Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Rise Lille, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

Gården ligger mot grensen i nord til Borge herred under Risetinden, den nesthøyeste av toppene i Himmeltindrekken. Gården ligger ganske høyt i terrenget og er derfor noe frostlendt; havnegangen kan vel betegnes noenlunne tilfredsstillende. Skog finnes praktisk talt ikke, men bra med torv. Jorden av god kvalitet, men ligger tildels noe brattlendt.

1650 er det velbårne laugmann (lagmann) Mandrup Pedersen Schønnebøl som eier og bygger den hele gård, 1 våg, og som bruker av det hele sitter Hans Alfsen. Vi møter ham også 1661, men da som bruker av bare en halv våg, den andre halve våg brukes da av Zakarias.

1865 er Zakarias død og enkemann Peder Andersen er gift med hans enke og bruker ½ våg i Lille-Rise. Den andre brukeren på Lille-Rise ved den tid er Hans Andersen (sannsynligvis den før nevnte Hans Alfsen).

Generaljordeboken 1667

Generaljordeboken 1667 nevner Peder Andersen og Hans Andersen, som bruker hver sin halve våg, men da gården nå angis til 1 våg og 1 pund, må vel pundet ligge øde; eier og bygger er den samme velbårne laugmann Schønnebøl. Der såes ½ td. bygg, 8 kyr, 2 ungnaut, 6 geiter, 6 sauer, 2 hester, begge med utgang (om vinteren). Har ingen brenneved, og så nevnes der noe uleselig om «ager», og at 1 pund søkes til forbedring, tillegg. Gården har fra nå av 1 våg, 1 pund. 1670 bruker Hans Andersen og Peder Andersen 2 pund hver, - 1690 bruker Peder Andersen 2 pd., Johannes Jonsen, (ny mann) 1 pd. og Johan 1 pd.

1791

5/8 1691 er det skifte etter salig Peder Andersen, Lille-Rise, enke Lisabeth Larsdtr. Som hans etterlatenskaper nevnes bl.a. en seksring. Brutto formue 40 rdl., 2 ort, 8 sk. Sønnen Ole Pedersen fordrer 2 tønner mel, som han har kjøpt for sin dagsror med 5 rdl. Peder Nilsen, Bolle, «som med føde og udredning haver forstrakt», fordrer 80 våg (?) fisk = 40 rdl., 2 ort. Derav ble kun dekning for 35 rdl. og 2 ort. Også gammel skyld i Trondheim nevnes, men nå gått ut på 3die hånd. Ingen arv til deling.

1690

1690 nevnes Søfren Jensøn i Skrofuens (Skrova) som eier av hele Lille-Rise, og han nevnes også som eier 1695, med brukere Johannes Jonsen og Anders Nilsen, men 1699 eies Lille-Rise igjen av forannevnte lagmann Mandrup Pedersen Schønnebøl.

1720

1720 har gården fått løpenr. 189, Karen Schønnebøl nevnes da som eier og bygger, og som leilendinger sitter Per Hansen og Hans Johansen med hver sin halvpart.

1723

22/9 1723 er det skifte etter Hans Johansens salig avdøde hustru Karri Jensdtr., Lille-Rise. Brutto formue 38 rdl., 1 ort, 8 sk. Blant utgiftene nevnes: Hans Hansen, Eltoft (i Borge) for «ligkiste at giøre», 4 ort. Sara Olsdtr., Lille-Rise fordrer for liklaken 3 ort, og klokkeren for «at ringe for den salige kones ligfærd» 1 ort. Mannens begravelsesomkostninger beløp seg i alt til 4 rdl., før han fikk sin salig quinde i jorda. Samlet gjeld 14 rdl., 5 ort, 8 sk. Netto formue 23 rdl., 2 ort, hvorav enkemannen og den lille datter hver fikk 11 rdl., 4 ort.

1730

Der er nå ingen forandringer før 1730; da er Mogens Hartvigsen, Lyngvær blitt eier og bygger av Lille-Rise, og i stedet for Per Hansen sitter nå Even Olsen som bruker av 2 pd. ved siden av Hans Johansen. I generaljordeboken for 1740 meldes det om Hans Johansen at han er forarmet «og ei havde noget hvormed hand kand svare» (skatt).

Generaljordeboken 1745

Men det må være gått ut med flere enn Hans Johansen, for generaljordeboken 1745 nevner Lille-Rise som liggende øde, men bare for en kort tid, for allerede 1750 er en Elisæus Johansen bruker av 2 pd., mens de andre 2 pund fremdeles ligger øde og først får sin bruker i 1755,

Hans Elisæussen, er sikkert Elisæus Johansens sønn, slik at far og sønn da satt som leilendinger på gården, og de sitter der helt til 1781, da Elisæus Johansen er falt fra. Allerede 1767 nevnes han som enkemann med tre barn, men 1772 er han gift igjen. Hans Elisæussen og hustru har 1767 2 barn.

1780

5/12 1780 er det skifte etter Elisæus Johansen; ingen arvinger nevnes, men igjen til «ansvar for sterboets kasserer 95 rdl., 5 ort og 2 sk., og 1781 sitter hans enke og deres sønn Hans Elisæussen med bygslene. Imidlertid faller enken snart bort som bruker, og i hennes sted møter vi 1785 Anders Nilsen.

1795

1795 er Frantz Chr. Matheson, Ramsvik eier av gården og som bygselmenn sitter da Rasmus Hansen og Anders Nilsen, hver med 2 pund. Gården har nå (fra 1778) løpenr. 60.

1800

Rasmus Hansen og Anders Nilsen er brukere også år 1800.

Folketelling 1801

Anders Nilsen er iflg. folketellingen 1801 da en mann på 82 år, og gift for annen gang, nå med Kirsten Rasmusdtr., 52 år.

Som bonde og fisker under Lille-Rise telles med også Peder Jacobsen, hustru Milla Sørensdtr,, hans annen hustru.

Denne Peder Jacobsen er sønn av Jacob Hansen, Uttakleiv og bror av Maren Anna Jacobsdtr., g.m. Gjert Rasmussen, Lille-Rise. Han har mulig brukt en part av Rasmus Hansens gård, men neppe lenge, for han nevnes aldri mere under Rise.

Rasmus Hansen, bonde og fisker, gift for første gang, med Boel Kirstine Andersdtr. Barn:

 1. Hans Rasmussen
 2. Anders Rasmussen
 3. Dåreth Rasmusdtr.
 4. Jochumina Rasmusdtr.
 5. Ane Rasmusdtr
 6. Maren Rasmusdtr

Dessuten mannens 71 år gamle mor Dåreth Jacobsdtr., i enkestand, og spiser deres brød.

1808

1808 den 26/10 er det skifte etter Boel Andersdtr., enkemann Rasmus Hansen. Barn:

 1. Hans
 2. Anders
 3. Erik
 4. Benoni
 5. Dåreth
 6. Jocumina

Boets brutto formue 199 rdl. Gjeld 175 rdl., 3 ort og 10 sk. Arv til deling 23 rdl., 3 ort og 6 sk.

1814

10/12 1814 er det skifte etter gårdmannskone Anne Blix Andersdtr., Lille-Rise. Ingen arvinger nevnes, og boet er fallitt.

Anders Nilsen og Rasmus Hansen sitter trolig sammen som brukere på Lille-Rise, og ennå så sent på tiden som 1816 strever Anders Nilsen med bygslet og bruket; men da han jo var 82 år 1801, må han jo nå være 97 år gammel. Mellom 1816 og 20 må imidlertid den gamle kjempe gi tapt, for sistnevnte år sitter hans enke Kirsten Rasmusdtr. med bygslet, men det varer nok ikke lang tid, for 1825 har sønnen Ole Andersen overtatt og er blitt Rasmus Hansens nabo. Denne Ole Andersen var en meget storvoksen mann og hadde tilsvarende krefter, arv etter sin far.

1819

22/4 1819 er det skifte etter Anders Nilsen (hans enke eller barn nevnes ikke). Boet viser balanse.

1832

15/10 1832 er et skifte etter gårdmannskone Elisabeth Paulsdtr., Lille-Rise, enkemann Rasmus Hansen. Man fristes tro at denne Elisabeth Paulsdtr. er datter av Paul Andersen, Bø. Hun har tidligere vært gift med en Jacob og hadde med ham .7 barn, som er hennes arvinger:

 1. Peder Jacobsen, Saulestad (Saupstad?) i Borge.
 2. Nils Jacobsen, Kleppstad i Borge.
 3. Marithe Jacobsdtr., g.m. Paul Olsen, Tangstad i Borge.
 4. Anna Dorthea. Jacobsdtr., g.m. Lars Jensen, Bø i Borge.
 5. Annikens sønn, Joseph Danielsen, Mervold i Borge. (Anniken har altså vært gift og er død).
 6. Malene Jacobsdtr., tjener på Bø i Borge.
 7. Ingeborg Marie Jacobsdtr., g.m. Nils Nilsen, Kroglien i Hol. Arv til deling 7 rdl. og 12 sk. Kreaturer: 1 hest, 14 år gml. og 2 kyr.

- Alt tyder på at avdøde Elisabeth Paulsdtr. første gang har vært gift i Borge, siden nesten alle barna bor der. Ikke lenge etter Elisabeth Paulsdtrs. død giftet Rasmus Hansen seg for tredje gang, men allerede 21/8 1840 er det skifte etter denne hans tredje kone Anne Andersdtr., søster av gardmann og ungkar på Stor-Rise, Anders Andersen. Boel og hun er sikkert barn av den Anders Jacobsen som iflg. skifte etter hans far Jacob Hansen, Uttakleiv, (26/7 1789) flyttet til Rise.

Salig Anne Andersdtrs arvinger er

 1. brorsønnen Abraham Mortensen, Uttakleiv.
 2. brorsønnen Morten Mortensen, Rekdal i Borge.
 3. brordatteren Adrina Mortensdtr., g.m. Ole Nilsen, Brandsholmen.
 4. Avdødes bror Nils Andersen, Nedre Vold.
 5. avd. søstersønn Jacob Rasmussen, Lille-Rise.
 6. avd. søsterdatter Maren Rasmusdtr., g.m. Paul O., Nedre Vold. (Disse to, Jacob og Maren av Rasmus Hansens første ekteskap med nå avdødes søster Boel Andersdtr.)
 7. adv.s søster Elen Andersdtr., enke på Neby(?) (Nesjeøy) i Borge.
 8. avd.s søster Kirsten Andersdtr., g.m. Michel (Knudsen?), Skotnes.

Arv til deling 67 rdl., 2 ort og 14 sk. Det tør være at den som 7 nevnte enke Elen Andersdtr., Nesjeøy er enke etter Rasmus Hansens sønn Gjert Rasmussen, som bosatte seg på Nesjeøy, men sikkert vet en ikke dette.

1832

8/5 1832 er det skifte etter kårenke Kirstine Marie Rasmusdtr., Lille-Rise. Ingen arvinger eller arv nevnes. Kan være enke etter Hans Elisæussen, men det er slett ikke sikkert, dog meget trolig.

Matrikkel 1838

I en matrikkel 1838 nevnes som bruker på Lille-Rise Rasmus Hansen på Nordparten, gammel skyld 1 våg, 2 pd., ny skyld 1 daler, 1 ort, 11 sk. Men det er naturligvis feil når Ole Andersen her står under Store-Rise, han var jo bruker på Lille-Rise, Sørparten, gammel skyld 2 pd., ny skyld 2 ort, 11 sk., i alt 2 daler, 4 ort ,22 sk.

Folketelling 1865

På Lille-Rise bor i 1865 på matr.nr. 72, Jacob Rasmussen, husfar, bygselmann og fisker, 56 år, hustru Johanna Olsdtr., 59 år.

Matr.nr. 73 Anders Olsen, husfar, bygselmann og fisker, 45 år, hustru Malene Andersdtr., 34 år.

1866

Forslag til fordeling av skatteskyld 1866:

Matr.nr. 72 Jacob Rasmussen, 69 mål vold og myr, ingen utslått, utsed 6 tdr. poteter som gir 3 fold; 80 lass høy, 6 kyr, 16 sauer, 1 hest, havnegangen god og tilstrekkelig, ingen ved, men nok torv; tang og tare som fôrsurrogater, med besverlighet, vanskelig adkomst til vei; gården lettbrukt, men ikke særlig godt dyrket. Gammel skyld 1 spd., 1 ort, 11 sk., forslag til ny skyld 1 spd., 1 ort, 12 sk.

Matr.nr. 73 Anders Olsen, 58 mål, vold og myr, ingen utslått. Gården har, i likhet med for Jacob Rasmussen, mere dyrkbar jord; utsed 4 td. poteter som gir 3 fold; 70 lass høy, 5 kyr, 9 sauer og 1 hest, forøvrig som foregående. Frostlendt er det på begge gårdene . Gammel skyld 1 spd., 1 ort, 11 sk., forslag til ny skyld 1 spd., 22 sk.

Folketellingen 1875

Folketellingen 1875 viser for Jacob Rasmussen at sønnen Andreas og datteren Ellen da er utflyttet, han til Holand, hun til Eggum. Datteren Anne er da gift med Edvard Villadsen, som er inderst hos sin svigerfar, og er f. 1850 på Vold. - Kreaturhold Jacob Rasmussen: 1 hest, 6 kyr, 2 kalver, 10 sauer, 40 geiter, 4 td. poteter i utsed. Edvard Villadsen: 1 ku og 4 sauer.

Hos Anders Olsen er to nye døtre og en sønn kommet til, nemlig Oline, Hilda og Martin. Kreaturhold: 1 hest, 4 kyr, 4 kalver (han har satt dem på alle sammen), 10 sauer, 6 geiter, 4 td. poteter i utsed.

Matrikkelen 1886

Matrikkelen 1886 viser en ny bruker på Lille-Rise, Markus Larsen fra Reppe, hvis part har fått matr.nr. 73 b og er utskilt fra Anders Olsens gård. - Nordparten,

Matr.nr. 72 besittes de av Ole Jacobsen og Edvard Villadsen i fellesskap, med revidert skyld 3 mark, 37 øre.

Matr.nr. 73 a, Sørparten Oluf Andersen, revidert skyld 1 mark, 53 øre.

Matr.nr. 73 b, Sørparten Markus Larsen, revidert skyld 1 mark, 53 øre.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f7/03/89/37/5344485d4de34d88/andreas_jacobsen_og_hustru_eline_large.jpgAndreas Jacobsen og hustru Eline, Offersøy. Han representerer gammel slekt på Lille-Rise.

1907

Br.nr. 1, Hannen (tidl. Nordparten) Ingvald Olsen, skyld 1,69.

Br.nr. 2, Sørparten Kasper Granhus, skyld 1,53.

Br.nr. 3, Sørparten Markus Larsen, skyld 1,53.

Br.nr. 4, Slettvollen Johan Jakobsen, skyld 1,69.

Så de forskjellige hjemmelspapirer på Lille-Rise:

Br.nr. 1, Haugen' Hjemmelsbrev til Statius Mosling, Ofoten, tingl. 1826. Presteattest ang. Statius Moslings arvinger, tingl. 1879.

Br.nr. 2, Sørparten

Br.nr. 3, Sørparten, utskilt fra br.nr. 2 i 1879

Br.nr. 4, Slettvollen, utskilt fra br.nr. 1 i 1895

 • Skjøte til brødrene Andreas og Ole Jacobsen, tingl. 1879.
 • Skjøte fra Ole og Andreas. Jacobsen til Johan Jakobsen, tingl. 1919.
 • Auksjonsskjøte til Norges Bank, Bodø, tingl. 1937.
 • Skjøte fra Norges Bank til Alsing Riise, tingl. 1942.

Skylden for de fire forskjellige br.nr. er nøyaktig den samme i dag som i 1907.

Rasmus Hansens slekt på Lille-Rise kan føres tilbake til tiden mellom 1740 og 1750 - forutsatt at hans farfar er den Elisæus Johansen, som før 1750 tar seg bygsel på Lille-Rise. Hans sønn Hans Elisæussen får bygsel på Lille-Rise i tiden før 1760, og far og sønn bygsler da hver sin halvpart i gården til mellom 1781 og 85, da Anders Nilsen overtar gamle Elisæus Johansens bygsel. Det er god grunn til å tro at Rasmus Hansen er Hans Elisæussens, sønn, han overtar iallfall bygslet etter ham. Ifølge tradisjonen kom den første av slekten til Buksnes (Lille-Rise) fra Vefsen, mens stamfaren var en Skottlender, som, formentlig i ufredsårene i Skotland i første halvdel av det 17. århundre, kom over til Norge, hvortil så mange skottlendere ved den tid søkte. - Rasmus Hansen har etterlatt seg stor slekt i Buksnes, og likeså i Borge. Han var gift i alt 5 ganger, for - som han engang skulle si: Når Vårherre tar fra meg, får han skaffe meg igjen, men da presten da rådde ham fra det, og den «spreke» enkemann for 5. gang, tok notis av det «han far» mente og lot den siste kjærligheten seile sin egen sjø. Vi kjenner bare fire av hans hustruer, Boel, Johanna og Anne Andersdøtre fra Store-Rise, søstre, og Elisabeth Paulsdtr., som etter alt å dømme var enke fra Borke, da han giftet seg med henne.

Rasmus Hansens barn som er kjent:

 1. Dorthea (Dåreth), g.m. Lars Paulsen, Bø,
 2. Jochumina, g.m. Anders Paulsen, Haug,
 3. Hans, g.m. Kirsten Olsdtr. fra Hol,
 4. Anders, g.m. Ingeborg Paulsdtr., Vold,
 5. Erik, g.m. Karen Mathea Hansdtr., muligens fra Græna, hun hadde iallfall slekt der.
 6. Benoni, formentlig død som mindreårig. Disse barn i ekteskapet med Boel Andersdtr.
 7. Jacob, g.m. Johanna Olsdtr., Reppe,
 8. Maren, g.m. Paul O. Vold. Disse i ekteskapet med Johanna Andersdtr.
 9. Anne, ukjent om hun er gift,
 10. Gjert, g.m. Maren Anna Jacobsdtr., Uttakleiv, bosatt på Nesjeøy i Borge.

- Om Gjert Rasmussen vet vi at han hadde tre sønner,

 1. Ole Gjertsen, en tid bosatt på Bolle,
 2. Robert eller Rubert Gjertsen, far til den under Uttakleiv nevnte Henrik Robertsen, Uttakleiv
 3. Jena Gjertsen, far til Jens Jensen, Andopen i Flakstad.

Jacob Rasmussen overtok gården på Lille-Rise; barn:

 1. Andreas Jacobsen, g.m. 1) Iverine Ediasdtr., Holand, 2) Eline Hansdtr., Uttakleiv.
 2. Johanna Jacobsdtr., g.m. Martinus Jensen, Tangstad i Borge.
 3. Hans Jacobsen, g.m. Ovidia Hansdtr., Store-Rise.
 4. Ole, ugift.
 5. Ellen Jacobsdtr., g.m. Ole Gregersen (Greisa), Eggum.
 6. Anne Jacobsdtr., g.m. Edvard Villadsen, Offersøy. .
 7. Nikoline Jacobsdtr., ugift.

Ole Jacobsen og Edvard Villadsen overtok hver sin halvpart av gården.

Edvard Villadsens barn:

 1. Nikodea, ugift, bosatt på Ballstad.
 2. Frantz, g.m. 1) Martha Hansdtr., Store-Rise, 2) med Karoline Pettersdtr., Store-Rise.
 3. Helga, ugift, bosatt på Reinesjøen ved Ballstad.
 4. Jetta, g.m. Laurits Johansen, Sandsund.
 5. Magda, gift på Ski ved Oslo.
 6. Hilmar, g.m. Dagny fra Kjelvik, bosatt der, omkom på Finnmarkshavet.
 7. Jørgen, g.m. 1) Helmine fra Borge, 2) med Ingrid Gotfredsdtr., Ostad, bosatt på Holsmo.
 8. Kildal, d. 25 år gml.

Ingvald Olsen overtok Edvard Villadsens part. Han er sønn av Ole Pedersen, nevnt under Vik, hvorfra vites ikke, g.m. Martha Eriksdtr., Tussan. Ole Pedersens kjente søsken er Peder Pedersen, Myrland i Flakstad, far til bl.a. Bertheus Myrland, og Berntine Pedersdtr., g.m. Kornelius Danielsen, handelsmann på Skulbru og andre steder.

Martha Eriksdtr. hadde før hun ble gift med Ole Pedersen, sønnen Hagen Hartvigsen, Lilleeidet, og i ekteskapet Ingvald Olsen, Lille-Rise, g.m. Lise Andorsdtr., Holand. Deres barn:

 1. Ole, g.m. Ellisif Rekdal, Hol, bosatt på Risevollene.
 2. Anders, g.m. Anna Mortensdtr., Nedre Vold.
 3. Andor, ugift.
 4. Ingvald, g.m. Ester fra Kabelvåg, fostret hos Aksel Liland i Borge og bosatt der.

Ole Jacobsens part ble overtatt av Johan Jakobsen, Opdøl, g.m. Stine Andersdtr., Uttakleiv. Deres barn:

 1. Alsing g.m. Dagny fra Smevik i Borge,
 2. Anders
 3. Astrid
 4. Johanna alle ugift.

matr.nr. 73 (br.nr. 2) Sørparten satt Ole Andersen, sønn av Anders Edisen, Reppe, g.m. Nilla Johansdtr. Deres barn:

 1. Anders Olsen
 2. Abelone Olsdtr., g.m. Daniel Eliassen fra Bunesfjord i Moskenes, bosatt på Ytresand i Flakstad.
 3. Dorthea, g.m. 1) Andreas på Hattan (Horn) og da bosatt der, 2) med Johan på Strandlandet i Flakstad og da bosatt der.
 4. Johan Grøn Olsen, g.m. Bolette Hansdtr., Reppe, bosatt i Valberget.
 5. Inger Anna Olsdtr., g.m. Samuel Danielsen, Strandlandet i Flakstad.
 6. Regine Olsdtr., g.m. Ole Nilsen fra Nusfjord, bosatt på Strandlandet i Flakstad.

Anders Olsen overtok gården, g.m. 1) Martha Pedersdtr. fra Hol (søster av Anne Katrine Pedersdtr., g.m. Nils Sørensen den eldre på Haukland) og hadde i dette ekteskap

 1. Marie Andersdtr., g.m. maler Johannes Johannessen, Offersøy
 2. Hans Andersen, g.m. Maren Johannesdtr., Engen.

Anders gift 2. gang med Malene Andersdtr., Vold. Deres barn:

 1. Oluf Andersen (se under Øvrevold)
 2. Oline Andersdtr., g.m. Knut Monsen, Unstad
 3. Hilda Andersdtr., g, m. Johan Monsen, Unstad
 4. Jetta Andersdtr., g.m. Jens Monsen, Unstad
 5. Martin Andersen, g. på Melbo
 6. Martha Andersdtr., g.m. Markus Hartvigsen, Ytre Våje
 7. Sofie, mor til foran nevnte Lise Andorsen, bosatt på Sund

Oluf Andersen overtok gården, men flyttet 1906 til Øvrevold, og gården ble da overtatt av skredder Kasper Granhus fra Beistad, g.m. Gusta, også fra Beistad. Deres barn:

 1. Kristoffer Granhus, g.m. Eline Jensdtr., Farstad
 2. Anna Granhus, g.m. Peder Salomonsen, Store-Rise
 3. Ellen Granhus, g.m. Arne Andreassen, Holsmo, som nå har overtatt gården

Br.nr. 3 av Sørparten ble 1879 utskilt fra br.nr. 2, og 1883 overtatt av Markus Larsen, Reppe, g.m. Mathilde (Hilda) Jensdtr., Store-Rise. Deres barn:

 1. Martha, ugift
 2. Lise, jordmor, g.m. Martin Solberg, Bjørnskinn
 3. Helga, g.m. Peder Bøe, Apenes,
 4. Josefine, g.m. Sverre Christoffersen, Skotnes
 5. Marie, g.m. Johan Høyen, Nedre Vold
 6. Gina, ugift
 7. Johan, g.m. Eli Strømmen
 8. Haakon, g.m. Hulda Andreassen, bor i Narvik hvor han driver snekkerfabrikk
 9. Peder, g.m. Karoline Andreassen, møbelutsalg i Narvik
 10. Margit, gift i Bodø
 11. Ragnhild, g.m. Arne Arnesen, Oslo, enke

Johan Markussen (Larsen) har overtatt gården og har en datter Margot. Han er emissær i Indremisjonen.