Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Leknes, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Inger Maria Ingebrigtsdatter, Fygle (1836 - d.)
  Dåp (1836): Nord-Trøndelag fylke, Snåsa i Snåsa, Ministerialbok nr. 749A03 (1817-1857), Fødte og døpte 1837, Side 134-135, #220 Konfirmasjon (1852): Nordland fylke, Buksnes i Buksnes, Klokkerbok nr....
 • Lars Andreas Bølgen Andersen, Fygle (1835 - aft.1910)
  LARS ANDREAS BØLGEN ANDERSEN, FYGLEIflg. FT 1910 Er Lars Andreas Født 07. Juli 1837. Flere Kilder Tyder På At Han Var Født 1835.Konfirmasjon (1851): Nordland fylke, Buksnes i Buksnes, Klokkerbok nr. 88...
 • Ove Christian Pedersen (1820 - d.)
  Dåp (1820): Nord-Trøndelag fylke, Beitstad (Solberg) i Beitstad, Ministerialbok nr. 741A03 /1 (1817-1822), Fødte og døpte 1821, Side 29, øverst på venstre side * Utflytting til Nordland (1826): Nord-T...
 • Anne Johanne Andersdatter (1826 - d.)
  ANNE JOHANNE ANDERSDATTER Vielse (1846): Nordland fylke, Buksnes i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C01 (1818-1853), Viede 1846, Side 386-387, #14 Folketelling 1865 Folketelling 1875 Mulig s...

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 18 LEKNES

Gårdens navn

Også dette gårdsnavn har vært skrevet på forskjellig måte frem gjennom tiden. I Aslak Bolts jordebok er det Leiknesi, så ble det Lecknes (1567), Leckenes (1614), Lechnes (1667), Lechnæs (1723), og senere på tiden engang fikk navnet sin nåværende form. - Må vel oppfattes, mener Rygh, som betegnende et sted som bruktes som samlingsplass til leke. Kan også skrive seg fra et elvenavn, et sådant kan undertiden ligge til grunn for navnet Leiknes - Leknes.

Beliggenhet

Leknes gård ligger på en flate i sentrum av bygda ved bunnen av Buksnesfjorden, men dens forlengelse, den smale Leknespollen fortsetter forbi gården innover mot nordøst til gården Fygle i Hol, med lang utfjære ved lav vannstand. Leknes er mot landsiden i vest og nord omgitt av myrer og lavere hauger og åsrygger og har ingen forbindelse med fjell. Etter at bygdas hovedvei var bygget ferdig i 1870-årene, med sidevei til Stamsund, ble Leknes et knutepunk, og har nå vokset seg frem til et ganske stort og tett befolket strandsted med flere handelsmenn og endel industriell virksomhet, og stedet er fremdeles i rask utvikling. Havnegangen må vel nærmest betegnes som utilstrekkelig. Elven som løper gjennom gårdens øvre del, langs veien, var engang meget fiskerik, og det fortelles om en kone på Leknes - det var forresten Dorthea Eriksdtr., - at da hun en morgen jaget kreaturene til marken, fikk hun se det yre med fisk i elva, og resolutt som hun var, brukte hun skjørtet som «orkastnot», og bragte hjem med seg en pen fangst, båret i skjørtfanget.

Og her på Leknes møter vi da Oluf, som 1610 skatter med 1½ daler, og 1615 har to punds leding, men 1619 halv vågs leding, og har da som nabo Johannes Edisen. Oluf og Johannes sitter som bygselmenn her til år 1640, da Simen er kommet i Olufs sted, og 1646 er Johannes Edisen selvfemte, og en Ingri selvannen, kanskje enken etter Simen, som ikke nevnes mere. 1650 bruker Johannes Edisen 1 våg og 1 pund, altså den hele gård; det ser ut som han er selveier, men betaler leilendingskatt, og det er cannikene i Trondheim som bygger, men det er nok bare 1 pund Johannes eier.

Generaljordeboken 1667

Generaljordeboken 1667 viser at Nils Johannessen, ganske sikkert Johannes Edisens sønn, bruker 2 pund, og enken Merete 2 pund. Der såes til for den neie gård 1 td. bygg, fóres 8 kyr, 2 ungnaut, 6 geiter, 6 sauer og 2 hester, hvorav den ene på vinterutgang. Det heter videre at gården har litt «krampstoff» (krattskog) og en «liden beck» (elv). Kan ei forbedres - det mente man nå dengang. Enken Merete er temmelig sikkert Nils Johannessens mor, og hun har overlatt den hele gård til sønnen i 1670.

1690 har Nils overlatt 1 pd. til sønnen Johannes, men 1695 er det salig Nils Johannessens enke som bruker den hele gård. Hun heter Mari Pedersdtr. og har hjemme hos seg tre sønner,

 1. Hans Nilsen, som er jordmann på samme gård,
 2. Nils Nilsen
 3. Anders Nilsen

Likningen over krigstyrer 1720

Likningen over krigstyrer år 1720 viser at det er Anders Nilsen som sitter som bruker av den hele gård, matr.nr. 172, og han holder det gående her til 1734, da han avløses av Jacob Jacobsen, og nå er det Buksnes kirke som har overtatt gården som eier etter cannikene i Trondheim. Og grunnen til at Anders Nilsen måtte nedlegge vervet, får vi vite. 8/1 1734 er det skifte etter ham, enke Anna Paulsdtr., med sin bror Peder Paulsen, Farstad som laugverge. Deres barn er

 1. Nils
 2. Ingeborg
 3. Anne
 4. Maren
 5. Paul
 6. Anders , alle under 15 år. Formynder for sønnene er deres farbror Nils Nilsen, Skulbru, og morbroren Peder Paulsen, Farstad, og som formynder for døtrene, Peder Nilsen, Øvrevold, formentlig også en farbror. Av sølv er der ganske meget, beger, skjeer og en brennevinsdåse Og av kreaturer 8 kyr, 2 kviger, 2 halvmarkkviger, 1 okse, 8 sauer og en gjeldhest. Brutto formue 114 rdl., 4 ort og 1 sk. Arv til deling 80 rdl., 3 ort og 11 sk.

Så er det nevnte Jacob Jacobsen som bygsler den hele gård, men engang før 1760 har avdøde Anders Nilsens to eldste sønner Nils og Paul overtatt gården, som de bruker hver 2 pund av, .

1766 nevnes også en Iver Israelsen, men han er ikke jordmann. Siden overtar han Paul Andersens bruk, men bare for en kortere tid, for allerede 1770 har Jens Ellevsen overtatt denne part, mens Nils Andersen sitter med sin bygsel.

Manntallet over ektraskatten 1772

Manntallet over ektraskatten 1772 nevner jordmann Jens Ellevsen og hustru. Nils Andersen nevnes som jordmann alene med sin hustru.

Men de har som inderster Søren Gabrielsen og hustru, som begge er krøplinger, og husmann er Jacob Jacobsen, vel den tidligere jordmann her på gården.

1775 er Peder Olsen kommet i Jens Ellevsens sted, og Nils Andersens bror, Paul Andersen, som ved tiden omkring 1760 var bygsler av den halve gård, er nå blitt husmann. Jacob Jacobsen er da død, og hans enke sitter fattig på den andre husmannsplassen. Alt dette ved år 1778, da rangskatten ble utskrevet, og gården har fått matr.nr. 43.

Ennå 1781 sitter Nils Andersen og Peder Olsen med hver sin halvpart av gården, og Paul Andersen er husmann. Det er dette år der holdes manntall over kverner, men Leknes er ikke nevnt i dette manntall, så gårdens folk måtte nok til Skulbru eller Himmelstein, eller til Storeidet for å få kornet malt.

Manntallet over ledingens ansettelse 1785

Manntallet over ledingens ansettelse 1785 viser at Nils Andersen nå ikke er mere; der har da sittet menn av slekten, sønn etter far, her på gården siden før 1615. Det er Svend Andersen som overtar etter Nils Andersen, men det er tvilsomt, om han er av slekten, og nå er det Svend og Peder Olsen som bruker hver 2 pund i gården, som er Buksnes presteboligs benefise. som det heter. Imidlertid lakker det mot slutten med Peder Olsen. Formentlig på grunn av sykdom overlater han gården til Ole Olsen, som det ligger nær å tro er hans bror, men allerede 1795 er både Peder Olsen og Ole Olsen død, og sistnevntes enke bruker dette år 2 pd., mens Svend Andersen og en ny mann Anders Gabrielsen hver bruker 1 pd. Der er nesten samtidig skifte etter Peder Olsen og Ole Olsen, men begge boene er fallitt. Anders Gabrielsen og Svend Andersen bygsler nå hver 2 pd.

Folketellingen 1801

Anders Gabrielsen er 1801 bonde og fisker på Leknes, 38 år gml. og gift for annen gang. Hans hustru er Sara Johanna Pedersdtr., 49 år og gift for tredje gang. Hennes barn er

 1. Johannes Pedersen
 2. Jacob Pedersen
 3. Ellen Marie Pedersen
 4. Lisbeth Malene Pedersen
 5. Ane Margrethe Pedersen.

Med sin første hustru har Anders Gabrielsen barna

 1. Absalon Andersen
 2. Regine Andersdtr.

Svend Andersen er bonde og fisker og gift med Ane Johanna Aronsdtr. Deres barn er

 1. Johan
 2. Sofie
 3. Jentoft
 4. Anders

Som bonde og fisker nevnes her også Lennert Pedersen, og gift med Karen Johanna Pedersdtr. Deres barn er

 1. Anniken
 2. Hanna Olava. Men denne Lennert er neppe jordmann.

Ved Leknessjøen bor da enke Ingeborg Fredriksdtr., 70 år. Ingeborg lever på denne plass og er fattig; hun har noen sauer, men underholdes ellers meget ved gaver fra gode mennesker.

Så er det da ellers ikke stort å fortelle de nærmeste årene fremover. Svend Andersen og Anders Gabrielsen bruker hver sine 2 pund, inntil Svend, av en eller annen årsak, blir borte og etterfølges av sin sønn Anders Svendsen engang mellom 1820 og 1825, og Anders, er det skiftet 27/5 1831. Hans bo er fallitt. Hans etterfølger er Anders Larsen, på matr.nr. 38, kallet Leknes, skyld 1 rdl. og 18 sk. Anders Svendsen sitter fremdeles, 1838, på matr. nr. 37, Storvollen, skyld 1 rdl. og 18 sk. Sistnevntes far, kårmann Svend Andersen, dør 9/10 1830, 75 år gml., og Anders Svendsen omkommer på sjøen 6/3 1851.

//media.geni.com/p13/42/10/18/54/5344484079a829ff/parti_fra_leknes_original.jpg?hash=c17ef0355b9acb41ffffbbd725678634b587d0d31eefecc7c724413986a3cc68.1696402799Parti fra Leknes. - Skinnende fjell på Flakstadøy danner bakgrunn.

Folketellingen 1865

Hermed går vi over til folketellingen 1865

Matr.nr. 37, Storvollen, Hans Karl Larsen, husfar, selveier og fisker, g.m. Dorthea Eriksdtr.

Som inderst her bor da Ole Gjertsen, g.m. Mathea Hartvigsdtr. og deres sønn Henning Olsen. Denne Ole Gjertsen er fra Borge, og ble senere, som vi hører, gbr. på Bolle.

Kreaturhold Hans Larsen: 1 hest, 7 kyr, 12 sauer og 1 gris, utsed 9 td. poteter.

Matr.nr. 37, Andreas Pettersen, husfar, husmann med jord og fisker, født i Sparbu, g.m. Gjertrud Andersdtr. Barn:

 1. Petter (senere handelsmann på Hol)
 2. Martin (Holsmo)
 3. Anton
 4. Anna
 5. Lovise (senere g.m. Ingvald Johansen, Bolle.

Kreaturhold: 2 kyr, 6 sauer og 1 gris, utsed 3 td. poteter.

Under samme husstand nevnes også Jens Sommer, husfar, husm. uten jord og fisker, g.m. Anne Nilsdtr. Han er født i Ranum og hun i Buksnes (se under Nedre Vold).

Under samme matr.nr. videre også Sara Pedersdtr., (enke etter husmann Lars Pedersen). Barn:

 1. Johan, hjelper moren,
 2. Lovise. Saras mor, enken Anne Pedersdtr., 82 år gml. bor i huset, og har fattigunderstøttelse. Sara har 2 kuer, 8 sauer og 1 gris, utsed 3 td poteter.

Matr.nr. 38, Hans Andersen, husfar, selveier og fisker, g.m. Malene Larsdtr.
Kreaturhold: 1 hest, 7 kyr, 12 sauer og 1 gris, utsed 7 td. poteter.

Anders Larsen, mannens far, føderådsmann, med hustru Regine Andreasdtr. 1 ku, 5 sauer og 1 gris, utsed 1 td, poteter.

Inderst her er Hans Knudsen, f. i Vågan, hustru Ulrikke Hansdtr., f. i Buksnes.

Anders Jensen, inderst, familieforsørger og fisker, hustru Trine Johnsdtr., han født i Lekanger i Sogn, hun i Nærøy.

Ove Hansen, husfar, husm, uten jord, f. i Buksnes, hustru Bereth Monsdtr., f. i Steigen.

Andreas Ingebrigtsen, husfar, husmann med jord og fisker, f. i Ranum, hustru Bergitte Andersdtr. Barn:

 1. Julius
 2. Lars
 3. Aleksander
 4. Lovise
 5. Anna
 6. Alette Kreaturhold: 1 hest, 3 kyr, 8 sauer og 1 gris, utsed 4 td. poteter.

//media.geni.com/p13/8f/cd/d3/11/5344484079b3da66/malene_larsdtr_original.jpg?hash=0d587f296a61f473542ab58134ded635d2a132ca5c510e81b6bd12ab2079c522.1696402799Malene Larsdtr., Leknes, g.m. Hans Andersen.

Hans Karl Larsen har 88 mål jord, iberegnet to husmannsplasser, derav en større del myrer, sier kommisjonen til ny fordeling av skatteskylden, av år 1866. Videre 12 mål myr. Ingen ved, men torv tilstrekkelig. Der dras til fjøset av tang og tare fra sjøen. Gården betegnes som lettbrukt og er ikke frostlendt, er mindre bra oppdyrket. Gammel skyld 1 spd. og 18 sk., forslag til ny skyld 1 spd., 3 ort og 20 sk.

Om den andre jordmannen på Leknes, Hans Andersen meddeles det samme og skylden, den gamle, som forslag til ny, er den samme som for foregående.

Folketellingen 1875

Matr.nr. 37, Hans Karl Larsen, selveier og fisker, f. 1825, g.m. Dorthea Eriksdtr., f. 1830.

Matr.nr. 37, Andreas Pettersen, husfar, husmann med jord og fisker, f. 1818 i Sparbu, g.m. Gjertrud Andersdtr., f. 1832.

Matr.nr. 37, Annanias Thoresen, husfar, husm. med jord og fisker, f. i Bergen, g.m. Sara Pettersdtr., datter Lovise, f. 1856.

Matr.nr. 37, Anders Jensen, husfar, husm. uten jord og fisker, f. 1840 i Lekanger i Sogn, g.m. Trine Johnsdtr., f. 1839 i Nærøy.
- Losjerende Jens Sommer f. 1808 i Overhall, g.m. Anne Nilsdtr., f. 1791 i Buksnes. Disse to gamle nyter delvis fattigunderstøttelse.

Matr.nr. 38, Hans Andersen, husfar, selveier, skomaker og fisker, f. 1830, g.m. Malene Larsdtr., f. 1828. - Regine Andersdtr., mannens mor, kårkone, f. 1792.

Losjerende Lorentz Salomonsen, husfar og fisker, f. 1834 på Storeidet, g.m. Sofie Andersdtr., f. 1847 i Hol. Barn,

 1. Alf Lorentzen, f. 1875.

Matr.nr. 38, Andreas Ingebrigtsen, husfar, husm. med jord og fisker, f. 1810 i Overhall, g.m. Bergitte Andersdtr., f. 1820.

Her bor også Johan Larsen, husfar og fisker, f. 1848, g.m. Anna Andersdtr., f. 1851, med sønnen Lars Johansen, f. 1874.

Den matrikulerte skyld er 1886 fordelt således:

Matr.nr. 37 a, Storvollen, Hans Karl Larsen, 3 mark og 60 øre.

Matr.nr. 37 a 2 og 38 d, Toften, Mathias Salomonsen, 0,85.

Matr.nr. 37 b, 38 b og 38 a, Leknes, Hans Andersen, 4,19; herav handelsmann Rasmus Kristensen en parsel ved navn Elvebakken, skyld 0,13.

Som vi har hørt tilhørte Leknes gård canikene i Trondheim, med andre ord Trondheim domkirke, men gikk senere over til Buksnes kirke (soknepresteembetet). I 1834 kjøpte Anders Larsen den halve .del av gården, som han betalte med 400 kroner. Kjøpet fant sted den 7. mars, og den andre halvpart ble 17. april 1852 kjøpt av Anders Svendsen for 300 kroner.

Vi lar ellers skjøtene tale, og begynner med:

Br.nr. 1, Storvollen: Kongelig skjøte til Anders Svendsen, tingl. 1855.

Br.nr. 2, Toften, utskilt fra br.nr. 1 og 4 i 1889:

Br.nr. 3, Elvegård, utgått fra br.nr. 1 i 1882:

 • Auksjonsskjøte til Johannes Pedersen Vesche, tingl. 1898.
 • Skjøte fra Johannes Vesche til Alsine Olsdtr., g.m. Paul Pedersen, Haug, tingl. 1917.
 • Hjemmelserklæring til Alsine Olsdtr., g.m. Paul Pedersen, Haug, tingl. 1917.
 • Hjemmelserklæring til Alsine Olsdtr., tingl. 1937. Skyld 0,12.

Br.nr. 4, Leknes: Kongelig skjøte til Anders Larsen, tingl. 1836.

Br.nr. 5, Stuemyren, utgått fra br.nr. 4 i 1889:

Br.nr. 6, Myrsletten, utgått fra br.nr. 1 og 4 i 1898:

Br.nr. 7, Vollan, utgått fra br.nr. 4 i 1904:

 • Skjøte fra Karoline Juliusdtr. til Lars Hansen, tingl. 1907.
 • Skjøte fra Lars Hansen til J. M. Johansen, Stamsund, tingl. 1909.
 • Skjøte fra J. M. Johansen til Signe Eidhammer, tingl. 1914.
 • Skjøte fra Signe Eidhammer til Ole Hansen, tingl. 1916. Skyld 0,19.

Br.nr. 8, Mellemstranden, utgått fra br.nr. 7 i 1902:

Br.nr. 9, Nakken, utgått fra br.nr. 1 i 1902:

Br.nr. 10, Leknesstranden, utgått fra br.nr. 4 i 1903:

 • Skjøte fra Karoline Juliusdtr., til faren Julius Andreassen, tingl. 1904.
 • Skjøte fra Petrine Salomonsdtr., Julius Andreassens enke, til Henry Rasmussen og Halfdan Eliassen, tingl. 1926.
 • Skjøte fra Halfdan Eliassen (½ eiendommen) til Henry Rasmussen, tingl. 1934.
 • Skjøte fra Henry Rasmussen til Julius Juliussen, sønn av Edvard Juliussen, Skulbru, tingl. 1939. Skyld 0,14.

Br.nr. 11, Innerstranden, utgått fra br.nr. 9 i 1906:

Br.nr. 12, Mjåneset, utgått fra br.nr. 4 og 7 i 1909:

Br.nr. 13, Solvoll, utgått fra br.nr. 1 i 1909:

Br.nr. 14, Elvevollen, utgått fra br.nr. 3 i 1911:

 • Skjøte fra J. M. Johansen til A. M. Pettersen, tingl. 1923. Skyld 0,15.

Br.nr. 15, Ladebakken, utgått fra br.nr. 4 og 7 i 1912:

Br.nr. 16. Solhaugen, utgått fra br.nr. 4 i 1913:

Br.nr. 17, Solheim, utgått fra br.nr. 7 i 1913:

 • Skjøte fra J. M. Johansen til sersjant Waldahl, tingl. 1914.
 • Skjøte fra M. J. Waldahl til Johan Juliussen, tingl. 1920. Skyld 0,69.

Til samme eiendom hører også br.nr. 18, Kveldro, skyld 0,06.

Br.nr. 19 (blank).

Br.nr. 20, Nordgård, Peder Hagh/Carl J. Johansen, skyld 0,05.

Br.nr. 21, Snippen, utgått fra br.nr. 1 i 1920:

 • Skjøte fra Edvard Hansen til Arthur Nordahl, tingl. 1922.
 • Auksjonsskjøte til Andr. J. Engen, tingl. 1930. Skyld 0,12.

Br.nr. 22, Myrstad, Daniel Danielsen.

Br.nr. 23, Sjøvoll, A. M. Pettersen.

Br.nr. 24, Sjøstrand, Einar Leknes.

Br.nr. 25, Myrbakk, Sverre Salomonsen.

Br.nr. 26, Fognjord, Sverre Salomonsen.

Br.nr. 27, Ladebakken II, Roar Nordahl

Br.nr. 28, Gyrihaugen, Astrid Ulveseth

Br.nr. 29, Horg, apoteker S. B. Dundas.

Br.nr. 30, Melkevoll, Vestvågøys Meieri.

Br.nr. 31, Lillehøyden, Elise Nordahl.

Br.nr. 32, Myrsletten II, Erling Salomonsen.

Br.nr. 33, Øvergård, A. M. Pettersen.

Br.nr. 34, Skoleheimen, Buksnes kommune.

Br.nr. 35, Skogheim, Ungd.laget Ørnen.

Br.nr. 37, Yttrelie, A. M. Yttrelie.

Br.nr. 38, Strømsnes, Fr. Salomonsen.

Br.nr. 39, Fagertun, Angel Bøe.

Br.nr. 40, Nordheim, Kristen Horn.

Br.nr. 41, Leifset, Leif Emil Leknes.

Br.nr. 42, Myrhaug, Halvdan Vetting.

Br.nr. 43, Nordheim II, Alsing J. Bolle.

Br.nr. 44, Slaktertomten, A/L Norges Kjøtt og Fleskesentral.

Br.nr. 45, Oslund, Sverre Salomonsen.

Br.nr. 46, Litlevollen, Karoline Hansdtr. (Salomonsen).

Br.nr. 47, Gullhaugen, Schj. Salomonsen.

Br.nr. 48, Myrbakk II, Sverre Salomonsen.

Br.nr. 49 (blank).

Br.nr. 50, Grubstad, Alma Grubstad.

Br.nr. 51, Lekka, Sverre Agersborg.

Br.nr. 52, Bakkemo, Henry Danielsen.

Br.nr. 53, Østerhaug, Edvin Pettersen.

Br.nr. 54, Nordli, Andrea Yttrelie.

Br.nr. 55, Nyrud, Toralf Andreassen, 0,30.

Br.nr. 56, Lillegård, Terje Lillegård.

Br.nr. 57, Nordby, Henry Rasmussen.

Br.nr. 58, Vang, Svenn Vik.

Br.nr. 59, Sollihøgda, Edv. Høydahl.

Br.nr. 60, Holt, Håkon Hågensen.

Br.nr. 61, Torp, Fritz Hågensen.

Br.nr. 62, Ro, Mathias Nordahl.

Br.nr. 63, Nordås, Johan Sørensen.

Br.nr. 64, Brattli, Kristen Lindgaard.

Br.nr. 65, Elvesletten, Johan Vik.

Br.nr. 66, Fjelly, Alfred Juliussen.

Br.nr. 67, Tuft, Henrik Heilås.

Br.nr. 68, Høybakk, Oldus Johannessen.

Br.nr. 69, Evang, Sverre Agersborg.

Br.nr. 70, Enrehagen, Herulf Leknes.

Br.nr. 71, Alfheim, Kristen Bergsdal.

Br.nr. 72, Soleng, Henning Karlsen.

Br.nr. 73, Vallhall, Buksnes kommune.

Br.nr. 74, Skogly, Ingolf Gjertsen.

Br.nr. 75, Lilleberg, Bergitte Bakkejord.

Br.nr. 76, Svingen, Konrad Salomonsen.

Br.nr. 77, Vågmo, Ole Skarheim.

Br.nr. 78, Hans Skarheim, samme eier.

Br.nr. 79, Nyvoll, Johan Vik.

Br.nr. 80, Sjøberg, Hilbert Salomonsen

Br.nr. 81, Vestby, Alfred Juliussen.

Br.nr. 82 (blank).

Br.nr. 83, Håpet, Olaf Vik.

Br.nr. 84, Skoglund, Petter Salomonsen.

Br.nr. 85, Vårheim, Kristian Olsen.

Br.nr. 86, Midtheim, Edv. Unstad.

Br.nr. 87, Strandheim, Alex Nordahl.

Br.nr. 88, Tomtebo, Lars Larsen.

Br.nr. 89, Sletteng, Kristian Salomonsen.

Br.nr. 90, Storeidet, Hans Storeidet.

Br.nr. 91-92, Kilden/Hamre, Arthur Hansen.

Br.nr. 93, Bronvoll(?), Lars Skulbru.

Br.nr. 94, Haukland, Ragnar Johansen.

Br.nr. 95, Sørli, Peder Hansen.

//media.geni.com/p13/79/ba/48/b7/5344484079ad74b7/hans_karl_larsen_og_hustru_dorthea_leknes_original.jpg?hash=d07d233aa245c2d1dcb0f621e76c6ac13ba43a7bc9e67b4c57ff4317563127da.1696402799Hans Karl Larsen og hustru Dorthea, Leknes.

Anders Larsen fra Ramsvik ble, som vi har sett, i 1820 gift med Regine Andersdtr., formentlig datter av Anders Nilsen, eller kanskje Anders Svendsen, Leknes. Deres barn:

 1. Hans Andersen, g.m. Malene Larsdtr., Bø. Han overtok gården. Barn :
  1. Petrine, g.m. Ole Johannessen, Dønvold.
  2. Anna, f. 1860, g.m. Ole Aleksandersen, Brandsholmen.
  3. Thea, d. 1934, g.m. Andreas Ytrelie.
  4. Kristine, g.m. John Lunde, Bardu.
  5. Lars Hansen, g.m. Else Sivertsdtr., Haukland. Overtok en del av gården:
  6. Johan Hansen, g.m. Karoline Juliusdtr., Leknes. Overtok en del av gården. Barn :
   1. Magnus, g.m. Sigrid fra Fygle.
   2. Hans, ugift. Enken Karoline sitter med gården.
 2. Lars Andersen, Fygle, g.m. Inger Marie.
 3. Bergitte Andersdtr., g.m. Andreas Ingebrigtsen, Leknes.
 4. Gjertrud Andersdtr., g.m. Andreas Pettersen, Leknes (begge disse Andreas var sørfra).
 5. Anne Andersdtr., g.m. Ove Pedersen, Sund.
 6. Andrine Andersdtr., g.m. Ole Olsen (værdaling), Gjerstad.
 7. Abelona Andersdtr., g.m. murer Olsen fra Oslo (han murte bl.a. bakerovn i bakeriet i Ramsvik).

Gården ble delt mellom sønnene Lars og Johan Hansen.

Lars Hansen med familie flyttet til Leite ved Bodø, og denne gårdpart eies nå av Johan Juliussen.

Ole Aleksandersen, d. 1932, kjøpte en part av gården. Hans barn:

 1. Marie, g.m. Harry Fygle, Bodø.
 2. Richard, g.m. Båra Olsdtr., Skotnes. Bosatt på Leknes.
 3. Alsine, g.m. 1) Enok Pedersen, Haug. 2) m. Fridolf Horn.
 4. Konstanse, g.m. Nils Johnsen, Ballstad.
 5. Henriette, døde ugift.
 6. Martin, g.m. Gisken Alertsdtr., Høybakkmo.
 7. Olaf, g.m. Lovise Johnsdtr., Ballangen, han er skredder.
 8. Olga, g.m. Hilbert Salomonsen, Rise, bosatt på Leknes. Martin har nå gården. Richard har en part av gården.

Alsine Olsdtr. hadde i sitt første ekteskap, med Enok Pedersen, datteren

 1. Hulda

Hun hadde i ekteskap med Fridolf Hoen:

 1. Ester
 2. Astrid
 3. Frøydis

Andreas Pettersens og hustrus barn:

 1. Petter Andreassen, g.m. Karoline Pettersdtr., Ostad, kjøpmann på Hol.
 2. Martin Andreassen, g.m. Martha, bosatt på Holsmo.
 3. Anna, d. 1923, g.m. Johannes Vesche, Leknes, d. 1923, en sønn Peder Vesche, utflyttet for mange år siden.
 4. Eline, g.m. Nikolai, han var sørlending og reiste til Amerika.
 5. Lovise, g.m. Ingvald Johansen, Bolle.
 6. Alette, g.m. Sivert Rekved, Hol.
 7. Jetta, g.m. Simon Josefsen, Holandshamn i Vågan.
 8. Bastian Andreassen, g.m. Thea Markusdtr., Skotnes.
 9. Oluf Andreassen, g.m. Emilie Hansdtr., Hol, bosatt der.

Albert Hansen overtok denne gård, som han solgte til Rikard Hagen Johansen fra Vold, g.m. Marie Kristiansdtr., Skulbru. Deres barn:

 1. Kristine, g.m. Lars Holand, Storeidet.
 2. Johanna, g.m. Lauritz Schjetne, Vadsø.
 3. Ruth, g.m. Trygve Arntsen, Sortland.
 4. Erna, g.m. Ferdinand Vangen, Sortland.
 5. Haldis, g.m. Torbjørn Bjerk, Vadsø.
 6. Johan, ugift.
 7. Kristian, g.m. Anne Bjellånes, Rånen.
 8. Roald, ugift.
 9. Einar, g.m. Hanna Berg Nilsen, Ålesund.
 10. Knut, ugift.

Julius, sønn av Edvard Juliussen, Hettbakken, eier nå gården.

Hans Karl Larsen, d. 1908, g.m. Dorthea Eriksdtr., Rise. Karl Svendsen hadde før bygslet denne gårdpart, som ble kjøpt av Hans Johannessen, Rise og av ham solgt til Hans Karl Larsen. Hans barn:

 1. Edvard Hansen, g.m. Lovise Hansdtr., Vold. Han overtok gården. Barn :
  1. Olga, g.m. Jakob J. Reppe.
  2. Aksel, g.m. Helga fra Alstahaug, agronom. Han overtok gården. Barn :
   1. Asbjørn, g.m. Marie Olsdtr., Storeidet.
   2. Herulf, g.m. Annie Antonsdtr., Haukland.
   3. Borghild, g.m. Bjarne Pedersen. Holsdal.
   4. Erling, gift i Oslo.
   5. Gudrun, g.m. Kristen Bergsdal, Hol.
   6. Bjarne, g.m. Margot Juliusdtr., Vold.
   7. Astrid, gift i Salten.
   8. Herbjørg, ugift.
   9. Edvard
   10. Rolf
   11. Aslak alle ugift.
  3. Josefine, g.m. Oskar Andreassen, Leknes.
  4. Thora, gift på Hedmark.
  5. Einar, ugift.
  6. Fernanda, gift på Sjøvegan.
  7. Harald Leknes, offiser, g.m. Olga Lindgaard, Ramsvik. Edvard Hansen ble g.m. 2) Lovise Andreasdtr., enke etter Ingvald Johansen, Bolle. Han har en part av gården. Barn :
   1. Leif
   2. Herman
   3. Egil alle ugift.
 2. Karoline, g.m. Mathias Salomonsen, Leknes, d. 1929. Han kjøpte to gårdparter her (se skjøtene). Barn :
  1. Erling, g.m. Elise Angelsen, Vendalsfjord. Barn :
   1. Hans
   2. Dina
   3. Petter
   4. Anton alle ugift.
  2. Schjøning, g.m. Kristine Lie, Lakselvhaug. Barn :
   1. Mathias, omkom 9. april 1940 ved panserskipet «Eidsvold»s undergang, og sammen med ham hans halvbror Peder, av Kristine Lies første ekteskap (med Peder Larsen, Reppe).
   2. Endre, ugift.
   3. Kari, g.m. bakermester Fjelldahl, Borkenes.
   4. Jorunn
   5. Vemund
   6. Kolbjørn alle ugift.
  3. Johanna, ugift.
  4. Magnus, gartner, ugift.
  5. Halvdan, g.m. Eline Eliassen, Stamsund.
  6. Sverre, g.m. Laila Juliusdtr., Vold. Barn :
   1. Bjørg, g.m. Stag fra Oslo,
   2. Ingnor, ugift
   3. Jorit, ugift.
 3. Thea, g.m. Peder Hansen, Holand.
 4. Hagen, g.m. Kristine Salomonsen, Storeidet.
 5. Lovise, g.m. Lars Andreassen, Vold.
 6. Inga, g.m. Frithjof Svendsen, Haug, bosatt på Gravdal.
 7. Hilda, g.m. Samuelsen, Sortland.
 8. Albert Hansen, g.m. Jakobine fra Rendal.
 9. Josefine, g.m. Anders Gjertsen, Opdøl.

I Mjåneset bodde Lorentz Salomonsen fra Storeidet, g.m. Sofie fra Andopen. Hun hadde før hun ble gift, gutten Arnt Martinussen, bosatt i Stavanger. Barn i ekteskapet:

 1. Alf Salomonsen, g.m. Aldine fra Kjerringøy, bodde der.
 2. Frithjof, g.m. Åse Christensdtr., Hag (datter av Christen Lund Johansen). Han overtok stedet. Barn :
  1. Fritz, utvandret til Amerika.
  2. Alfred, g.m. Hildur Hartvigsdtr., Kjellbogen.
  3. Konrad, g.m. Aslaug Kristiansdtr., Laukvik, bosatt på Fygle.
  4. Kristen, g.m. Margot Sedeniusdtr., Uttakleiv.
  5. Nikaus, g.m. Anna Grønbech, Høynes i Borge, bor på Svarholt.
  6. Johan, ugift.
  7. Solveig, g.m. Birger Johansen, Bø i Vesterålen, bor i Flakstad.
  8. Hildur, ugift.
  9. Elvine, g.m. Åsmund Eilertsen. Sigerfjord, bor på Steine.
  10. Åse, g.m. Arthur Gregersen fra Flakstad, bor på Rise.
 3. Johan Salomonsen, jektestyrmann, ugift.
 4. Harald, ugift, forulykket i Sulitjelma.

Ved Leknessjøen bodde også Lars, etternavn ukjent, g.m. Sara Pettersdtr., søster av før nevnte Andreas Pettersen, Leknes. Lars var muligens bror av Hans Klausen, kalt Hans Klavesa. Deres barn som er kjent:

 1. Johan Larsen, g.m. Anna, datter av Andreas Ingebrigtsen; var skomaker.
 2. Bergitte Larsdtr., g.m. Andreas Jensen, Nautøy. De bodde, før de flyttet til Nautøy, en tid hos Hans Karl Larsen, Leknes.
 3. Susanna
 4. Lovise, flyttet begge til Alvestad i Trondenes, hvor de ble gift.

Da Lars var død giftet Sara seg med bergenseren Annanias Toresen; dette ekteskap var barnløst.

Annanias var slem til å drikke, og det hendte mer enn en gang Sara måtte ta kua (de hadde bare en på fôret) av båsen, for å klare vanskene med gjeld o.a. 1 ku var den gang (Sara var født 1820) verd omlag 8 daler, og hun sa det, gamle Sara, at ei kun kunne det sagtens bli råd med å erstatte, verre var det med en mann - selv om han kikket litt dypt i glasset.

Her i Mjåneset bodde også Anders Jensen fra Sogn, g.m. Trine Johnsdtr. fra Nærøy. Deres barn:

 1. Andreas Andersen, g.m. Amalia fra Østnesfjord. Han overtok stedet. Barn :
  1. Oskar Andreassen, g.m. Josefine Edvardsdtr, Leknes. Han har nå gården
   1. Lovise
   2. Arne, g.m. Ester Hansen, Holsmo
   3. Astrid
   4. Olga
  2. Alfred, g.m. Arnolda Fredriksen. Sennesvik.
  3. Thoralf, g.m. Jakobine fra Vefsn.
  4. Emma, gift i Trondheim.
  5. Einar, g.m. Magnhild Pedersdtr., Græna. bor på Ballstad.
 2. Alette, g.m. Kristian Olsen, Fygle.
 3. Anna, ugift.
 4. Alvilde, gift i Ålesund; hun var først gift her, med en dreng på prestegården Buksnes.

Her ved Mjåneset bodde videre en maskinist Olsen g.m. Gjertrud, begge bergensere. Deres sønn er

 1. Peder Olsen, kjent som landpostbud i en rekke år. Han er den eneste av familien som er igjen her.

Vi går så litt oppover mot Leknesgården og møter først handelsmann Andreas Yttrelie fra Sogn, g.m. Thea Hansdtr., Leknes. Deres barn:

 1. Alfred, sjømann, deltok i forrige verdenskrig, død.
 2. Ole, forretningsmann, g. i Sigerfjord, død.
 3. Hans, skomakerforretning i Oslo, også død.
 4. Magnus, livsforsikringsinspektør med kontor i Bergen, død.
 5. Magda, drev forretning i Bodø, død.
 6. Richard, bosatt i Stavanger.
 7. Andrea, meierske ved Landbrukshøyskolen på Ås.
 8. Mathilde, gift, tidl. forr.drivende, nå gbr. på Klingsund ved Lillesand.
 9. Therese, tidl. forretnings- og kontordame, helsesøster, g.m. Cornelius Eikenes, og driver forretning på hjemstedet «Yttrelie», Leknes under firmanavn Therese Yttrelie & Eikenes.

Forretningsdrivende Daniel Danielsen fra Haukland, g.m. Emilie Martinusdtr., fra Vestresand i Borge. Deres barn:

 1. Olga, g.m. mekaniker Hjalmar Nilsen, Hag. Barn :
  1. Oddbjørg, g.m. Henrik Iversen, Ballstad.
  2. Malmin, g.m. Hjørdis Hansdtr., Høybakkmo.
  3. Emilie, g.m. Heiberg Hansen, Petvik..
  4. Tor, ugift.
  5. Haldis, g.m. Arne Andersen, Stokmarknes.
  6. Ally
  7. Hjalmar, begge ugift.
 2. Henry, g.m. Frida Henriksdtr., Leite.
 3. Fritz, g.m. Dagny Karlsen, Bodin.
 4. Sigfred, g.m. Agnes fra Narvik.
 5. Dagmar, g.m. Ole Medby, Romerike.
 6. Hilmar, g.m. Dagmar Hansen, Holsdal (omkom på sjøen).
 7. Mary
 8. Edna
 9. Terese, alle ugift.
 10. Daniel, g.m. Alfhild Toralvsdtr., Mjåneset, Leknes.

Nede ved d/s-ekspedisjonen bor Bernhard Lakselvhaug, landpostbud i en årrekke, g.m. Nelly Edisdtr. De har 4 barn.

Mathias Nordahl, f. 1866 i Søvde, poståpner, telefonsentralbestyrer m.m., g.m. Elisif Hansdtr., f. 1872 på Ørsvåg. Deres barn:

 1. Arthur, g.m. Anna Jentoft, Ballstad. Barn :
  1. Jacob, ugift.
  2. Aleksander, g.m. Pauline Djupvik, Salten.
  3. Rolf, ugift
  4. Erling, ugift.
 2. Astrid, g.m. Birger Nilsen, Narvik, bosatt i Trondheim.
 3. Egil, apoteker på Fauske, g.m. Herborg Rinnan, Skotnes.
 4. Roar, bokhandler, g.m. Astrid Brennesvik, Rånen. Barn:
  1. Ellisif
  2. Margrethe
  3. Ole Mathias
  4. Turid
  5. Kirsten , alle ugift.
 5. Hildur, g.m. kjøpm. Olav Zakariassen, Haug.
 6. Ellisif, g.m. kjøp. Sverre Agersborg, Tårstad i Evenes.

Apoteker S. B. Dundas, g.m. Andrea, f. Winnem, datter av lensmann Winnem, Ofoten. Deres barn:

 1. Astrid, g.m. maskinist Mathias Owrom
 2. Bjørg. g.m. lensmann Edvard Klepstad, Leknes
 3. Eina, g.m. Ragnvald Dahl, Sjøvegan
 4. Randi, g.m. Thomas Reinertsen, Hestnes/Lilleeidet, bosatt på Gravdal
 5. Marit, ugift
 6. Kari, ugift

Kjøpmann A. M. Pettersen, sønn av Hagen Pettersen, Hag, g.m. Elise Hammer, datter av Harald Hammer, Storeidet. Deres barn:

 1. Laila
 2. Arvid
 3. Gerd
 4. Brit alle ugift.

Forretningsdrivende Peder Hagh, foran nevnte kjøpmann Pettersens bror, g.m. Elsine Johansdtr., Hag, d. 1931; deres barn:

 1. Klara
 2. Palmer, forulykket på Ballstadhavet 2/3 1938
 3. Hulda Johanna
 4. Svanhild
 5. Rolf, omkom som soldat 1/5 1945 ved Karasjok,
 6. Gunvor, alle ugift. . - G.m. 2) Ninni Svendsdtr. fra Ibestad; deres barn:
 7. Anita.

Kjøpmann Andre. J. Engen, g.m. Karoline Jakobsdtr., Fygle; deres barn:

 1. Oscar, død
 2. Asmund, gift i Oslo, forretningsmann der.

Fhv. lensmann Edvard Høydahl, sønn av Hagbart Høydahl, Sund, g.m. Valborg Jørgensen, Tromsø; deres barn: En sønn, gift, og to døtre.

Conrad Ulveseth, lærer, f. i Kyllingdahl, bror av Eskild Kristoffersen.. Hestnes/Reine, g.m. Astrid Pedersen, Ballstad. Deres eneste barn, sønnen

 1. Bjørn, omkom ved flyulykke i nærheten av Oslo høsten 1947.

Ole Hansen, g.m. Eline fra Alstad i Borge. Barnløse.

Ole Skarheim, forretningsdrivende, g.m. Astrid, pleiedatter av Ole Hansen.

Alsing Bolle, g.m. Lilly Jutøussen, Leknes.

Forretningsdrivende Angel Bøe, g.m. Anna Hulaas, Storfjord i Hol.

Kristen Grubstad fra Leiranger (død), g.m. Alma Pettersdtr., Tussan/Lilleeidet; deres barn:

 1. Torstein
 2. Ingjerd begge ugift.

Kristian Jakobsen fra Ofoten, g.m. Magda Frantzdtr., Horn, sydame; ekteskapet barnløst.

Smed Johan Sørensen fra Haukland, g.m. Olaug fra Helgeland.

Svend, Andersen fra Vik, g.m. Gudrun Fredriksdtr., Liland.

Oldus Jakobsen fra Reppe, g.m. Helga fra Skjervøy.

Henry Danielsen, g.m. Elfrida (Frida) Henriksdtr., Leite.

Toralv Andreassen, Mjånes/Leknes, g.m. Jakobine fra Vefsn.

Kristen Lindgaard fra Himmelstein, g.m. Lilly Olavsdtr., Nærheim/Vik.

Elektriker Edvin Pettersen fra Offersøy, g.m. Hjørdis Nilsdtr.

Hos ham bor hans bror fenrik Herman Nordgård, g.m. Hjørdis Oteliusdtr., Steine.

Ved grensen mot Fygle bor Helga Torgersdtr. fra Valberget, g.m. Hagen Olsen fra Skulbrustranda; deres barn:

 1. Gjermund, g.m. Telma Frithjofsdtr,, Rekstrand, bosatt på Buksnes.
 2. Bjarne, g.m. Lise, datter av Augusta i Gjerstadneset.
 3. Toralv, g.m. Valborg Ludvigsdtr., Gjerstad. Toralv bor i sin mors gård her. Helga Torgersdtr., herreskredderske i Stamsund.

Meieribestyrer Einar Loe, f. på Bremnes i Nordmøre, g.m. Aslaug Marie. f. Eidsvåg, Kristiansund N.

//media.geni.com/p13/21/ba/aa/c1/5344484079ae8a03/dikt_original.jpg?hash=dfdba10282cd23c6724c8cf1682d393a2a8b5562a929fa6bb24a9cfb94d7aa63.1696402799

1.
Ach! hvad Ond faaer man at høre,
Som er meeget ynkelig!
Ach! hvad Ond faaer man at Spøre,
Som er meget jammerlig.

2.
Sidst i Martii mon det hende,
En Ulykke kom derpaa;
Lecknes Gaard af ild maat' brænde,
Daatter, Moder, ligesaa.

3.
Natte-Tid Ulykken skeede,
Og det vidste ingen Mand;
Ingen Ting man kund' udrede
Af den hastig Ilde-Brand.

4.
Ach: hvad Ynk maat' der vel være,
Som maa hver til Hierte gaae,
Ja enhver der aff at lære,
Ild og Lys at passe paa.

5.
Ach! hvor snart kan det sig hende,
En Ulykke snart kan skee,
Liden Gnist kan snart antende,
Saa der raabes Ach! og Vee!

(Vers 6-29 mangler).

30.
I kand nok vel Sørge føre,
I en Søster savnet har;
Men hvi vil I fælde Taare?
Hun hos Gud er aabenbar.

31.
Hun ey kommer meer tilbage,
Men I skal did reyse hen,
At, naar I har endt Jers Dage,
Skal I Hende see igjen.

32
Anna! Høy-Bedaget Qvinde,
Jeg dig nu befaler Gud;
Du hos Gud nu er at finde,
Daatteren, som staaer der Brud.

33.
Er din Krop af Ild fortæret,
Det dog ikke skade kand,
Sielen hos Sin Gud mon være,
O! Ach! en fornøylig Stand.

34.
Jeg Jer slutter alt tillige,
Som i denne Sorrig er,
Gud alt Ont lad fra Jer vige;
Hør mig, søde Fader kier!

Til de sørgende.

Gud glæde dem igjen,
Som her maa gaae og græde,
Gud være Deres Ven,
Som nu maa Øyne væde,
Gud seer til Dennem her
Alt med et naadigt Øye,
Gud være Dennem nær,
Og fri Dem af den Møye.
Gud ser til Jacob her,
Som mistet har sin mage,
Gud være hos Ham nær,
Gud føre selv Hans Klage.
Gud glæde Ham igjen,
Det skal jeg for Ham bede;
Gud være selv Hans ven,
Alt Got for Ham berede;
Gud glæde Sønnerne,
Som Moder her mon savne,
Gid de i Himlene
Maa hende der omfavne;
Ja Verden skiænker saa,
At den i Dag har Glæde,
Han kan i Morgen gaae,
Og tusind Taarer grædd

Ovenstående dikt om den skadelige ildebrann på Leknes 29. mars 1764, må ha rammet leilendingen Jacob Jacobsen, som fra tiden mellom 1735 og 1740, til omkring 1760 brukte 1 v. og 1 pd. i Leknes. Han var ved denne tid den eneste leilending på Leknes. - Som det fremgår av diktet, er det Jacobs hustru Anna, og en datter som omkommer i flammene. - Branden er formentlig årsak til at denne slekt etter brannulykken ikke mere er å finne på Leknes.