Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Petvik, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Magnus Hagbart Larsen (1887 - d.)
 • Johan Martin Lind Hansen (1879 - d.)
  Kirkebøker: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, SAT/A-1459/881/L1166: Klokkerbok nr. 881C03, 1876-1885, s. 41 - Født Folketelling 1891 Folketelling 1900 Nordland fy...
 • Lise Henriete Hansdatter (1876 - d.)
  Folketelling 1891 Nordland fylke, Buksnes, Hol i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C03 (1876-1885), Fødte og døpte 1877, Side 12 Folketelling 1891
 • Hans Grøn Larsen (1847 - 1939)
  Kirkebøker: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 881/L1164: Klokkerbok nr. 881C01, 1818-1853, s. 106-107 - Født Folketelling 1865 Folketelling 1900
 • Lukas Johan Petersen (1883 - d.)
  Nordland fylke, Buksnes, Hol i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C03 (1876-1885), Fødte og døpte 1883, Side 243 Folketelling 1891 Folketelling 1900 ?

Kilde

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 64 PETVIK

Dette er sikkert en av Vestvågøys eldste boplasser. I 1396 skrives gårdsnavnet Pettuik, i 1407 Pættauik, i 1423 Pættowikena, i 1432 Pettauik, i 1567 Petteuig, i 1610 Pettuigen, i 1667 Pettuigen og i 1723 Pætwiig. Om dette gårdsnavn skriver O. Rygh: «Etter skriftformene fra middelalderen blir det tvilsomt, om navnets rette form er Pettuvik eller Pettavik. Der kan neppe påvises noget annet norsk stedsnavn, som mulig kunne være beslektet med dette, enn Petlund i Stange. Om dette uttales som en ren gissing, at man kunne tenke seg et mannsnavn Petti som en kjæleform for Petr, og at dette kunne være 1ste ledd i navnet. Navnet Petr har vært brukt i Norge iallfall fra begynnelsen av det 12te århundre. Hvis man skulle formode en lignende opprinnelse for dette navn, måtte man gå ut fra formen Pettavik som den rette. Skjønt det ikke har noen avgjørende betydning, kan det dog nevnes, at navnet Petr bæres av en eier av gården ved 1400». Sagnet sier at Petvik kommer av navnet Peta — etter en skotte som hadde strandet der. En annen versjon sier at denne skotten hadde kalt opp en fjord der heime, nemlig Pentlandsfjorden. —

Den 30. april 1396 kunngjør to menn, at Olaf Andersøn solgte 4 spann leie i gården Nordre Pettuik i Lofota til Finn Tordsøn. Den 17. mars 1407 utsteder Kalle Iverssøn og Iver Kallessøn en erklæring om hva som fra gammel tid eiddes av hr. Ogmund og av bøndene i gården Pættauik. Dokumentet er skrevet på Sand. Den 12. mars 1417 solgte Finn Tordsøn til Arvid Ingildssøn sin gård Petteuik i Hol sogn. Overdragelsesdokumentet og kvitteringen for kjøpesummen er skrevet på Fygle. Den 12. juli 1423 selger Thore Uspakssøn til rådmann Arvid Ingildssøn gården Pættowikena, som han hadde arvet etter hr. Ogmund Finnssøn. Dokumentet skrevet i Bergen. Den 18. august 1425 stadfester Sigurd Jonssøn og Jens Hjerne avdøde fru Margaretha Eilifsdotters salg til Arvid Ingildssøn av gårdene Petteuik og Ramsuik i Lofota skiprede. Dokumentet er utstedt i Bergen. Den 4. november 1430 gjør Arvid Ingildssøn sitt testamente i Nidaros og gir deri for sin og sin avdøde hustru Ingerid Simonsdotters sjeler jordegods, penger og kostbarheter til forskjellige kirker, kloster og personer nordenfjells. Til korsbrødrene i Nidaros ga han av denne gård 6 mark smør. Den 2. januar 1432 åpner Arvid Ingildssøn korsbrødrene i Nidaros adgang til gården Petftauik. Dokumentet er utstedt i Nidaros. Den 4. april 1436 makeskifter erkebiskop Aslak Bolt til Nidaros domkirke gården Leknes i Namdal mot gården Pættauikene i Lofotenom. —

Om ingen annen gård i Hol har man så mange dokumenter fra mellomalderen som om Petvik. Dette tyder på at gården tidlig har vært et betydningsfullt sted, og allerede på 1500-tallet finner vi at Petvik har langt flere oppsittere enn noen annen gård i Hol.

Petvik var et gammelt skipperleie. Skipperne her drev bygdefar til Bergen, og fikk, — da dette ble påbudt, — bevilling til å drive jektebruk og bygdefar. Jektebruk har vært en eldgammel tradisjon her, ser det ut til . Den første jekteskipper fra denne gård, som finnes nevnt er, — i 1563, — Knud i Petteuig. Etter ham var en Michel Nilsen eier av og jekteskipper i Petvik. Han var sønn av Nils Bjørnsen, som i 1563 var styrmann på en av sin fars jekter og eidde halvparten av jektens last, Nils Bjørnsen var sønn av skipper Bjørn Olsen, Henningsvær, som i 1563 var i Bergen selv med sin største jekt og eidde halve lasten. Han hadde også sønnen Oluff Bjørnsen, som var jekteskipper i Røst.

Til Petvik gård har alltid tilhørt alle øyer, holmer og skjær på strekningen Ureberget til grensen mot Ramsvik, unntatt Brandsholmen. Men også Brandsholmen har en tid ligget under Petvik. (Se under Brandsholmen). Sandsund var i eldre tider og til motorbåtene kom et, etter forholdene, ganske betydelig fiskevær. Mortsund som fiskevær er av nyere dato.

Om Sandsund skriver fogden i Lofoten i 1591: Nordvest for Brandsholmen, henved en f jerdingsvei, ligger et annet lite fiskevær, som kalles Sandsund, og der ror også en stor hop folk om sommeren, men om vinteren, da ror der slett ingen, men de har allikevel deres huse stående der, de bønder som bor uti Lofoten, men der ror ingen folk, men om sommeren da ror der meget folk.

Etter foranstående skulle det på den tid ikke foregå noe vinterfiske for Sandsund, men bare vår-, sommer- og høstfiske.

Så tar vi da veien hit til Petvik i året 1567 og treffer i alt to leilendinger her,

 • Knud
 • Hanns og fem husmenn,
 • Johannes
 • Oluff Hannssenn
 • Thorgeir Hannssenn,
 • Philipus Nielssen
 • Oluff Syuordssenn

Knud bruker 2 våger og er storkar, og Hanns ½ våg. Husmennene 1 pund hver.

1610

I 1610 treffer vi odelsbonden Jacob Jennssenn her i Petvik. Han bruker 3 våger 1 pund og er den største gårdbrukeren i hele Hol. Han er skipper også og betaler 2 daler i skipperskatt. Per Steffennssenn på Ure er den andre skipperen i Hol. Men Jacob er ikke alene her i Petvik.

Her bor også leilendingen Rasmus Knudtzenn og fire husmenn: to Anders, Olluff Knudtzen og Guldbrannd. Den ene av de to Andersene bor i Sandsund.

To år etter så har Petvik fått enda en leilending, nemlig Michell. Men Michell er borte igjen i 1614.

I 1616 har Sandsund fått en husmann til, så at her nå er to husmenn. Den nye husmannen heter Olluff Jacobssenn. I Petvik er der også kommet en ny husmann, nemlig Peder Anderssenn. Men Olluff Knudtzen er nå død, og enken sitter igjen med plassen. Og så er her kommet en husmann som heter Michell, kanskje det er den samme som vi tidligere møtte som leilending.

Så går det bare tre år, så har Sandsund fått to nye husmenn. De heter

 • Mogenns og
 • Olluff Andersen. Her er nå tre husmenn her.

En gang mellom 1619 og 1622 dør Jacob Jennssenn, og hans enke sitter etter ham med gården noen år. Sandsund har i hennes tid fire husmenn: Mogenns, Olluff, Anders og en ny mann som heter Johannes. I Petvik er Suein og Poffuell husmenn.

I 1628 er enken borte, og Rasmus har halv vågs leding. Da enken falt fra, er det sannsynlig at gården gikk over til sønnen, Niels Jacobsen, som da bodde på Fygle.

I et lensregnskap fra 1639 skrives det at denne Niels er «odelsjord eigende i Petvik». Vi må tro at denne Niels er sønn til Jacob Jennssenn. Niels var selv leilending på Fygle. Samme år (1639) har Petvik to leilendinger: Rasmus og Michell Nielsen. Om denne Michell er sønn av Niels Jacobsen igjen, skal vi ikke kunne si sikkert, men urimelig er det ikke. Ingen av disse to leilendinger i Petvik var skippere, det var derimot deres nabo i Ramsvik, Michell Bjørnsen.

Lensregnskap fra 1648

Av et lensregnskap fra 1648 fremgår det at Petvik nå har tre oppsittere, som alle er odelsbønder og selv eier den jord de bruker. De tre er Rasmus og Michell Nielsen og så en ny mann som heter Niels. Gårdens samlede skyld er på 3 våger 2 daler 1 ort. Gården har nå tre husmenn.

En gang mellom 1648 og 1652 faller Michell Nielsen fra, og Gregers Michelsen, sikkert hans sønn, tar over hans gårdpart. Gregers kan muligens også være sønn av Michell Bjørnsen, Ramsvik. Niels faller også bort i det nevnte tidsrom, og i 1652 er da Gregers og Rasmus de to som er å treffe her i Petvik. Gregers bruker 2 våger og Rasmus ½ våg. Rasmus dør mellom 1652 og 1661. Hans enke tar over etter ham. Av

Landkommisjonens skattemanntall 1661

Landkommisjonens skattemanntall 1661 ser vi at gårdens skyld er 2 våger 1 pund. Gregers bruker 1 ½ våg 1 pund og enken etter Rasmus ½ våg. Samme år ser vi at der er fire husmenn i Sandsund: Olle sundmøring, Jenss, Olle og Nielss.

Hovedbruket i Petvik. Fotografi fra omkring århundreskiftet

Vi er nå kommet frem til årene 1664/66, da det første store manntall ble holdt her i landet. Sokneprest i Buksnes, Hans Mogensen Blix, skrev nr. 7 for gården Petvik, som skylder 2 våger fisk. Gregers Michelsen er nå eneste bruker. Han har fire tjenestedrenger og to husmenn. De to husmenn er

 • Olle sundmøring, 61 år, og
 • Thord Hansen, 30 år.

Gregers har videre fostersønnene Amund Olsen, 14 år, Daniell Olsen, 13 år, og Poffuel Nielsen, 9 år. Gregers Michelsen er selv 44 år.

Matrikkelen 1667

Matrikkelen 1667 opplyser følgende om Petvik: Gregers Michelsen besitter. Skyld 2 våger 1 pund. Oppsitteren eier og bygger. Sår 4 tønner. 12 kyr, 4 ungnaut, 9 geiter, 9 sauer. 2 hester. «Har lite brenneved, dog en liten bekkekvern».

I 1672 er der fire husmenn i Sandsund:

 • Olle sundmøring
 • Effuert
 • Steffen
 • Thord I Petvik er der to husmenn:
 • Rasmus
 • Jacob.

Gregers Michelsen dør så en gang mellom 1672 og 1682. Sistnevnte år ser vi at Hans, Gregers sønn, sitter med Petvik gård. Han var 10 år ved manntallet atten år tidligere.

Manntallet i 1701

Ved manntallet i 1701 opplyses det at Hans Gregersen, som nå er 47 år, har en jekt som han driver bygdefart med. Han har barna:

 1. Gregers
 2. Christen
 3. Kirsten
 4. Siri men disse er selvfølgelig ikke nevnt i manntallet. Videre har Hans Gregersen fire tjenestefolk på sin gård og en husmann, som heter Roland Pedersen og er 68 år gammel.

Hans Gregersen var, liksom sin nabo, Hans Olsen i Ramsvik, stor jordegodseier. I 1713 opplyses det at hans odelsgods var på hele 12 våger 1 pund 18 mark. Blant de gårder han eidde var Kangeruren i Hol, Vik, Indre Våje og Farstad i Buksnes.

Hans Gregersen døde våren 1722, og Petvik ble da drevet av enken, Maren Nilsdatter. Sønnen Christen var død ugift før sin far. Om den eldste sønnen, Gregers, opplyses det ved skiftet etter faren i 1723 at han hadde vært bortreist i 17 år og ikke hadde latt høre fra seg. Døtrene Siri og Kirsten var begge gifte, men da ingen av svigersønnene til enken Maren ville overta gården Petvik, ble denne gård — eller i hvert fall en del av den — overdratt til Hartvig Mogensen Jentoft omkring 1728. Jentoft nevnes første gang som oppsitter her i 1728. I en liten notis fra fogdregnskapet 1741 finner vi viktige opplysninger om eierforholdet i Petvik i Hartvig Mogensen Jentofts første tid her. Her står følgende: «Christen Herdagsen (Holsdal med Bergsdal) har år 1741 eiet og bebodd 1 våg 1 pund i gården Petvik, hvormed det har den beskaffenhet at sorenskriver Arentzberg har skjøtet Christen Herdagsen, og at Iver Helt har skjøtet Hartvig Mogensen». Denne Iver Helt var g.m. Siri, datter av Hans Gregersen. Han arvet Indre Våje etter sin svigerfar. I 1741 opplyses videre at Hartvig Mogensen har eidd og bebodd 1 våg 1 pund i gården Petvik. Gården må da ha vært delt en tid, slik må vi vel forstå dette. Men fra 1741 er gården Petvik helt og fullt Hartvig Mogensen Jentofts eiendom. I 1741 opplyses det også at han får odelsrett til gården. Hans skjøte er datert 13. juli 1741.

Om gården Petvik på denne tid har vi i matrikkelen for 1723 gode opplysninger. Her er bare en oppsitter. Hans Gregersens arvinger eier. Ingen skog. Ingen seter, men beleilighet til fiskeriet. Gården ligger i bakli og er lettvunnen. Tørr og sandig jord. Kan så 3 tønner 3 skp. og har hvileland til 2 tønner. Avling 8 tønner 1 skp. Gården før to hester, tolv kyr, seks ungnaut, atten sauer og atten geiter. Skyld 2 våger 1 pund. Petvik har i denne matrikkel fått nr. 24. Men i generaljordeboken 1725 har Petvik fått matrikkelnr. 152.

Hartvig Mogensen Jentoft, som bebodde og eidde gården Petvik fra 1728 til sin død i 1784, og var jekteskipper og gjestgiver her, var vel kanskje den betydeligste mann som har eidd og drevet denne gård. Han var en meget velstående mann og eidde bl.a. ved sin død 24 gårder med samlet skyld 24 våger 2 pund 15 mark, heri ikke medregnet gårdene Ramsvik og Ure, som han også eidde. Han sees å ha vernet iherdig om sin bygdefarrett, idet han hadde flere saker gående ved Nordlands lagting som følge av krenkelse av hans rett av andre jekteskippere. Vi skal senere komme tilbake til en omtale av hans slekts- og familieforhold.

Hartvig Mogensen Jentoft var en mann som hadde mange jern i ilden. I årene 1758—59 vet vi at han drev salthandel med den hollandske skipper Lorentzen. Saltet hadde han liggende lagret i en sjøpakkbod. I 1758 ble saltet ødelagt ved flo sjø, idet sjøen steg opp i boden og ødela saltet.

Ved manntallet 1762 bodde der 19 mennesker i Petvik, mer enn på noen annen gård i Hol, unntatt Storfjord, hvor der var 21. Hartvig Mogensen hadde dette år 4 barn hjemme.

 1. Mogens (Mons)
 2. Ole
 3. Arent
 4. Kirsten Der var dette år 5 tjenestekarer på gården og 5 tjenestepiker, og så var her en skredder som het Andreas og en skolemester som het Jacob Andersen. Videre nevnes det at en «skriverkarl», Nicolai Fyhn, fra januar måned hadde oppholdt seg på Sundklakk i Gimsøy fjerding. Denne Nicolai Fyhn var vel skriver hos sorenskriver Thomas Winstrup. Han bodde altså i Petvik en tid. Andre som bodde i huset var Anna Elisabeth Ursin. Men hun var død den 22. januar 1762. Husmann i denne tid var Per Larsen.

Vi har ovenfor nevnt at Hartvig Mogensen hadde de tre sønner

 1. Mogens
 2. Ole
 3. Arent. Mogens overtok gården Ramsvik. Men Hartvig Mogensen må også ha hatt en fjerde sønn, skjønt denne ikke nevnes i manntallet 1762 og heller ikke i ekstraskattemanntallet 1770. Denne sønnen het Hartvig, liksom faren. Da hans far døde i 1784 og hele hans jordegods ble solgt ved auksjon, fikk han auksjonsskjøte på gården Petvik for 1221 riksdaler. Broren Mogens kjøpte på samme auksjon en stor del av farens jordegods. Hartvig Hartvigsens skjøte på Petvik er datert 16. juni 1785.

Hartvig Hartvigsen var liksom faren jekteskipper. Han eidde to jekter. Den største av disse var «Grethe Maria» på 80 lester. Den andre het «Sara Rasch» og var på 50 lester. Denne jekten var oppkalt etter hans mor, datter av presten i Folda, Johannes Rasch. Etter siste stevne i Bergen om høsten, ble jektene satt opp på land til slutten av mai det følgende år. Stedet hvor jektene ble satt opp ble kalt Jektvik, og her hadde de gamle jekteskippere også sine jektenaust stående.

Folketelling 1801

Og så er vi kommet frem til den store folketellingen i 1801. La oss nå se hvem vi treffer i Petvik dette år.

Det er først husbondfolket selv: Hartvig Jentoft og hustru Aasel Walnum og deres tre sønner,

 1. Erich Spore
 2. Hartvig
 3. Mons (Mogens)

Så er det hustruens søskenbarn, prestesønnen Ole Benjaminsen Walnum, som. tjener for kost og lønn.

Parti fra Mortsund. Bårsundfjellet i bakgrunnen <bilde>

Enda en prestesønn bor her som losjerende. Han heter Christen Olsen Holst, er 50 år og nærer seg av sjøen og maler handverk. Så bor her en styrmann, Peder Ellingsen, 24 år, samt en skomaker som heter Andreas Jonasen Norløf. Ane Danielsdatter, 60 år, en fattig enke som «underholdes av barmhjertighet», treffer vi også på gården. De øvrige er tjenestefolk, 5 drenger, 7 tjenestepiker og 1 krambodpike. I Sandsund hilser vi på «bonde og strandsitter»,, Jacob Jonsen, 30 år, g.m. Bereth Jensdatter, 40 år. De har datteren Ane og to fosterbarn, Jacob Andersen og Johan Andersen.

Her i Sandsund er også strandsitter Jens Herdagsen å treffe. Han er 40 år og g.m. Karen Olsdatter, også 40 år. De har tre barn:

 1. Ole
 2. Herdag
 3. Marta Malena

Hartvig Jentofts eldste sønn, Erich Spore, fikk i 1802 bevilling som gjestgiver og Trondhjemsborger etter faren. Men i 1805 ser vi at Hartvig, hans yngre bror, får bevillingen som priviligert gjestgiver etter Erich Spore.

Forordningen av 1. oktober 1802 om avgift av alt jordbruk på landet i Norge: Petvik,

matrikkelnr. 23 av skyld 2 våger 1 pd. Brukerens navn: Gjestgiver Erich Spore, Jentofts sønn. Ansatt verdi for dette bruk: 326 riksdaler 64 skilling. Matrikkelnummerets avgift i det hele: 1 riksdaler 72 skilling. Gården «har meget godt akerland, god solgang. Utsæden har i alminnelighet vært 6 tønner bygg. 16 kyr, 30 småfe og 2 hester fødes. Tålelig «bohave». Litt bjerkeskog, godt torvskjær. Kvernbruk til gårdens drift. En liten flyndrebunn, et betydelig eggvær. Nær ved stedet er fiskevær, hvor om vinteren ror 18 eller 20 båters mannskap. Fra eldgammel tid har beboerne vært forunt gjestgiver- og handelsfrihet, liksom også at stedet i et like stort tidsrom har hatt bygdefarsrétt. Men ved den siste beboers og dennes fars nær påfølgende dødsfall, har såvel gjestgiveriet som bygdefaret opphørt. Taksert efter 140 rdl. pr. våg».

Her nevnes to dødsfall i denne forordningen, far og sønn. Dessverre mangler vi kirkebøkene fra denne tid, men de to det her tales om kan vel ikke være andre enn Hartvig Hartvigsen Jentoft selv og dennes eldste sønn, Erich Spore. Hartvig Jentoft levde ennå i 1801, som vi har sett av folketellingen for dette år, men i 1802 nevnes han som død. Om sønnen Erich Spore vet vi at han døde på farens jekt på tur til Bergen. Hans død må vi da tidfeste til 1802, siden han er i live ved folketellingen året før og nevnes som død i «forordningen».

Da nå både far og den eldste sønn var død, ble gården overtatt av den nest eldste sønn, som var oppkalt etter sin farfar og hette Hartvig Hartvigsen Jentoft. Han var tre år yngre enn Erich Spore og født i 1786.

Hartvig Hartvigsen Jentoft d.y. satt med gården Petvik til sin død i 1857. I 1835 omtales hans gård således av Jens Kraft: «Petvik 2 ½ våg i et bruk, som er prestegjeldets betydeligste og beste gård. Den har meget godt akerland, med utsæd 6 tønner bygg, føder 2 hester, 20 kyr og 30 får. Har godt torvland, fornøden kvernbruk, en liten flyndrebunn og et betydelig eggvær. Denne gård, der i mere enn et århundre har tilhørt familien Jentoft, er tillike et gammelt handelssted. Den ligger i den ytre del av Buksnesfjorden, på østsiden, og nær stedet et fiskevær».

Petvik har til nå hatt matrikkelnr. 23 av skyld 2 våger 1 pund. I 1838 får denne gård nytt matrikkelnr. 64 av skyld 5 daler 1 ort 11 skilling, og er den gård på én manns hånd som har den største skyld i Hol. Folketallet her vitner også om en storgård. I 1825 bor her 39 mennesker. Ti år senere er folketallet akkurat det samme. Men i 1845 er tallet på beboerne her steget til 52, og gården har nest Steine det høyeste folketall. Ti år deretter igjen er her et voldsomt oppsving til hele 84 mennesker.

Listen over utsæd og kreaturhold i 1845 gir oss følgende opplysninger om denne gård: Utsæd 1 ½ tønne bygg, 16 tønner poteter. 3 hester, 21 storfe, 61 får, 20 geiter og 5 svin.

Mortsund. Fotografi fra 1909

Hartvig Hartvigsen Jentoft d.y. døde i 1857. Hans enke, Regine Marie Blix Jentoft, satt da med gården til hun i 1863 skjøtet Petvik til sønnen Hartvig Hartvigsen Jentoft. Han var altså den tredje eier av Petvik med dette navn. Mens enken hadde gården, hadde hun i 1858 gitt Johan M. Arentsen festeseddel på plassen Jektvik.

Folketellingen 1865

Folketellingen 1865 gir oss navn og alder og fødested på de mennesker som bor i Petvik dette år. På hovedgården er der tre bebodde hus for tretten mennesker. De tretten er husbonden, Hartvig Jentoft, og hans hustru Ingeborg med tre sønner,

 1. Arnt
 2. Hagbart Rikhard
 3. Ludvig og fosterdatteren Anna Samuelsdatter.

Så losjerer her en skredder som heter Lorentz M. Larsen, enkemann og 50 år. De øvrige er tjenestefolk, fire tjenestepiker og to tjenestekarer.

I Sandsund treffer vi husmann med jord, Niels Eriksen, f. i Bergen, (annet sted står Vang i Valdres), 50 år, og hans kone, Guren Nielsdatter, f. på Berg i Hol, 48 år. De har fire sønner og fire døtre:

 1. Edevart (Edvard)
 2. Niels, som er smed
 3. Johan
 4. Albert
 5. Marie, (g.m. Olaus Larsen, Reppe)
 6. Kristine, (g.m. Nikolai Jensen, Sandsund)
 7. Emilie
 8. Hanna

Her i Sandsund bor også Johan D. Jansen (Johansen), 42 år, g.m. Ovidia Olsdatter, 40 år, og deres seks barn:

 1. Niels
 2. Petter
 3. Christian
 4. Odin
 5. Ane
 6. Hartuvikka

Og videre bor her husmann uten jord, Christopher Hansen, f. i Rødøy, 63 år, g.m. Abelone Olsdatter, 57 år, og deres barn:

 1. Hans
 2. Ole
 3. Andreas
 4. Ane

I Jektvik treffer vi husmann med jord og skomaker Svend Eliassen, f. i Rana, 61 år, g.m. Christianna Lennertsdatter, 48 år, og deres fem barn:

 1. Edevart
 2. Helene
 3. Ane
 4. Maria
 5. Margrethe

På Seines treffer vi husmann uten jord, Rasmus Rasmussen, f. i Bergen, 43 år, g.m. Ane Olsdatter, 40 år, og deres barn:

 1. Oluf
 2. Anton
 3. Berntine (Berentine), g.m. Peder Hansen, Skaftnes.
 4. Hansine, g.m. Johan Rasmussen, Haugen i Skaftnes, se der).
 5. Malia

I Kvalvik hilser vi på husmann med jord Johannes Jansen (Johansen), 60 år, g.m. Sara Pettersdatter, 50 år, og deres sju barn:

 1. Sakarias
 2. Elisæus
 3. Jens
 4. Daniel
 5. Henrik
 6. Peder
 7. Martha

Forslaget til ny matrikkel 1866

Matrikkelnr. 64,

Løpenr. 131a, Hartvig Jentoft. Skyld: 5 daler 22 skilling. Gårdens åker og dyrkede eng er på 131 mål, ren sandvoll. Det naturlige england ved gården er på 30 mål, myr og steinet mark. Gården har 5 mål utslåtter, og dessuten er her udyrket jord som er skikket til oppdyrking. Årlig utsæd 14 tønner poteter og 5 tønner bygg. Årlig avling 6 fold poteter, 5 fold bygg og 100 dobbelte lass høy. Kreaturholdet er 2 à 3 hester, 16 storfe og 30 småfe. Gårdens havnegang er brattlendt fjell nær gården, noenlunde tilstrekkelig. Ingen ved, men torvland til behovet. Gården er lettbrukt og eier egg- og dunvær, som årlig avgir netto 8 spd. Gården er litt mere frostlendt enn alminnelig, men er mere enn alminnelig godt dyrket. Til gården hører videre 4 husmannsplasser, hvorpå tilsammen fødes 9 storfe og 18 småfe, settes 4 tønner poteter. Høyet er hovedsakelig fjellslått.

Løpenr. 131 b, Mortsundholmen, eier I. L. Jentoft, skyld 13 skilling, gives ingen av delene. Mortsundholmen er en «ubeboet holme, hvorpaa en del af aaret drives handel».

Folketellingen 1875

Så slår vi opp i folketellingen året 1875, og igjen møter vi mange mennesker her i Petvik, på hovedgården og på plassene. Husbonden har dette år bare sønnene

 1. Rikhard
 2. Ludvig hjemme. Tjenerstaben er nå på fem tjenestepiker og to drenger. Disse tjenestefolkene er alle steder fra, en er fra Hitra, en fra Folda, en fra Bergen, en fra Trondenes,

I Arviken treffer vi arbeider og fisker, Ove Hansen, g.m. Bereth, f. i Steigen, og deres barn:

 1. Maren
 2. Gurine
 3. Hans
 4. Albert
 5. Stine

På Heidal hilser vi på husmann Hans Christoffersen og hustru Henrikke Pedersdatter, f. i Fosnes. De har ingen barn dette år.

I Jektvik treffer vi som ny husmann Edvard Jentoft, f. 1848, g.m. Ingine Mortensdatter, f. 1854, og husfarens brødre bor hos dem, og de heter Ole og Jacob Nikolaisen.

I Sandsund er nå husmann Johan D. Jansen (Johansen) død, og hans eldste sønn, Niels, har tatt over plassen. Han er g.m. Anna Samuelsdatter, f. i Sennesvik i 1853.

Rikhard og Ludvig Jentoft

De har dette år to døtre:

 1. Arntine
 2. Johanna Niels mor, Ovidia, er her og har sine andre barn hos seg. De er, foruten de vi har nevnt ovenfor, de to døtre Petrine og Albertine. Husmann uten jord, Christopher Hansen, er nå død, men hans enke, Abelone, f. 1813 på Reppe i Buksnes, er her fremdeles med sine barn.

På Mortsundholmen har nå fisker Johan Andreasen slått seg til. Han er f. 1831 og g.m. Henrikke Jakobsdatter, f. 1826.

På Moholmen treffer vi fisker og båtbygger Mathias Christophersen, f. 1821 i Borge, g.m. Karoline Larsdatter, f. 1849 i Flakstad. Deres barn er

 1. Marie
 2. Albertine

Marie ble g.m. Mikal Malmo, Berg. (Se om Marie og Mikal under slektsoversikten for Ramsvik, hvor deres sønn, Nicolai, bor).

1885

I 1885 er der skylddelingsforretning, hvorved Petvik gård er delt i

Bruksnr. 1, av skyld 2 daler 4 ort 8 skilling, eier Ludvig og Rikhard Jentoft,

Bruksnr. 2, Store Moholmen, av skyld 8 skilling, eier Gjert Jensen

Bruksnr. 3, Lille Moholmen, av skyld 4 skilling, eier Hans Andersen.

I 1888 er der skjøte fra Hartvig Hartvigsen Jentoft til Rikhard og Ludvig Jentoft for kr. 2 000 med kår.

Matrikkelen 1891

Bruksnr. 1, Petvik, eier Ludvig og Rikhard Jentoft, urevidert matrikkelskyld 2 daler 4 ort 8 skilling, revidert skyld 6 mark 67 øre.

Bruksnr. 2, Moholmen store, eier Gjert Jensen, urevidert skyld 8 skilling, revidert skyld 17 øre.

Bruksnr. 3, Moholmen lille, eier Hans Andersen, urevidert skyld 4 skilling, revidert skyld 9 øre.

Bruksnr. 4, Petvik, eier Hans Grøn Larsen, urevidert skyld 2 daler 10 skilling, revidert skyld 4 mark 86 øre.

Bruksnr. 5, Østervollan, eier Anton Olai Rasmussen, urevidert skyld 16 skilling, revidert skyld 32 øre.

Hvilke mennesker var det som levde på gården i 1891?

Vi spør folketellingen dette år.

På hovedbruket treffer vi gamle Hartvig Jentoft, som nå er kårmann. Hans hustru, Ingeborg Marie, er død.

Ludvig Ingbarin er gårdbruker, selveier, fisker og væreier. Han er g.m. Emilie Kristine Nilsen.

Broren Hagbart Rikhard, gårdbruker og fisker, er ugift. I samme hus losjerer fhv. fyrvokter, nå pensjonist, Andreas Mekal Angel, f. i Vågan 1814, g.m. sitt søskenbarn, Fransiska Schøning, f. i Lødingen 1814, sikkert søster av Ingeborg Schøning.

Ellers så er her bare to tjenestepiker nå, og så alle barnene til Ludvig Jentoft. Men disse skal vi nevne senere.

Store Moholmen

På Store Moholmsn bor husmann uten jord, Erik Johan Busk Jensen, f. 1842, g.m. Regine Amalie Olsen, f. 1852, begge i Buksnes prgj. De har datteren Anna Josefine, f. 1879.

Lille Moholmen

På Lille Moholmen treffer vi inderst og fisker Jakob Johan Olsen, f. 1840 i Folda, g.m. Edrikke Lovise Karlsdatter, f. 1844 i Buksnes prgj. De har 4 sønner:

 1. Peder Martin
 2. Karl Magnus
 3. Lorents Olai Krants
 4. Hans Matias

Arviken

I Arviken hilser vi på husmann Ove Kristian Hansen og hans hustru Bereth igjen. De har dette år følgende barn hjemme:

 1. Hansine
 2. Albert
 3. Elen Anna

Heidal

På Heidal møter vi husmann og fisker, kjentmann og fartøyeier Hans Olai Møller Valnum, sønn av Christopher Valnum, Ure, f. 1836, g.m. Henrikke Pedersdatter, f. 1845 i Fosnes. De har åtte barn:

 1. Berte Kanute
 2. Thea Agathe (d. 1956, g.m. Amandus Markussen, d. 1941, sønn av Markus Østensen, Bårsund)
 3. Helga
 4. Håkon Olai
 5. Fridtjof
 6. August Edvin Ribe
 7. Otto Ebenhard
 8. Kristoffer Parelius

Så går vi til Bakken og treffer der husmann uten jord, Johan Martin Nilsen, f. 1846, g.m. Olette Kristine Petersdatter, f. 1854, begge i Buksnes prgj. De har sønnen

 1. Nils Johan og en udøpt datter og fem stebarn: Inga, Peter, Anne, Margrethe og Enevold Sørensen.

Kvalvik

Og hvem treffer vi så i Kvalvik?

Jo, husmann og fisker Kristian (Christian) Angel Johansen, f. 1854, sønn av husmann i Sandsund, Johan Jansen (Johansen), nå syk og forsørges av andre, g.m. Elen Sofie Samuelsdatter, f. 1858, fosterdatter til Lorentz Jacobsen, Sennesvik (se der). Barn:

 1. Lauritz Halberg
 2. Johanne Sofie
 3. Konrad Emil Og så har de en pleiedatter, Olette Johanne Eriksdatter.

Husmann Johannes Jansen, f. 1805, er her i Kvalvik fremdeles. Han er nå g.m. Bergite Peternille Pedersdatter, f. 1845.

Så kan vi nevne inderst og fisker Anders Benjaminsen. Han bor i Kvalvik sammen med sin kone, Petrine Amalie, og deres barn,

 1. Ingeborg
 2. Henriette

Mortsund

Så kommer vi til Mortsund, og her hilser vi på fisker, strandsitter og skredder Johan August Johnsen, f. 1854 i Rissa, g.m. Lucie Sørensen, f. 1857 i Hamarøy.

Her bor også strandsitter og fisker Karl Andersen, f. 1843 i Buksnes prgj., g.m. Maren Anna Eriksen, f. 1853 i Ibestad. Og de har fem barn:

 1. Anna
 2. Emma
 3. Ulrik
 4. Sofie
 5. Karl

Enkemann Leonhard Hansen losjerer hos dem.

Og i Mortsund bor også strandsitter og fisker Jens Iversen, f. 1840 i Nesna, g.m. Olianne Nikolaisen, f. 1856 i Buksnes prgj. Og de har fem barn:

 1. Magda
 2. Iver
 3. Jens
 4. Johan
 5. Annalda Kristine.

<bilde> Øverst: Lauritz Johansen eg hustru

<bilde> Jetta og to barnebarn. Nederst: Parti fra Sandsund. Gårdsbruk og fiskebruk

Men her bor flere her ute i Mortsund: strandsitter og fisker Johan Andreasen, g.m. Henrikke Jakobsdatter, fisker, handelsmann og strandsitter Oluf Krogh Markusen, f. 1851 i Buksnes prgj., g.m. Inger Kristoffersen, f. 1822 i Hamarøy. Hos dem losjerer Enevold Markusen, som er huslærer og seminarist.

Og så er det videre strandsitter og fisker Salomon Sørensen, f. 1852 i Hamarøy, g.m. Anne Iversen, f. 1856 i Vågan, og deres barn:

 1. Schøning Kornelius
 2. Adolf Severin
 3. Emma
 4. Indianne Marie

Og så tar vi med den siste her i Mortsund: inderst og fisker Hans Peter Petersen, f. 1841 i Steigen, g.m. Andrea Andersen, f. 1845 i Bergen.

Og så tar vi veien til Sandsund, og her hilser vi først på Niels Edvard Johansen og hustru Anna Samuelsen og deres barn:

 1. Arntine
 2. Johanna
 3. Ingvard
 4. Johan
 5. Annie

Men her er jo flere vi avlegger visitt hos, som nå for eksempel hos inderst og fisker Erik Olsen, f. i Avaldsnes, g.m. Hansine Olsdatter, og deres sønn

 1. Erling.

Og fra ham går vi til Andreas Johan Myhre Valnum, f. 1851, sønn av Christopher Valnum, Ure. Han er strandsitter og fisker, og hos ham bor hans søsken: Ole Andreas, Ane Olette, og så moren, Abelona, som forsørges av sine sønner.

Og deretter går vi inn i stuen til husmann med jord og fisker Nikolai Krantz Jensen, f. 1843 på Reppe, g.m. Kristine Nilsdatter, f. 1857 (eller muligens 1851, som det står i en folketelling) . Deres barn

 1. Gunvald
 2. Inga og pleiedatteren Ågot. Svigerfaren, Niels Eriksen, f. 1812 i Vang i Valdres, bor hos Nikolai. Han er smed.

Så fortsetter vi til Jektvik, og her treffer vi en gammel kjenning, nemlig husmann Edvard Andreas Jentoft og hans hustru Jørgine (Ingine). De har åtte barn:

 1. Martin Johan (se nedenfor)
 2. Jette Eline, g.m. Harald Stenersen, Petvik, (se nedenfor)
 3. Arnolda Marie
 4. Hagbart Ingbarin
 5. William Henry
 6. Hilda
 7. Amanda Viktoria
 8. Otto Edvin

I Jektvik bor også inderst og fisker Albert Jakobsen, f. 1848 i Kolvereid, g.m. Belise Bersvendsen, f. 1844 i Beitstad. De har sønnene

 1. Johan Beyer
 2. Bernt

På Seines treffer vi ennå husmann Rasmus Rasmussen og hustru Ane Olsdatter. De har sønnene

 1. Rikard (Richard)
 2. Bnevold hjemme. (Om Richard, se nedenfor).

På Seines bor også inderst og fisker Oluf Berg Rasmussen, f. 1851 i Buksnes prgj., sønn av Rasmus Rasmussen, g.m. Ane Henrikke Botolfsen, f. 1854 i Askvold prgj. De har døtrene

 1. Berntine
 2. Ragna

Så legger vi vår vei til Sæteren, hvor vi treffer husmann Ole Nikolaisen, f. 1854 i Buksnes prgj., g.m. Kirsten Oline Olsdatter, f. 1855 i Ankenes. De har fire barn:

 1. Kristian
 2. Ragnhild
 3. Olette
 4. Marie

På Stranden hilser vi på husmann uten jord og fisker Martin.es Karlsen, f. 1851 i Buksnes prgj., g.m. Gunhilde Pedersdatter, f. 1841 i Mo i Rana.

Her på Stranden treffer vi også strandsitter, hustømmermann og snekker, Johan Danielsen, f. 1855 i Vik i Sogn, g.m. Marta Svendsdatter, f. 1858 i Buksnes prgj. Deres fire barn er:

 1. Stine
 2. Anthora
 3. Edvarda
 4. Håkon

Så kommer vi til Petvik igjen for å treffe gårdbruker og selveier Hans Grøn Larsen. Han har barnene

 1. Lise
 2. Johan
 3. Magda hjemme.

I hans hus bor fisker og skomaker Kristian Olai Johansen og hustru, Hansine Karlsdatter, og deres sønn, Martin. I Hans Grøns hus bor også fisker og snekker Hagen Jakobsen, f. 1863, g.m. Olette Karlsdatter, f. 1866 i Buksnes prgj. Deres barn er

 1. Magda
 2. Kristine

Enkemann, seilmaker og fisker Karl Johannesen, f. 1819, bor også hos Hans Grøn. Og så kommer vi til slutt til Østervollen, der vi møter gårdbruker og selveier Anton Rasmussen og hans hustru Ingeborg, samt deres fem barn.

Folketelling 1900

Så er vi da kommet frem til året 1900, og dette år treffer vi mange nye mennesker i Petvik og på alle husmannsplassene.

Bruksnr. 1

På bruksnr. 1 treffer vi ennå Ludvig Jentoft, odelsmann og gårdbruker, og likeså hans bror, Rikhard Jentoft. På plassen Buvik treffer vi husmann og fisker Ludvig Winter, f. i Vågan 1865, og g.m. Kaja, f. 1867 i Borge. Deres barn er

 1. Magny
 2. Agnes
 3. Levin
 4. Maria

I Mortsund hilser vi først på inderst og fisker Johan Andreasen, g.m. Henrikke Jakobsdatter, begge f. i Hol, de var her jo begge alt i 1875.

Og deretter hilser vi igjen på fisker Jens Iversen, f. i Nesna i 1840, g.m. Olianne Nikolaisdatter, f. 1856 i Hol. De har mange barn i huset i året 1900:

 1. Iver
 2. Lossius
 3. Josefine
 4. Magnus
 5. Aubert
 6. Johan

På plassen Vasvik treffer vi husmann og fisker Karl Andersen, f. 1843 i Hol, og g.m. Maren Eriksen, f. 1853 i Flakstad. De har seks barn:

 1. Ulrik
 2. Sofie
 3. Karl
 4. Alfred
 5. Lyder
 6. Inga

Så vandrer vi videre til Sandsund, og her møter vi igjen husmann og fisker Nikolai Jensen, f. 1843 på Reppe i Buksnes, sønn av gårdbruker Jens Chr. Edissen. Hans kone heter som før Kristine Nilsdatter, f. 1857 i Hol. De har tre barn i året 1900:

 1. Gunvald, f. 1885
 2. Inga, f. 1886
 3. Nora, f. 1891

<bilde> Thine og Hans Grøn Larsen

Aagot og Hanna Nilsdatter bor hos dem og er tjenestefolk. Så går vi videre til neste husmannsplass her i Sandsund, og banker atter på døren hos Niels Johansen, f. 1850. Han er husmann, fisker og handlende, g.m. Anna Samuelsdatter, f. 1853. De har to barn hjemme:

 1. Anne (Annie), f. 1889
 2. Ole, f. 1891

Etter å ha fått en kopp kaffe her, går vi videre til plassen Arviken og titter inn gjennom vinduet til husmann og fisker Ove Hansen. Han sitter nettopp og kjeftes med kona, ho Bereth, så vi skynder oss videre til Kvalvik og treffer vår gamle kjenning Kristian Johansen, som har sin kone og alle tre barna hjemme. Begge guttene driver som fiskere.

Så tar vi veien til plassen Seines, og her treffer vi husmann Enevold Rasmussen, sønn av Rasmus Rasmussen, f. 1865, g.m. Hilda Abrahamsdatter, f. 1868. Deres barn er

 1. Ragnhild
 2. Valdemar
 3. Einar

Her på Seines bor som før også Oluf Rasmussen, også sønn av Rasmus Rasmussen, f. 1851, g.m. Ane Henrikke Botolfsdatter, f. 1854 i Askvold. De har to barn:

 1. Berntine
 2. Ragna

Som den tredje husmann her på Seines treffer vi Rikard (Richard) Rasmussen, f. 1868, også sønn av Rasmus Rasmussen, g.m. Jonette, f. 1873 i Namsos. Deres barn er:

 1. Annie
 2. Alsing
 3. Regine

Så fører vår vei til plassen Bakken, og inn går vi til husmann Johan Nilsen, f. 1846 i Hol, g.m. Olette Pedersdatter, f. 1853 i Hol. Deres barn er

 1. Olga
 2. Dagny og dessuten har hun fire sønner og en datter:
 3. Peder
 4. Nils
 5. Sigfred
 6. Enevold
 7. Margrete Alle disse plassene vi nå har besøkt hørte under bruksnr. 1.

Bruksnr. 2

På bruksnr. 2, Moholmen store, bor inderst og fisker Edvard Gjertsen, f. 1869, g.m. Mathea Johannessen Arctander, f. 1870. De har to barn hjemme:

 1. Ragnhild
 2. Ragnvald

Herfra går vi til Moholmen lille og treffer der inderst og fisker Jakob Olsen, en kjenning fra 1891.

Bruksnr. 4

På bruksnr. 4 bor Hans Grøn Larsen, selveier og gårdbruker, f. 1847 på Reppe i Buksnes, d. 1939. Barn:

 1. Johan, f. 1879
 2. Magnus, f. 1887
 3. Magda, f. 1881, hjemme.

Så har han to fosterbarn: Lukas og Alette Petersen.

Her treffer vi også handelsmann Christian Michelsen, f. i Ibestad 1839, g.m. Lina, f. i 1844 i Ibestad, og deres datter

 1. Dagmar, f. 1883 i Tranøy

Så skal vi hilse på Hans G. Larsens husmenn, og vi treffer først husmann og tømmermann Johan Danielsen, f. 1855 i Fosnes (annet sted står Vik i Sogn), g.m. Marie (Marta) Svendsdatter, f. 1858. De har mange barn i året 1900:

 1. Stine
 2. Anthora
 3. Edvarda
 4. Håkon
 5. Martha
 6. Alfrida
 7. Therese

På plassen Stranden stikker vi igjen innom husmann og fisker Martines Karlsen, f. 1851, g.m. Gunhilde, f. 1841 i Mo i Rana. De har pleiesønnen Ragnvald Dahl, f. 1889 i Vågan. Han ble en uforferdet fisker og fangstmann og ble kalt «Røvar Dahl».

På plassen Seines er vi som snarest innom hos husmann, murer og tømmermann Ole Nikolaisen, g.m. Kirsten Olsdatter. De har mange barn, og vi nevner dem alle sammen:

 1. Ragnhild
 2. Olette
 3. Jørgine
 4. Odin
 5. Hagbart
 6. Aksel
 7. Asløv
 8. Kristian Norman

Hvem treffer vi i Jektvik? Jo, igjen husmann og fisker Edvard Hartvigsen Jentoft, f. 1848, g.m. Amalie Larsdatter, f. 1859. Deres barn:

 1. Martin
 2. Hagbart
 3. William
 4. Amanda
 5. Otto
 6. Ragna
 7. Ingeborg

På Heidal er det husmann og skipper Hans Valnum som holder til huse, som før. Nå er bare sønnene

 1. Håkon
 2. Fridtjof
 3. Otto
 4. August hjemme.

Så fortsetter vi vår ferd til Østervollen, og der står gårdbruker og selveier Anton Rasmussen på trappen og ønsker oss velkommen. Han er f. 1853, sønn av Rasmus Rasmussen, Seines, og g.m. Ingeborg Mortensdatter, f. 1850. De har fire barn i folketellingsåret som er hjemme:

 1. Charlotte
 2. Nils
 3. Amandus
 4. Joakim (Nils ble g.m. Marie, datter av Albert Rasmussen, Leirvik i Skaftnes).

Så er vi som snopest innom på Gullholmen og hilser på væreier Andreas Kristoffersen Valnum, f. 1848. Hos ham bor broren Ole og søsteren Ane, som før. Ole, som er guanosamler, er f. i 1843.

Matrikkelen 1907

Bruksnr. 1, Petvik, Nils Johansen, skyld mark 2,22.

Bruksnr. 2, Moholmen store, Gjert Jensen, skyld mark 0,17.

Bruksnr. 3, Moholmen lille, Nicolai Hansen og Angel Alexandersen, skyld mark 0,09.

Bruksnr. 4, Petvik, Hans Grøn Larsen, skyld mark 4,84.

Bruksnr. 5, Austervollen, Anton O. Rasmussen, skyld mark 0,32.

Bruksnr. 6, Gullholmen, Andr. J. Kristoffersen, skyld mark 0,04.

Bruksnr. 7, mangler.

Bruksnr. 8, Solvoll, Ludvig Jentoft, skyld mark 3,10.

Bruksnr. 9, Mortsund, Emil Andreassen, skyld mark 1,11.

Bruksnr. 10, Sæteren, Martin Jentoft, skyld mark 0,22.

Hjemmelsbrevene:

Bruksnr. 1, Petvik, av skyld mark 1,50.

 • Skylddelingsforretning, hvorved denne eiendom er delt i bruksnr. 1, av skyld mark 3,33, eier Rikhard Jentoft, og bruksnr. 8, Solvoll, av skyld mark 3,33, eier Ludvig Jentoft, avholdt 1902, tgl. 1903.
 • Skjøte fra Rikhard Jentoft til Nils Johansen for kr. 5 000, tgl. 1906.
 • Skjøte fra Nils Johansen til sønnen Ole Johansen for kr. 5 000 med kår femårlig verdi kr. 500, tgl. 1910.
 • Skjøte fra Ole M. Johansen til Peder Finstad for kr. 8 500, tgl. 1923.
 • Skjøte fra Peder Finstad til Ole M. Johansen for kr. 4 000, herav løsøre kr. 2 000, tgl. 1933.

Bruksnr. 2, Moholmen, av skyld mark 0,17. Utskilt fra bruksnr. 1 i 1886.

 • Skjøte fra Hartvig H. Jentoft til Gjert Jensen, Bolle, for kr. 200, tgl. 1886.
 • Skjøte fra Gjert Jensen til Chr. Didrichsen for kr. 4 750, tgl. 1910.
 • Skjøte fra Chr. Didrichsen til Olaf Odinsen Baarsund for kr. 900, med unntak av hjellbruket, tgl. 1918.

Bruksnr. 3. Moholmen lille, av skyld mark 0,09. Utskilt i 1886 fra bruksnr. 1.

 • Skjøte fra Hartvig H. Jentoft til Hans Andersen, Leknes, for kr. 200, tgl. 1886.
 • Skjøte fra Hans Andersen til sønnene Lars og Johan Hansen på denne eiendom for kr. 800, tgl. 1902.
 • Skjøte fra Lars og Johan Hansen til Nicolai Hansen og Angel Alexandersen, Berg, for kr. 6 500, tgl. 1902.
 • Skjøte fra Angel Alexandersen, Berg, og Nicolai Hansen, Berg, til Sigurd Ellingsen for kr. 5 000, tgl. 1909.
 • Ektepakt mellom S. H. Ellingsen og hustru Borghild Skeibrok Ellingsen, tgl. 1912.
 • Skjøte fra S. H. Ellingsen til Nikolai Amundsen, Berg, for kr. 3 000, tgl. 1917.
 • Skjøte fra Nikolai Amundsen til Harry Ellingsen for kr. 2 000, tgl. 1923.
 • Skjøte fra Harry Ellingsen til firma Erik Rolfsen, Kr.sund, for kr. 40 000, tgl. 1949.

Bruksnr. 4, Petvik, av skyld mark 2,15.

 • Skjøte fra Hartvig H. Jentoft til Hans Grøn Larsen for kr. 3 000, tgl. 1879. I dette salg er innbefattet husmannsplassen Jektvik.
 • Skjøte fra Johan Larsen til Einar Johansen for kr. 12 000, herav kår kr. 500, tgl. 1950.

Bruksnr. 5, Austervollen, av skyld mark 0,32. Utskilt fra bruksnr. 4 i 1887.

 • Skjøte fra Hans G. Larsen til Anton Rasmussen for kr. 500, tgl. 1887.
 • Skjøte i Anton Rasmussens dødsbo til sønnen Amandus Rasmussen for kr. 2 000, tgl. 1937.
 • Skjøte fra Amandus Rasmussen til Aksel Rasmussen for kr. 3 000, tgl. 1941.

Bruksnr. 8, Solvoll, av skyld mark 1,50. Utskilt i 1903 fra bruksnr. 1

 • Skjøte fra Ludvig Jentoft til sønnen Halfdan Jentoft for kr. 10 000, tgl. 1925.

Bruksnr. 9, Mortsund, av skyld mark 1,04. Utskilt i 1906 fra bruksnr. 1.

 • Skjøte fra Rikhard Jentoft til Emil Andreassen, Hol, for kr. 14 000, tgl. 1907.
 • Skjøte fra Emil Andreassen til broren Analius B. Andreassen for kr. 13 000, tgl. 1918.
 • Skjøte fra bestyreren i boet etter A. B. Andreassen til Helene Andreassen for kr. 36 600, tgl. 1928.
 • Auksjonsskjøte til Petter Andreassen på dette bruk, frasolgt Helene Andreassens dødsbo, for kr. 17 000, tgl. 1936.
 • Skjøte fra Petter Andreassen til Solveig Andreassen for kr. 15 000, tgl. 1940.

Bruksnr. 10, Sæteren, av skyld mark 0,32. Utskilt fra bruksnr. 8 i 1906.

 • Skjøte fra Ludvig Jentoft til Martin Jentoft for kr. 600, tgl. 1906.
 • Skjøte fra Martin Jentoft til Kristian Hartvig Johansen for kr. 1 450, tgl. 1926.
 • Skjøte fra Kristian Hartvig Johansen til Konrad Johansen for kr. 1 500, tgl. 1941.

Bruksnr. 11, Seines, av skyld mark 0,40. Utskilt fra bruksnr. 8 i 1908.

 • Skjøte fra Ludvig Jentoft til Richard Rasmussen for kr. 1 000, tgl. 1908.
 • Skjøte fra Richard Seines til sønnen Ragnar Seines for kr. 4 000, med panterett for kjøpesummen og kår femårlig verdi kr. 1 500 til selger og hustru, som tillike har forkjøpsrett, tgl. 1950.

Bruksnr. 13, Arviken, av skyld mark 0,15. Utskilt i 1918 fra bruksnr. 1.

 • Skjøte fra Ole M. Johansen til Albert Hansen for kr. 1 200, tgl. 1919.
 • Skjøte til Hol kommune for kr. 1320, tgl. 1943.
 • Skjøte fra Hol kommune til Bertin Hansen, for kr. 1 750, samt forbehold om pleie og forsørgelse av den tidligere eier, Albert Hansen, tgl. 1943.

Bruksnr. 14, Solheim, av skyld mark 0,12. Utskilt i 1920 fra bruksnr. 1, 4 og 8.

 • Skjøte fra Hans G. Larsen, Ludvig Jentoft og Ole Johansen til Hol kommune for kr. 1900, tgl. 1920.

Bruksnr. 15, Heidalen, av skyld mark 0,60. Utskilt i 1921 fra bruksnr. 4.

 • Skjøte fra Hans G. Larsen til Martin Wiik for kr. 1000, tgl. 1921.
 • Auksjonsskjøte til Lise Larsen, frasolgt Martin Wiik, for kr. 4 458, tgl. 1933.
 • Auksjonsskjøte til Hans Wiik, frasolgt Lise Wiik, for kr. 3 000, tgl. 1939.

Bruksnr. 16, Mortsund østre, av skyld mark 0,23. Utskilt i 1921 fra bruksnr. 8.

 • Skjøte fra Ludvig Jentoft til sønnene Ludolf og Aksel Jentoft for kr. 12 000, tgl. 1922.
 • Skjøte fra Aksel Jentoft til Ludolf Jentoft på halvpart for kr. 5000, tgl. 1925.

Bruksnr. 17, Nordsandsund, av skyld mark 0,37. Utskilt i 1926 fra bruksnr. 8.

 • Skjøte fra Halfdan Jentoft til Lauritz Johansen for kr. 2 500, med rett til torvskjær og slåttefjell, tgl. 1927.
 • Skjøte fra Lauritz Johansen til sønnen Kristian Johansen for kr. 5 000, pluss kår til selger og hustru Jetta, femårlig verdi kr. 1 500, tgl. 1955.

Bruksnr. 20, Fagertun, av skyld mark 0,20. Utskilt i 1930 fra bruksnr. 30.

 • Skjøte fra Johan Larsen til Ludvig Fagerheim for kr. 750, tgl. 1930.
 • Skjøte fra Ludvig Fagerheim til Adeleide Fagerheim på dette bruk og bruksnr. 29, vederlagsfritt — etter verd kr. 7 000, tgl. 1951.
 • Skjøte fra Adeleide Fagerheim til Thorbjørn Pedersen for kr. 10 000, tgl. 1956.

Bruksnr. 21, Myrvoll, av skyld mark 0,20. Utskilt i 1930 fra bruksnr. 8.

 • Skjøte fra Halfdan Jentoft til Einar Jentoft for kr. 600, med panterett, tgl. 1930.
 • Auksjonsskjøte til Einar Jentoft på denne eiendom — frasolgt ham selv, for kr. 3152, tgl. 1941.

Bruksnr. 22, Nygaard, av skyld mark 0,18. Utskilt i 1929 fra bruksnr. 1.

 • Skjøte fra Peder Finstad til Ole Finstad for kr. 2 000, tgl. 1930.
 • Auksjonsskjøte til Hol kommune for kr. 5 750, frasolgt Ole Finstad, tgl. 1939.
 • Skjøte fra Hol kommune til Ole Finstad for kr. 6 500, tgl. 1948.

Bruksnr. 23, Solvang, av skyld mark 0,10. Utskilt fra bruksnr. 8.

 • Skjøte fra Halfdan Jentoft til Hagbart Markussen for kr. 1000, tgl. 1931.

Bruksnr. 24, Nordmo, av skyld mark 0,19. Utskilt i 1931 fra bruksnr.

 • Skjøte fra Peder Finstad til Einar Olsen, Fygle, for kr. 1 900, tgl. 1931.

Bruksnr. 25, Stormyr, av skyld mark 0,50. Utskilt i 1929 fra bruksnr. 4.

Bruksnr. 26, Jenheim, av skyld mark 0,20. Utskilt fra bruksnr,. 8 i 1932.

 • Skjøte fra Halfdan Jentoft til Kasel Jentoft for kr. 600, tgl. 1934.

Bruksnr. 28, Jektvik, av skyld mark 0,13. Utskilt i 1933 fra bruksnr. 4.

 • Skjøte fra Johan Larsen til Otto Jentoft for kr. 900, tgl. 1934.
 • Auksjonsskjøte til Olvar Jentoft på denne eiendom, frasolgt Otto Jentofts dødsbo, for kr. 1 300, tgl. 1941.
 • Skjøte fra Olvar Jentoft til broren Ludolf Jentoft for kr. 4 500, tgl. 1956.

Bruksnr. 29, Fagertun II, av skyld mark 0,21. Utskilt i 1935 fra bruksnr. 4.

 • Skjøte fra Johan Larsen til Ludvig Fagerheim for kr. 1450, tgl.
 • Skjøte fra Ludvig Fagerheim til Adeleide Fagerheim for kr. 7 000 på dette bruk og bruksnr. 20, vederlagsfritt, tgl. 1951.

Bruksnr. 30, Sommerhus, av skyld mark 0,10. Utskilt i 1936 fra bruksnr. 4.

 • Skjøte fra Johan Larsen til Hagbart Markussen for kr. 500, tgl. 1936.

Bruksnr. 31, Slettbakk, av skyld mark 0,10. Utskilt i 1937 fra bruksnr. 4.

 • Skjøte fra Johan Larsen til Wilhelm Stenersen for kr. 400, tgl. 1938.

Bruksnr. 32, Sæteren nordre, av skyld mark 0,38.

 • Skjøte fra Johan Larsen til Hagbart og Odin Mosseng for kr. 1 250, tgl. 1940.
 • Skjøte fra Hagbart og Odin Mosseng til Ottar Mosseng for kr. 1 000, tgl. 1957.

Bruksnr. 37, Østli, av skyld mark 0,15. Utskilt fra bruksnr. 4 i 1946.

 • Skjøte fra Einar Johansen til Josefine Markussen for kr. 500, tgl. 1950.

Bruksnr. 40, Heimtun, av skyld mark 0,14.

 • Skjøte fra Ludvig Fagerheim til Kåre Fagerheim for kr. 1 000, tgl. 1948.
 • Skjøte fra Kåre Fagerheim til Jan Odinsen for kr. 22 000, tgl. 1956.

Bruksnr. 46, Kveldro, av skyld mark 0,10. Utskilt i 1952 fra bruksnr. 1, hovedbruket, ved Ole M. Johansen.

Litt slektshistorie

Nå er vi ikke bedre stilt med Petvik enn med de andre gårdene i Hol når det gjelder slekt og familie til de eldste oppsitterne på denne gård. Først når det gjelder Gregers Michelsen, får vi noen få og temmelig magre opplysninger. Han må være f. omkring 1620 og døde omkring 1680, da der er skifte etter ham. Hans annen hustru, Sara Bjørnsdatter, døde omtrent ved samme tid. I skiftet nevnes deres barn:

 1. Hans, f. omkring 1654. Overtok hele gården og jektebruket etter faren, døde 1722. Han var gift to ganger
  1. g.m. 1) med Siri Christensdatter Bang, død 1692,
   1. Gregers, f. 1685. Ved skiftet etter faren opplyses at han hadde vært bortreist i 17 år og ikke latt høre fra seg.
   2. Christen, f. 1688, døde ugift før sin far.
   3. Kirsten, tvilling med Christen. Hun arvet etter sin mor 2 våger av gården Vik i Buksnes. Hun ble g.m. Mons Christophersen, f. 1688 på Holand i Vågan. De bosatte seg i Vik.
   4. Siri, f. 1692, g.m. Iver Iversen Helt, f. 1691 på Værøy prestegård. Han er omtalt under Ure og Svarholt.
  2. g.m. 2) med Maren Nilsdatter.
 2. Lisbeth, g.m. Daniel Baltzersen, Gjerstad

I skiftet nevnes også Såras søster, Berit Bjørnsdatter, som var g.m. Anders Pedersen og bodde på gården Stamnes på Røst. Boets midler var 408 riksdaler og sølvtøy for 192 riksdaler. Lisbeth døde i 1684.

Hartvig Mogensen Jentoft var f. 1704 i Lyngvær i Vågan og døde 1784 i Petvik. Han var g.m. Sara Rasch, f. 1714 og død 1785, en datter av presten til Folda, Johannes Rasch, og dennes første hustru, Christine Blostrup.

Hartvig Mogensen Jentoft, som tok sin mors familienavn som slektsnavn, var sønn av Mogens Hartvigsen, f. 1668 i Steigen og død 1745 i Lyngvær, hvor han var skipper og gjestgiver. Mogens igjen var sønn av prost i Steigen, Hartvig Arnesen.

Han var g.m. Anna Jentoft, f. 1679 på Borge prestegård, død 1755, datter av visepastor til Borge, Hans Hansen Jentoft, f. 1641 og død 1718, og hustru, Maren Christophersdatter Graa, f. 1652 på Berg i Hol, død 1688, datter av sorenskriver Christopher Graa og Anne Larsdatter. I skiftet etter Hartvig Mogensen og hustru Sara nevnes følgende barn:

 1. Johan Rasch Jentoft, sogneprest i Skjerstad
 2. Arent Jentoft, gift og boende på Appelvær i Namdal
 3. Mogens Jentoft, gift og boende i Ramsvik
 4. Ole Jentoft, gift og boende på Lauvøy, Helgeland
 5. Hartvig Jentoft, f. 1755, g.m. Aasel Katarina Walnum, f. 1749. Hun hadde vært gift en gang før, men med hvem vet vi ikke. Overtok gården. Barn:
  1. Erich Spore, f. 1783, død i 1802 på farens jekt på tur til Bergen
  2. Hartvig, f. 1786
  3. Mogens, f. 1790, samme år som hans onkel, Mogens Hartvigsen, Ramsvik, døde
 6. Anne Jentoft. f. 1743, gift med hr. professor Erik Gerhard Schytte, sogneprest i Bodin, d. 1818 på Løp i Bodin
 7. Birgithe Sophie Jentoft, g. 1777 med Ole Meldahl Schøning, Grøtøy
 8. Ingeborg Maria, døde samme år hennes søster Birgithe giftet seg med Ole Schøning
 9. Birgithe giftet seg med Ole Schøning. Hun var da 25 år.
 10. Christen, f. 1742, vet vi intet om. Han må være død som barn.

Hartvig Hartvigsen Jentoft d.y. (II) satt med gården Petvik til sin død i 1857. Han var g.m. sitt søskenbarn, Regine Marie Blix Jentoft, f. 1786, d. 1867, datter av Mogens Hartvigsen Jentoft, Ramsvik. De hadde to døtre, som begge døde som barn:

 1. Aasel Katarina, d. 1824,
 2. Dorthea Fredriehe, d. 1831, atten år gammel. Så hadde de
 3. Hartvig, f. 1822,
 4. Ingeborg Kristine, f. 1826, g.m. 1) Arnt Dahl, og 2) Christen Bang, Steine.

Hartvig Hartvigsen Jentoft d.y. (III), f. 1822, var g.m. Ingeborg Marie Schøning, f. 1816 i Lødingen, d. 1878, søster av N. A. Schøning, Stamsund, tror vi. Ekteskapet ble inngått i 1850. I dette ekteskap var det, så vidt vi kan se, fire barn:

 1. Arnt Jørgen, f. 1851, død 1869
 2. Hagbart Rikhard, f. 1854, g.m. Anne Marie Jensen, f. 1866 på Farstad, d. 1896. De hadde datteren
  1. Ingeborg, f. 1895.
 3. Ludvig Ingbarin, f. 1856, d. 1941
 4. Inga Maria, f. 1857.

Hartvig Jentoft levde ennå i 1900. Han bodde da hos sin sønn, d.s. ekspeditør Rikhard Jentoft i Petvik.

Ludvig Jentoft ble i 1879 g.m. Emilie Kristine Nilsen, f. 1855, d. 1921, datter av husmann Niels Eriksen, Sandsund. De hadde mange barn:

 1. Ida Sofie, f. 1880, g.m. Hilbert Pettersen
 2. Hilmar Amandus, f. 1881, kaptein, omkom ved d/s «Nordland»s krigsforlis, g.m,. Norveig Kristoffersen
 3. Nora Olste, f. 1883, ugift
 4. Ragna Marie, f. 1887 g.m. Magnus Mathisen
 5. Ludolf, f. 1889, g.m. Emma Steinland (Jensen)
 6. Einar, f. 1891, g.m. Vigdis Jentoft
 7. Anny, f. 1894, g.m. Ole M. Johansen, Petvik f. 1891 i Sandsund, sønn av Niels Johansen. Deres barn:
  1. Nils, f. 1915, g.m. Brynhild Nilsen
  2. Alf, f. 1920, g.m. Herdis Nylund
  3. Asbjørn, f. 1929, ugift
  4. Emilie, (Tutta), f. 1917, g.m. Petter Andreassen, f. 1910, sønn av kjøpmann Emil Andreassen, Holsdalen. Emilie og Petter Andreassen bor på Slettvoll, Fygle, og har to barn:
   1. Alf
   2. Eina
 8. Aksel, f. 1897, g.m. Janette Pedersen ,f. 1908 i Bø i Vesterålen. Barn :
  1. Erik Inge, f. 1936
 9. Halfdan, f. 1899, g.m. Astrid Andreassen, f. 1903 på Hol, datter av kjøpmann Emil Andreassen Barn :
  1. Ludvig, f. 1926, g.m. Mathilde Lorentsen
  2. Mogens Emil, f. 1928, g.m. Jorun Andreassen
  3. Ernst, f. 1934, g.m. Randi Nilsen
  4. Arvid Halfdan, f. 1936, g.m. Peggy

I Sandsund bor Odin Odinsen, f. 1886 i Bårsund, Ure, sønn av Odin Markussen, g.m. Inga Nikoline, f. 1886 i Sandsund, datter av Nikolai Krantz Jensen, f. på Reppe i Buksnes i 1843, d. 1936, og Kristine Henriette Nilsen, f. i Sandsund 1851 eller 1857, d. 1932.

Odin og Inga har datteren

 1. Olga Irene, f. 1922, g.m. Eivind Bolle

Nikolai Jensen hadde også barna

 1. Gunvald, g.m. Inga Grav fra Skaftnes
 2. Nora, f. 1891, g.m. Magnus Holstad

Harald Stenersen var f. på Moskenes i 1872, d. 1953, g.m. Jette Eline Jentoft, f. 1876 i Jektvik i Hol, datter av Edvard Jentoft. Deres barn:

 1. Arnolda Jørgine, f. 1899, g.m. Hilmar Nilsen, Sørvågen
 2. Ragny Aslaug, f. 1900, g.m. Markus Johansen, Ankenes
 3. Hjalmar Henry, f. 1903, d. 1931
 4. William Johan, f. 1906, g.m. Birgit Danielsen
 5. Ludolf, f. 1900
 6. Edvarda Henriette, f. 1911, d. 1927
 7. Dagmar, f. 1914, d. 1929
 8. Torvald Peder Johan, f. 1917, g.m. Bergljot Sofie Hansen, f. 1924 i Sennesvik, datter av Oskar Angel Hansen. De har sønnen Steinar Bjarne, f. 1945

Einar Olsen, Nordmo, er f. 1904 i Korgen, g.m. Anne Kristine Olsen, f. 1904 i Vik i Buksnes, datter av Peder Kristensen og hustru, Agda, som d. på Fygle 1948. De har ni barn:

 1. Henry, f. 1928, g.m. Åse Johansen
 2. Elise, f. 1930, g.m. Johan Emanuelsen
 3. Per Asbjørn, f. 1932
 4. Assrunn, f. 1935
 5. Magnhild, f. 1939
 6. Synnøve, f. 1940
 7. Eivind Atle
 8. Einar Arne
 9. Anne Mari De to siste er tvillinger.

Ole Hansen Finstad, Nygård, er f. 1901 på Finstad i Hol, sønn av gårdbruker Ulrik Hansen, Finstad. Han er g.m. Dagmar, f. 1908 i Moskenes, datter av Oluf og Olufine Pettersen, Solstrand. De har syv barn:

 1. Oskar, g.m. Lilly, Oslo
 2. Asbjørn, ugift
 3. Unn, g.m. Evald Skovdal, Oslo
 4. Marit
 5. Terje
 6. Odd
 7. Egil

<bilde> Amandus og Thea Markussen

Hagbart Markussen, Solvang, er f. 1896 på Heidal i Hol, sønn av Amandus Markussen. og hustru Thea, som var datter av Hans Valnum, Heidal. Han er g.m. Augusta, f. 1901 i Holsdalen, datter av Helmer Hansen. Hagbart har mange søsken:

Hagbart og Augusta har sønnen

 1. Knut, f. 1932, g.m. Haldis

Hans Henry Wiik, Heidalen, er f. 1917 i Petvik, ugift, sønn av Martin Olai Wiik, f. 1872 i Vik i Buksnes, og Magda Larsen, f. 1882 i Petvik, d. 1923. Martin og Magda hadde følgende barn

 1. Hans
 2. Marie, f. 1911, g.m. Sofus Tennes. Reine
 3. Nora, f. 1913, g.m. Oskar Sivertsen, Kirkenes
 4. Margit, f. 1915, ugift
 5. Lise, f. 1919, g.m. Henry Andersen, Nesna

Kristian Angel Johansen, Sæteren, døde i 1901, g.m. Elen Sofie Gurine, d. 1951 i Stamsund. Deres barn:

 1. Lauritz, f. 1879, g.m. Jette Willassen, Sandsund
 2. Johanne Sofie, f. 1883, g.m. Hilmar, Stamsund
 3. Konrad, f. 1885, g.m. Olette Johanne Mossing, f. 1886 i Petvik, datter av tømmermann og fisker Ole Nikolai Mossing, f. på Elvhaug i Hol 1858, d. 1943 i Petvik, og hustru, Kirsten Oline Akselsen, f. på Ankenes i 1858, d. i Petvik 1913. Barn:
  1. Kristian Hartvig, f. 1920, g.m. Gunvor Nystad, Petvik
  2. Erling Hermod, f. 1926, g.m. Hergund Elverum, Harstad
  3. Kåre Odd, f. 1929, ugift
  4. Camilla, f. 1922, d. 1953, g.m. Arnold Grav, sønn av Arnt Grav (se Skaftnes)

Richard Olai Rasmussen, sønn av Rasmus Rasmussen, Seines, var f. 1868 på Seines, d. 1959, g.m. Jonette Johansen, f. 1873 i Namdal Deres barn:

 1. Anne Bergljot, f. 1893, gift i Måløy
 2. Alsing, f. 1897, g.m. Astrid Pettersen, Hag
 3. Peder Henry, f. 1902, g.m. Gudrun, Båsmo i Rana
 4. Rikard Johan, f. 1904, g.m. Lilly Grav, Mo i Rana
 5. Margit Karoline, f. 1906, ugift
 6. Nora, f. 1908, d. 1954, g.m. Bjarne Kristiansen, Mo i Rana
 7. Betsy, f. 1910, d. 1920
 8. Borghild, f. 1913, g.m. Bertin Hansen, Arvik i Hol
 9. Ragnar Amandus, f. 1900, g.m. Astrid Solhaug, d. 1947

Gunnar Larsen, Vestbakk, bruksnr. 38, er f. 1920 på Fygle, sønn av Bernhard Larsen og hustru Emma. Han er g.m. Dagmar, f. 1909 i Holsdalen, datter av Helmer Hansen. Dagmar var tidligere g.m. Hilmar Danielsen, som omkom på sjøen i 1938. Med sin første mann hadde Dagmar sønnen

 1. Kjell, f. 1932. I det andre ekteskapet er der to barn:
 2. Gerhard
 3. Bjørnar.

Martin Jentoft, sønn av Edvard Jentoft, Jektvik, var f. 1875, g.m. Josefine, f. 1882, d. 1918. Barn:

 1. Vigdis, f. 1903, g.m. Einar Jentoft
 2. Reidar, f. 1907, d. 1940
 3. Edvarda, f. 1911, g.m. Sverre Solli, bosatt i Oslo
 4. Anna, g.m. Kristian Pedersen, Bunes (se der)
 5. Mary, f. 1916, g.m. Oddmund Waldahl