Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Jewish families from Jablonec nad Nisou (Gablonz), Bohemia, Czech Republic

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Ludwig Hahn (1875 - d.)
  Birth record of Ludwig Hahn, line number 344 ( Mnichovo Hradiště )
 • Alfred Hahn (1877 - d.)
  Birth record of Alfred Hahn, line number 350 (Mnichovo Hradiště )
 • Josef Lederer (1888 - d.)
  Birth record: ŽATEC (o. Louny) 2459 N 1884-1895 (42/95)
 • Edita Reinerová (1902 - 1945)
 • Julius Feigl (1880 - 1953)
  Birth record of Julius Feigl

This project seeks to collect all of the Jewish families from the town of Jablonec nad Nisou (Gablonz) in Bohemia, Czech Republic.

The first written records about the existence of Jews in the Jablonec region date back to 1770 (chronicler Benda mentions Salomon Altschul in Malá Skála), but none of Jews probably lived directly in the town itself, but rather they lived in the surrounding villages. The first Jews came to Jablonec nad Nisou in 1847 and additional ones came only with the growth of the town after the middle of the 19th century, when the town became the center of jewelry (bijou) production as well as the center for trade with jewelry and other articles. In 1890, statistical data already show about 290 Jewish inhabitants of the city, in 1910 it already grew to 826 persons and in 1920 most likely the number of Jews was 841. The last pre-war data from 1930 still states 799 citizens identifying themselves as Jews. There has been an independent Jewish religious community in Jablonec nad Nisou since 1893. During the German occupation, the vast majority of the Jewish population of Jablonec was murdered in extermination camps, The Yad Vashem Memorial lists many people who were either native to Jablonec or resided there. Just listing of entire murdered families would take up a lot of space ....... After 1945, there was still an active synagogue in the city, but by the 60s it was gone. In the pre-war period, the Jews of Jablonec had a number of associations: the traditional funeral association Chevra Kadisha (Heb. Holy Brotherhood, officially founded in 1883), the women's association Benoth Zion (since 1885), the Zionist association Theodor Herzl (since 1908), the Blau-Weiss scout club (since 1920), sports association Makkabi (since 1923), women's Zionist association WIZO (since 1928). In addition to these there was also a charity support association. The first documented prayer house was in the years 1872-1874 in the building of the old Střelnice (Shooting range). In 1875 it was relocated to Josefská Street (now Soukenná Street) in the house of the butcher Bergmann. The Jablonec Jewish religious community built its standalone synagogue in today's Jiráskova Street (then Goethova) using a design of the Viennese architect Wilhelm Stiassny. Stiassny also designed the synagogue in Teplice, three synagogues in Prague (Čáslav, Vinohradská, Jubilejní) and a synagogue in the Slovak town of Malacky. The last one is most similar to the one in Jablonec. The builder was Franz Kaudela and the Jablonec Jewish community paid more than 60,000 Guldens for the building, which was not a small amount for the Jewish community. The foundation stone was laid on April 10, 1892. It was a massive building with low prismatic towers and spherical domes with lanterns, on which were placed gilded stars of David. The entrance portal was also impressive with its rich Moorish ornament and colorful design of two shades of burnt bricks, comfortably accommodating 286 seated believers (160 seats were reserved for men and 126 seats for women). The shrine was solemnly dedicated by the introduction of the Torah on September 28, 1892 (two days before the largest of the Jewish holidays, Yom Kippur - Day of Atonement). The daily newspaper “Gablonzer Zeitung” also published the speech of the architect Stiassny: "... It is also necessary to thank the artists and craftsmen, of different nationalities and religious convictions, who collaborated on the construction of this building for its successful completion ..." However, the synagogue was used for worship only for 46 years. On November 10, 1938 it was attacked by a crowd of Nazi scum, which first demolished the interior and around 5 pm the house of G-d was set on fire. All Jewish citizens who did not leave with the Czechoslovak state power and army were arrested, and one of them was dragged by the crowd through the city with the inscription Ich bin ein Saujude (I am a Jewish swine). Only 9 Torahs and some other religious objects were taken inland; today they are stored in the Jewish Museum in Prague. One of the Torahs was taken away by the rabbi Rabbi Dr. George Vida (worked in Jablonec since 1930) when he emigrated to the USA; today it is stored in the Tikvat Israel Holocaust Memorial. The Torah is symbolically opened in the place where it was last read in the Jablonec synagogue ... Today, there is a small monument to mark the place where the synagogue once stood. We have written documentations about three rabbis who worked in the Jablonec religious community -- the first was Phillip Lederer (from 1878 to 1882), later Rabbi, Dr. Hermann (Chaim) Baneth, Phd Philosophy (1914-1926) and the last was the already mentioned Rabbi Dr. George Vida (1930-1938). It is quite surprising that such a large and rich Jewish religious community, as the Jablonec community, did not have its own rabbi at the newly built synagogue from 1892 to 1914. The Jewish cemetery was located on the corner of today's Švédská and Vysoké streets. It was founded in 1882. Although it was demolished by the Nazis, it was used for burials infrequently even after 1945. In 1968, it was completely liquidated and in its place is now a parking lot for a set of dull prefab apartment buildings. The burial place is not marked in any way.

Using available sources Martin Dostál, translate from czech Karel Ehrlich.

This project seeks to collect all of the Jewish families from the town of Jablonec nad Nisou (Gablonz) in Bohemia, Czech Republic.

První písemné záznamy o přítomnosti Židů na Jablonecku pocházejí sice z r.1770 (kronikář Benda zmiňuje Salomona Altschula v Malé Skále), ale přímo ve městě žádní zřejmě nežili, spíše v okolních obcích. První Židé přišli do Jablonce nad Nisou v r.1847 a další až s rozvojem města po polovině 19.století, kdy se místo stává centrem bižuterní výroby a obchodu s tímto i jinými artikly. V r.1890 již statistické údaje vypovídají o 290 židovských obyvatelích města, v r.1910 to bylo již 826 osob a nejvíce zřejmě v r.1920 dokonce 841 osob, poslední předválečný údaj z r.1930 uvádí ještě 799 občanů hlásících se k judaizmu. Od r.1893 existuje v Jablonci nad Nisou samostatná židovská náboženská obec. V průběhu německé okupace byla naprostá většina židovských obyvatel Jablonce zahubena ve vyhlazovacích táborech, památník Yad Vashem zmiňuje mnoho osob pocházejících z města, nebo těch, kteří sem přišli později. Jen výčet celých vyvražděných rodin by zabral mnoho místa....... Po r.1945 ve městě ještě působil synagogální sbor, ten však v 60tých letech zanikl. V předválečném období měli jablonečtí Židé řadu spolků, tradiční pohřební spolek Chevra kadiša (hebr. Svaté bratrstvo, oficiálně založen 1883), ženský spolek Benoth Zion (od r.1885), sionistický spolek Theodor Herzl (od r.1908), skautský oddíl Blau-Weiss (od r.1920), sportovní spolek Makkabi (od r.1923), ženský sionistický spolek WIZO (od r.1928), vedle nich existoval i dobročinný podpůrný spolek. První doložená modlitebna byla v letech 1872-1874 v objektu staré Střelnice, od roku 1875 se nacházela v Josefské ulici (nyní Soukenná ul.) v domě řezníka Bergmanna.
Svoji synagogu si jablonecká židovská náboženská obec postavila v dnešní Jiráskově ulici (tehdy Goethova) podle projektu vídeňského architekta Wilhelm Stiassny (autora synagog v Teplicích, Čáslavi a Vinohradské i Jubilejní v Praze, nebo slovenských Malackách, která je té jablonecké podobná nejvíce), stavbu provedl stavitel Franz Kaudela, židovská obec zaplatila za budovu více než 60 tisíc tehdejších zlatých, pro tradičně šetrné Židy částka jistě nemalá. Její základní kámen byl položen 10.4.1892. Jednalo se o mohutnou stavbu s nevysokými hranolovitými věžemi a kulovitými kopulemi s lucernou, na nichž byly umístěny zlacené Davidovy hvězdy, působivý byl též vstupní portál svým bohatým maurským ornamentem a barevné provedení stavby ze dvou odstínů pálených cihel, pojala pohodlně 286 sedících věřících (pro muže bylo rezervováno 160 míst a pro ženy 126). Svatyně byla slavnostně zasvěcena vnesním tóry již 28.9.1892 (dva dny před největším z židovských svátků Jom kipur-Den smíření). Tehdejší denní tisk (Gablonzer Zeitung) přinesl i řeč architekta Stiassnyho: " ...Na této stavbě spolupůsobili umělci a řemeslníci bez rozdílu národnosti a konfese ve shodě a této okolnosti je též třeba děkovat, že naše práce dospěla k zdárnému závěru...". Synagoga však sloužila k bohoslužbám pouhých 46 let, dne 10.11.1938 na ní zaútočil dav nacistické spodiny, který nejprve zdemoloval vnitřní zařízení a okolo 17 hodiny byl B-ží dům zapálen. Všichni židovští občané, kteří neodešli s čs.státní mocí a vojskem byli pozatýkáni a jeden z nich byl davem vláčen městem s nápisem Ich bin ein Saujude (Jsem svinský Žid). Do vnitrozemí bylo odvezeno jen 9 tór a některé další bohoslužebné předměty, dnes jsou uloženy v Židovském muzeu v Praze. Jednu z tór odvezl rabín Rabbi Dr. George Vida (působil v Jablonci od r.1930) do emigrace v USA, dnes je uložena v Tikvat Israel Holocaust Memorial, je symbolicky otevřena v místě, kde se z ní naposledy v jablonecké synagoze četlo...Na místě, kde synagoga stávala, stojí malý památník. U jablonecké židovské náboženské obce se zdrojová publikace zmiňuje o působení tří rabínů-prvním byl Phillip Lederer (v letech 1878 až 1882), později Rabbi, Dr. Hermann (Chaim) Baneth, Phd Philosophy (1914-1926) a posledním byl již zmíněný Rabbi Dr. George Vida (1930-1938). Je celkem s podivem, že tak početná a bohatá židovská náboženská obec, jakou byla jablonecká, neměla u nově postavené synagogy od r.1892 až do r.1914 svého rabína. V roce 1914 byl do čela ŽNO zvolen Abraham Adolf Fried. Adolf Fried stál v čele jablonecké židovské náboženské obce v obtížných letech I.světové války 1914-1921. Za jeho působení se ŽNO povedlo do Jablonce opět přivést svého rabína.
Hřbitov židovské náboženské obce ležel na rohu dnešních ulic Švédské a Vysoké, byl založen v r.1882. Byl sice nacisty zdemolován, ale k pohřbům sloužil ojediněle i po r.1945. V r.1968 byl beze zbytku likvidován a na jeho místě je nyní parkoviště u fádních paneláků. Místo není nijak vzpomenuto. Jediné tři dochované stély jsou dnes umístěny na židovském hřbitově v sousedním Liberci.

Za použití dostupných zdrojů Martin Dostál, překlad z češtiny Karel Ehrlich.