Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Jewish families from Turnov (Turnau), Bohemia, Czech Republic

Project Tags

view all

Profiles

 • Bernad / Bernhard Simon Schiller (1819 - 1896)
  Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Dec 15 2016, 17:20:58 UTC PRAHA - matriky oddaných (registers of marriages)2665 O 1843-1865 (i) image 14
 • Friedrich Schiller (1854 - 1943)
  Marriage Arrived 1938 in USA [jowbr]J_AUSTRIA_2_RECNUM72534 Record indicating burial in the Zentralfriedhof in Vienna Section: T1 Group: 005B Row: 36 Grave: 24 He is buried next to his wife, Emm...
 • Elise Freund (1915 - 1994)
  Marriage record: PRAHA 2735 O 1939 (i) (20/32)
 • Oskar Goldstein (1892 - d.)
 • Hanuš Köser / Koeser (1924 - d.)
  Válku přežil pravděpodobně díky kindertransportu do Dánska.* Residence : Nov 5 1940 - Glumsø, Glumsø-Bavelse, Tybjerg, Præstø, Denmark** Reference: 1940 Denmark Census - SmartCopy : Aug 17 2023, 17:58:...

This project seeks to collect all of the Jewish families from the town of Turnov (Turnau) in Bohemia, Czech Republic

The History of Jews in Turnov

 • 1527 The first mention of Jews in Turnov: the names of Moses the hatter and his son-in-law James were mentioned in the town records
 • The end of the 16th century – the beginning of the 17th century: the Jewish settlement in Turnov ceased to exist after the banishment of the Jews from the Czech Kingdom by Ferdinand I
 • 1623 Albrecht von Wallenstein invited new Jewish settlers to Turnov
 • 1625 Jews purchased a property for a cemetery which is still there today (in Sobotecká Street)
 • 1627 The Jews built a synagogue on the site of the pharmacy in what is now Antonín Dvořák Street
 • 1643 The synagogue burnt down during an accidental fire caused by Swedish troops
 • 1647 The Jews built a new synagogue and a Jewish school next to it in what is now Krajířova Street (on a different site than where the synagogue stands today). A Jewish Quarter, later a ghetto, was established on one bank of an arm of the Jizera River (the so-called Little Jizera) between Krajířova, Palackého and Trávnice Streets.
 • 1707 The synagogue and Jewish school burnt down during the Great Fire of Turnov.
 • The fire also destroyed a burgess’ house, the burnt remains of which the Jews later purchased and used as the site to build another, this time stone, synagogue.
 • 1719 The completed synagogue was entered in the property registers
 • 1905 The synagogue was renovated: electricity was introduced to the building, the bimah (orator’s podium) in the middle of the male chapel was demolished and the synagogue armchairs were removed and replaced with benches to increase the building’s capacity
 • 1938 After the Munich Agreement and the annexation of the border areas, almost 450 Jewish refugees arrived in Turnov from the area of the so-called Sudetenland, especially from Liberec and Jablonec
 • 1941 The synagogues in the Protectorate of Bohemia and Moravia were closed at the order of the Reich Protector, R. Heydrich. Items began to be removed from synagogues and sent to the Jewish Museum in Prague.
 • 1943 In January 1943, all of the remaining Jews in Turnov were called to the transports and taken to Theresienstadt (Terezín) via Mladá Boleslav. On 20th January 1943, they were taken from Theresienstadt to Auschwitz on transport Cq and most of them were subsequently murdered.
 • 1945 Of the entire Jewish community, onlyaround nineteen Jews returned to Turnov after the war.
 • 1961 The Jewish community (in the form of a synagogue congregation) in Turnov definitively ceased to exist
 • 1964 The communist government sold 1500 Torah scrolls from Czech and Moravian synagogues, which had been placed in the Jewish Museum in Prague, to buyers overseas. The Torah scrolls from Turnov were amongst these.
 • They are now used by a reform congregation at Temple Adath Israel, Lexington, Kentucky, in the USA.
 • 1988 The construction of the motorway overpass above the Jewish cemetery in Sobotecká Street commenced
 • 1997 The Town of Turnov succeeded in having the synagogue declared a cultural monument and it commenced negotiations to purchase it from its owner
 • 2003 The Town of Turnov purchased the synagogue into its ownership
 • 2005 The Town of Turnov applied for financial support to reconstruct the synagogue using European Union funds
 • 2006 The reconstruction of the synagogue was supported by a grant from Norway via the Norwegian Financial Mechanism
 • 2007 The synagogue underwent reconstruction
 • November 2008 The synagogue was officially reopened
 • April 2009 - October 2009 The first tourist season in the Turnov Synagogue
 • 12th September 2009 A service of worship was held in the synagogue after a hiatus of almost sixty years.
 • The reform service was led by Rabbi Tomáš Kučera and the cantor Michal Foršt. It was attended by members of the Bejt Simcha reform congregation from Prague and the Jewish community in Liberec.

Tento projekt se snaží shromáždit všechny židovské rodiny z města Turnov (Turnau) v Česku

=Historie Židů v Turnově=

 • 1527 První zpráva o Židech v Turnově: v městských knihách zaznamenáno jméno kloboučníka Mojžíše, jeho zetě Jakuba
 • 1557 Žid Chajim si s manželkou kupuje dům v Hruštické ulici (dnes ulice 5.května). Zde byla nepochybně i první synagoga.
 • Konec 16. - začátek 17.století: židovské osídlení v Turnově po vypovězení Židů z českého království Ferdinandem I. zaniká
 • 1623 Albrecht z Valdštejna zve do Turnova nové židovské osídlence
 • 1625 Židé si kupují pozemek na hřbitov na místě, kde leží dodnes (v Sobotecké ulici)
 • 1627 Židé si staví synagogu na místě lékárny v dnešní ulici Antonína Dvořáka
 • 1643 Synagoga shořela při požáru nešťastnou náhodou způsobeném švédskými vojáky
 • 1647 Židé si staví novou synagogu a vedle ní židovskou školu v dnešní ulici Krajířově (v jiných místech, než stojí dnešní synagoga). Vzniká židovská čtvrť, později ghetto, na břehu ramene Jizery (tzv. Malá Jizera) mezi ulicemi Krajířovou, Palackého a Trávnicemi.
 • 1707 Synagoga i židovská škola shořela při velkém turnovském požáru.
 • Při tomto požáru shořel i měšťanský dům, jehož spáleniště Židé posléze zakoupili a postavili na něm další , již kamennou synagogu.
 • 1719 Dokončená synagoga byla zapsána do majetkových knih
 • 1751 Židé přikupují další pozemek v Sobotecké ulici a rozšiřují svůj hřbitov
 • 1800 Židé přikupují další pozemek v Sobotecké ulici a rozšiřují svůj hřbitov
 • 1845 Židé přikupují další pozemek v Sobotecké ulici a rozšiřují svůj hřbitov
 • 1905 V synagoze je provedena přestavba: je elektrifikována, bima (řečniště) uprostřed mužské modlitebny je zbourána, synagogální křesla jsou z kapacitních důvodů zrušena a nahrazena lavicemi
 • 1916 Do Turnova přišlo velké množství tzv. haličských uprchlíků - praktikujících Židů z oblasti Polska, Haliče, Bukoviny a Ukrajiny prchajících před frontou 1.světové války a před pogromy ze strany „Bílých“ i „Rudých“ oddílů. Na židovském hřbitově jsou zachovány čtyři hroby těchto uprchlíků. Po válce byli repatriováni zpět.
 • 1938 Po mnichovské dohodě a zabrání pohraničí přišlo z oblasti tzv. Sudet, zvláště z Liberce a Jablonce nad Nisou do Turnova téměř 450 židovských uprchlíků
 • 1941 Z rozkazu říšského protektora R.Heydricha byly všechny synagogy v Protektorátu Čechy a Morava uzavřeny. Začal svoz předmětů ze synagog do Židovského muzea v Praze.
 • 1943 V lednu 1943 jsou všichni v Turnově přebývající Židé povoláni do transportu a přes Mladou Boleslav odvezeni do Terezína. 20.ledna 1943 jsou transportem Cq převezeni z Terezína do Osvětimi, kde byla většina z nich zavražděna.
 • 1945 Z celé turnovské židovské obce se po válce do Turnova vrací asi devatenáct Židů.
 • Snaží se obnovit život náboženské komunity. Většina z nich odejde po komunistickém puči roku 1948.
 • Přibližně 1950 Zbytek židovské komunity v Turnově nemá sílu dále udržovat synagogu a předává ji do používání podniku Drobné zboží Pardubice. Synagoga Turnov se stává skladištěm domácích potřeb. Koncem 60.let je radikálně přestavěna.
 • 1952 Vrchní rabín dr.Richard Feder odhaluje na židovském hřbitově skleněnou pamětní desku se jmény 115 židovských obětí šoa z Turnovska
 • 1956 Poslední pohřeb na židovském hřbitově v Turnově: tragicky zemřelý dvanáctiletý chlapec Milan Obereigner
 • 1961 Židovská obec (ve formě synagogálního sboru) v Turnově definitivně zaniká
 • 1964 Komunistická vláda prodává do zahraničí 1 500 svitků Tóry z českých a moravských synagog, uložených v zestátněném Židovském muzeu v Praze. Mezi nimi se nachází i turnovské svitky Tóry.
 • Dnes jsou používány reformní kongregací Temple Adath Israel, Lexington, Kentucky, USA.
 • 1985 Skleněná pamětní deska na stěně hřbitovního domku židovského hřbitova je neznámými vandaly rozbita. Nahrazena je v 90.letech kopií, jejíž výrobu finančně podpořilo partnerské město Turnova Reeuwijk, Nizozemí.
 • 1988 Je zahájena stavba dálničního nadjezdu nad židovským hřbitovem v Sobotecké ulici
 • Po roce 1989 Synagoga je v rámci malé privatizace získána soukromým vlastníkem, který ji dál používá jako skladiště.
 • 1997 Městu Turnov se podaří prohlásit synagogu za kulturní památku a zahajuje jednání s jejím vlastníkem o jejím odkoupení
 • 2003 Město Turnov kupuje synagogu do svého vlastnictví
 • 2005 Město Turnov podává žádost o finanční podporu rekonstrukce synagogy z fondů Evropské unie
 • 2006 Rekonstrukce synagoga je podpořena grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu
 • 2007 Probíhá rekonstrukce synagogy
 • Listopad 2008 Synagoga je slavnostně otevřena
 • Duben 2009 - říjen 2009 První turistická sezona v synagoze Turnov
 • 12. září 2009 Po téměř šedesáti letech se v synagoze koná bohoslužba. Bohoslužbu reformního ritu vedli rabín Tomáš Kučera a kantor Michal Foršt, zúčastnili se jí členové reformní kongregace Bejt Simcha Praha a Židovské obce Liberec.

S pomocí pramenů a výsledků výzkumu Mgr. Pavla Jakubce, SOA Litoměřice, zpracovala T.Dubinová.