Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Nedre Vold, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 36 VOLD NEDRE

Den første oppsitteren vi hører om på Nedre Vold er Engelbrett i «Nederuold», i 1610, og en fristes tro at det er den samme Engelbrett som også opptrer på Øvrevold ved den tid, men der kan jo være flere flekkede hunder enn presthunden, så en får gå ut fra at både Øvre og Nedre Vold i årene 1610-1620 hadde sin Engelbrett som leilending.

1615 har Engelbrett på Nedre Vold fått to naboer, Paul og Nils, og lensregnskapet 1619 omtaler også Willem Christensen, som bruker 1 våg i gården og er tillagt halv vågs leding, mens Anders i Voll, Fredrik og Nils har punds leding.

Lensregnskapet 1630

Lensregnskapet 1630 nevner

 • Willem Christensen som bruker av 1 pd.
 • Rasmus som bruker av 1 pd.

Skattemanntallet 1636

I skattemanntallet 1636 har Nedre Vold fått sin, skal vi tro første skredder, han heter Nils og sitter som leilending sammen med enken «Voldt», men hvis enke? muligens Willem Christensens.

Lensregnskapet 1640

Lensregnskapet 1640 omtaler bare husmenn under Nedre Vold, nemlig

 • Anders, Engebrett,
 • Oluf Johansen
 • Nils som alle skatter med 1½ ort

Skattemanntallet 1645

Skattemanntallet 1645 nevner bare Peder Larsen, selv tredje, med 1 ort i skatt, og da. kunne han vel ikke klage på likningen.

Skattemanntallet 1650

Skattemanntallet 1650 viser at gården har 2 vågslege jord, hvorav kongen eier og bygger 1 våg og canikene i Trondheim 1 våg. Brukere er da

 • Nils, 1 våg
 • Peder Lassesen (Larsen) 1 våg.

Ledingsmanntallet 1661

1661 viser ledingsmanntallet at

Generaljordeboken 1667

Generaljordeboken 1667 viser tre leilendinger på gården,

 • Peder Larsen bruker 1 våg,
 • Nils Andersen skredder 2 pd. og
 • Anders Nilsen, vel mulig skredderens sønn, 1 pd. Kongen bygger da 1 w, 1 pd. og canikene 1 v. 1 pd., hvilket viser at der er tillagt 2 pd. Samlet på gården såes der da l½ td. bygg, der er 12 kyr, 2 ungnnaut, 6 geiter, 6 sauer, 2 hester, hvorav den ene på utgang. Gården har lite brenneved, og for engens «godhed sørges 1 pund».

1670

1670 bruker

1681 omtales som halvlønnsdreng Madtz på Voll.

1686

3/6 1686 er det skifte etter salig Ingeborg Hansdtr., enkemann Peder Larsen. Felles barn:

 1. Peder
 2. Maren
 3. Anne
 4. Karen
 5. Bergitte
 6. Malene
 7. Sisel som alle er gift og deres respektive menn tilstede på arvetomten Vold. Tilstede var også Daniel Gregersen og Anders Nilsen, Vold. Boets brutto formue av sølv, tinn, kobber og jern samt sengklær, kreaturer, båt og sjøredskaper utgjør 117 rdl., 3 ort og 16 sk. Derfra gjeld 21 rdl., 3 ort og 12 sk. Resten deles mellom arvingene, idet enkemannen (Peder Larsen) får 28 rdl., sønnen Peder 12 rdl. og hver av døtrene 6 rdl.

1690

1690 bruker Anders Nilsen 1 v. 1 pd. (hans mor enken er da falt bort) den andre halvpart i gården, 1 v. 1 pd., bruker Peder Larsen.

1693

Men allerede 1693 er det skifte etter enkemann Peder Larsen, og en får da høre nærmere om hans barn.

 1. Peder Pedersen, bor på gården, men nevnes ikke som gift.
 2. Maren g.m. Nils Leknes
 3. Anne g.m. Hans Arntsen
 4. Karen g.m. Hans Zakariassen, Wighs (Vik)
 5. Bergitte g.m. Johannes Storeidet,
 6. Malene g.m. Nils Nedre-Vold
 7. Sisel g.m. Johannes Jonsen, Lille-Rise Brutto formue 34 rdl., 5 ort og 8 sk. Netto til deling 27 rdl.

Og fra nå av er det Anders Nilsen og Peder Pedersen (Peder Larsens sønn) som sitter med brukene, inntil 1720, da Anders Nilsen er borte og i hans sted er kommet Anders Olsen.

Gården har nå løpenr. 166. Så er der ingen synlige forandringer før 1740, da er Peder Pedersen død og hans enke sitter med bruket, 1 v. og 12 mk. som kongen eier og bygger. I Anders Olsens sted finner vi nå Anders Pedersen, som bruker 1 v. og 12 mk. som nå eies og bygges av Buksnes canony. Det er den parten som canikene i Trondheim tidligere eiet, og som nå er overdratt Buksnes kirke. Denne Anders Pedersen kunne vel tenkes å være Peder Pedersens sønn, men folketellingen 1701 nevner som hans sønner bare Hans, Johan og Nils.

1732

28/8 1732 er det skifte etter Berethe Andersdtr., Nedre Vold, enkemann Anders Olsen. Sølv finnes ikke, og buskapen består av bl.a. 6 kyr. Brutto formue 45 rdl., 2 ort og 8 sk. Arv til deling 17 rdl. og 3 ort. Formynder for barna er deres far.

1737

25/7 1737 er det skifte etter Peder Pedersen, enke Bereth Hansdtr. Barn:

 1. Hans Pedersen, myndig.
 2. Nils Pedersen, bor på Ostad,
 3. Peder Pedersen, bor i Kroglia.
 4. Anders Pedersen, myndig, bor hjemme.
 5. Ingeborg Pedersdtr., g.m. Christoffer Mortensen, Kangerur.
 6. Maren, bor hjemme.

Den nåværende bruker er Anders Pedersen, Peder Pedersens sønn. Brutto formue 70 rdl., 5 ort og 2 sk., men gjelden var større, så boet er fallitt.

1745

1745 er der tre oppsittere. Brødrene Hans og Anders Pedersen bruker hver 1 pd. og 18 mk., Anders Olsens enke 1 v. og 12 mk.

1750 er det fire om å dele gården, og hver bruker 1 pd. og 18 mk.:

1755 er Hans Pedersen borte og i hans sted er kommet hans bror Nils Pedersen, de øvrige tre er de samme.

1760 er både Anders og Nils Pedersen borte, og i deres sted er kommet Hans Andersen, før nevnte Anders Olsens sønn, og Hans Jonsen, hver bruker 1 pd. og 18 mk. Men her skifter ofte leilendinger.

1666 viser jordeboken at det av de 1760 nevnte brukere nå bare er en tilbake, nemlig Hans Johnsen; de tre nye menn er Peder Pedersen (det kan jo være den gamle bruker som er kommet tilbake), Jonas Jonsen og Hans Nilsen.

Ekstraskatten 1767

Ekstraskatten 1767 omtaler

 • Ole Jacobsen og hustru.
 • Anders Andersen og hustru.
 • Hans Jonsen og hustru.
 • Hans Andersen og hustru.

Ledingsmanntallet 1770

Ledingsmanntallet 1770 viser oss en ny mann på Nedre Vold, Hans Pedersen, «tilkommen efter Hans Jonsen», som det heter.

Ekstraskatten 2 år senere omtaler Peder Pedersen og hustru, Hans Pedersen og hustru, Hans Nilsen og hustru og Daniel Jacobsen (ny mann) og hustru. De er alle jordmenn og bruker hver 1 pd. og 18 mk.

Rangskatten 1778

Med rangskatten 1778 får gården sitt nye løpenr., 37.

Der er nå ingen vesentlige forandringer før 1785, da Hans Nilsen og Daniel Jacobsen er borte, og i deres sted Johannes Andersen og Nils Rasmussen. Hans Pedersen, erstattes 1795 med Anders Gabrielsen.

Eierne og byggerne er hele tiden den samme, Kongen og Buksnes kirke.

Jordeboken 1795

Jordeboken 1795 opplyser at Peder Pedersen har sin bygsel fra 1765, Nils Svendsen - som da nettopp er kommet til - har sin bygsel fra 1795, Johannes Andersen fra 1783 og Nils Rasmussen fra 1783.

Nils Svendsen ble ikke lenge på Vold; allerede 8/5 1799 er det skifte etter ham, men boet er fallitt, så der nevnes ingen arvinger. År 1800 ligger Nils Svendsens part øde, etter 3 års bygsel. Enken bor på gården, men driver den ikke, og Peder Pedersen overtok etter henne.

Folketelling 1801

Folketellingen 1801 omhandler 4 oppsittere på Nedre Vold.

 • Anders Jacobsen (som ikke sees omtalt før), gift for 2. gang, bonde og fisker, hustru Abel(!) Jensdtr.
 • Johannes Andersen, bonde og fisker, hustru Malene Jacobsdtr.
 • Peder Pedersen, bonde og fisker, hustru Christine Hemmingsdtr., Anne Marie Nilsdtr. Brun, mannens svigermor, 76 år, i enkestand, spiser deres brød som gammel og avfeldig. Tj.dreng er Hemming Villadsen Lockert. Han er bror av Abraham Villadsen, Offersøy.
 • Peder Pedersen (foregåendes far), bonde og fisker, hustru Lisbeth Evensdtr. Barn:
 1. Ole
 2. Erik
 3. Hans
 4. Bereth , alle ugift.

Fogedregnskapet 1805

Fogedregnskapet 1805 viser at kongen eier 1 v. og 12 mk., mens 1 v. og 12 mk. er benefisert gods (kirkegods) uten bygsel. Brukere er da Peder Pedersen, den yngre, Christoffer Pedersen, Anders Jacobsens enke og Johannes Andersen, hver bruker 1 pd. og 18 mk.

1/11 1806 er det skifte etter Peder Pedersen den eldre, enke Elisabeth (Lisabeth) Evensdtr. Barn:

 1. Ole
 2. Erik
 3. Hans
 4. Bereth Marie Boets formue 162 rdl. og 14 sk. Arv til deling 41 rdl., 2 ort og 7 sk. Der nevnes hverken sølv eller kreaturer, så han har vel da overdratt gården (bygslet) til sønnen Erik, som dog ikke nevnes som bruker før 1816. Jordeboken 1810 melder at Christoffer Pedersen har bygslet fra 1806, men at hans part da ligger øde. Også Anders Jacobsen enkes part ligger da øde, og denne parts bygsel er ikke tillatt.

1811

6/6 1811 utferdiger foged Prytz bygselbrev til Erik Pedersen på 1 pd. og 18 mk. i Nedre Vold, tingl. 7/7 samme år, og 31/12 1815 får Erik Pedersen nytt bygselbrev, utferdiget av kst. foged Buaas, tingl. 1816. Han har da bygslet på livstid på 1 v. og 12 mk.

 • Johannes Pedersen har bygsel uten landskyld fra 1813 på 1 pd. og 18 mk., men hans bygsel er «ei tillatt»,
 • Anders Jacobsen bygsel uten landskyld på 1 pd. og 18 mk., alle på livstid. Disse bygsel gjelder statens (kongens) gods, og Erik Pedersen og Johannes Andersen følges ad som, la oss håpe, gode naboer fremover til 1830, og vel enda lenger, for de blir ved livet frem til 1839, men da er der 31/1 skifte etter Johannes, enke Kirsten Andersdtr. Som arvinger anføres avdødes brorsønn Nils Olsen, Nusfjord, og hans brordatter Sara Olsdtr. Arv til deling 47 rdl., 3 ort, 18 sk. Kreaturer 2 kyr.

1846

År 1846 den 13/10 er det skifte etter gårdmannskone Martha Olsdtr., Vold, enkemann Jacob Nilsen, Vold. Arv til deling 47 rdl., 2 ort og 22 sk. Kreaturer: 7 kyr, 1 hest, 1 okse, 6 sauer og 2 geiter. Denne Jacob Nilsen har vi ikke hørt noe om, før han nå plutselig mister sin hustru, formentlig i barselseng.

Matr.nr. 79, Øvrejorden Han er heller ikke å finne i matrikkel for 1838, for da er det enda Erik Pedersen som bygsler og bruker matr.nr. 79, Øvrejorden, skyld 1 dl., 4 ort og 5 sk.

Matr.nr. 80, Vestparten, Joachim Hansen, skyld 4 ort og 15 sk.

Matr.nr. 81, Østparten, Anders Rasmussen, skyld 4 ort og 15 sk., i alt 3.dl., 3 ort og 11 sk.

Folketelling 1865

La oss så høre hva folketellingen 1865 har å fortelle om folkene på Nedre Vold:

Matr.nr. 79 a Fredrik Andersen, husfar, selveier og fisker, hustru Anne Bereth Olsdtr. Hennes sønner av Annes første ekteskap:

 1. Lars J. Paulsen, 20 år, hjelper stefaren med gårdsbruk og fiskeri
 2. Andreas Paulsen , 18 år, gjør det samme. I nåværende ekteskap er det da to barn,
 3. Petter
 4. Karoline Kreaturhold: 1 hest, 7 kyr, 12 sauer og 1 gris, utsed 6 td. poteter.

Matr.nr. 79 b, enke Guren Olsdtr., leilending. Hennes tjenestekar og gårdsbestyrer er Karl Pedersen, ugift. Enkens sønner er

 1. Petter Jakobsen
 2. Kristian Jakobsen Kreaturhold: 1 hest, 9 kyr og 16 sauer, utsed 5 td. poteter. Guren Olsdtr. er enke etter Jakob Larsen, Bø (Vold). De her nevnte sønner er
 3. Petter Jakobsen, Vevika/Rise
 4. Kristian Jakobsen, jekteskipper og handelsmann på Vold.

Matr.nr. 80, Ole Joakimsen, husfar, selveier og fisker, hustru Caroline Johannesdtr. Barn:

 1. Henning Olsen
 2. Malene Olsdtr. Føderådsmann er mannens far Joakim Hansen, 77 år og enkemann. I huset bor også som losjerende hustruens far, føderådsmann på Farstad, Johannes Nilsen, 73 år og enkemann. Kreaturhold: 1 hest, 5 kyr og 10 sauer, utsed 3 td. poteter.

Matr.nr. 80. Hans Joakimsen, husfar, selveier og fisker, hustru Bolette Larsdtr. Barn:

 1. Lovise Hansdtr.
 2. Agnes Hansdtr.
 3. Emilie Hansdtr. (senere lærerinne)
 4. Paul Hansen
 5. Odin Hansen Kreaturhold: 1 hest, 5 kyr og 8 sauer, 4 td. poteter i utsed. Ole og Hans Joakimsen eier hver en halvdel av matr.nr. 80, som ennå ikke er særskilt skyldsatt.

Matr.nr. 81, Peder Andersen, husfar, selveier og fisker, hustru Leonora Sivertsdtr. Barn:

 1. Anna
 2. Amalia Mannens mor, Ingeborg Paulsdtr. er da enke og føderådskone, 76 år. Kreaturhold: 2 hester, 5 kyr og 8 sauer, utsed 7 td. poteter.

Matr.nr. 81, Ole Larsen, husfar, selveier og fisker, hustru Anneken Andersdtr. (Peder Andersens søster). Deres barn:

 1. Amalia
 2. Kristian
 3. Amandus
 4. et udøpt guttebarn. Kreaturhold: 1 hest, 4 kyr og 7 sauer, utsed 4 td. poteter.

Peder Andersen og Ole Larsen har hver sin halvpart av matr.nr. 81, som ennå ikke er særskilt skyldsatt. (Anm. av lensmann Olsen).

Forslaget til fordeling av skatteskylden, av 1866

Matr.nr. 79 a, Fredrik Andersen, 56 mål, mest grunnlendt vold, utsed 6 td. poteter, som gir 5 fold, 70 lass høy, 6 kyr, 8 sauer og. 1 hest, havnegangen er mindre bekvem myr og lyngmark, dog tilstrekkelig, ingen ved, men torv til behovet, litt bjørkeris. Gården betegnes som lettbrukt, den har mere jord skikket til oppdyrking, er frostlendt og er mindre godt dyrket. Gammel skyld 4 ort, 4 sk., forslag til ny skyld 1 spd. 7 sk.

Matr.nr. 79 b, Jakob Larsens enke, Guren Olsdtr., 80 lass høy, 7 kyr, 8 sauer og 1 hest, forøvrig likelydende som foregående, også for gammel og ny skyld.

Matr.nr. 80 a, Ole Joakimsen, antagelig 28 mål, utsed 4 td. poteter, som gir 4 fold, 50 lass høy, 4 kyr, 6 sauer og 1 hest; jorden bra dyrket, forøvrig som foregående. Gammel skyld 2 ort og 7 sk., forslag til ny skyld 2 ort og 16 sk.

Matr.nr. 80 b, Hans Joakimsen, antagelig 38 mål, grunn vold og myr, 30 lass høy, 2 kyr, 4 sauer og 1 hest; jorden mindre godt oppdyrket, forøvrig som nærmest foregående. Gammel skyld 2 ort og 8 sk., forslag til ny skyld 2 ort og 16 sk.

Matr.nr. 81, Peder Andersen og Ole Larsen, antagelig 60 mål vold og myr, utsed 11 td. poteter og ½ td. bygg, som gir 4 fold såvel for poteter som bygg. 60 lass høy, 7 kyr, 12 sauer og 2 hester; jorden mindre bra dyrket. Gammel skyld 4 ort og 15 sk., forslag til ny skyld 1 spd. og 7 sk., forøvrig som foregående.

Fredrik Andersen, husfar, selveier og fisker, f. 1833 i Hol, hustru Anne Olsdtr., f. 1820. Barn:

 1. Petter, f. 1862
 2. Martin, f. 1866
 3. Kristian, f. 1868
 4. Karoline, f. 1864
 5. Hilda, f. 1870. Lars Paulsen (Hag) er losjerende og ernærer seg ved fiskeri og onnearbeide, f. 1846. Kreaturhold: 1 hest, 4 kyr, 2 kalver, 8 sauer, utsed 4 td. poteter.

På samme matr.nr. (79 a) bor Nikolai Paulsen (senere Bolle), husfar, fisker og jordarbeider, f. 1842, hustru Marit Torsdtr., f. 1841 i Skedagers(?) pr.gjeld. Barn:

 1. Hilda, f. 1872
 2. Albert, f. 1875 Kreaturhold: 1 ku, utsed 1 td. poteter.

Matr.nr. 79 b, Johan Larsen, husfar, selveier og fisker, f. 1832, hustru Guren Olsdtr., f. 1820. Kristian Jakobsen, hennes sønn, f. 1855, hjelper stefaren. Kreaturhold: 1 hest, 5 kyr, 3 kalver, 6 sauer, utsed 4 td. poteter.

Matr.nr. 80 a, Ole Joakimsen, husfar, selveier og fisker, f. 1822, hustru Caroline Johannesdtr., f. 1818. Barn:

 1. Malene, f. 1858
 2. Henning, f. 1852, fisker og dagarbeider i onnetid, g.m. Bergitte Bjørnsdtr., f. på Opdøl. Deres barn:
  1. Karoline, f. 1871
  2. Kristian (Gravdal) f. 1873
  3. Edvard, f. 1875.

Henning Olsen bor i huset hos sin far, og i huset oppholder seg da også Oles far, Joakim Hansen, føderådsmann, f. 1791, og Oles hustrus far, Johannes Nilsen, Farstad, som har et lite kår av sin gård der, men forsørges forøvrig av barna; han er født 1793. Kreaturhold Ole Joakimsen: 1 føll, 2 kyr, 1 kalv, 5 sauer, utsed 4 td. poteter.

Henning Olsen: 1 ku og 3 sauer.

Kårmannen Joakim Hansen har som «hold» 1 ku og 2 sauer.

Matr.nr. 80 b, Hans Joakimsen, husfar, selveier og fisker, f. 1822, hustru Bolette Larsdtr., f. 1824. Barn:

 1. Emilie, f. 1858
 2. Paul, f. 1862
 3. Odin, f. 1863
 4. Josefine, f. 1866 Enken Maren Rasmusdtr., losjerer og ernærer seg ved spinning og dagarbeide i onnetid, f. 1812. Kreaturhold: 1 hest, 2 kyr, 1 kalv, 6 sauer og 1 geit, utsed 3 td. poteter.

Matr.nr. 81, Peder Andersen, husfar, selveier og fisker, f. 1837, hustru Leonora Sivertsdtr. (fra Kvervelås), f. 1835. Barn:

 1. Anna
 2. Amalia
 3. Sofie
 4. Marie Kreaturhold: 1 føll, 4 kyr, 4 kalver, 8 sauer, 2 geiter, utsed 3 td. poteter. Som en ser er den i 1865 bruker på dette matr.nr., Ole Larsen, nå borte.

//media.geni.com/p14/ca/f7/c6/91/5344486377900d9f/johan_larsen_vold_original.jpg?hash=1d99cacddc35ac050c635bd554bf0233dd937ff1e49bf4508ed7cf9a7279f178.1695797999Johan Larsen Vold.

Matrikkelen 1886 viser nye eiere

Matr.nr. 79 a, Øverjorden, Fredrik Andersen, skyld 2 mk., 63 øre.

Matr.nr. 79 b, Øverjorden, Johan Larsen, skyld 2,63.

Matr.nr. 80 a, Vesterparten, Henning Olsen, 1,32.

Matr.nr. 80 b, Vesterparten (Bjørnhaugen), Henrik Hansen, 1,32.

Matr.nr. 81 a, Østerparten, Jakob Høyen, 1,32.

Matr.nr. 81 b, Østerparten, Lars Andreassen, 1,32.

Br.nr. 1, Øverjorden:

Br.nr. 2, Øverjorden:

 • Kongelig skjøte til Jakob Jensen, tingl. 1846.
 • Skjøte fra de legitimerte arvinger etter Jørgen B. Jentoft, Ramsvik (disse mangler tingl. hjemmel) til Johan Martinus Larsen, tingl. 1872.
 • Skjøte fra Johan Larsen til Ingvald Fredriksen og Henrik Mortensen, tingl. 1916.
 • Skjøte fra Ingvald Fredriksen og Henrik Mortensens enke til Henning Mortensen, tingl. 1940.

Br.nr. 3, Vesterparten. Denne part ble 7. desember 1834 av staten solgt til Joakim Hansen og betalt med 280 kroner. Det kongelige skjøte herpå ble tingl. 1833.

Br.nr. 4, Vesterparten:

Br.nr. 5, Østerparten:

Br.nr. 6, Østerparten, utskilt fra br.nr. 5 i 1883:

 • Auksjonsskjøte til Peder Hansen, Holand, tingl. 1905.
 • Skjøte fra Peder Hansen til Julius Fredrik Larsen, tingl. 1908.
 • Skjøte fra Julius Larsen til Hjalmar Andersen, tingl. 1927.
 • Auksjonsskjøte til Hjalmar Andersen, tingl. 1937.

Br.nr. 7, Bakken, utskilt fra br.nr. 2 i 1894:

Br.nr. 8, Fridheim, utskilt fra br.nr. 2:

Br.nr. 9, Nyborg, utskilt fra br.nr. 7 i 1898:

Br.nr. 10, Broderbakken, utskilt fra br.nr. 7 i 1899:

Br.nr. 11, Skolevoll, utskilt fra br.nr. 7 i 1898:

 • Skjøte til Johan Hansen, tingl. 1894.
 • Utskiftebevilling til Johan Hansens enke Marie Hansen, tingl. 1900.
 • Skjøte fra Marie Hansen til Kristian Jakobsen, tingl. 1901.
 • Skifteskjøte til Magnar Juliussen i boet etter Kristian Jakobsen, tingl. 1942.

Br.nr. 12, Gravlunden, utskilt fra br.nr. 1 i 1909:

Br.nr. 13, Solstad, utskilt fra br.nr. 1 i 1911:

Br.nr. 14, Nygård.

 • Skjøte fra Henning Mortensen og Ingv. Fredriksen til Henning Sandsund, tingl. 1934.

Br.nr. 15, Bakkehaug, utskilt fra br.nr. 6 i 1918:

Br.nr. 16, Mevoll, utskilt fra br.nr. 5:

Br.nr. 21, Elvhaug, utskilt fra br.nr. 4 i 1931:

 • Skjøte fra Frantz Hansen, Vold til Aksel Hansen, Vold, tingl. 1931.

Br.nr. 17, Nergård, Ole Lorentzen, skyld 0,07.

Br.nr. 18, Sletta, Bj. Kristiansen, skyld (?), Mevoll II, Henning Mortensen, 0,23.

Br.nr. 20, Rishaug, Ferdinand Fredriksen, 0,20.

Br.nr. 22, Nyheim, Hans Mortensen, 0,25.

Br.nr. 23, Plassen, Chr. Christoffersen jr., Fridheim, 0,07.

Br.nr. 24, Nærheim, Aksel Fredriksen, 0,30.

Br.nr. 25, Slettnes, Henning Sandsund, 0,01.

Br.nr. 26, Opheim, Peder Fredriksen, 0,20.

Br.nr. 27, Solbakk, Trygve Fredriksen, 0,20.

Br.nr. 28, Fagerheim, Gunvald Fredriksen, 0,28.

Br.nr. 29, Myrbakk, Samvirkelaget» 0,01.

Br.nr. 30, Skjønnstu, Ungd.laget Fram, 0,01.

Skylden i dag på

Br.nr. 1 er 0,90

Br.nr. 2, 0,55

Br.nr. 3, 1,25

Br.nr. 4, 1,05

Br.nr. 5, 1,00

Br.nr. 6, 1,07

Br.nr. 7, 0,55

Br.nr. 8, 0,36

Br.nr. 9, 0,21

Br.nr. 10, 0,09

Br.nr. 11, 0,08

Br.nr. 12, 0,03

Br.nr. 13, 0,80

Br.nr. 14, 0,19

Br.nr. 15, 0,25

Br.nr. 16, 0,32

Br.nr. 21, 0,27

br.nr. 10, Broderbakken, bodde i mange år Peder Hansen Vik og h, Luffa Pettersdtr. Uttakleiv (Kjellbogen), men de eiet ikke stedet.

br.nr. 1 satt ennå i 1838 Erik Pedersen, og som neste bruker og eier fulgte Jakob Jensen, etterfulgt av Paul Larsen fra Bø.
Hans enke, Anne Bergitte Olsdtr, d. 1914, ble gift med Fredrik Andersen, d. 1927, fra Toftan i Hol. Hun hadde i sitt første ekteskap sønnene

 1. Lars Paulsen, gbr. på Hag, g.m. 1) Petrine Jensdtr., Store-Rise, 2) m. Wilhelmine (Mina) Arctander (jordmor).
 2. Nikolai Paulsen, gbr. på Bolle, g.m. 1) Martin Torsdtr., fra Skjedagers(?) pr.gjeld, 2) m. Hilda Gjertsdtr., Bolle.

Fredrik Andersen og Anne Olsdtr.s barn:

 1. Petter, døde ugift.
 2. Karoline, g.m. Johan Nilsen, Alstad i Borge.
 3. Martin, g.m. Agnes Juliusdtr., Leknes. Barn:
  1. Ferdinand, g.m. Ragna Johansen, Ballstad. Barn:
   1. Henry
   2. Inga
   3. Herborg
   4. Fritz
  2. Mathilde, g.m. Hagbart Hansen, Holsdal.
  3. Anna, ugift, bor hjemme.
  4. Magnus, ugift, bor hjemme.
  5. Peder, g.m. Marie Bertheusdtr., Vian.
  6. Julius, g.m. Lilly Karlsen fra Vesterålen.
  7. Anton, gift på Island.
 4. Kristian, d. 1942, g.m. Inger Jensdtr., Farstad. Barn:
  1. Frida, g.m. Andreas Karlsen, Skulbru, som forulykket sammen med Hilmar Arctander, Vold, ved at en nystøpt fjøsbygning ramlet ned over dem. Frida eier nå br.nr. i Nedre Vold.
  2. Karstad, g.m. Aslaug Nilsen, Holsdal.
  3. Jens, g.m. Alfhild Gotfredsen, Ostad.
  4. Trygve, g.m. Martha Johansdtr., Vian.
  5. Magda, gift i Bergen.
  6. Dagny, gift i Oslo.
  7. Aksel, g.m. Marie Nilsdtr., Vian. Karsten eier nå hovedbruket, Trygve og Aksel en mindre part hver. Barn:
   1. Stian, ugift
   2. Astrid, g.m. Hans Slydal, Borge, bor der.
   3. Ingvald, ugift
   4. Ellen, ugift.
 5. Hilda, g.m. Jens Karlsen, Knutstad i Borge.

Johan Hansen, Vik, g.m. Marie Adolfsdtr., Vik kjøpte gård på Vold nedre, br.nr. 7. Deres barn:

 1. Hagen, g.m. Marie Kristiansdtr., Skulbru, gbr. Leknes.
 2. Mathilde, g.m. Henrik Nilsen, Bø.
 3. Agda, g.m. Bertehus Karlsen, Vian.
 4. Johan Martin, g.m. Dina Karlsdtr., fra Saltdal.
 5. Vendla,
 6. Hans
 7. Rakel

Johan Hansen døde og enken solgte gården.

Ingvald Fredriksen, d. 1942,sønn av Fredrik Eriksen, Store-Rise, mor Lovise Hansdtr., Holand, d. 1917, g.m. Albertine Markusdtr., Hag. Deres barn:

 1. Alfhild, g.m. Leif Lie, Opdøl.
 2. Fernanda, g.m. Karl Barstad, Ørstadvik, Sunnmøre.
 3. Edvard, gift i U.S.A.
 4. Frithjof, g.m. Hildur Andersdtr., Opdøl.
 5. Ragnhild, g.m. Nils Skjong, Valderøy.
 6. Gunvald, g.m. Anne Amandusdtr., Farstad.
 7. Thomas, g.m. Solveig Unstad. Han har nå gården.
 8. Ellen, g, m. Peder Rebbestad, Ørstavik.

Henrik Mortensen, d. 1937, sønn av Morten Mortensen, Uttakleiv og h. Ingeborg Hansdtr., Holand, d. 1914, g.m. Lotte Pedersen fra Meløy. Deres barn:

 1. Hans, g.m. Hanna fra Vesterålen, bosatt på Vold.
 2. Hanna, g.m. Julius Juliussen, Skulbru: hun er enke.
 3. Henning, g.m. Marie Henriksdtr., Våje. Han har nå gården.
 4. Inga, g.m. Magnar Juliussen, Skulbru.

br.nr 5 satt Anders Rasmussen fra Lille-Rise. Hans sønn Peder Wessel Andersen overtok gården og solgte den videre til sin svigersønn Jakob Høyen fra Gudbrandsdalen, som kom her til bygden som veiarbeider Han var g.m. 1) Anna Pedersdtr., Nedre Vold, 2) m. Leonora Sivedtsdtr Kvervelas. Barn:

 1. Johan, g.m. Marie Markusdtr., Lille-Rise. Han overtok gården. Barn:
  1. Jakob, g.m. Eldrid Vågen Trondheim, bor der.
  2. Ellen, ugift.
  3. Magnus, g.m. Gunlaug Johansdtr., Justad, bor i Stamsund
  4. Gudrun g.m. Jens Jensen, Farstad, bor i Stamsund.
  5. Svend, g.m. Marie Kanestrøm, Trondheim, bor der.
  6. Rolf, g.m. Laila Robertsen fra Borge, bor på Liland.
  7. John
  8. Marie
  9. Alf
  10. Knut
  11. Kåre
  12. Odd
 2. Laura g.m. Gerhard Bergland, Sortland i Vesterålen.
 3. Inga, ugift, jordmor i Sigerfjord.
 4. Haakon, g.m. Georga fra Lenvik, bor i Ballangen.
 5. Anton g.m. Oline, bor i Finnmark.
 6. Rolf, g.m. Anna fra Nordreisa bor i Finnmark.

Den andre halvpart av Peder Andersens gård ble overtatt av Lars Andreassen, Leknes, sønn av Andreas Ingebrigtsen, g.m. Lovise Hansdtr. Leknes. Deres barn:

 1. Julius, g, m. Berthe Wilhelmsdtr., Skulbru. Han overtok gården, men solgte den til Hjalmar Olufsen Hjalmar Olufsen, Øvrevold.
 2. Hilmer gift i Finnmark
 3. Tora, g.m. 1) Berg Nilsen, Øvrevold, 2) med Johan Olufsen, Øvrevold.
 4. Laura, gift i Sennesvik.
 5. Peder, gift på Finstad.
 6. Alsing, utvandret til Amerika.

Hjalmar Olufsen, g.m. Selma Liland. Deres barn:

 1. Marianna, g.m. Iver Pedersen, Sund.
 2. Einar g.m. Valny fra Velfjord.
 3. Albert, g.m. Svanhild fra Tosaunet, Bindal.
 4. Harald
 5. Norman
 6. Bjarne
 7. Svanhild
 8. Solveig samt 3 mindreårige barn.

Matr.nr. 80 På matr.nr. 80 satt Joakim Hansen bror av Jens Blix Hansen, Store-Rise. Han delte garden mellom sine to sønner

Ole Joakimsen, g.m. Caroline Johannesdtr Farstad som var enke etter Peder Pedersen, Horn, bror av Jens Pedersen, Ballstad og Bjørn Anton Ursin Pedersen omkom i Vestfjorden den store stormdag 11/2 1849.

//media.geni.com/p14/6e/d2/dc/b8/5344486377924fa5/henning_olsen_og_hustru_bergitte_original.jpg?hash=61ba65033f95979b57ebd4026fcb4d78b81457f88ff848ac0dcedd5bae1bb09a.1695797999Henning Olsen og hustru Bergitte.

Ole Joakimsens barn:

 1. Henning, d. 1924 g.m. Bergitte Bjørnsdtr., f. på Opdøl, d. 1933. Han overtok gården. Barn:
  1. Caroline, g.m. Ingvald Sandsund.
  2. Christian, g.m. Marie Garden, kjøpmann i Gravdal.
  3. Edvard.
  4. Berntine, g.m. Hans Nilsen, Vik.
  5. Emma, gift i Narvik.
  6. Henningea, g.m. Aksel Jakobsen. Aksel Jakobsen hadde gården en tid, men solgte den til Ander Karlsen, Skulbru.
  7. Ferdinand, omkom på Finnmarkshavet.
 2. Malene, g.m. Jørgen Kristiansen, Kvervelås.

Hans Joakimsen, g.m. Bolette Larsdtr., Bø. Deres barn:

 1. Lovise, g.m. Edvard Hansen, Leknes.
 2. Emilie, ugift, lærerinne, d. 1931.
 3. Agnes, g.m. Henrik Hansen, Holand (Vold). Overtok gården. Barn:
  1. Alfred, utvandret til Amerika.
  2. Frantz, ugift, død.
  3. Agnes, ugift.
  4. Arnt, g.m. Ingeborg fra Borge, bosatt på Farstad.
  5. Aksel, ugift.
  6. Agnes, ugift.
  7. Odin, ugift, død.
  8. Rikard, utvandret til Amerika.
  9. Martin, ugift,
  10. Magda, ugift,
  11. Fridtjof, gift i Glomfjord. Martin og Magda har nå gården.
 4. Paul
 5. Odin Hansen, utvandret til Amerika.
 6. Josefine, g.m. Amandus Larsen, Fygle.

På Broderbakken, br.nr. 10 bor nå som inderster Harald Andreassen fra Værøy, g.m. Petrine, fostedatter av Peder Hansen, der tidl. satt her som husmann.

Arne Sandsund, på br.nr. 15, g.m. Kristine Jensdtr. fra Borge, har tre barn, men ingen voksne.

Ludolf Stormo sitter på sin fars småbruk, br.nr. 9, g.m. Alfrida Johansdtr., Uttakleiv. Ingen barn.

br.nr. 17 satt Lorentz Hamran, g.m. Marie, hvorfra vites ikke. Deres barn:

 1. Ole Lorentsen, g.m. Tora, fostret på Farstad. De har tre barn,
  1. Harald
  2. Liv
  3. Bjørg.
 2. Edvin Lorentsen, gift og bosatt i Stamsund.

Br.nr. 8. Fridheim, kjøpt og bebygget 1893 av lærer Chr. Christoffersen fra Hadsel, g.m. Hansine Haagensdtr., Skotnes. Deres barn:

 1. Astrid, ugift, bor hjemme.
 2. Ragna, ugift, bor i Oslo.
 3. Sverre, g.m. Josefine Markusdtr., Rise, gbr. på Skotnes.
 4. Ragnhild, ugift, bor i Oslo.
 5. Aagot, g.m. Henry Pettersen, Oslo.
 6. Reidar, g.m. Helga fra Lyngen, bosatt i Øksfjord.
 7. Bjørn, g.m. Målfrid fra Komagfjord, bosatt i Alta.
 8. Alf (tvilling med Bjørn), g.m. Hjørdis Tomasdtr., Korsnes, bor i Alta.
 9. Trygve, g.m. Lusie Schistad, Kjeøy, bor der.
 10. Inga, g.m. Bynhard Rystad, Borge.
 11. Christoffer, g.m. Emma Sejnes, Gildeskål.
 12. Helene, døde ung.

Chr. Christoffersen, jr., er nå eier av gården, med poståpneri og handel.

Johan Rist Larsen, f. 1833, d. 1916, var framifrå som jordbruker, og adskillig foran sin tid, g.m. Gurine (Guren) Sofie Olsdtr., fra Farstad, f. 1810. Han er, som nevnt annet sted, legatstifter.

Kristian Jakobsen, også legatstifter, drev i mange år jektefart med egne fartøyer, og senere handel på Vold, f. 1854, d. 1941. Hans husbestyrerinne (han var aldri gift) var i en lang rekke år Ellen Granaas, f. 1857, d. 1939.

Hverken for Øvrevold eller Nedre Vold nevnes der kverner i 1700-årene, og en tør derfor formode at der ingen slike var her dengang. Men fra første halvdel av 1800-årene og utover i siste halvdel også var der flere kverner og livlig møllebruk ved Voldselva, med kverner tilhørende bønder både på Øvre og Nedre Vold, muligens også Kvervelås.