Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Uttakleiv, Vestvågøy, Nordland, Norge

view all

Profiles

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

Map of Uttakleiv

Funn fra eldre tider

Uttakleiv: I gravfunn fra merovingertiden er funnet følgende ting: Oval bronsespenne, oval dyreformet spenne, 2 mosaikperler, stykker av beinkam, kjøttkniv av reinhorn, snellehjul av bein, stykker av en saks av jern, fragmenter av linhekle, vevskje av hvalbein, tynn plate av hvalbein, 3 fragmenter av tynn hvalbeinplate, fragmenter av hvalbein samt stykker av skiferbryne. (Merovingertiden regnes til 5. og 6. århundre e.Kr.).

Gårdsnr. 29. UTTAKLEIV

Gårdens navn

Gårdens navn viser flere avarter frem gjennom tiden. I Aslak Bolts jordbok "Utan Kleiff", senere ble det "Uden Kleff", så "Ytterkleff", og omkring 1720-årene Yttre Klev. Nå skrives Uttakleiv/Utakleiv.

Navnet er avledet av gårdens beliggenhet; utan kleifar, utenfor, vestenfor kleiva.

Beliggenhet

Gården er den nordligste i Buksnes. Dens utmark ligger til grensen av Borge herred og når opp til Himmeltindenes høyeste topp. Innmarken, som ligger ganske lavt og danner en jevn, sandholdig flate nesten over det hele, til den temmelig bratt oppstigende fjellfor, har ved den engang høyere vannstand omtalt i bokens innledning, vært en havbukt, slik som tilfellet var med flere av gårdene i Lofoten. Mot sør, øst og nordøst er gården omgitt av fjellene "Veggen", "Mannen" og Himmeltindene. Havet går rett inn mot stranda, uten noen beskyttende skjærgård, og landing med båt er derfor meget vanskelig i pålandsvær, og ofte helt umulig.

Historie

Før gården fikk bygget seg vei, hendte det gjentagne ganger, og tildels for lengre tid, at den lå der nesten helt avstengt fra omverdenen. Havet stengte til den ene kant, fjellene til den andre, og en måtte derfor sørge for tilførsel av alle nødvendighetsartikler, før høsten satte inn med snø og is og opprørt hav.

Utenfor gården ligger Æsholmene, hvor fiskere fra sikkert langt tilbake i tiden hadde tilhold under sin drift på sjøen, for kortere eller lengre tid.

Her går det nemlig an å lande, om ikke været er altfor voldsomt, enten i Nord- eller Sørkjeila. Æsholmene består av flere litt større holmer og en mengde skjær. Det første skjul fiskerne skaffet seg derute, skal etter tradisjonen ha vært noen steinbuer eller gammer. Ordentlige rorbuer ble ikke bygget før i begynnelsen av 1850-årene, og der var fra denne tid og helt frem på 1900-årene mange båtmannskaper som drev vinterfiske her, opptil 30 eller flere. Nå er dette engang betydelige fiskevær lagt øde igjen. Da en ikke fikk statens støtte til anlegg av havn, måtte Æsholmene legges ned som fiskevær, etter at motordriften var blitt alminnelig overalt blant fiskerne. Nærmeste havn er i Steinfjorden, hvor flere av gårdens folk nå ror sitt vinterfiske. Æsholmene skulle ligge bra til som runeplass for fugl, men den stadige uro der ute, etter at det ble tatt i bruk som fiskevær, om vinteren etter skrei, om våren etter vårtorsk, om sommeren etter sei og om høsten etter hyse og annen fisk, hindret fuglene fra å samles og finne fred i rugetiden. Det er dog trolig at det her engang har vært et større «dunvær», og kan kanskje igjen bli det, nå holmene ligger der så øde og forlatt.

Til gården hører der ingen torvmyr, og skog finnes ikke, og heller ikke så langt tilbake i tiden som i 1600-årene fantes der brenneved. Brenslet må derfor skaffes annet sted fra, torvet for det meste fra Steinfjorden eller fra Lilleeidet og andre gårder inne i bygda; endel kull blir også brukt. Men for alt brensel gjelder det at en får det fraktet hjem mens været er sommerlig godt og rolig. Da strømmer naboene til og hjelper den ene den andre, til alle er ferdige med føringen og har fått brensel på det tørre. Likedan er det med båtsettingen. Det var alle tider en uskreven lov på Uttakleiv, at når båt nærmet seg land, var det å ile til sjøen alle voksne menn, tildels også kvinner, om mannehjelpen var for knapp, for å være behjelpelig både med landingen og med båtsettingen. De var jo tunge på kjølen, både fembøringen og åttringen, slik at der trengtes et mandig godt setterlag, for å få storbåten inn på naustene, som det var flere av.

Uttakleiv hadde også en god rakfjære, og meget var det som år om annet var å finne på «Sannen», som en sa der ute. I seilskipenes tid var det ikke sjelden med forlis blant Arkangelfarerne, som dro sør og nord her utenfor, og rakfjæra gav både spenning og tildels bra utbytte. Det var de utroligste ting en kunne finne på «Sannen», men en måtte ha «morraotta» med seg, for konkurransen var hard, og den som sist kom til fjæra fant alt berget og knivsatt med finnerens «bumerke».

Tarebrenningen, som begynte ved slutten av 1890-årene og fortsatte uten avbrytelse til forrige verdenskrig, var, tross den lave pris på tareasken, en betydelig inntektskilde for gården, men det var et arbeide som krevde hardt slit. Der var da mange tarebrenningsgruer - toer kalte en dem - langs stranda, hvor vide flak av tare lå til tørring, og røyken fra toene kunne bre seg innover hele bygda. Også på Æsholmene ble der brent tare. - Der er, som nevnt annet sted, gjort flere gravfunn på gården. I fjellet Veggen går der steinskred, men ikke særlig ofte. De svære urene vitner dog om mange store skred i tidens løp.

Bebyggelsen var helt til utskiftningen i 1858 samlet nede på Hjellbakken, der nå Hartvig Steffensen og brødrene Johannes og Jørgen Andersen bor. Nå er bebyggelsen spredt praktisk talt over den hele innmark.

Det var engang 4 kverner på gården, innehaverne var

 • Steffen
 • Anders Kristensen
 • Ole Abel Johannessen
 • Bjørn Mortensen. De fikk drivkraften fra vannet i Vasskaret mellom Mannen og Veggen. Det var for det meste innkjøpt korn en malte; - men så forfalt de alle sammen, bare en og annen råtten stokk ligger kanskje ennå, nedgrodd og overmoset, på tomtene.

Uttakleiv var med rette betraktet som en tungvint gård å bo på. Den nye vei rundt Veggen har imidlertid forandret dette. Nå kan en med biler trafikkere helt frem til gården.

Uttakleiv har lenge vært et yndet utfluktssted om sommeren. Her møtte en gjestfrihet, fikk den herligste rømmegrøt å spise, og kunne nyte midnattsolen.

Men mange dramaer er også utspilt her, særlig var det havet som krevde sin tributt. - Under «Ågothelleren» ved Veggen frøs engang i tiden et menneske ihjel. Vedkommende, mann eller kvinne, vites ikke, søkte ly der mot uværet, og det ble dødsleiet.

Folket på Uttakleiv tok alltid strabassene som de kom, og overvant dem. Det var et seigt folk.

Bebyggelse

Bebyggelsen er sikkert meget gammel. Det var boplassene ved havet folket i den første tid søkte til, og da havet var den eneste, iallfall den viktigste næringskilden, gjalt det om å komme denne så nær som overhodet mulig.

En kan dog her som alle andre steder ikke finne frem til den første bebyggelse, men må nøye oss med å begynne så langt frem i tiden som ved 1600-tallet.

1610 Skattemanntall

I et skattemanntall for 1610 finner vi disse tre skattepliktige oppsittere på gården:

 • Per Arntsen
 • Per Knudsen
 • Johannes Olsen

Gården var da trolig delt i tre bruk, og alle brukere var leilendinger.

1627 Skattemantall

I skattemanntallet for 1627 nevnes igjen de tre leilendinger,

 • Per Arntsen
 • Per Knudsen
 • Johannes Olsen

Der regnes for dette år opp 32 husmenn i Buksnes, men ingen på Uttakleiv, heller ingen fullods- eller halvlodsdrenger, som det ved den tid er 17 av de førstnevnte og 4 av de siste i hele bygda.

1630 Lensregnskap

I lensregnskapet for 1630 er

 • Per Arntsen - oppført med en halv vågs leding
 • Per Knudsen - oppført med en halv vågs leding
 • Christen, som formentlig har overtatt Johannes - oppført med et punds leding Olsens bruk.

1634 Skattemantall

Fire år senere nevnes i et skattemanntall

 • Per Knudsen
 • Per Arntsen
 • 'enken', men hvis enke, Christens eller Johannes Olsens?

1640 Unionskatten

Unionsskatten for 1640 nevner to nye brukere på gården,

 • Jens Knudsen, muligens en bror av Per Knudsen
 • Jacob Nilsen
 • Peder, som må være Per Arntsen

Alle betaler 3 ort i unionskatt. Samtidig betaler husmenn (ingen på Uttakleiv) l½ ort i skatt.

1646 Skattemantall

I skattemanntallet for 1646 nevnes bare to oppsittere,

 • Peder (Per) Arntsen
 • Henrik Jacobsen (ny mann).

1650 Skattemantall

I skattemanntallet for 1650 for leilendingskatt meddeles det at canikene i Trondheim bygger gården, d.v.s. eier dens 2 våg jord.

Oppsittere er da

 • Steffen Pedersen
 • Jacob Nilsen
 • Peder (Arntsen)

1661

I 1661 bruker

 • Jacob Nilsen 1 pund,
 • Steffen Pedersen 1 pund
 • Hans 1 våg (ny mann) Samtlige er skyldig leding. Det er da kommet en husmann på gården, ved navn Villum.

Folketelling 1666

 • Jacob Nilsen med 2 våg jord, som bruker 2 pund, og en knekt (soldat) Johan Trondsen.
 • Steffen Pedersen, bruker av 2 pund.
 • Hans Christensen, bruker 1 pund.
 • Peder Hansen, bruker 1 pund.

1667 Generaljordeboken

Generaljordeboken for 1667 viser at canikene i Trondheim bygger 3 våger. Det synes således at gården siden 1650 er øket med en våg jord.

Brukere

 • Jacob Nilsen, 2 pund,
 • Steffen Pedersen, 2 pund
 • Hans Christensen, 2 pund

Der kan såes 6 tønner, den samlede kreaturbesetning utgjør 20 kyr, 4 ungnaut, 12 geiter, 12 sauer og 3 hester, hvorav de to på utgang.

Gården har ingen brenneved, heter det, samt et slemt forland; dog befinnes en gressjord samt åkerland. Søkes (forkes) en våg.

1670

 • Jacob Nilsen 1 våg
 • Steffen Pedersen 1 våg
 • Hans Christensen 18 mark
 • Peder Hansen, formentlig Hans Christensens sønn, ½ våg
 • Gabriel, en ny oppsitter, 18 mark

1670 Skifte etter Jacob Nilsen

I 1670, den 22. april, er det skifte etter salig Jacob Nilsen, hvis enke er Siri Olsdtr. Boets formue utgjør 86 rdl. (riksdaler), 1 ort og 4 skilling.

Blant kreditorene nevnes Hans Nilsen, , som fordrer på sin kvinnes arv 2 rdl.; han er formentlig gift med Siris datter, Maren Jacobsdtr. Sønnen Henrik Jacobsen fordrer i «heimegift og bryllupsgave lige med sine gifte søsken», nemlig 9 rdl., 2 ort og 16 sk. Utlegg i 2 kyr, 2 smaler, 3 unge smaler, samt en halvmarkokse o.s.v. Avdøde skylder til «Stuen» eller «Kontoret», d.v.s. kjøpmannen i Bergen, 54 rdl., 1 ort og 2 sk. og 16 våger fisk á 2 ort, ialt 62 rdl., 1 ort og 22 sk., som er bunder offuer (over) 60 år den salig mand der haffuer (har) handlet». Til dekning av denne gjeldspost gjenstår kun midler for 55 rdl., 1 ort og 45 sk. som ble spesifisert.

Enken tilbød seg å handle med kjøpmannen og ved årlige terminer «at aflæge gjelden», og der formodes at kjøpmannen ikke vil motsette seg denne ordning, når han betenker hvor lenge avdøde sammenhengende har handlet på «Stuen», slik at han vil la «enchen derpaa aarlig nyde en lidelig termin, at hun og kan strebe med hindes børn til liffs ophold, medens hun lever.»

1690

 • enken (Jacob Nilsens?) ½ våg
 • Henrik Jacobsen (ikke nevnt siden 1646) ½ våg, og to nye menn,
 • Peder Andersen (ny), 1våg
 • Peder Zakariassen (ny), 1 våg.

1695 Eier av gården Trondhjems Domcapitel

I 1695 står Trondhjems Domcapitel som eier av gården, som soknepresten til Domkirken er tillagt, det vil si at gården fremdeles er kirkegods.

Det er nå tre brukere, hver 1 våg, nemlig

1700

De samme brukere er her også i 1700, men nå nevnes enkens navn, hun heter Marja . Der betales leilendingsskatt dette år av hver våg fiskes leie en halv riksdaler og 12 sk., så og proviantskatt 8 sk. De tre leilendinger på Uttakleiv betaler hver 2 rdl. og 20 sk.

Manntallet 1701

(✎)
Mantallet 1701, nr. 18: Vesterålen, Andenes og Lofoten fogderi - Ytterklef

Hendrich Jacobssen, Leilending, 36 år

 1. Jacob Hendrichsen, 8 år
 2. Johannes Hendrichss., 2 år

Elies Arenss., Leilending, 49 år

 1. Edies Pederssen, 14 år
 2. Jacob Pederssen, 9 år

Peder Zachariessen, Leilending, 48 år

 1. Zacharies Perssen, 5 år

Husmenn

 • Torber Hellessen, 70 år
 • Joen Janssen, 60 år
 • Gregers Hanssen, Tienestekarle eller drenge, 12 år
 • Efraim Michelssen; Tienestekarle eller drenge, 11 år
 • Lars Olssen, Tienestekarle eller drenge, 23 år
 • Rasmus Larssen, Tienestekarle eller drenge, 50 år
 • Johan Johanssen, Tienestekarle eller drenge 14 år

1708

I en defekt og svært medtatt jordebok fra 1708 er Uttakleiv falt bort.

Der er da 2 husmenn på gården:

 • Torber Hellesen, 70 år
 • Jon Jonsen, 60 år.

1712 Krigsstyren for Lofoten fogderi

Kilde Digitalarkivet

1720 Likning over krigstyren

Kilde Digitalarkivet
I likning over krigstyren av 1720 nevnes for første gang gårdens matrikkelnummer, som er 176 i Lofotens fogderi.

De tre brukere er

Hver bruker 1 våg.

1725

I 1725 er gården igjen delt på fire brukere, nemlig

1730

Fem år senere er Svend Jacobsen og Hans Olsen borte, og i deres sted er kommet

til 1745

I tiden mellom 1730 og 1735 kommer Elias Arntsen bort og det er da frem til 1745 bare tre brukere igjen, hver med 1 våg, nemlig

Skifte 1744 Mogens Pedersen

Kilde: Nordland fylke, Lofoten sorenskriveri, Skifteprotokoll 3A 03 , 1730-1746, oppb: Statsarkivet i Trondheim. Ovennevnte Mogens Pedersen er det skifte etter i 1744 den 16. mai . Enkens navn nevnes ikke, så han var formentlig enkemann da han døde. Arv tildeling 13 rdl., 3 ort, 4 sk.

1745

Generaljordeboken for 1745 viser imidlertid to nye brukere på gården. Fredrik Mortensen har da overtatt Mogens Pedersens og det er to nye brukere på gården

 • Nils Pedersen (ny bruker) bruker 1pd
 • Jacob Hansen (ny bruker) bruker 1 pd. og 12 mk.

1760

Nå er det ingen forandringer og ingen skifte etter brukere før ved 1760, da den tredje eldste av Mogens Pedersens sønner, Elias Mogensen, opptrer som bruker, og det er da hele 6 brukere på gården, det meste ved den tid på alle gårdene i bygda.

1770 Mantall over leilendinger

I manntall over leilendinger av 1770 er Fredrik Mortensen falt bort, og likeså Jacob Hansen men i sistnevntes sted er kommet hans sønn Hans Jacobsen, de øvrige er de samme og samtlige fem bruker da hver 12 mark.

1778 Rangskatten

Rangskatten for 1778 viser nytt matrikkelnr., og Utakleiv har da fått matr.nr. 47. Det er de samme 5 brukere. Av et manntall over kverner fra denne tid, er Hans Christensen den eneste som har kvern på Uttakleiv, som han må betale skatt av, men etter skatten å dømme synes kvernen å ha vært i mindre bra forfatning. Men i 1785 har Hans Jacobsen overtatt kvernbruket og «forferdiget» det. Der må imidlertid også ha vært en kvern til, for det heter her at «Ole Olsens (kvern) udtaget og aldeles ubrugelig».

1786 Skifte etter Hans Christensen og Anne Pedersdtr

Den 30. desember 1786 er det skifte etter «avgangne» Hans Christensen og hustru Anna Pedersdtr. Boet etter dem er fallitt, så arvingene er ikke nevnt. Hans Christensens gårdpart blir nå overtatt av Elias Mogensen, og samtidig opptrer der en annen ny bruker på gården, nemlig Edias (eller Elias) Hansen, som kan være en sønn av avdøde Hans Christensen.

1789 Skifte etter Jacob Hansen (f.1710-d.1788)

Etter den gamle bruker på gården, Jacob Hansen, var det skifte 26. juli 1789. Hans enke heter Anna Jacobsdtr og formodes å være en datter av forannevnte Jacob Pedersen.

 1. Hans Jacobsen (f.1739-d.1820), gift og bor på gården,
 2. Peder Jacobsen (f. 1741 - ), gift og bor på Rise,
 3. Jacob Jacobsen (f. 1750 - d.1792), gift og bor i Sennesvik
 4. Ole M Jacobsen (f. 1753 - ), gift og bor på Nesland i Flakstad,
 5. Anders Jacobsen (f. 1757 - d. 1805), gift og bor på Rise. Han er far til Ole Andersen gift og bor på Rise. Lille-Rise, far til Anders Olsen, sammesteds, som igjen er far til Oluf Andersen, Lille-Rise, senere bosatt på Øvre-Vold, og hans mange søsken, gifte og bosatt både i Buksnes og Borge,
 6. Elias Jacobsen (f. 1754 - d- 1798), ugift,
 7. Johannes Jacobsen , ugift,
 8. Abelona Jacobsdtr, gift med Anders Edissen, Reppe
 9. Kjersten Jacobsdatter (f. 1759 - d. 1792) , ugift,
 10. Johanna Marie Jacobsdtr (f. 1756 - d. 1857), gift med Bjørn Ursin, Våje.

Boet viser følgende kreaturer: 9 kyr, 2 kviger, 1 okse, 1 markkvige, 6 sauer og 22 geiter. Brutto formue 263 rdl., 5 ort. Arv til deling etter at gjelden var fratrukket, 150 rdl., 2 ort, 2 sk. - Denne Jacob Hansen synes å ha vært en betydelig mann, han satt med stor buskap, fant tilsynelatende godt gifte for sine barn, og hadde en ikke liten formue.

1790

I 1790 bruker

Det er nå de samme brukere frem til år 1800, da har Jacob Hansens sønn Johannes Jacobsen overtatt sin fars gård, Fredrik Eliassen sitter på sin gård og det samme gjør Hans Jacobsen

To nye menn er nå kommet til, muligens brødre, nemlig

1792 Skifte etter Kjersten Jacobsdtr / Ole Nilsen

Ole Nilsen nevnes som fattig Den 7. august 1792 er det skifte etter Ole Nilsens avdøde hustru, Kjersten Jacobsdtr, muligens en datter av Jacob Hansen.

Der var da til deling på 44 rdl., 4 ort og 4 sk., og av kreaturer 1 hest, 2 år gammel, verdsatt til 7 rdl. Men der nevnes, merkelig nok, ingen andre kreaturer.

En såpas arv tyder ikke på så rent dårlig økonomisk forfatning, etter datidens forhold, så det må være i tiden mellom 1792 og 1800 Ole Nilsen er sunket ned 1 fattigdom.

Folketelling 1801

- Hans Jacobsen -

Hans Jacobsen (født rundt 1739) som bonde (leilending) og fisker, og gift for annen gang, nå med Maren Andersdtr (født rundt 1749)

Hans Jacobsen har følgende barn fra første ekteskap:

 1. Bereth Marie Hansdtr (født rundt 1774) - ugift
 2. Ole Hansen (født rundt 1778) - ugift
 3. Hans Hansen (f. 1780) - ugift
 4. Ane Elisabeth (f. 1784) - ugift

Til husstanden hører også hustruens datter, født utenfor ekteskapet, Fredrikke (Fredericha) Jacobsdtr. (født rundt 1797)

- Fredrik Eliassen -

Bonde og fisker Alethe (Aleth) Johansdtr.

 1. Johannes Fredriksen, han er far til
  1. Ole Abel Johannessen
 2. Mons Fredriksen
 3. Morten Fredriksen. Det var han man senere på Uttakleiv kalte Gammel-Morten.

- Ole Nilsen -

Så har vi bonde og fisker Ole Nilsen (født rundt 1766), nå gift for annen gang og med Ane Malena Hansdtr. (født rundt 1764)

- Andreas Nilsen -

Så har vi bonde og fisker Andreas Nilsen (født rundt 1771), g.m. Ane Agate Eliasdtr., (født rundt 1771) sikkert en datter av nedennevnte Elias Monsen og søster av ovenfor nevnte Fredrik Eliassen.

- Elias Monsen -

Bonde og fisker Elias Monsen (født rundt 1726) er da en mann på 75 år, og hans hustru Bereth Fredriksdtr (født rundt 1722), 79 år gml.

 1. Jacob Eliassen, 30 år og ugift.

- Johannes Jacobsen -

Den femte av brukerne er bonde og fisker Johannes Jacobsen, gift med Bereth Martha Cristoffersdtr

 1. Christiana Johannesdtr
 2. Elen Kirstine Johannesdtr
 3. Nilla Johannesdtr.

- Kirstine Andersdtr -

Den sjette brukeren er enken Kirstine Andersdtr., av bondestand, og lever av sin gård og fiske. Hun er nå i enkestand for annen gang, enda hun bare er 47 år gml. Hennes første mann hette Nils, hennes annen Anders.

1805

I 1805 bruker

1807 Skifte etter Ole Nilsen / Anna Malena

Den 12. desember 1807 er det skifte etter Ole Nilsen, enke Anna Malena med følgende 2 barn:

 1. Kirsten Olsdtr.
 2. Malena Olsdtr.

Boets bruttoformue utgjør 265 rdl., 1 ort og 6 sk., gjeld 63 rdl., 1 ort og 3 sk., arv til deling 202 rdl. og 3 sk. Av sølv finnes der et lite beger med føtter, en rundbladet sølvskje og et par rundbladet sølvskjeer. - Som en ser har Ole Nilsen, som 1800 angis som fattig, i de siden forløpne 6-7 år opparbeidet seg en bra formue; men så var det også sjelden rike fiskeår den første tiden etter år 1800.

1807 Skifte etter Andreas Nilsen / Anne Agathe Eliasdtr

Samme år (1807) er det 8. oktober også skifte etter Andreas Nilsen, enke Anne Agathe Eliasdtr. Boet etter ham er fallitt, så noen spesifikasjon er ikke tatt med.

1808 Skifte etter Jacob Eliassen / Karen Eliasdtr

Den 18. juli 1808 er det skifte etter Jacob Eliassen, enke Karen Eliasdtr.

Boet etter ham er fallitt, og der nevnes bare et sølvbeger, som er pantsatt. Denne Jacob Eliassen er ikke nevnt som leilending, så han har formentlig bare vært inderst på gården.

1808 Skifte etter Kristoffer Kristoffersen

1808 (eller 1809), dato ikke medtatt, er det skifte etter Kristoffer Kristoffersen, sikkert den ved folketellingen 1801 nevnte tjenestedreng hos Fredrik Eliassen. Hans enke er Kirsten Malena Johannesdtr., og de har følgende barn:

 1. Hans Kristoffersen
 2. Kristoffer Kristoffersen

Av sølv nevnes et par sølvskospenner og et lite sølvbeger, men boet er ellers fallitt.

1809 Skifte etter Ane Agathe Eliasdtr

5. oktober 1809 er det skifte etter gårdmannskone Ane Agathe Eliasdtr., enke etter før nevnte avdøde Andreas Nilsen. Hun har giftet seg på nytt like etter sin første manns død, og etterlater seg nå som enkemann Fredrik Eliassen. Fredrik Eliassen fordrer under skifte for døtrenes (stedøtrenes) opphold og pleie, men boet er ellers fallitt.

1813 Skifte etter Sivert Frantsen

Endelig nevnes der 1. november 1813 skifte etter inderst Sivert Frantsen, Uttakleiv. Det må være en ungkar, for der nevnes ingen arvinger.

Av et mantall over leilendingens ansettelse fremgår det at gårdens brukere da er

Sølvskatten 1816

Kilde Digitalarkivet sølvskatten 1816 - Yttreklew

1820

De samme er også brukere i 1820, men i et ledingsmanntall for 1825 står som brukere

Jacob Johannessen er da kommet som ettermann på Hans Jacobsens bruk.

1826 Skifte etter Ole Hansen / Anne Malena Hansdtr

1826 den 1/9 er det skifte etter avdøde gårdmann Ole Hansen, enke Anne Malena Hansdtr.

Han synes ikke ha barn, for en avdød bror, Jacob Hansens barn anføres som arvinger.

Disse er:

Ole Hansens annen bror, Anders Hansen bor på Sund i Buksnes.

En tredje av hans brødre er Hans Hansen og bor på Skulbru

En søster Bergitha Marie Hansdtr er enke

En annen søster er Anne Elisabeth, og g.m. Jens Hansen, Haukland, formentlig far til Jacob Jensen, dersteds.

Det ble såvist ikke meget til deling på disse mange utarvinger, da det hele som ble igjen til deling beløp seg til bare 18 rdl., 3 ort og 6 sk.

1827 Skifte etter Fredrik Eliassen

19. sept. 1827 er det skifte etter gardmann Fredrik Eliassen, som da er enkemann.

Boet er fallitt.

Barn:

 1. Johan Fredriksen
 2. Morten Fredriksen. Morten Fredriksen er far til bl.a.
  1. Bjørn Mortensen, Uttakleiv,
 3. Hanna Kristianna gm. Andreas Johannessen, Holand, o.fl.

1831 Skifte etter Kristine Marja Andersdtr

5. juli 1831 er det skifte etter tjenestepike Kirstine Marja Andersdtr., Uttakleiv, formentlig en datter av gårdm. Anders Nilsen. Der er intet å arve.

1831 Skifte etter Christen Johannessen / Anne Marie Malene Olsdtr.

16. sept. samme år er det skifte etter gårdm. Christen Johannessen, enke Anne Marie Malene Olsdtr., alminnelig brukte hun fornavnet Malene (Mailen).

Lauverge for enken er Abraham Villadsen, Offersøy. Barn:

 1. Steffen Christian Krantz, 3 år,
 2. Anders Marthinus Bruun, ½ år,
 3. Hanna Oline, 7 år
 4. Johanna Christine Krantz, 5 år.

Arv til deling 92 rdl., 3 ort og 16 sk.

1835 Skifte etter Jacob Jacobsen, enke Petternella Lorentse Nilsdtr

5. august 1835 er det skifte etter gårdm. Jacob Jacobsen, enke Petternella Lorentse Nilsdtr. Enkens lauverge er Peder Sørensen, Våje. Boet fallitt. -

1837 Skifte etter Målfrid Marie Israelsdatter

22. mars 1837 er det skifte etter gårdmannskone Målfrid Marie Israelsdtr., enkemann Anders Nilsen.

Barn:

 1. Maren Kirstine, gift på Øvre-Vold
 2. Pedrika Helene
 3. Rakel Bergithe, gift på Reine
 4. Anne Nikoline, ugift og bor hjemme
 5. Johanna Marie, også ugift og bor hjemme.

Arv til deling 75 rdl. og 18 sk.

1838

I 1838 har gården fått sitt nåværende matr.nr., 29, og en skylddeling er innført.

 • Johannes Fredriksen bruker da 1 pd. og 12 mark, etter gammel skyld, etter den nye 3 ort og 17 sk.,
 • Hans Jacobsen, gammel skyld 2 pd. og 12 m., ny skyld 1 v., 1 pd. og 4 m.,
 • Anders Nilsen, gammel skyld 1 pd. 12 m., ny skyld 3 ort, 17 sk.; han bruker to løpenr., 64 og 65, begge av samme skyld, såvel gammel som ny.
 • Morten Fredriksen 2 pd. gammel skyld, ny 4 ort, 22 sk.

Tilsammen for den hele gård ny skyld 4 daler, 2 ort, 5 sk.

Løpenumrene er fra og med 62 til og med 66, henholdsvis 

1850 Skifte etter Petternella Nilsdtr

Mens vi er inne på skifter, nevner vi også skifte av 19. oktober 1850 etter Hans Jacobsen, enke Petternella Nilsdtr.

Hans eneste arving er datteren Ingeborg Marie Hansdtr., som ble gift med Elling Sørensen fra Sunnfjord.

Arv til deling, 275 rdl., 3 ort og 21 sk.

1852

1852 inngåes ekteskap mellom Hans Abrahamsen, f. i Flakstad, og Petternella Lorentse Nilsdtr., Uttakleiv, som nå blir gift for tredje gang.

Deres forlovere er Johannes Nilsen, Farstad og Hans Olai Hansen, Vik. Hans Abrahamsen er sønn av Abraham Jansen, som sine siste leveår bodde på Spannsteinen i Ballstad. Abraham Jansen var sønn av Jan, vistnok fra Borge, som en tid bodde i Sversvika ved Flæsa, utenfor «Stabben», og som der har knyttet seg sagnlige fortellinger om.

Allerede før Aslak Bolts jordebok ble skrevet 1432 var hele Uttakleiv gård lagt til canikene i Trondheim, d.v.s. til Domkirken, og i Domkirkens eie var den hele tiden, inntil leilendingene frem på 1800-tallet begynte å kjøpe og kom seg til odel og eie på sine gårder. Gårdens matrikkelnr. var, som vi har sett, inntil 1778 176, den ble da forandret til 47, og beholdt dette nr. til den nye matrikkel ble fastsatt.

Gårder

Bruk 1: Sørparten (Matr. 62a ifølge matrikkeloppgave fra 1886)

Bruk 2: Gullbakken, utskilt fra br.nr. 1 i 1882 (Matr. 62b ifølge matrikkeloppgave fra 1886)

Bruk 3:Vesterparten (Matr. 63a ifølge matrikkeloppgave fra 1886)

//media.geni.com/p13/45/4e/d9/b6/5344483ef3cb0514/steffen_kristensen_og_hustru_beret_large.jpg?hash=bb1657d3a3ea759cfad03be4b5cd23567ffee0b2ce10612f93932e11bb88aceb.1721199599Steffen Kristensen og hustru Beret, Uttakleiv.

Bruk 4: Nordparten (Matr. 64 ifølge matrikkeloppgave fra 1886)

Bruk 5: Austerparten (Matr. 65 ifølge matrikkeloppgave fra 1886)

Bruk 6:Slettvoll

Bruk 7: Utskilt fra br.nr. 6 i 1882, Austerparten (Matr. 66b ifølge matrikkeloppgave fra 1886)

Bruk 8: Vesterparten, utskilt fra br.nr. 6 i 1882' (Matr. 66c ifølge matrikkeloppgave fra 1886)

Bruk 9: Nordtoften

Berntine Leonhardsen er begravet på Voll kirkegård i Vestvågøy (17/4 1891 til 10/7 1975)

Bruk 10: Grønnvoll, utskilt fra br.nr. 6 i 1895

Bruk 11: Mevollen, utskilt fra br.nr. 3 i 1903

Bruk 12: Alf heim, utskilt fra br.nr. 4 i 1906

Bruk 13: Myrvoll, utskilt fra br.nr. 1

Bruk 14: Soleng, utgått fra br.nr. 7 i 1937

Bruk 15: Slettvoll, utgått fra br.nr. 1 i 1938

Det står anført et sted at Anders Nilsen 18. januar 1862 kjøpte en part for kr. 200,00, men det er tvilsomt om dette er riktig. Anders Nilsen satt i 1938 med to parter, løpenr. 64 og 65, og må i følge en matrikkeloppgave fra 1886 være Nordparten .og Austerparten, henholdsvis br.nr. 4 og br.nr. 5. Det første gav Magnhild Olsdtr. skjøte på til Anders Kristensen i 1864, og det andre fikk Kristen Johannessen kgl. skjøte på i 1834. Det må i tilfelle være br.nr. 4, Nordparten det gjelder.

1863

6. juni 1863 ble der gitt lov om revisjon av matrikkelen, og i følge den beskrivelse som da ble forfattet ang. gr.nr. 29, Uttakleiv, hadde

Br.nr. 1

Johannes Fredriksen (Ole Abel Johannessen) en skyld på 3 ort og 17 sk., 54 mål dels god og dels grunn sandvold, ingen utslåtter av betydning, endel udyrket men dyrkbar jord, årlig utsed 5 td. poteter, årlig avling 4 fold poteter og 45 lass høy, 6 storfe, 12 småfe, 1 hest, god og tilstrekkelig, men noe ubekvem havnegang, intet slags brensel, adgang til tang og tare som fôrsurrogater. Gården anføres som lettbrukt, men noe frostlendt og ikke særlig godt dyrket. Skylden foreslås satt ned fra 3 ort, 17 sk. til 2 ort, 23 sk.

Br.nr. 3

Elling Sørensen, skyld 1 spd., 1 ort, 4 sk., 85 mål samme slags jord som foregående, mere dyrkbar jord til rydning, utsed 9 td. poteter, avling 4 fold poteter, 74 lass høy, 10 storfe, 18 småfe, 1 hest, havnegang som forannevnte, og forøvrig det samme som for br.nr. 1. Skylden foreslåes nedsatt til 4 ort, 16 sk. - gården var da brukt av Steffen og Anders Kristensen og Anders Johannessen.

Br.nr. 4

Anders Kristensen, skyld 3 ort, 1 7sk., 52 mål jord av samme kvalitet som foregående5 td. poteter i utsed, som gir 4 fold,, 44 lass høy, 6 storfe, 8 småfe, 1 hest, forøvrig gjelder det samme som for foregående gårder. Skylden foreslås nedsatt fra 3 ort. 17 sk. til 2 ort, 23 sk.

Br.nr. 5

Steffen Kristensen, skyld 3 ort, 17 sk., 52 mål vold og sandholdig mark og forøvrige det samme som for foregående, 5 td. poteter i utsed, som gir 4 fold. 44 lass høy, 6 storfe, 8 småfe, 1 hest. Forslag til ny skyld, 2 ort, 23 sk.

Br.nr. 6

Morten Fredriksen, skyld 4 ort, 22 sk., 64 mål jord av kvalitet som foregående, 7 td. poteter i utsed, som gir 4 fold, 60 lass høy, 8 storfe, 12 småfe, 1 hest. Forøvrig gjelder det samme som for gården forøvrig. Forslag til skyld, 3 ort, 13 sk.

Folketelling 1865

Br. nr 1

Ole Abel Johannessen f. 1824, gm. Anne Ingebrigtsdtr, f, 1829

 1. Eline Hansdtr, 11 år, hustruens datter
 2. Sofie Olsdtr, 1 år
 • Ole Larsen, tjenestedreng, 10 år (den senere kjente predikant og menighetsstifter, bosatt i Vian).

Kreaturbesetning: 1 hest, 4 kyr, 14 sauer, 5 geiter og 1 gris; utsed ½ td. bygg og 7 sekker poteter.

Br.nr. 3,

Andreas Johannessen, f. 1830, gm. Guren Jacobsdtr., f. 1832

 1. Henrikke Andreasdtr
 2. Mathilde Andreasdtr
 3. Johan Andreassen

Videre føderådsfolkene Hans Abrahamsen, f. 1816 og hans hustru Petternella Nilsdtr., f. 1797. Deres fostesønn er

Inderst Inderst hos Andreas Johannessen er ved denne tid

Andreas Johannessens kreaturbesetning består av 1 hest, 7 kyr, 12 sauer, 6 geiter og 1 gris, utsed 9 td. poteter, intet korn.

Hans Abrahamsen står oppført med 3 kyr, 6 sauer, 5 geiter og en gris, samt 2 td. poteter i utsed.

Br.nr. 5

 1. Hans Steffensen
 2. Hartvig Steffensen og fostesønn Frants Samuelsen (Haukland).

Inderst Som inderst finner vi

 • vegaværingen Johannes Nilsen gm. Maren Andersdtr., født i Alstahaug, og fattiglemmer.

Steffen Kristensen har en buskap på 2 hester, 8 kyr, 12 sauer og 8 geiter, og 10 tønner poteter i utsed.

Br.nr. 4

 1. Kristen Andersdtr
 2. Edvard Andersen
 3. Kristianna Andersdtr

Malene Olsdtr., mannens mor, er da 77 år og føderådsenke. Tjenestepike (fostepike) er da Gurine Johannesdtr., datter av Johannes Rasmussen, Offersøy; hun ble siden gift med Abraham Abrahamsen, Uttakleiv.

Inderst under samme gård er Petter Ludvigsen, f. i Hagvågen i Borge, og hustru Kristine Nilsdtr., f. i Hol.

 1. Oluffa
 2. Anna, (hans datter).

Anders Kristensens kreaturbesetning består av 2 hester, 8 kyr, 12 sauer og 8 geiter, og i utsed 10 td. poteter.
//media.geni.com/p13/a7/56/65/8b/5344483ef3c8d6af/hans_mikalsen_large.jpg?hash=79fffbaec7390f9e2dafb82769f7d2435ca7a5456a96118113017761fd670832.1721199599Hans Mikalsen, Uttakleiv.

Br.nr. 6

 1. Fredrik Mortensen

Kirsten og Julianne er døtre av gbr. på Reppe, Kornelius Nilsen. «Gammelmoster» var engang hun var på vei hjem over fjellet, utsatt for et overfall av «trollene». Det var ved en stein oppe på fjellet, like ved der den gamle veien går, at de underjordiske hadde henne fatt, slik at hun kom småtomset og forskremt ned til gården. Steinen kalles den dag idag «Gammelmostersteinen». Hun hadde vært så uheldig å trå midt i vugga til de underjordiske, og var det så annet å vente enn at de ble fortørnet og brukte strafferiset på ho Julianna.

En tredje datter av Kornelius Nilsen, Reppe er Karen Korneliusdtr., f. 1806, og som ved folketellingen 1875 er tyende hos Kristensen, Uttakleiv, enda så gammel hun er. Denne Karen var gift med en Nils Horpel fra Tangstad i Borge. Som enke måtte hun tjene for andre, og som gammel spise nådens brød hos slekt og venner. Hun døde i huset hos Andreas Johannessen, Holand.

Karen og Nils hadde en datter ved navn

 1. Karoline. Hun var ugift og var tjenestepike forskjellige steder i bygda, bl.a. hos Kristen Andersen i Ytre Våje. Såvidt vites endte hun sine dager på gamlehjemmet på Hag. Etter sin far bar hun navnet «Horpel-Karoline». Men også hun gjorde sin plikt mot livet og menneskene.

Ett bruk med forannevnte br.nr. 6 (gammelt matr.nr. 66): Bjørn. Mortensen, Morten Fredriksens sønn, hustru Jakobina Svensdtr.

 1. Gjertine Bjørnsdtr., (gift med Hartvig Steffensen),
 • Henning Jensen (Helland) fostesønn, og hans søster
 • Jetta Jensdtr., fostedatter.

Tjenestepike er deres søster Marie Jensdtr., senere gift med Petter Karlsen, Reppe. Buskap: 3 kyr, 5 sauer, 2 geiter og 1 gris, 1 td. poteter i utsed.

Selveiere

Forpaktere av sine gårdsparter

Folketelling 1875

Br.nr. 1

Kreaturhold: 1 hest, 4 kyr, 1 kalv, 12 sauer, 5 geiter, 1 svin, 6 td. poteter i utsed.

Bakken

 1. Amandus
 2. Mathilde

De andre barna er født siden.

Inderst

Kreaturhold: Abraham Abrahamsen: 8 sauer, 3 geiter; utsed 1 td. poteter. - Johan Jensen: 1 ku, 3 sauer og 1 geit; ingen utsed.

Br.nr. 3

Andreas Johannessen, husfar, selveier, gbr. og fisker, f. 1831 på Bolle, gm. Guren Jacobsdtr., f. 1833 på Uttakleiv.

 1. Johan
 2. Frantz
 3. Jacob (nå bosatt på Reppe)
 4. Henrikke, (senere gift med Alstrøm Justad, en tid gårdeier på Skulbru)
 5. Hilda
 6. Stine

Kreaturhold: 1 hest, 2 kyr, 1 kalv, 10 sauer, 6 geiter og 2 griser. Utsed 5 td. poteter.

Kreaturhold: 2 kyr, 5 sauer, 5 geiter og 1 td. poteter i utsed.

Br.nr. 4,

Anders Kristensen, husfar, gårdeier og fisker, gm. Leonora Johannesdtr.

 1. Kristen (bosatt i Våje),
 2. Edvard (bosatt i Vik)
 3. Johannes (gbr. på Uttakleiv)
 4. Kristianna
 5. Netta
 6. Stine (bosatt på Rise).

I deres brød er også gamle Karen Korneliussen som tyende (tjenestepike) og forsørges av husfaren, som det heter. , Hun er født 1806, og datter av gbr. Kornelius Nilsen, Reppe, og således søster av før omtalte Kirsten Korneliusdtr., og av «Gammelmoster», og halvsøster av Anne Fredriksdtr.

Kreaturhold: 1 hest, 5 kyr, 1 kalv, 20 sauer, 10 geiter og 6 td. poteter i utsed.

Bakken

Petter Ludvigsen, husfar og husmann med plass, fisker, gm. Kristine Nilsdtr.

 1. Anna, hun. var ugift og døde som tjenestepike hos Peder Sørensen, Våje
 2. Oluffa, g.m. Peder Hansen, Vold
 3. Leonora, g.m. Johan Andreassen, Uttakleiv
 4. Nikoline, g.m. Kristian Karlsen, Ostad.

Kreaturhold: 6 sauer, 7 geiter, og 1 td. poteter i utsed.

Bakken

Iver Larsen, husfar og husmann med plass, f. i Lekanger i Sogn 1837, g.m. Marianna Pettersdtr., f. 1847.

 1. Lars, sist bosatt på Gravdal (ved Leirelva)
 2. Edvard, død i ung alder
 3. Henning, også død i ung alder
 4. Marie, nå bosatt i Offersøy
 5. Kristianna, død som mindreårig.

Kreaturhold 4 sauer, 5 geiter, 1 td. poteter i utsed.

Br.nr. 5

 1. Hans Steffensen, gift med jordmor Anna Svensdtr., Haug og bosatt på Storeidet
 2. Hartvig Steffensen, gbr. på Uttakleiv
 3. Kristianna Steffensdtr.
 4. Amalia Steffensdtr., g.m. Andor Andreassen, Holand
 1. Albertine Sørensdtr., hennes datter, g.m. Johannes Andersen, Uttakleiv,
 2. Johanna Johannesdtr., også Jørgines datter,

Kreaturhold: 1 hest, 6 kyr, 1 kalv, 16 sauer, 6 geiter og 1 gris. Utsed 7 td. poteter.

Br.nr. 6

 1. Bernhard Bjørnsen
 2. Gjertine Bjørnsdatter
 3. Sebina Bjørnsdatter, døde ung,
 4. Kristianna.

Helmer Bjørnsen var enda ikke født.

Kreaturhold: 1 hest, 2 kyr, 2 kalver, 4 sauer, 5 geiter og 1 gris. Utsed: 3 td. poteter.

Br.nr. 6

 1. Anna Fredriksdtr, gift med Ole Larsen, Vian,
 2. Jensine Fredriksdtr., døde ugift.
 • Morten Fredriksen, husfar, enkemann, kårtaker, underholdes vesentlig av sønnen, f. 1798, gm. Julianna Korneliusdtr., f. 1807 på Reppe, er tyende i huset, men både hun og mannen forsørges delvis av fattigvesenet.

Kreaturhold Fredrik Mortensen: 2 kyr, 1 kalv, 5 sauer og 6 geiter. Utsed 3 td. poteter.

Æsholmene (under Uttakleiv):

Elling Sørensen, husfar og fisker, født i Sundfjord 1836, gm. Ingeborg Hansdtr., f. på Uttakleiv 1837. Barn:

 1. Ingvald Ellingsen, f. 1870
 2. Justus Ellingsen, f. 1870, bosatt på Storfjell i Vågan
 3. Hågeina Ellingsdtr., f. 1861, gift annen gang med Hans Rode Jensen, Hol
 4. Netta Ellingsdtr., f. 1865, ugift, bosatt i eller ved Harstad.
 5. Trine (Petrine) Ellingsdtr., f. 1863, g.m. Peder Olsen, Vik.

Sønnen Harry Ellingsen, bosatt på Toftan i Hol, er enda ikke født. Der holdes ingen kreaturer og ingen utsed.

Som en ser har der en tid vært fastboende folk på Æsholmene. Det var i 1870-årene. Her bodde en kortere tid Sivert Nilsen fra Haukland og hans hustru Kristine Pedersdtr., og her bodde, som vi har sett, også Elling Sørensen med familie. Fra Uttakleiv flyttet han ført til Sund, derfra til Æsholmene, hvor han bodde i flere år, og derfra igjen til Toftan i Hol.

Samtidig med Elling Sørensen bodde på Æsholmene også en familie, som opprinnelig var fra Folda, vistnok et par-tre år. Det var Erik Israelsen med hustru Dorthea og deres barn, og ved denne tid bodde også Sivert og Kirstine derute. Den 22. desember 1874 omkom Erik Israelsen med sine to sønner, Erik og Israel, da de fra Æsholmene skulle inn til Mervold i Steinfjorden for å gjøre julehandel. Men Æsholmene ble snart avfolket igjen, og siden har ingen fastboende mennesker holdt til der.Folketelling 1891 - NY - Ikke en del av Buksnes bygdebok


Br.nr 1 Sørparten
Ole Abel Johannessen Barn :

 1. Sofie Olsdtr.
 2. Johanna Olsdtr.

Br.nr 2 Gullbakken
Abraham Abrahamsen g.m. Gurine Johannesdatter Barn:

 1. Amandus Abrahamsen
 2. Arnt Abrahamsen
 3. Lars Abrahamsen
 4. Samuel Abrahamsen
 5. Gunhild Abrahamsen
 6. Ingrid Abrahamsen

Br.nr 3 Vesterparten
Andreas Nikolai Johannessen g.m. Guren Jacobsdatter Barn:

 1. Frants Andreassen
 2. Stine Andreasdatter
 3. Jacob Andreassen
 • Magda Simonsdatter
 • Analius Nikolaisen

Br.nr 4 Norparten
Anders Kristensen g.m. Leonora Johannesdatter Barn :

 1. Kristen Andersen
 2. Simonette Andersdatter
 3. Stine Andersdatter
 4. Johannes Andersen
 5. Jørgen Andersen

Br.nr 5 Austerparten
Steffen Kristensen g.m. Beret Jakobsdatter Barn:

 1. Hartvig Steffensen

Br.nr 6
Fredrik Mortensen g.m. Marianna Andersdatter Barn :

 1. Jensine Fredriksdatter
 2. Johan Fredriksen
 3. Martin Fredriksen
 4. Frithjof Fredriksen


Folketelling 1900 - NY - Ikke en del av Buksnes bygdebok


Br.nr. 1, Søndretoften

Rikard Olsen gm Alberta Sivertsdatter Barn:

 1. Skjønning Rikardsen
 2. Sigvard Rikardsen
 3. Alsing Rikardsen
 4. Ragnhild Rikardsdatter
 • Ferdinanda Martinesdatter, Barnepige
 • Karoline,Husgjerning og fjøsstel
 • Ole Abel Johannessen,Føderaadsmand
 • Anna Arntsdatter, Styrer huset
 • Olga Tomsen,Tilhjælp med hus- og fjøsgjerning

Br.nr. 2, Guldbakken

Abraham Abrahamsen gm. Gurine Johannesdatter Barn:

 1. Samuel Abrahamsen
 2. Gunhilde Abrahamsdatter
 3. Ingrid Abrahamsdatter
 4. Nikoline Abrahamsdatter

Br.nr. 3, Vesterparten

Hans Mikalsen gm Ane Jakobsdatter Barn:

 1. Henrik Hanssen
 2. Hartvig Hanssen

Br.nr. 4, Hjeldparten

Henrik Johan Skjønning Nilssen gm Marie Andreasdatter Barn:

 1. Berntine Henriksdatter
 2. Alsine Henriksdatter
 3. Alleksandra Henriksdatter
 4. Henning Henriksen,
 • Paul Hanssen, Fostersøn
 • Magda Simonsdatter
 • Peder Kristensen
 • Kristian Karlsen, tj
 • Anton Karlsen, tj
 • Albertine Alleksandersdatter, tj
 • Hermanda Kristiansdatter, tj
 • Gustav Johansen, Forstersøn
 • Agnes Hartvigsdatter,Sønnedatter

Br.nr. 5, Østerparten

Steffen Kristensen gm Berit Jakobsdatter Barn:

 1. Hartvig Steffensen

Br.nr. 6, Nordparten

Fredrik Mortensen gm Marianna Andersdatter Barn:

 1. Jensine Fredriksdatter
  1. Johanna Larsdatter
 2. Martin Fredriksen
 3. Frithjov Fredriksen
 4. Anna Fredriksdatter, d fl
  1. Oskar Benjaminsen

Br.nr. 7, Østerparten

Henrik Robertsen gm Kristianna Bjørnsdatter Barn:

 1. Leonhard Leonhardsen
 2. Ragnvald Henriksen
 3. Magna Henriksdatter
 • Inga Jakobsdatter, fosterdatter
 • Hilberg Jakobsen, tj

Bjørn Mortensen gm Jacobmine Svendsdatter Barn

 1. Helmer Bjørnsen

Br.nr. 8, Vesterparten

Hans Mikalsen gm Ane Jakobsdatter Barn:

 1. Henrik Hanssen
 2. Hartvig Hanssen

Br.nr. 9, Nordparten Henrik Johan Skjønning Nilssen gm Marie Andreasdatter Barn:

 1. Berntine Henriksdatter

Br.nr. 10, Vesterparten?Folketelling 1910 - NY - Ikke en del av Buksnes bygdebok


Br.nr. 1, Sørparten

Rikard Olsen gm Alberte Nilsen

 1. Sjønning Olsen
 2. Sigvart Olsen
 3. Alsing Olsen
 4. Ragnhild Olsen
 5. Olaf Olsen
 6. Ferdinanda Olsen

Br.nr. 2, Gullbakken

Samuel Abrahamsen gm Inga Pettersen

 1. Petter Samuelsen
 2. Arliot Samuelsen
 3. Ovidie Samuelsen

Br.nr. 3, Vesterparten

Frans Andreasen gm Johanne Johansen

 1. Klara Andreasen
 2. Hans Andreasen
 3. Berredt Andreasen

Andreas Johansen

Fridjof Fredriksen gm. Johanna Johansen

 1. Anna Fredriksen
 2. Marie Fredriksen
 3. Frids Fredriksen

Br.nr. 4, Nordparten

Jørgen Andersen gm Petra Andersen

 1. Anders Andersen
 2. Andor Andersen
 3. Lars Andersen
 4. Hans Andersen
 5. !! Andersen*

Petrine Andreasen
Analius Edevartsen

Br.nr. 5, Austerparten

Hartvik Steffensen gm Hjertine Bjørnsen

 • Stine Olsen
 • Færdinand Hansen
 • Agnes Steffensen
 • Steffen Kristensen
 • Olette Johansen
 • Lotte Johansen

Br.nr. 6, Slettvold

Martin Fredriksen gm Sanna Kristiansen

 1. Kristine Fredriksen
 2. Svanhild Fredriksen
 3. !! Fredriksen*
Oskar Benjaminsen
Marianne Andersen

Br.nr. 7, Austerparten

Br.nr. 8, Vesterparten

Hans Mikaelsen gm. Anne Jakobsen

 1. Anna Hansen

Hertvik Hansen gm. Olga Hansen

 1. Alvilde Hansen
 2. Marie Hansen
 3. Anna Hansen
 • Ragvald Johansen

Br.nr. 9, Nordtoften

Hendrik Nilsen gm Marie Andreasen

 1. Berntine Nilsen
 2. Alsine Nilsen
 3. Aleksandra Nilsen
 4. Henning Nilsen
Ole Pedersen	
Sara Paulsen	

Br.nr. 10, Grønnvold

Hendrik Hansen gm Augusta Nilsen

 1. Sverre Hendriksen
 2. Højdal Hendriksen
 3. Klarise Hendriksen
 4. Hans Hendriksen

Anna Olsen

Br.nr. 11, Mevolden

 1. Johan Andreasen gm. Leonore Pettersen
 2. Sjønning Johansen
 3. Aksel Johansen
 4. Alfrida Johansen
 5. Bernhard Johansen
 6. Petter Johansen
 7. Hjalmar Johansen
 8. Arnoldus Johansen
 9. Kristine Johansen
 10. Peder Johansen

Br.nr. 12, Alfheim

Johannes Andersen gm Albertine Andersen

 1. Jenny Andersen
 2. Artur Andersen
 3. Kristianna Andersen
 4. Tora Andersen
 • Leonore Kristensen


Folketelling 1920 - NY - Ikke en del av Buksnes bygdebok


Br.nr. 1, Sørparten

Rikard Kristian Olsen gm. Alberta Pauline Olsen

 1. Sigvart Ragnvald Olsen
 2. Alsing Ragnar Olsen
 3. Ragnhild Kristine Olsen
 4. Olaf Sigfred Olsen
 5. Ferdinanda Kristine Olsen
 6. Konrad Aleksander Amandus Olsen

Sjønning Kristian Olsen gm. Agnes Marie Olsen

 1. Anna Leonora Olsen
 2. Leif Ragnvald Amandus Olsen
 3. Alvilde Simonette Olsen
 4. Konrad Leander Olsen

Br.nr.2 Guldbakken

Sedenius Hilmar Fritz Johansen gm. Petra Kristianne Johansen

 1. Gunvor Elise Johansen
 2. Reidun Johanna Lovise Johansen
 3. Alfhild Regine Johansen
 4. Sigrid Petrine Oluffe Johansen
 5. Peder Dortelius Johansen
 6. Margot Annie Johansen

Br.nr.3 Vesterparten

Frantz August Andreassen gm. Johanna Kristense Andreassen

 1. Klara Johanna Josefine Andreasen
 2. Hans Gundvald Andreassen
 • Marie Josefine Fridjofsen

Br.nr.4 Nordparten

Jørgen Johan Kristian Andersen gm. Petra Marie Andersen

 1. Anders Sigfrid Andersen
 2. Andor Berteus Andersen
 3. Lars Berg Andersen
 4. Hans Ole Andersen
 5. Esther Johanna Andersen
 6. Astrid Kristianne Andersen
 7. Edevart Johan Andersen
 8. Aleksandra Leonora Andersen

Petter Elisen Jentoft Ludviksen gm. Kristine Magrete Krantz Ludviksen

Br.nr.5 - Austerparten

Hartvik Jørgen Steffensen gm. Hjertine Kjerstine Stefensen

 • Erling Ingemar Larsen
 • Mikal Johan Johansen

Br.nr.6 Slettvold

Martin Johan Fredriksen gm. Sanna Kasbara Fredriksen

 1. Kristine Frida Fredriksen
 2. Svanhild Marie Fredriksen
 3. Borghild Ferdinanda Fredriksen
 4. Julius Fritz Johan Fredriksen
 5. Jørgine Berntine Fredriksen
 6. Mareno Sandrup Fredriksen

Br.nr.6 Slettvold

Fridjof Magnus Fredriksen gm. Johanna Josefine Fredriksen

 1. Anna Josefine Fredriksen
 2. Marie Fredrikke Fredriksen
 3. Olaf Kristian Fredriksen
 4. Bernhard Fredriksen
 5. Beret Magrete Fredriksen

Br.nr.7 Austerparten

Henrik Martin Robertsen

 1. Ragvald Analius Hagbart Robertsen
 2. Lotte Henriette Robertsen
 3. Signe Emelie Robertsen

Br.nr.7 Austerparten

Helmer Martin Bjørnsen gm. Aleksandra Alette Bjørnsen

 1. Ragna Kristine Bjørnsen (Hennes sønn)
 2. Bernhard Peder Bjørnsen
 3. Astrid Hansine Bjørnsen

Br.nr.8 Vesterparten

Hartvik Kristian Jentoft Hansen gm. Olga Marie Hansen

 1. Alvilde Hansine Hansen
 2. Marie Petrine Hansen
 3. Anna Ovidie Hansen
 4. Anne Kristine Hansen
 5. Hans Peder Olai Hansen
 6. Hartuvikke Arnolda Hansen
 • Anna Olsen

Hans Johan Jentoft Mikalsen gm. Anne Johanna Mikalsen

Br.nr.9 Nordreparten

Henrik Johan Sjønning Nilsen gm. Marie Sofie Nilsen

 1. Berntine Nilsine Nilsen
 2. Alsine Henriette Nilsen
 3. Henning Magnus Nilsen
 • Ole Johan Kristensen
 • Leif Kristian Berg Leonhardsen
 • Leonhard Alf Leonhardsen
 • Henrik Mareno Leonhardsen

Kristianne Nikodea Mathilde Andreasen

Br.nr.10 Grønvold

Henrik Johan Hansen gm. Augusta Nikoline Hansen

 1. Sverre Heyerdal Hansen
 2. Høidal Gerhard Hansen
 3. Klarise Alise Hansen
 4. Hans Amandus Hansen
 5. Hjørdis Marie Hansen
 6. Anny Sigvarda Hansen
 7. Hildur Elfrida Hansen
 8. Henry August Hansen

Br.nr.11 Mevolden

Johan Kristian Kildal Andreasen gm. Leonora Johanne Andreasen

 1. Sjønning Hagen Andreasen
 2. Berhard Sigurd Andreasen
 3. Alfride Gunhild Marie Andreasen
 4. Petter Kjildal Andreasen
 5. Hjalmar Liander Andreasen
 6. Aroldus Gunvald Berg Andreasen
 7. Peder Ludvik Andreasen
 8. Kristine Magrete Andreasen
 9. Hans Andreas Andreasen

Br.nr.12 Alfheim

Johannes Martin Andersen gm. Albertine Marie Andersen

 1. Jenny Albertine Andersen
 2. Artur Jentoft Liander Andersen
 3. Kristianne Leonore Andersen
 4. Tora Hjørdis Andersen
 5. Borghild Jørgine Andersen
 6. Johannes Jørginius Andersen
 7. Toralf Edmund Andersen
 8. Leander Arliot Andersen

Br.nr.13 Nyvold

Samuel Henrik Abrahamsen gm. Inga Mari Abrahamsen

 1. Petter Ludvik Abrahamsen
 2. Arnljot Gerhard Abrahamsen
 3. Ovidie Petrine Abrahamsen
 4. Petrine Arnolda Abrahamsen
 5. Sandrup Abrahamsen
 6. Alf Leonhard Abrahamsen
 7. Signy Amanda Abrahamsen
 • Borghild Terese Karlsen

Før vi avslutter avsnittet om Uttakleiv skal vi se litt på slektsforholdet derute fra senere tid. (NB: Før 1949)

Christen Johannessen var født i Vik av foreldre Jan (Johan) Christensen og h. Christense Pedersdtr. Jan Christensens far var fra Ytre Haug.

Christen Johannessen ble gift med Malene Olsdtr., en søsterdatter av Daniel Andersen, Haukland.

Christen Johannessen og Malene Olsdtrs. barn:

 1. Steffen, g.m. Bereth Margrethe, datter av Jacob Jacobsen og Petternella Nilsdtr., Uttakleiv.
  1. Kristianna, g.m. Johan Olsen, Tangstad.
  2. Hans, g.m. jordmor Anna Svendsdtr., Haug.
  3. Amalie, g.m. Andor Andrassen, Holand.
  4. Hartvig, g.m. 1) Hartevikke, datter av Daniel Andersen, Haukland, 2) med Gjertine Bjørnsdtr., Uttakleiv.
 2. Anders, g.m. Leonora Johannesdatter, datter av Johannes Olsen, Bolle, søster av Jens Johannessen, Hag, Ole Johannessen, Dønvold, Sara Johannesdtr., Opdøl, g.m. Jakob Pedersen, Andreas Johannessen, Uttakleiv og Iverine Johannesdtr., g.m. Petter Pedersen, , utvandret til Amerika.
  1. Kristen Andersen, g.m. Magda Nilsdtr., Holand, gbr. i Ytre Våje.
  2. Edvard Andersen, g.m. Jørgine Andreasdtr, Holand, gbr. i Vik.
  3. Simonette Andersdatter, ugift.
  4. Stine Andersdatter, g.m. Johan Jakobsen, Opdøl, gbr. på Lille-Rise.
  5. Johannes Andersen, g.m. Albertine Sørensdtr, gbr. Uttakleiv.
   1. Jenny, g.m. Ole Pedersen, sønn av Peder Kristensen og Agda Olsdtr., Vik. Hun er enke.
   2. Arthur, g.m. Alida Larsdtr., Reppe, småbruker på Leite.
   3. Kristianna, g.m. Arne Robertsen
   4. Tora, ugift, bor i Oslo.
   5. Borghild, g.m. Ivar Bernhardsen, Liland i Borge.
   6. Johannes, g.m. Henningea Harrysdtr., Vik, gbr. på Rise .
   7. Toralv, g.m. Dorthea Johansen
   8. Leander, g.m. Gunvor.
  6. Jørgen, g.m. Petra Andorsdtr., Holand, gbr. Uttakleiv.
   1. Anders, g.m. Julianna Kristensdtr., Våje, gbr. i Våje.
   2. Andor, ugift.
   3. Lars, g.m. Ingrid Eltoft, bor på Rise.
   4. Hans, g.m. Lilly Sivertsvik, datter til fyrvokter i Stamsund, og bor der.
   5. Ester, g.m. Ottar Strandvoll, på Eltoft. (✎)
   6. Astrid, g.m. Anders Kristensen, Ytre Våje.
   7. Edvard, døde i 7-8 års alderen.
   8. Aleksandra, g.m. Leif Leonhardsen, Uttakleiv.
   9. Kato, ugift.
   10. Amalie, ugift.
   11. Magnhild, ugift.
   12. Leonora, ugift.
   13. John, ugift. Der har vært 17 søsken i alt.
 3. Johanna, g.m. Johannes Thomassen, Ostad, mor til bl.a. Henning og Hartvig Johannessen, Storeidet.
 4. Hanna, g.m. Ole Paulsen, Tangstad.

Hartvig Steffensen har i sine ekteskaper ingen barn hatt.

Andreas Johannessen er født på Bolle, sønn av Johannes Kristoffersen og Stina Abrahamsdtr., g.m. Guren Jacobsdtr., Uttakleiv.

Barn:

 1. Henrikke, g.m. Alstrøm, Justad, en tid gbr. på Skulbru.
 2. Hilda, g.m. Nikolai Sivertsen, Steine.
 3. Johan, g.m.
  1. Sofie fra Rånen.
   1. De hadde en sønn, Mathias, som ble fostret hos sine besteforeldre i Rånen,
  2. Leonora, datter av Petter Ludvigsen, Uttakleiv.
   1. Schjønning, g.m. Alsine Henriksdtr., datter av Henrik Nilsen, Uttakleiv.
    1. Aleksandra Lovise (✎)
    2. Hildur Leonora Johanne (✎)
    3. Kristine Olea g.m. Arild Abrahamsen (✎)
   2. Aksel, g.m. Mary Martinussen, og bor i Narvik. (✎)
   3. Bernhard, g.m. Inger Mathisdatter, og bor i Narvik. (✎)
   4. Petter, g.m. Victoria Røsvik, og bor i Narvik.(✎)
    1. Hans (✎)
    2. Bjarne, g.m. Edith Isaksen (✎)
    3. Odd (✎)
   5. Hjalmar, g.m. Borghild Alfredsdtr., Vian; han er død.
   6. Arnoldus, g.m. Dagmar Johansen, og bor i Narvik. (✎)
   7. Peder, gift og bor i Bodø.
   8. Kristine, g.m. Arne Trøite, Rise; hun er død.
   9. Alfrida, g.m. Ludolf Stormo, Vold.
   10. Hans (✎)
 4. Frants, g.m. Johanna Johannesdtr., Ostad (søster av før nevnte Henning og Hartvig Johannessen, Storeidet); hun var fostret hos Steffen Kristensen, Uttakleiv.
  1. Hans, g.m. Inga, datter av KasbaraOpdøl, fostret hos Anton Karlsen, Haukland. De fikk 3 barn
   1. Frantz gm. Solveig Hansen (✎)
   2. Hilmar (✎)
  2. Klara, g.m. Kristian Karlsen, Tangstad. De fikk 5 barn
   1. Betty gm. Edmund Krogh (✎)
   2. Gunn gm. Johan Joakimsen (✎)
   3. Frits (✎)
   4. Kristian gm. Karen Nilsen (✎)
 5. Stine, g.m. Haagen Pettersen, Hag.
 6. Jakob, gift 3 ganger, gbr. på Reppe.

Fredrik Eliassen sønn av Elias Mogensen fra Uttakleiv g.m. Alethe (Aleth) Johansdtr. Barn: (✎)

 1. Johannes Fredriksen (Morten Fredriksens bror), g.m. Sofie Katrine Johannesdtr.
  1. Johan Martinus, ugift, bodde på Eltoft i Borge.
  2. Anna, g.m. 1) Elling Ellingsen, Eggum, 2) med Johan Kristensen, Slydal i Borge.
  3. Hans Mikal, g.m. Kristianna fra Eggum, kjøpte sin svigerbror Elling Ellingsens gård på Eggum og bosatte seg der.
  4. Ole Abel, g.m. Anne Ingebrigtsdtr. fra Salten.
   1. Sofie Olsdtr døde i ung alder. Tvilling. Barn:
    1. Analius g.m. Antorra Odinsdatter
   2. Johanna Olsdtr, tvilling, g.m. Erik Utby fra Tynset i Østerdalen (han rodde som leikar på Æsholmene). Da Johanna var død, kort tid etter at datteren var født, flyttet Erik Utby tilbake til sine hjemtrakter. Barn:
    1. Anna, g.m. en jernbanemann i Østerdalen og bor der.
 2. Mons Fredriksen
 3. Morten Fredriksen, g.m. Anne Fredriksdtr. Det var han man senere på Uttakleiv kalte Gammel-Morten. Barn:
  1. Alette (Aleth) Mortensdatter, g.m. Jens Kristoffersen. 7 barn. Flyttet til Eltoft i Borge. Barn født på Uttakleiv : (✎)
   1. Marie g.m. Johan Karlsen (✎)
   2. Johan gift 2 ganger. 1) g.m. Anna Johannesdatter , 2) g.m. Olette Olsdatter (✎)
  2. Bjørn Mortensen, g.m. 1) Gjertine fra Bergen, 2) med Mina Svendsdtr. fra Jektvik i Hol,
   1. Gjertine Bjørnsdatter, g.m. Hartvig Steffensen, Uttakleiv.
   2. Kristianna Bjørnsdatter , g.m. Henrik Robertsen, (sønnesønn av Gjert Rasmussen
    1. Leonhard Leonhardsen (hennes sønn), g.m. Berntine Henriksdtr., Uttakleiv.
     1. Leif Leonardsen, g.m. Aleksandra Jørgensdtr., Uttakleiv.
     2. Henrik Leonardsen, g.m. Hjørdis Hansdtr., datter av Henrik Hansen, Uttakleiv.
     3. Leonhard Leonardsen, ugift, bor i Bodø, som også Henrik gjør.
    2. Ragnvald Henriksen, g.m. 1) Hanna Kristoffersdtr., Gjerstad, 2) med Ida Lauritsdtr, Haukland.
     1. Leonhard Robertsen g.m. Sigrid Jensen (✎)
     2. Kåre Robertsen g.m. Else Mikalsen (✎)
    3. Magna Henriksdtr, g.m. Oskar Hansen, Stamsund.
    4. Bernharda Henriksdtr, g.m. Oskar Sofus Berg, Bodø.(✎)
    5. Charlotte Henriksdtr, g.m. Johan Liland, Borge.
    6. Signy Henriksdtr, ugift, f. t. bosatt i Oslo.
   3. Margrethe Bjørnsdatter, g.m. Nikolai Sivertsen, Steine (hans 2. ekteskap).
   4. Helmer Bjørnson
    1. g.m. 1) Albertine, fra Langvågen i Borge. Søster av Aleksandra
     1. Astrid, gift i Australia.
     2. Bernhard, g.m. Jonetta Johansen, bosatt i Vardø. (✎)
     3. Aslaug, g.m. Jentoft Finstad, og bosatt på Steine.
    2. g.m. 2) Aleksandra, fra Langvågen i Borge. Søster av Albertine
     1. Alfred, uvisst oppholdssted.
     2. Albertine, gift og bosatt i Hammerfest.
     3. Bjørn, ugift, bor hjemme.
 4. Fredrik Mortensen, g.m. Marianna Andersdtr., Haukland
  1. Anna Fredriksdatter, g.m. Ole Larsen, Vian Hun fikk 3 barn (✎)
  2. Martin Fredriksen, g.m. Sanna Kristiansdtr., Bjørnsand i Borge.
   1. Kristine Fredriksen, g.m. 1) Reidar Klefstad, Borge, 2) med Reidar Ostad, Borge, bor på Ostad. De fikk 2 døtre (✎)
   2. Svanhild Fredriksen, g.m. Henrik Vesteng, på Klefstad i Borge. De fikk 4 barn (✎)
   3. Julius Jørgen Mareno Fredriksen, døde 1 år gammel (✎)
   4. Borghild Fredriksen gm. Johan Adolfsen. De fikk 7 barn, alle født på Uttakleiv. (✎)
    1. Magne (✎)
    2. Malvin (✎)
    3. Birger (✎)
   5. Jørgine Fredriksen, g.m. Hans Olsen, på Krogtoft i Borge. De fikk 5 barn (✎)
   6. Julius Fredriksen, g.m. Anna Sigfredsdtr., Uttakleiv. De fikk 3 barn (✎)
   7. Mareno Fredriksen, g.m. Elly Hansen De fikk 2 barn (✎)
   8. Solveig Fredriksen, g.m. Sverdrup Peder Hansen i Slydal, bor på Krogtoft i Borge. De fikk 4 barn (✎)
  3. Frithjof Fredriksen, g.m. Johanna Johansen fra Ostad, fostret hos Frants Andreassen, Uttakleiv.
   1. Anne Fredriksen, g.m. Aksel Krogtoft, bor på Krogtoft.
   2. Marie Fredriksen, g.m.Alfred Nilsen, i Borgfjord. (✎)
   3. Ferdinanda, g.m. Anton Edvardsen, i Borgfjord. De fikk 3 barn (✎)
   4. Bernhard (✎)
   5. Bereth, g.m. Allan Nordh, i Sverige. De fikk 2 barn (✎)
   6. Olaf, g.m. Anna Hartvigsdtr., Uttakleiv.
    1. Annfrid Fredriksen, g.m. Erling Berge (✎)
   7. Fritz, døde i ung alder.
   8. Fredrik, g.m. Nora Samuelsdtr., Uttakleiv. De fikk 7 barn. (✎)
   9. Judith, g.m. Martin Johansen. De fikk 3 barn (✎)
  4. Jensine Fredriksdtr, døde ugift.
   1. Johanna
 5. Hanna Kristianna, g.m. Andreas Johannessen, Holand,
 6. Morten, g.m. Ingeborg Hansdtr., Holand
 7. Julianna, g.m. Nils Johannessen, Holand.

En sønn, som også het Fredrik, satte livet til under, landing ved Uttakleiv, og var da ganske ung. Han var en kraftig vokset kar, sies det.

Henrik Nilsen, g.m. Marie Andreasdtr., Holand.

 1. Lotte, døde ung (✎)
 2. Berntine, g.m. forannevnte Leonhard Leonhardsen.
 3. Alsine, g.m. Schjøning Johansen, Uttakleiv.
 4. Aleksandra, døde i ung alder.
 5. Henning, g.m. forannevnte Henrik Hansens datter, Hjørdis Hansdtr.

Abraham Abrahamsen, g.m. 1) Maren Larsdtr., 2) med Gurine Johannesdtr., Offersøy.

 1. Maren, døde som spedbarn (✎)
 2. Mathilde, g.m. Gotfred Kristensen, bosatt på Ostad i Borge.
 3. Amandus, g.m. 1) Karoline Normansdtr., Gjermesøy, Ballstad, 2) med Regine fra Borge, bosatt i Honningsvåg.
 4. Arnt, gift 2 ganger
  1. Første ekteskap g.m. Petrine Pettersdtr., Uttakleiv,
   1. Arnolda gm. Albert Robertsen (✎)
   2. Kristine gm. Oskar Markussen (✎)
   3. Alfred gm. Hedvig Nilsen (✎)
  2. Andre ekteskap gm. med Arnolda fra Hol, nå enke og bosatt på Gravdal.
 5. Lars, g.m. Else Olsdtr., Kyllingdal, bosatt på Opdøl. Barna er født på Uttakleiv (✎)
  1. Johanna (✎)
  2. Helmer (✎)
  3. Olufine, g.m. Harald Hansen. i Hadsel (✎)
  4. Lise, g.m. Magnus Nilsen, Offersøy, gbr. i Kvervelås (✎)
  5. Arnliot (✎)
  6. Gerda, g.m. Sverre Saupstad i Borge (✎)
  7. Anna, g.m. Lars Jakobsen, Skrova (✎)
  8. Inga, g.m. Olav Lorentsen, Høybakkbo - Opdøl (✎)
  9. Konrad, g.m. Solveig Olsen. (✎)
  10. Arnljot (✎)
 6. Gunhild, g.m.Jørgen Tobias Skarshaug,Vestlandet.(✎)
 7. Samuel Abrahamsen, byggmester gift 2 ganger
  1. Første ekteskap med Inga Pettersdtr, Uttakleiv
   1. Petter, g.m. Hildur Pettersen,Finnsnes. (✎)
   2. Arnljot, g.m. Kristine Danielsen, i Honningsvåg.
   3. Ovidia, g.m. Bjarne Rasmussen, Sennesvik (✎)
   4. Petrine, g.m. Olav Robertsen i Stamsund. (✎)
   5. Sandrup, g.m. Hjørdis Eilertsen i Stamsund. (✎)
   6. Inga, g.m. Gunnar Johan Hansen, Sennesvik. (✎)
   7. Alf, gift i Kabelvåg.
  2. Andre ekteskap med Ragnhild Kristiansdtr, Ostad
   1. Nora, g.m. Frithjof Frithjofsen, Uttakleiv.
   2. Roald, gift i Vågan prestegjeld.
   3. Gunnar, g.m. Ruth Thomassen (✎)
   4. Oddbjørg
   5. Sylvia
   6. Arild, g.m. Kristine Johansen
   7. Samuel, g.m. Solveig.
 8. Ingrid, g.m. en sønn av Martin Kristoffersen (graver), Gjerstad, 2) med Schjøning Hansen, Evjen i Borge. Er enke, syerske og bor på Gravdal.
 9. Nikoline, g.m. Toralf Graven, på Helgeland.

Rikard Olsen, f. i Borge, fostret hos Ole Abel Johannessen, Uttakleiv, g.m. Alberta Sivedtsdtr., Haukland.

 1. Schjøning, g.m Agnes Marie Leonardsen.(✎) gift 2 ganger, nå bosatt i Oslo.
  1. Leiv (✎)
  2. Alvilde (✎)
  3. Alette g.m. Sverre Johansen (✎)
  4. Konrad g.m. Alma Hansen (✎)
 2. Sigvard, g.m. Lotte Andreasdtr., Valberget.
  1. Reidar Amandus Endre Olsen g.m. Leonora Olsen (✎)
 3. Alsing, utvandret til U.S.A.
 4. Ragnhild, g.m. Paul Johansen, Haukland. Barn født på Uttaklev
  1. Konrad (Hennes sønn) g.m. Astrid Larsen (✎)
 5. Sigfred, g.m. Anna fra Steigen, har overtatt sin fars gård.
  1. Anny Sigfredsdtr, g.m Julius Fredriksen, Uttakleiv (✎)
 6. Fernanda, g.m. Aksel Lauritsen, Haukland, gbr. i Vik.
  1. Ruth (✎)

Hans Mikalsen, g.m. Anne Johanna Jacobsdtr., Haukland.

 1. Henrik Hansen , g.m. Gusta Sivertsdtr, Haukland. Henrik omkom på Vestfjorden vinteren 1937 sammen med sin nedennevnte sønn Høydahl.
  1. Sverre, g.m. Brynhild fra Hol. Han omkom under fiske vinteren 1937, sammen med sin nedenfor nevnte bror Hans. Enken Brynhild bor på Hag. Fikk flere barn
   1. Svein Birger
   2. Liv
   3. Bjørg
  2. Høydahl, ugift.
  3. Hans, g.m. Bergny fra Flakstad.
  4. Klarise, g.m. Johan Wensell i Bodø.
  5. Hjørdis, g.m. forannevnte 1) Henning Henriksen, 2) med dennes søstersønn Henrik Leonhardsen.
  6. Anny, g.m. Mikal Johansen fra Flakstad, fostret hos Hartvig Steffensen.
  7. Hildur, g.m. Peder Andersen fra Borge, bor i Bodø. (✎)
  8. Henny, ugift bor hjemme
  9. Sigmund, ugift bor hjemme.
 2. Hartvig Hansen , g.m. Olga Torstensdtr, Hol.
  1. Alvilde Hartvigsen, g.m. Reidar Ingvaldsen (Jensen), Sennesvik
  2. Marie Hartvigsdtr, g.m. Johan Kristensen, Ytre Våje, gbr. i Nykmark.
  3. Anna Hartvigsdtr, g.m. Olaf Frithjofsen, Uttakleiv. Han omkom på sjøen i 1937 sammen med brødrene Sverre og Hans Hansen.
  4. Anne Hartvigsdtr, g.m. Nils Kristensen, Ytre Våje, gbr. på Uttakleiv.
  5. Hans Hartvigsen, g.m. ovennevnte Bergny, enke etter Hans Henriksen, bosatt ved Ballstad.
  6. Hartevikke Hartvigsdtr, g.m. Karly Fjelldal på Furnes i Vesterålen. (✎)
  7. Inga Hartvigsdtr, g.m. Rikart Nilsen, i Vesterålen. (✎)
  8. Arnold Hartvigsen, g.m. Hedvig Normann. (✎)

Sedenius Johansen, husmann, sønn av forannevnte Johanna Dahl, g.m. Petra, datter av Regine Normansdtr., Gjermesøy (g, m. Amandus Abrahamsen)

 1. Reidun, g.m. Petter Jensen i Selfjord i Flakstad. (✎)
 2. Alfhild, g.m. Emanuel Strand, i Målselv. (✎)
 3. Sigrid, g.m. Gerhard Jensen, Selfjord i Flakstad. (✎)
 4. Peder, g.m. Hennie Normann, på Horn i Buksnes.(✎)
 5. Margot, g.m. Kristen SalomonsenSkaftnes i Hol.

Endelig skal vi nevne gårdpartene med matrikkelskyld og innehavere i dag. Matrikkelskylden i klamme gjelder 1907.

Br.nr. 1, Sørparten Sigfred Olsen, matr.skyld 0,76 (0,88).

Br.nr. 2, Gullbakken Samuel Abrahamsen, matr.skyld 0,15 (0,15).

Br.nr. 3, Vesterparten Hans Frantsen, matr.skyld 0,59 (0,59).

Br.nr. 4, Nordparten, Jørgen Andersen, matr.skyld 1,40 (1,40).

Br.nr. 5, Austerparten Nils Andersen (Kristensen), matr.skyld 1,38 (2,76).

Br.nr. 6, Slettvold, Martin Fredriksen, matr.skyld 0,56 (0,56).

Br.nr. 7, Austerparten Johan Adolfsen, matr.skyld 0,56 (0,56).

Br.nr. 8, Vesterparten Hartvig Hansen, matr.skyld 0,58 (0,58).

Br.nr. 9, Nordtoften Berntine Leonhardsen, matr.skyld 0,88 (0,88).

Br.nr. 10, Grønnvold' Augusta Hansen, matr.skyld 0,56 (0,56).

Br.nr. 11, Mevolden Schjøning Johansen, matr.skyld 0,58 (0,58).

Br.nr. 12, Alfheim Johannes Andersen, matr.skyld 1,39 (1,39).

Br.nr. 13, Myrvold Samuel Abrahamsen, matr.skyld 1,38 (ingen 1907).

Br.nr. 14, Soleng Jenny Pedersen, matr.skyld ikke anført.

Br.nr. 15, Slettvold Sigvard Olsen, matr.skyld 0,12 (ingen 1907).

֎ - Lagt til

//media.geni.com/p13/2e/9a/1a/ff/5344483fde0d1b86/uttakleiv_gards_og_bruksnummer_for_1882_original.jpg?hash=75a1a3a85509d0639d427731f2c04fdeecdac602ea15b8396477f086024c680a.1721199599Uttakleiv Gards og bruksnummer.