Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Lauritz Nielssen Kielland (1652 - 1723)
  Lars var lensmann i Sokndal 1673 - 1674
 • Halvor Tollefsen Aarrestad (1861 - 1925)
  Halvor var lensmann i Lund Han var også lærer i Varhaug 1881-90 og bodde ei tid på Hobberstad i Varhaug.
 • Elling Hansen Myklebust (1627 - 1693)
  I følge fogdens manntall av 1664 var han da 32 år gammel. Alder ved begravelse er 5 år eldre 17.11.1673: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Tengs 18.02.1669 på 3 spann korn i Myklebust fra Elling...
 • Hans Ellingsen Midbrød, d.y. (1667 - 1732)
  Var lensmann etter sin far 18.11.1693: Tingboka, kalles lensmann: 09.01.1694: Tingboka, kalles lensmann: n. 36 år i 1700 n. 35 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født Myklebust) med 1 sønn Elling 5...
 • Lars Hansson Hårr (1706 - 1782)
  Lensmann i Valle fra 1742

Lensmann Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Lensmann kan referere til

Lensmann (politi) i dagens politi- og lensmannsetat. Lensmann (norsk middelalder) «bonde»-lensmann som virket fra ca 1270 - ca 1894. Lensmann (lensmottaker) i europeisk middelalder.

Lensherre som i norsk historie brukes om lensmann (lensmottaker) for å ikke forveksles med «bonde»-lensmannen. 

Lendmann var forvalter av krongods i Norge før syssel-inndeling ble innført som administrasjonsenhet i Norge i siste halvdel av 1100-tallet som varte fram til ca 1307. Len var i Norge en betegnelse på landområde som gradvis avløste sysselinndelingen fra 1300-tallet til 1660. Ble kalt amt fra 1662. Disse landområdene ble forvaltet av sysselmannsombud, som etterhvert ble kalt lensherre eller lensmann. Disse forvalterne rekrutterte underordnede hjelpemenn kalt "bondelensmann" på bygdene og fehirde i byene.

http://no.wikipedia.org/wiki/Lensmann_%28lensmottaker%29

Lensmann var den som mottok rettigheter fra en lensherre over et landområde, men samtidig påtok seg forpliktelser tilbake overfor lensherren som fortsatt var herre over landområdet[trenger referanse]. Disse rettighetene og forpliktelsne kalles len. Lensmann er synonymt med betegnelsen vasall som gjerne brukes i forbindelse med det europeiske føydalsamfunnet i middelalderen.

I norsk historievitenskap er det imidlertid vanlig å bruke betegnelsen lensherre om lensmottakeren, fordi betegnelsen lensmann gjerne brukes om de tradisjonelle lensmennene [trenger referanse] som kan spores tilbake til slutten av 1200-tallet. De var spredd over hele landet og hadde blant annet ordens- og innkrevingsopgaver og opptrådte på vegne av de offentlige myndighetene. De er nå ledere for politiet i lensmannsdistrikter

Norske lennsmannslekter av Olav Nordstoga utgitt 1994

Høgmellomalderen ca. 1050-1350

Lennsmannen kom inn i styringsskipnaden i gammalnorsk tid, i den tidsbolken som vert kalla høgmellomalderen. Det var ei nyskapningstid i samfunnsorganisasjon og kultur. Næringslivet var for det meste eit primitivt jordbruk, og størstedelen av folket var bønder. Bonden hadde høg status, men standen var inga einsarta masse. Alt i dei eldste lovene var det skilje mellom dei ymse lag av bøndene, og fremst var odelsbonden. Frå andre halvdelen av 1100-talet vart det lokale forvaltningsapparatet mykje utvida og betre organisert. Det kravde styrking av styringsverket, både sentralt og lokalt. Kronologisk starta det lokalt og syslemannsombodet er eit uttrykk for denne utbygginga. I løpet av 1200-tallet vart det utvikla ein offentleg strafferett uttrykt gjennom kongsmakta, og både ættehemn og privat justis måtte vike for offentleg rett. Statsvoksteren førde med seg sentralisering av makt, men lovene vitnar og om at styremaktene samstundes satsa på å integrere bøndene og bygdene i det nye statssamfunnet. Syslemannen hadde fleire gjeremål i den lokale forvaltning. Grovt kan vi dele dei i tri hovudområde: Dei finansielle, dei rettslege og dei militære oppgåvene. Syslemannen avløyste etter kvart årmannen og lennsmannen i lokalforvaltninga. Lendmennene finn vi nok ofte som sysselmenn på 1200-tallet, men årmennenen

blir borte i norsk høgmellomaldersoge.

LENSMENN I HAUG

Lensmann i Haug skipreide i 1603: Ånon Taraldsen Njå (c.1540 - c.1626)

Ånon Taraldson Njå

Lensmann i Haug Skipreide 1606, 1610 til 1614: Rasmus Pederson (c.1553 - 1627)

Rasmus Pederson Njå

LENSMENN I KLEPP

Lensmann i Klepp 1610-1634: Gitle Tørresson Øksnevad (c.1565 - 1634)

Gitle Tørresson Øksnevad

Tjerand Olsen Kleppe (1576 - 1665)

Tjerand Olson Kleppe

Torger Carlson(1806 - 1860)

Torger Karlson Kleppe

Carl Carlson(1830 - 1913)

Carl Torgerson Kleppe

LENSMENN I KVIA

Lensmann i Kvia skipreide i 1591: Erik Knutson Torland (b. - 1595)

Erik Knutson Nærland

Sven Ingvald Ingebretson (1878 - d.)

Sven Ingvald Ingebretson

LENSMENN I TIME

Einar Rasmusson Re (1647 - 1720)

Einar Rasmussen Ree

Sven Ingebretsson Mossige (1780 - 1835)

Svend Ingebretson Mossige

Ingebret Svensen Mossige (1812 - 1862)

Ingebret Svensen Mossige

Ommund Svendsen Mossige (1818 - 1873)

Omund Svenson Mossige

Torkel Ommundsen Norheim (1845 - 1915)

Torkel Ommundson Norheim

LENSMENN I EGERSUND

Lensmann i Egersund 1602-1613: Oluf på Tengs (ca 1540-1622)

Oluf Torgersen Tengs

Lensmann i Egersund 1618-1620: Isak Olavsen Tengs (1582-1628)

Isak Olsen Tengs

Lensmann i Egersund 1620, 1622 og 1624: Jødel Skadberg (c.1570 - 1628)

Jødel Skadberg

Lensmann i Egersund fra 1627 til 1642: Tollak Endresen Årstad

Tollak Endresen Årstad

Lensmann i Egersund 1648: Atlak Isaksen Tengs (b. - c.1663)

Atlak Isaksen Tengs

Lensmann i Egersund fra 1662-1683: Jakob Torgerson Tengs (1604 - 1683)

Jakob Torgersen Tengs

Lensmann i Egersund i 1685: Jakob Jakobsen Tengs (1648 - 1699)

Jakob Jakobsen Tengs

Lensmann i Egersund fra 1696 til 1710: Ole Rasmussen Årstad (1665 - 1732)

Ole Rasmussen Årstad

Lensmann i Egersund (1711 - 1720): Peder Torkildsen Myklebust (1669 - 1740)

Peder Torkildsen Myklebust

Lensmann i Egersund i 1720: Tarald Rasmusson Seglem (1667 - 1732)

Tarald Rasmussen Seglem

Lensmann i Egersund 1721-1724: Gunnar Hansen Skjeldbred (1650 - 1732)

Gunnar Hansen Skjelbred

Lensmann i Egersund 1725-1743: Klaus Benjaminsen Friis (1686 - 1743)

Klaus Benjaminsen Friis

Lensmann i Egersund 1743-1751: Simon Rasmussen Lindrup (b. - 1751)

Simon Rasmussen Lindrup

Lensmann i Egersund 1777-1794: Jakob Albretsen Stranden (1723 - 1794)

Jakob Albretsen Stranden

Lensmann i Egersund 1801-1807: Tarald Bahr (1736 - 1807)

Tarald Bahr

Lensmann i Egersund fra 1807: Jakob Eilertsen (1745 - 1817)

Jakob Eilertsen

Lensmann i Egersund 1819: Anders Andersen Jermann (1787 - 1852)

Anders Andersen Jermann

Lensmann i Egersund fra 1881 så politimester i Egersund fra 1890 til han døde i 1919.: Torstein Hetland (1850 - 1909)

Torstein Hetland

Olav Halvardsen Mjølsnes (1885 - 1955)

Olav Halvardsen Mjølsnes

Lensmann i Eigersund og Ogna fra 1910: Halvard Mjølsnes (1861 - 1942)

Halvard Mjølsnes

LENSMENN I BORRE

Lensmann i Borre: Christopher Knudsen

Christopher Knudsen

LENSMENN I SOKNDAL

Lensmann i Sokndal 1639 - 1647: Lars Larsen Bøe (c.1590 - c.1660)

Laurits Lauritsson Kirkebø

Lensmann i Sokndal 1673 - 1674: Lars Nilsen Kjelland (1652 - 1723)

Lauritz Nielssen Kielland

Lensmann i Sokndal 1674 – 1685: Ole Knutsen Tothammer (1644 - 1727)
Ole Knutsen Tothammer

LENSMENN I GAND

Samuel Pedersen Vatne (c.1590 - 1635)

Samuel Pederson Store Vatne

LENSMENN I SOLA

Lensmann i Sola 1624-34: Lars Andersen Sømme (b. - 1649)

Lars Andersen Sømme

Knud Rasmusson (1665 - 1727)

Knud Rasmusson Utsola

LENSMENN I HELLELAND

Askild Tostenson Hestad (1597 - 1667)

Askild Tostenson Hestad

Hadvar Torjersen Årrestad (1798 - 1864)

Hadvar Torjersen Årrestad

Tønnes Hadvardsen Årrestad (1822 - d.)

Tønnes Hadvarson Årrestad

Halvor Tønnesen Årrestad (1865 - 1917)

Halvor Tønnesen Årrestad

LENSMENN I LUND

Lensmann i Lund 1634-48: Omund Karlsen Hove (1614 - 1648)

Omund Karlsen Hove

Lensmann i Lund i 1653: Villas Pedersen Heskestad

Villas Pedersen Heskestad

Lensmann i Lund i perioden 1662-1674: Leiel Bjørnsen Haukland

Leiel Bjørnsen Haukland

Sigbjørn Reiarson Rødland (b. - c.1639)

Sigbjørn Reiarsen Rødland

Lensmann i Lund 1762-1782: Tarald Bahr (1736 - 1807)

Tarald Bahr

Halvor Tolleivsen Årrestad (1861 - d.)

Halvor Tollefsen Aarrestad

LENSMENN I HETLAND

Lensmann i Hetland skipreide fra 1659: Tore Olson Hetland (c.1620 - c.1666)

Tore Olson Hetland

LENSMENN I BJERKREIM

Lensmann i Bjerkreim 1553-1622: Oluf Njeldson Tengs (c.1530-c.1622)

Oluf Torgersen Tengs

Lensmann i Bjerkreim in 1591: Torger Njeldsen Slettebø (c.1530 - c.1611)

Torger Njeldsen Slettebø

Lensmann frå 1616-1619: Lars Oddson Svela (c.1570 - 1648)

Lars Oddson Store Svela

Lensmann i perioden 1658 - 1678: Lars(litle-Lars) Larson Svela (c.1608 - 1682)

Lars Larson Svela

Lensmann 1678 - 1705: Lars Larsson Svela (c.1647 - c.1705)

Lars Larsson Svela


Villas Gardson Vikesdal (c.1580 - d.)

Villas Gardson Vikesdal

Klaus Larsson Svela (c.1681 - 1740)

Klaus Larsson Svela

Lensmann i Bjerkreim 1635-1658: Peder Mortenson Bjerkreim (c.1590 - 1665)

Peder Mortenson Røysland

Lensmann i Bjerkreim 1740-1748: Lars Klausson Svela (c.1711 - c.1749)

Lars Klausson Svela

Lensmann i Bjerkreim 1748-1754: Mikkel Larsson (c.1708 - 1772)

Mikkel Larsson

Lensmann i Bjerkreim 1754-1797: Morten Tolleivsen Svela (1732 - 1813)

Morten Tolleivsen Svela

Lensmann i Bjerkreim 1832-1855: Anders Larsson Vikeså (1802 - 1855)

Anders Larsson Vikeså

Lensmann i perioden 1896-1923: Tollef Asbjørnson Gjedrem (1857 - 1950)

Tollef Asbjørnson Gjedrem

Lensmann i Bjerkreim fra 1923: Ketil Gjedrem (1896 - 1982)

Ketil Gjedrem

LENSMENN I SAUDA

Lensmann i Sauda 1923-1931: Olav Halvardsen Mjølsnes (1885 - 1955)

Olav Halvardsen Mjølsnes

LENSMENN I VATS

Lensmann i Vats 1703 - 1730: Osmund Gudmundsson Ile Stokka (1650 - 1737)

Osmund Gudmundsson Ile Stokka

LENSMENN I OPPDAL

Bernt Albertsen Conders(1668 - 1730)

Berent Albertsen Conders

LENSMENN I FET

Gabriel Antonio Faye(1832 - 1909)

Gabriel Antonio Faye

LENSMENN I HAUGLAND

Lensmann i Haugland skibreide i 1591: Roald Tunheim

Roald Tunheim