sønn av Niels Andersen.

Rasmus Pedersen var født 1789 på Himmelstein, som sønn av gårdbruker på Himmelstein, Peder Rasmussen, og hustru Johanna Didriksdatter. Rasmus Pedersen var g.m. Malene Christophersdatter, d. 1861, 71 år gammel. Rasmus Pedersen var høvedsmann på egen storfembøring, som han rustet ut med egne folk og eget garnbruk. Den 9. mars 1850 forliste han i Buksnesfjorden i uvær. De ombordværende sju mann omkom alle. Disse var: Rasmus Pedersen, som da var 60 år, Rasmus Pedersen fire sønner:

 1. Peter, 30 år
 2. Sivert, 27 år
 3. Didrik, 22 år
 4. Frantz, 20 år

Videre omkom hans leikar, Jens Olsen, 24 år, og hans husmann, Lars Hermannsen, Toftan, 40 år.

Rasmus og Malene hadde datteren

 1. Hanna, g.m. Mathias Jacobsen (se nedenfor).

Søren Pedersens sønn, Jacob, var g.m. Beret Gjertsdatter, f. 1789, død 1868. Jacob Sørensen døde to år senere, i 1870.

Christian Johannesen, f. 1792, d. 1853, var g.m. Johanna Ursin Larsdatter, f. 1793, d. 1880, datter av Lars Pedersen, Bergsdalen. Hun var jordmor. De hadde flere barn:

 1. Lars Johan Ribe, f. 1820
 2. Malene Anne, f. ca. 1826, gift i 1852 med enkemann Carl Andreas Johannesen, Opdøl
 3. Christen Hveding, f. 1832, g.m. Johanna Karoline Andersdatter, f. 1832. Barn (6 barn døde som små) :
  1. Albert Olai, f. 1862, g.m. 1) Synnøve Andersdatter, f. 1875 i Hafslo, 2) med Berntine fra Haukland i Borge
  2. Johan Martin, f. 1866, g.m. Anna Enoksdatter, f. 1871. De hadde mange barn, men bare 2 levde opp. Dessuten hadde han stedatteren Olga, f. 1891. De er alle gift og bor i Trondheim.
   1. Ragna, f. 1901
   2. Ingvald, f. 1907
  3. Amalie Kristine, f. 1867, g.m. Ole Olsen, Bergsdalen. Deres barn :
   1. Agda, f. 1891, g.m. Hans Berg, Sørreisa, 2 barn
   2. Einar, d. 1925, g.m. Petra fra Bolla, 2 barn,
   3. Arne, f. 1899, g.m. Hildur Simonsen, 1 datter
   4. Johanne, f. 1907, ugift.
  4. Lars Olai, f. 1871, g.m. Berntine, datter av Leonhard Larsen, Haugen i Skaftnes. De hadde 6 barn :
   1. Jenny Kristine, f. 1899, g.m. Håkon Kunze, Reine, 1 sønn. Både hun og mannen døde i 1933. Hun hadde en datter, Eva Texmo, som er g.m. Olvar Salomonsen, 4 barn.
   2. Lovise Leonore, f. 1901, g.m. Alfons Jensen, Værøy, 10 barn
   3. Leander, død som spebarn
   4. Magnus, g.m. Signe Nilsen, Sennesvik, en pleiesønn, Bjørnar, flymajor, som omkom ved en flyulykke
   5. Annie, f. 1908, g.m. Torleiv Steinbakk, Valberg, 2 døtre
   6. Kristen, g.m. Gudrun Akselsdatter, Leknes, 1 sønn, Bjørn.
  5. Ingeborg Marie, f. 1874, d. 1939, g.m. Hans Edvardsen, Austnesfjord. Hennes barn :
   1. Dagmar ble f. 1900 og ble lærerinne i Storfjord, g.m. Ingvald Blix (se Herteigen)
   2. Signe Wulff (Vises til slektsoversikten for Helle) og en pleiedatter, Ester Nergård, f. 1918. Hun bor på Skarpvollen og er g.m. Trygve Andreassen, sønn av Albert Andreassen, Finstad. De har 6 barn.
  6. Hans, døde fem år gammel.
 4. Ole Jentoft, f. 1834, d. 1854
 5. Lovise Regine, f. 1836, d. 1854
 6. Petrikke Sophia, f. 1818, d. 1918, g.m. Hans Ulrik Rist Nielsen, Bergsdalen. Hun oppnådde en alder av 100 år og ble tipp-tipp oldemor. Barn:
  1. Carl Johan, f. 1842, g.m. Guren Israelsdatter, datter av Israel Jacobsen og søster til Johan Israelsen, Hol,
  2. Nils Peder, f. 1844, d. 1930, g.m. Oline Pedersdatter, f. 1851, d. 1922, datter av Peder Hartvigsen, Holsdalen,
  3. Henrika Sophie, f. 1848, g.m. Hagbart Høydahl
  4. Frantz Christian, f. 1851, g.m. Elise Henrikka Sofie Nilsen, f. 1853 på Ballstad, datter av Nils Peter Olsen,
  5. Christense Henrikke, f. 1839, g.m. Johan Eklund.
 7. Elen, f. 1815, g.m. Israel Jacobsen, Hol
 8. Karen Anna, f.. 1822, d. 1842
 9. Lars, f. 1838
 10. Olette, f. 1835

Johanna Ursin hadde også en datter som brente seg i hjel i en potetgryte, sier kirkeboken. Dessuten to barn som døde som småbarn.

Hans Ulrik Nielsen døde i 1869, 53 år gammel.

Mathias Krog Jacobsen, f. 1821, var g.m. Hanna Oline Blix Rasmusdtr., f. 1821, d. 1891. Deres barn:

 1. Rasmus Christian, f. 1850 ble i 1877 g.m. Alette Bergitte, datter av Peder Hartvigsen, Holsdalen, f. 1853. De hadde disse barn:
  1. Dina, f. 1878
  2. Albertine, f. 1881
  3. Mathilde, f. 1885
  4. Inga Marie, f. 1888
  5. Rikard, f. 1891
  6. Emilie, f. 1896
 2. Petrine Fransine, f. 1852
 3. Jacob Martin, f. 1857
 4. Ingeborg, f. 1855
 5. Frantz, f. 1859
 6. Malene Jacobine, f. 1862 ble i 1884 g.m. Roland Angel Pedersen, sønn av Peder Hartvigsen, Holsdalen, f. 1862. Deres barn:
  1. Henriette, f. 1888
  2. Arnolda, f. 1891
  3. Einar, f. 1893, d. 1924
  4. Ragnhild, f. 1896
  5. Pauline, f. 1898
  6. Elvine, g.m. Hans Knutsen, Offersøy
  7. Astrid g.m. Nils Sandsund, Fygle (se der).
  8. Bjarne, f. 1906, g.m. Borghild Akselsdtr., Leknes
 7. Hilde

Roland Pedersen hadde i alt 13 barn, hvorav 8 vokste opp.

Peder Hartvigsen var f. 1815 i Sennesvik og d. i 1896. Han ble i 1850 g.m. Dorthea Kristiane Rolandsdatter, Hag, f. 1823, d. 1893. Deres barn:

 1. Alette Bergitte, f. 1853, g.m. ovenfor nevnte Rasmus Mathiasen
 2. Albert Olai, f. 1858
 3. Oline, f. 1851, g.m. Nils Peder Hansen, sønn av Hans Ulrik Rist Nielsen, Bergsdalen. Deres barn.
  1. Hanna, f. 1869
  2. Bernhard, f. 1871
  3. Peder, f. 1874
  4. Helmer (Hilmar), f. 1883
  5. Dorthea, f. 1885
  6. Albertine, f. 1887
  7. Olav, f. 1890
  8. Charlotte, f. 1893
 4. Roland Angel, f. 1862, gbr. i Holsdalen, g.m. ovenfor nevnte Malene Mathiasdatter, Bergsdalen.

Vi kjenner ikke flere av Peder Hartvigsens barn enn disse fire.

Peter (Petter) Andreassen var f. 1848, sønn av Andreas Pettersen, Leknes, g. i 1873 m. Karoline Petersdatter. Vi viser til hva det står skrevet om ham under Hol gård.

Emil Andreassen var f. 1875 i Holsdalen, sønn av Petter Andreassen, d. 1948, g.m. Marie Heide, f. 1880 i Bindal, d. 1949. Deres barn:

 1. Astrid, f. 1903, g.m. Halfdan Jentoft, Petvik (bor der), 4 barn
 2. Karoline, f. 1905, g.m. Peder Riise
 3. Ester, f. 1907, g.m. Nils Høva
 4. Petter, f. 1910, g.m. Emilie Johansen, f. 1917, datter av Ole M. Johansen, Petvik
 5. Gunnar, f. 1915, ugift, kjøpmann
 6. Hermann, f. 1913, g.m. Solveig Karlsen, bosatt på Hol (se der)

Peder Thomas Lind (Pedersen) er f. 1890 på Holand i Buksnes, sønn av gbr. Peder Hansen, og g.m. Helga Marie, f. 1887 i Offersøy i Buksnes, datter av Thomas Abrahamsen. Deres barn:

 1. Trygve, f. 1917, g.m. Nelly Andreasen
 2. Thea, f. 1918, g.m. Svein Henriksen
 3. Rolf, f. 1920, g.m. Astrid Magnusen
 4. Solveig, f. 1922, g.m. Tørris Sørheim

Roald Johan Johansen, Toftan nedre, er f. 1922 i Svolvær. Han er ugift. Hans far er Martin Johansen, f. 1894 i Bjørnskinn i Vesterålen, og hans mor er Anna, f. Antonsen, f. 1897 i Toftan i Hol.

På Sletenget bor Bernhard Amundsen, f. 1891 på Berg i Hol, sønn av Amund Henriksen, og g.m. 1) Josefine Thomasen, f. 1882, d. 1924, 2) med Anna Nikoline, f. 1902 på Holand i Buksnes, datter av Nikolai Andreasen. Hans barn. i første ekteskap:

 1. Anna, f. 1914, g.m. Trygve Myrland
 2. Thomas, f. 1916, g.m. Jarhild Hansen
 3. Petra, f. 1918, g.m. Gisle Hansen. De bor i Bergsdalen. Barn :
  1. Jorun
  2. Henrik
  3. Britt
  4. Per Gunnar
 4. Nikolai, f. 1921, g.m. Karla Stub og i annet ekteskap:
 5. Arne, f. 1934
 6. Bjørg, f. 1936

Gisle Hansen er f. 1913 i Bergsdalen, pleiesønn av Henrik Iversen og Hilda, f. Johansen.
Henrik Iversen var f. 1869 i Bergsdalen, d. 1951, g.m. Hilda, f. 1870 på Bolle i Buksnes, d. 1955.

Leonhard Olsen, Lauvland, er f. 1883 i Borge, g.m. Therese, f. 1883 på Fredvang i Flakstad. Deres barn:

 1. Petter, f. 1907, g.m. Bjørghild, Fygle
 2. Ingvald, f. 1909, ugift
 3. Uldrikke, f. 1911, g.m. Alf Uldriksen
 4. Levie, f. 1913, g.m. Peder Ivesdal
 5. Hilbjørg, f. 1918, ugift
 6. Leander, f. 1920, g.m. Ranveig Ivesdal
 7. Mathilde, f. 1923, g.m. Willy Holsten

Alle er reist fra Hol, og huset står tomt.

Alfred Johannesen, Bakken (Steinhauan), er f. 1873 på Himmelstein i Buksnes, sønn av fisker Johannes Olsen, f. 1826 i Hol, d. på Bolle i Buksnes 1905, og Kristiana, f. Andreasen, f. på Himmelstein 1836, d. på Bitterstad i Vesterålen 1922.

Alfred er g.m. Sanna, f. 1874 på Uttakleiv i Buksnes, datter av fisker Johan Jensen.

Alfred og Sanna har følgende barn:

 1. Bernhoff, f. 1901, g.m. Hjørdis Markussen
 2. Alsine, f. 1903, g.m. Angell Klausen
 3. Johannes, f. 1905, ugift
 4. Arnoldus, f. 1907, ugift
 5. Waldemar, f. 1909, g.m. Gunnveig Johansen
 6. Aslaug, f. 1911, g.m. Ingvald Andreassen
 7. Albert, f. 1920, g.m. Tordis Karlsen, f. 1917 på Sætran i Hol. datter av Joakim Karlsen. Barn:
  1. Marit
  2. Terje

Hans Knedahl, Austerbakk, er f. 1903 i Steigen, g.m. Karen, f. 1908 i Hol, datter av Johan Pettersen og Henriette. Johan Pettersen var f. på Hag i 1876, d. 1932 i Bergsdalen. Henriette er f. 1878 i Holsdalen.

Hans Knedahl og hustru Karen har fire barn:

 1. Johanne, f. 1931, g.m. Fridtjof Johansen, Nygården,
 2. Odd
 3. Kirsti
 4. Ragnhild

Fridtjof Johansen er f. 1928 på Skaftnes/Ure, sønn av fisker Ragnvald Johansen, som døde på Skaftnes i 1954, og Dagny Minerva, f. Hansen, f. i Sennesvik. Fridtjof og Johanne Johansen har to barn:

 1. Reinhardt
 2. Karl-Helge

Bernhard Nilsen, Nygården, er f. 1872 i Øverdalen i Hol, sønn av fisker og trearbeider Nils Peder Hansen, f. 1844 i Bergsdalen, d. 1930 i Holsdalen, og Oline, f. Pedersen, f. i Øverdalen i Hol 1851, d. 1922 i Holsdalen.

Bernhard Nilsen er g.m. Hanna, f. 1873 i Flakstad. Deres barn:

 1. Halfdan, f. 1893, g.m. Karoline
 2. Oskar, f. 1895, g.m. Arnolda Larsen, 4 barn,
 3. Alfegus, f. 1897, g. to ganger i U.S.A., død,
 4. Gustav, f. 1899. g.m. Nikoline
 5. Albin, f. 1902, d. 1903
 6. Antonette, f. 1904. g.m. Karl Strømsheim
 7. Bjørghild, f. 1907, g.m. Joakim Lingås
 8. Nils, f. 1909, g.m. Amalie
 9. Aslaug, f. 1912, g.m. Karstein Fredriksen
 10. Arne, f. 1917, g.m. Gerda Magnusen

Helmer Hansen, Høystakkenden, var f. 1864 på Skulbru, d. 1944, g.m. Kristine, datter av Mathias Christophersen, Holsdalen og Hag, f. 1866 på Hag, d. 1927. Deres barn:

 1. Magda. f. 1889, d. 1931, g.m. Ole M. Olsen
 2. Augusta, f. 1901, g.m. Hagbart Markussen, Petvik
 3. Alfred, f. 1903, d. 1933, g.m. Hjørdis Anfinsen
 4. Hildur, f. 1906, g.m. Alfred Danielsen.
 5. Dagmar, f. 1909, g.m. Gunnar Larsen, (bor Petvik, se der),
 6. Hagbart, f. 1898, gm. Mathilde, f. 1904 på Vold i Buksnes, datter av Martin Fredriksen. Barn :
  1. Alfred, f. 1927, g.m. Herbjørg Karlsen
  2. Karleif, f. 1930
  3. Arvid, f. 1934
  4. Evelyn, f. 1945

Erling Berg (Aleksandersen) er f. 1891 på Toftan i Hol, sønn av Alexander Andreasen, som døde på Toftan i 1904, og Eugenie (Hågenia), f. 1860 på Uttakleiv i Buksnes, d. i Holsdalen 1944. (Se under Berg). Erling Berg har vært gift tre ganger:

I første ekteskap var det to barn:

 1. Arvid, f. 1928
 2. Bjørg, f. 1929

Det andre ekteskap var barnløst.

I tredje ekteskap er der følgende barn:

 1. Torbjørn
 2. Laila
 3. Odd
 4. Jan
 5. Liv
 6. Ingfrid

Odin Antonsen, Toftan nedre, var f. 1872 på Toftan, sønn av Anton Bjørnsen, — d. 1952, g.m. Anna (Ane) Martinusen, f. 1862 i Meløy, d. 1934. De hadde, fem barn:

 1. Marie, f. 1892
 2. Astrid, f. 1895
 3. Anna, f. 1897
 4. Sigrid, f. 1899
 5. (uleselig navn) f. 1902, d. 1938

Vi skal ta med noe om Christen Hvedings barnebarn:

Albert hadde 2 barn i første ekteskap,

 1. Hans, f. 1886, g.m. Petra fra Vesterålen, de bosatte seg i Narvik
 2. Amanda, som døde som spebarn.

I sitt ekteskap med Berntine hadde Albert datteren

 1. Synnøve, som er gift i Narvik og har 4 barn.

Om Christian Johannesens datter Petrikke kan nevnes at hun hadde kår og bodde som enke i mange år hos sin datter Kristense (kalt Kristine).
Hun var g.m. Johan Eklund, sønn av Bengt Olof Eklund, torpare i Jemtland.
De bodde på plassen Skarpvollen. Han var en flink skinnfellmaker, og han og Christen Christiansen fant på å lage treplater med vakre mønster på, som de trykte med noen slags sverte på skinnsiden av fellene. De hadde 5 barn.