Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

דומ"ץ בק"ק בילקע ורב דחברה ש"ס בביהמ"ד החדש דק"ק בערעגסאז -- עיין תורתך לא שכחתי

12/5/2009 5/11/2018

Rabbi Mordechai Rosen (1881-1939, Otzar Ha-Rabanim 14024), of Ruzhyn-Chortkov Chassidim, son in law of Rabbi Ya'akov Meir Bleich. Was ordained as teacher by the Maharsha"m and by Rabbi Meir Arik. Serve...

1/2/2009 4/24/2018

4/20/2018 4/20/2018

6/8/2017 4/9/2018

Rabbi Shmuel Fuerer MP (1863 - 1942)

"בעמ''ס הר שפר"

Chief Rabbi Krosno. Authored Har Shefer.

12/30/2017 4/8/2018

R. Benzion studied in the Yeshiva of Tchebin under R. Dov Berisch Wiedenfeld. After his marriage, he served in the rabbinate of Sanz alongside his father-in-law Rabbi Mordechai Yosef Sapir, the ABD of ...

4/3/2018 4/8/2018

Rabbi Yosef Yoska Westreich MP (1884 - c.1944)

"הרב ר' יוסף יוסקא וועסטרייך אבד''ק קאנטשוגה"

R. Yosef succeeded his father as Chief Rabbi of Kanczuga in 1909. He traveled in his youth to R. Tzvi Elimelech of Bluzhov [ R' Zvi Elimelech Spira, Admur Yovarnik-Blazowa ]. R. Yosef received Semicha ...

4/21/2010 4/8/2018

Rabbi Shlomo Zalman Tuvia Beatus A.B.D. Skulsk MP (1875 - c.1942)

"Salomon"

Author of דם זבחים MISSING GENERATIONS ( Missing Links Project ) Descendant of Partially undocumented branch of Abale Charif [2] through his father Yitzhak Moshe Beatus Descendant of Gittel Pro...

3/6/2018 3/11/2018

Rabbi Chanoch Henoch Czarnoczapka, A.B.D. Sanok and Golina MP (1881 - 1941)

"Czarnaczapka", "Ṭsharnoṭshapḳi", "Ḥanokh Henikh", "Enoch", "Cernocapka"

Rabbi Chanoch Henich Tcherntshpaki was the rabbi of the Sanok community and the Golina community. His father, Rabbi David son of Rabbi Zvi Zev zt "l, was rabbi and Av Beit Din in the communities of Bod...

2/26/2018 2/26/2018

Asher Zelig Greenzweig MP (1862 - 1944)

See: Rabbi Asher Grintzveig was married. Prior to WWII he lived in Dolha, Poland. He was murdered in the Shoah.

2/27/2011 2/15/2018

Haim Leib Berglas MP (deceased)

הרב חיים אריה ברגלס הי”ד, חברו של הרב צבי אלימלך תלמוד, היה תלמיד חכם ועילוי, מצעירי “אגודת ישראל” ומבוגרי “ישיבת חכמי לובלין”. הוא נמנה בן אלו שניצלו, זמנית, משילוח למחנות ההשמדה באמצעות קבלת דרכון ...

2/20/2009 1/8/2018

Yacov Schapira, ABD Tovste MP (1902 - 1941)

10/20/2011 1/5/2018

8/2/2015 1/5/2018

10/20/2011 1/5/2018

R' Avraham Eisenberg MP (deceased)

3/3/2012 12/31/2017

Yitzkhak Lifshitz. He was married to Chana. Yitzkhak was murdered in the Shoah

3/3/2012 12/31/2017

Rfael Sokolow was born in Lowicz. He was married. Prior to WWII he lived in Warsaw, Poland. During the war he was in Warsaw, Poland. Rfael was murdered in Auschwitz, Camp.

3/3/2012 12/29/2017

3/17/2012 12/26/2017

R' David Shlomo Bomatz, A.B.D. Koshepitz MP (c.1877 - d.)

"Szlama", "Baumac"

Bomatz. He was married to Hinda. David was murdered in the Shoah.

1/15/2010 12/26/2017

R' Mordechai Weingort MP (deceased)

Mordekhai was born in Kowal to Shmuel and Dvora. He was married. Mordekhai was murdered in the Shoah.

3/17/2012 12/26/2017

R' Abraham Thumin MP (deceased)

2/7/2009 12/24/2017

R' Eleazer Thumin MP (deceased)

2/7/2009 12/24/2017

R' Mordechai Lipa Thumin MP (1910 - d.)

הרב הגאון האדיר מרדכי ליפא תאומים אבד"ק ראהטין הי"ד

2/7/2009 12/24/2017

R' Samuel Shmelke Klein MP (deceased)

2/7/2009 11/18/2017

11/17/2017 11/17/2017

R' Yoel Ashkenazi MP (1888 - 1943)

2/7/2009 11/17/2017

הרה"צ ר' יצחק אשכנזי כ"ק אדמו"ר מאלעסק בסטעניסלאוו נכד הרה"ק מאלעסק בעל ה"לב שמח" חתן הרה"ק ה"שר שלום" מבעלזא

3/9/2007 11/17/2017

R' Asher Ashkenazi MP (deceased)

2/7/2009 11/15/2017

R' Haim Hager MP (c.1900 - c.1942)

2/7/2009 11/15/2017

2/7/2009 11/15/2017

Moshe Uri Keller MP (deceased)

10/14/2017 10/14/2017

Reuven Dovid Burstein MP (c.1873 - c.1942)

From Sefer Yizkor le-Kehilot Kameints de-Lita:"Another memory is linked with my father who used to pay frequent visits to Rabbi Burstein. My father was active in the community's affairs and people from...

3/19/2008 9/7/2017

8/25/2011 8/24/2017

R' Elimelech Miller MP (deceased)

2/7/2009 8/15/2017

9/9/2007 8/15/2017

R' Israel Margolis MP (deceased)

2/7/2009 8/15/2017

R' David Weinberger MP (deceased)

9/9/2007 8/15/2017

Avraham Pinchas Morgenstern MP (1876 - d.)

"of Siedlce"

רבי אברהם פנחס מורגנשטרן נולד בשנת תרל"ו (1876) לאביו רבי צבי הירש ב"ר דוד מלומזץ, חתנו של רבי שלמה'לי מראדזימין. הוא היה דור רביעי לרבי מנדל מקוצק. ישב בשדליץ שבאזור לובלין, והיה נוסע לעתים תכופות לאב...

6/23/2008 6/7/2017

Dov Berish Einhorn MP (deceased)

הרב דב בעריש איינהורן הי"ד נולד בסביבות שנת תרל"ז (1877) לאביו הרב אפרים צבי, ומקטנותו למד תורה בשקדנות. בגיל אחת עשרה גלה מבית אביו למשך שלוש שנים לרב לובלינסקי באלקוש, כדי ללמוד בהתמדה מספר מסכתות עם...

11/21/2010 5/17/2017

R' Berish Lewinsztejn MP (1880 - 1941)

"(Dov?) Berish"

According to the "Sefer Serock", Berish was a man of letters and a public worker who lived in Warsaw. Moshe Evenary disputes this, saying that he was an artisan, not a man of letters. According to Ne...

2/1/2009 4/27/2017

R' Chaim Yitzhak Katz MP (b. - 1941)

2/4/2013 4/13/2017

R' Shimon Levin MP (b. - 1941)

2/4/2013 4/13/2017

3/9/2010 4/13/2017

R' Ya'akov Feinstein MP (deceased)

3/9/2010 4/13/2017

3/9/2010 4/13/2017

R' David Goldberg MP (deceased)

4/12/2017 4/12/2017

Shmuel Pinchas Shapiro MP (deceased)

רבי שמואל פנחס כיהן בלודז' לאחר פטירת אביו. היה חתנו של רבי אליעזר מרדושיץ-סוסנוביץ. נרצח בשואה עם כל משפחתו.

3/15/2017 3/15/2017

Shalom Shapira MP (c.1886 - c.1942)

הרב שלום הי"ד מלודז נולד בגרבולין פולין לאביו האדמו"ר מקוזניץ-ורשה רבי אלימלך שפירא הי"ד, בסביבות שנת תרמ"ו (1886). בשנת תר"צ הוציא לאור את ברכת אברהם עם קונטרס תפארת אברהם. בתרצ"ב הוציא לאור את הספר...

2/23/2016 3/15/2017

3/1/2017 3/1/2017

R' David HaKohen Rappaport MP (1890 - 1941)

"Tzemach David ", "R' David Hakohen ben Akiva Rappaport"

Tzemach David, R' David Hakohen ben Akiva Rappaport, 1890-1941 Hebrew Books Rav Dovid Rapaport (1890-1941). Born in Minsk, his mother was a descendant of the Gaon of Vilna while his father, Rav...

11/8/2010 1/30/2017

R' Binyomin Friedman MP (deceased)

הרב בנימין ב"ר יוסף פרידמן הי"ד, נולד בשנת תרמ"ד (1883) בנירעדיהאז שבהונגריה. בעודו ילד קטן התייתם מאמו. הוא למד תורה מרבי שמעון גרינפלד אב"ד סימהאלי זצ"ל, והיה תלמיד מובהק של רבי אליעזר חיים דייטש בעל...

12/14/2007 1/19/2017

Chaim Freedman: Eliyahu's Branches: The Descendants of the Vilna Gaon and His Family. Chapter 5: Family Tree of the Descendants of the Gaon of Vilna and His Family. ^08^1.1.5.1.3.1.1.2. page 171 and ^0...

4/30/2009 12/16/2016

Topolcanyer Rav Avraham Eliezer Weiss MP (b. - 1944)

"Topolchayna Rav", "Topoltchany", "Veis", "Topolcany"

Title: Topolcany, Hungary, Rabbi Avraham Eliezer Weiss, the city's rabbi. Location: Topolcany,Czechoslovakia, Hungary Subject Keywords: Rabbis , Portraits , Prewar period , Yeshivas , Religious life Or...

11/11/2007 12/12/2016

The Great Scholar Rav Zev Wolf Gintzler, the Rabbi of the Fehérgyarmat community, was a rising star among the rabbis of Hungary. Although he was young in years, he has become one of the most respec...

6/29/2016 12/11/2016

11/18/2008 11/21/2016

R' David Schick MP (1895 - 1944)

11/18/2008 11/21/2016

R' Naftali Brisk MP (1904 - 1944)

Ferentz Brisk was born in Tisadada in 1904 to Natan and Frida. He was a rabbi and married to Miriam nee Shikh. Prior to WWII he lived in Biharnagybajom, Hungary. During the war he was in Biharnagybajom...

11/18/2008 11/21/2016

11/18/2008 11/21/2016

Rav Yitzchak Yechizkiya, Feivel Donath of Pressburg, A.B.D. Onod MP (c.1900 - 1944)

"Philip; Feivel Yitzhak Yechizkiya"

6/2/2009 11/21/2016

R' Jacob (Jakab) Haberfeld, A.B.D. Papa MP (1904 - 1944)

"Yaakov"

After Samuel Gottlieb died, Jakab was the rabbi in Papa until WWII, when he was killed along with much of his congregation.

1/6/2015 11/20/2016

Rabbi Bernat Schück MP (1872 - 1941)

Bernat Schick or Schück became the rabbi in Temesvar (Hungary when he came there, later Romania). A pamphlet that he wrote defending his father's more controversial polemics can be read online at . His...

5/28/2011 11/19/2016

Family Search Original Birth Records from Slovakia Church and Synagogue Books, 1592-1910 •Jewish (Židovská obec) • Senec • Senec • Births, marriages, deaths, 1851-1885 (Inv. č. 1920) Location Page 62 L...

10/15/2008 11/18/2016

3/23/2010 11/18/2016

R' Zvi Prager A.B.D. Poprad MP (1882 - 1942)

חתנו ר' צבי הלוי פראגער אב"ד פאפראד

2/7/2009 11/18/2016

10/10/2010 11/17/2016

Salamon Benedikt (Binet) (Binéth) MP (c.1888 - c.1944)

8/24/2007 10/29/2016

9/21/2007 10/29/2016

Rabbi STOHL studied under his great father-in-law in Vilna and became a rabbi in 1900. In 1907 he was rabbi in Frienberg, Latvia. In 1924 he was chief rabbi in Boisk, Latvia. He wrote three books, incl...

8/29/2007 10/19/2016

3/3/2009 10/13/2016

2/7/2009 10/10/2016

Reb Dov Ber Schneerson Honored with New MonumentWednesday, June 25 2008ת DNEPROPETROVSK, UkraineץOn the outskirts of Dnepropetrovks, near the village of Igren, a ceremony took place for the opening of ...

6/26/2007 10/10/2016

R' BenZion Langner (Rubin) MP (b. - c.1941)

7/6/2009 10/8/2016

10/8/2016 10/8/2016

10/27/2009 10/7/2016

10/7/2016 10/7/2016

R' Isaac Unger MP (deceased)

9/27/2016 9/27/2016

9/18/2016 9/18/2016

Rabbi Mosze Langenauer is up to today held in our memory as a wonderful person. The son of a rabbi from Komarno, de soler ruw, of small stature and an intelligent countenance, he had a great knowledge ...

9/18/2016 9/18/2016

9/17/2016 9/17/2016

R' Aaron Lipschutz MP (deceased)

9/17/2016 9/17/2016

R' Joseph Haim Hollander, A.B.D. Krosno MP (deceased)

"Joseph Haim Hollander"

9/17/2016 9/17/2016

ר' יצחק ראובן מטשארנא-דונייעץ (חותן ר נפתלי ט"ב מעטשעד)

2/15/2011 9/17/2016

Page of Testimony Page of Testimony Emlekkonyv Kisvarda es Kornyeke Zsidosaga; (Yiddish, Hungarian). Tel Aviv, 1980 O.41.3 - Names of Holocaust victims found in religious books housed in the Nati...

8/12/2009 9/17/2016

9/16/2016 9/17/2016

8/5/2012 9/16/2016

9/16/2016 9/16/2016

R' Meir Teitelbaum MP (b. - 1944)

9/12/2016 9/12/2016

Yaakov Lomaz MP (c.1865 - d.)

"Yangel"

2/14/2016 9/12/2016

R' Jehiel Michel Frankel MP (b. - 1944)

9/9/2016 9/9/2016

R' Yechiel Mechel Gross MP (deceased)

1/2/2008 9/9/2016

1/2/2008 9/9/2016

Aaron Gross MP (deceased)

9/8/2016 9/8/2016

R' Moshe Gross MP (deceased)

1/2/2008 9/8/2016

2/7/2009 9/8/2016

R' Yoel Kats MP (b. - 1944)

11/18/2008 9/8/2016

5/25/2015 9/8/2016

Grand Rabbi Aharon Teitelboim was born in Czechoslovakia in 1885 to Yisrael. He was a great hassidic rabbi, a rabbi of the community and married to Chaia nee Babad. Prior to WWII he lived in Volovoje, ...

12/20/2007 9/7/2016

R' Naftali of Navygarad MP (deceased)

9/7/2016 9/7/2016

R' Saul Teitelbaum MP (deceased)

9/7/2016 9/7/2016

R' Aron Dagan of Gorlice MP (deceased)

1/6/2015 9/7/2016