Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Horn, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Elly Marie Berg (1921 - 1994)
  Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, SAT/A-1459/861/L0878: Klokkerbok nr. 861C04, 1917-1928, s. 41 Født
 • Hilda Konstanse Pauline Kvitblik (1901 - 1988)
  Nordland, Troms fylke, Evenes i Ofoten, Ministerialbok nr. 863A11 (1897-1906), Fødte og døpte 1901, Side 74
 • Theodor Alf Utne (1909 - 1976)
  Nordland fylke, Flakstad i Flakstad, Ministerialbok nr. 885A07 (1905-1915), Fødte og døpte 1909, Side 25 Folketelling 1910 Folketelling 1920
 • Asbjørg Leidun Bergljot Barosen (1914 - 1995)
  Nordland fylke, Sortland i Sortland, Ministerialbok nr. 895A08 (1905-1915), Fødte og døpte 1914, Side 85 Folketelling 1920
 • Jens Harder Barosen (1915 - 1986)
  Folketelling 1920

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 3.HORN

Gårdens navn

Her brukes formen Hornn (1567, 1610), Horne (1614), men fra 1667 som regel Horn.
Navnet må ha sin grunn i en fjelltopp bak gården, mener Rygh, og det kan man vel være enig med ham i.

Beliggenhet

//media.geni.com/p13/7c/1b/5f/2b/5344483f82cae73a/parti_av_garden_horn_large.jpg?hash=909ddbf09c7aff557b83469d6dbaa4a678b10b621d4448a4008f51f78d42d4a8.1696316399Parti av gården Horn. I forgrunnen Petter Bjørnsens gård.Horn gård ligger nordvendt, med Hornheia (Haugheias fortsettelse vestover) i ryggen. Denne hei stiger ganske bratt opp fra gårdens innmarker, men når ingen større høyde, og det hele fjell er gresskledt. Horn ligger ellers på overgangen fra havbukta Haugvika til Nappstrømmen, og fra gårdens sørlige del har man utsikt både nordover til Nordhavet, og sørover til Vestfjorden. Nattsola skinner både nordover til Nordhavet, og sørover til Vestfjorden. Nattsola skinner vakkert her gjennom «porten» ut mot nord, og Nappstrømmen stryker med ganske god fart forbi oddene her, hvor det er nokså langgrunnt og farlig for ukjente ferdesfolk i båt — var det iallfall, før de verste undersjøiske steinene og grunnene ble oppmerket med staker og støtter. Ulykker har skjedd her, sikkert mer enn én gang. — Horn hører sikkert til de gårder i bygda som tidlig mistet sin skog, men den er tildelt adskillige arealer torvmyr. Havnegangen er middels bra. Landingen ved stranda er svært ugrei i pålands vær, og kan under uvær være helt sperret. — Men slik gården ligger her like ved den store ferdselsvei til sjøs, med lettvint adkomst både til ytter- som til innersidens fiskehav, ble den sikkert meget tidlig tatt i besittelse som høvelig boplass av beinangelfiskere og jordmenn som rasket sammen fôr til en liten nødtørftig buskap.

1610

Og hvem møter vi så her år 1610? Jo, Knud på Hornn, leilending, som har to punds leding og yter sin skatt med 1½ daler. Senere, forresten allerede 1615 opptrer som hans nabo, grannen Paul, og i 1619 er det også en Daniel og en Hans som deler naboskapet; de tre sistnevnte har punds leding. Hans og Daniel viser seg forresten å være husmenn, og Knud har som fulllønnsdreng Erik på Hornn, og Hans som halvlønnsdreng. — Knud nevnes siste gang i 1627.

1630 er det Jens Brun som har halv vågs leding, enken på Hornn har da punds leding, muligens Knuds enke, og Oluf er da den tredje leilending her. Denne Jens Brun er 1645 selv femte, mens enken bare er selvannen, og Oluf nevnes ikke; han fordufter like plutselig som han dukker opp. Skattemanntallet 1650 viser at Jens Brun bruker 1 våg, og at cannikene i Trondheim eier og bygger den hele gård, som utgjør en vågslege jord. Hans husmann er Gabriel.

Generaljordeboken 1667

Generaljordeboken 1667 omtaler Jens Brun som besitter av hele Horns jord. Han sår 1 td. bygg, har 7 kyr, 2 ungnaut, seks sauer og 1 hest. Ingen brenneved, «derfor dess godhed søykes 1 pund». Og senere utgjør skylden 1 våg og 1 pd. Jens Brun var år 1666 41år gml. og hadde tre sønner.

Odelsskattemantallet 1681

Odelsskattemantallet 1681, omtaler Horn, 2 våger, som tilhørende Hermans Skuldt, men dette må sikkert være en gård med samme navn, kanskje Horn i Valberg, for l690 er det jo fremdeles cannikene i Trondheim som er eier av den hele gård, 1 v. og 1 p., eller 4 pund, og Jens Brun bruker da bare 2 pd., mens en ny mann ved navn Peder, som forresten er Jens Bruns sønn, bruker to pund. Allerede 1695 har Peder Jensen overtatt bygsel for den hele gård, og gården sees da lagt under Buksnes canony (kirke).

Men Peder Jensen ble ingen gammel gardmann på Horn; allerede før år 1700 er i hans sted kommet en Søren Sørensen som bruker av den hele gård; han er da 32 år gml. På gården sitter da også to husmenn, Johan Paulsen, 57 år, og Henrik Hansen, 30 år.

1720, da gården har fått løpenr. 173. er Johan Greer Nilsen bygsler av den halve eiendom, 2 pd., mens Anders Hansen bygsler den annen halvpart. Imidlertid er det Pernilles korte frøkenstand både med Johan Geer og Anders Hansen, for 1725 er det før nevnte Jens Bruns yngste sønn, Johannes Jensen, som har bygslen av den hele gård. Men så er det kort prosess med ham også, idet Erik Johansen (eller Johannessen) som kan være Johannes Jensens sønn) har overtatt sammen med en Rasmus Mathisen, allerede før 1735.

11/10 1731 er det skifte etter avgangne Adelus Madtzdatter, enkemann Johannes Jensen Brun. Barn:

 1. Erik, gift.
 2. Christen, «svag og umyndig».
 3. Elisæus, myndig.
 4. Johannes, 18 år.
 5. Maren, g.m. Rasmus Mathisen, husmann på stedet, altså på Horn. Av kreaturer nevnes 4 kyr, pris 2 rdl. stk., 1 kvige, 2 halvmarkkviger, 1 halvmarkokse, 1 kalv, 5 voksne sauer á 3 mark, 1 gjeldvær, 3 lam á 1 mark, 5 voksne geiter á 3 mark, 1 kid for 1 ort, 3 bukker og en 10 års gjelke (hest). Brutto formue 39 rdl., 2 ort og 4 sk. Enkemannen ble sittende i uskiftet bo.

Nå blir det mere fasthet over bygslen på Horn. Erik Johansen (Johannessen) og Rasmus Mathisen, som hver bruker 2 pd. (det er sikkert bare noe tøv at han er husmann), og der er ingen forandringer før etter 1760, da Johannes Eriksen, vistnok sønn av Erik Johannessen, og en tilflytter til gården, Hans Knudsen, er kommet i Rasmus Mathisens sted.

1766 nevnes Erik Johannessen siste gang, og Hans Knudsen faller bort engang i tiden mellom 1767 og 1770, og i hans sted kommer Peder Andersen, hvis far, Anders Sivertsen, var husmann på Gravdal.

Peder Andersen bygslet , halvdelen av gården Horn, hvor han satt som jordmann og fisker til sin død i slutten av 1790-årene. Han ble i 1772 g.m. Maren Ebenhardsdtr. Rosendahl, fra Fygle. Hennes oldefar var klokker Hans Arntsen, bosatt på Hag, hennes bestefar Svend Hansen, Fygle, og faren en kobbersmed fra Rosendahl i Ryfylke, Ebenhard Ludvigsen, som døde hos sin svigersønn Peder Andersen på Horn.

Samtidig med Peder Andersen nevnes også en Peder Pedersen som bygsler og bruker på gården, men denne Peder Pedersen kan ikke være Peder Andersens sønn, som først ble f. 1774. 1770 er det således Peder Andersen, Peder Pedersen og Johannes Eriksen som bygsler og bruker Horn. 1772 nevnes igjen disse tre som jordmenn, og Peder Andersen har da som sine tjenere Gjert Ebenhardsen og Bernt Andersdtr.

Der nevnes dette år også to inderster: Johan Johansen og hustru, «almisselemmer», (fattiglemmer), og Erik Johansen (Johannessen) og hustru.

1775 bruker

1778 har gården fått matr.nr. 44, og brukerne er helt frem til 1790 de samme tre.

I manntallet over kverner 1781 nevnes der ingen kvern under Horn, men 1785 har Peder Andersen bygget kvern, og det må vel være i elva ute på Hattan han lar den ramle og gå.

30/8 1785 er det skifte etter Maren Mathiasdtr., Horn, enkemann Peder Pedersen. De har ingen barn, da avdødes arvinger er hennes bror Hans Mathiassen, Øvre Hag, halvsøstrene Rebekka Jacobsdtr., g.m. Henrik Johansen, Farstad, og Bereth Jacobsdtr., død, men etterlater seg et barn, hvis navn ikke nevnes. Boets brutto formue utgjør 117 rdl., 2 ort og 6 sk., arv til deling 28 rdl., 2 ort og 13 sk. Der nevnes et sølvbeger, merket C:J:S:, et par små sølvskospenner, samt 2 kyr og 1 kvige.

12/9 1788 er det skifte etter Malene Jensdtr., Horn, enkemann Johannes Eriksen. Barn:

 1. Aleth, 23 år
 2. Maren, 18 år
 3. Ericha, 15 år
 4. Sara, 11 år Arv til deling 46 rdl., 5 ort og 20 sk. Av sølv et sølvsvamphus.

1795 er Johan Israelsen kommet i Johannes Eriksens sted. År 1800 nevnes Peder Andersens kvern, men den er nå ubrukelig, så den var vel noe skrap fra først av. Peder Andersen er da død, idet skiftet etter ham avsluttes 6/7 1799. Nå er det hans enke Maren Ebenhardtsdtr. som sitter med bruket, inntil sønnene Peder Pedersen, som kalles den yngre, i motsetning til den eldre, som nå har fulgt oss lenge, og Anders Pedersen som overtar engang mellom 1800 og 1805. Der er da fire brukere på gården, som hver bruker 1 pd., nemlig Peder Andersens enke, Peder Pedersen den eldre, Peder Pedersen den yngre og Anders Pedersen. Nevnte Johan Israelsen gav bare en kort gjesterolle her. Peder Andersens enke nevnes ennå 1810.

Folketellingen 1801

Men la oss, innen vi går videre, høre litt av folketellingen 1801: Maren Ebenhardsdtr., i enkestand, 65 år, lever av sin gård. Barn:

 1. Peder Pedersen, 30 år, ugift.
 2. Anders Pedersen, 24 år ,ugift.
 3. Abraham Pedersen, 19 år (vi hørte om ham under Haug).
 4. Anne Pedersdtr., 23 år.

Eldste sønnen, Peder Pedersen, ble senere g.m. Johanna Johannesdtr., datter av Johannes Gjertsen, Haug.

Anders Pedersen sees ikke være gift.

Anne Pedersdtr., g.m. Anders Hansen, Sund. Gjert Pedersen, død ugift.

Abraham Pedersen, gbr. på Haug.

Den eldste av disse søsken er Rachel Pedersdtr., g.m. Hans Henriksen, Græna.

Den neste oppsitter på Horn nevnte år er Peder Pedersen, den eldre, bonde og fisker, 66 år, og nå g.m. 2) Bereth Andersdtr., 56 år. De ser ikke ut til å ha noen barn, idet der bare nevnes et fostebarn.

Tredje oppsitter er Johan Israelsen, bonde og fisker, 37 år, g.m. Maren Johansdtr., 35 år.

6/7 1799 er det som før nevnt skifte etter Peder Andersen, enke Maren Ebenhardsdtr., med laugverge Christen Danielsen, Haug. Boets brutto formue utgjør 993 rdl., 4 ort og 8 sk., arv til deling 883 rdl., 5 ort og 3 sk. Av sølv nevnes: 1 sølvskje, 1 stort sølvbeger, 3 par andre sølvskjeer og 1 forgylt sølvtomling. Der var således ganske stor velstand til huse her.

10/1 1801 er det skifte etter dreng Gjert Pedersen, «der bodde hjemme hos sin moder på Horn.» Arvinger er moren Maren Eberhardsdtr., og avdødes søsken, Peder Pedersen, Anders Pedersen, Abraham Pedersen, Rachel Pedersen og Anne Pedersen. Arv til deling 100 rdl., 4 ort og 12 sk.

21/9 1804 er det skifte etter jordmann Johan Israelsen, Horn, enke Maren Johannesdtr. Barn:

 1. Bereth Maria Johansdtr. 4½ år,
 2. Johan Johansen. (Her i skiftet kalles mannen Johannes Israelsen, og det er sikkert det riktige farsnavn). Boets formue 122 rdl. og 13 sk., men gjelden er større, så det er falitt.

21/5 1805 er det skifte etter jordmann enkemann Johannes Eriksen, Horn. Barn:

 1. Maren
 2. Ericha Johannesdtr. Arv til deling 15 rdl., 2 ort og 5 sk.

4/5 1811 er det skifte etter gardmann Peder Pedersen, den eldre, Horn, enke Bergitte Andersdtr. Ingen barn. Avdødes søster Martha Pedersdtr., 50 år, arver, og arven er 73 rdl., 3 ort og 7 sk.

1813 kommer der en ny jordmann til Horn, Hans Edisen, som fått sitt bygselbrev utstedt av sokneprest Westervaldt den 12/3 1813, tingl. 1/7 s.å. på et pund i Horn.

Så er det da de tre jordmenn Peder Pedersen, broren Anders Pedersen, og Hans Edisen, som sitter her side om side så lenge vi her kan følge dem, til etter 1825.

15/5 1827 er det skifte etter styrmann Nils Olsen Lund, Horn av Buksnes, enke Anna Sal, Lund. Avdødes to brødre, den ene i Trondheim, den andre i Nummedalen (Namdal), nevnes, men boet er ellers fallitt.

Peder Pedersens barn er:

 1. Petter Andreas Pedersen, f. 1821, omkom på Vestfjorden den store stormdag 11/2 1849 sammen med sin farbror, Abraham Pedersen, Haug, var g.m. Andrea Johannesdtr. som senere ble gift i Valberg.
 2. Jens Meyer Olai Pedersen, f. 1822, g.m. Mette Susanna Jacobsdtr., Ballstad.
 3. Iverine Bergitte Pedersdtr., f. 1823,. g.m. Knud Michalsen, Skotnes, gbr. på Horn og selveier her.
 4. Bjørn Anton Ursin Pedersen, f. 1830, g.m. 1) Mette Benjaminsdtr. fra Bjørnør. 2) med Caroline Andersdtr., f. 1838 på Finstad i Hol (eller Leknes), d. 1915 som kårenke på Horn. Bjørn Pedersen overtok sin avdøde bror Petter Pedersens gårdpart i Horn.
 5. Maren Gjertine Frank Pedersdtr., f. 1826, g.m. Hans. Enoksen, Haug, f. 1822.

Matrikkelen 1838

Horn,

Løpenr. 6, Hans Edisen, skyld 3 ort og 9 sk.

Løpenr. 7, Peder Pedersen, skyld 1 dl., 1 ort og 17 sk.

Løpenr. 8, Anders Pedersen, skyld 3 ort og 9 sk.

1/12 1845 er det skifte etter gårdmannskone Randine Johanna Olsdtr., Horn, enkemann Mathias Knudsen. Barn:

 1. Karen Dorthea Mathiasdtr., 10½ år,
 2. Elias Jørgen Mathiasen, 7½ år, (Klaustranda).
 3. Ingeborg Olava Mathiasdtr., 4 år. Arv til deling 349 rdl., 1 ort og 10 sk.

6/10 1847 er det skifte etter gardmann Peder Pedersen, Horn, og forhen avdøde hustru Johanna Johannesdtr. Arvinger er barna,

 1. Petter
 2. Jens
 3. Bjørn
 4. Iverine
 5. Maren Pedersen Arv til deling 898 rdl., 1 ort og 17 sk.

Og 24/12 1850 er det skifte etter gbr. Petter Pedersen, Horn, enke Caroline Johansdtr. Barn:

 1. Petronelle Pettersdtr. Arv til deling 12 rdl., 4 ort og 21 sk.

Folketellingen 1865

I 1865 sitter Christen Hansen som gbr. på løpenr. 6, Hans far, Hans Eidissen fødested eller hans foreldre, heller ikke kan vi meddele navnet på hans hustru; men hans barn kjenner vi:

 1. Edis Hansen, oppfostret hos Hans Henriksen og h. Rachel Pedersdtr., fra Horn, gbr. i Nord-Græna. Edis Hansen g.m. Hanna Johannesdtr., Holand.
 2. Nils Hansen, g.m. Henrikke Larsdtr. fra Bø, gbr. på Hag.
 3. Markus Hansen, g.m. Elen Oline Rolandsdtr., Hag, gbr. der.
 4. Pedrikke Hansdtr., g.m. Lukas på Fygle (han var sørfra). Det var hos deres sønn, Petter Lukassen, Petter Andreassen fra Leknes (Hol) kjøpte, da han bygget og begynte handel på Fagerstrand, Fygle.
 5. Ulrikke, g. i Østre Hol, vistnok på Svarholt.
 6. Christen Hansen, som vi her møter på løpenr. 6 på Horn, g.m. Susanna Olsdtr., Skulbru. Deres barn er:
  1. Olette, g.m. Ole Henriksen. Horn.
  2. Petrine, g.m. Frantz Pedersen, Horn.
  3. Marie, døde ugift.

Christen har i sitt hus 1865 fostesønnen Wilhelm Lukassen, 14 år, Søren Hansen, skomaker, 23 år.

Folketellingen 1875

1875 har Christen Hansen, f. 1823, og hustru Susanna, f. 1819, i sitt hus, foruten barna, fostesønnen Hans Eliassen, bortsatt av fattigvesenet, f. 1867, og som tjenestedreng Karolius Olsen, f. 1852, samt som losjerende Hartvig Johansen, løskar og fisker, f. 1843, og, også som losjerende, Ole Henriksen, jordarbeider, f. 1852.

I 1865 har han 2 hester, 5 kyr, 13 sauer og 1 gris; utsed 9 td. poteter, og i 1875 1 hest, 4 kyr, 2 kalver, 12 sauer; utsed 8 td. poteter.

Gården ble senere delt mellom hans svigersønn Frantz Pedersen og Ole Henriksen.

Bjørn Pedersen sitter på løpenr. 7 a, g.m. Mette Benjaminsdtr. fra Bjørnør. Han er, som vi har hørt sønn av Peder Pedersen, sønn av Peder Andersen.

I dette sitt første ekteskap har Bjørn Pedersen følgende barn:

 1. Johanna Bjørnsdtr., g.m. Nikolai Hansen, Berg i Hol.
 2. Benjamin Bjørnsen, g.m. Karen fra Værøy, som senere ble g.m. Angel Aleksandersen, Berg i Hol.
 3. Petter Bjørnsen, g.m. 1) Anne Villadsen fra Sund, datter av unk. Villads Olsen, Sund og pike Caroline Andersdtr., fra Finstad (Leknes), g.m. 2) Marit Brækken, Skotnes.

I sitt annet ekteskap, med før nevnte Anna Villadsens mor, Caroline Andersdtr., hadde Bjørn Pedersen følgende barn:

 1. Amanda Bjørnsdtr., g.m. Johannes Brobach fra Snåsa.
 2. Bernhard Bjørnsen, g.m. Marie Larsdtr., Skulbru, gbr. der.
 3. Elvine Bjørnsdtr., g.m. skipper Albert Nygård, Nygårdsjøen, Gildeskål.

Bjørn Pedersen har i sitt hus 1865 videre drengen Johan Pedersen, gjetergutten Nils Olsen og tj.piken Oline Johnsdtr., f. i. Brønnøy; og i 1875, foruten sin hustru Caroline, også hennes datter Anne Villadsdtr., samt Kristine Jensdtr., som ernærer seg ved spinning, f. 1821. Kreaturholdet er 1865 1 hest, 5 kyr, 16 sauer og 1 gris; utsed 8 td. poteter og i 1875 1 hest, 6 kyr, 1 kalv, 17 sauer og 2 griser; utsed 9 td. poteter.

På løpenr. 7 b Knud Michalsen, sønn av Michal Berg fra Lærdal i Sogn, gbr. på Skotnes, gift 3 ganger, med Vilhelmine Villadsdtr., Fygle som sin første hustru.
Knud Michalsen overtok en halvpart av Peder Pedersens gård (den andre tilfalt Bjørn Pedersen), g.m. Peder Pedersens datter Iverine Pedersdtr. Deres barn:

 1. Petrine Knudsdtr., g.m. Henrik Villadsen, bosatt på Horn.
 2. Vilhelm Knudsen, g.m. Ingeborg Lundberg fra Frostad.
 3. Kalem Knudsen, g.m. Olette Johansdtr., Reinsjø.
 4. Karoline Knudsdtr., g.m. Tobias Thomassen, Vetting.

I 1865 har Knud Michalsen som sin fostesønn Ole Henriksen, og som losjerende Jens Kristensen, 24 år, som vi har møtt under Lilleeidet (Tussan). Og i 1875 har han som losjerende før nevnte Nikolai Hansen fra Vetting (Berg). Kreaturholdet er 1865 1 hest, 4 kyr, 12 sauer og 1 gris, utsed 8 td. poteter, og i 1875 1 hest, 1 føll, 6 kyr, 1 kalv, 11 sauer og 1 gris, utsed 8 td. poteter.

Vilhelm Knudsen overtok gården etter sin far. Hans barn:

 1. Emma, ugift, bor hjemme. Hennes sønn er
  1. Knut Iver Bjørn, ugift.
 2. Valdemar, g.m. Fransiska Karlsdtr., Lille-Sandnes.
 3. Johan, g.m. Anna Eliasdtr., Sel i Gudbrandsdalen, bosatt i Oslo.
 4. Hjalmar, ugift.

Valdemar og Hjalmar Knudsen har gården.

Løpenr. 8, Mathias Knudsen, f. 1804 på Herøy i Helgeland, styrmann,

 1. G.m. 1) Randine Olsdtr., og hadde i dette ekteskap
  1. Elias Mathisen, Klausstrand, Buksnes
  2. Ingeborg
  3. Karen Begge utvandret til Amerika.
 2. G.m. 2) Hanna Iversdtr., datter av Iver Andreassen, Haug, søster av Gjert Iversen, Gjerstad, og i dette ekteskap:
  1. Rasmus Mathisen, omkom ved Hornflæsa 11/3 1872, og sammen med ham hans bror Jens Mathisen.
  2. Agnes Mathisdtr., g.m. Nils Bang, Kalle.
  3. Bergitte Mathisdtr., g.m. Edvard Nilsen, Sandsund.
  4. Henrik Mathisen, g.m. Oluffa Jensdtr., Haug.

Mathias Knudsen hadde i 1865 på fôret 1 hest, 7 kyr, 16 sauer og 1 gris, utsed 8 td. poteter, og i 1875 1 hest, 5 kyr, 16 sauer, 1 gris; utsed 8 td. poteter. Ved sistnevnte tid hadde han som dreng Vilhelm Villadsen fra Offersøy (Haug), og som tj.pike Karen Johannesdtr., f. 1840, som hadde med seg sin 7 år gamle sønn Emil Hansen.

//media.geni.com/p13/8b/7b/e5/3a/5344483f82cd511c/knut_michaelsen_horn_large.jpg?hash=2cc48566f4c959c6d2ae070a02831451938aecd9c46ec299716cff50b01b17a8.1696316399Knut Michaelsen, Horn

Henrik Mathisen, f. 1/12 1858, d. 25/4 1932, overtok gården. Hans ekteskap var barnløst:

Gården eies nå av Hans Normann fra Hagvåg i Borge, g.m. Kristine (Kitty), datter av Henrikke, datter av Kristian Jensen, Hattan. Deres barn:

 1. Hennie, g.m. Peder Johansen.
 2. Leon, ugift.
 3. Hedvig, ugift.

I 1865 bor som husmann på Hattan, Kristian Jensen, f. 1829,sønn av Jens Johnsen, Storeidet, g.m. Kristine Johansdtr., f. 1838. Deres barn.

 1. Johan Kristiansen, f. 1862, nå bosatt på Napp.
 2. Lea Krisciansdtr., f. 1858.
 3. Marie Kristiansdtr., f. 1868.
 4. Henrikke Kristiansdtr., f. 1872.

I huset bor også hustruens mor, Sara Karlsdtr., f. 1809. Kreaturhold: 3 kyr, 8 sauer og 1 gris; utsed 3 td. poteter, som er nøyaktig det samme også i 1875.

Hans Kristoffersen, f. 1833 på Vetting, g.m. Johanna Nilsdtr., f. 1832 i Borge. Deres barn:

 1. Hagen Hansen, født 1860.
 2. Anna Hansdtr., g.m. Karolius Olsen, Horn.
 3. Kristen Hansen, g.m. Ingrid Hamre, gbr. på Skulbru.
 4. Rikard Hansen, f. 1869.
 5. Inga Hansdtr., f. 1867.

Kreaturhold 1865 2 kyr, 6 sauer, 1 gris; utsed 3 td. poteter, som 1875 er øket til 3 kyr, 12 sauer; utsed 3 td. poteter.

1875 bor under Horn (løpenr. 8) Edvard Nilsen, inderst fisker og skredder, f. 1842 i Hol, g.m. Bergitte Mathisdtr., Horn f. 1851. Deres barn

 1. Henriette, f. 1871.

Og under løpenr. 6, 7, 8, før nevnte skomaker, Søren Hansen, f. 1842 i Hamarøy, g.m. Oluffa Larsdtr., f. 1849 i Flakstad (Store-Sandnes). Kreaturhold:2 kyr, 8 sauer; utsed l½ td. poteter.

Bjørn Pedersens gård ble delt mellom Petter Bjørnsen og Johannes Brobach. Begge Petter Bjørnsens ekteskap er barnløst.

Johannes Brobachs barn:

 1. Bjarne, g.m. Bergljot Aasen, Buksnes.
 2. Edmund, ugift.
 3. Peder, g.m. Margit Ingebrigtsen, Tromsø.
 4. Harald, ugift.
 5. Aksel, g.m. Valborg Walnum, Nesna.

Harald og Aksel Brobach har nå den hele gård, begge parter.

Frantz Pedersen, g.m. Petrine Christensdtr., d. 12/4 1928. Deres barn:

 1. Magda, g.m. Kristian Jakobsen fra Forra i Ofoten, bosatt på Leknes, hun sydame.
 2. Petra, g.m. Alf Hansen, Offersøy.
 3. Emma, g.m. Olaf Brækken, Skotnes.
 4. Fridolf, g.m. Alsine Olsdtr., Leknes.
 5. Anna, g.m. Mathis Steines fra Finnland.
 6. Kristen, g.m. Else Aagaard, Helle i Hol, forretningsmann på Leknes.

Mathias Steines har nå gården.

Ole Henriksen, f 18/1 1851 på Ballstad, d. 6/7 1924. Han er sønn av Henrik Lie, bror av Lars Lie d.e., som var fra Sogn. Ole Henriksens bestemor er Vilhelmine Villasdtr., søster av Abraham Villadsen, Offersøy, m.fl. Hun ble, som vi har sett g.m. Michal Berg, Skotnes, og deres datter Vilhelmine Michalsdtr., Ir det som blir gift med Henrik Lie og er Ole Henriksens foreldre. Da faren døde ble han tatt til oppfostring av sin morbror Knud Michalsen, Horn.

Ole Henriksen, g.m. foran nevnte Alette Christensdtr.. Horn. Deres barn:

 1. Mathilde, g.m. Jakob Samuelsen, Sør-Vetting.
 2. Henrik, gift i Ofoten.
 3. Alfred, g.m. Martha Røbek. Bø. Han har nå gården. Barn:
  1. Lars, g.m. Hildur Danielsen, Bjerkvik i Ofoten.
  2. Karsten, g.m. Anna Danielsen, Bjerkvik (Hildurs søster).
  3. Ester, g.m. Petter Bjørnsen, Skulbru (Dønvold).
  4. Mary, g.m. Torodd Johannessen, Tussan.
  5. Anna, g.m. Einar Bernhardsen, Nygårdsjøen, Gildeskål, bor i Lødingen.
  6. Elvine, g.m. Karl Pedersen, Storå, Kjøpsvik, bor der.
  7. Tekla, g.m. Konrad Årøe, Molde, bor der.
  8. Ole, ugift, bosatt i Bogen i Ofoten.
 4. Marie, ugift.
 5. Oskar, gift på Ankenes i Ofoten.
 6. Emilie, gift på Forra i Ofoten.
 7. Kristine, døde i ung alder
 8. Indianna, døde i ung alder
 9. Alsing, døde i ung alder

Karolius Olsen, født på Hol, oppfostret i Ytre Våje, g.m. Anna Hansdtr., Hattan, var husmann under Horn. Deres barn:

 1. Marius, gift i Ballangen.
 2. Erling, ugift, bor i Narvik.
 3. Harder, gift sørpå.
 4. Hilmar, gift i Narvik.
 5. Alsing, utvandret til Amerika.
 6. Marie, gift sørpå.
 7. Edvarda, gift på Øyjord i Ofoten.
 8. Antonette, ugift, bor i Narvik.
 9. Arnolda, gift i Ballangen.
 10. Karlotte, gift i Danmark.
 11. Amanda, gift i Oslo.
 12. Otto, døde ung.

Karolius, g.m. 2) Gunhild Gjertsdtr., Bolle. Deres barn:

 1. Gyda
 2. Arthur begge ugift.

//media.geni.com/p13/61/2c/0f/30/5344483f82cc4444/petter_bj_rnsen_horn_large.jpg?hash=44bff0fc202278fd6c4daa85899456fd7daae98f5376a52fc9fa31a3237e9169.1696316399Petter Bjørnsen, Horn.

Henrik Villadsen, sønn av Villads Abrahamsen, Offersøy, g.m. Petrine Knudsdtr., Horn, satt på husmannsplass her. Deres barn:

 1. Edvin,, g.m. Anna Dørum, Målselv.
 2. Sigurd, g.m. Marie Hansdtr., Hol., bosatt på Haug (Gravdal).
 3. Båra, g.m. Julius Knudsen fra Borge, bosatt på Gravdal.
 4. Emma, ugift.
 5. Emelius, ugift, begge på gården her på Horn.

Så går vi tilbake til Anders Pedersen, f. 1778, sønn av før nevnte Peder Andersen og Maren Eberhardsdtr. Han satt som bygselmann på Horn, løpenr. 8, den gård Mathias Knudsen kjøpte i 1840, og Anders Pedersen fikk da kår. Han var — muligens — g.m. Bolette Nilsdtr. Av deres barn som er kjent nevnes: 1) Ane Blix Andersdtr., f. 1809, g.m. Jens Blix, sier tradisjonen , men det er neppe riktig, da alle hennes barn har Kristensen som farsnavn. Disse folk bodde først i Græna, men senere på Haug, ved Leirelva, Gravdal. Deres barn:

 1. Anne, g.m. Ole Stenbro, Borgosen, Ballstadøy.
 2. Jens Johan, g.m. Anne Bang, søster av Kristen Sandberg, Lille-Sandnes i Flakstad.
 3. Erik, gift på Åpnes i Hol.
 4. Johan, utvandret til Amerika.
 5. Iver, gift i Tromsø.
 6. Maren, gift på Helgeland.
 7. Markus, g.m. Ingeborg fra Værøy, der som enke ble g.m. Abel Eliassen, Leirelv.

Anders Pedersens annen datter; som er kjent, er Bereth Marie Andersdtr., g.m. 1) Amund,2) med Hemming Nilsen, Skotnes. Bereth Marie Andersdtr., satt i flere år som kårkone hos Hans Ulriksen, Skotnes.

Kommisjonen av 1866 til foredling av skatteskylden meddeler om Horn:

Løpenr. 6, Kristen Hansen, ca. 40 mål vold og myr, i omtrent like forhold, i utslått høstes ca. 40 våger høy, og 60 lass fra innmark. Ingen ved, men tilstrekkelig med torv, gården ikke særlig lettbrukt, og mindre enn sedvanlig dyrket. Gammel skyld 3 ort og 9 sk., forslag til ny skyld 4 ort og 10 sk.

Løpenr. 7, Knud Michalsen og Bjørn Pedersen, ca. 80 mål vold og myr. 80 våger fra utslått, 100 lass høy, og forøvrig som foregående. Gammel skyld 1 spd., 1 ort og 1 7sk., forslag til ny skyld 1 spd., 3 ort og 20 sk.

Løpenr. 8, Mathias Knudsen, 40 måltid og myr, 40 våger høy fra utslått, 60 lass høy, og forøvrig som foregående. Gammel skyld 3 ort og 9 sk., forslag til ny skyld 4 ort og 10 sk.

Matrikkelen 1886

Løpenr. 6, Ole Henriksen og Frantz Pedersen, skyld 2,63.

Løpenr. 7 a, Vilhelm Knudsen, skyld 2,63.

Løpenr. 7 b, Bjørn Pedersen, skyld 2,63.

Løpenr. 8, Henrik Mathisen, skyld 2,63.

Og 1907:

Br.nr. 1, Varbakken, Frantz Pedersen, skyld 1,32.

Br.nr. 2, Horn, Vilhelm Knudsen, 2,43.

Br.nr. 3, Horn, Petter Bjørnsen, 2,63.

Br.nr. 4, Horn, Henrik Mathisen, 2,63.

Br.nr. 5, Leite, Ole Henriksen, .1,32.

Br.nr. 6, Elvevollen (Hattan) Rikard Hansen, 0,20.

Løpenr. 8, ble den 8. sept. 1840 av Buksnes kirke solgt til Mathias Knudsen for 524 kroner.

Løpenr. 7 a ble av før nevnte Peder Pedersen kjøpt den 28. oktober 1842 for 640 kroner. Og

Løpenr. 6, ble av Christen Hansen kjøpt den 20. desember 1862 og betalt med 800 kroner. Denne gårdparten, tillå, er det sagt, Buksnes soknekall som enkesete — engang i tiden, kanskje etter at Holand var nedlagt som presteenkesete

Hjemmelsbrev

Så er det noen hjemmelsbrev til slutt:

Br.nr. 1, Varbakken:

Br.nr. 2, Horn:

Br.nr. 3, Horn:

Br.nr. 4, Horn:

Br.nr. 5, Leite:

Br.nr. 6, Elvevollen utskilt fra br.nr. 2 i 1904:

Br.nr. 7, Nordly, utskilt fra br.nr. 5 i 1932:

Br.nr. 8, Nyheim, utskilt fra br.nr. 2 i 1933:

Br.nr. 9, Einåsen, utskilt fra br.nr. 8 i 1933:

 • Skjøte fra Amanda Brobach til Johan Kristensen, tingl. 1934. Skyld 0,13.

Br.nr. 10, Bakkeland, utskilt fra br.nr. 1 i 1933:

 • Skjøte fra Frantz Pedersen til Johannes Kristensen, tingl. 1934.
 • Skjøte i boet etter Johannes Kristensen til Bernhard Kristensen, tingl. 1939. Skyld 0,11.

Br.nr. 11, Nordvang, Sandrup Kristensen, skyld 0,15.

Br.nr. 12, Slettvoll, Jens Olsen, skyld 0,03.

Br.nr. 14, Nymoen, Bjarne Rist, 0,01.

Br.nr. 15, Myrmark, Theodor Utne, 0,03.

Br.nr. 16, Bakkeli, Magnar Dybvad, 0,02.

Br.nr. 17, Åsheim, Torleif Rist, 0,10.

Br.nr. 18, Toppen, Torleif Rist, 0,05.

Br.nr. 19, Solheim, utskilt fra br.nr. 4 i 1941:

 • Skjøte fra Hans Normann til Olav Horn, tingl. 1941, 0,24.

Br.nr. 20, Slettvoll, Peder Johansen, 0,35.

Br.nr. 21, Sommerby, Hans Rist, 0,07.

Br.nr. 22, Bergly, Jens Barosen, 0,03.

Br.nr. 23, Steinbakk, Magnar Dybvad, 0,03.

Br.nr. 24, Nygård, Asbj. Våge, 0,04.

På Hattan under Horn bodde en kortere tid Lukas Westgård, sørfra i landet, spillemann og far til bl.a. de senere nevnte (under Bø)

 1. Jakobina
 2. Susanna
 3. Leonora
 4. Marie.

Og vi har nevnt skomakeren Søren Hansen, som satt her som husmann og var g.m. Oluffa Larsdtr., fra Vetting, senere g.m. Elias Mathisen, Klausstranda. Søren Hansen omkom på sjøen.

Christian Jensen, bror av Lars Jensen, Oluffas far, g.m. Kristine Johansdtr., hvis mor Sara var fra Græna, tok seg plass her på Hattan. Han er sønn av Jens Johnsen, Storeidet. Deres barn er:

 1. Johan Petter Christiansen, Napp, handelsmann og d/s-ekspeditør der, som sønnen Karl Napp senere overtok. .
 2. Marie Christiansdtr., g.m. Jacob Samuelsen, Vetting.
 3. Henrikke, ugift (hun er mor til før nevnte Kitty, g.m. Hans Normann, Horn).
 4. Olea, gift i Vega.
 5. Karl Christiansen, omkom på Finnmark, var ikke gift.

Emil Jensen fra Andopen, g.m. Lava Olausdtr., Andopen. Deres barn:

 1. Jens, gift i Borge, bosatt i Hadsel.
 2. Gudrun, g.m. Birger Pedersen, Haug.
 3. Nordis, g.m. Hans Leandersen, Haug.
 4. Bernhard, g.m. Regine Hansdtr., Skotnes.
 5. Julius, gift i Tysfjord.
 6. Emelius, g.m. Eli Strand, Tysfjord.
 7. Olav, g.m. Skjaldis, datter av Hilda Ovesen, Sund. Olav har nå stedet.

Hans Kristoffersen fra Vetting, g.m. Johanna Nilsdtr. fra Tangstad. Deres barn:

 1. Hagen Hansen, g.m. Kristine Jakobsdtr., Fygle. Barn:
  1. Bara, gift i Oslo
  2. Helga, gift i Sverige
  3. Aleksandre, g.m. Otto Vik
  4. Adeleide, gift i Stavanger
  5. Thomas, gift i Finnmark
  6. Gustav, ugift
 2. Kristen Hansen, g.m. Ingrid Hamre (gbr. Skulbru).
 3. Anna Hansdtr., g.m. Karolius Olsen, Horn.
 4. Inga Hansdtr., g.m. Anton Joakimsen, Beisfjord i Ofoten.
 5. Rikard, g.m. Olga Lund, Horn. Overtok stedet etter sin far. Hans barn:
  1. Dagny, g.m. Arne Bjørstad, Salangen, lærer.
  2. Ragnhild, g.m. Kristian Solli, Helgeland.
  3. Alsine, meierske, ugift, bosatt på Leknes.
  4. Hjalmar, g.m. Sigrid Andersdtr., Haug. Barn:
   1. Rolf
   2. Eina
  5. Hanna, g.m. Kristian Rist, Sund.
  6. Anny, g.m. Jørgensen i Drøbak.
  7. Rolf, døde ugift.
  8. Bergljot, g.m. Magnus Rist, Sund.
  9. Olga, g.m. Egil Isaksen, Skotnes, bosatt på Gravdal.
  10. Hedvig, g.m. Johannes Hågensen, Skotnes, bosatt på Gravdal.

Hans Kristoffersen ble som enkemann g.m. Kaja Eliassen, en datterdatter av senere nevnte Ole Rist Nilsen, Øvrevold.

Bernhard Kristensen, sønn av Kristen Sparbo; Lille-Sandnes i Flakstad, g.m. Martha Arctander, Reine. Deres barn:

 1. Sandrup, g.m. Dagny Johansen, bosatt på Hattan.
 2. Johannes, gift på Helgeland, (død).
 3. Monne, g.m. Konstanse fra Gimsøy, har nå stedet etter sin avdøde bror Johannes.
 4. Johan, g.m. Josefine Pettersen fra Eidsfjord. Har stedet etter sin far.
 5. Hans, g.m. Haldis Pedersdtr., Storeidet, bosatt på Gravdal.
 6. Konrad, g.m. Marie Toralvsdtr., Haug (Myra), bosatt på Gravdal.
 7. Kristen, ugift.

På Hattan bor videre: Jens Olsen, sønn av Rasmus Olsen, Vevik, g.m. Aslaug fra Borge.

Theodor Utne fra Kilan i Flakstad, g.m. Kasbare Fredriksdtr., Vevik.

Magnor Dybvad, sønn av Angel Pettersen, Vevik, g.m. Lilly Enevoldsdtr., Tussan.

Jens Barosen fra Vevik (Sund), g.m. Asbjørg fra Vesterålen.

Olav Myrland, sønn av Kristoffer Lennertsen, Myrland i Flakstad, g.m. Alsine Johansdtr., datter av Johan Leonhardsen, Myrland.

Under selve Horn anfører vi til slutt Peder Johansen, sønn av Sedenius Johansen, Uttakleiv, g.m. Hennie Normann, Horn.