Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Huỳnh Family (Huỳnh Gia)

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

HUỲNH hay HOÀNG (黄) đều có thể xem là cùng một họ, và đây là một họ rất thông dụng ở Việt Nam và Trung Quốc. Từ 2 nước này, họ HUỲNH/HOÀNG đã tỏa đi khắp thế giới.

Tôi đang cố gắng lần xem mỗi chi nhánh họ HUỲNH/HOÀNG đến từ đâu. Nếu bạn là một người họ HUỲNH/HOÀNG, hoặc nếu bạn có quan hệ với 1 người họ HUỲNH/HOÀNG, vui lòng tham gia cùng với tôi.

Trân trọng,

Những người họ HUỲNH/HOÀNG nổi tiếng:

++++

"Huỳnh" or "Hoàng" are the same surnames (in Chinese: 黄), and are common family names from Vietnam and China. From there, the names has spread all around the world.

I would like to try to track where each branch of Huỳnh/Hoàng came from. If you're a Huỳnh/Hoàng, or if you're related to one, please join in.

Notable Huỳnh/Hoàng